) \ 1 Zmluvné strany. PREDÁVAJÚCI: Názov: Adresa: KUPUJÚCI: Názov: OBCHOD S PALIVOM, s.r.o. Nám. M. R. Štefánika Brezno

Veľkosť: px
Začať zobrazovať zo stránky:

Download ") \ 1 Zmluvné strany. PREDÁVAJÚCI: Názov: Adresa: KUPUJÚCI: Názov: OBCHOD S PALIVOM, s.r.o. Nám. M. R. Štefánika Brezno"

Prepis

1 ) \ 1 Kúpna zmluva c... k.q...:li.?:... (dalej len ako "kúpna zmluva") /Zmluva o dodávke tovaru alebo výrobkov/ uzatvorená v zmysle 409, 422 a následne Obchodného zákonníka C. 513/1991 Z.z. a 10 ods. 1 a 2 zákona C. 523/2003 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene zákona C. 571/2001 Z.z. o organizácií ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov medzi týmito zmluvnými stranami 1 Zmluvné strany PREDÁVAJÚC: Názov: Adresa: Štatutárny orgán: Oprávnený rokovat vo veciach zmluvných: Oprávnený rokovat vo veciach technických: Bankové spojenie CO: DC: C DPH: - banka: - expozitúra: - císlo úctu: Zapísaný v Obchodnom registri OS v B. Bystrici: Spojenie - telefón: -fax: URL: /d'alej len ako "predávajúci, t.j. generálny dodávatel'''/ KUPUJÚC: Názov: Adresa: Štatutárny orgán: Oprávnený rokovat vo veciach zmluvných: Oprávnený rokovat vo veciach technických: OBCHOD S PALVOM, s.r.o. Nám. M. R. Štefánika Brezno ng. Zdeno Duraj konatel spolocnosti ng. Zdeno Duraj konatel spolocnosti Michal Duraj, Jarolím Gabriš vedúci predaj a strobanka, a.s. Zvolen / SK oddiel: Sro, vložka c.: 4278/S ng. Z. Duraj p. J. Gabriš OO 61 - p. M. Duraj stonline.sk/obchod _ salivom Krajské riaditelstvo Policajného zboru v Banskej Bystrici Ul. 9. mája C Banská Bystrica Mgr. Vladimír Datko riaditel KR PZ B. Bystrica Mgr. Vladimír Datko riaditel KR PZ B. Bystrica oo. /:1. {j. (j..v.. oor;".fj..1.fjr;.9. oo oo oo oo oo oo.... T. t?.: P../l.q lf:.f.r.

2 .2 Oprávnený rokovat vo veciach verejného obstarávania: CO: DC: C DPH: Bankové spojenie Spojenie - telefón: - fax: url: ldalej len ako "kupujúci"l - banka: - numerický kód: - císlo úctu: JUDr. Jaroslav Vršo JUDr. mrich Kolpár Ekonomický odbor KR PZ BB SK Štátna pokladnica Predmet obstarávania 2.1 Predávajúci sa zaväzuje kupujúcemu dodat pevné palivo 1. akostnej triedy (dalej len ako "tovar"), vrátane dopravy, podla požiadavky kupujúceho, pre kotolne, ktorými sa vykurujú objekty v správe kupujúceho a previest na neho vlastnícke práva dnom zaplatenia. 2.2 Kupujúci sa zaväzuje od predávajúceho tovar prevziat a zaplatit zan dohodnutú kúpnu cenu podla bodu 5.1 kúpnej zmluvy. 2.3 Císelný kód: tovaru zo Štatistickej klasifikácie produkcie: hnedé uhlie - kocka, t.j. HU KO, hnedéuhlie-orech1,t.j.hu01, koks - orech 3, t.j. Koks 03, alternatíva cierne uhlie, t.j. CU, doprava volne loženého tovaru. 2.4 Dodávky tovaru realizuje predávajúci vo vlastnom mene, na vlastnú zodpovednost, vlastnými silami a prostriedkami, železnicnou dopravou v kombinácií s cestnou nákladnou dopravou: z prevádzkového skladu v Banskej Bystrici, v Slovenskej Lupci a v Brezne, priamo od výrobcu. 3 Termín a množstvo dodania tovaru 3.1 Predávajúci dodá kupujúcemu tovar postupne podla bodu 2. kúpnej zmluvy na základe telefonických, alebo písomných (faxových, elektronických) objednávok: do 5 dní od nahlásenia objednávky, resp. v zmysle dohodnutého termínu pre zvýšenie operatívnosti dodávok tovaru, a avizovaním min 24 hodín vopred do objektov: OHK PZ Slovenské Darmoty - HU KO, resp. HU 01: cca 90,0 t/rok, OHK PZ Nová Bašta - HU KO, resp. HU 01: cca 40,0 t/rok, OHK PZ Kalonda - Koks 03, resp. CU: cca 35,0 t/rok, OHK PZ Abovce (Král) - HU KO, resp. HU 01: cca 25,0 t/rok,

