MESTSKÝ ÚRAD V ŽILINE --

Veľkosť: px
Začať zobrazovať zo stránky:

Download "MESTSKÝ ÚRAD V ŽILINE --"

Prepis

1 MESTSKÝ ÚRAD V ŽILINE -- Materiál na rokovanie pre Mestské zastupiteľstvo v Žiline Číslo materiálu :.../2011 K bodu programu NÁZOV MATERIÁLU Vyúčtovanie straty z výkonov vo verejnom záujme na prevádzku mestskej hromadnej dopravy v Žiline spoločnosťou Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o. za rok 2010 Materiál obsahuje : Materiál prerokovaný : 1. Návrh na uznesenie Mestská rada 2. Dôvodová správa 3. Materiál: - Správa k výsledkom hospodárenia za rok Poznámky k účtovnej závierke k Správa nezávislého audítora, Súvaha a Výkaz ziskov a strát k Predkladá: Meno : Funkcia : Ing. Ján Barienčík, PhD. konateľ spoločnosti Zodpovedný za vypracovanie: Meno : EOÚ: Ing. Dana Heglasová oddelenie informačnej sústavy Žilina, jún 2011

2 UZNESENIE MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA V ŽILINE Uznesenie č. /2011 Mestské zastupiteľstvo v Žiline I. schvaľuje 1. vyúčtovanie straty z výkonov vo verejnom záujme na prevádzku mestskej hromadnej dopravy v Žiline vo výške za rok 2010 pre prevádzkovateľa mestskej hromadnej dopravy Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o. a vyrovnanie straty najneskôr do decembra 2012.

3 Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o. (DPMŽ) D ô v o d o v á s p r á v a k vyúčtovaniu straty z výkonov vo verejnom záujme na prevádzku mestskej hromadnej dopravy v Žiline spoločnosťou DPMŽ Na základe Zmluvy o výkone vo verejnom záujme uzatvorenej dňa medzi Mestom Žilina, ako objednávateľom a Dopravným podnikom mesta Žiliny s.r.o., ako dopravcom, je predložená dokumentácia k vyúčtovaniu straty z výkonov vo verejnom záujme na prevádzku mestskej hromadnej dopravy v Žiline spoločnosťou DPMŽ za rok Na základe 15 zákona NRSR č. 168/1996 Z.z o cestnej doprave a 21 zákona 514/2009 o doprave na dráhach a na základe zmluvy o výkone vo verejnom záujme sa dopravca zaväzuje zabezpečiť prepravné potreby osôb a služieb a objednávateľ sa zaväzuje poskytnúť náhradu straty. Zmluvu o službách vo verejnom záujme uzatvára objednávateľ dopravných služieb s dopravcom na dopravné aj na výkony, ktoré by z hľadiska svojich obchodných záujmov, najmä pre ekonomickú nevýhodnosť, vôbec neposkytoval, alebo neposkytoval v požadovanom rozsahu alebo kvalite, alebo neposkytoval za regulované cestovné, ale ktoré sú potrebné z hľadiska zabezpečenia dopravnej obslužnosti územia. Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o. predkladá materiál k vyúčtovaniu straty z výkonov vo verejnom záujme za rok Predkladaný materiál dokumentuje skutočnosť roku Pri vypracovaní bola dodržaná vyhláška o preukazovaní predpokladanej straty z poskytovania výkonov vo verejnom záujme.

4 D o p r a v n ý p o d n i k m e s t a Ž i l i n y s.r.o. SPRÁVA K VÝSLEDKOM HOSPODÁRENIA ZA ROK 2010 VÝUČTOVANIE STRATY VO VEREJNOM ZÁUJME Správa k vyúčtovaniu straty vo verejnom záujme za rok 2010 je vypracovaná podľa postupov, ktoré boli použité aj v roku 2009 a Útvar hlavného kontrolóra Mesta Žiliny ich potvrdil ako objektívne a na základe týchto skutočností vyúčtovanú stratu považoval za nespochybniteľnú. 1. Stručné zhodnotenie hospodárskych výsledkov spoločnosti Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o. ukončil činnosť v roku 2010 vyúčtovaním straty z výkonov vo verejnom záujme vo výške EUR. Celkový účtovný výsledok hospodárenia spoločnosti vrátane všetkých aktivít predstavuje stratu EUR. Náklady a výdavky spojené s prevádzkovaním mestskej hromadnej dopravy vo výške EUR neprekročili plánovaný rozpočet na rok 2010 a podieľali sa 89-timi % na celkových nákladoch spoločnosti EUR. Príjmy /vrátane vlastných/ EUR tvorili podiel 88 % na celkových skutočných príjmoch a výnosoch spoločnosti EUR. V rámci dopravných výkonov MHD sa zrealizovalo vozokilometrov na 18 linkách MHD. V organizačnej štruktúre sa neuskutočnili podstatné zmeny, stav všetkých zamestnancov bol 273 ku koncu roku. Podiel nákladov a výnosov, vrátane hospodárskeho výsledku, je vyhodnotený v prílohách č. 1 a 2 - Vyúčtovanie straty vo verejnom záujme k a Kalkulácii nákladov prevádzky MHD pre rok 2010 k tejto správe. 2. Komentár k príjmovej časti vyúčtovania straty vo verejnom záujme Podstatným zdrojom vlastných príjmov sú tržby z predaja cestovných lístkov, cenín, pokút z prepravnej kontroly. Podiel na celkových príjmoch prevádzky MHD predstavuje 50,47 %.

