V BANSKEJ BYSTRICI. Vyhodnotenie činnosti

Veľkosť: px
Začať zobrazovať zo stránky:

Download "V BANSKEJ BYSTRICI. Vyhodnotenie činnosti"

Prepis

1 BANSKOBYSTRICKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ VEREJNÁ KNIŽNICA MIKULÁŠA KOVÁČA V BANSKEJ BYSTRICI Vyhdntenie činnsti Verejnej knižnice Mikuláša Kváča v Banskej Bystrici za rk 2011

2 VYHODNOTENIE ČINNOSTI Verejnej knižnice Mikuláša Kváča v Banskej Bystrici za rk 2011 I. HLAVNÉ ÚLOHY Hlavné ciele knižnice na rk 2011 vychádzali z Kncepcie rzvja kultúry v pôsbnsti BBSK a úlh Akčnéh plánu na rk Knižnica pkračvala v pskytvaní knižničn-infrmačných služieb v súlade s princípmi Manifestu UNESCO verejných knižniciach, knižničnéh zákna a aj v deľbe pôsbnsti a splupráci s ďalšími významnými knižnicami v meste (najmä Štátnu vedecku knižnicu a Univerzitnu knižnicu Univerzity Mateja Bela), s zvýšenu pzrnsťu tým kategóriám pužívateľv, ktrým iné knižnice služby nepskytujú (deťm d 15 rkv). Miera napĺňania pslania knižnice a plnenia základných cieľv a úlh bla vplyvnená : - výrazne pddimenzvaným stavm financvania prevádzky a aktivít knižnice v prvnaní s inými reginálnymi knižnicami transfery v prepčte na 1 byvateľa sídla knižnice - úsprnými patreniami najmä znížením stavu pracvníkv knižnice 1. Dsiahnutie základných ukazvateľv: UKAZOVATEĽ Skutčnsť 2010 Plán 2011 BBSK Skutčnsť 2011 Plnenie v % Pčet získaných kn. j. v rku kúpa ,2 dar Pčet výpžičiek v rku ,6 Pčet čitateľv v rku ,5 Pčet návštevníkv ,1 Pčet rganizvaných pdujatí v rku ,2 Dpĺňanie knižničnéh fndu VKMK sa aj v minulm rku vyznačval : nepravidelnsťu - (v 1. plrku nakúpených len 106 kn.j.) celkvá kúpa značným pddimenzvaním - vzhľadm na štandardy a bjektívnu ptrebu knižnice je nákup z vlastných zdrjv transferu BBSK (aj keď sa zvýšil) výrazne nedstatčný kn. j. ptimálny nákup pdľa štandardv ma úrvni kn. j. vyšším pdielm nákupu z nákup z iných zdrjv - splu 781 kn.j (z th 221 kn.j. z finančnéh daru mesta ; 560 kn.j. z grantu MK SR). vyským pdielm knižných darv d bčanv splu kn.j

3 Základné výknvé ukazvatele vplyvnil krem nákupu fndv aj zníženie stavu pracvníkv v službách tým zníženie výpžičných hdín na 3 pbčkách na plvicu : pčet čitateľv : 7 519, 148 nižší ak v rku 2010 pčet výpžičiek : sa znížil výpžičiek prti rku 2010 a prti plánu je nižší Pôvdný plán je nereálny, vzhľadm na nízky stav KF - plvicu menšia pnuka kn. j. než v iných reginálnych knižniciach (iba 1,5 kn.j. na byvateľa, priemer v RK SR 3 kn. j.), nedstatčné dpĺňanie nvu literatúru (v 1. plrku 106 kníh), prgram elektrnizácie a internetizácie knižnice, verejný internet : dplnená technická báza IT 3 ks PC na webe VKMK sprístupnený v testvacej prevádzke nvý katalóg CARMEN; zabezpečila sa spľahlivá prevádzka KIS CLAVIUS, elektrnické služby v plnm rzsahu, záznamy VKMK d súbrnéh katalógu reginálnych knižníc BBSK prístup na internet - pre verejnsť nadštandardný - je k dispzícii pripjených 30 PC v službách a kultúrn-výchvnm pôsbení knižnice, prekrčený plán realizvaných 561 pdujatí ( účastníkv): výrazným celslvenským pdujatím bl trjdňvý SNEM KRÁĽOV DETSKÝCH ČITATEĽOV, ktréh sa zúčastnili deti a knihvníci z všetkých kútv Slvenska; ARS POETICA NEOSOLIENSIS - aktívne sa VKMK pdieľala na realizácii letnéh prázdninvéh cyklu pézie 10 trjhdinvých stretnutí s péziu reginálnych autrv na Námestí SNP rýchla tvrba bibligrafických letákv účinkujúcich ptimálna až nadštandardná prepjensť aktivít knižnice s výchvn-vzdelávacím prcesm na šklách - aj vyučvacie hdiny v knižnici(42), Nc s Andersenm na 2 pbčkách aj aktivity mim knižnice (v Detskej fakultnej nemcnici, Ústave na výkn trestu dňatia slbdy, Klubch dôchdcv) ; nevidiacim a slabzrakým - zapžičiavanie zvukvých kníh v elektrnickm frmáte a s mp3 prehrávačm (14 ks prehrávačv) a dnáška pdľa klnstí aj dmv prpagácia knižnice ptimálna - webvé sídl; infletáky službách, adresné vé infrmácie pripravvaných pdujatiach - pzvánky, letáky a ftreprty z realizvaných akcií; infrmácie v médiách nvý mediálny partner priestrvé pdmienky - knižnica naďalej pôsbí výlučne v prenajatých priestrch - knižnici nebla zriaďvateľm pridelená budva ak sa plánval v Odd. beletrie, dbrnej a reginálnej literatúry na Švantnervej ulici (bjekt v správe ZUŠ J.Cikkera) zstáva urgentná výmena všetkých kien, ktré sú v havarijnm stave. 2. Riadenie rganizácie a rganizačné zabezpečenie úlh a) Riadenie knižnice zamerané na prežitie a udržanie pskytvanéh rzsahu a kvality knižničninfrmačných služieb - v úzkej splupráci a diskusii s zamestnancami hľadaním najlepších riešení, vytváraním priestru na realizáciu vlastnej iniciatívnej činnsti nápadv a pripmienk. Spracvané bli všetky pžadvané infrmácie, výkazy, dtazníky a pd- týkajúce sa rôznych aspektv činnsti a hspdárenia knižnice a knižníc v regióne b) Organizačná štruktúra VKMK je jednduchá, bez zbytčným medzičlánkv riadenia 3 samstatné útvary - útvar eknmick-technickej činnsti, útvar metdickej činnsti a útvar knižničn-infrmačných činnstí. Zmeny realizvané nebli.

4 c) V priebehu rka bli spracvané, resp. aktualizvané interné smernice a rganizačné dkumenty v zmysle Príkazu predsedu BBSK z d) VKMK bla klektívnym členm dbrných záujmvých združení : Splku slvenských knihvníkv Slvenskej asciácie knižníc 3. Persnálne zabezpečenie Rzhdnutím zriaďvateľa bl d znížený prepčítaný plán zamestnancv - z 23 úväzkv na 20, ptm na 21. Reálny stav plnenia 20 úväzkv, v dôsledku nebsadenia miesta 1 pracvníčky na MD (vzhľadm na stav a riziká celkvéh nízkeh rzpčtu knižnice ) Priemerný vek dbrných zamestnancv knižnice je 48 rkv. Priemerná mzda bla 595,90 EUR prepčet na 20 zamestnancv, (567,53 EUR na 21 z.) a) Na úseku eknmických činnstí pracvali 2 pracvníčky s kumulvanými funkciami (jedna eknómka+účtvníčka a jedna mzdvá účtvníčka+pkladníčka); technick-hspdárske činnsti zabezpečvali upratvačky v 2,0 úväzkch a vdič-údržbár na 0,5 úväzk. Stav pracvníkv v zásade zdpvedá ptrebám. V rku 2011 útvar pracval v plnm rzsahu s eknmickými sftvérmi z BBSK Fabasft (registratúra), Humanet (PAM) a ispin (účtvníctv, majetk). V dôsledku dlhdbejšej PN bl kncm rka zvládanie úlh extrémne nárčné. b) Na úseku dbrných činnstí pracvala 1 pracvníčka v útvare metdickej činnsti (útvar riaditeľa) 14,75 úv. v útvare knižničn-infrmačných činnstí, vrátane vedúcej útvaru-bibligrafky, pracvníčky akvizície a katalgizácie a administrátra siete (z th 13,75 vyknával knihvnícke činnsti.); v službách čitateľm (vľný výber, čitárne a študvne) pracvali knihvníčky splu na 11,75 úv. Vedúcu útvaru bla Katarína Dnvalvá (zárveň bibligrafka) c) Účasť na dbrných pdujatiach, škleniach, kurzch: zamestnanci sa v rámci aktuálnej pnuky výberv zúčastňvali na dbrných pdujatiach rganizvaných inými subjektami mžnsti účasti vplyvnil nízky rzpčet a úsprné patrenia d) Zvyšvanie kvalifikácie : Žiadna pracvníčka neabslvvala v rku 2011 certifikvaný kvalifikačný knihvnícky kurz v SNK v Martine. 4. Technické zabezpečenie úlh a) Stavebn-technický stav budv Knižnica už nemala v správe ani jeden bjekt - všetky pracviská bli: v 5 prenajatých (Lazvná 26 a 28 bjekty ŠVK, ZŠ Okružná, MŠ Karpatská, BPM 29. augusta 25) a 4 bezplatne vypžičaných priestrch (ZUŠ Švantnerva, ZŠ Radvanská, ZŠ Mskvská a ZŠ Tatranská)

