Obec Ľubotice. Rozhodnutie

Veľkosť: px
Začať zobrazovať zo stránky:

Download "Obec Ľubotice. Rozhodnutie"

Prepis

1 Obec Ľubotice Čsl. letcov 2 č. SÚ/10987/148146/2019-Se PSČ V Prešove dňa: Rozhodnutie Navrhovateľ: Mária Kušvarová, Pod Hájom 12, Ľubotice vz. Anna Buzgoóvá, Pod Hájom 2, Ľubotice, Anna Darakova, Rovinky 20,Lipany, marek Lukáč, Chmeľová4, Ľubotice, Mgr. Zuzana Lukačová, Chmeľová 4, Ľubotice, Ing. Mária Rychvalská, Urbánková 1, Prešov, Eva Lukáčova, Korabinského 68, Ľubotice, marcela jadvišová, Korabinského 17, Ľubotice,Oľga raševová, Korabinského 19, Ľubotice (ďalej len navrhovateľ) podala dňa návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby: Výstavba IBV Ľubotice - Pri Moste v katastrálnom území: na pozemku parcela číslo Ľubotice KN-C 21001/98 Pozemok pare. č. KN-C 21001/98, k.ú. Ľubotice je vo vlastníctve navrhovateľa. Obec Ľubotice, ako vecne a miestne príslušný stavebný úrad podľa 117 zák. č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku, v znení jeho noviel (ďalej len stavebný zákon), príslušný stavebný úrad, posúdil predložený návrh podľa 37 a ďalších stavebného zákona. Na základe tohto posúdenia vydáva podľa 39 a 39a stavebného zákona a vykonávacích vyhlášok ROZHODNUTIE O UMIESTNENÍ STAVBY Výstavba IBV Ľubotice - Pri Moste Stavba Výstavba IBV Ľubotice - Pri Moste bude realizovaná na pozemkoch podľa evidencie nehnuteľnosti pare. č. KN-C 21001/98, k.ú. Ľubotice a v zmysle platného územného plánu obce Ľubotice tak, ako je to zakreslené v situácii stavby, ktorú vypracoval v mierke 1:500 Ľuboš Mašlej, Sabinovská 18, Prešov.

2 -2- Pre umiestnenie stavby a projektovú prípravu sa určujú tieto podmienky: Členenie stavby na stavebné objekty SO Miestna komunikácia funkčnej triedy C3 SO Chodník pri miestnej komunikácii e SO 501 Splašková kanalizácia e SO 502 Dažďová kanalizácia e SO 511 Vodovod SO 701 STL plynovod e SO 601 časť elektro 3. POPIS TECHNICKÉHO RIEŠENIA OBJEKTOV SO Miestna komunikácia funkčnej triedy C3 Priestorové vedenie miestnej komunikácie v maximálnej možnej miere rešpektuje katastrálnu mapu a konfigurácie jestvujúceho terénu. Na konci komunikácie navrhujeme obratisko rozmeru 8,50x9,00m. KM 0,000-0, priamy úsek Šířkové usporiadanie komunikácie v rekonštruovanej časti komunikácie sa snaží maximálne využiť existujúci priestor a je v súlade s STN V rekonštruovanom úseku cesty sa kategória komunikácie upraví na MO 6,5/30 + chodník: MO 6,5/30: -jazdný pruh...2x2,75 m -bezpečnostná rezerva... 2x0,50 m -SPOLU...6,50 m Keďže sa jedná o novostavbu, tomu zodpovedá aj technický návrh realizácie. Najprv sa vykoná skrývka ornice a ďalšie zemné práce pre úpravu pláne a osadenie obrubníkov. Keďže po pravej strane navrhujeme chodník, osadí sa tam cestný skosený obrubník, ktorý bude tvoriť hranicu medzi chodníkom a komunikáciou. Uložia sa konštrukčné vrstvy vozovka a samotný kryt. Ako kryt bude použitý asfaltobetón AC 11 hrúbky 50mm. «Predpokladané zloženie vozovky: o -ASFALTOVÝ BETÓN AC 11 0;II CA 35/50-75; 50mm STN EN SPOJOVACÍ POSTREK PS, CBP 0,5 kg/m, STN :2009 -ASFALTOVÝ BETÓN AC 16 L;II CA 35/50-75; 50mm STN EN ŠTRKODRVINA ŠD 31,5(45) G/C 200mm STN EN «-ŠTRKODRVINA ŠD 31,5(45) G/C 250mm STN EN ZHUTNĚNÝ TERÉN min.e/def2=45mpa

