STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA V. Paulinyho Tótha 31, SENICA 36. STAVEBNÍCTVO, GEODÉZIA A KARTOGRAFIA. Dvojročný učebný odbor stavebná výroba

Veľkosť: px
Začať zobrazovať zo stránky:

Download "STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA V. Paulinyho Tótha 31, SENICA 36. STAVEBNÍCTVO, GEODÉZIA A KARTOGRAFIA. Dvojročný učebný odbor stavebná výroba"

Prepis

1 STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA V. Paulinyho Tótha 31, SENICA 36. STAVEBNÍCTVO, GEODÉZIA A KARTOGRAFIA ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM Stavebné služby Dvojročný učebný odbor stavebná výroba

2 1 ÚVODNÉ IDENTIFIKAĆNÉ ÚDAJE Názov a adresa školy Stredná odborná škola Viliama Paulínyho Tótha č. 31/5, Senica Názov školského vzdelávacieho programu Stavebné sluţby 36. stavebníctvo, geodézia a kartografia Schválilo Ministerstvo školstva Slovenskej republiky dňa 15. Kód a názov ŠVP júna 2010 pod číslom /21211:3-913 s platnosťou od 1. septembra 2010 začínajúc prvým ročníkom. Kód a názov učebného odboru stavebná výroba Stupeň vzdelania stredné odborné vzdelanie ISCED 3C Dĺţka štúdia 2 roky Forma štúdia denná Vyučovací jazyk slovenský Druh školy štátna Dátum schválenia ŠkVP 26. august 2010 Miesto vydania SOŠ, Viliama Paulínyho Tótha č. 31/5, Senica Platnosť ŠkVP 01. september 2010 začínajúc prvým ročníkom Kontakty pre komunikáciu so školou: Titul, meno, priezvisko Mgr. Pavol Paradeiser Mgr. Libuša Orgoníková Mgr. Vladimír Michalka Bc. Vlata Slezáková Mgr. Libuša Orgoníková Vladimír Chudý Zriaďovateľ: Pracovná pozícia Telefón Fax Iné Riaditeľ Zástupca riaditeľa pre teoretické vyučovanie Zástupca riaditeľa pre praktické vyučovanie Ekonóm Výchovný poradca Vedúci prevádzkovéh o pracoviska Trnavský samosprávny kraj Odbor školstva a telesnej kultúry Starohájska Trnava Tel.: 033/ Senica, Mgr. Pavol Paradeiser riaditeľ školy (podpis a pečiatka školy)

3 Názov a adresa školy Názov školského vzdelávacieho programu Kód a názov ŠVP Kód a názov učebného odboru Stupeň vzdelania Dĺţka štúdia Forma štúdia Stredná odborná škola Viliama Paulínyho Tótha č. 31/5, Senica Stavebné sluţby 36. stavebníctvo, geodézia a kartografia Schválilo Ministerstvo školstva Slovenskej republiky dňa 15. júna 2010 pod číslom /21211:3-913 s platnosťou od 1. septembra 2010 začínajúc prvým ročníkom stavebná výroba stredné odborné vzdelanie ISCED 2C 2 roky denná Záznamy o platnosti a revidovaní školského vzdelávacieho programu: Platnosť ŠkVP Dátum Revidovanie ŠkVP Dátum Zaznamenanie inovácie, zmeny, úpravy a pod Doplnenie a úprava poznámok v závislosti od všeobecne záväzných právnych predpisov týkajúcich sa hodnotenie a klasifikácie Inovovaný obsah matematiky Úprava tabuľky vzťahu kľúčových kompetencií k obsahu vzdelávania Doplnenie a úprava poznámok kľúčových kompetencií pre všetky vzdelávacie oblasti Doplnenie schvaľovacej doloţky Úprava kontaktov pre komunikáciu so školou Doplnenie a úprava poznámok v závislosti od zmien v RUP Doplnenie a úprava poznámok vo vzdelávacej oblasti účelových kurzov

4 Obsah 1 ÚVODNÉ IDENTIFIKAĆNÉ ÚDAJE CIELE A POSLANIE VÝCHOVY A VZDELÁVANIA VLASTNÉ ZAMERANIE ŠKOLY Charakteristika školy Plánované aktivity školy Charakteristika pedagogického zboru Ďalšie vzdelávanie pedagogických zamestnancov školy Vnútorný systém kontroly a hodnotenia zamestnancov školy Dlhodobé projekty Medzinárodná spolupráca Spolupráca so sociálnymi partnermi CHARAKTERISTIKA ŠKOLSKÉHO VZDELÁVACIEHO PROGRAMU V UČEBNOM ODBORE AUTOOPRAVÁR - MECHANIK Popis školského vzdelávacieho programu Základné údaje o štúdiu Organizácia výučby Zdravotné poţiadavky na ţiaka Poţiadavky na bezpečnosť a hygienu pri práci PROFIL ABSOLVENTA UČEBNÉHO ODBORU STAVEBNÁ VÝROBA Charakteristika absolventa učebného odboru Kompetencie absolventa Kľúčové kompetencie Všeobecné kompetencie Odborné kompetencie RÁMCOVÝ UČEBNÝ PLÁN Poznámky k rámcovému učebnému plánu pre 2 - ročné učebné odbory: UČEBNÉ OSNOVY UČEBNÉHO ODBORU Učebné osnovy všeobecnovzdelávacích predmetov slovenský jazyk a literatúra Občianska náuka etická výchova Náboţenská výchova matematika Telesná a športová výchova Učebné osnovy odborných predmetov Technológia Odborný výcvik Ochrana ţivota a zdravia PODMIENKY NA REALIZÁCIU ŠVP V UČEBNOM ODBORE STAVEBNÁ VÝROBA Materiálne podmienky Personálne podmienky Organizačné podmienky Podmienky bezpečnosti práce a ochrany zdravia pri výchove a vzdelávaní

5 9 PODMIENKY VZDELÁVANIA ŢIAKOV SO ŠPECIÁLNYMI VÝCHOVNO- VZDELÁVACÍMI POTREBAMI V UČEBNOM ODBORE STAVEBNÁ VÝROBA VNÚTORNÝ SYSTÉM KONTROLY A HODNOTENIA ŢIAKOV V UČEBNOM ODBORE STAVEBNÁ VÝROBA Pravidlá hodnotenia ţiakov Klasifikácia v predmetoch vzdelávacej oblasti jazyk a komunikácia Klasifikácia slovenského jazyka a literatúry Klasifikácia v predmetoch vzdelávacej oblasti človek a spoločnosť Klasifikácia predmetov dejepis, geografia, občianska náuka a náuka o spoločnosti Klasifikácia v predmetoch vzdelávacej oblasti matematika a práca s informáciami Klasifikácia predmetu matematika Klasifikácia v predmetoch vzdelávacej oblasti zdravie a pohyb Klasifikácia predmetov telesná a športová výchova a telesná výchova Klasifikácia v predmetoch vzdelávacej oblasti odborné vzdelávanie Klasifikácia odborných vyučovacích predmetov teoretického vyučovania Klasifikácia odborných vyučovacích predmetov praktického vyučovania Hodnotenie a klasifikácia správania Opatrenia vo výchove Celkové hodnotenie

