Materiál na rokovanie Mestského zastupiteľstva v Trenčianskych Tepliciach. za školský rok 2018/2019. Komisia pre školstvo, kultúru a cirkev

Veľkosť: px
Začať zobrazovať zo stránky:

Download "Materiál na rokovanie Mestského zastupiteľstva v Trenčianskych Tepliciach. za školský rok 2018/2019. Komisia pre školstvo, kultúru a cirkev"

Prepis

1 Materiál na rokovanie Mestského zastupiteľstva v Trenčianskych Tepliciach konané dňa : Bod č. : Názov materiálu : Predkladá : Spracovateľ : Prerokované v komisii : Hodnotiaca správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach Základnej školy Andreja Bagara v Trenčianskych Tepliciach za školský rok 2018/2019 Mgr. Zuzana Frajková Ďurmeková - primátorka mesta Mgr. Zdena Bunčáková - grantový program, školstvo a šport Mgr. Jozef Šimún - riaditeľ ZŠ A. Bagara Komisia pre školstvo, kultúru a cirkev Návrh na uznesenie : Mestské zastupiteľstvo v Trenčianskych Tepliciach schvaľuje Hodnotiacu správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach Základnej školy Andreja Bagara v Trenčianskych Tepliciach za školský rok 2018/2019.

2 Dôvodová správa Štruktúra a obsah Hodnotiacej správy o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach Základnej školy A. Bagara v Trenčianskych Tepliciach za školský rok 2018/2019 je v súlade s vyhláškou MŠ SR č. 9/2006. Hodnotiaca správa obsahuje prehľad výchovno-vzdelávacej činnosti a jej výsledkoch v ZŠ, v ŠKD a v CVČ. Správa je doplnená o pracovnú činnosť školského špeciálneho pedagóga, ktorý pracuje v súlade so schváleným Plánom práce ŠŠP. Hodnotiaca správa bola predložená Pedagogickej rade ZŠ A. Bagara dňa a Rade školy pri ZŠ A. Bagara dňa Členovia RŠ odporučili predložiť hodnotiacu správu na schválenie zriaďovateľovi. Dňa bola správa predložená na prerokovanie Komisii pre školstvo, kultúru a cirkev, ktorá ju odporučila schváliť na zasadnutí MsZ.

3 ZÁKLA D N Á Š K O LA A. BA GARA, S NP 6, T. TEPLIC E Hodnotiaca správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach Základnej školy Andreja Bagara v Trenčianskych Tepliciach za školský rok 2018/2019 (Podľa vyhlášky 9/2006 Z. z. Ministerstva školstva SR) Prerokované: v pedagogickej rade dňa 7. októbra 2019 v Rade školy dňa 10. októbra 2019 Predložené: zriaďovateľovi dňa 11. októbra 2019 Správu predkladá: Mgr. Jozef Šimún, v. r., riaditeľ školy...

4 OBSAH 1. Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach Základnej školy Andreja Bagara v Trenčianskych Tepliciach 3 2. Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach v Školskom klube detí (ŠKD) v Trenčianskych Tepliciach Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach v Centre voľného času (CVČ) v Trenčianskych Tepliciach Správa o pracovnej činnosti školského špeciálneho pedagóga 19

5 1. Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach Základnej školy Andreja Bagara v Trenčianskych Tepliciach A. Základné identifikačné údaje o škole 1) Názov školy: Základná škola Andreja Bagara 2) Adresa: SNP 6, Trenčianske Teplice 3) Telefónne číslo: sekretariát 032/ riaditeľ 032/ Faxové číslo: 032/ ) školy: 5) Adresa webovej stránky školy: 6) Zriaďovateľ: Mesto Trenčianske Teplice, M. R. Štefánika 4, Trenčianske Teplice B. Údaje o zamestnancoch školy 1) Počet zamestnancov celkom: 37 z toho: pedagogickí zamestnanci ročníkov : 9 (z toho 2 MD) pedagogickí zamestnanci ročníkov : 13 (z toho 1 MD) školský špeciálny pedagóg: 1 vychovávateľky ŠKD: 3 vychovávatelia CVČ: 1 nepedagogickí zamestnanci školy: 5 zamestnanci ŠJ: 5 Vedúci zamestnanci školy: Mgr. Jozef Šimún Mgr. Denisa Križanová Anna Švecová Zuzana Janáková, MBA Mgr. Eva Unčíková Ing. Milada Mercellová Miroslava Chabadová riaditeľ školy zástupkyňa riaditeľa školy ekonómka výchovná poradkyňa vedúca Školského klubu detí (ŠKD) vedúca Centra voľného času (CVČ) vedúca Školskej jedálne (ŠJ) Ostatní zamestnanci školy: Pedagogickí zamestnanci: Mgr. Mária Jovanovičová 1. 4.; I.A Mgr. Beata Punová 1. 4.; I.B Mgr. Monika Gallová 1. 4.; II. A Mgr. Lýdia Pažítková 1. 4.; II. B Mgr. Zuzana Šlepecká 1. 4.; III. tr Mgr. Petronela Hrbáčiková 1. 4.; IV. A Mgr. Helena Sadloňová (Mgr. Petronela Hrbáčiková, Mgr. Eva Unčíková) 1. 4.; IV.B Zuzana Janáková, MBA ANJ; V. tr. Mgr. Petra Bulková MAT, INF, NEJ; VI.tr. Mgr. Zuzana Hoštáková (Mgr. Elena Matuščinová) ANJ, SJL; VII.A Mgr. Katarína Bajčíková TEV, BIO; VII.B