5 Oddelenie beletrie, dbrnej, reginálnej literatúry a bibligrafie Švantnerva 18 v bjekte v správe ZUŠ : Aktuálna ptreba - prblém : kná v nevyhvujúcm stave (zhnité, rzsušené, niektré sa nedajú tvriť/zavrieť) hrzujú bezpečnsť zamestnancv i návštevníkv- pretrváva pred 1-2 rkmi na úrvni Mesta bl pdaný prjekt na bnvu bjektu zahrnutá aj časť knižnice (knzultvané s VKMK) prjekt sa nerealizuje b) Technické vybavenie knižnice sa skvalitnil bstaraním : 3 PC nahradili zastarané; vyknané ptrebné pravy pčítačvej, kpírvacej techniky a príslušenstva. Nvé a pzitívne je prensné kmpaktné zvučenie na väčšie pdujatia a vzdelávacie aktivity, v pbčkách knižnice najmä Karpatská, Okružná, kde sa realizujú aj mnhé kmunitné pdujatia. c) Úlhy na úseku PO a BOZP a CO bli zabezpečené zmluvne externým technikm PO a BOZP. Vyknaná bla kntrla hasiacich prístrjv, aktualizvali sa interné smernice BOZP. Realizvali sa plánvané šklenia zamestnancv a vedúcich zamestnancv z PO a BOZP. V knižnici nebl v rku 2011 žiadny pracvný úraz. 5. Vnútrná kntrla Kntrlná činnsť v rámci knižnice sa vyknávala na základe plánu kntrlnej činnsti ak : stála funkčná kntrla vedúcich pracvníkv - kntrla plnenia úlh priebežná a predbežná finančná kntrla pdľa internej smernice finančnej kntrle : trvale vyknávala vedúca UETČ p. Hudecvá, pverená vnútrnu kntrlu vyknala v splupráci s vedúcu UKIČ splu 9 kntrl kntrla a inventarizácia pkladne a cenín sa vyknávala štvrťrčne ( 4x) - bez nedstatkv kntrla správnsti a presnsti vyknávania knižničných činnstí ( uspriadania a zakladania knižničnéh fndu, evidencie ) na pbčkách S1, F2, Si splu 3 (bez nedstatkv) námatkvá kntrla vyradenia dkumentv z prírastkvých zznamv na úseku fndv bez nedstatkv aktívna účasť na revízii v pbčke S2, zistené nedstatky bli priebežne dstránené kntrly PO a BOZP pdľa interných smerníc - vyknané technikm PO a BOZP. Prijaté patrenia sa plnili. kntrla majetku - inventarizácia k pdľa príkazu riaditeľa, plnenie zákna č. 211/2000 slbdnm prístupe k infrmáciám - v rku 2009 nebli žiadne žiadsti pskytnutie infrmácie v zmysle zákna 6. Plnenie patrení vyplývajúcich z kntrlných zistení Útvaru hlavnéh kntrlóra BBSK Nebla vyknaná žiadna následná kntrla.

6 II. STAV KNIŽNIČNÉHO FONDU Stav knižničnéh fndu kn. j. (plán bl dsiahli sme 99,0 % z plánu). Vzhľadm na stále nutné vyraďvanie a nízku mieru dpĺňania nvu literatúru stáva stav fndu v prepčte na byvateľa nedstatčný. Plán dsiahnuť 1,7 kn.j. na byvateľa sme síce splnili, ale stále je jedným z najnižších v reginálnych verejných knižniciach na Slvensku (1,7 kn. j., č je plvica z priemeru v SR 3,0). (prílha č.1) Prírastk nvých dkumentv kn.j. ( kn.j. viac ak v rku 2010) Z prírastku tvrili kn.j. získané: Kúpu kn. j. (69,4 % z prírastkv) Kúpa bla realizvaná nasledvne: - príspevk mesta 221 kn. j. - príspevk z Grantvéh systému MK SR 560 kn. j. - príspevk BBSK kn. j. Dary kn. j. Prírastk kn. j. prti minulému rku sa zvýšil kn. j. vďaka darm. Dpĺňanie KF stáva naďalej nedstačujúce. V 1. plrku bl nakúpených iba 106 kn. j. Vzhľadm na pčet pužívateľv a miest knižničnej bsluhy (sem) by dpĺňanie KF mal byť každý rk na úrvni aspň kn.j. (pdľa Smerníc IFLA/UNESCO až kn.j. za rk). Z vlastnéh rzpčtu sa na nákup KF vydal: (vrátane účelvéh príspevku BBSK v sume ) knihy, peridiká, ,38 knihy: ,06 peridiká: 4 023,32 Z grantu MK SR nákup: knihy Finančný dar mesta: knihy SPOLU NÁKUP fndv (vrátane peridík): ,38, č je 0,31 na 1 byvateľa. Darm získané knihy kn.j ,89 Rabatm pskytnutým nákupcami a vydavateľstvami knižnica získala 4 212,23. Prírastky literatúry pre deti: mládež beletria kn.j. 26,30 % z celkvéh prírastku. mládež náučná 94 kn.j. 2,6 % z celkvéh prírastku. V jazyku nárdnstných menšín prírastky nebli, nakľk v našm regióne nemáme nárdnstné menšiny. Injazyčnú literatúru nakupujeme pdľa ptreby. Prírastk literatúry pdľa jazykv 687 kn.j. injazyčnej literatúry, č je 18,9 % z celkvéh prírastku. Úbytk kn.j., z dôvdu straty, pškdenia a zastaransti literatúry. Výber dkumentv d knižničnéh fndu realizvala akvizičná kmisia s hľadm na stanvené pririty. Peridiká plán na r tituly/exempláre: 71/119 (77,2% z plánu). Čitatelia mali mžnsť využívať 71 titulv nvín a časpisv, č je 21 titulv menej ak v rku Tent pčet je nedstatčný. Ptreba dplniť tituly najmä v pbčkách s nvými priestrmi kde sú čitárne (Švantnerva, Okružná, Karpatská,...). Revízia fndu - v rku 2011 bla zrealizvaná na pbčke ZŠ Tatranská a ZŠ Mskvská. Išl úplné revízie fndv v prgrame Clavius. Od rku 2000 bl knižničný fnd zrevidvaný na všetkých pracviskách knižnice. Pdľa knižničnéh zákna má byť revízia raz za 10 rkv.

