SENICKÉ A SKALICKÉ PEKÁRNE, a. s SENICA, Priemyselná 1338 VÝROČNÁ SPRÁVA ZA ROK 2015

Veľkosť: px
Začať zobrazovať zo stránky:

Download "SENICKÉ A SKALICKÉ PEKÁRNE, a. s SENICA, Priemyselná 1338 VÝROČNÁ SPRÁVA ZA ROK 2015"

Prepis

1 SENICKÉ A SKALICKÉ PEKÁRNE, a. s SENICA, Priemyselná 1338 VÝROČNÁ SPRÁVA ZA ROK 2015

2 O B S A H úvodné slovo predsedu predstavenstva 2 profil spoločnosti 3 organizácia spoločnosti 4 skladba výrobného sortimentu 5 súhrnné ukazovatele 7 finančno-ekonomické výsledky 8 výkaz ziskov a strát 10 súvaha 11 strategické zámery spoločnosti 12 návrh na rozdelenie hospodárskeho výsledku 13 správa audítora pre akcionára spoločnosti 14 Senické a skalické pekárne, a. s.

3 ÚVODNÉ SLOVO PREDSEDU PREDSTAVENSTVA Vážení akcionári, máme za sebou náročný obchodný rok, a preto mi dovoľte zhrnúť v tejto Výročnej správe všetky jeho najpodstatnejšie momenty. Rok 2015 sa vyznačoval snahou o zvýšenie predajných cien hlavných komodít /chlieb, rožok, vianočka, veka/. Cenové rokovania boli podporené analýzou ekonomicky oprávnených nákladov. Podarilo sa síce upraviť ceny a zrušiť niektoré neprimerané podmienky v reťazcoch, ale dôsledkom toho bola aj strata objemu predaja. Plánovali sme zisk vo výške ,-. V skutočnosti sme dosiahli zisk ,-. Hospodárenie spoločnosti bolo ovplyvnené najmä výpadkom odbytu v tonách a tým, že celý tento výpadok sa nedal priamo úmerne utlmiť v nákladových položkách. Plán na rok 2015 sa stanovoval veľmi ťažko. Neustále prebiehali rokovania s reťazcami, kde neboli garantované ani objemy ani ceny na obdobie jedného roka. K celkovej situácii neprispelo ani zvýšenie minimálnej mzdy, ktoré sme pri rokovaniach s reťazcami nedokázali premietnuť do ceny. Pretrváva skutočnosť, že nízka cena chleba a rožka je naďalej marketingový nástroj na prilákanie zákazníkov. Aj napriek zvýšeniu minimálnej mzdy je výška priemernej mzdy na pracovníka alarmujúca. Má to za následok vysokú fluktuáciu a nedostatok kvalifikovaného personálu. K celkovej situácii neprispieva ani politika nízkych predajných cien, ktorá je silne podporovaná vládou. Z dôvodu nepriaznivých hospodárskych výsledkov sme obmedzili realizáciu investícií. Z pôvodne plánovaných ,- sme realizovali necelých ,-. Z hlavných investícií sa dokončila 2. etapa rekonštrukcie múčneho hospodárstva a obnovili sme vozový park o dve nákladné a dve osobné vozidlá. V 2. polroku sme zaobstarali tvarovacie zariadenie na výrobu trvanlivých plnených výrobkov a realizovala sa aj rekonštrukcia budov. Touto cestou by som na záver poďakovala všetkým našim zamestnancom za ich zodpovednú prácu. Moje úprimné poďakovanie patrí samozrejme i našim obchodným partnerom, ako aj akcionárom. Verím, že sa nám podarí prekonať náročné obdobie aj vďaka investovaniu do nových technológií zameraných na modernizáciu, ktorú sme v tomto roku nemohli naplno realizovať. Ing. Tatiana Lopúchová predseda predstavenstva

4 P R O F I L S P O L O Č N O S T I Pekárenská a cukrárenská výroba v Senici a Skalici majú dlhoročnú tradíciu. V poslednom desaťročí prešli Senické a Skalické pekárne, a.s. niekoľkými organizačnými zmenami. Ich zrod sa začal zánikom štátneho podniku Nitrianske pekárne a cukrárne Nitra, ktorého súčasťou boli aj výrobné kapacity v Senici a Skalici vznikol nový štátny podnik s názvom Senické pekárne a cukrárne, š. p. so sídlom v Skalici. Podľa Výpisu z Obchodného registra Okresného súdu Trnava, Zoznam Výpisov : č. KO- 9096/2002, Oddiel : Sa, Vložka číslo : 88/T, vznikla spoločnosť s obchodným menom : Senické a skalické pekárne, a. s., so sídlom : Priemyselná ul. 1338, Senica. Predmet činnosti, štatutárny orgán, konanie menom spoločnosti, základné imanie, informácie o akciách a dozornej rade ako aj ďalšie právne skutočnosti sú uvedené vo vyššie uvedenom výpise z Obchodného registra. Hlavné podnikateľské aktivity: výroba pekárenských a cukrárenských výrobkov maloobchod s potravinárskym tovarom nákup poľnohospodárskych produktov opravy motorových vozidiel výroba a predaj cestovín cestná motorová doprava-verejná nákladná (vnútroštátna) mlynárstvo kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi ( maloobchod ) a iným prevádzkovateľom živnosti ( veľkoobchod ), v rozsahu voľnej živnosti Z hľadiska previazania na obchodnú činnosť má spoločnosť výhodnú polohu v západnej časti Trnavského kraja, je vzdialená cca 30 km od diaľnice Praha Kúty Bratislava. Mestom Senica prechádza cesta 1. triedy z Trnavy do Hodonína. 3

