Urienie. Predmet alebo skupina pribuznych predmetov pre Wpoiet aritmetick6ho priemeru

Veľkosť: px
Začať zobrazovať zo stránky:

Download "Urienie. Predmet alebo skupina pribuznych predmetov pre Wpoiet aritmetick6ho priemeru"

Prepis

1 Urienie skupiny pribuzn;ich predmetov, ktolrych znfmky sa zapoditajri do hodnotenia maturitn6ho predmetu internej iasti maturitnej skf5ky a zfverecnej skisky v Skolskom roku Riaditellka Strednej odbornej Skoly obchodu a sluzieb v iadci, na zirklade Rozhodnutia o term{noch a organizdcii internej iasti maturitnej shiilry a zdvereinej shiile v iase mimoriadnej situdcie v ikolskom roku 2019/2020 zo dira urduje skupiny pribuznych predmetov, ktorych zndr*y sa zapoditajri do hodnotenia maturitn6ho predmetu internej dasti maturitnej skri5ky a jednotlivych dasti zitverednej skri5ky v Skolskom roku 20t Hodnotenie v predmete internej dasti maturitnej skri5ky a jednotliv;ich dasti z6verednej skrisky sa ziska ako aritmeticky priemer zn6mok ztoho predmetu alebo skupiny predmetov. Do aritmetick6ho priemeru sa zapoditajri koncov6 znitmky zo v5etkych rodnikov a polrodn6 znfumky z poslednlich dvoch rodnikov. Aritmeticky priemer znirmok sa zaokruhliuje na cel6 dislo, pridom 1,5 sa zaokrfhfuje na I;2,5 sa zaokrrihfuje na 2;3,5 sa zaokrfhl'uje na 3; 4,5 sa zaokrrihlluje na 4. Aritmeticky priemer s desatinou dast'ou do 0,50 sa zaokrirhliuje na cel6 dislo smerom nadol a nad 0,50 sa zaoknihluje na cel6 desatinnd dislo smerom nahor. Stuaiin;1 odbor: 6323 Khotelov6 akad6mia Predmet maturitnei skri5ky Slovenski? iazyk a literatrira Anslickf iazyk Praktickd dast' odbor nej zlozky Teoretick6,iast' odbornej zlozky pre Wpoiet aritmetick6ho priemeru S lovenskf i azyk a liter at'ix a Anelickf iazyk Hoteloqi a gastronomicky manazment I v priprave pokrmov Odb.orny vlfcvik v technike obsluhy Aa*I"irtrutiry Eknnomika Geografia cestovn6ho ruchu Hoteloqi a gastronomicky manazment Komunikiicia N6ul<a o vylive N6uka o n6pojoch N6uka o potravin6ch Priivo Teclurika obsluhy Technol6 gia pripravy pokrmov Udtovriictvo

2 Predmet maturitnej skflky nre Wnoiet aritmetick6ho priemeru S lovenskf i azyk a liter at''tr a Anelickf iazyk Praktick6 dast' odbornej zlolky Estetickd a v ytv arnd vychova Odborn;i rrycvik Pristrojov6 technika Spolodens(f protokol v kozmetike Virtu6lna vizirt a Hdenie Teoretick6 dast' odbornej zloiky Bio16gia dloveka Biol6gia koze EstetickS a vytv amd vlichova Kozmetick6 ch6mia v sluzb6ch PrfstrojovS technika Psychol6 gia a komunikitcia Technika administrativy v kozmetike Predmet maturitnej skrl5ky pre vfnoiet aritmetick6ho priemeru SlovenskV iazyk a literatrira Praktick6 dast' odborn ej zlolky Teoretick6 dast' odbornej zlolky Odbornf vfcvik Spolodensky protokol ManaZment podnikov cestovndho ruchu Aplikovan6 informatika Geografia cestovn6ho ruchu ManaZment podnikov cestorrndho ruchu ovii komunikdcia a propagdcia v sluzb6ch Pr5vo a spotrebitefsks vlichova Technika adrnini strativy sluzieb cestovndho ruchu

3 Predmet maturitnej skfsky pre Wpoiet aritmetick6ho priemeru S lovenskf iazvk a literutur a Ctdzi jazyk Nemeckf iazyk Nemeckf iazyk Praktickri dast' o dbor nej zlolky Odbornd prax Region6lna gastron6mia Technika orevddzky Teoretick6 dast' odborn ej zlolky Cestovny ruch Hotelovd sluzby ManaZment v spolodnom stravovani Pr5vo Region6lna gastron6mia Technika administrativy Technika prevddzky Studi;ny odbor: 6426L vlasovii kozmetika Predmet maturitnej skffky nre vfnoiet aritmetick6ho priemeru Slovenskf iazvk a literatrira Slovenskf iazvk a literatira Cladzi jaryk Nemeckf iazyk Nemeckf iazyk Praktickd dast' odbom ej zlolky Estetick6 a vytv amd vychova Odborn6 prax v plet'ovej kozmetike Odborn6 prax vo vlasovej kozmetike Plet'ov6 kozmetika Vlasovd kozmetika Teoretickii dast' odbor nej zloiky Pr6vo Odtovnictvo Vlasov6 kozmetika Plet'ov6 kozmetika Psychol6gia Estetick6 a v ytv amd vychova

4 Skupina prihuznych predmetov jednotlivych iastf zfvereinej skf5ky uiebnych odborov pre vypoiet aritmetick6ho priemeru Udebny odbor: 6444H da5nik, servirka Odbornli vycvik Hospodarske vypodty Potraviny avyziva Spolodensk6 komunikiicia Potraviny avyliva SpolodenskS komunik6cia Udebny odbor: 6445 H kuch6r Techno16gia Hospod6rske vfpodty Potraviny avyliva Odborn;f vycvik Spolodenskd komunik6cia Cukr6rska technologia Cukr6rska technol6gia Cukrrlrske vlfrobky Odborny vfcvik Stroje azariadenia Stroje azariadenia Cukrarska technol6gia Cukrarske qirobky Potravinarska biol6gia a mikrobiol6gia Stroje azariadenia Ziklady vyzivy Udebnf odbor: 6456H kadernik Odborn6 kreslenie Odbomf vfcvik Psychol6gia a komunik6cia Odbornf vfo,ik Ustna Iast'ZS Odborn6 kreslenie Psychol6 gia a komrurikicia

5 Hospodarska Komunik6cia korespondencia Obchodn6 prevddzka Obchodn6 prevddzka Odborn;f qicvik Odborn;f vycvik Spotrebitellsk6 qf chova Tovarcznalectvo Tovaroztalectvo Ustna iast'zs Hospodarska kore5pondencia Komunikilcia Obchodn6 prevhdzka Odborny qicvik Spotrebitetsk6 rnichova Tovaroznalectvo