7 Spracvanie dkumentv sa d realizuje v nvm systéme Clavius. Elektrnicky je v databáze spracvaný celý knižničný fnd. Bli spracvané všetky získané dkumenty. Ochrana fndu je zabezpečvaná vlepvaním chranných štítkv d každéh spracvanéh dkumentu pre Odd. beletrie, dbrnej a reginálnej literatúry a bibligrafie. P persnálnych zmenách na trch šklských pbčkách (pracvníčka je na pbčke len každý druhý týždeň), v čase jej neprítmnsti však knižnicu navštevujú žiaci pd dhľadm učiteľv. Knihvníčka v tmt prípade nemôže zdpvedať za chranu fndu. III. KNIŽNIČNÉ SLUŽBY, VÝPOŽIČKY, POUŽÍVATELIA Výpžičky V rku 2011 pužívatelia realizvali splu výpžičiek (72,6 % plánu), č je výpžičiek menej ak v rku Bl t spôsbené nedstatčným dpĺňaním nvu literatúru (1. plrk 106 kníh), ale i z dôvdu pdstatnéh bmedzenia prevádzky na 3 ZŠ a tým i výpžičných hdín zrušením 2 úväzkv knihvníčk v pbčkách ( ZŠ Radvaň, ZŠ Mskvská, ZŠ Tatranská). Pčet výpžičiek vzrástl v Odd. beletrie, dbrnej a reginálnej literatúry (+1 824) - v rkch 2008 a 2009 sa v knižnici urbila reknštrukcia strechy a pdlahy, uskutčnili sa estetické úpravy, v pbčke na Ul. 29. augusta (+2 171) sa riešili priestrvé prblémy. Presťahvaním získala knižnica väčší a lepšie využiteľný priestr, pdaril sa jej dsiahnuť estetizáciu interiéru, č kamžite cenili pužívatelia a návštevníci knižnice. Pdiel prezenčných výpžičiek tvril 8,3 % z celkvéh pčtu výpžičiek. Z prezenčných výpžičiek tvrili výpžičky kníh 16,6 %, peridík 83,2 %, AVD 0,2 % Z absenčných výpžičiek tvrili výpžičky kníh 86,2 %, peridík 13,0 %, AVD 0,8 %. Pužívatelia K najčítanejším zahraničným autrm pre dspelých patrili Stephenie Meyer, Michael Cnnelly, Patricia Crnwell, Jhn Grisham Z slvenských autrv sa najviac pžičiavali T. Kelevá-Vasilkvá, Petra Nagyvá-Džerengvá, Denisa Fulmekvá, Dminik Dán, Daniel Silva, Katarína Gillervá, Mária Hamzvá K najčítanejším zahraničným autrm pre deti patrili Thmas Brezina, Francesca Simn, Patricia Schröder, Jane Rwling Z slvenských autrv t bli Mária Ďuríčkvá, Gabriela Futvá, Mária Grznárvá, Eduard Petiška, Rud Móric Pčet registrvaných pužívateľv je 148 menší ak v rku 2010 (bmedzenie prevádzky na 3 ZŠ) Návštevníci Pdiel pužívateľv d 15 rkv (3 209) dsahuje 42,7 %, pdiel mládeže d rkv (661) je 8,8 % a pdiel dspelých (3 649) je 48,5 %. V rku 2011 knižnicu navštívil návštevníkv ( menej ak v rku 2010 (bmedzenie prevádzky na 3), č je v priemere 8,9 % návštev na jednéh registrvanéh pužívateľa. Ďalšie pskytvané knižničné služby služby nevidiacim v splupráci s Slvensku knižnicu pre nevidiacich M. Hrebendu v Levči, ktrá ddávala súbry zvukvých kníh, sa zrakv pstihnutým pužívateľm pskytl 174 výpžičiek knižničných jedntiek (titulv) zvukvých kníh na kazetách) pre 24 pužívateľv.

8 v rku 2009 sme pnúkli nvý typ služieb pre zrakv-pstihnutých čitateľv (tút službu sme rzšírili aj pre telesne pstihnutých na pžiadanie) zapžičanie titulv kníh v frmáte WMA na mp3 prehrávačch. Pre ptreby bl zakúpených 14 mp3 prehrávačv Transcend T-Snic (4 ks - 4G, 10 ks -2G) a sieťvé adaptéry k prehrávačm. Intenzívne zatiaľ využíva 15 čitateľv ( 3 čitateľv menej ak v rku 2010), ktrým bl pskytnutých 540 výpžičiek ( 58 viac ak v rku 2010) v frmáte WMA na mp3 prehrávačch a 587 CD ( 86 viac ak v rku 2010) v MP3 frmáte - služba má perspektívu, vzhľadm na kmfrt využívania; pčúvať knihy mžn prakticky kdekľvek. Pužívatelia majú záujem : rmány pre ženy hlavne d slvenských autriek, splčenské rmány (bmedziť americké), náučná literatúra rôznych žánrv napr. filzfia, vesmír, zlógia, medicína, umenie, jazyky - výučba, cestpisy, dejiny, kvalitné detektívne rmány. elektrnické služby: prístup d nline katalógu knižničnéh fndu, d súbrnéh katalógu reginálnych knižníc BBSK, d katalógu reginálnej bibligrafickej databázy a databázy sbnstí banskbystrickéh a breznianskeh regiónu elektrnické pdávanie žiadaniek MVS 302 žiadaniek, z th (z iných knižníc 249 pžiadaviek a d nás 53 pžiadaviek). elektrnické rezervácie dkumentv z fndu knižnice čitateľm priam pri vyhľadávaní v katalógu knižnice na internete 996 vybavených rezervácií; prezeranie a kntrlu knta elektrnické pskytvanie infrmácií a nline referenčné služby (napr. elektrnické zasielanie naskenvaných článkv, tematických rešeršných výstupv, rôznych faktgrafických údajv, infrmácií dstupnsti žiadanéh dkumentu, predĺženie výpžičnej dby dkumentv a pd.) internetvé služby využil splu (10,2 %) návštevníkv, pričm najviac pužívateľv (4 500) zaznamenala pbčka Karpatská (výpčtvá technika získaná z nárdnéh prjektu MK SR "Infrmatizácia knižníc" 8 PC), pmerne nízke využívanie je v pbčke ZŠ Mskvská (56 - na škle sú 2 pčítačvé triedy s 30 pčítačmi) tlač z PC (4 550 ks) kpírvanie častí dkumentv z knižničnéh fndu bl pužívateľm pskytvané priam na všetkých ôsmich pracviskách služieb (7 355 kópií), prpagácia knižničnéh fndu bla realizvaná tematickými výstavkami (357) a nástenkami (238), detský časpis DŽÚSIK Mienka mim kľají v rku vydané 3 čísla - autrsky sa pdieľajú najmä deti. Obsahv je zameraný na knihy, čítanie, knižnicu a literárnu tvrbu detí. Knižničn-infrmačné služby bli pskytvané pdľa aktualizvanéh knižničnéh a výpžičnéh priadku a cenníka na základe rčnéh zápisnéh, pričm základné služby v zmysle zákna knižniciach č. 183/2000 bli bezplatné. IV. BIBLIOGRAFICKÁ, DOKUMENTAČNÁ A INFORMAČNÁ ČINNOSŤ V rámci bibligrafickej a infrmačnej činnsti : Základné infrmácie pskytvali pužívateľm všetky pracviská služieb. Splu bl na pracviskách služieb evidvaných faktgrafických a bibligrafických infrmácií. Rešerše : riginálne rešerše: 38 s záznamami a 82 prílhami pripjených plných textv z infrmačných zdrjv na internete pakvané rešerše : 33, zaslaných elektrnicky, k čmu prispel vystavenie súpisv spracvaných rešerší na webvej stránke knižnice,

9 Reginálna bibligrafická báza dát priebežne dplnená excerpvané záznamy. Báza dát reginálnych sbnstí a udalstí bla dplnená na sbnstí Na vydanie bli spracvané : Súpis rešerší za rk 2010 / Zstavila Katarína Dnvalvá. Banská Bystrica : Verejná knižnica Mikuláša Kváča, s. MAJLING, Vjtech, DONOVALOVÁ, Katarína: Tradičné remeslá a ich majstri : Ľudvé remeslá a ich tvrcvia z Banskej Bystrice, Brezna a ich klia. Banská Bystrica : Verejná knižnica Mikuláša Kváča, s. 41 bibligrafických letákv František Piljar, Ján Haruštiak, Milan Jurč, Mária Miadkvá, Elena Cmarkvá, Ľubš Jurík, Juraj Kuniak, Marek Zákpčan, Slavmíra Očenášvá-Štrbvá, Literárny klub POSTOJ, Paula Sablvá, Anna Hmišanvá, Rman Brat, Gabriela Futvá, Alžbeta Verešpejvá, Ochrana živtnéh prstredia, Blanka Pliakvá, Marcel Páleš, Jzef Búda, Viliam Marčk, Dminik Štubňa Zámstský, Milan Očenáš, Jzef Murín, Július Lmenčík, Ars petica nesliensis 1, Ars petica nesliensis 2, Ars petica nesliensis 3, Juraj Sarvaš, Ars petica nesliensis 4, Ars petica nesliensis 5, Pavel Hirax Baričák, Pdujatia pre materské škly, Literárna generácia NULA, Milan Abelvský, Ars petica nesliensis adventná, Mirslav Kapusta, Denisa Hrváthvá, Diana Láslpvá, Ivana Drábvá, Tn Mell, Rámajána.