5 Prehľad vývoja tržieb z MHD INDEX INDEX 10/09 10/08 EUR EUR EUR % % Tržby z MHD celkom ,62% 92,13% z toho tržby : - predaj cestovných lístkov a ,58% 92,45% cenín z toho predaj jednorázových CL ,07% 84,77% predplatných CL ,50% 115,91% - z prepravnej kontroly ,19% 81,42% Vývoj tržieb z MHD ma klesajúci charakter v dôsledku zníženého počtu predaných ciest cestujúcej verejnosti. Táto skutočnosť je ovplyvnená: - celkovou ekonomickou situáciou, miera nezamestnanosti v žilinskom regióne vzrástla na 14,5 % - zmenou pravidiel v predplatnom cestovnom od júna zamedzením prepadávanie predplatených jázd - v počte prepravených osôb nie je počítané s držiteľmi preukazu na bezplatné cestovanie nad 70 rokov, táto kategória predstavuje počet cca tisíc cestujúcich v kalendárnom roku, - vyšším využitím individuálnej dopravy. Prehľad prepravených osôb za obdobie od r do r Ukazovateľ Prepravené osoby spolu z toho v A-busoch z toho v T-busoch Prepravené osoby za obdobie od r do r z toho v T-busoch z toho v A-busoch

6 Prehľad vývoja tržieb za r. k 2010 a v porovnaní s r január február marec apríl máj jún júl august september október november december Spolu Tržby z MHD z toho: predaj JCL predaj PCL zľava predajcom január február marec apríl máj jún Júl august september október november december spolu Tržby z MHD z toho: predaj JCL predaj PCL zľava predajcom Vývoj tržieb za rok 2010 v EUR Tržby z MHD 2010 Tržby z MHD január február marec apríl máj jún júl august september október november december

7 Zostávajúcu časť príjmov EUR tvorí prevádzkový príspevok na prevádzkovanie MHD zo schváleného rozpočtu Mesta Žiliny, výnosy z kapitálových dotácií a ostatné výnosy z výkonov. V nasledujúcej tabuľke je rekapitulácia vyplateného prevádzkového príspevku /vrátane kapitálového/ za obdobie rokov 2006 až v EUR Prevádzkový príspevok MHD Kapitálový príspevok zo ŠR Kapitálový príspevok z RM Príspevky spolu Ako ďalší cudzí zdroj na financovanie prevádzkových nákladov sa prolongoval kontokorentný úver vo výške EUR v spolupráci s Tatra bankou. 3. Komentár k nákladovej časti V Prílohe č. 2 Kalkulácia nákladov prevádzky MHD pre rok 2010 je vyúčtovaný podiel ekonomicky oprávnených nákladov podľa ich druhu. Kalkulácia je vypracovaná podľa metodiky platnej legislatívy preukázania oprávnenosti náhrady straty vo verejnom záujme. Najväčší podiel na štruktúre nákladov majú priame mzdy EUR a zákonné sociálne poistenie EUR, priamy materiál ako pohonné hmoty, trakčná energia, mazivá EUR, odpisy EUR. V nákladoch na opravy a udržiavanie vo výške EUR sú zahrnuté náklady na náhradné diely a bežné opravy vozového parku MHD, opravy napájacieho systému meniarní, umývanie vozidiel a časť nákladov vo výške EUR vynaložených na generálnu opravu trolejbusu. Súčasťou nákladov je aj prevádzková a správna réžia. V prevádzkovej réžii sú zohľadnené náklady súvisiace s prevádzkou MHD spotreba materiálu (čistiacich potrieb, náradia, náhradných dielov, PHM ostatných vozidiel, ktoré nepriamo zabezpečujú prevádzku,..), spotreba energií, opravy majetku, náklady na školenia, likvidáciu odpadu, strážnu službu, osobné náklady zamestnancov, ktorí sa podieľajú na prevádzke MHD (dielenský robotníci, revízori, dispečeri,..), odpisy budov, trolejového vedenia, a ostaného majetku, ktorý slúži na zabezpečenie prevádzky MHD a ostatné náklady súvisiace s prevádzkou, údržbou MHD. Do správnej réžie sú zahrnuté náklady súvisiace s riadením a správou spoločnosti spotreba materiálu (kancelárskych potrieb, PHM vozidiel správy,..), náklady na spoje (poštovné, telefón, internet), nájom, školenia pracovníkov správy, ostatné služby (podpora programu SOFTIP, podpora internetovej stránky, poradenstvo,..), osobné náklady pracovníkov správy, dane a poplatky, odpisy ostatného majetku správy, ostatné náklady súvisiace s riadení a správou spoločnosti.

