Rozpočet mesta Kremnica na roky _schválený uznesením MsZ č. 179/1912 zo dňa

Veľkosť: px
Začať zobrazovať zo stránky:

Download "Rozpočet mesta Kremnica na roky _schválený uznesením MsZ č. 179/1912 zo dňa"

Prepis

1 Rozpočet mesta Kremnica na roky _schválený uznesením MsZ č. 179/1912 zo dňa Príjmy podľa ekonomickej klasifikácie Návrh rozpočtu 2020 Návrh rozpočtu 2021 Návrh rozpočtu 2022 Kód Analytika bežný kapitálový finančné bežný kapitálový finančné bežný kapitálový finančné zdroja rozpočet rozpočet operácie rozpočet rozpočet operácie rozpočet rozpočet operácie 100 Daňové príjmy Výnos dane z príjmov poukázaný samospráve Daň z nehnuteľností - pozemky Daň z nehnuteľností - stavby Daň z nehnuteľností - byty Daň za psa Daň za nevýherné hracie prístroje Daň za predajné automaty Daň za ubytovanie Daň za užívanie verejného priestranstva Daň za užívanie ver. priestranstva-kremnický jarmok Daň za užívanie ver. priestranstva-park systém MsPO Daň za užívanie ver. priestranstva-tržné Poplatok za komunálne odpady Daň z úhrad za dobývací priestor Nedaňové príjmy Nájom pozemky - Mestské lesy Kremnica, s.r.o., Nájom - ostatné pozemky Nájom budov, zariadení OTS, vývesných skriniek a ostatné nájmy - kanalizačný zberač Skalka Nájom za nebytové priestory - Orange (ZŠ Angyalova) Nájom za bytové a nebytové priestory v správe MsBP Nájom z prenajatých strojov, prístrojov a zariadení - kompenzačné pomôcky Správne poplatky Poplatky za ochyt psov - MsPO Pokuty a penále - MsPO Za relácie v miestnom rozhlase Z kultúrnej činnosti, sprac.podkladov Kremnické noviny Za opatrovateľsku službu Za obradné siene ZPOZ Za parkovacie služby Za mestské WC Preplatenie separácie Natur Pack + ostatní odberatelia separovaných zložiek Služby - Pult centrálnej ochrany MsPO Služby - Vnútroštátna preprava minibusom Za znečisťovanie ovzdušia Z vkladov Z výťažkov stávkových kancelárií, lotérii a iných hier Strana 1 z 14

2 Príjmy podľa ekonomickej klasifikácie Návrh rozpočtu 2020 Návrh rozpočtu 2021 Návrh rozpočtu 2022 Kód Analytika bežný kapitálový finančné bežný kapitálový finančné bežný kapitálový finančné zdroja rozpočet rozpočet operácie rozpočet rozpočet operácie rozpočet rozpočet operácie 310 Granty a transfery bežné AC1 MŠVVaŠ - ESF (ZŠ Angyalova - projekt "Každé dieťa chce zažiť úspech") AC2 MŠVVaŠ - ŠR (ZŠ Angyalova - projekt "Každé dieťa chce zažiť úspech") AC1 MŠVVaŠ - ESF (ZŠ Angyalova - 2. projekt "Každé dieťa chce zažiť úspech") AC2 MŠVVaŠ - ŠR (ZŠ Angyalova - 2. projekt "Každé dieťa chce zažiť úspech") AC1 MŠVVaŠ - ESF (ZŠ P. Križku - projekt "Úspešní v škole, úspešní v živote") AC2 MŠVVaŠ - ŠR (ZŠ P. Križku - projekt "Úspešní v škole, úspešní v živote") AC1 ÚPSVaR - ESF (chránená dielňa kamerový systém) AC2 ÚPSVaR - ŠR (chránená dielňa kamerový systém) AC1 Projekt "Zlepšenie dostupnosti opatrovateľských služieb v meste Kremnica" - ESF AC2 Projekt "Zlepšenie dostupnosti opatrovateľských služieb v meste Kremnica" - ŠR ÚPSVaR (zadržané rodinné prídavky) MVSR, OÚ - nenormat.fin.prostr.(mš prísp.pre 5 ročné deti) ÚPSVaR (stravovanie a pomôcky v hmotnej núdzi) OÚ dotácia na vojnové hroby MVSR - OÚ transfer na súťaže - CVČ MV SR - parlamentné voľby 2020, voľby do samosprávnych krajov 2021, komunálne voľby MDaV SR dotácia na úhradu nákl.na úseku staveb. poriadku MVSR transfer na úsek hlásenia pobytu občanov MVSR, OÚ - prenesené kompetencie v školstve (normatív) MVSR, OÚ - nenormat.fin.prostr.(prísp.na dopravné, VzP, asistenti učiteľa,szp,učebnice) OÚŽP transfer na životné prostredie MDaV SR - dotácia na výkon špec.staveb.úradu pre miestne a účelové komunikácie MV SR - transfer na vedenie matriky MV SR - transfer na úsek registra adries Granty a transfery kapitálové c Grant - vybudovanie lanového mosta Ferrata Skalka (OOCR Stredné Slovensko, Nadácia EPH) Nenávratný finančný príspevok - projekt "Wifi pre mesto Kremnica" MF SR - záchrana a obnova kultúrnych pamiatok Príjmové finančné operácie J Zostatky z min. roku - nevyčerp. dotácia MFSR r J Zostatky z min. roku - nevyčerp dotácia z Fondu na podporu umenia ZUŠ r Zost. z min. roku - fond údržby bytového domu súp. č Prevod prostriedkov z rezervného fondu Príjmy mesta spolu: g Vlastné príjmy školských zariadení rozpočtované a,72c Dary, granty, projekty školských zariadení rozpočtované f (R) Vlastné príjmy zo školského stravovania rozpočtované (réžia) Príjmy škôl a školských zariadení spolu: Príjmy celkom: Strana 2 z 14

