HUMAN FORUM 2018 Medzinárodné diskusné fórum o demokracii a ľudských právach

Veľkosť: px
Začať zobrazovať zo stránky:

Download "HUMAN FORUM 2018 Medzinárodné diskusné fórum o demokracii a ľudských právach"

Prepis

1 OBČAN V POSTDEMOKRACII Reflexia aktuálnych trendov, ktoré menia podstatu fungovania súčasných demokracií STREDA Vedecká konferencia v rámci podujatia HUMAN FORUM 2018 Medzinárodné diskusné fórum o demokracii a ľudských právach Miesto konania: Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov UMB Kuzmányho 1, Banská Bystrica Program fóra: Registrácia účastníkov Otvorenie podujatia HUMAN FORUM (FPVaMV UMB, Aula): Ján Nosko primátor mesta Banská Bystrica Vladimír Hiadlovský rektor Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici Branislav Kováčik dekan Fakulty politických vied a medzinárodných vzťahov UMB Ján Lunter predseda Banskobystrického samosprávneho kraja Maroš Chmelík riaditeľ Centra komunitného organizovania Odovzdanie ceny za mimoriadny čin v humanizácii spoločnosti Cena HUMAN FORUM 2018 Moderátorka: Csilla Droppová občianska platforma NIE V NAŠOM MESTE Občianska spoločnosť a jej význam pre demokraciu (FPVaMV UMB, Aula) Pavol Demeš - analytik, autor a bývalý hovorca Grémia tretieho sektora Iveta Radičová - dekanka Fakulty masmédií Paneurópskej vysokej školy Andrej Nosko - politológ Moderátor: Peter Terem - FPVMV UMB Obed (spoločenská miestnosť)

2 Občan v postdemokracii hlavný panel (Aula) Prof. PhDr. Ján Koper, PhD. Ľudské práva a občianske slobody v postdemokracii Doc. PhDr. Marta Zágoršeková, PhD. Fakulta medzinárodných vzťahov Ekonomickej univerzity, Bratislava Deliberatívna demokracia v otvorenej občianskej spoločnosti Doc. PhDr. Daniela Škutová, PhD. Postdemokracia a sloboda z perspektívy politickej filozofie PhDr. Martin Kandra, PhD. Štátna školská inšpekcia Bratislava Stav a úroveň uplatňovania výchovy a vzdelávania k demokratickému občianstvu a k ľudským právam na stredných školách PhDr. Martina Bolečeková, PhD.; Prof. PhDr. Peter Terem, PhD.; Mgr. Marek Lenč, PhD. Význam mimovládnych organizácií pre rozvoj mäkkej moci štátu Panel vedie: Ján Koper - FPVMV UMB Prestávka (spoločenská miestnosť) 15:30 17:00 Diskusné panely PANEL I. (Aula) PhDr. Tomáš Michalek, MA Fakulta sociálnych a ekonomických vied Univerzity Komenského, Bratislava Občan ako expert na bežný život Mgr. et. Mgr. Ondřej Filipec, PhD. Fakulta sociálnych vied, Univerzita sv. Cyrila a Metoda, Trnava Veganství jako politický fenomén doc. PaedDr. Július Lomenčík, PhD. Filozofická fakulta Univerzity Mateja Bela, Banská Bystrica Sloboda prejavu v priestore jazyka a edukácie

3 Mgr. Michaela Sládkayová, PhD. Pedagogická fakulta Univerzity Mateja Bela, Banská Bystrica SWOT analýza aktuálneho stavu občianskeho vzdelávania dospelých na Slovensku JUDr. Martin Píry, PhD. Právnická fakulta Univerzity Mateja Bela, Banská Bystrica Občianska participácia v katolíckom sociálnom učení Panel vedie: Jarmila Androvičová FPVMV UMB PANEL II. (miestnosť S14) Doc. PhDr. Adriana Vasiľková, PhD. Politický extrémizmus možnosti jeho eliminácie ako výzva na posilnenie demokracie Mgr. Ivana Kuráková Právnická fakulta, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, Košice Vplyv multikulturalizmu na nárast extrémizmu v občianskej spoločnosti Mgr. Anton Gazarek Fakulta sociálnych a ekonomických vied Univerzity Komenského, Bratislava Facebook komunity a šírenie pravicového extrémizmu Dr. Patrizia Prando Šušová, PhD. Návrat extrémnej pravice v Taliansku v ére sociálnych sietí PhDr. Július Grňa Pedagogická fakulta UMB Univerzity Mateja Bela, Banská Bystrica Súčasný stav kriminality v Slovenskej republike s dôrazom na prejavy rasizmu a extrémizmu Panel vedie: Adriana Vasiľková FPVMV UMB