8 Porovnanie spotreby nafty v MHD Plán v Fin. vyjadrenie v Sp. nafty v litroch Cena nafty za liter Prepravené osoby Vozové km spotreba na 100 km , , , ,04 Rozdiel v % 4,86% 2,64% 2,16% -2,84% 1,79% 0,83% Porovnanie spotreby trakčnej energie v MHD Plán v Fin. vyjadrenie v Sp.energie v kwh Cena energie za kwh v Prepravené osoby Vozové km spotreba na 100 km , , , ,59 Rozdiel v % -9,04% 1,35% -10,25% -5,89% -0,45% 1,80% Výdavky na investičné aktivity Na rok 2010 nebol schválený kapitálový príspevok z rozpočtových prostriedkov mesta. Z vlastných finančných zdrojov boli financované nasledovné akcie : INVESTIČNÁ AKCIA ROK 2010 HODNOTA V EUR Generálna oprava 1 trolejbusu vrátane vybavenia Informačnými tabuľami a držiakmi Centrálny dispečing Spolu Dopravné výkony MHD Pri počte odjazdených vozokilometrov v roku 2010 ekonomická cena výkonu na 1 km je kalkulovaná na 2,17 EUR. V roku 2009 sa odjazdilo v MHD vozokilometrov. V prípade porovnania príjmovej časti na počet odjazdených vozokilometrov je podiel tržieb na 1 vozokilometer 1,92 EUR. Porovanie vozových km k s r autobus trolejbus

9 5. Rekapitulácia hospodárskeho výsledku Celkové náklady na MHD / neinvest./ Celkové príjmy Hospodársky výsledok z MHD EUR EUR EUR Zhodnotenie výsledkov hospodárenia a vyúčtovanie straty EUR bude na základe dohodnutých podmienok v Zmluve o výkone vo verejnom záujme predložená na schválenie do mestského zastupiteľstva s uplatnením požiadavky uhradiť stratu z rozpočtových prostriedkov Mesta Žiliny. V prípade poskytnutia týchto zdrojov boli by zabezpečené investičné aktivity, ktoré sa financovali z vlastných zdrojov, v dostatočnej miere krytie prevádzkových nákladov, nákladov na opravy, údržbu a skvalitnenie úrovne vozového parku a prevádzkovania MHD.

10 Príloha č. 1 tabuľková časť Vyúčtovanie straty vo verejnom záujme k Ukazovateľ Mer. Jedn. Rozpočet na rok 2010 Plnenie rozpočtu k Opravy a udržiavanie v z toho: opravy trolejbusov v opravy a udržiavanie DHM v Materiálové výdavky v z toho: spotreba nafty v spotreba náhradných dielov v spotreba ostatné nesklad. materiálu v Spotreba energii v z toho: spotreba trakčnej energie v spotreba plynu v Služby a výdavky nevýrobnej povahy v z toho: cestovné v Školenie v ostatné výkony nemater. povahy v strážna služba v predaj cestovných lístkov ŽRIDS v Mzdové prostriedky v Ostatné osobné náklady v z toho: odvody do poisťovní v Ostatné výdavky v z toho: odpisy v Ostatné náklady na FČ v Neinvestičné výdavky v Investície z vlastných zdrojov* v Výdavky celkom v Príspevok prevádzkový v Príspevok na investície v 0 0 Príspevok celkom v Príjmy celkom v z toho vlastné v Hospodársky výsledok v Ubehnuté vozokilometre tis. km Ubehnuté miestokilometre tis. km Limit na reprezentačné účely v

11 Príloha č. 2 - tabuľková časť Kalkulácia nákladov prevádzky MHD pre rok 2010 Rok 2010 A-bus T-bus Spolu Prepravené osoby Vozové kilometre Miestové kilometre tis Priamy materiál v PHM a mazivá v Trakčná energia v Pneumatiky v Ostatný priamy materiál v Priame mzdy v Priame náklady ostatné v Opravy a udržiavanie v z toho : opravy doprav. prostriedkov v umývanie vozidiel v Cestovné v Leasing a prenájom dopr. prostr. v Odpisy v Zákonne sociálne poistenie v Poistenie dopravných vozidiel v Iné priame náklady v PRIAME NÁKLADY SPOLU v Prevádzková réžia v Výrobná spotreba v Osobné náklady v Ostatné náklady na hospod. činnosť v VLASTNÉ NÁKLADY PREVÁDZKY v Správna réžia v Výrobná spotreba v Osobné náklady v Ostatné náklady na hospod. činnosť v EKONOMICKY OPRÁVN. NÁKLADY v EKONOMICKÁ CENA VÝKONU 2,12 2,21 2, NÁKLADY SPOLU v Tržby a výnosy z výkonov vo VZ v Tržby z výkonov v Výnosy z výkonov v z toho : výnosy z kap. dotácii v ostatné výnosy v z mestského rozpočtu v zo štátneho rozpočtu v Strata/zisk z výkonov vo VZ v

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46