6 Mgr. Marta Adameová FYZ, THD, INF; VIII. tr. Mgr. Martin Škrovánek BIO, CHE, MAT; IX.tr. Mgr. Patrícia Gabrišová SJL, DEJ Mgr. Lucia Janišová VYV Mgr. Roman Mihálik NBV Bc. Katarína Tobolková vychovávateľka v ŠKD Mgr. Petra Lutková vychovávateľka v ŠKD Odborní zamestnanci: Mgr. Ľubica Blažejová škol.špeciálny pedagóg; (1. 4.) Nepedagogickí zamestnanci: Ľubica Dvorská hlavná kuchárka Erika Kohútová kuchárka Eva Orságová pomocná sila Viera Kyselicová pomocná sila Viliam Bajzík školník Alena Bajzíková upratovačka Oľga Balážová (Katarína Gazdíková) upratovačka Anna Pavlisová upratovačka Metodické združenie 1. 4.: Mgr. Monika Gallová Predmetové komisie: Mgr. Martin Škrovánek PK MAT, FYZ, THD, INF, PPC, CHE, BIO, GEG, Mgr. Patrícia Gabrišová PK SLJ, DEJ Zuzana Janáková, MBA PK ANJ, NEJ Mgr. Katarína Bajčíková PK TSV Mgr. Lýdia Pažítková PK NBV, OBN, HUV, VYV, ETV, REG, ENV, ZZS 2) Plnenie kvalifikačných predpokladov pedagogických a odborných zamestnancov: 26 Predpísaná úplná odborná kvalifikácia: 36 zamestnancov. 3) Ďalšie vzdelávanie pedagogických zamestnancov. V súlade s Plánom kontinuálneho vzdelávania na školský rok 2018/19 absolvovali pedagogickí zamestnanci nasledovné vzdelávania (TAB 1): TAB 1 vzdelávanie meno Adaptačné vzdelávanie Patrícia Gabrišová Výtvarné techniky a ich využitia v činnosti Petra Lutková vychovávateľa, Výtvarné techniky a ich uplatnenie pri rozvoji tvorivosti v edukačnom procese Metódy a formy práce podporujúce rozvoj myslenia žiakov v škole Rozvoj digitálnej gramotnosti pedagogických Petronela Hrbáčiková a odborných zamestnancov Anglický jazyk pre učiteľov primárneho a predprimárneho vzdelávania

7 Rozvoj grafomotorických zručností prostredníctvom Eva Unčíková, výtvarných aktivít vo výchove mimo vyučovania Tvorba a rozvoj pozitívnej klímy v triede Špecializačné vzdelávanie pre výchovných poradcov Zuzana Janáková 1.atestácia Petronela Hrbáčiková Prípravné atestačné vzdelávanie pre pedagogických Elena Matuščinová zamestnancov zamerané na vykonanie prvej atestácie Rozvoj komunikačných zručností Všetci pedagogickí zamestnanci 4) Rada školy: Zástupcovia zriaďovateľa: predseda : Ing. Katarína Holá (od mája Ing. Marián Takáč) Mgr. Zdena Bunčáková Mgr. Tatiana Draková Mgr. Miloš Lutka Zástupcovia rodičov: Mgr. Silvia Havelková Mgr. Michaela Fedorová JUDr. Katarína Martinková podpredseda: Pharm.Dr. Jana Sirotná Zástupcovia pedagogických zamestnancov školy: Mgr. Mária Jovanovičová Zuzana Janáková, MBA Zástupca ostatných zamestnancov školy: Anna Švecová Rada školy sa stretla 3-krát podľa plánu na školský rok 2018/2019. Stretnutí sa pravidelne zúčastňoval aj riaditeľ školy, ktorý o. i. predkladal rade školy na vyjadrenie: návrhy na počty prijímaných žiakov, správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach, správu o výsledkoch hospodárenia školy, koncepčný zámer rozvoja školy, informácie o pedagogicko-organizačnom a materiálno-technickom zabezpečení výchovno-vzdelávacieho procesu. 5) Rada rodičov: predseda: Mgr. Tatiana Beňová podpredseda: Ing. Alexandra Matúš Staník pokladník: Johana Nosálová MBA hospodár: Zuzana Országhová Členovia: Andrea Rýdza, Pavol Prekop, Mgr. Petra Lutková, Ing. Andrea Šrenková, PharmDr. Alena Múdra, Mgr. Michaela Fedorová, Ing. Miloš Dorušinec, Mgr. Tatiana Draková, Ing. Janka Striešková, JUDr. Katarína Martinková.

8 C. Údaje o žiakoch 1) Počty žiakov: Ročníky : 122 žiakov, z toho: chlapci: 66 dievčatá: 56 integrovaní: 2 Ročníky : 120 žiakov, z toho: chlapci: 61 dievčatá: 59 integrovaní: 5 Spolu: 242 žiakov, z toho: chlapci: 127 dievčatá: 115 integrovaní: 7 Žiaci vzdelávaní v zahraničí: 11 Žiaci zapísaní do 1. ročníka: 33 žiakov, z toho: chlapci: 18 dievčatá: 15 odklad nástupu: 3 Do školy nastúpilo 30 žiakov, z toho 6 žiaci sú vzdelávaní v zahraničí. 2) Údaje o odchádzajúcich žiakoch Žiaci končiaci školskú dochádzku v Základnej škole: ročník: 25 Prehľad žiakov prijatých na SŠ (TAB 2): TAB 2 ŠKOLA POČET ŽIAKOV Gymnáziá 3 Obchodná akadémia 2 Dopravná akadémia 2 Stredná umelecká škola 1 Konzervatórium 1 Stredná športová škola 1 Stredná zdravotnícka škola 2 Stredná priemyselná škola 2 Stredné odborné školy rôzneho 11 zamerania Spolu: 25 Žiaci odchádzajúci do škôl iného zamerania: 2 - osemročné gymnázium