4 Vedecký výbor konferencie: prof. PhDr. Ján Koper, PhD. prof. PhDr. Peter Terem, PhD. prof. Gilles Rouet, DrSc. prof. PaedDr. Štefan Porubský, PhD. Pedagogická fakulta UMB v Banskej Bystrici prof. nadzw. dr hab. Antoni Olak, Dr h.c. Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie prof. nadzw. dr hab Magdalena Sitek, dr hab. Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej w Jozefowie doc. PhDr. Branislav Kováčik, PhD. doc. PhDr. Adriana Vasiľková, PhD. doc. PhDr. Alexandra Bitušíková, PhD. Filozofická fakulta UMB v Banskej Bystrici doc. PhDr. Tomáš Koziak, PhD. Filozofická fakulta UPJŠ v Košiciach Organizačný výbor konferencie: Jarmila Androvičová Martina Bolečeková Marek Lenč Jozef Michal Mintal KONTAKT: Jarmila Androvičová Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov UMB Kuzmányho Banská Bystrica Tel.:

5 FORMÁLNA ÚPRAVA PRÍSPEVKOV Príspevky je potrebné zaslať v elektronickej podobe do 14. januára 2019 na ovú adresu Rozsah 7 až 10 strán ( znakov bez medzier) vrátane anglického a slovenského abstraktu (minimálne 10 riadkov), anglických a slovenských kľúčových slov, zoznamu bibliografických odkazov a poznámok. Formát príspevku: dokument MS Word, Times New Roman 12, riadkovanie 1.15, okraje 2,5 cm, zarovnanie do bloku. Nadpis názov príspevku (14, tučné, veľké písmená, centrovať na stred) Meno a priezvisko autora a spoluautorov, bez titulov (12, tučné) Abstrakt/ Abstract v slovenčine a angličtine (12, kurzíva) Text príspevku (TNR12, nadpisy 12,tučné) Citácie a parafrázy uvádzať priamo v texte formou (priezvisko, rok, strana), napr. (Katuščák, 1998, s. 87) Vysvetľujúce poznámky uvádzať v poznámke pod čiarou (TNR10) Zoznam bibliografických odkazov (TNR12, uvádzať v abecednom poradí podľa smernice UMB 12/2011 nasledovne): Knihy / Monografie OBERT, V Návraty a odkazy. Nitra : Univerzita Konštantína Filozofa, s. ISBN Ak sú traja autori oddeľujú sa pomlčkou. Ak je viac autorov ako traja uvedie sa prvý autor a skratka a kol. alebo et al. ak je to zahraničné dielo. Prvé vydanie sa v citačnom popise nemusí uvádzať. Článok v časopise STEINEROVÁ, J Princípy formovania vzdelania v informačnej vede. In Pedagogická revue. ISSN , 2000, roč. 2, č. 3, s Článok zo zborníka a monografie ZEMÁNEK, P The machines for "green works" in vineyards and their economical evaluation. In 9th International Conference : proceedings. Vol. 2. Fruit Growing and viticulture. Lednice : Mendel University of Agriculture and Forestry, ISBN , p Elektronické dokumenty - monografie SPEIGHT, J. G Lange's Handbook of Chemistry. [online]. London : McGraw-Hill, p. [cit ] Dostupné na internete: < 1347&_EXT_KNOVEL_DISPLAY_fromSearch=true&_EXT_KNOVEL_DISPLAY_searchType=basic>. ISBN

6 Články v elektronických časopisoch a iné príspevky HOGGAN, D Challenges, Strategies, and Tools for Research Scientists. In Electronic Journal of Academic and Special Librarianship [online]. 2002, vol. 3, no. 3 [cit ]. Dostupné na internete: < ISSN X. Príspevok v zborníku na CD-ROM ZEMÁNEK, P The machines for "green works" in vineyards and their economical evaluation. In 9th International Conference : proceedings. Vol. 2. Fruit Growing and viticulture [CD-ROM]. Lednice : Mendel University of Agriculture and Forestry, 2001, p ISBN Vedecko-kvalifikačné práce MIKULÁŠIKOVÁ, M Didaktické pomôcka pre praktickú výučbu na hodinách výtvarnej výchovy pre 2. stupeň základných škôl : diplomová práca. Nitra : UKF, s. Výskumné správy BAUMGARTNER, J. a kol Ochrana a udržiavanie genofondu zvierat, šľachtenie zvierat : výskumná správa. Nitra : VÚŽV, s. Normy STN ISO 690:1998 : Dokumentácia Bibliografické odkazy Obsah, forma a štruktúra.