10 Prezentácia vydaných titulv pre verejnsť prebieha priam na besede s spisvateľmi a na stretnutiach s zaujímavými ľuďmi žijúcimi v annymite sídlisk frmu bibligrafickéh letáka, ktrý v predstihu pdáva nich základnú infrmáciu. Všetky materiály VKMK sú uverejnené na webvej stránke knižnice, pd heslm na stiahnutie bibligrafie, bibligrafické letáky. DŽÚSIK Ďžúsik : Mienka mim kľají č. 1. Banská Bystrica : VKMK, s. Náklad: 25 ex. Frmát: A5. Ďžúsik : Mienka mim kľají č. 2. Banská Bystrica : VKMK, s. Náklad: 25 ex. Frmát: A5. Ďžúsik : Mienka mim kľají č. 3. Banská Bystrica : VKMK, s. Náklad: 25 ex. Frmát: A5. V. METODICKÁ A KOORDINAČNÁ ČINNOSŤ Metdická a pradenská činnsť v rku 2010 bla vyknávaná pre 65 becných a 1 mestskú knižnicu v kresch Banská Bystrica a Brezn. Metdick-inštruktážne návštevy sa vyknávali v súlade s plánm činnsti na rk 2010 a na pžiadanie zriaďvateľv aleb knihvníkv. metdické návštevy knižníc 51 ( plán na rk 2011 bl 55 ) v 1 MsK, 3 prfesinalizvaných a 45 neprfesinalizvaných knižniciach. 18 návštev becných úradv 112 metdických knzultácií ( plán bl 80), v ktrých sa kamžite reagval na pžiadavky knihvníkv, najviac štatistických výkazch, grantch MK SR, revíziách KF. Metdické návštevy a knzultácie, návštevy becných úradv bli zamerané najmä na ddržiavanie všebecne platných právnych predpisv ( zákn 183/2000 Z. z., vyhláška 421/2003 Z. z., Záväzné stanviska č.1/2010, Metdický pkyn MK SR k určeniu štandardv pre verejné knižnice) Ďalej sa pzrnsť venvala : zaškľvaniu nvých knihvníkv vypracvaniu prjektv v grantvm systéme MK SR v rku 2011 sa prjekty spracúvali dvakrát na rk 2011 a Na rk 2011 bl pdaných 6 prjektv Brezn, Braväcv, Mýt p/ďumb., Nemecká, kladne vybavený bl iba 1 (Nemecká 400 na nákup KF). Na rk 2012 bl spracvaných splu 9 prjektv ( 2.5. Brezn, Braväcv, Hiadeľ, Mýt p/ď., Slv. Ľupča, 2.1, - Brezn, Braväcv, Hiadeľ, Slv. Ľupča). elektrnickému frmuláru rčnéh výkazu každá knižnica dstala vytlačený elektrnický frmulár za predchádzajúci rk a pučenie pstupe pri jeh vyplňvaní, tút frmu výkazu pužil 29 knižníc (ich pčet každý rk mierne stúpa) zmena knihvníka v 5 knižniciach Hrnsek, Brusn, Šumiac, Riečka, Medzibrd stagnval 10 knižníc - krem dlhdb stagnujúcich knižníc Oravce, Dúbravica, Turecká, Dlná Lehta, sú tam aj knižnice Hrchť, Dlná Mičiná, Baláže, Môlča, Sebedín ( slabá činnsť a absencia knihvníka ) a v tmt rku pribudla knižnica v Krdíkch činnsť živila 1 knižnica Hrné Pršany zrušená bla 1 knižnica - Jarabá - Pracvné prady plán 1, uskutčnená nebla žiadna pracvná prada, pretže dlhdb sa na nich zúčastňval veľmi mál knihvníkv ( priemerne 16 %). S knihvníkmi sa však udržiaval stále kntakt, z tht dôvdu sa uskutčnil viac metdických knzultácií prti minulému rku (+ 37 ) a t krem telefnických aj sbných najmä mailvých. - Centrálny nákup - výber titulv d knižničnéh fndu 14 becných knižníc ( 1 viac ak v rku 2010): 5 z kresu Banská Bystrica - Badín, Hrné Pršany, Lučatín, Krdíky, Pniky; 9 z kresu Brezn Braväcv, Telgárt, Predajná, Hrná Lehta, Bystrá, Jasenie, Nemecká, Lm n/rimavicu, Michalvá.

11 Bli bnvené dhdy s becnými úradmi, sumy na nákup bli d 50 d 400. Rzvz týcht kníh sa plánval v súlade s metdickými návštevami a takmer všetky knihy ( 95 % ) bli sbne dručené na becný úrad aleb d knižnice, kedy sa tiež peratívne riešili pžiadavky knihvníkv. - Prehľady, štatistiky a infrmácie spracvané rčné štatistické výkazy za verejné knižnice v bch kresch za rk Štandardy pdľa Metdickéh pkynu MK SR bli prepčítané pre každú bec jedntliv - Archív činnsti usmerňvaných knižníc bl aj naďalej budvaný - Aktualizval sa adresár elektrnický adries starstv a webvých stránk jedntlivých bcí Edičné tituly - najmä pre ptreby becných knižníc vydané: dvjčísl metdick-inštruktážneh peridika Knihvnícke infrmácie s aktuálnymi infrmáciami ( plán 2), Štatistický prehľad činnsti verejných knižníc v kresch Banská Bystrica a Brezn za rk priniesl prehľad výsledkv za rk, prvnanie s štandardami pdľa Metdickéh pkynu MK SR a s európskymi kritériami. V záujme lepšej dstupnsti sú na webvej stránke knižnice zverejnené analytické štatistické prehľady činnsti verejných knižníc za rk 2010, ak aj plné texty peridika Knihvnícke infrmácie. VI. PRIESKUMNÉ, VÝSKUMNÉ A INDIVIDUÁLNE ÚLOHY V rku 2011 bl v splupráci s SAK vyknaný Celslvenský výskum čítania mládeže 8., 9. rč. ZŠ a 2. rč. SŠ. V rámci výskumu sme slvili ZŠ Radvaň, ZŠ Mskvská a Gymnázium J.G. Tajvskéh. Zabezpečili sme vyplnenie 300 dtazníkv. Výsledky sa vyhdntili celslvensky "Čítanie mládeže v Slvenskej republike - interpretácia výsledkv výskumu" Ďalej sa sledvala čítavsť bjednaných peridík na jedntlivých pracviskách služieb. Členvia redakcie webu sledvali individuálne aktuálnsť infrmácií v svjej kmpetencii. VII. EDIČNÁ ČINNOSŤ Ukazvateľ Merná j. Plán 2011 Skutčnsť 2011 Plnenie % Pčet titulv na vydanie titul z th: edícia Dkumentácia titul edícia Metdika titul edícia Bibligrafia titul bg. letáky pdľa ptreby nepl. +41 Džúsik titul Tituly Štatistický prehľad činnsti verejných knižníc v kresch BB a Brezn za rk 2010 Náklad Pčet ks Finančné náklady celkm Z th vlastné náklady Knihvnícke infrmácie č Tradičné remeslá a ich majstri /bg

12 Súpis rešerší za rk 2010/bg František Piljar/leták Ján Haruštiak/leták Milan Jurč/leták Mária Miadkvá/leták Elena Cmarkvá/leták Ľubš Jurík/leták Juraj Kuniak/leták Marek Zákpčan/leták Slavmíra Očenášvá-Štrbvá/leták Literárny klub POSTOJ/leták Paula Sablvá/leták Anna Hmišanvá/leták Rman Brat/leták Gabriela Futvá/leták Alžbeta Verešpejvá/leták Ochrana živtnéh prstredia/leták Blanka Pliakvá/leták Marcel Páleš/leták Jzef Búda/leták Viliam Marčk/leták Dminik Štubňa Zámstský/leták Milan Očenáš/leták Jzef Murín/leták Július Lmenčík/leták Ars Petica nesliensis 1./leták Ars Petica nesliensis 2./leták Ars Petica nesliensis 3./leták Juraj Sarvaš/leták Ars Petica nesliensis 4./leták Ars Petica nesliensis 5./leták Pavel Hirax Baričák/leták Pdujatia pre materské škly Literárna generácia NULA/leták Milan Abelvský/leták Ars petica nesliensis adventvná/leták Mirslav Kapusta/leták Denisa Hrváthvá/leták Diana Láslpvá/leták