9 3) Prospech: Počet prospievajúcich žiakov celkom: 233 žiakov, z toho: ročníky : 118 žiakov ročníky : 115 žiakov Počet neprospievajúcich celkom: 0 žiakov Komisionálne skúšky: 7 žiakov (úspešne vykonalo a postúpilo do vyššieho ročníka). 4) Správanie: Znížená známka zo správania 4. stupňa: 0 Znížená známka zo správania 3. stupňa: 0 Znížená známka zo správania 2. stupňa: 0 Pokarhanie riaditeľom školy: 1 Ostatné výchovné opatrenia: 15 5) Pochvaly: Počet pochvál celkom: 62 Knižná odmena: 12 6)Testovanie žiakov: TIMSS 2019 medzinárodné testovanie zamerané na hodnotenie matematickej a prírodovednej gramotnosti žiakov 4.ročníka. Testovanie sa uskutočnilo Súčasťou merania bolo aj vypĺňanie dotazníkov žiak, rodič, učitelia prírodovedných predmetov, riaditeľ. Celoplošné testovanie vedomostí žiakov 5. ročníka (TAB 4). Celoplošné testovanie vedomostí žiakov 9. ročníka (TAB 5). Výsledky Celoplošného testovania piatakov : TAB 4 Základné údaje MAT SJL Priemerný počet bodov školy: 20,5 21,6 Priemerná percentuálna úspešnosť školy: 68,3% 72,1% Priemerný počet bodov v rámci SR: 17,8 17,5 Priemerná percentuálna úspešnosť v rámci SR: 59,3% 58,4 % Rozdiel 9,0% 13,7 % Výsledky Celoplošného testovania deviatakov : TAB 5 Základné údaje MAT SJL Priemerný počet bodov školy: 19,6 17,6 Priemerná percentuálna úspešnosť školy: 65,3% 58,7% Priemerný počet bodov v rámci SR: 18,9 18,7 Priemerná percentuálna úspešnosť v rámci SR: 63,1% 62,3 % Rozdiel 2,2% - 3,6 %

10 D. Zoznam uplatňovaných učebných plánov Vyučovanie v tomto školskom roku bolo realizované podľa nasledovných variantov učebných plánov (TAB 6): TAB 6 Triedy Vyučovanie podľa učebného plánu ročník Inovovaný ŠkVP 4. ročník ŠkVP ročník Inovovaný ŠkVP 9.ročník ŠkVP Nové predmety v IŠkVP (TAB 7) TAB 7 Trieda Predmet 1.ročník Školienka 2.ročník Anglický jazyk, Informatická výchova 5. ročník Environmentálna výchova, Písanie na počítači 6. ročník Regionálna výchova 8. ročník Zdravý životný štýl, Hospodárenie v domácnosti E. Projekty a granty: Elektronické testovanie - NUCEM (Mgr. Marta Adameová) SADovo 1, 2 (Mgr. Martin Škrovánek) Roots and shoots (Mgr. Martin Škrovánek) MY je silnejšie ako ja (Mgr. Denisa Križanová) Erasmus+ Slávni maliari medzi nami (Mgr. Denisa Križanová, Mgr. Lucia Janišová) F. Družobné vzťahy: Zúčastnili sme sa tradičného Veľkonočného florbalového turnaja v Omšení za účasti štyroch škôl - Trenčianske Teplice, Omšenie, Vsetín (ČR), Hošťálková(ČR). V rámci projektu MAS Strážovské sa žiaci 9.ročníka našej školy a žiaci z družobnej školy Vsetín Luh (ČR) zúčastnili tvorivých dielní v Jasenskej doline. Súčasťou plnenia úloh v projekte Erasmus+ boli aj partnerské stretnutia v Krakove (Poľsko) a Arezze (Taliansko). G. Údaje o výsledkoch o inšpekčnej činnosti a externých hodnoteniach V školskom roku 2018/2019 nebola na našej škole vykonaná inšpekčná činnosť. H. Priestorové a materiálno-technické podmienky školy Počet učební používaných školou spolu: 29 z toho : telocvičňa A, B bazén školská knižnica, čitáreň audiovizuálna učebňa

11 v špeciálnych učebniach sa vyučuje výtvarná výchova, hudobná výchova, náboženská výchova, biológia, chémia, fyzika, anglický jazyk, nemecký jazyk, matematika, geografia, dejepis, informatika, informatická výchova Škola využívala na výchovno-vzdelávací proces aj športový areál, amfiteáter, environmentálnu triedu v prírode (jazierko s altánkom). I. Finančné a hmotné zabezpečenie výchovno-vzdelávacej činnosti školy (TAB 8) Dotácie TAB 8 Dotácie prenesené kompetencie ,- Dotácie originálne kompetencie ,- Vzdelávacie poukazy 7 328,- Príspevok na lyžiarsky kurz 4 043,- Príspevok na školu v prírode 2 800,- Dofinancovanie bazén ,- Vlastné príjmy ,- Refundácia energií 7 940,35 Fin. prostriedky na učebnice 1 126,- Príspevok SZP 900,- Odchodné 4 668,- Projekt SADovo1 100,- Projekt Roots and shoots 400,- Projekt SADovo 2 300,- Projekt "MY je silnejšie ako ja" 1 500,- Projekt Erasmus ,- Spolufinancovanie Erasmus+(Rada rodičov) 2 000,- Renovácia učebne VYV ( Mesto Trenčianske Teplice) 2 692,- Renovácia zborovne (Mesto Trenčianske Teplice) 2 139,92 Čerpanie prostriedkov Základná škola (TAB 9) TAB 9 Mzdy ,- Odvody ,- Bežné výdavky ,- Transfery 2 833,91 Z bežných výdavkov boli čerpané prostriedky na úhradu miezd a odvodov zamestnancov, energií, vodného a stočného, cestovného, kancelárskych potrieb, hygienických a dezinfekčných prostriedkov, interiérového vybavenia, materiálu na údržbu a opravy, učebné pomôcky, knihy, bazénovú chémiu, softvér, služby virtuálnej knižnice. V školskom bazéne bolo vymenené čerpadlo. Dokúpené boli šatňové skrinky. Vymenené boli nefunkčné radiátory v priestoroch tried. Do piatich učební boli zakúpené nové závesy. Aj v tomto roku sme pokračovali v obnove počítačov v učebni výpočtovej techniky, vymenených bolo 12 kusov. Vykonané boli revízie a kontroly zariadení (hasiace prístroje, revízia športového náradia, komínov, revízie a odborné skúšky elektrického náradia, servis VZT zariadení - bazén). Pravidelne je vykonávaný laboratórny rozbor vody v školskom bazéne. Prebehla periodická kontrola kotla v plavárni. Z prostriedkov zriaďovateľa bola zrenovovaná učebňa pre potreby