3 -J- Odvodnenie komunikácie bude riešené jednostranným sklonom smerom k chodníku, kde budú osadené uličné vpuste napojené na dažďovú kanalizáciu. SO Chodník pri miestnej komunikácii Chodník navrhujeme po pravej strane novej obslužnej komunikácii. Vedený je v priamom úseku, akurát na začiatku pri napojení na existujúcu komunikáciu kopíruje zakružovacie oblúky. Chodník je navrhnutý v celkovej šírke 2,00m s priečnym sklonom 1,00% smerom ku komunikácii. Keďže sa jedná o novostavbu, tomu zodpovedá aj technický návrh realizácie. Najprv sa vykoná skrývka ornice a ďalšie zemné práce pre úpravu pláne a osadenie obrubníkov. Po ľavej strane sa osadí cestný skosený obrubník, ktorý bude tvoriť hranicu medzi chodníkom a komunikáciou. Uložia sa konštrukčné vrstvy vozovka a samotný kryt. Ako kryt bude použitý asfaltobetón AC 11 hrúbky 50mm. Predpokladané zloženie vozovky: -ASFALTOVÝ BETÓN AC 11 0;II CA 35/50-75; 50mm STN EN «-ŠTRKODRVINA ŠD 31,5(45) G/C 150mm STN EN ŠTRKODRVINA ŠD 31,5(45) G/C 150mm STN EN o -ZHUTNĚNÝ TERÉN min.e/def2=30mpa Odvodnenie chodníka bude riešené jednostranným sklonom smerom ku komunikácii, kde budú osadené uličné vpuste napojené na dažďovú kanalizáciu. SO 501 Splašková kanalizácia Existujúci stav V blízkosti navrhovaného obytného súboru, v jeho južnej časti, je vybudovaná splašková kanalizácia DN 250. Existujúca splašková kanalizácia je vedená súbežne s vodným tokom. Navrhovaný stav V rámci tohto stavebného objektu je navrhnutá splašková kanalizácia, ktorá zabezpečí odvedenie výhradne splaškových odpadových vôd z navrhovaného obytného súboru do existujúcej verejnej kanalizácie. Verejná kanalizácia dopraví splaškové odpadové vody do existujúcej CO V mesta Prešov, kde dôjde k ich vyčisteniu. Kapacita existujúcej kanalizácie a COV na základe vyjadrenia správcu kanalizácie kapacitne vyhovuje a umožňuje odvedenie splaškových odpadových vôd z riešeného územia. Výškové usporiadanie existujúcej kanalizácie, navrhovanej zástavby a priľahlého terénu umožňuje gravitačné odvedenie odpadových vôd z celého obytného súboru. Vzhľadom na pomerne stiesnené pomery v priestore budúceho OS je splašková kanalizácia vedená v prevažnej miere v priestore budúcej komunikácie. Zaústenie stoky SA do existujúcej kanalizácie je navrhnuté priamo do existujúcej revíznej šachty. Od zaústenia do existujúcej kanalizácie je stoka SA vedená v priestore