6 2 CIELE A POSLANIE VÝCHOVY A VZDELÁVANIA Názov a adresa školy Názov školského vzdelávacieho programu Kód a názov ŠVP Kód a názov učebného odboru Stupeň vzdelania Dĺţka štúdia Forma štúdia Stredná odborná škola Viliama Paulínyho Tótha č. 31/5, Senica Stavebné sluţby 36. stavebníctvo, geodézia a kartografia Schválilo Ministerstvo školstva Slovenskej republiky dňa 15. júna 2010 pod číslom /21211:3-913 s platnosťou od 1. septembra 2010 začínajúc prvým ročníkom stavebná výroba stredné odborné vzdelanie ISCED 2C 2 roky denná Ciele a poslanie výchovy a vzdelávania v našom školskom vzdelávacom programe pre učebný odbor stavebná výroba vychádza z cieľov stanovených v Zákone o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a Štátnom vzdelávacom programe pre skupinu dvojročných učebných odborov 36. stavebníctvo, geodézia a kartografia. Poslanie školy vyplýva aj z komplexnej analýzy školy. Poslaním našej školy nie je len odovzdávať vedomosti a pripravovať našich ţiakov na povolanie a získanie prvej kvalifikácie, ale aj formovať u mladých ľudí ich postoje, viesť ich k dodrţiavaniu etických a ľudských princípov. Škola sa stane otvorenou inštitúciou pre rodičov, sociálnych partnerov a širokú verejnosť s ponukou rôznej vzdelávacej a spoločenskej činnosti. Naša škola má nielen vzdelávať, ale aj vychovávať. Naše ciele v systéme výchovy a vzdelávania spočívajú v cieľavedomom a systematickom rozvoji poznávacích schopností, emocionálnej zrelosti ţiaka, motivácie k sústavnému zdokonaľovaniu sa, prosocionálneho správania, etiky, sebaregulácie ako vyjadrenia schopnosti prevziať zodpovednosť za seba a svoj rozvoj a tvorivosť. Ciele výchovy a vzdelávania orientované na vytváranie predpokladov celoţivotného vzdelávania sú zamerané na: - Posilnenie výchovnej funkcie školy so zámerom: umoţniť všetkým ţiakom prístup ku kvalitnému záujmovému vzdelávaniu a voľnočasovým aktivitám, najmä ţiakom zo sociálne znevýhodneného prostredia ako formy prevencie sociálno-patologických javov a podchytenia nadaných a talentovaných jedincov zníţený dôraz na obsah vzdelávania, zvýšenie dôrazu na poţadované kompetencie a výsledky vzdelávania, vytvárať motiváciu k učeniu, ktorá ţiakom umoţní pokračovať nielen v ďalšom vzdelávaní, ale aj v kultivovaní a rozvoji vlastnej osobnosti, podporovať špecifické záujmy, schopností a nadania ţiakov, formovať ucelený názor na svet a vzťah k ţivotnému prostrediu vytvárať vzťah k základným ľudským hodnotám ako je úcta a dôvera, sloboda a zodpovednosť, spolupráca a kooperácia, komunikácia a tolerancia, poskytovať čo najväčšie mnoţstvo príleţitostí, podnetov a moţností v oblasti záujmovej činnosti, poskytovať pre ţiakov a širokú verejnosť ponuku vzdelávacích sluţieb vo voľnom čase, - Realizáciu stratégie rozvoja školy s dôrazom na: a) prípravu a tvorbu vlastných školských vzdelávacích programov s cieľom:

7 uplatňovať nové metódy a formy vyučovania zavádzaním aktívneho učenia, realizáciou medzipredmetovej integrácie, propagáciou a zavádzaním projektového a programového vyučovania, zabezpečiť kvalitné vyučovanie cudzieho jazyka vytvorením jazykového laboratóriá, získania kvalifikovaných učiteľov pre výučbu cudzích jazykov a zabezpečením dostupných podmienok pre výučbu cudzieho jazyka v zahraničí, skvalitniť výučbu informačných a komunikačných technológií zabezpečením špeciálnej učebne a softwarového vybavenia, podporovaním ďalšieho vzdelávania učiteľov v oblasti informačných technológií, zohľadniť potreby a individuálne moţnosti ţiakov pri dosahovaní cieľov v učebnom odbore murár zabezpečiť variabilitu a individualizáciu výučby, rozvíjať špecifické záujmy ţiakov, vytvárať priaznivé sociálne, emocionálne a pracovne prostredie v teoretickom a praktickom vyučovaní, zavádzať progresívne zmeny v hodnotení ţiakov realizáciou priebeţnej diagnostiky, zachovávať prirodzené heterogénne skupiny vo vzdelávaní. b) posilnene úlohy a motivácie učiteľov, ich profesijný a osobný rozvoj s cieľom: rozvíjať a posilňovať kvalitný pedagogický zbor jeho stabilizáciou, podporovať a zabezpečovať ďalší odborný rozvoj a vzdelávanie učiteľov, rozvíjať hodnotenie a sebahodnotenie vlastnej práce a dosiahnutých výsledkov. c) podporu talentu, osobnosti a záujmu každého žiaka s cieľom: rozvíjať edukačný proces na báze skvalitňovania vzťahov medzi učiteľom - ţiakom rodičom, rozvíjať tímovú spoluprácu medzi ţiakmi budovaním prostredia tolerancie a radosti z úspechov, vytvárať prostredie školy zaloţené na tvorivo-humánnom a poznatkovo-hodnotovom prístupe l vzdelávaniu s dôrazom na aktivitu a slobodu osobnosti ţiaka, odstraňovať prejavy šikanovania, diskriminácie, násilia, xenofóbie, rasizmu a intolerancie v súlade s Chartou základných ľudských práv a slobôd, viesť ţiakov k zmysluplnej komunikácii a vyjadreniu svojho názoru, zapájať sa do projektov zameraných nielen na rozvoj školy, ale aj na osvojenie si takých vedomostí, zručností a kompetencií, ktoré ţiakom prispejú k ich uplatneniu sa na trhu práce na Slovensku a v krajinách Európskej únie a k motivácii pre celoţivotné vzdelávanie sa, nadväzovať spoluprácu s rôznymi školami a podnikmi doma a v zahraničí, presadzovať zdravý ţivotný štýl, vytvárať širokú ponuku športových, záujmových a voľnočasových aktivít, vytvárať fungujúci a motivačný systém merania výsledkov vzdelávania. d) skvalitnenie spolupráce so sociálnymi partnermi, verejnosťou a ostatnými školami na princípe partnerstva s cieľom: zapojiť rodičov do procesu školy najmä v oblasti záujmového vzdelávania a voľnočasových aktivít, podporovať spoluprácu s rodičmi pri príprave a tvorbe školského vzdelávacieho programu, aktívne zapájať zamestnávateľov do tvorby školských vzdelávacích programov, rozvoja záujmového vzdelávania, skvalitňovania výchovno-vzdelávacieho procesu a odborného výcviku, spolupracovať so zriaďovateľom na koncepciách rozvoja odborného vzdelávania a prípravy a politiky zamestnanosti v Senici a našom regióne,

8 spolupracovať sa podnikmi poskytujúcimi stavebné sluţby, vytvárať spoluprácu so školami doma a v zahraničí a vymieňať si vzájomne skúseností a poznatky, rozvíjať spoluprácu s nadáciami, rôznymi organizáciami a účelovo zameranými útvarmi na zabezpečenie potrieb ţiakov. e) zlepšenie estetického prostredia budovy školy a najbližšieho okolia s cieľom: zlepšiť prostredie v triedach a spoločných priestoroch školy, zrekonštruovať špeciálnu odbornú učebňu pre praktickú prípravu ţiakov, vybudovať viacúčelové športové ihrisko, zriadiť spoločenskú miestnosť pre návštevy rodičov a ďalších sociálnych partnerov, zrekonštruovať hygienické priestory školy, zrekonštruovať jedáleň ako viacúčelovú miestnosť, upraviť vybrané triedy na rozšírenie doplnkových činnosti školy vzhľadom na realizáciu kurzov pre verejnosť, zabezpečenie školení a iných vzdelávacích akcií, vyuţiť materiálno-technický a ľudský potenciál pre získanie doplnkových finančných zdrojov, reagovať na vypísané granty a projekty, pravidelne sa starať o úpravu okolia školy.