5 ORGANIZÁCIA SPOLOČNOSTI Valné zhromaždenie je najvyšším orgánom spoločnosti, skladá sa zo všetkých na ňom prítomných akcionárov. Predstavenstvo je štatutárnym a výkonným orgánom spoločnosti, je oprávnené konať v mene spoločnosti vo všetkých veciach a zastupuje spoločnosť voči tretím osobám pred súdom a inými orgánmi. Zloženie predstavenstva: Ing. Tatiana Lopúchová, predseda predstavenstva Ing. Jozef Neština, podpredseda predstavenstva Ing. Zdenka Bocmanová, člen Mgr. Jozef Klieštik, člen JUDr. Mária Štenclová, člen Mgr. Peter Koprla, člen Dozorná rada je najvyšším kontrolným orgánom spoločnosti. Dohliada na uskutočňovanie podnikateľskej činnosti spoločnosti. Zloženie dozornej rady: Prof. MUDr. Ján Štencl, CSc, predseda Ing. Milan Čerňan, podpredseda Ing. Ján Málek, podpredseda PhDr. Danica Slosáriková, člen JUDr. Mária Štenclová, člen Júlia Szalayová, člen Štruktúra vlastníkov akcií: Na základnom imaní akciovej spoločnosti Senické a skalické pekárne a.s., ktoré podľa stavu k predstavuje sumu ,-, sa podiela jediný akcionár spoločnosť D.W.N. holding, a. s. Bratislava. 4

6 SKLADBA VÝROBNÉHO SORTIMENTU Sortiment Chlieb Bežné pečivo Jemné pečivo Sucháre Strúhanka % Výroba spolu v realizačných cenách Senické a skalické pekárne, a. s. dosiahli za rok 2015 tržby za predaj vlastných výrobkov v hodnote ,-. 5

7 Graf výroby v tonách a v eurách porovnanie rokov 2014 a 2015 Výroba tovaru v tonách Výroba tovaru v 6

8 SÚHRNNÉ UKAZOVATELE Súhrnné ukazovatele Mer. jedn Výroba tovaru t Výroba tovaru Výnosy celkom Náklady celkom Výsledok hospodárenia po zdanení Majetok spolu Vlastné imanie / aktíva % 35,0 30,0 Pracovníci prepoč. 167,9 160,5 stav Priemerný zárobok Investície Pohľadávky krátkodobé Záväzky krátkodobé

9 FINANČNO-EKONOMICKÉ VÝSLEDKY Senické a skalické pekárne, a. s. uzatvorili hospodársky rok s hospodárskym výsledkom po zdanení ,- pri celkovom objeme nákladov ,- a výnosov ,-. Tieto výsledky predstavujú objem výroby ton a hodnotu výroby tovaru ,-. V porovnaní s predchádzajúcim rokom sa znížila výroba o 271 ton ( 4 % ), vo finančnom vyjadrení je to zníženie o ,-. Celkové náklady a ich štruktúra Nákladová kategória skutočnosť 2015 skutočnosť 2014 Náklady prevádzkové Náklady finančné Daň z príjmu za bež. č. splatná Daň z príjmu za bež. č. odložená Náklady spolu Celkové výnosy a ich štruktúra Výnosová kategória skutočnosť 2015 skutočnosť 2014 Výnosy prevádzkové Výnosy finančné Výnosy spolu

10 FINANČNO-EKONOMICKÉ VÝSLEDKY Plnenie hospodárskeho výsledku Hospodársky výsledok skutočnosť 2015 skutočnosť 2014 Výsledok hospodárenia z hosp. činnosti Výsledok hospod. z finančnej činnosti Daň z príjmov z bežnej činnosti S P O L U Majetok spoločnosti aktíva sa znížili za obdobie roku 2015 o ,-.. V štruktúre majetku nastali tieto zmeny: neobežný majetok sa znížil o 9 433,- značný pohyb nastal hlavne v dlhodobom hmotnom majetku zúčtovaním odpisov a obstaraním nového majetku v hodnote ,- obežný majetok zníženie o ,- súvisí so znížením zásob a znížením krátkodobých pohľadávok, hlavne pohľadávok z obchodného styku. Zníženie bolo ovplyvnené hlavne znížením výroby a predaja našich výrobkov a tiež znížením doby obratu pohľadávok z obchodného styku Vlastné imanie a záväzky spoločnosti ako zdroj krytia majetku vykázali v sledovanom období nasledovný štrukturálny pohyb: vlastné imanie zvýšenie o ,-. Pohyb súvisí s vykázaným výsledkom hospodárenia bežného účtovného obdobia záväzky zníženie o ,- v štruktúre záväzkov sa znížili dlhodobé záväzky, aj krátkodobé záväzky, zvýšili sa bankové úvery. Zvýšenie sme zaznamenali u dlhodobých bankových úverov z dôvodu dočerpania úveru na financovanie 2. etapy modernizácie múčneho hospodárstva chlebová časť Zadĺženosť spoločnosti sa v roku 2015 znížila o 5,0 % v porovnaní s predchádzajúcim rokom. Za účelom objektívnejšieho posúdenia bežnej likvidity spoločnosti sme presunuli časť dlhodobých záväzkov splatných do 1 roka vo výške ,- do krátkodobých záväzkov. V úverovom portfóliu nastal v priebehu roka nasledovný pohyb: dlhodobé bankové úvery zvýšenie o ,-, bežné bankové úvery zníženie o 950,-. Do bežných bankových úverov bola presunutá časť úverov splatných do 1 roka vo výške ,- 9