3 :3 - Koks 03, resp. CU: cca 40,0 t/rok. 3.2 Predpokladané množstvo dodávky tovaru podla bodu 3.1 a pocas platnosti kúpnej zmluvy predstavuje: HU KO, resp. HU 01, L akostná trieda: cca 620,0 t. Koks 03, resp. CU, L akostná trieda: cca 300,0 t, palivové drevo mäkké, max. 0,5 m dížky: cca 20,0 pr. m, spolu: cca 940,0 t. Predávajúci nemôže svojvolne menit za iný druh tovaru, alebo inú kvalitu ako je uvedené v objednávke. 3.3 Predávajúci sa zaväzuje, že pristúpi na každú zmenu v súvislosti so zvýšením, resp. znížením dodávok tovaru kupujúcim oproti zmluvne dohodnutým množstvám, ktoré bude vykonané písomne (dodatkom, resp. ciastkovou zmluvou, alebo doobjedávkou) pred ukoncením kúpnej zmluvy a to okamžite po zistení okolností súvisiacich: s pridelením financných prostriedkov na tovar, s plynofikáciou odberného miesta, t.j. prechod na iný druh paliva, s reorganizacnými a redislokacnými zmenami, s dížkou vykurovacieho obdobia v závislosti od poveternostných podmienok apod Miesto plnenia, t.j. miesto prechodu zodpovednosti v súvislosti s nebezpecenstvom krádeže, poškodenia a pod.: prevzatie tovaru sa realizuje v objektoch v správe kupujúceho v zmysle bodu 2.1 a 3.1 kúpnej zmluvy, odovzdanie tovaru sa realizuje na urcenom mieste areálov objektov v správe kupujúceho v zmysle bodu 2.1 a 3.1 kúpnej zmluvy. 4 Technické a kvalitatívne parametre tovaru 4.1 Technické a kvalitatívne parametre tovaru: hnedé uhlie - kocka (Príloha KZ c. 1), hnedé uhlie - orech 1 (Príloha KZ c. 2), koks - orech 3 (Príloha KZ c. 3) alternatíva cierne uhlie (Príloha KZ c. 4), palivové drevo mäkké - do 0,5 m dížky. 4.2 Dodržanie kvalitatívnych podmienok bude vykonané: vizuálnou obhliadkou zloženého paliva spojenou s odberom vzoriek, na základe ktorých bude vykonaná analýza kvalitatívnych parametrov tovaru v v neutrálnom laboratóriu, predávajúceho pri týchto úkonoch bude zastupovat: ng. Zdeno Duraj - konatel spolocnosti OBCHOD S PALVOM, S.r.o., p. Michal Duraj - vedúci predaja a vedúci prevádzkového skladu pevných palív v Brezne, p. Jarolím Gabriš - vedúci prevádzkových skladov pevných palív v Slovenskej Lupci, p. Ján Štubian - šofér, p. Dušan Betka - šofér. kupujúceho pri týchto úkonoch bude zastupovat:

4 poverený kompetentný pracovník, ktorý potvrdením dodacieho listu potvrdí dodávku tovaru. 5 Cena plnenia 5.1 Zmluvné strany dohodli jednotkovú cenu tovaru v Sk/q, resp. Sk/pr. m doprava zdarma.: KR PZ Baas ká Bystrica Handlová Handlová Košice Ostrava Pa!. drevo Ce'nZiuhlia bezi9 DPH 216,74 Sk 560,79 Sk 358,50 Sk 1344,54 Sk 106,55 Sk 68,12 Sk 255,46 Sk 667,34 Sk 426,62 Sk 1600,00 Sk Cena je jednotná na všetky odberné miesta (doprava zdarma), stanovená v slovenských korunách (Sk/q, t.j. Sk/q x 10 = Sk/t). Cena za celú dodávku tovaru vrátane dopravy je stanovená podla: orientacného množstva tovaru na jeden kalendárny rok v t (bod 3.2), ceny za tovar v Sk/q, resp. Sk/pr. m (tabulky bod 5.1), licohas; '<;;:e1fá'za. q;.dni'll.,dó!tlívkdw ';' Wi'----" _ \:ip' /:.-&,". u'-.. " DPH DPH' 'DPH Handlová ,40 Sk ,17 Sk ,56 Sk Handlová ,94 Sk ,53 Sk ] 5354] 6,47 Sk Košice ,05 Sk ,36 Sk ,41 Sk Qstraya 1 'oz? 503,lJSk Sk. cl 279 $4,9,49 Sk Pa!. drevo 26890,76 Sk 5 109,24 Sk 32000,00 Sk Celkom 5,{(1(:1'830;92 Sk " ,02 Sk J5,94 Sk 5.4 Cena za tovar je stanovená dohodou zmluvných strán vrátane dopravných nákladov spojených s dodaním tovaru do miesta plnenia, dalej vrátane obchodných prirážok a vrátane režijných nákladov (nakládka, vykládka tovaru), ako výsledok postupu v zmysle zákona c. 526/2003 Z.z. o verejnom obstarávaní a v súlade s 2 a 3 zákona NR SR c. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov vyhlášky MF SR c. 87/1996 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon NR SR c. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov a výmeru MF SR c. R-3/1996 (príloha c. 22 k výmeru MF SR c. R 1/1996 v znení prílohy c. 2 k výmeru MF SR R-3/1996) v znení neskorších predpisov. Stanovená cena za tovar je stanovená so zákonom NR SR c. 289/1995 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov. 5.5 Cena tovaru bola vypocítaná vrátane nákladov spojených s dodaním tovaru, t.j. na základe zmluvných cien v. štvrtroku 2005 dna aje zložená: z nákupnej ceny pevného paliva od Rosimex - Slovakia, a.s., Krompachy; Tchas Slovakia, spol. s r.o., Cadca; Todako - Tomek Peter, Cadca; KOS, s.r.o., Cadca; Velkoobchod s palivom, s.r.o., Prievidza; U. S. Stell Košice, s.r.o.: hnedé uhlie - kocka: 198,50 SK/q bez DPH, - orech 1: 189,00 SK/q bez DPH, koks alternatíva - orech 3: 558,10 SK/q bez DPH, cierne uhlie: 335,60 SK/q bez DPH, palivové drevo: 1.100,00 SK/pr. m bez DPH, z dopravy cestnou nákladnou dopravou - zdarma - zahrnutá v cene tovaru,