9 3 VLASTNÉ ZAMERANIE ŠKOLY Názov a adresa školy Názov školského vzdelávacieho programu Kód a názov ŠVP Kód a názov učebného odboru Stupeň vzdelania Dĺţka štúdia Forma štúdia Stredná odborná škola Viliama Paulínyho Tótha č. 31/5, Senica Stavebné sluţby 36. stavebníctvo, geodézia a kartografia Schválilo Ministerstvo školstva Slovenskej republiky dňa 15. júna 2010 pod číslom /21211:3-913 s platnosťou od 1. septembra 2010 začínajúc prvým ročníkom stavebná výroba stredné odborné vzdelanie ISCED 2C 2 roky denná Stredná odborná škola sa nachádza na okraji mesta v kľudnej časti Senice asi 1,5 km od jej centra a v blízkosti dynamicky sa rozvíjajúcemu priemyselnému parku. Mesto Senica je okresné mesto. Stredná odborná škola Senica vznikla ako nástupná organizácia po bývalej Učňovskej škole a Strednom odbornom učilišti. Učňovská škola vznikla v septembri Senica ako okresné mesto má stabilnú a plnohodnotnú ekonomickú infraštruktúru, patrí k ekonomicky silnejším mestám Trnavského kraja a svojím vzhľadom a priemyselným rozvojom sa stáva významnou destináciou Záhoria. Naša škola, ktorá týmto svojím vzdelávacím programom pripravuje odborných a kvalifikovaných zamestnancov v oblasti autoopravárenských sluţieb, má preto v tom meste svoje opodstatnenie. Škola má v danom odbore bohatú tradíciu. Na základe analýzy potrieb a poţiadaviek trhu práce a analýzy práce školy sme identifikovali všetky pozitíva a negatíva školy, ktoré nám signalizovali, čo všetko máme zmeniť, čo ponechať tak, aby náš výchovno-vzdelávací proces mal stále vyššiu a vyššiu kvalitatívnu úroveň, identifikovali sme mnoţstvo zamestnaneckých príleţitosti pre našich absolventov v servisoch, v autoopravárenských dielňach a vo výrobe automobilov. Ochota zamestnávateľov ich zamestnať po ukončení vzdelávacieho programu je viac neţ ústretová. Silnými stránkami školy na skvalitnenie a rozvoj výchovno-vzdelávacieho procesu sú: - záujem uchádzačov o štúdium (predpoklad naplnenia prvých ročníkov), - komplexnosť školy a jej poloha (škola, stravovacie zariadenie), - kvalita a skúsenosť pedagogických zamestnancov, - dobré vybavenie štandardných a odborných učební, kabinetov, - zabezpečenie odborného výcviku v prevádzkovom pracovisku dopravnom a zmluvných zariadeniach, - záujem podnikateľských subjektov o absolventov učebného odboru, - nízke % nezamestnanosti našich absolventov, - záujem ţiakov o získavanie jazykovej spôsobilosti hlavne v anglickom a nemeckom jazyku dostatok kvalifikovaných pedagogických pracovníkov vyučujúcich cudzie jazyky. Slabou stránkou školy je: - nedostatok finančných prostriedkov na rekonštrukciu odborných učební a jedálne, - nedostatočná vybavenosť moderných jazykových tried, - havarijný stav telocvične Príleţitosti školy signalizujú - bezproblémové uplatnenie absolventov školy v autoopravárenských sluţbách v Senici alebo mimo mesta prípadne regiónu, - dobré uplatnenie našich absolventov v zahraničných prevádzkach, - moţnosti rekvalifikačných kurzov podľa potrieb úradu práce v Senici (jazykové, IKT a pod.), - fungujúce partnerstvo s podobnými školami v ČR (Otrokovice),

10 - dobrá a funkčná spolupráca so zamestnávateľmi a zriaďovateľom, ŠPÚ a ŠIOV ako predpokladu dobrých koncepčných a poradenských sluţieb, - zosúladenie odbornosti ţiakov s poţiadavkami trhu práce na základe analýz ÚPSVR v Senici Prekáţky v rozvoji školy sú - nedostatok finančných prostriedkov na obnovu a prevádzku školy, - nízka vedomostná úroveň prichádzajúcich ţiakov zo základných škôl, - slabý záujem rodičov zo sociálne slabšieho prostredia o výchovno vyučovacie výsledky svojich detí 3.1 Charakteristika školy V našej škole súčasnosti študuje celkom 32 tried, z toho 3 triedy ţiakov v učebnom odbore autoopravár - mechanik. Pre vyučovanie cudzích jazykov máme k dispozícii 2 učebne, z nich jednu potrebujeme modernizovať novou didaktickou technikou Na vyučovaní technických predmetov vyuţívame odbornú učebňu. Predmet Informatika vyučujeme v troch odborných učebniach. Škola má vlastnú kuchyňu, jedáleň, telocvičňu a ihrisko s umelou trávou.. Telocvičňa je v školskom roku 2010/2011 mimo prevádzky. Jej havarijný stav nám uţ druhý školský rok neumoţňuje vyučovať predmet Telesná výchova v budove našej telocvične. Tento problém sme vyriešili prenájmom priestorov vo vedľajšej budove telocvične základnej školy, prenájmom mestskej športovej haly a prenájmom plavárne. Problém havarijného stavu telocvične je v štádiu riešenia na úrovni štatutára školy a nášho zriaďovateľa TTSK. Manaţment školy a hospodársky úsek má svoje priestory, učitelia vyuţívajú svoje kabinety a zborovňu. Škola má pomerne dobre vybavenú kniţnicu, ktorá slúţi ako informačné centrum. Teoretické aj praktické vyučovanie v posledných rokoch neustále v rámci našich finančných moţností modernizujeme. Na úseku teoretického vyučovania vyuţívame v štyroch triedach interaktívne tabule, na úseku praktického vyučovania sme v minulom školskom roku zakúpili všetky potrebné zariadenia podľa normatívu pre učebný odbor autoopravár mechanik. Priestorové problémy nám vznikli po predaji budovy hotela Branč. Táto budova slúţila do júna 2009 ako prevádzkové pracovisko pre učebné a študijné odbory kuchár, čašník, kaderník, kozmetik. Rekonštrukciou budovy na Továrenkej ulici riešime priestorové problémy pre zabezpečenie vyučovania predmetu Odborný výcvik. Budova na Továrenskej ulici bude mať odborné učebne pre učebné a študijné odbory obchodný pracovník, kozmetik, kaderník, a odbornú učebňu pre kovoobrábacie práce. Prvá etapa rekonštrukcie tejto budovy bude ukončená podľa harmonogramu prác , potom budeme preváţať zariadenie( nábytok, elekrospotrebiče...), ktoré máme provizórne umiestnené v iných budovách, ktoré mám e v správe. Vyučovanie v tejto budove predpokladáme začať v novembri Prenajaté priestory v podniku Agrostav nám dočasne nahrádzajú budovu na Továrenskej ulici. Prevádzkové pracovisko praktického vyučovania pre učebný odbor autoopravár mechanik je umiestnené v priestoroch SAD a NAD Senica. Má adekvátne vybavenie pre zabezpečenie odborných činností v rámci odborného výcviku. Má osobitné kabinety pre majstrov odborného výcviku. SPV má 1 triedu pre zabezpečenie odborného výcviku. Na zabezpečenie odborného výcviku je dispozícii príslušné dielne pre ţiakov, hygienické priestory so sprchami, šatne, kotolňu. Výchovný poradca má k dispozícii kabinet, kde sa stretáva so ţiakmi, rodičmi, sociálnymi zamestnancami a pod. Hygienické zariadenia sú na kaţdom poschodí.. V období troch rokov plánujeme zrekonštruovať telocvičňu (podľa moţností zriaďovateľa),jazykovú učebňu, odborné učebne pre odborný výcvik, vybudovať ihrisko pre atletiku. Škola nemá domov mládeţe. Pre našich ţiakov poskytuje ubytovanie domov mládeţe OA Senica, ktorý je 50 m od budovy našej školy. Ţiaci majú zabezpečené obedy v školskej jedálni a na prevádzkovom pracovisku. Na škole vyvíja veľmi dobrú činnosť Rada školy, ktorá má 11 členov. Pomáha pri organizácii celého výchovno-vzdelávacieho procesu. Ţiaci našej školy sú v študentskom parlamente pri MÚ Senica.