11 S Ú V A H A (agregované údaje) Spolu majetok Neobežný majetok Dlhodobý nehmotný majetok Dlhodobý hmotný majetok Dlhodobý finančný majetok Obežný majetok Zásoby Dlhodobé pohľadávky Krátkodobé pohľadávky z toho : pohľadávky z obchodného styku Daňové pohľadávky a dotácie 50 Iné pohľadávky Finančné účty Časové rozlíšenie Spolu vlastné imanie a záväzky Vlastné imanie Základné imanie Zákonné rezervné fondy Výsledok hospodárenia minulých rokov Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie Záväzky Dlhodobé záväzky Dlhodobé bankové úvery Krátkodobé záväzky z toho : záväzky z obchodného styku Krátkodobé rezervy Bežné bankové úvery Krátkodobé finančné výpomoci Časové rozlíšenie

12 V Ý K A Z Z I S K O V A S T R Á T (agregované údaje) Čistý obrat Výnosy z hospodárskej činnosti spolu Tržby z predaja tovaru Tržby z predaja vlastných výrobkov Tržby z predaja služieb Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti Náklady na hospodársku činnosť spolu Náklady na obstaranie predaného tovaru Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok Služby Osobné náklady Dane a poplatky Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku ZC predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu Opravné položky k pohľadávkam Ostatné náklady na hospodársku činnosť Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti Pridaná hodnota Výnosy z finančnej činnosti spolu Kurzové zisky Náklady na finančnú činnosť spolu Nákladové úroky Kurzové straty Ostatné náklady na finančnú činnosť Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením Daň z príjmov Daň z príjmov splatná Daň z príjmov odložená Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení

13 STRATEGICKÉ ZÁMERY SPOLOČNOSTI Manažment spoločnosti si pre rok 2016 vytýčil za cieľ znížiť negatívne vplyvy zo straty objemu predaja v dvoch kľúčových obchodných reťazcoch v roku Zabezpečiť sa to dá iba zvýšením realizačnej ceny alebo zvýšením objemu predaja v tonách. Napomôcť k tomu by mali aj nové trvanlivé cukrárske výrobky, ktoré vyrábame na novom tvarovacom zariadení. Plán hospodárskeho výsledku na rok 2016 však predstavuje stratu vo výške ,-. Táto záporná hodnota hospodárskeho výsledku kopíruje súčasnú situáciu na pekárenskom trhu. Spoločnosť chce v roku 2016 investovať do modernizácie technologických zariadení s cieľom udržať vysoký štandard a kvalitu výrobkov a zvyšovať produktivitu práce. Plánujeme vymeniť priebežnú pásovú pec na bežné pečivo a venovať sa postupnej realizácii moderných pekárskych technológií. Po minuloročnom útlme v realizácii investícií veríme, že plánované investície zrealizujeme v plnom rozsahu. Našim cieľom je udržať si pozíciu stabilného zamestnávateľa v regióne. Chceme naďalej vytvárať priaznivú firemnú kultúru, zabezpečovať pre svojich zamestnancov odborný rast a flexibilitu v pracovnom procese. V oblasti komplexnej starostlivosti o zamestnancov sa aj naďalej budeme venovať zdravotnej starostlivosti a zabezpečovaniu stravovacích služieb pre zamestnancov. VYHLIADKY HOSPODÁRENIA NA ROK 2016 TOVAROVÁ VÝROBA ( t ) TOVAROVÁ VÝROBA ( ) VÝNOSY SPOLU NÁKLADY SPOLU HOSPODÁRSKY VÝSLEDOK

14 NÁVRH NA ZÚČTOVANIE HOSPODÁRSKEHO VÝSLEDKU ZA ROK 2015 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie ( zisk ) ,39 Predstavenstvo navrhuje vytvorený zisk zúčtovať nasledovne: 2 270,00 prídel do zákonného rezervného fondu (účet 421xxx) ,39 zúčtovať do nerozdeleného zisku minulých rokov (účet 428xxx) Predkladá : Ing. Tatiana Lopúchová predseda predstavenstva Ing. Zdenka Bocmanová člen predstavenstva 13

15 14

16 15

17