13 Ivana Drábvá/leták Tn Mell/leták Rámajáma Džúsik: Mienka mim kľají č Džúsik: Mienka mim kľají č Džúsik: Mienka mim kľají č SPOLU: Súpis edičnej činnsti rku 2011 : DOKUMENTÁCIA HUDECOVÁ, Ľ.: Štatistický prehľad činnsti verejných knižníc v kresch Banská Bystrica a Brezn za rk Banská Bystrica : VKMK, s. Frmát: A5. METODICKÉ MATERIÁLY Knihvnícke infrmácie č Banská Bystrica : VKMK, s. Frmát: A5. BIBLIOGRAFIE MAJLING, Vjtech, DONOVALOVÁ, Katarína: Tradičné remeslá a ich majstri : Ľudvé remeslá a ich tvrcvia z Banskej Bystrice, Brezna a ich klia. Banská Bystrica : Verejná knižnica Mikuláša Kváča, s. Náklad 1000 ex. Frmát B5. Dnvalvá, Katarína: Súpis rešerší za rk Banská Bystrica : VKMK, s. Náklad 10 ex. Frmát A5. Bibligrafické letáky : Dnvalvá, Katarína: František Piljar. Banská Bystrica : VKMK, Skladačka. Náklad 40 ex. Dnvalvá, Katarína: Ján Haruštiak. Banská Bystrica : VKMK, Skladačka. Náklad 40 ex. Dnvalvá, Katarína: Milan Jurč. Banská Bystrica : VKMK, Skladačka. Náklad 50 ex. Dnvalvá, Katarína: Mária Miadkvá. Banská Bystrica : VKMK, Skladačka. Náklad 30 ex. Dnvalvá, Katarína: Elena Cmarkvá. Banská Bystrica : VKMK, Skladačka. Náklad 80 ex. Dnvalvá, Katarína: Ľubš Jurík. Banská Bystrica : VKMK, Skladačka. Náklad 30 ex. Dnvalvá, Katarína: Juraj Kuniak. Banská Bystrica : VKMK, Skladačka. Náklad 50 ex. Dnvalvá, Katarína: Marek Zákpčan. Banská Bystrica : VKMK, Skladačka. Náklad 40 ex. Dnvalvá, Katarína: Slavmíra Očenášvá-Štrbvá. Banská Bystrica : VKMK, Skladačka. Náklad 50 ex. Dnvalvá, Katarína: Literárny klub POSTOJ. Banská Bystrica : VKMK, Skladačka. Náklad 50 ex. Dnvalvá, Katarína: Paula Sablvá. Banská Bystrica : VKMK, Skladačka. Náklad 60 ex. Dnvalvá, Katarína: Anna Hmišanvá. Banská Bystrica : VKMK, Skladačka. Náklad 30 ex. Dnvalvá, Katarína: Rman Brat. Banská Bystrica : VKMK, Skladačka. Náklad 100 ex. Dnvalvá, Katarína: Gabriela Futvá. Banská Bystrica : VKMK, Skladačka. Náklad 100 ex. Dnvalvá, Katarína: Alžbeta Verešpejvá. Banská Bystrica : VKMK, Skladačka. Náklad 30 ex. Dnvalvá, Katarína: Ochrana živtnéh prstredia. Banská Bystrica : VKMK, Skladačka. Náklad 30 ex. Dnvalvá, Katarína: Blanka Pliakvá. Banská Bystrica : VKMK, Skladačka. Náklad 50 ex. Dnvalvá, Katarína: Marcel Páleš. Banská Bystrica : VKMK, Skladačka. Náklad 50 ex. Dnvalvá, Katarína: Jzef Búda. Banská Bystrica : VKMK, Skladačka. Náklad 50 ex.

14 Dnvalvá, Katarína: Viliam Marčk. Banská Bystrica : VKMK, Skladačka. Náklad 50 ex. Dnvalvá, Katarína: Dminik Štubňa Zámstský. Banská Bystrica : VKMK, Skladačka. Náklad 50 ex. Dnvalvá, Katarína: Milan Očenáš. Banská Bystrica : VKMK, Skladačka. Náklad 50 ex. Dnvalvá, Katarína: Jzef Murín. Banská Bystrica : VKMK, Skladačka. Náklad 50 ex. Dnvalvá, Katarína: Július Lmenčík. Banská Bystrica : VKMK, Skladačka. Náklad 50 ex. Dnvalvá, Katarína: Ars petica nesliensis 1. Banská Bystrica : VKMK, Skladačka. Náklad 50 ex. Dnvalvá, Katarína: Ars petica nesliensis 2. Banská Bystrica : VKMK, Skladačka. Náklad 50 ex. Dnvalvá, Katarína: Ars petica nesliensis 3. Banská Bystrica : VKMK, Skladačka. Náklad 50 ex. Dnvalvá, Katarína: Juraj Sarvaš. Banská Bystrica : VKMK, Skladačka. Náklad 50 ex. Dnvalvá, Katarína: Ars petica nesliensis 4. Banská Bystrica : VKMK, Skladačka. Náklad 50 ex. Dnvalvá, Katarína: Ars petica nesliensis 5. Banská Bystrica : VKMK, Skladačka. Náklad 50 ex. Dnvalvá, Katarína: Pavel Hirax Baričák. Banská Bystrica : VKMK, Skladačka. Náklad 50 ex. Dnvalvá, Katarína: Pdujatia pre materské škly. Banská Bystrica : VKMK, Skladačka. Náklad 30 ex. Dnvalvá, Katarína: Literárna generácia NULA. Banská Bystrica : VKMK, Skladačka. Náklad 50 ex. Dnvalvá, Katarína: Milan Abelvský. Banská Bystrica : VKMK, Skladačka. Náklad 50 ex. Dnvalvá, Katarína: Ars petica nesliensis - adventná. Banská Bystrica : VKMK, Sklad.. Nákl. 50 ex. Dnvalvá, Katarína, Mirslav Kapusta: Mirslav Kapusta. Banská Bystrica : VKMK, Sklad. Nákl. 50 ex. Myšiakvá, Silvia: Denisa Hrváthvá. Banská Bystrica : VKMK, Skladačka. Náklad 50 ex. Myšiakvá, Silvia: Diana Láslpvá. Banská Bystrica : VKMK, Skladačka. Náklad 50 ex. Myšiakvá, Silvia: Ivana Drábvá. Banská Bystrica : VKMK, Skladačka. Náklad 50 ex. Myšiakvá, Silvia: Tn Mell. Banská Bystrica : VKMK, Skladačka. Náklad 50 ex. Šlsár, Marek: Rámajána. Banská Bystrica : VKMK, Skladačka. Náklad 100 ex. DŽÚSIK Ďžúsik : Mienka mim kľají č.1. Banská Bystrica : VKMK, s. Náklad: 25 ex. Frmát: A5. Ďžúsik : Mienka mim kľají č. 2. Banská Bystrica : VKMK, s. Náklad: 25 ex. Frmát: A5. Ďžúsik : Mienka mim kľají č. 3. Banská Bystrica : VKMK, s. Náklad: 25 ex. Frmát: A5. VIII. STAV ELEKTRONIZÁCIE A INFORMATIZÁCIE (2011) II. Ukazvateľ Merná j. Plán 2011 Skutčnsť 2011 Plnenie Pčet serverv v knižnici PC Pčet pčítačvých staníc PC z th: - s pripjením na internet PC prístupných pužívateľm - prístupných pužívateľm s prístupm na internet PC PC Pčet samstatných pčítačv PC V rámci prgramu elektrnizácie a internetizácie : technická základňa autmatizácie: sa dplnila 3 ks službných pčítačv a vyradili sa 4 zastarané aleb pkazene PC. bezpečnsť siete sa zlepšila nasadením sftwarvéh prduktu Keri Cntrl s pužitím zabezpečenéh VPN pripjenia na pbčky.

15 webvá stránka knižnice vytvrená v bezplatnm redakčnm systéme udržiavaná vlastnými silami bez nákladv nárdný prjekt Verejný internet v knižniciach SR, ktrý pripravil MK SR a SNK, - intenzívne využívaný verejnsťu v pbčke Karpatská 3 KIS CLAVIUS bl dplnený mdul webvý katalóg Carmen ROK Pčet Pčet vstupv d katalógu Pčet vstupv d knta tázk z priestru z priestru z priestru z priestru (hľadanie) knižnice mim knižnice knižnice mim knižnice Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október Nvember December SPOLU IX. ODBORNÉ PODUJATIA Názv pdujatia Prada prf. a neprf. knihvníkv kresv B.Bystrica a Brezn Miest Termín Pčet účast. Náklady celkm VKMK BB dd. pre deti a mládež december nebla uskutčnená Z th vlastné Plán bl 1 pracvná prada, uskutčnená nebla žiadna, pretže dlhdb sa na nich zúčastňval veľmi mál knihvníkv ( priemerne 15 % pzvaných ). S knihvníkmi sa však udržiaval stále kntakt ( zvýšený pčet metdických knzultácií ). Prílha: TABUĽKA Č. 2A TABUĽKA Č. 2B X. ORGANIZOVANIE ODBORNÝCH PODUJATÍ Prílha: TABUĽKA Č. 3A TABUĽKA Č. 3B