12 výtvarnej výchovy, v zborovni bola vymenená podlahová krytina, priestory boli vymaľované a na okná boli namontované žalúzie. H. Záver Aj v školskom roku 2018/2019 bolo spoločným úsilím všetkých zamestnancov umožniť žiakom získať dostatočné všeobecné vedomosti a zručnosti vo všetkých všeobecnovzdelávacích predmetoch a hlboké odborné vedomosti vo všetkých zvolených voliteľných predmetoch. Výchovno-vzdelávacia činnosť bola smerovaná na rozvoj spôsobilostí (čitateľská, matematická, prírodovedná gramotnosť) a prípravu žiakov na život, ktorý od nich vyžaduje, aby boli schopní kriticky a tvorivo myslieť, rýchlo a účinne riešiť problémy. Talentovaní žiaci sa aktívne zúčastňovali predmetových súťaží a olympiád. Kvalita vyučovacieho procesu sa dlhodobo premieta do úspechov našich žiakov v testovaní Komparo a Testovaní5, v ktorých sa naši žiaci umiestňujú v prvej tretine testovanej populácie Slovenska. Príprava žiakov v cudzích jazykoch, bola zameraná na komunikatívnosť s ohľadom na schopnosti jednotlivých žiakov. Efektívnosť vyučovania cudzích jazykov zabezpečujeme preškolením učiteľov anglického a nemeckého jazyka na využitie nových IKT. Gramotnosť žiakov v oblasti IKT zvyšujeme nielen vyučovaním informatiky, ale najmä využitím IKT technológií v jednotlivých vyučovacích predmetoch s cieľom vyhľadávať, triediť, systematizovať a prezentovať získané informácie z rôznych zdrojov. Škola zabezpečuje podmienky na vzdelávanie žiakov so špeciálnymi výchovnovzdelávacími potrebami tak, aby mali rovnocenný prístup ku vzdelávaniu, a to nielen prípravou učiteľov a výchovného poradcu, ale najmä pôsobením školského špeciálneho pedagóga priamo na škole. Priestorové a materiálno technické podmienky školy sú veľmi dobré. Zriaďovateľ školy - Mesto Trenčianske Teplice veľmi aktívne vstupuje do obnovy budov a priestorov školy. Pedagogický kolektív na škole je stabilný, nedochádza v ňom k častej personálnej obmene. Stabilita a vysoká pedagogická a odborná spôsobilosť pedagogických zamestnancov je zárukou naplnenia cieľov výchovno-vzdelávacieho programu. K naplneniu uvedených úloh významnou mierou prispieva aj úspešná realizácia rôznych projektov. Aby si žiaci uvedomili svoje postavenie a význam v spoločnosti, kladieme dôraz na spoluprácu s rodičmi a ostatnou verejnosťou v meste Trenčianske Teplice, s cieľom vychovať žiakov pracovitých, zodpovedných, morálne vyspelých a užitočných pre svoj región a spoločnosť. Súčasťou školy je aj Centrum voľného času a Školský klub detí. Tieto školské zariadenia využívajúc odborné učebne, bazén, telocvične a športový areál ponúkajú žiakom veľmi pestrú mimovyučovaciu a mimoškolskú činnosť.