4 -4- navrhovanej komunikácie súbežne s dažďovou kanalizáciou, pričom do stoky SA budú postupne zaústené kanalizačné prípojky z budúcich rodinných domov. Jednotlivé kanalizačné prípojky budú ukončené v revíznych šachtách profilu min. DN 400, ktoré budú osadené vo vzdialenosti 1,0 m za majetkovou hranicou. Stoka SA je navrhnutá v dĺžke 308,0 m, profil potrubia DN 250 je konštantný v celej dĺžke. Materiál potrubia a uloženie potrubia Na výstavbu splaškovej kanalizácie bude použité potrubie z hydraulicky hladkých plnostenných rúr - PVC, PP. Potrubie bude uložené do štrkopieskového lôžka a obsype sa štrkopieskom do výšky min. 300 mm nad vrchol potrubia. V lomových bodoch kanalizácie, resp. v priamych úsekoch v max. vzdialenosti 50,0 m sa vybudujú typizované revízne šachty. Po celej dĺžke sa nad potrubie rozprestrie výstražná fólia hnedej farby. Výpočet množstva splaškových odpadových vôd Priemerný denný prietok splaškových odpadových vôd je totožný s priemernou dennou potrebou vody. Výpočet potreby vody je vypracovaný na základe Vyhlášky č. 684/2006 Z.z. Ministerstva životného prostredia SR zo dňa Počet rodinných domov 28 Počet obyvateľov spolu 28*4 = 112 obyvateľov Potreba vody 135 1/os/deň Priemerný denný prietok splaškových vôd Qp = E(n * q) = 112 * 135 = lď1 =0,175 ls' Max. prietok splaškových vôd Qh max = Qp * kh max = 0,175 * 3,0 = 0,525 ls'1 Min, prietok splaškových vôd Qh min = Qp * kh min = 0,175 * 0,6 = 0,105 ls" Ročný prietok splaškových vôd Qr = Qp * 365 = 15,120 * 365 = 5 518,80 m3rok'' SO 502 Dažďová kanalizácia Existujúci stav V blízkosti navrhovaného obytného súboru, v jeho južnej časti, preteká Ortášsky potok. Dažďová kanalizácia z navrhovaného obytného súboru bude zaústená do uvedeného vodného toku. Navrhovaný stav Dažďová kanalizácia zabezpečuje odvedenie zrážkových vôd z povrchového odtoku z navrhovaných komunikácií, chodníkov a z územia budúcich rodinných domov situovaných pozdĺž budúcej komunikácie. Výškové usporiadanie navrhovanej dažďovej kanalizácie, recipientu, priľahlého terénu ako aj navrhovanej zástavby umožňuje gravitačné odvedenie zrážkových vôd z celého obytného súboru.

5 -5- Stoka,,DA Stoka DA je od zaústenia do recipientu vedená v priestore navrhovanej komunikácie súbežne so splaškovou kanalizáciou a vodovodom. Do stoky DA budú postupne zaústené kanalizačné prípojky z uličných vpustov a z budúcich rodinných domov. V mieste zaústenia stoky DA do recipienta sa vybuduje typizovaný výustný objekt. Dno a svahy potoka sa spevnia v šírke 3,0 m na obe strany od vyústenia. Stoka DA je navrhnutá v dĺžke 307,0 m, profil potrubia DN 250 je konštantný v celej dĺžke. Materiál potrubia a uloženie potrubia Na výstavbu dažďovej kanalizácie bude použité potrubie z hydraulicky hladkých plnostenných rúr PVC, resp. PP. Potrubie bude uložené do štrkopieskového lôžka a obsype sa štrkopieskom do výšky min. 300 mm nad vrchol potrubia. V lomových bodoch kanalizácie, resp. v priamych úsekoch v max. vzdialenosti 50,0 m sa vybudujú typizované revízne šachty. Uličné vpusty sú navrhnuté v rámci PD spevnených plôch a sú vo vyhotovení s kalovým priestorom a košom na zachytávanie plávajúcich nečistôt. Po celej dĺžke sa nad potrubie rozprestrie výstražná fólia hnedej farby. Hydrotechnické výpočty Pri výpočte množstva dažďových vôd sme použili tieto základné výpočtové parametre - doba trvania dažďa 15 min. - periodicitu dažďa p = 0,5 - výdatnosť dažďa q = 156,76 1/s/ha Súčinitele odtoku - z komunikácii - z chodníkov - zo zelene - z rodinných domov Zastavanosť územia - existujúci stav \ /K = 0,9 Vch = 0,9 Vfz = o, 1 Yrd - 0,5 V súčasnosti sa v priestore budúcej obytnej zóny nachádza trávnatý porast - trávnatá plocha St = 2,1783 ha - navrhovaný stav Po vybudovaní obytného súboru bude zastavanosť územia nasledovná: - plocha komunikácii Sk = 0,1780 ha - plocha chodníkov Sch = 0,0603 ha - plocha zelene Sz = 0,0161 ha - plocha rodinných domov Srd = U9238 ha Plocha spolu Sc = 2,1783 ha Výpočet množstva zrážkových vôd Qd = q * (Sj*' /t + Sk*\ /k + Sch*Ych + Sz*i /z + Srd*v /rd ) - existujúci stav Qd-Ex= 156,76 * 2,1783 * 0,1 =34,15 ls'1