3 Výdavky podľa ekonomickej klasifikácie Návrh rozpočtu 2020 Návrh rozpočtu 2021 Návrh rozpočtu Výdavky verejnej správy Správa mestského úradu Mzdy a platy Mzdy a platy (dot.zo ŠR -REGOB, špec.stav.por, úr.pre miest.kom., ŽP) Odvody Odvody poslanci Odvody Cestovné náhrady - tuzemské Cestovné náhrady -zahraničné Elektrická energia, para, plyn Vodné, stočné Poštové služby Internet Telekomunikačné služby - telefón, fax Telekomunikačné služby - špec. stavebný úrad, úrad pre miest. kom Interiérové vybavenie (nábytok do ) Výpočtová technika (do ) Telekomunikačná technika Kancelárske stroje, vybavenie kancelárií Všeobecný materiál - kancelárske potreby Všeobecný materiál - papier Všeobecný materiál - čistiace potreby Všeobecný materiál - tlačivá Všeobecný materiál - materiál, náhradné diely, pracovné náradie Všeobecný materiál - lieky Všeobecný materiál - miestne a štátne symboly Všeobecný materiál - smaltované tabuľky (súpisné čísla) Všeobecný materiál - špec. stavebný úrad, úrad pre miest. kom Knihy, časopisy, noviny Pracovné odevy, obuv Nehmotný majetok (do ) Reprezentačné PHM Servis - STK, EK, opravy, pneumatiky Zákonné a havarijné poistenie vozidiel Poplatky dialničné, parkovné, technické Pracovné odevy a obuv vodičov Oprava a údržba výpočtovej techniky Oprava a údržba kancelárskych strojov, prístrojov, zariadení Oprava a údržba budov Oprava a údržba budov dotovaných z grantov Oprava a údržba softvéru Nájom pozemky Nájom uzamykateľné priečinky Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie - špec. stavebný úrad Verejné obstarávanie k novým projektom Všeobecné služby - revízie zariadení Všeobecné služby - rozmnožovacie a tlačiarenské služby Všeobecné služby - výroba kľúčov, pečiatok, deratizácia, pracovná zdravotná služba, pamätná kniha Všeobecné služby - IS GISPLAN Všeobecné služby - elektronické prístupové práva (epi.sk, isamosprava.sk) Špeciálne služby - advokátske Špeciálny služby - geodetické Špeciálne služby - externý manažment (projekty WIFI pre mesto Kremnica, CIZS, tržnica) Náhrady - lekárske prehliadky Náhrady - príspevok na rekreáciu Štúdie, expertízy, posudky, vytyčovanie, BOZP Správne poplatky, notár Stravovanie Poistné majetku a osôb Prídel do sociálneho fondu Provízia Up Slovensko, s.r.o., Register obnovenej evidencie pozemkov Odmeny poslancom MsZ, členom komisií Dohody Daň z úrokov, poplatky rozhlas a televízia Reprezentačné výdavky (cattering) Príspevky mesta do členských združení Transfery na nemocenské dávky Transfery jednotlivcom - bolestné Výdavky podľa ekonomickej klasifikácie Návrh rozpočtu 2020 Návrh rozpočtu 2021 Návrh rozpočtu 2022 Strana 3 z 14