13 2. Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach v ŠKD v Trenčianskych Tepliciach ŠKD je školským zariadením pri Základnej škole. Výchovno-vzdelávacia činnosť ŠKD je zameraná na činnosť oddychového, rekreačného charakteru a na prípravu na vyučovanie, ktorá sa uskutočňuje v oddeleniach ŠKD. A. Základné údaje: 1. Školský klub detí, SNP 6, Trenčianske Teplice 2. ŠKD ako súčasť ZŠ A. Bagara SNP 6, Trenčianske Teplice 3. T. č. 032/ Zriaďovateľ Mesto Trenčianske Teplice, M. R. Štefánika 4, Trenčianske Teplice B. Údaje o počte žiakov a oddelení ŠKD: V školskom roku 2018/2019 boli zriadené pri ZŠ tri oddelenia ŠKD a k bolo zapísaných 90 detí. V druhom polroku školského roka sa odhlásili štyri deti. Každé oddelenie pracovalo v samostatnej miestnosti, ktorá je vybavená hračkami a zariadená tak, aby pripomínala domáce podmienky. C. Údaje o počte zamestnancov a ich kvalifikácie: 3 vychovávateľky 1. oddelenie - Mgr. Eva Unčíková (vysokoškolské II. stupeň) 2. oddelenie - Mgr. Petra Lutková (vysokoškolské II. stupeň) 3. oddelenie - Bc. Katarína Tobolková (vysokoškolské I. stupeň) Mgr. Lenka Dedíková (vysokoškolské II. stupeň od júna zastupovanie MD) Všetky vychovávateľky spĺňali kvalifikáciu pre prácu v ŠKD a pracovali podľa dokumentov platných pre školský klub detí. D. Údaje o aktivitách a prezentáciách na verejnosti: spolupráca s mestom - vystúpenie s programom na uvítaní detí do života športové akcie: súťaže a športové hry na ihrisku (beh, rýchla chôdza, skákanie na švihadle...) súťažno zábavné popoludnie E. Údaje o projektoch : Separovaný zber Projekt ŠKD - Poznaj a chráň prírodu a živočíchy v nej F. Údaje o priestorových a materiálno technických podmienkach : Školský klub detí sa nachádza na prízemí budovy základnej školy. Vybavenie a priestorové usporiadanie je v súlade s vykonávanou činnosťou. Tvoria ho 3 triedy, ktoré sú vybavené nábytkom, ktorý zohľadňuje bezpečnosť detí. Časť triedy je vyhradená na hranie na podlahe, ktorá je pokrytá kobercom. Nábytok je umiestnený tak aby vytváral čo najviac voľného priestoru. Pravidelne sa doplňujú hračky a pomôcky, ktoré sa odkladajú na dostupnom mieste, aby si ich deti mohli samostatne brať. Je zabezpečená zaujímavá a priestorová vhodnosť v hrových kútikoch.

14 Na tematické oblasti výchovy sa využívajú ďalšie priestory školy telocvične, učebňa výpočtovej techniky. Pri práci využívame audio a video techniku televízor, DVD a CD prehrávač Na loptové, pohybové a športové činnosti sa využíva školské ihrisko a školský bazén. G. Finančné a hmotné zabezpečenie (TAB 10) Mzdy a odvody ,- Bežné výdavky 7 927,- TAB 10 Príspevok rodičov na pobyt detí v ŠKD predstavoval mesačný poplatok 5,50 na jedno dieťa. Rozpočet bol čerpaný na mzdy, odvody a nákup spotrebného materiálu na činnosť. Do II. oddelenia bolo zakúpené interiérové vybavenie (stoly, stoličky, skrinka, relaxačná sada pre deti). H. Záver Všetka činnosť Školského klubu detí sa riadila zákonom č.245/2008 Z.z o výchove a vzdelávaní, Pedagogicko- organizačnými pokynmi MŠ SR, Výchovným programom školského zariadenia, Plánom práce ZŠ, Plánom práce ŠKD a plánmi VVČ v jednotlivých oddeleniach, v ktorých boli zastúpené všetky tematické oblasti výchovy. Prevádzka ŠKD bola denne od 6:00 do 7:50 hod. dopoludnia a odpoludnia po skončení vyučovania do 17:00 hod. V rámci relaxačnej činnosti a načerpania nových síl sme využívali školské ihrisko. realizovali sme rôzne aktivity sezónne hry, loptové a pohybové hry, rôzne hry na rozvoj motoriky a fyzickej kondície. Počas oddychovej činnosti sme hrali stolové hry, skladali rôzne stavebnice, počúvali piesne a hrali na PC. Poobedňajšia činnosť v ŠKD bola venovaná aj jednotlivým oblastiam TOV: V spoločensko-vednej oblasti sme sa snažili deťom vštepovať základy disciplíny, učili ich stolovať a správať sa v kolektíve. Viedli sme ich ku kladnému vzťahu k svojej vlasti. Zaoberali sa otázkami demokracie, tolerancie a humanity v oblasti ľudských práv. Náš prístup bol zameraný tiež na posilňovanie humánnych a priateľských vzťahov medzi deťmi. Výchovne sme využívali rôzne odborné časopisy, detské encyklopédie, internet. V prírodovedno-environmentálnej oblasti sme viedli deti k ochrane a tvorbe životného prostredia vlastným príkladom. Deti získavali vedomosti a zručnosti v priamom kontakte s prírodou. Pravidelne ošetrovali kvety na chodbách ŠKD. Viedli sme deti k separovaniu odpadu a k láske k prírode. V esteticko-výchovnej oblasti sme učili deti kultivovane sa vyjadrovať. Vytváraním estetického prostredia sme deti viedli k vnímaniu krásy okolo seba. V pracovno-technickej oblasti sme rozvíjali tvorivosť detí, formovali základné pracovné zručnosti, návyky a schopnosti. Svojimi prácami prispievali k celkovej výzdobe oddelení a spoločných priestorov ŠKD. V telovýchovnej, zdravotnej a športovej oblasti sme pozitívne vplývali na rozvoj duševného a fyzického zdravia a rozvíjali všestrannú pohybovú aktivitu. Efektívne sme sa snažili využívať čas na pobyt určený vonku. Deti sme viedli k zdravému výchovnému štýlu, rozprávali sa o správnych stravovacích návykov, o potrebe otužovania a pobytu na čerstvom vzduchu. Vo vzdelávacej oblasti sme pri príprave na vyučovanie s deťmi hrali rôzne didaktické hry a súťaže. Deti si tiež pod dozorom vychovávateliek písali domáce úlohy.