5 cena 1 litra nafty 36,00 Sk. 5.6 Predávajúci a kupujúci sa zaväzujú rokovat o zmluvných cenách (uvedených v bode 5.1 kúpnej zmluvy), ak sa: významnou mierou zmenia ceny, alebo iné vonkajšie podmienky (uvedené v bode 5.5 kúpnej zmluvy), pri inflácií podl'a ukazovatel'a Štatistického úradu SR, pri inflácií SK voci konvertibilným menám v den fakturácie, pri zvýšení zákonnej sadzby DPH, rozhodujúce o zmluvnej cene tovaru v case: od termínu viazanosti sútažnej ponuky, t.j. od po nadobudnutie úcinnosti kúpnej zmluvy, platnosti zmluvy. 5.7 Predávajúci a kupujúci zaväzujú v zmysle bodu 5.6 kúpnej zmluvy znášat zmeny zmluvných cien (nárast a pokles) (uvedených v bode 5.1 kúpnej zmluvy) nasledovným spôsobom: zmeny zmluvných cien tovaru do 10 znáša predávajúci, zmeny zmluvných cien tovaru 10 a viac znáša kupujúci po predchádzajúcom upovedomení predávajúcim. Po dohode a bez zbytocného odkladu bude upravená zmluvná cena tovaru dodatkom ku kúpnej zmluve a to na základe dokladu od subdodávatel'a. 6 Platobné podmienky 6.1 Preddavok, alebo záloha na tovar sa neposkytuje. 6.2 Platba bude realizovaná priebežne po dodaní predmetu obstarávania, na základe: dodacieho listu podpísaným oprávnením zástupcom kupujúceho (3 výtlacky, z toho 1 kópia pre predávajúceho), fakturácie spravidla po jednotlivých dodávkach tovaru (2 výtlacky, z toho 1 kópia pre predávajúceho). 6.3 Kupujúci je povinný faktúru zaplatit do 30 dní odo dna jej dorucenia. 6.4 Faktúra v zmysle 71 zákona 222/2004 Z.z. musí obsahovat: oznacenie dokladu - císlo, konštantný symbol, císlo kúpnej zmluvy, názov, sídlo a miesto podnikania, CO, DC, C DPH zmluvných strán, dátum vystavenia, odoslania, splatnosti faktúry a dátum zdanitel'ného plnenia, oznacenie banky a císlo úctu, na ktorý má byt' vykonaná platba, forma úhrady, názov, množstvo a jednotkovú cenu tovaru bez DPH a s DPH, sadzba DPH, výška DPH, celkovú fakturovanú cenu tovaru bez DPH a s DPH, sadzba DPH, výška DPH, meno, podpis a telefonické spojenie zodpovedného pracovníka vystavovatel'a faktúry, otlacok peciatky vystavovatel'a faktúry, dodací list obsahuje - druh tovaru; pôvod tovaru; váha v clenení brutto, tara, netto v q zaokrúhlene na 1 desatinné miesto; cena tovaru za jednotku s DPH a bez DPH. 6.5 Úhrada vykonávaná prostredníctvom banky je splnená dnom, v ktorom kupujúci dá pokyn svojmu penažnému ústavu na odpísanie dlžnej ciastky z jeho úctu v prospech úctu predávaj úceho. 6.6 V prípade nesplnenia dodávky v zmluvne dohodnutej lehote zaplatí predávajúci zmluvnú pokutu z omeškania vo výške 0,05 z celkového objednaného množstva tovaru za každý den omeškania.

6 6 6.7 V prípade nedodržania termínu splatnosti faktúry: zaplatí kupujúci penále 0,05 z faktúrovanej ceny za každý den omeškania, na žiadost kupujúceho predávajúci vystaví potvrdenie: s množstvom odobratého tovaru po dobe splatnosti, s celkovou cenou odobratého tovaru po dobe splatnosti. 6.8 Zmluvné pokuty dohodnuté kúpnou zmluvou hradí povinná zmluvná strana nezávisle na tom, v akej výške vznikne škoda druhej zmluvnej strane. Zmluvné pokuty sú povinné strany zaplatit do 14 dní odo dna dorucenia faktúry. 7 Reklamácia tovaru 7.1 Predávajúci zarucuj e kvalitu tovaru 10 dní po termíne dodania tovaru. V dobe prevzatia kupujúcim vlastnosti tovaru musia zodpovedat technickým normám a špecifikovaným parametrom (Príloha KZ C. 1 až 4) tak, aby nevykazovali chyby, ktoré by mohli negatívne ovplyvnit parametre súvisiace s jeho používaním na požadované úcely. 7.2 Pri reklamácii tovaru sa zmluvné strany riadia podla reklamacného poriadku (Príloha KZ C. 5). 8 Záverecné ustanovenia 8.1 Zmluvné strany sa dohodli, že v zmysle 345 ods. 2 Obchodného zákonníka pokladajú za podstatné porušenie zmluvy: nedodržanie termínu o viac ako 30 dní a množstva dodania tovaru podla clánku 3. kúpnej zmluvy, nedodržanie akosti kvality tovaru podla clánku 4. kúpnej zmluvy, nedodržanie zmluvnej ceny tovaru podla clánku 5. kúpnej zmluvy, nedodržanie platobných podmienok podla clánku 6. kúpnej zmluvy, resp. ktorýkolvek bod kúpnej zmluvy. 8.2 Vypovedanie kúpnej zmluvy sa môže uskutocnit písomnou formou bud: dohodou, s konkrétnym termínom ukoncenia, jednostranným odstúpením v prípade, ak druhá zmluvná strana podstatným spôsobom poruší zmluvnú povinnost, kde výpovedná lehota je 1 mesiac a zacína plynút prvým dnom mesiaca nasledujúceho po dorucení výpovede a kde oprávnená zmluvná strana môže požiadat o náhradu škody, jednostranným odstúpením bez uvedenia dôvodu, kde výpovedná lehota je 1 mesiac a zacína plynút prvým dnom mesiaca nasledujúceho po dorucení výpovede a kde oprávnená zmluvná strana môže požiadat o náhradu škody. 9 Dalšie ujednania 9.1 Právne vztahy výslovne neupravené touto kúpnou zmluvou sa spravujú ustanoveniami Obchodného zákonníka, Obcianskeho zákonníka a ostatnými súvisiacimi právnymi predpismi. 9.2 Zmluvné strany sa dohodli, že všetky spory vyplývajúce z tejto kúpnej zmluvy budú prednostne riešit rokovaním v predsporovom konaní. 9.3 Na iné podmienky môžu pristúpit obidve zmluvné strany len po vzájomnej dohode formou písomných, chronologicky zoradených dodatkov.