6 -6- - navrhovaný stav Qd.ws = 156,76 * (0,1780*0,9 + 0,0603*0,9 + 0,0161*0,1 + 1,9238*0,9) = 184,67 ls'1. Po ukončení výstavby by bez realizácie vodozádržných opatrení boli z navrhovaného obytného súboru odvádzané zrážkové vody v množstve 184,67 Is 1. Navýšenie množstva odvádzaných zrážkových vôd o 150,52 Is 1 je výrazné a bez realizácie dodatočných vodozádržných opatrení nie je možné uvedené množstvo zrážkových vôd odviesť do recipienta. Vodozádržné opatrenia Aby nedošlo k razantnému navýšeniu odtekajúceho množstva zrážkových vôd z priestoru navrhovaného obytného súboru je potrebné vybudovať vodozádržné opatrenia, ktoré počas přívalových dažďov zabezpečia zachytenie a akumuláciu zrážkových vôd z povrchového odtoku a ich postupné vypúšťanie do kanalizačného systému. V rámci projektovej dokumentácie budúcich rodinných domov budú vyprojektované retenčné nádrže. Z retenčných nádrží budú zrážkové vody postupne (s výrazne zníženým prietokom) vypúšťané do navrhovanej dažďovej kanalizácie a následne do recipientu. Výpočet potrebného akumulačného objemu retenčných nádrží Pri návrhu veľkosti retenčnej nádrže sme vychádzali z nasledujúcich predpokladov. Periodicita dažďa p = 0,5 Výdatnosť dažďa q = 156,76 1/s/ha Plocha celého areálu S = 2,1783 ha Max. odtok z obytného súboru Q0dtok = 100,0 ls'1 (zodpovedá súčiniteľu odtoku cca 0,3) Veľkosť retenčnej nádrže v závislosti od trvania dažďa Doba trvania dažďa (min): Intenzita dažďa (1/s/ha): 32,8 244,9 191,2 156,8 132,9 101,8 59,8 42,4 Potrebný objem nádrží (m3 ): 66,7 95,4 106,7 108,4 96,8 15,7 0,0 0,0 Z uvedených výpočtov vyplýva, že naj nepriaznivej š í stav nastáva pri daždi v trvaní 20 minút, kedy je potrebný akumulačný objem cca 108,4 m3. Pre navrhovaný obytný súbor je potrebné vybudovať retenčné nádrže s minimálnym akumulačným objemom 130,0 m. Povolený odtok z 1 ha (plochy budúcich rodinných domov) Aby nedošlo k nepriaznivým vplyvom na recipient je potrebné zabezpečiť, aby vypúšťané množstvo zrážkových vôd z budúcich rodinných domov nepresiahlo max. povolené množstvo, ktoré je stanovené nasledovne : 0,3) Odtok z obytného súboru Odtok z uličného pásu Odtok z územia budúcich RD Qo-max os = 100,0 ls'1 (zodpovedá súčiniteľu odtoku v / = Q D-Vetva A = 33,88 ls ' Qd-RD = Qo-maxOS * Qd-Vetva A = 66,12 ls