15 Okrem pravidelnej činnosti, ktorá vychádzala z plánov VVČ sme pre deti pripravili spoločné podujatia podľa plánu práce ŠKD. Jednalo sa o podujatia tradičné ale aj nové ( Príloha 1). Materiálno technické vybavenie ŠKD sme doplnili o: spoločenské hry a športové potreby, materiál na zabezpečenie tematických oblastí výchovy detí, vybavenie I. oddelenia novým nábytkom stoly, stoličky, penová zostava. V ďalšom období sa chceme zamerať: vo výchovno-vzdelávacej oblasti: bohatou záujmovou činnosťou rozvíjať u detí záujem a talent získať si deti pestrou a mnohostrannou činnosťou na vytváranie dobrých podmienok pre vzťahy v kolektíve detí ŠKD zamerať výchovu k zodpovednosti za svoje správanie a osobné postoje k okoliu, k tolerancii, aktivitami podporovať zdravie a zdravý životný štýl a posilňovať výchovu k zdravému životnému štýlu zamerať aktivity na rozvíjanie poznatkov z dopravnej a mediálnej výchovy umožniť deťom spoznávať svoje vlastné schopnosti a osvojiť si základy spôsobilosti učiť sa a poznávať seba samého, vytvárať zdravé sebavedomie, komunikatívnosť, priateľské medziľudské vzťahy, v oblasti získavania, osvojovania si a rozvíjania manuálnych zručností používať správne postupy a techniky v praktických činnostiach a dodržiavať pravidlá bezpečnosti a ochrany zdravia V materiálno- technickej oblasti : - doplníme pracovný materiál, športové potreby. Vypracovala: Mgr. Eva Unčíková

16 Príloha č. 1 September: Oboznámenie žiakov so školským poriadkom, vnútorným poriadkom ŠKD Pravidlá slušného správania v ŠKD a stolovania v školskej jedálni Október : Vychádzky do prírody zber jesenných plodov, listov - výstavka prác z prírodného materiálu Mesiac úcty k starším- darčeky pre starých rodičov - pomáhame starším ľuďom (rozhovor) November: Môj domov výtvarné stvárnenie (kombinovaná technika) Základy zdravej výživy význam ovocia a zeleniny (moje obľúbené ovocie) December: Vianočné tradície advent, koledy, vianočná výzdoba, zdobenie medovníkov Mikuláš (vianočná pohľadnica) výtvarná súťaž Vianoce,,deti svojim rodičom - príprava darčekov Január: Zimné hry, súťaže medzi oddeleniami (sane, boby, stavby v snehu 18.1.,, Zdravá škola premietanie kaziet,,bol raz jeden život Február: ŠKD má talent (27.2) Fašiangy ľudové tradície - karneval (príprava masiek, prehliadka, diskotéka)20.2. Marec: Môj rozprávkový hrdina ilustrácia Deň učiteľov darček pre triednych učiteľov Apríl: Sviatky jari - veľkonočné pozdravy, kraslice 4.4. Deň Zeme čistenie priestorov šk. ihriska Máj:,, Deň matiek príprava darčekov pre svoje mamy 6.5. Futbalový turnaj I. a II. odd Jún:,, Ja a môj otec maľovanie (kombinovaná technika) 6.6. Vychádzky do prírody opekanie 21.6.

17 3. Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach v CVČ v Trenčianskych Tepliciach A. Základné údaje: Názov: CVČ ako súčasť ZŠ A. Bagara SNP 6, Trenčianske Teplice Adresa: SNP 6, Trenčianske Teplice, 2. poschodie č. dverí 106 Telefón: 032/ Zriaďovateľ: Mesto Trenčianske Teplice, M. R. Štefánika 4, Trenčianske Teplice B. Údaje o zamestnancoch a útvaroch Zamestnanci: Ing. Milada Mercellová Externí zamestnanci: Mgr. Petra Bulková Mgr. Patrícia Gabrišová Mgr. Mária Jovanovičová Mgr. Tatiana Janíková Mgr. Lukáš Kuzl Mgr. Helena Sadloňová Karol Humaj CVČ je umiestnené v budove školy. Má k dispozícii samostatné priestory, dve telocvične, obnovený športový areál, počítačovú učebňu, amfiteáter a odborné učebne. Práca sa uskutočňuje podľa vopred vypracovaného plánu činnosti, ktorý je podľa potreby aktuálne dopĺňaný. Obsahová náplň je zameraná predovšetkým na oddychovú a relaxačnú činnosť, formovanie morálnych vlastností detí, racionálne využívanie voľného času a preventívne predchádzanie negatívnym výchovným javom. Sloboda v plánovaní činnosti sa prejavuje v rešpektovaní záujmov a potrieb detí. Deti si môžu na základe ponuky vybrať takú činnosť, ktorá uspokojuje ich potreby a zúčastňujú sa na plánovaní, organizovaní a hodnotení jednotlivých akcií. Pravidelná záujmová činnosť Bola realizovaná formou záujmových útvarov, kde sa deti pravidelne stretávali 1 2 x do týždňa v trvaní 2 hodín celkovo odučených bolo minimálne 60 hodín. Záujmové útvary: Spoločensko-vedné záujmové útvary: Klub slovenského jazyka a matematiky 9. roč. Anglický jazyk roč. Rozhlasový 4.-9.roč. Pracovno-technické záujmové útvary: Základy PC a hry roč. Mgr. Bulková, Mgr. Gabrišová Mgr. Sadloňová Prírodovedno-environmentálny útvar: Ochranársky a chovateľský roč.