11 3.1.1 Plánované aktivity školy Dosahovanie poţadovaných aktivít a vhodná prezentácia školy sú výsledkom kvality vzdelávania. Škola sa bude snaţiť v priebehu nasledujúcich rokov vytvoriť a zabezpečiť všetky podmienky pre skvalitnenie ţivota na škole: Záujmové krúţky: Krúţok varenia a pečenia Ekonomika v počítači Ekonomika v počítači ANJ pre úspešnú maturitu Novinky v automobilovom priemysle OBA na PC Školský časopis Internet Krúţok Mat pre zaostávajúcich ţiakovl ANJ praktické cvičenia z ANJ CJ, maturitný ročník praktické cvičenia z ANJ ( 3 ročné) Literárnohistorický Praktické cvič. Z NEJ Konverzácia z NEJ Cvičenia zo SJ Praktické cvičenia zo slovenského jazyka a literatúry Cvičenia z NEJ Posilňovanie Cvičenia z ANJ pre začiatočníkov Cvičenia z ANJ pre pokročilých Literárny krúţok Tvorivé dielne Internet Súťaţe: Hurbanov pamätník Dobšinského pamätník Olympiáda v nemeckom jazyku Enersol Súťaţe zručností v spolupráci s partnerskou školou v Otrokoviciach Športovo-turistické akcie Športové súťaţe organizované AŠSŠ Trnava Medzitriedne športové súťaţe( futbal, volejbal, basketbal) Medzinárodné súťaţe s druţobnými školami Turistický pochod do Smoleníc Exkurzie Coneco Bratislava Zberný dvor Senica Čistička odpadových vôd Senica Spoločenské, kultúrne a iné podujatia Návšteva divadelného predstavenia v Bratislave Návšteva divadelných predstavení v Trnave Besedy k výročiam regionálnych osobností v spolupráci so Záhorskou kniţnicou a s Hornozáhorským osvetovým strediskom Senica Školská akadémia Literárno-hudobné pásma k aktuálnym spoločenským témam v spolupráci so Záhorskou kniţnicou, Záhorskou galériou a Hornozáhorským osvetovým strediskom v Senici

12 Deň študentov - kultúrny program so súťaţami pre ţiakov prvých ročníkov Študentská kvapka krvi ( dobrovoľné darovanie krvi) Deň srdca ( depistáţne vyšetrenie záujemcov z radov zamestnancov a študentov ) Mediálna propagácia Mladý tvorca Nitra Prezentácia školy v partnerských školách Propagácia školy v regionálnom vysielaní TV SEN Propagácia školy v regionálnych týţdenníkoch Školský časopis www stránky SOŠ Senica Besedy a pracovné stretnutia Ako na trh práce (úrad práce) Spoločenské správanie a vystupovanie Ako vstúpiť do školského vzdelávacieho programu (riaditeľ školy) Kto je ţivnostník? (Ţivnostenská komora) Ako sa správne učiť (výchovný poradca) Vydieranie a šikana (psychológ, zástupca polície) Odbúranie stresu na záverečných skúškach Súčasný stav zamestnanosti v okrese Senica Ako sa pripraviť na konkurz? Moje skúseností s drogou Nepriaznivé dôsledky fajčenia a alkoholu Kto je gambler? Všetky aktivity sa budú realizovať s pedagogickými zamestnancami školy, ţiakmi a sociálnymi partnermi. Aktivity sú určené predovšetkým ţiakom, učiteľom, rodičom, zamestnávateľom a širokej verejnosti. Vítame všetky ďalšie návrhy a moţnosti na aktivizáciu práce školy. 3.2 Charakteristika pedagogického zboru Stabilizovaný pedagogický zbor vrátane majstrov odborného výcviku tvorí 34 učiteľov a 41 MOV. Jeden učiteľ je od zamestnaný na dohodu, ostatní sú zamestnaní na trvalý pracovný úväzok, škola nemá externých učiteľov. Prevaţná väčšina spĺňa poţiadavky na odbornú ja pedagogickú spôsobilosť. Manaţment školy spĺňa odbornú a pedagogickú spôsobilosť aj zákonom predpísané vzdelanie v oblasti školského manaţmentu si v súčasnosti dopĺňa. Mimoškolské aktivity realizujú a zabezpečujú okrem pedagogických zamestnancov školy aj aktivisti mesta Senica (príslušníci policajného zboru, Slovenského červeného kríţa, hasiči a zástupcovia zamestnávateľov, a pod.). 3.3 Ďalšie vzdelávanie pedagogických zamestnancov školy Manaţment školy povaţuje za prioritnú úlohu zabezpečiť: Uvádzanie začínajúcich učiteľov do pedagogickej praxe. Prípravu pedagogických zamestnancov na zvyšovanie si svojich kompetencií hlavne jazykových spôsobilostí, schopností efektívne pracovať s IKT. Prípravu pedagogických zamestnancov na tvorbu školského vzdelávacieho programu. Motivovanie pedagogických zamestnancov pre neustále sebavzdelávanie, vzdelávanie, zdokonaľovanie profesijnej spôsobilosti. Zdokonaľovanie osobnostných vlastnosti pedagogických zamestnancov, spôsobilosti pre tvorbu efektívnych vzťahov, riešenie konfliktov, komunikáciu a pod. Sprostredkovanie pedagogickým pracovníkom najnovšie poznatky (inovácie) z metodiky vyučovania jednotlivých predmetov, pedagogiky a príbuzných vied, ako aj z odboru. Prípravu pedagogických zamestnancov na výkon špecializovaných funkcií, napr. triedny učiteľ, výchovný poradca, predseda predmetovej komisie, knihovník atď.