16 XI. KULTÚRNO - VZDELÁVACIE PODUJATIA, ktrých je rganizácia hlavným rganizátrm Ukazvateľ Merná j. Plán 2011 Skutčnsť 2011 Plnenie % Vzdelávacie a kultúrn-splčenské pdujatie ,2 pdujatia splu z th : pre deti d 15 rkv pdujatie ,6 V rku 2011 sa udržal vyský záujem škôl kultúrn-výchvné pdujatia s zameraním na literatúru, hudbu, vyučvacie predmety v súlade s učebnými snvami, splčensky aktuálne témy a infrmačnú výchvu detí, bli naďalej významnu súčasťu aktivít knižnice. Škly si mhli vyberať aktivity z pnukvéh listu, ktrý im knižnica zasiela vždy na začiatku šklskéh rka a ktré bli zverejnené aj na jej webvej stránke. Vzhľadm na pôsbenie ŠVK v meste a jej rientáciu na stredšklskú a vyskšklskú mládež, ak aj priestrvé pdmienky VKMK, bli pdujatia zamerané hlavne na deti d 15 rkv. Na ôsmich pracviskách služieb (z th štyri špecializvané na prácu s deťmi) bl realizvaných splu 561 pdujatí pre návštevníkv ( z th pre detí) 368 literárnych a tematických náučných, 16 hudbných, 59 pdujatí bl venvaných infrmačnej výchve. 29 kmunitných aktivít 42 vyučvacích hdín 47 pdujatí pre materské škly K ťažiskvým pdujatiam patrili: Týždeň slvenských knižníc a Literárna Banská Bystrica Celslvenský snem kráľv detských čitateľv dmena najaktívnejším čitateľm, ale aj prpagácia čítania ak takéh... Nc s Andersenm, pri príležitsti Dňa detskej knihy - na pdpru a prpagáciu sústavnéh čítania detí Sm prvák a čitateľ - pasvanie prvákv za čitateľv knižnice Knižnica v nemcnici - pdujatia pre dlhdb hspitalizvané deti v Detskej fakultnej nemcnici Nc pézie Pravdaže srdcm autrské čítania spjené s krátkym zastavením sa pri básňach Mikuláša Kváča. Nc v knižnici zážitkvé pdujatia pre ZŠ na trch pbčkách VKMK Besedy s spisvateľmi a stretnutia s zaujímavými ľuďmi žijúcimi v annymite sídlisk, vrátane prezentácie ich aktivít Jarmila Chrbákvá, Slávka Očenášvá Štrbvá, Alena Hdálvá, František Piljar, Marek Zákpčan, Mária Miadkvá, Ľubš Jurík, Mirslav Kapusta, Marcel Páleš, Jarslav Slabej, Milan Abelvský

17 Týždeň slvenských knižníc a Literárna Banská Bystrica (28. marca-1. apríla). Medzi hlavné pdujatia patrili : Mikuláš Kváč: Paneláci dbrí vtáci Týždeň slvenských knižníc sme tvrili besedu venvanu Mikulášvi Kváčvi, ktréh men nesie naša knižnica. Dcéra Mikuláša Kváča PaedDr. Jarmila Chrbákvá sa s siedmakmi z ZŠ SSV rzprávala nielen živte tht pzruhdnéh člveka, ale najmä jednej z jeh kníh Paneláci dbrí vtáci. Mja Banská Bystrica pzvanie medzi žiakv ZŠ na Mskvskej ul. prijala autrka knihy Mja Banská Bystrica PaedDr. Slávka Očenášvá, PhD. Priblížila im najdôležitejšie a najvýznamnejšie z histórie a kultúry Banskej Bystrice.

18 Marek Zákpčan prijal pzvanie na besedu, ktrú preňh zrganizvala pbčka VKMK v ZŠ Okružná a práve tu sa vyspvedal z th, čh sa najviac desí, preč pzerá tínedžerské seriály a aké knihy najradšej číta, przprával aj svjich začiatkch a skúsenstiach s písaním knihy. Na záver sa premietla aj ukážka sfilmvanéh diela Mest Tieňv. Kráľ detských čitateľv Na detskm ddelení sa knal už tradične pdujatie Kráľ čitateľv, zamerané na pdpru čítania detí. Kráľvskéh súbja sa zúčastnili najaktívnejší detskí čitatelia, ktrí pravidelne navštevujú knižnicu, vedia sa s dvahu a múdrsťu rientvať v kráľvstve kníh, pznajú detských autrv.

19 Nc pézie Pravdaže srdcm Petické pásm z tvrby Mikuláša Kváča, bl pripravené pre návštevníkv knižnice nesúcej men spisvateľa a redaktra, ktrý v Banskej Bystrici pôsbil, v pbčke na Karpatskej ulici č. 3 d 17-tej hdiny. Nc pézie Pravdaže srdcm bl spjené s autrským čítaním členv literárneh klubu POSTOJ pri VKMK - Tereza Spk, Jana Vašičkvá, Oľga Gluštíkvá, Sandra Vencelvá, Barbra Priečkvá, Mirslav Kapusta, Ivana Feketevá a Zuzana Badidvá. O hudbnú stránku večera sa pstaral "Antic mdern", akrdeón v pdaní Františka Kubiša, na husliach sa predstavil Andrej Turčin. Okrem hudbnej a literárnej zlžky sa predstavil aj Divadl pézie "Anima" (RK) a hrnmičinské divadl "HMAZ". Na literárnm večeri sa svjim prtrétm predstavil aj banskbystrický básnik, cestvateľ - Juraj Kuniak.

20 5. Celslvenský snem kráľv detských čitateľv V dňch sa pd záštitu predsedu Banskbystrickéh samsprávneh kraja uskutčnil v Banskej Bystrici 5. celslvenský snem Kráľv detských čitateľv. Šesťdesiatka hstí z mnhých regiónv a miest Slvenska abslvvala pčas 3-dňvéh pbytu bhatý prgram. V prijímacm salóne primátra ich prijala viceprimátrka Banskej Bystrice Katarína Čižmárvá. Na pôde banskbystrickej radnice bli d nvej putvnej krniky snemv vlžené pamätné listiny z všetkých dterajších snemv, ak aj pzdravný pzdravný list mesta Banská Bystrica. Kráľvné a králi splu s autrmi - Gabrielu Futvu, Rmanm Bratm a riaditeľm knižnice - pripravili v Thurzvm dme ( Stredslvenské múzeum) Pslstv na pdpru čítania detí najmä v rdinnm prstredí, v škle i v knižnici... Nechýbala ani prehliadka starbylej Banskej Bystrice a Dm kráľa Mateja. D kráľvstva kníh sa kráľvné a králi prevážali vláčikm Pretórium. Navštívili 4 pbčky knižnice, abslvvali nefrmálnu besedu s Gabrielu Futvu a Rmanm Bratm, zaujali ich skliari a na pôde ZŠ Mskvská strávili kráľvskú nc plnú prekvapení a tvrivých aktivít. V Múzeu SNP sa knal Galaprgram, na ktrm králi a kráľvné predstavili v pwerpintvých prezentáciách svje regióny, mestá, knižnice aj samých seba. Odmenu im bla návšteva Dbšinskéh rzprávkvéh kráľvstva HABAKUKY na Dnvalch. Kráľ HABAKUK s svju družinu ich sprevádzal p svjm kráľvstve, zinscenval rzprávky Hlúpa žena, Kváč a vlk, v Hdvni ich phstil kráľvsku večeru v stredvekm štýle a pripravil zábavné turnaje a hry : v recitvaní, tanci s bruču, pasvačkách, streľbe z praku... ptm ich každéh sbitne v histrických kstýmch pasval za čitateľv kráľvstva, naučil tancvať histrický tanec a nakniec pzval na disktéku. Deti prežili nc v stanvm mestečku, kde ich zabávali, strašiil a unášali čert a šaš. Tretí deň navštívili Bábkársky salón v Štátnej vedeckej knižnici v Banskej Bystrici. Tu sa dzvedeli aké druhy bábk existujú a z čh sa také bábky vyrábajú. Nakniec si splčne zahrali bábkvé divadl Snehulienka a sedem trpaslíkv. Celslvenský snem kráľv detských čitateľv sa uknčil slávnstným prijatím účastníkv snemu Ladislavm Tpľským, pdpredsedm Banskbystrickéh samsprávneh kraja, ktrý všetkým účastníkm dvzdal pamätnú listinu a prisľúbil pdpru knižniciam v správe kraja tak, aby bl v nich viacej nvých kníh. PODUJATIE sa vydaril a v každm hľade splnil svj účel bl jednak dmenu najaktívnejším čitateľm, ale aj sprpagval čítanie ak také...