18 Esteticko-výchovné záujmové útvary: Keramika I roč. Keramika II. 3. roč. Keramika III roč. Keramika IV roč. Keramika pre dospelých Výtvarno-tvorivé dielne roč. Výtvarno-tvorivé dielne roč. Malí kuchári roč. Telovýchovné záujmové útvary: Florbal roč. Cykloturistický roč. Turistika 1.-9.roč. Zumba roč. Strelecký roč. Hry vo vode 1.-4.roč Mgr. Kuzl Mgr. Jovanovičová, Mgr. Janíková Mgr. Jovanovičová, Mgr. Janíková K. Humaj Mgr. Janíková C. Údaje o aktivitách: Príležitostná činnosť Príležitostná činnosť bola realizovaná formou jednorazových alebo pravidelne sa opakujúcich podujatí. SEPTEMBER - Privítanie nového šk. roka - nábor žiakov do záujmových útvarov do spracovanie vzdelávacích poukazov do krúžková činnosť plánovaný začiatok od OKTÓBER NOVEMBER DECEMBER - Súťaž o najkrajšiu tekvičku - Erasmus + - Jasenská dolina 9.ročník - Zber papiera - Zber gaštanov - Pasovanie prvákov - Súťaž o najkrajšieho šarkana - Vianočná výzdoba - Tekvičkové slávnosti - Diskotéka - Pečenie jablkových koláčikov projekt Sadovo - EKO deň - Mikuláš v škole -Vianočné pozdravy -Vianočná diskotéka -Vianočný bazar školská jedáleň predaj keramiky a výrobkov - Vianočné tvorivé dielne ikebany - Vianočná Zumba

19 - Vianočná pošta - Sv. Lucia v škole - Súťaž o najkrajšie vyzdobenú triedu JANUÁR FEBRUÁR MAREC APRÍL - Súťaž o najkrajšiu papierovú karnevalovú masku - Stavanie snehuliakov - Fašiangový karneval pre I.stupeň - Fašiangy predaj masiek a keramických výrobkov na námestí - Fašiangová diskotéka pre II.stupeň - Valentínska pošta - Medzinárodný deň žien - výroba pozdravov - Keramické dielne pre škôlkarov - Deň učiteľov - Zápis prvákov vystúpenie - Zber papiera - Veľkonočné tvorivé dielne - Stavanie mája MÁJ - Fotenie na projekt Erasmus + - Literárna noc v škole - Schránka dôvery - Strelecká súťaž ku Dňu detí - Beh poriadaný Maticou slovenskou JÚN - Deň zdravia predaj výrobkov - Olympijsky deň pre 1.stupeň - Záver krúžkovej činnosti Priebežná a rôzna činnosť Počas celého školského roka sme spolupracovali s Radou rodičov, ŠKD, MŠ, ZUŠ, TTTV, Maticou Slovenskou. Počas celého roka sme sa zapájali do rôznych športových akcií a súťaží v rámci jednotlivých krúžkov. Edičná činnosť a propagácia Pri organizovaní jednotlivých podujatí a záujmovej činnosti sme sa podieľali na vedení a realizácii násteniek v škole, vypracovávali sme oznamy, letáky a rôzne propagačné materiály, starali sa výzdobu školy. Poskytovali sme verejnosti informácie o činnosti CVČ prostredníctvom plagátov a oznamov. Zber papiera Počas školského roka prebiehal zber papiera. Zber bol realizovaný v dvoch etapách v mesiacoch október a apríl. Na konci školského roka sme vyhodnotili najlepších a rozdali hodnotné ceny. Súťažilo sa v dvoch kategóriách:

20 1. kategória najlepšia trieda v zbere, kde sa umiestnili: 1. miesto 4.A 1996 kg papiera miesto 3. ročník 1915 kg papiera miesto 2.A 1356 kg papiera 9 2. kategória najlepší jednotlivci, kde sa umiestnili: 1. miesto Mia Žáčiková 4.A 1045 kg papiera miesto Sára Hoštáková 2.A 686 kg papiera miesto Stela Múdra 4.B 416 kg papiera 9 Spolu za celý školský rok sa vyzbieralo viac ako 10,5 tony papiera a 400 kg gaštanov. Vzdelávacie poukazy : Vydaných bolo 242 poukazov, prijatých 229 poukazov. D. Finančné a hmotné zabezpečenie (TAB 11) Poplatky za záujmové útvary V tomto šk. roku boli nasledovné: - športové útvary 2,50 /mesiac, - pracovno-technické útvary 2,50 /mesiac - spoločensko-vedné a esteticko-výchovné útvary 2,50/mesiac Mzdy a odvody ,- Bežné výdavky 8 120,- TAB 11 Rozpočet je čerpaný na mzdy a odvody pracovníkov z ďalších bežných výdavkov sú to náklady na spotrebný materiál, tonery, knihy, časopisy, učebné pomôcky, metodické materiály, materiál do keramickej dielne a na dohody pre externých vedúcich krúžkov záujmovej činnosti. Finančné prostriedky sme získali aj za zbery papiera, od sponzorov a Mesta Trenčianske Teplice. Vecnými cenami prispeli aj podnikatelia tohto mesta. Veľmi dobrá spolupráca bola s radou rodičov, ŠKD, MŠ. V budúcom školskom roku by sme chceli rozšíriť krúžkovú ponuku o nové záujmové útvary, o ktoré by mohli mať žiaci záujem. Vypracovala: Ing. Milada Mercellová