13 Prípravu pedagogických zamestnancov pre výkon činností nevyhnutných pre rozvoj školského systému, napr. pedagogický výskum, tvorba ŠkVP, tvorba štandardov, tvorba pedagogickej dokumentácie (pokiaľ bude v platnosti v dobiehajúcich ročníkoch), atď. Prípravu pedagogických zamestnancov pre prácu s modernými materiálnymi prostriedkami: videotechnikou, výpočtovou technikou, multimédiami a pod. Zhromaţďovanie a rozširovanie progresívnych skúsenosti z pedagogickej a riadiacej praxe, podnecovať a rozvíjať tvorivosť pedagogických zamestnancov. Sprostredkúvanie operatívneho a časovo aktuálneho transferu odborných a metodických informácií prostredníctvom efektívneho informačného systému. Prípravu pedagogických zamestnancov na získanie prvej a druhej atestácie. 3.4 Vnútorný systém kontroly a hodnotenia zamestnancov školy Je účinným nástrojom zabezpečenia harmonickej organizácie celého výchovno-vzdelávacieho procesu a ďalších školských aktivít. Naša škola bude vyuţívať štandardné spôsoby hodnotenia: formatívne a sumatívne. Formatívne hodnotenie pouţijeme na zvýšenie kvality výchovy a vzdelávania. Sumatívne hodnotenie pouţijeme na rozhodovanie. Vnútorný systém kontroly by sa mal zameriavať hlavne na celkový priebeh výchovno-vzdelávacej činnosti na škole, na tvorbu školských vzdelávacích programov, na dodrţiavanie plnenia plánov predmetových komisií, Na zabezpečenie vyučovania didaktickou technikou a ostatným materiálno-technickým vybavením, na hodnotenie ţiakov počas vyučovacej hodiny s uplatnením sebahodnotenia ţiaka, na vystupovanie a rečovú kultúru vyučujúcich, na uplatňovanie didaktických zásad, na mimoškolskú činnosť učiteľov, ale aj na kontrolnú činnosť výchovnej poradkyne, činnosť hospodárky, upratovačky a údrţbára. Na hodnotenie pedagogických a odborných zamestnancov školy pouţijem tieto metódy: Pozorovanie (hospitácie). Rozhovor. Výsledky ţiakov, ktorých učiteľ vyučuje (prospech, ţiacke súťaţe, didaktické testy zadané naraz vo všetkých paralelných triedach, úspešnosť prijatia ţiakov na vyšší stupeň školy a pod). Hodnotenie výsledkov pedagogických zamestnancov v oblasti ďalšieho vzdelávania, tvorby učebných pomôcok, mimoškolskej činnosti a pod. Hodnotenie pedagogických a odborných zamestnancov manaţmentom školy. Vzájomné hodnotenie učiteľov (čo si vyţaduje aj vzájomné hospitácie a otvorené hodiny ) Hodnotenie učiteľov ţiakmi. 3.5 Dlhodobé projekty Projekčná činnosť SOŠ Senica bola a je súčasťou vzdelávacieho procesu. Zaraďovanie projektov rôznych časových dĺţok a foriem prebieha v jednotlivých predmetoch aktuálne v závislosti na moţnostiach a danom učive. Naša škola dlhodobo vyuţíva moţnosti rozvojových projektov MŠ SR: Projekty realizované v minulosti : Projektové vyučovanie na SOŠ Senica prebieha priebeţne od roku 2004 ( ) Vyučovanie v rámci projektov INFOVEK, Práca s PC a IKT na SOU, podporované počítačom a didaktickou technikou v predmetoch INF, TEA, ADP, OAD,UČT, MAT, ELN, VEE, REE, ANJ, NEJ, RUJ,... prebieha odborných učebniach INF 1, INF2, INF3, ktoré sú pripojené na internet ( od roku 2003 do 2008 sa realizovali vlastné projekty, didaktická technika a výstupy týchto projektov sa naďalej vyuţívajú na vyučovaní ) Elektronizácia školskej kniţnice ( ) Názov projektu: Elektronizácia a revitalizácia školskej kniţnice SOU Senica a kooperácia s inými školskými kniţnicami v rámci Slovenskej republiky Termín realizácie: 1. októbra decembra 2007 Otvorená škola oblasť šport ( 2005, 2008) Termín realizácie: 1. októbra decembra 2008

14 SOŠ Senica bola a je zapojená i do projektov financovaných z ESF Národný projekt ďalšieho vzdelávania učiteľov odborných predmetov v oblasti ukončovania štúdia na stredných školách, ktoré cieľom bola príprava učiteľov na tvorbu tém a kritérií hodnotenia sumatívneho hodnotenia ţiakov. Vlastný projekt SOŠ Senica v rámci ESF : Program poradenstva o učebných a študijných odboroch v regióne Senica a Skalica. Realizácia bola ukončená v roku Vlastný projekt SOŠ Senica finančne podporený z ESF a ŠR SR : Práca s PC a IKT na SOU. Realizácia bola ukončená v roku Medzinárodná spolupráca SOŠ Senica dlhodobo spolupracuje so školami v Českej republike, so SOŠ Otrokovice a SOŠ a SOU Letovice. Cieľom tejto spolupráce je implementácia aktivít projektov v rámci cezhraničnej spolupráce SR ČR. Projekt Mosty na Moravu, ktorý sme realizovali s partnerskou školou SOŠ Otrokovice bol ukončený v roku Pokračovaním tohto projektu je projekt Mosty na Moravu praktické a odborné vzdelávanie. Realizáciu tohto projektu končíme v októbri roku V školskom roku 2009/2010 sme boli spoluorganizátorom medzinárodného projektu ENERSOL. Celoslovenská súťaţ študentských prác orientovaných na vyuţívanie alternatívnych zdrojov energie sa uskutočnila v priestoroch našej školy, V školskom roku 2010/2011 v spolupráci s KŠÚ Trnava, ŠIOV a TTSK budeme pokračovať v realizácii projektu ENERSOL. História súťaţe ENERSOL : Projekt ENERSOL 2010 slovenské kolo sa konalo v priestoroch našej školy, medzinárodné kolo bolo v priestoroch NR SR v Bratislave. ENERSOL 2009 slovenské finále sa realizovalo v našej škole. SOŠ sa zúčastnila medzinárodného finále súťaţe v Prahe. Projekt ENERSOL 2008 SOŠ Senica zorganizovala slovenské finále a zúčastnila sa medzinárodné finále v ČR v Tábore Projekt ENERSOL 2007 SR, SOU Senica zorganizovala z vlastných finančných prostriedkov celoslovenskú súťaţ s vyuţívaním alternatívnych zdrojov energie, Slovenské finále Skalica, medzinárodné finále Olomouc Projekt ENERSOL 2006 ČR, medzinárodné finále za účasti SOU Senica v Prahe Projekt ENERSOL 2005 ČR, medzinárodné finále za účasti SOU Senica v Kroměříţi 3.7 Spolupráca so sociálnymi partnermi Škola rozvíja všetky formy spolupráce so sociálnymi partnermi a verejnosťou. Predovšetkým sa zameriava na pravidelnú komunikáciu so svojimi zákazníkmi ţiakmi, ich rodičmi a zamestnávateľmi. Spolupráca s rodičmi Rodičia sú členmi Rady školy. Všetci sú informovaní o priebehu vzdelávania ţiakov na triednych schôdzkach a konzultáciami s vyučujúcimi. Majú moţnosť sledovať priebeţné študijné výsledky prostredníctvom internetu elektronická ţiacka kniţka. Zároveň sú rodičia informovaní o aktuálnom

15 dianí na škole, o pripravovaných akciách prostredníctvom www stránok školy alebo priamo om. Majú k dispozícii aj portfólium ţiaka. Cieľom školy je zvýšiť komunikáciu s rodičmi. Sme maximálne otvorení všetkým pripomienkam a podnetom zo strany rodičovskej verejnosti. Zamestnávatelia Škola aktívne spolupracuje s kmeňovými a zmluvnými zamestnaneckými organizáciami. Spolupráca je zameraná hlavne na poskytovanie odborného výcviku, materiálno-technické zabezpečenie výchovnovzdelávacieho procesu, tematické prednášky, besedy a súťaţe, sprostredkovanie rôznych zaujímavých exkurzií a výstav. Zástupcovia zamestnávateľov sa zúčastňujú pravidelne na zasadaniach Rady školy, pedagogických poradách a aktívne pôsobia v rámci odborného výcviku ako inštruktori. Poskytujú škole neoceniteľní písomné informácie študijné texty, ktoré suplujú nedostatok učebníc v oblasti obsluhy. Spolupracujú pri štruktúrovaní sumatívnych didaktických testov v odbornom výcviku, poskytujú odbornú literatúru pre teoretické vyučovanie a sprostredkujú aktuálne informácie o zmenách a vývoji nových technológií. Väčšina zamestnávateľov zamestnáva aj našich absolventov. Iní partneri Škola aktívne spolupracuje v rámci výchovno-vzdelávacieho procesu a výchove mimo vyučovania s ďalšími partnermi: Domovom dôchodcov v Senici, kde naši ţiaci poskytujú obyvateľom DD svoje sluţby pri rôznych príleţitostiach, s policajným zborom v Senici pri organizovaní besied, prednášok a vedení krúţkov, zriaďovateľom pri napĺňaní vízie školy, Ţivnostenskou komorou pri zabezpečovaní výstav, exkurzií a súťaţí, Slovenskou obchodnou a priemyselnou komorou pri organizovaní záverečných skúšok, s priamo riadenými organizáciami MŠ SR, pedagogicko-psychologickými poradňami v rámci preventívnych opatrení. Škola má veľmi dobrú spoluprácu s organizáciou SČK v Senici darcovstvo krvi, besedy, prednášky a pod.