21 Nc s Andersenm V priebehu piatkvéh ppludnia 1. apríla 2011 sa pbčky knižnice ZŠ Mskvská a Okružná 2 zmenili na krásne rzprávkvé miesta s bábkami, balónmi a pestrfarebnými stužkami.tent rk sme sa už siedmykrát zapjili d celslvensky rganizvanej akcie Nc s Andersenm. Andersenvej nci sa zúčastnili žiaci 3. rčníkv ZŠ Mskvská, ZŠ Okružná a SZŠ Narnia. P slávnstnm tvrení pdujatia p. Gelienvu a p. Weissvu, prišli deti zabaviť študenti Akadémie umení. Prečítali im rzprávku H. CH. Andersena "Cisárvé nvé šaty". Predstavili sa nám aj žiaci z divadelnéh krúžku z ZŠ Mskvská svju hru "Detektív Šalamún". Medzi deti prišli aj členvia Štátnej pery v Banskej Bystrici s tanečnu rzprávku "Ferd Mravec", d ktrej sa všetci aktívne zapjili. Hravým a priateľským prístupm si deti ihneď získala spisvateľka Paula Sablvá a tak ju zahrnuli mnžstvm tázk, na ktré im na chtne dpvedala. Cesta vláčikm Pretórium z Fnčrdy d Bábkvéh divadla na Rázcestí na predstavenie "Ak sa Otesanček plepšil" deti veľmi ptešila. Aj tu sa deti aktívne zapjili d hry. Pd vedením p. Zacharvej sa deti zúčastnili tvrivých dielní, kde vyrábali rzprávkvé pstavičky, z výkresv si vyrbili klbúk a mtýlika, aby sa aspň trchu pdbali na H. CH. Andersena. Pre deti zaujímavá aktivita bla aj písanie želaní a kreslenie na vankúšiky, sadenie rzprávkvníka a výrba tabla. Pri hľadaní pkladu p tmavej strašidelnej škle sa deti trchu aj báli, n všetk hrav zvládli a nájdený sladký pklad (trta) im veľmi chutil. P rzdaní darčekv d spnzrv sa večer pmaly knčil. Nc v knižnici Na základe predchádzajúcich úspešných pdujatí Nc v knižnici sme sa rzhdli aj v pbčke v ZŠ Mskvská, v ZŠ Radvaň uspriadať pdujatie zamerané na drgvú prevenciu, zdravý živtný štýl a sexuálnu výchvu. Pdujatie mal veľký úspech.

22 Čítajme si V utrk 31. mája 2011 preknali slvenské deti svj rekrd v verejnm čítaní z predchádzajúceh rku. Pdujatie sa uskutčnil z iniciatívy Linky detskej istty pri SV UNICEF, pd záštitu pani Oľgy Feldekvej. Tht rku sa d čítania zapjil detí. Aj vďaka deťm banskbystrických škôl, ktrí sa už p štvrtýkrát zapjili d Detskéh čitateľskéh maratónu, máme nvý rekrd. Verejná knižnica Mikuláša Kváča h realizvala v šiestich svjich pbčkách. Splu sa tu vystriedal 656 žiakv, ktrí prečítali jednu stranu z knihy Gabriely Futvej: Naša mama je bsrka a Chlapci padli z višne, dievčatá z jahdy. Účasť na pdujatí dkumentujú ich pdpisy na diplme najčítanejší detský maratón. Cieľm prjektu bl pvzbudiť v deťch záujem čítanie a inšpirvať ich k pravidelnému navštevvaniu našej knižnice. ZŠ Mskvská 115 žiakv, ZŠ Okružná 101 žiakv, ZŠ Radvaň 111 žiakv, Pbčka Karpatská 103 žiakv z ZŠ Pieninská a Sitnianska, ZŠ Tatranská 136 žiakv, Oddelenie pre deti 90 žiakv z ZŠ Pdlavice, ZŠ Štefana Myzesa, ZŠ Trieda SNP a ZŠ Slbdný slvenský vysielač. Kmunitné stretnutia a pdujatia - v týcht aktivitách VKMK bude pkračvať i naďalej. Išl napr. tiet pdujatia : Básnici v knižnici - V pbčkách VKMK v Okružnej a v Karpatskej ul. sa uskutčnili stretnutia s reginálnymi básnikmi Mirslavm Kapustm, Marcelm Pálešm a ilustrátrm Jarslavm Slabejm, ktrí predstavili svje verše a ilustrácie z nedávn vydaných zbierk - generačnéh zbrníka pézie 7 autrv: NULA a v pradí druhej zbierky Mirslava Kapustu INÝ UŽ NEBUDEM

23 Milan Abelvský - Pri príležitsti živtnéh jubilea sa uskutčnil v priestrch pbčky VKMK na Karpatskej ul. priateľské stretnutie s reginálnym básnikm Milanm Abelvským. Mderátrka pdujatia Jana Brguľvá básnika vyspvedala a sám autr, ale i prítmní milvníci pézie predniesli úryvky z jeh básnických zbierk Chvíľa zblíženia, Jaspis a Karnel, Zľutvnica. V priestrch mim knižnicu Knižnica v bielm pdujatie pre hspitalizvané deti v Detskej fakultnej nemcnici. Pčas celéh rka sa uskutčnili 3 pdujatia. Knižnica za mrežami - beseda, v Ústave na výkn trestu dňatia slbdy, s nvinárm a spisvateľm Ľubšm Juríkm

24 Literárne a tematické náučné pdujatia Názv pdujatia Miest a pčet pdujatí Pčet pduj celk. Išli hudci hru SA-3, Si-1; ML-3; Š1-3; Š2-2; Š3-2 (14) Pčet účastní kv Náklady celkm Z th vlastné Hry a hádanôčky F2-2; SA-3; ML-1; Š Naša mama je bsrka! F2-8; SA-1; ML-3; Š1-5; Š2-4; SA-2 Vieš, kedy sm bájka, kedy Š2-3; Š rzprávka? Kt druhému jamu kpe SA-2; Si-2; Š Sm prvák a čitateľ F2-8; ML-5; Š1-3; Š2-4; Š Viance tak i nak F2-3; SA-4; ML-6; Š2-5; Š Šucha rucha gevenducha ML-8; Š1-3; Š2-2; Š Upečme si trtičku F2-2; ML-2; Š Pásli vce valasi F2-1; ML Bath plný rzprávk F2-10; SA-2; ML-12; Š1-18; Š2-2; Š3-1 Pznaj svje mest ML-8; Š1-2; Š2-6; Š Päťka z nudy F2-1;ML-1; Š1-1; Š2-4; Ś Za siedmimi divmi sveta ML-3; Š Rúškm tajmna a čarv zahal. F2-1; Š Pipi a iné deti F2-2; SA-2; ML Pvesti, báje, legendy F2-2; SA-3;ML-2;Š1-3;Š2-6; Š3-3 Nástrahy mladsti F2-2; ML-7; Š Veľká nc F2-2; SA-2; ML Kt bl kt v B. Bystrici F2-1; SA-1; ML-2; Š1-3; Š Kamaráti tety Kristy F2-3; SA-5; ML-9; Š1-5; Š Tá Tajvská vda mútna F2-1; SA-1; ML-1;Š Príbehy z živta v prírde F2-1; ML-2; Š Veľká Táňa, malá Kata ML-2; Š Tí, č pre nás píšu knihy F2-3; SA-7;Š Nc s Andersenm F2-1; Š Kráľ čitateľv ML ,56 2,56 Vyučvacia hdina F2-9; Š1-7; Š MŠ Kšíček rzpráv.a básničiek F2-7; SA Mja najkrajšia rzpr. F2-1, Si-1; Š bytsť MŠ Veselie v knižnici F2-1; SA-2; ML MŠ Cesta d kráľvstva kníh Š1-4; Š Rzprávkvá krajina Š Marec mesiac knihy Š Čitateľský maratón F2-2;SA-1;ML-1; Š Š2-1; Š3-1 Pdpľanie F Hlasné čítanie F2-1; Si Jarmila Chrbákvá Paneláci ML ,06 3,06 Dbrdružná literatúra Š Družina preč rád čítam Š Reginálne kl v prednese Š Slávka Očenášvá-Mja Š Bystrica NAPANT Š

25 Nc v knižnici nástrahy Š1-1; Š ,20 1,20 Deň zeme F Marihuana a jej dôsledky SA Nc v knižnici Ochrana ŽP Š Rzprávkvé pexes Š Celslvenský snem kráľv Š ,20 432,20 Plán čitateľa Š Shakespeare: Róme a Júlia F Pézia Š1-3; Š SPOLU: ,02 760,02 Hudbný flklór na Slvensku Hudbné pdujatia ML Pznáme hudbné nástrje F2-1; ML Detský muzikál F2-3; ML-2; Š Hdálvá - sólistka ŠO Š SPOLU: Infrmačné pdujatia Kniha a ja - družiny Kniha a ja MŠ F2-15; SA-1; ML-6; Š Kniha a ja rč. ZŠ Vitajte v knižnici, prváci! F2-5; ML-2; Š Kniha a ja rč. ZŠ Ak a kde nájsť knihu F2-3; ML-5; Š Kniha a ja 5. rč. ZŠ Náučná lit. - encyklpédie F2-2;ML-1; Š1-3; Š Kniha a ja 6. rč. ZŠ Nie je kniha ak kniha F Kniha a ja rč. ZŠ Vyhľadaj v knižnici Š2-2; Š Elektrnické infrmačné F2-1 zdrje rč. ZŠ 1 18 Vitajte v dd. pre dspelých 9. rč. ZŠ ÚP Splu: Kmunitné pdujatia Nemcnica Hry a Detská fakultná nemcnica 3 51 hádanôčky DSS Prameň- Bath plný ML rzp. DSS Prameň- Pásli vce valasi ML DSS Prameň- Pznaj svje m. ML Marec mesiac knihy- Penzión F Marek Zákpčan F Nc pézie-pravdaže srdcm SA Knižnica za mrežami-ľ.jurík Ústav na výkn trestu dňatia 1 30