21 Správa o pracovnej činnosti školského špeciálneho pedagóga v školskom roku 2018/2019 Školský špeciálny pedagóg v školskom roku 2018/2019 pracoval v súlade so schváleným Plánom práce ŠŠP na tento šk. rok a poskytoval v rámci svojej kompetencie odborné služby pre žiakov, rodičov i pedagógov ZŠ. Naším stálym cieľom je vytváranie optimálnych podmienok na vzdelávanie žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami v širšom i užšom slova zmysle, t. j. pre: individuálne začlenených žiakov; žiakov s individuálnym prístupom - odporučeným CPPPaP alebo CŠPP a pre žiakov zaradených do programu špeciálnopedagogickej prevencie podrobnejšie pozri legendu * * LEGENDA: Individuálne začlení žiaci : Žiaci, ktorí sú na základe odporúčania CPPPaP alebo CŠPP vzdelávaní podľa individuálneho vzdelávacieho programu /v zmysle Prílohy č. 2 k MP č. 22/2011/. Počet žiakov: 7 Individuálny prístup: Voči žiakom sa uplatňuje individuálny prístup na základe odporúčania CPPPaP, CŠPPP - v zmysle MP na hodnotenie a klasifikáciu žiakov ZŠ /MP č. 22/2011, čl. 1 bod 8/. Počet žiakov: 30 Pozn: Zvýšenú pozornosť a v prípade potreby aj intervenčnú, poradenskú starostlivosť - ŠŠP venuje žiakom prvého stupňa, ktorí absolvovali posúdenie školskej zrelosti v CPPPaP, CŠPP a v správe z tohto vyšetrenia im boli poradenským zariadením odporučené odborné stimulačné, rozvojové programy, individuálny prístup a pod.; poskytuje konzultačné služby pre rodičov a pedagógov týchto žiakov. Špeciálnopedagogická prevencia: Na základe odporúčania CPPPaP, CŠPP, ktoré metodicky usmerňujú školských špeciálnych pedagógov formou pravidelných odborných porád: ŠŠP-ovi sa odporúča poskytovať preventívnu starostlivosť aj žiakom s príznakmi špeciálnopedagogických potrieb. Dôvodom je možnosť úpravy ťažkostí u ľahších foriem alebo potreba zváženia diagnostikovania žiaka v CPPPaP /u ťažších foriem/. ŠŠP vypracováva podkladovú odbornú správu pre poradenské zariadenie, v ktorej ju informuje nielen o ťažkostiach žiaka, ale aj o histórii realizovanej špeciálnopedagogickej intervencie. Počet žiakov: 9 ŠŠP poskytoval odborné služby /konzultačné, poradenské alebo reedukačné/ pre žiakov, rodičov a pedagógov spolu: pre 46 žiakov ZŠ. ŠŠP ako odborný zamestnanec realizoval v priebehu školského roka pre žiakov, rodičov a pedagógov tieto služby: 1. Pracovná náplň ŠŠP bola zameraná najmä na reedukačné cvičenia so žiakmi. V našej ZŠ je táto činnosť plánovaná žiaci spolupracujú so ŠŠP v termínoch, ktoré majú uvedené v ich individuálnych rozpisoch reedukačných cvičení. Týždenný počet reedukačných cvičení ŠŠP so žiakmi je v rozsahu 22 až 30 hodín RC /1 RC - 45 min./ týždenne. So ŠŠP priamo spolupracovalo 38 žiakov z toho pravidelne: 7 individuálne začlenených žiakov; 22 žiakov s individuálnym

22 prístupom; 9 žiaci z režimu špeciálnopedagogickej prevencie - z nich 5 žiakov spolupracovalo so ŠŠP nepravidelne. 2. Na začiatku aj v priebehu školského roka ŠŠP vykonával depistáž žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami s využitím: postrehov a názorov vyučujúcich kmeňových tried; výsledkov vyšetrení žiakov v CPPPaP, CŠPP; postrehov a žiadostí rodičov žiakov. 3. ŠŠP vykonával konzultačno-poradenskú činnosť z oblasti špeciálnej pedagogiky pre: pedagógov ZŠ; rodičov žiakov; v rámci odbornej spolupráce s vedením ZŠ, výchovným poradcom, CPPPaP, CŠPPP, pediatrom či iným odborným lekárom. V tomto šk. roku ŠŠP vykonal konzultačnú a poradenskú činnosť pre rodičov žiakov v rozsahu: 44 hodín; pre pedagógov ZŠ priebežne podľa aktuálnej potreby. 4. ŠŠP vykonával v priebehu šk. roka aj tieto ďalšie činnosti: A/ Sprostredkoval kontakt a podľa potreby aj vypracoval odborné podklady na vyšetrenie žiakov v CPPPaP, CŠPP - v tomto školskom roku: pre 4 žiakov. B/ ŠŠP sa v rámci svojich kompetencií odborne spolupodieľal na vypĺňaní pedagogickej dokumentácie u žiakov vzdelávaných formou individuálneho začlenenia ( spolupracoval s triednym učiteľom, výchovným poradcom, vedením ZŠ) u 7 žiakov. C/ Samostatne zhotovoval učebné pomôcky pre žiakov; informačné materiály pre rodičov a pedagógov. D/ Na základe príslušných právnych predpisov sa ŠŠP zúčastnil aj zápisu žiakov do 1. ročníka a spolupracoval pri procese posúdenia školskej zrelosti žiakov v CPPPaP, CŠPP u 3 žiakov MŠ. E/ ŠŠP sa pravidelne zúčastňoval pracovných stretnutí ŠŠP poriadaných CPPPaP a CŠPP Trenčín / 6 stretnutí/. F/ ŠŠP sa priebežne oboznamoval s novou odb. literatúrou. G/ V spolupráci s vedením ZŠ priebežne dbal na primerané vybavenie učebne školského špeciálneho pedagóga. Záverom mojej správy by som sa chcela poďakovať zriaďovateľovi - MsÚ v Trenčianskych Tepliciach, vedeniu ZŠ, všetkým pedagógom i rodičom žiakov za spoluprácu a vytváranie kvalitných podmienok na vzdelávanie žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. Táto správa bola vypracovaná na žiadosť zamestnávateľa ZŠ A. Bagara v Trenč. Tepliciach. K 31. augustu 2019 vypracovala: Mgr. Ľubica Blažejová, školský špeciálny pedagóg