16 4 CHARAKTERISTIKA ŠKOLSKÉHO VZDELÁVACIEHO PROGRAMU V UČEBNOM ODBORE AUTOOPRAVÁR - MECHANIK Názov a adresa školy Názov školského vzdelávacieho programu Kód a názov ŠVP Kód a názov učebného odboru Stupeň vzdelania Dĺţka štúdia Forma štúdia Stredná odborná škola Viliama Paulínyho Tótha č. 31/5, Senica Stavebné sluţby 36. stavebníctvo, geodézia a kartografia Schválilo Ministerstvo školstva Slovenskej republiky dňa 15. júna 2010 pod číslom /21211:3-913 s platnosťou od 1. septembra 2010 začínajúc prvým ročníkom stavebná výroba stredné odborné vzdelanie ISCED 2C 2 roky denná 4.1 Popis školského vzdelávacieho programu Príprava v školskom vzdelávacom programe Autoopravárenské sluţby v učebnom odbore stavebná výroba zahŕňa teoretické a praktické vyučovanie. Teoretické vyučovanie je poväčšine organizované v priestoroch školy a praktické vyučovanie je organizované formou odborného výcviku v škole, v stredisku praktického vyučovania a priamo na pracoviskách zamestnávateľov. Dvojročný odbor štúdia je koncipovaný homogénne ako odbor profesijnej prípravy stavebná výroba so všeobecným prehľadom o celej oblasti stavbárskych sluţieb a so základnými predpokladmi pre výkon stavebných prác a podnikateľských aktivít. Predpokladom pre prijatie do učebného odboru je neúspešné ukončenie základnej školy a zdravotné poţiadavky uchádzačov o štúdium. Stratégia výučby školy vytvára priestor pre rozvoj nielen odborných, ale aj všeobecných a kľúčových kompetencií. Najväčší dôraz sa kladie na rozvoj osobnosti ţiaka. Všeobecná zloţka vzdelávania vychádza zo skladby všeobecno-vzdelávacích predmetov učebného plánu. V jazykovej oblasti je vzdelávanie a príprava zameraná na slovnú a písomnú komunikáciu, ovládanie oznamovacieho odborného prejavu v slovenskom jazyku. Ţiaci sa tieţ oboznamujú s vývojom ľudskej spoločnosti, základnými princípmi etiky, zásadami spoločenského správania a protokolu. Osvojujú si základy matematiky, chémie, ktoré sú nevyhnutné pre výkon povolania. V odbornom vzdelávaní je príprava zameraná na oblasť ekonomiky, spoločenskej komunikácie, získavajú teoretické a praktické zručnosti v oblasti stavebnej výroby. Veľký dôraz sa kladie na rozvoj osobnosti ţiaka, na formovanie ich osobnostných a profesionálnych vlastností, postojov a hodnotovej orientácie. Škola vo výučbovej stratégii uprednostňuje tie vyučovacie metódy, ktoré vedú k harmonizácii teoretickej a praktickej prípravy tak pre profesionálny ţivot, ako aj pre ţivot v spoločnosti a medzi ľuďmi. Výučba je orientovaná na uplatnenie autodidaktických metód (samostatné učenie a práca) hlavne pri riešení problémových úloh, tímovej práci a spolupráci. Uplatňujú sa metódy dialogické slovné formou účelovo zameranej diskusií alebo brainstormingu, ktoré naučia ţiakov komunikovať s druhými ľuďmi na báze ľudskej slušnosti a ohľaduplnosti. Poskytujú ţiakom priestor na vytvorenie si vlastného názoru zaloţeného na osobnom úsudku. Vedú ţiakov k odmietaniu populistických praktík a extrémistických názorov. Učia ich chápať zloţitosť medziľudských vzťahov a nevyhnutnosť tolerancie. Metódy činnostne zameraného vyučovania (praktické práce) sú predovšetkým aplikačného a heuristického typu (ţiak poznáva reálny ţivot, vytvára si názor na základe vlastného pozorovania a objavovania), ktoré im pomáhajú pri praktickom poznávaní reálneho sveta a ţivota. Aj keby boli

17 vyučovacie metódy tie najlepšie, nemali by šancu na úspech bez pozitívnej motivácie ţiakov, tzn. vnútorné potreby ţiakov vykonávať konkrétnu činnosť sú tou najdôleţitejšou oblasťou výchovnovzdelávacieho procesu. Preto naša škola kladie veľký dôraz na motivačné činitele zaraďovanie hier, súťaţí, simulačných a situačných metód, riešenie konfliktových situácií, verejné prezentácie prác a výrobkov a pod. Uplatňované metódy budú konkretizované na úrovni učebných osnov jednotlivých predmetov. Metodické prístupy sú priebeţne vyhodnocované a modifikované podľa potrieb a na základe skúseností vyučujúcich učiteľov. Teoretické vyučovanie je realizované v budove školy na ulici V. P. Tótha 31/5, Senica. Odborný výcvik je zabezpečený v prevádzkovom pracovisku STAS Kľúčové, všeobecné a odborné kompetencie sú rozvíjané priebeţne a spôsob ich realizácie je konkretizovaný v učebných osnovách jednotlivých vyučovacích predmetov. Škola bude rozvíjať aj kompetencie v rámci pracovného prostredia školy napr. schopnosť autonómneho rozhodovania, komunikačné zručnosti, posilňovanie sebaistoty a sebavedomia, schopnosť riešiť problémy a správať sa zodpovedne. Školský vzdelávací program Stavebné sluţby je určený pre uchádzačov s dobrým zdravotným stavom. Pri práci so ţiakmi so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami sa pristupuje s ohľadom na doporučenie špeciálnych pedagógov a psychológov vo vzťahu na individuálne potreby ţiaka, stupeň a typ poruchy, úroveň kompenzácie poruchy a moţnosti školy. Učebný odbor stavebná výroba nie je vhodný pre ţiakov s mentálnym postihnutím, s váţnymi poruchami zraku a sluchu a s váţnym narušením telesných funkcií. Nie je vhodný pre mladistvých so zmenenou pracovnou schopnosťou. Do odboru môţu byť prijatí iba uchádzači, ktorých zdravotnú spôsobilosť posúdil a písomne potvrdil dorastový lekár. Činnosť školy v oblasti spoločenského a kultúrneho ţivota je veľmi bohatá a pestrá nielen pri aktivitách súvisiacich s činnosťou školy, ale aj v mimoškolskej oblasti. Ţiaci svoje odborné vedomosti a zručnosti budú prezentovať na akciách, ktoré organizujú súkromní podnikatelia a škola. Týchto aktivít sa zúčastnia aj učitelia všeobecných a odborných predmetov vo funkcii pedagogického dozoru. Samostatnosť, húţevnatosť a pracovitosť našich ţiakov bude ocenená tak zo strany školy, ako zo strany zamestnávateľov. V rámci pomoci a ochrany ţivotného prostredia sa ţiaci zapájajú do projektu Enersol SR. Škola kaţdoročne organizuje mnoţstvo záujmových krúţkov, ktoré ponúkajú našim ţiakom efektívne vyuţívať voľný čas. Klasifikácia prebieha podľa klasifikačného poriadku. Výsledky ţiakov sa hodnotia priebeţne na základe kritérií, s primeranou náročnosťou a pedagogickým taktom. Podklady pre hodnotenie sa získavajú sústavným sledovaním výkonu ţiaka a jeho pripravenosti na vyučovanie, rôznymi metódami a prostriedkami hodnotenia, analýzou činnosti ţiaka, konzultáciami s ostatnými učiteľmi vrátane výchovného poradcu a zamestnancov pedagogicko-psychologiských poradní, rozhovormi so ţiakom, jeho rodičmi, ale aj s inštruktormi praktickej prípravy, ktorí boli poverení praktickou inštruktáţou zo strany svojho zamestnávateľa. Pri hodnotení sa vyuţívajú kritériá hodnotenia na zabezpečenie jeho objektivity. Ţiaci sú s hodnotením oboznámení.