7 -7- Zastavanosť územia Plocha obytného súboru Uličný pás Plocha OS bez ul. pásu Sos = 2,1783 ha (celý obytný súbor) Svetva A = 0,2545 ( komunikácia, chodníky, zelené pásy) Srd= 1,9238 ha Povolený odtok z 1 ha Qiha = Qd-rd / SRD = 66,12 / 1,9238 = 34,37 ls'1 Max. povolený odtok z 1 ha územia rodinných domov nesmie prekročiť hodnotu 34,37 ls'1. Uvedená hodnota odtoku bude zohľadnená pri dimenzovaní vodozádržných opatrení jednotlivých rodinných domov. SO 511 Vodovod Dodávka vody pre navrhovanú IBV bude zabezpečené napojením na verejný vodovod, ktorý je vybudovaný v blízkosti budúcej IBV. Obec Ľubotice je zásobovaná pitnou vodou z vodojemu Sekčov II. Vodojem má kóta dna 324,5 m run., max. hladina 330,00 m n.m. Existujúci stav V blízkosti navrhovanej IBV sa nachádza viacero vetiev verejného vodovodu DN 80 a DN 100. Navrhovaný stav Zásobovanie navrhovanej IBV pitnou a požiarnou vodou bude zabezpečené napojením na existujúci verejný vodovod DN 80, ktorý je vybudovaný v blízkosti navrhovanej IBV. Za napojením na existujúci rozvod vody je vetva V vedená v zeleni smerom k navrhovanej IBV, kde sa trasa lomí a následne je vedená v priestore navrhovanej obslužnej komunikácie súbežne s navrhovaným plynovodom a dažďovou kanalizáciou. Na vetvu V sú postupne napojené vodovodné prípojky pre budúce rodinné domy a bytové domy. Vodovodné prípojky budú ukončené vo vodomerných šachtách, ktoré budú situované na pozemku budúcich investorov vo vzdialenosti cca 1,0 m za majetkovou hranicou. Vodomerné šachty budú umiestnené vo vzdialenosti max. 10,0 m od bodu napojenia na verejný vodovod. Na konci vetvy V bude osadený podzemný hydrant DN 80, ktorý bude slúžiť na odkalenie, resp. odvzdušnenie verejného vodovodu. Predmetný hydrant bude zároveň možné použiť pre plnenie hasičskej techniky. Upozornenie V ďalšej etape výstavby sa v dotknutom území uvažuje s výstavbou novej súbežnej ulice. V uvedenej ďalšej etape výstavby bude potrebné v južnej časti územia zokruhovať vodovodnú sieť. Materiál potrubia Na výstavbu vodovodu bude použité potrubie z HD-PE rúr profilu D90. Vodovodné prípojky budú vybudované z HD-PE rúr profilu D32. Potrubie sa uloží do pieskového lôžka hrúbky min. 15 cm a obsype sa pieskom do výšky min. 30 cm nad vonkajší povrch potrubia. Po celej dĺžke sa nad potrubie upevní vyhľadávam' vodič a rozprestrie sa výstražná fólia modrej farby.

8 Vvškové pomery v priestore obytného súboru Územie v mieste obytného súboru je mierne svahovité, nadmorská výška v priestore staveniska sa pohybuje v rozmedzí od cca 277,50 m n.m po 287,00 m n.m. Výpočet potreby vody Výpočet potreby vody je vypracovaný na základe Vyhlášky č. 684/2006 Z.z. Ministerstva životného prostredia SR zo dňa Počet rodinných domov Počet obyvateľov spolu Potreba vody /os/deň Priemerná denná potreba vody Qp = E(n * q) = 112 * 135 = lď1 =0,175 ls'1 Max. denná potreba vody Qd = Qp * kd = 0,175 * 1,6 = 0,280 ls 1 Max, hodinová potreba vody Qh = Qd * kh = 0,280 * 1,8 = 0,504 ls'1 Ročná potreba vody Qr = Qp * 365 = 15,120 * 365 = 5 518,80 mw SO 701 STL plynovod 28 28*4 = 112 obyvateľov V rámci tohto stavebného objektu je navrhnuté rozšírenie distribučného plynovodu. Zásobovanie navrhovanej obytnej zóny zemným plynom sa bude uskutočňovať napojením na existujúci STL plynovod, ktorý je vybudovaný v blízkosti dopravného napojenia navrhovanej obytnej zóny. Za napojením na existujúci STL plynovod je rozvod plynu vedený v prevažnej miere v budúcom chodníkoch súbežne s navrhovaným rozvodom vody. Vetva P je navrhnutá v dĺžke 307,0 m. Materiál a uloženie potrubia Na výstavbu STL plynovodu sa použije potrubie HD-PE, PE 100, RC, ktoré musí mať osvedčenie o kvalite a vlastnostiach. Rúry a zariadenia plynovodu musia byť vyrobené zo vzájomne zvariteľných materiálov. Potrubie sa uloží do pieskového lôžka hrúbky min. 10 cm a obsype sa pieskom do výšky min. 20 cm nad vonkajší povrch potrubia. Po celej dĺžke sa na potrubie pripevní vyhľadávací vodič a rozprestrie sa výstražná fólia žltej farby. L Stavebník je povinný dodržať podmienky SVP š.p. OZ Košice, Ďumbierska 14, Košice uvedené v stanovisku č. CS SVP OZ KE 3280/2019/3 zo dňa Stavebník je povinný dodržať podmienky Krajského riaditeľstva policajného zboru v Prešove, krajského dopravného inšpektorátu uvedené v stanovisku č. KRPZ-PO-KDI /2019 zo dňa m Stavebník je povinný dodržať podmienky VVS a.s. uvedené vo vyjadrení č /2019/0 zo dňa Stavebník je povinný dodržať podmienky Okresného úradu v Prešove, odbor starostlivosti o ŽP zo dňa uvedené vo vyjadrení pod č. OU-PO-OSZP3-2019/ ,/