26 slbdy DSS Prameň-Pipi Dlhá ML NAPANT F Mirslav Kapusta F2-1; SA Pčítačvý kurz SA Rdinné jablkvé hdy Š Čar Vianc v knižnici F Medziinternátna lit. súťaž F Milan Abelvský SA SPOLU: Prílha: TABUĽKA Č. 4A TABUĽKA Č. 4B XII. KULTÚRNO - VZDELÁVACIE PODUJATIA, ktrých hlavným rganizátrm je iný subjekt Splupráca pkračvala s NOI Náš dmv Sásvá, Občiansku radu Fnčrda, PF UMB, AMU, ZUŠ Róberta Tatára, Dmvm sciálnych služieb pre zdravtne pstihnutú mládež, penziónm Jeseň, Odbčku splku slvenských spisvateľv, ŠVK Literárnym a hudbným múzem., SOUI Stredným dbrným učilištim internátnym Primátr v knižnici Za účasti primátra mesta, pslancv, bývalých predstaviteľv bčianskych výbrv z bdbia budvania sídliska Rudlvá - Sásvá, bčianskych rád a bčianskych združení pôsbiacich v Sásvej sa uskutčnil nvrčné stretnutie. František Piljar - v pbčke na Karpatskej ulici v rámci cyklu Stretnutie s sbnsťami sme privítali pána Františka Piljara, ktrý predstavil svju tretiu knižku Miškve dbrdružstvá. Kniha pviedk mapuje bezstarstné detstv mestskéh chlapca, ktrý však mal t šťastie, že predšklské rky trávil u starých rdičv na dedine. Krstným tcm knihy bl bábkherec Ján Haruštiak a krstil sa samzrejme lentilkami. Krst knihy mdervala Ing. Elena Púchyvá z Nezávislej bčianskej iniciatívy Náš dmv Sásvá. Krstu knihy sa zúčastnila aj redaktrka Eva Benčíkvá, ktrá v svjm príhvre vyzdvihla zmysel rdiny, lásku k blížnym a vzťah starých rdičv, rdičv a detí. Pndelky v knižnici - Nezávislá bčianska iniciatíva Náš dmv Sásvá s Občiansku radu na sídlisku Rudlvá-Sásvá II. a Verejná knižnica Mikuláša Kváča pripravila pre verejnsť besedu drgách a drgvých závislstiach dspelých i detí. Ak a kde vyhľadať pmc keď sa prejavia psychické dôsledky nezamestnansti, nadmernéh užívania liekv, drg v rdine, gamblerstva, pčítačvých závislstí, alkhlu nám przprávali dbrníci lekár psychiatrickéh ddelenia Rseveltvej nemcnice MUDr. Michal Patarák, náčelník mestskej plície PhDr. Piterka a pracvník MP Mgr. Matulay. Pdujatie sa uskutčnil za finančnej pdpry Mesta Banská Bystrica a pslancv VO č. 7.

27

28 Stretnutie s primátrm SA František Piljar SA Mária Miadkvá SA Stretnutie filatelistv SA Deň matiek SA Deň tcv SA Máme malé dieťatk SA Drga a ja SA Viančné psedenie SA SPOLU Splu všetky pdujatia ,02 770,02 Pdujatia VKMK splu (XI. a XII.) KVČ pčet S1 S2 S3 ML SA F2 ÚP Si splu účasť Legenda : pužité skratky pracvísk služieb knižnice : S1 - ZŠ Radvaň, S2 ZŠ Mskvská, S3 ZŠ Tatranská, ML Oddelenie pre deti, F2 - Družby, UP Oddelenie beletrie, dbrnej a reginálnej literatúry Ďalšie skratky : DFNsP Detská fakultná nemcnica s plikliniku, ICM Infrmačné centrum mladých, SOUI Stredné dbrné učilište internátne, NOI Nezávislá bčianska iniciatíva Okrem uvedených pdujatí sa v knižnici realizval : 13 exkurzií, 128 videprjekcií, 1 výstava Výstava "Rzprávkvá krajina" 357 výstaviek literatúry a 238 násteniek, prevažne k literárnym výrčiam. Prílha: TABUĽKA Č. 5A TABUĽKA Č. 5B

29 XIII. GRANTY A DOTÁCIE a) vypracvané a predlžené prjekty na rk 2011 Názv prjektu a zameranie Číta celá rdina aby každá rdina mala č čítať (nákup literatúry) Nákup nvých kníh pre všetky generácie nákup knižničnéh fndu pre všetky vekvé kategórie čitateľv Tradičné remeslá a ich majstri z Banskej Bystrice, Brezna a ich klia Pžadvaná výška dtácie, grantu Príjemca žiadsti Mest Banská Bystrica Celslvenský snem kráľv čitateľv Kultúrne pukazy Splu Mk SR Kultúrne aktivity v blasti pamäťvých inšt. 2.5 MK SR Kultúrne aktivity v blasti pamäťvých inšt. 2.1 MK SR Sekcia umenia a štátneh jazyka Mk SR Kultúrne aktivity v blasti pamäťvých inšt. 9.3 b) úspešné prjekty (vrátane dtácií z Grantvéh systému Ministerstva kultúry SR 2011 prgram, pdprgram) Úspešný prjekt Číta celá rdina aby každá rdina mala č čítať (nákup literatúry) Nákup nvých kníh pre všetky generácie nákup knižničnéh fndu pre všetky vekvé kategórie čitateľv Tradičné remeslá a ich majstri z Banskej Bystrice, Brezna a ich klia Celslvenský snem kráľv čitateľv Výška pžadvané h grantu Výška získanéh grantu v eur Stručné vyhdntenie využitia FP Zakúpených bl 221 kn.j. Zakúpených bl 560 kn.j.pre 8 pbčiek Publikácia bla vydaná, má 248 s., náklad ks Snem bl uskutčnený v dňch účasť 27 detí, 23 knihvníkv Pskytvateľ dtácie, grantu Mest BB MK SR 2.5 MK SR 2.1 MK SR Kultúrne pukazy Vybratých bl ks KP MK SR 9.3 Splu Prílha: TABUĽKA Č. 6A TABUĽKA Č. 6B XIV. SPOLUPRÁCA S MIESTNOU SAMOSPRÁVOU, INÝMI SUBJEKTAMI A ORGANIZÁCIAMI VKMK v rku 2011 splupracvala najmä :

30 s materskými a základnými šklami, pre ktré pripravuje kultúrn-výchvné pdujatia v siedmich pbčkách VKMK, kde sa v priestrch knižnice realizujú pdujatia pre MŠ (47 pdujatí) aj niektré vyučvacie hdiny prepjené s infrmačnu výchvu (101 pdujatí) s ZŠ pri Detskej fakultnej nemcnici v B. Bystrici- pri realizácii pdujatí pre dlhdb hspitalizvané deti v priestrch nemcnice (3 pdujatia) s Dmvm sciálnych služieb pri rganizvaní pdujatí pre zdravtne znevýhdnených (3 pdujatia) s krajsku pbčku Splku slvenských spisvateľv, ŠVK bli pripravené pdujatia v rámci každrčnéh cyklu pd názvm Literárna Banská Bystrica a v Týždni slvenských knižníc s Slvensku knižnicu pre nevidiacich M. Hrebendu a s Slvensku úniu nevidiacich a slabzrakých - pri prpagácii a pskytvaní výpžičných služieb zvukvých kníh pre zrakv pstihnutých, pri pskytvaní nvej služby zvukvé knihy na mp3 prehrávačch s Klubm dôchdcv Harmónia - pdľa plánu činnsti klubu knižnica pskytla žiadanú literatúru na výstavky a dbrné pradenstv k výberu literatúry, realizvaná prednáška riaditeľa službách a využívaní n-line katalógu, pmc pri vedení Literárneh krúžku (klub sídli v bjekte, kde je aj dd. pre deti) s Ústavm pre výkn trestu dňatia slbdy Králvá, pri rganizvaní pdujatí pre dsúdených s NOI Náš dmv Sásvá a pslancami za VO 4 a VO 3 pri rzvíjaní kmunitných aktivít v pbčke na Karpatskej 3 a v pbčke v ZŠ Okružná s Mestským úradm v Banskej Bystrici na úrvni primátra, viceprimátrky, pslancv a Oddelením šklstva, vzdelávania, kultúry a sciálnych vecí, najmä pri rganizvaní Snemu kráľv detských čitateľv, kmunitných aktivitách, splupráci s základnými a materskými šklami, vytváraní finančne výhdných priestrvých pdmienk na činnsť knižnice.