18 4.2 Základné údaje o štúdiu Kód a názov učebného odboru: stavebná výroba Dĺţka štúdia: Forma štúdia: Nevyhnutné vstupné poţiadavky na štúdium: Spôsob ukončenia štúdia: Doklad o dosiahnutom vzdelaní 2 roky Denné štúdium Môţe byť prijatý uchádzač, ktorý neukončil vzdelávací program základnej školy v poslednom ročníku alebo posledný ročník neukončil úspešne Záverečná skúška Vysvedčenie o záverečnej skúške a dodatok k vysvedčeniu o záverečnej skúške Poskytnutý stupeň vzdelania 1 ) Moţnosti pracovného uplatnenia absolventa: Nadväzná odborná príprava (ďalšie vzdelávanie): Niţšie stredné odborné vzdelanie ISCED 2C Odborná príprava pre výkon jednoduchých a pomocných prác v celej oblasti stavebníctva ako kvalifikovaný pomocný stavebný robotník. Po úspešnom absolvovaní doplnkového kurzu, ktorým ukončí II. stupeň základnej školy môţe ţiak pokračovať vo vzdelávacom programe na úrovni ISCED 3C. 4.3 Organizácia výučby Príprava v školskom vzdelávacom programe Stavebné sluţby v učebnom odbore stavebná výroba zahŕňa teoretické a praktické vyučovanie. Výučba je organizovaná v týţdňových cykloch strieda sa dva dni teoretického vyučovania a osem dní odborného výcviku. Teoretické vyučovanie je v priestoroch školy na ul. V. P. Tótha 31/5, Senica. Všeobecná zloţka vzdelávania vychádza zo skladby všeobecno-vzdelávacích predmetov učebného plánu. V jazykovej oblasti je vzdelávanie a príprava zameraná na slovnú a písomnú komunikáciu, ovládanie oznamovacieho odborného prejavu v slovenskom jazyku. Ţiaci sa tieţ oboznamujú s vývojom ľudskej spoločnosti, základnými princípmi etiky, zásadami spoločenského správania a protokolu. Osvojujú si základy matematiky, ktoré sú nevyhnutné pre výkon povolania. V odbornom vzdelávaní je príprava zameraná na oblasť ekonomiky, spoločenskej komunikácie, technológie a pod. Odborné vzdelávanie určuje skladba povinných a voliteľných odborných predmetov s výrazným podielom praktického vyučovania. V rámci odborného výcviku ţiaci získavajú teoretické a praktické zručnosti na úsekustavebnej výroby. Veľký dôraz sa kladie na rozvoj osobnosti ţiaka, na formovanie ich osobnostných a profesionálnych vlastností, postojov a hodnotovej orientácie. Praktické vyučovanie je organizované formou odborného výcviku v prevádzkovom pracovisku praktického vyučovania na Priemyselnej ulici a na pracoviskách zamestnávateľov. Odborný výcvik je v prvom ročníku zameraný hlavne na obrábanie kovov a získavanie manuálnych zručností a návykov. Vyučovanie prebieha v prevádzkovom pracovisku chemickom v 2 strojných dielňach. V 2. ročníku prebieha odborná špecializovaná príprava v rámci odboru na stavbách. Učebný odbor stavebná výroba integruje teoretické a praktické vyučovanie. Záverečná skúška sa koná v súlade s platnými predpismi a pedagogicko-organizačnými pokynmi MŠ SR. Ďalšie organizačné podrobnosti týkajúce sa účelových kurzov a cvičení sú súčasťou učebného plánu. 1 Podľa klasifikácie ISCED

19 4.4 Zdravotné poţiadavky na ţiaka Na prijatie do učebného odboru stavebná výroba môţu byť prijatí uchádzači s dobrým zdravotným stavom. Uchádzači nesmú trpieť predovšetkým: prognosticky závaţným ochorením obmedzujúcim funkcie horných končatín (porucha hrubej a jemnej motoriky), prognosticky závaţným ochorením funkcie nosného a pohybového systému (ochorenia chrbtice, ploché nohy, vybočenie kolien, stav po kongenitálnej luxácii bedier), prognosticky závaţným ochorením dýchacích ciest, srdcovými a cievnymi ochoreniami (varixy), prognosticky závaţným ochorením koţe horných končatín, prognosticky závaţnými a nekompenzovanými formami epilepsie a epileptických syndrómov a kolapsových stavov vzhľadom k predpokladanej obsluţnej práci, psychickými chorobami (alkoholizmus, toxikománia, nervové choroby, prognosticky závaţnými ochoreniami oka, a sluchu, endokrinnými ochoreniami a imunnodeficitnými stavmi, záchvatové stavy dekompenzované i subkompenzované, poruchy farbocitu, chronickej alebo alergickej konjuktivitídy. Zdravotnú spôsobilosť uchádzačov posúdi a písomne potvrdí dorastový lekár, v prípade zmenenej pracovnej schopnosti aj posudková komisia sociálneho zabezpečenia. 4.5 Poţiadavky na bezpečnosť a hygienu pri práci Neoddeliteľnou súčasťou teoretického a praktického vyučovania je problematika bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, hygieny práce a protipoţiarnej ochrany. Výchova k bezpečnej a zdravie neohrozujúcu prácu vychádza po dobu štúdia z poţiadaviek platných právnych a ostatných predpisov (zákonov, nariadení vlády SR, vyhlášok, technických predpisov a slovenských technických noriem). Tieto poţiadavky sa musia vzťahovať k výkonu konkrétnych činností, ktoré sú súčasťou odborného výcviku. Tieto poţiadavky sa musia doplniť informáciami o rizikách moţného ohrozenia, ktorým sú ţiaci pri teoretickom a praktickom vyučovaní vystavení vrátane informácií o opatreniach na ochranu pred pôsobením týchto zdrojov rizík (zdravotné riziká a opatrenia pri ručnej manipulácii s bremenom, rizikové faktory súvisiace s mikroklimatickými podmienkami teplotná záťaţ organizmu a pod.). Priestory pre výučbu musia zodpovedať svojimi podmienkami poţiadavkám stanovených v zdravotníckych predpisoch (hygienické poţiadavky na priestory, prevádzka školských zariadení, bezpečná prevádzka, pouţívanie strojov, prístrojov a pod.). Nácvik a precvičovanie činností musí byť v súlade s poţiadavkami, ktoré upravujú prácu pre mladistvých (napr. Zákonník práce) a v súlade s podmienkami, podľa ktorých môţu mladiství vykonávať zakázané práce z dôvodu prípravy na povolanie. Základnými podmienkami bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci sa rozumie: dôkladne a preukázané oboznámenie ţiakov s predpismi o BOZP, protipoţiarnymi predpismi a s technologickými postupmi, pouţívanie technického vybavenia, ktoré zodpovedá bezpečnostným a protipoţiarnym predpisom, pouţívanie ochranných pracovných prostriedkov podľa platných predpisov, vykonávanie stanoveného dozoru na pracoviskách ţiakov, pričom sa vymedzia stupne dozoru nasledovne: práca pod dozorom si vyţaduje sústavnú prítomnosť osoby poverenej dozorom, ktorá dohliada na dodrţiavanie BOZP a pracovného postupu. Táto osoba musí zrakovo obsiahnuť všetky pracovné miesta tak, aby mohla bezpečne zasiahnuť v prípade porušenia BOZP,

20 práca pod dohľadom si vyţaduje prítomnosť osoby poverenej dohľadom kontrolovať pracoviská pred začatím práce a pokiaľ nemôţe zrakovo všetky pracoviská obsiahnuť, v priebehu práce ich obchádza a kontroluje. Stanovením príslušného stupňa dozoru je poverený vedúci zamestnanec Strediska praktického vyučovania v závislosti od charakteru práce, podmienok a tematického celku výučby. Pri nástupe ţiaka na štúdium sa vyţaduje: 1. Pracovné oblečenie Pracovný odev Pracovná obuv Pokrývka hlavy Odborný výcvik budú ţiaci vykonávať v prevádzkovom pracovisku dopravnom a na zmluvných pracoviskách. Odborný výcvik sa bude vykonávať aj v čase školských prázdnin, prípadne v sobotu a v nedeľu podľa potreby a záujmu školy.