7 9.4 Táto kúpna zmluva je vyhotovená v 5 rovnopisoch, z ktorých predávajúci obdrží 2 exempláre a kupujúci 3 exempláre. 9.5 Kúpna zmluva nadobúda úcinnost dnom podpísania oboma zmluvnými stranami. 9.6 Kúpna zmluva nadobúda platnost a uzatvára sa na dobu urcitú: od do , alebo aj pred týmto dátumom po vycerpaní financných prostriedkov. 9.7 Zmluvné strany si rámcovú zmluvu precítali, jej obsahu porozumeli, vyjadruje ich vážnu vôlu, neuzavierajú ju v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok, na znak coho ju predpísaným spôsobom podpísali. 9.8 Neoddelitelná súcast kúpnej zmluvy: 1.) Príloha KZ c. 1 - Technické parametre hnedého uhlia - kocka, Handlová (1 strana) 2.) Príloha KZ c. 2 - Technické parametre hnedého uhlia - orech 1, Handlová (1 strana) 3.) Príloha KZ c. 3 - Technické parametre koksu - orech 3, Košice (1 strana) alternatíva 4.) Príloha KZ c. 4 - Technické parametre cierneho uhlia, Ostrava (1 strana) 5.) Príloha KZ c. 5 - Reklamacný poriadok (2 strany) 10 Podpisy zmluvných strán 1O 1 V B k B.. d f1 7 l "O-. ans ej ystnc na oo oo; :oo. oo oo..l!!! :. oo oo oo oo za kupujúceho Mgr. Vladimír Datko riaditel KR PZ Banská Bystrica V Brezne dna OBCHOD S PALVOM, s.r.o. Nám. M R Stofánika 30 <Jl?, BREZNO.,0: : ''''B 'i57. c.u'"""';\t:1&356e:l za predávajúceho ng. Zdeno Duraj konatel spolocnosti OBCHOD S PALVOM, S.r.o.

8 C.: S 095 HBP, a.s., Bana Nováky, O.z. Nováky SKÚŠOBNÉ LABORATÓRUM Akreditované skúšobné laboratórium Telefón: 046/ , fax: 046/ UHLA šky vykonané atia ania orky c. vzorky skúšky podla PROTOKOL O SKÚŠKE C /05 Zákazník BH UHLE /75/05/00U Vzorku STN Hornonitrianske Kocka 44 odobral 1377, STN zákazník baneso Prievidza, 1171, STN a.s., SO , Prievidza STN , STN Stanovenv Obsah vod narameter VÝSLEDKY SKÚŠKY Svmbol Jednotka 28,91 14,4 10,8 0,7 17,34 1,15 Hodnota merania 24,6 0,28 0,30 0,1 0,04 0,5 M/k Obsah Ar Obsah oonola v sušine Snalovacie tento v horlavine daf s M/k M/k Obsah sí Merná sirnatost' s' m MJ Hodnota merania je vyjadrená z množstva vzorky. Vyhlásenie SLU: Výsledky skúšok sa týkajú len skúšanej vzorky. Tento protokol môže byt reprodukovaný jedine celý, po jednotlivých castiach len s písomným súhlasom SLD. Nováky, tl1[ j.lom Schvalujem: ;lonnok!tl;\ns1-\e nae 'HJl;;VfJZA. ".. 20 Strana 1 z 1