9 výruby/, vo vyjadrení pod č. OU-PO-OSZP3-2019/ /OH,/ odpady/, vo vyjadrení pod č. OU-PO-OSZP3-2019/ / VK,/ voda/,. 5. Stavebník je povinný dodržať podmienky SPP - distribúcia a.s. uvedené vo vyjadrení č. TD/KS/0103/2019/Uh zo dňa Stavebník je povinný dodržať podmienky KPU Prešov uvedené v záväznom stanovisku č. KPUPO-2017/ /80395/U1 zo dňa Stavebník je povinný dodržať podmienky VSD, a.s. uvedené vo vyjadrení č /2019 zo dňa Pred začatím akýchkoľvek stavebných prác je navrhovateľ povinný zaistiť si u príslušných správcov sieti technického vybavenia územia ich priebeh, aby nedošlo k ich poškodeniu. Tieto siete je potrebné počas vykonávania prác náležíte chrániť, v súlade s pokynmi správcu pred poškodením. 9. Navrhovateľ je povinný dodržať ochranné pásma všetkých inžinierskych sietí prechádzajúce pozemkom, resp. v bezprostrednej blízkosti stavebného pozemku. Ak je to nevyhnuté je potrebné uskutočniť prekládku týchto vedení a to podľa požiadaviek správcov týchto sietí. 10. Podzemné energetické, telekomunikačné, vodovodné a kanalizačné vedenie, ktorého poškodenie môže ohroziť bezpečnosť ľudí pri vykonávaní zemných prác alebo ktoré môže ohroziť zemné práce, je potrebné vhodne zabezpečiť pred poškodením. 11. Po ukončení výstavby umiestňovanej stavby, pozemky dotknuté výstavbou je potrebné riadne upraviť. Terén je potrebné upraviť tak, aby sa nezmenili odtokové pomery v území a teda aby dažďové vody nezatékali na susedné pozemky a stavby. 12. Počas realizácie umiestňovanej stavby je navrhovateľ povinný zabezpečiť také opatrenia, aby nedošlo ku spôsobeniu škôd na vedľajších nehnuteľnostiach. 13. Prípadné škody na vedľajších nehnuteľnostiach bude znášať navrhovateľ na vlastné náklady. 14. Navrhovateľ je povinný zemné práce realizovať v súlade s 48 odst.3 stav. zákona a v súlade s 22 vyhlášky MŽP SR 532/2002 Z. z. 15. Stavenisko je navrhovateľ povinný riešiť v zmysle 43i stavebného zákona a v zmysle 12 vyhl. MŽP SR532/2002 Z.z. Stavenisko je potrebné počas realizácie stavby zabezpečiť a tak zabrániť vstupu nepovoleným osobám na stavenisko. 16. Navrhovateľ je povinný zakladanie stavby realizovať v súlade s 48 odst. 4 a 6 stavebného zákona a v súlade s 23 vyhlášky č. 532/2002 Z. z. 17. Navrhovateľ je povinný potvrdiť si právoplatnosť územného rozhodnutia na Meste Prešov - stavebnom úrade a to po uplynutí 15-dňovej lehoty, určenej na možnosť odvolania sa. 18. Navrhovateľ je povinný požiadať Obec Ľubotice špeciálny stavebný úrad pre cestné stavby o vydanie stavebného povolenia na stavebné objekty SO Miestna komunikácia funkčnej triedy C3 SO Chodník pri miestnej komunikácii 19. Navrhovateľ je povimiý požiadať Obec Ľubotice stavebný úrad o vydanie stavebného povolenia na stavebné objekty SO STL plynovod a SO 601 časť elektro. 20. Navrhovateľ je povinný požiadať Okresný úrad Prešov, odbor starostlivosti o ŽP príslušný vodohospodársky orgán o vydanie stavebného povolenia na stavebné objekty SO 501 Splašková kanalizácia, SO 502 Dažďová kanalizácia a SO 511 Vodovod. V rámci územného konania (na ústnom pojednávaní) zo strany účastníkov konania neboli vznesené žiadne námietky. -9-