21 5 PROFIL ABSOLVENTA UČEBNÉHO ODBORU STAVEBNÁ VÝROBA Názov a adresa školy Názov školského vzdelávacieho programu Kód a názov ŠVP Kód a názov učebného odboru Stupeň vzdelania Dĺţka štúdia Forma štúdia Stredná odborná škola Viliama Paulínyho Tótha č. 31/5, Senica Stavebné sluţby 36. stavebníctvo, geodézia a kartografia Schválilo Ministerstvo školstva Slovenskej republiky dňa 15. júna 2010 pod číslom /21211:3-913 s platnosťou od 1. septembra 2010 začínajúc prvým ročníkom stavebná výroba stredné odborné vzdelanie ISCED 2C 2 roky denná 5.1 Charakteristika absolventa učebného odboru Absolventi skupiny učebných odborov 36 Stavebníctvo, geodézia a kartografia sú spôsobilí plnohodnotne sa zapojiť do sociálneho, kultúrneho a hospodárskeho ţivota spoločnosti a ako kvalifikovaná pomocná pracovná sila majú predpoklady vykonávať jednoduché odborné a pomocné práce v celom odvetví stavebníctva ako kvalifikovaní pomocní robotníci, uplatniť sa v oblasti výroby stavieb, ich obnovy a rekonštrukcie a v oblasti sluţieb v odbore. Štúdium odboru, špeciálne prispôsobeného potrebám ţiakov, ktorí pochádzajú zo sociálne, jazykovo a kultúrne špecifického alebo inak znevýhodneného prostredia, im umoţní získať také osobnostné, vedomostné a odborné spôsobilosti, ktoré sú nevyhnutné na to, aby sa stali adaptabilnou a integrovanou súčasťou spoločnosti. Absolventi sú pripravení na výkon jednoduchých a pomocných odborných činností, pre ktoré je podmienkou niţšie stredné odborné vzdelanie v stavebníctve v podmienkach veľkých, stredných a malých podnikov. Spôsobilosti v oblasti osobnostného rozvoja charakterizujú absolventa ako človeka s vedomím vlastnej identity, adekvátnym sebavedomím a primerane rozvinutými komunikatívnymi a sociálnointerakčnými schopnosťami. V oblasti práce a sociálneho a osobného ţivota ako iniciatívneho a zodpovedného, schopného kooperovať s inými ľuďmi, prispôsobovať sa meniacim sa spoločenským a pracovným podmienkam a dostatočne motivovaného na celoţivotné vzdelávanie v zmysle osvojovania si nových vedomostí a aktívneho vyhľadávania nových moţností sebarealizácie. Na to je absolvent vybavený adekvátnymi poznatkami, vedomosťami a zručnosťami 5.2 Kompetencie absolventa Absolvent učebného odboru po absolvovaní vzdelávacieho programu disponuje týmito kompetenciami: Kľúčové kompetencie Absolvent má: a) Komunikatívne a sociálno-interakčné spôsobilosti - zvoliť si jednoduchý spôsob (priamy alebo sprostredkovaný napr. telefónom), prostriedky a intonáciu ústneho prejavu so zreteľom na osobu, s ktorou hovorí, - pozorne počúvať rozhovor a zapájať sa do jednoduchých diskusií, - jednoduchým spôsobom zdôvodňovať svoje názory, interpretovať prečítaný alebo vypočutý text,

22 - s pomocou učiteľa tvoriť jednoduché písomné prejavy, štylizovať jednoduché listy (formálne, neformálne), krátke informačné útvary (inzerát, oznam), vyplňovať beţné formuláre (ţivotopis, ţiadosť), - viesť jednoduché číselné záznamy vyuţiteľné v osobnom ţivote a v povolaní, - ovládať jednoduchú počítačovú komunikáciu na úrovni spotrebiteľa, - vyhľadávať s pomocou učiteľa alebo rodiča jednoduché informácie prostredníctvom počítača, kníh, novín, časopisov, - navrhovať s pomocou učiteľa beţné jednoduché návody k činnostiam, - pochopiť a s podporou učiteľa vyhodnocovať svoju účasť na procese vzdelávania a jeho výsledku, ktorý zabezpečuje právo voľného pohybu občana ţiť, študovať a pracovať v podmienkach otvoreného trhu práce. Absolvent má: b) Intrapersonálne a interpersonálne spôsobilosti - podieľať sa na stanovení zodpovedajúcich jednoduchých krátkodobých cieľov, ktoré smerujú k zlepšeniu vlastnej výkonnosti, - overovať a interpretovať získané jednoduché údaje, - rozvíjať s pomocou učiteľa vlastnú aktivitu, samostatnosť, sebapoznanie, sebadôveru a reproduktívne myslenie, - predkladať s podporou učiteľa jednoduché návrhy na výkon práce, za ktorú je zodpovedný, - určovať čiastočne samostatne a s pomocou učiteľa nedostatky vo vlastnom učení, pracovných výkonoch a osobnostnom raste, - zamerať vlastnú činnosť s podporou učiteľa na dodrţiavanie osobnej zodpovednosti a dosiahnutie spoločného skupinového cieľa, - vytvárať dobré vzťahy v kolektíve, - dodrţiavať zadané pracovné metódy a postupy, organizovať s pomocou učiteľa vlastnú činnosť tak, aby splnil svoju zodpovednosť, - kontrolovať časový rozvrh práce a porovnávať ho so zadaným rozsahom, spoločne s učiteľom hodnotiť kvalitu svojej práce, medziľudské vzťahy a vlastný profesionálny vývoj, - pracovať a zapájať sa do práce kolektívu, riadiť najjednoduchšie práce v menšom kolektíve, niesť zodpovednosť aj za prácu druhých, - stanovovať si ciele podľa svojich osobných schopností, záujmov, pracovnej orientácie a ţivotných podmienok, - mať zodpovedný vzťah k svojmu zdraviu, starať sa o svoj fyzický a duševný rozvoj, byť si vedomí dôsledkov nezdravého ţivotného štýlu a závislostí, prispievať k vytváraniu dobrých medziľudských vzťahov, predchádzať osobným konfliktom, nepodliehať predsudkom a stereotypom v prístupe k druhým. Absolvent má: c) Schopnosť tvorivo riešiť problémy - získavať a vnímať jednoduché informácie o základných problémoch pracovného a mimopracovného ţivota, - s podporou učiteľa porozumieť jednoduché dôsledkové vzťahy a príčiny vyvolávajúce problémové situácie, - vyuţívať pod vedením učiteľa jednoduché návody a postupy, ktoré obsahujú základné informácie pouţiteľné alebo nepouţiteľné pri objasňovaní podstaty problému, - zhromaţďovať s pomocou učiteľa elementárne informácie potrebné na objasnenie problému a na stanovenie najjednoduchšieho riešenia.