9 ?;2/l()/..J4 q SKÚŠANE HBP, a.s., Bana Nováky, o.z. Nováky SKÚŠOBNÉ LABORATÓRUM Akreditované skúšobné laboratórium Telefón: 046/ , fax: 046/ UHLA c.: S 095 kúšky orky é podla PROTOKOL O SKÚŠKE C /05 Zákazník BH Vzorku Homonitrianske UHLE /75/05/00U STN Orech , odobral STN zákazník baneso Prievidza, 1171, STN a.s., SO , Prievidza STN , STN StanovenÝ Darameter Obsah vod VÝSLEDKY SKÚŠKY Svmbol Jednotka 29,10 14,4 11,0 0,7 17,73 1,32 Hodnota merania 23,6 0,28 0,30 0,1 0,04 0,5 gfmj Ml/k MJk) Obsah Obsah oooola v sušine Soal'ovacie teolo v horlavine dal " s MJk Ml/k Obsah sí Merná sírnatost S-!ti g/mj Hodnota merania je vyjadrená z množstva vzorky. Vyhlásenie SLU: Výsledky skúšok sa týkajú len skúšanej vzorky. Tento protokol môže byt reprodukovaný jedine celý, po jednotlivých castiach len s písonmým súhlasom SLU. Nováky, Schvalujem: ng. Eva Vrabcová vedúca SLU Strana l z l

10 AO DZ Kokso\"lla Špecifikácia v'robko" Strana:51l2 Názov Oznacenie: Zrnitost Koks orech mm (;celové znaky kvality - záväzné znab. podla nom1\' STN Hodnotv Melovv'ch mako"\.' kvality pre KZ: i i la) max. obsah vody v pôvodnom stave ib) max. obsah popola v bezvodom stave ;e) max. obsah podsitného d) max. obsah prachu «1O mm)!e) max. obsah síry co cr) min. výhrevnost!'f) max. obsah prchav'ch látok i lvorúovacie znaky kvality - rozhodujú ja) max. obsah vody v pôvodnom stave (Wrt) (,- Ad) ( Sd ) (VJ:"') (Qli) 13.5' ó 12.0ió 14.0(é, 9, " (YJ/kg) 13.5 ) max. obsah podsitného i lpoznámka : l) Ostatné úcelové znaky kvalit\' - posk"l. tne dodávatel.' odberatelovi podla dohody. i i, '--' F-N -DZKO-04 'OJ-OS-S3 akciová spolocnosf C:. ROSMEX O42mhy SlOAKA / /

11 (\.\ Príloha w\ 0-20 prach 10 ydaf 30,5 nad max.prum. Sdt pod 4,79 4,92 4,95 4,97 rtaf 35,50 35,40 35,45 35,36 35,55 35,30 Qsdaf Smr 0, ,190-30(50) O-l 35,0 30,0 33,5 8 24,0 31,0 31,5 33,0 23,0 32,03 35,74 35,39 35,79 34,33 32,66 34,50 35,81 35,83 33,48 35,69 0,9 0,6 1,1 0,7 88 0,8 5,00 4,94 5,06 33,72 34,55 32,55 32,80 35,10 ETP 0,43 0, ,55 0,48 0, ,23 0, ,97 30,12 24,18 0, ,58 30,22 29,31 29,63 30,61 24,15 23,53 0,21 0,31 0,34pk 31,84 22,95 31,52 30,94 30,37 30,90 24,21 22,58 19,40 15,88 17,78 15,21 16,56 Sdt 16,01 17,64 12,0/ Qrj 18,0/21,0 9,0/11, ,5/ 7,5/9,5 7,0/8,0 25,0/30, ,0/24,0 42,0/47,0 30,0/35,0 25,0/28,0 Druh 0-30(50) 4,0/6,0 20,0/23,0 3,0/5,0 5,0/6,0 6,0/8,0 9,0110,0 40,0/45,0 44,0/49,0 35,0/40,0 6,0/7,0 6,5/7,5 prum./max. 14,0/ 5,0/6,5 6,5/8,0 4,0/5,0 Ad ,6 7,5/8,5 promo 0, , ol hr O-50 ok g/mj 68 15,0 11,0 14,0 17,0 20,0/25,0 prum./max. max. ESP 5,078,0 5,0/8,0 0,7 l zmení MJ/kg PNA 1-2/ "