10 -10- Toto územné rozhodnutie v súlade so zákonom NR SR č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch, v znení neskorších predpisov bolo podľa sadzobníka správnych poplatkov uhradené v pokladni obce Ľubotice. Toto rozhodnutie platí v zmysle 40 ods. 1 stavebného zákona dva roky odo dňa, kedy nadobudlo právoplatnosť, nestráca však platnosť, pokiaľ bude v tejto lehote podaná žiadosť o vydanie stavebného povolenia. Odôvodnenie: Navrhovateľ - Mária Kušvarová, Pod Hájom 12, Ľubotice vz. Anna Buzgoóvá, Pod Hájom 2, Ľubotice, Anna Darakova, Rovinky 20,Lipany, marek Lukáč, Chmeľová 4, Ľubotice, Mgr. Zuzana Lukačová, Chmeľová 4, Ľubotice, Ing. Mária Rychvalská, Urbánková 1, Prešov, Eva Lukáčova, Korabinského 68, Ľubotice, marcela jadvišová, Korabinského 17, Ľubotice,Oľga raševová, Korabinského 19, Ľubotice podala dňa návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby: Výstavba IBV Ľubotice - Pri Moste na pozemku pare. č. KN-C 21001/98, k.ú. Ľubotice. Stavba sa člení na stavebné objekty: SO Miestna komunikácia funkčnej triedy C3 SO Chodník pri miestnej komunikácii SO 501 Splašková kanalizácia SO 502 Dažďová kanalizácia SO 511 Vodovod SO 701 STL plynovod SO 601 časť elektro. Obec Ľubotice - stavebný úrad oznámil podľa 36 stavebného zákona dňa začatie územného konania všetkým známym účastníkom konania a dotknutým orgánom štátnej správy a dňa vykonal ústne konanie spojené s miestnym zisťovaním. Svoje stanovisko oznámili: VSD, a.s.košice, WS, a.s. OZ Prešov, SVP š.p. OZ Ďumbierska 14, Košice, Krajský pamiatkový úrad v Prešove, KR PZ KDI Prešov, SPP - distribúcia, a.s. Bratislava, Okresný úrad Prešov, odbor starostlivosti o ZP. Ich stanoviská boli súhlasné a zapracované do podmienkovej časti rozhodnutia. Poučenie: Podľa 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní proti tomuto rozhodnutiu v lehote 15 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia môžu účastníci konania podať odvolanie podaním na Obec Ľubotice, Čsl. letcov 2, Ľubotice. Rozhodnutie je možné preskúmať súdom až po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov.

11 -11- Na vedomie: 1. Mária Kušvarová, Pod Hájom 12, Ľubotice vz. Anna Buzgoóvá, Pod Hájom 2, Ľubotice, Anna Darakova, Rovinky 20,Lipany, marek Lukáč, Chmeľová 4, Ľubotice, Mgr. Zuzana Lukačová, Chmeľová 4, Ľubotice, Ing. Mária Rychvalská, Urbánková 1, Prešov, Eva Lukáčova, Korabinského 68, Ľubotice, marcela jadvišová, Korabinského 17, Ľubotice,Oľga raševová, Korabinského 19, Ľubotice 2. Obec Ľubotice, IČO , Čsl. letcov 2, Ľubotice 3. Projektant stavby :Ľuboš Mašlej, Sabinovská 18, Prešov CO/ Mesto Prešov - stavebný úrad r Úradný záznam: - Verejná vyhláška, ktorou sa oznamuje vydanie územného rozhodnutia pre stavbu: Výstavba ÍBV Ľubotice - Pri Moste, bola vyvesená na úradnej tabuli a internetovej stránke obce Ľubotice dňa... Verejná vyhláška, ktorou sa oznamuje vydanie územného rozhodnutia pre stavbu: Výstavba IBV Ľubotice - Pri Moste, bola zvesená z úradnej tabule a internetovej stránky obce Ľubotice dňa Pečiatka a podpis

12