12 12 Príloha KZ c. 5 - Reklamacný poriadok 1 Kvalita a vady kvality dodaného tovaru 1.1 Ak nie je formou dodatku ku kúpnej zmluve dohodnuté inak, dodaný tovar musí vyhovovat kvalitatívnym znakom, ktoré sú vedené v Prílohe KZ C. 1 až Zmluvné strany sa zaväzujú, že pri overovaní kvality budú postupovat podla týchto nonem: STN Zásady pre stanovenie a preverovanie akosti tuhých palív. STN Tuhé palivá. Metódy odberu a úpravy vzoriek pre laboratórne skúšky. STN Tuhé palivá. Triediaca skúška pre stanovenie granulometrického zloženia. STN Stanovenie spainého tepla a výpocet výhrevnosti. STN Tuhé palivá. Stanovenie obsahu vody. STN Tuhé palivá. Stanovenie obsahu popola. STN Tuhé palivá. Stanovenie celkového obsahu síry. 1.3 a) Kupujúci sa zaväzuje co najskôr prehliadnut zásielku tovaru podla odborného postupu a tak isto odborne nadalej s tovarom nakladat. b) Zistené vady oznámi kupujúci predávajúcemu písomne do 14 dní od prevzatia zásielky tovaru, ak nemohol vady oznámit ihned pri preberaní zásielky. Súcasne vedie reklamacné nároky. c) Ak sa zmluvné strany nedohodnú inak, kupujúci uloží reklamovaný tovar oddelene od ostatného, zachová jeho celistvost, dalej s ním nemanipuluje a pripraví podmienky pre odber kontrolnej vzorky. d) V dalšom platí tento postup: Kupujúci nakladá so zásielkou podla bodu 1.3 c, minimálne 2 pracovné dni od oznámenia reklamacných nárokov predávajúcemu. Ak sa zástupca predávajúceho nedostaví na reklamacné konanie (bez toho, aby uznal nároky kupujúceho) v dohodnutej lehote, môže kupujúci urobit odber kontrolnej vzorky a jej skúšku bez úcasti predávajúceho, za prítomnosti nestranného svedka, ak to najprv oznámi predávajúcemu. Ak chce s tovarom volne disponovat, odloží príslušný exemplár kontrolnej vzorky najmenej na dobu desiatich dní. Ak urobí skúšku, oznámi výsledok tejto skúšky predávajúcemu a pripojí protokol o odbere vzorkyajej analýze. e) Ak kupujúci dopraví vzorku (rezervovanú podla predchádzajúceho odstavca pre predávajúceho) a zápis o jej odbere do skúšobného laboratória predávajúceho, a lebo do neutrálneho laboratória s jeho vedomím, uhradí predávajúci náklady s tým spojené a náklady na rozbory kontrolných vzoriek. 1.4 Predávajúci oznámi a zdôvodní kupujúcemu, ci jeho nároky uznáva najneskôr: a) ihned, ak bola overovacia skúška urobená u kupujúceho za úcasti predávajúceho, a) do 7 pracovných dní po prevzatí kontrolnej vzorky, ak bola overovacia skúška u robená v skúšobnom laboratóriu predávajúceho, b) do 5 pracovných dní od dorucenia výsledku rozboru skúšobnej vzorky z neutrálneho laboratória, c) do 14 dní od prevzatia výsledku skúšky, ktorú urobil kupujúci, ak nenastane niektorá z okolností uvedená v bode 1.4 a - c.

13 2 Vady týkajúce sa množstva dodaného tovaru 2.1 Ak sa domáha kupujúci nárokov z dôvodu nesprávne udaného množstva dodaného tovaru, doloží predávajúcemu doklad o úradnom prevážení s vážnymi lístkami a sprievodnými dodacími listami zásielky a dodá komercný zápis spísaný prepravcom. 2.2 Kupujúci je oprávnený preúctovat predávajúcemu náklady vzniknuté s preukázaním rozdielu hmotnosti zásielky. 3 Ostatné dojednania 3.1 Vady tovaru a nasledujúce reklamacné nároky z týchto vád bude kupujúci oznamovat na adresu predávajúceho, ktorá je vedená na titulnej strane tejto kúpnej zmluvy. 3.2 Tento reklamacný poriadok je neoddelitelnou súcastou Kúpnej zmluvy c. na predaj a kúpu pevného paliva. 4 Podpisy zmluvných strán 4.1 V Banskej Bystrici dna.uf! V Brezne dna t1..-'. za kupujúceho Mgr. Vladimír Datko riaditel KR PZ Banská Bystrica za predávajúceho ng. Zdeno Duraj konatel spolocnosti OBCHOD S PALVOM, S.r.o.