4 Voľby, Referendum Mzdy a platy Odvody Cestovné tuzemské Poštové služby Telekomunikačné služby Všeobecný materiál Reprezentačné PHM Cestovné náhrady iným než vlastným zamestnancom Odmeny členom a zapisovateľom okrskovej volebnej komisie Odmeny pomocným pracovným silám Finančná a rozpčtová oblasť Audítorské služby Poplatky a odvody Transakcie verejného dlhu Splácanie úrokov bankám Splácanie úrokov z úveru zo ŠFRB Splácanie istín z bankových úverov dlhodobých ( ) Splácanie istín z bankových úverov dlhodobých ( ) Splácanie istín úveru zo ŠFRB - nájomný bytový dom súp. č Menšie obecné služby Poistenie osôb Náboženské a iné spoločenské služby Vš.materiál - kvety na vojnové hroby Štandardná údržba vojnových hrobov Štandardná údržba vojnových hrobov - dotácia OÚ Nájom za hrobové miesta Investičná činnosť mesta ÚPN zóna Veterník 1. zmena Projekt "Wifi pre mesto Kremnica" - nenávratný finančný príspevok Projekt "Wifi pre mesto Kremnica" - spolufinanc Projektové dokumentácie Obnova parkoviska Jeleň a plochy tržnice Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti (poliklinika) -spolufinanc. rekonštrukcie Rekonštrukcia cesty a chodníka - Zechenterova ulica - II. etapa Obnova objektov vo dvore MsÚ- požiarna zbrojnica - spolufinanc. k dotácii MVSR Rekonštrukcia strechy Relax centrum Skalka Rekonštrukcia strechy telocvičňa ZŠ Angyalova Odvody z dohôd - stavebný dozor Zechenterova ulica Údržba severnej vstupnej brány mestského cintorína Dohody stavebný dozor Zechenterova ulica Strana 4 z 14

5 Výdavky podľa ekonomickej klasifikácie Návrh rozpočtu 2020 Návrh rozpočtu 2021 Návrh rozpočtu Podnikateľská činnosť mesta Pult centrálnej ochrany MsPO Mzdy a platy Odvody Výpočtová technika (do ) Všeobecný materiál PHM Servis špeciálnych strojov, prístrojov Nájomné za nájom prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia Školenia, kurzy, semináre Všeobecné služby Špeciálne služby Poplatky a odvody Dane Vnútroštátna preprava minibusom Mzdy a platy Odvody ekasa internet Telekomunikačná technika Všeobecný materiál Licencie PHM Servis, údržba dopravných prostriedkov Zákonné a havarijné poistenie vozidiel Karty, známky, poplatky Rutinná a štandardná údržba prevádzkových strojov Rutinná a štandardná údržba Špeciálne služby Poplatky a odvody Dane Poskytovanie služieb klientom Matrika Mzdy a platy Mzdy a platy Odvody Odvody Telekomunikačné služby - telefón Telekomunikačné služby - telefón Všeobecný materiál Všeobecný materiál Školenia Školenia Náhrady - príspevok na rekreáciu Naturálne mzdy - ošatné Stravovanie Prídel do sociálneho fondu Transfry na nemocenské dávky ZPOZ Nájom hradný areál Vence k pamätníkom pri výročiach a pietnych spomienkach Kvety, vecné dary, vence Strana 5 z 14

6 Výdavky podľa ekonomickej klasifikácie Návrh rozpočtu 2020 Návrh rozpočtu 2021 Návrh rozpočtu Bezpečnosť a poriadok Verejný poriadok a bezpečnosť Mzdy a platy AC1 Mzdy a platy - ÚPSVaR - ESF (chránená dielňa kamerový systém) AC2 Mzdy a platy - ÚPSVaR - ŠR (chránená dielňa kamerový systém) Jubileá Odvody AC1 Odvody - ÚPSVaR - ESF (chránená dielňa kamerový systém) AC2 Odvody - ÚPSVaR - ŠR (chránená dielňa kamerový systém) Cestovné náhrady - tuzemské Elektrická energia Teplo Vodné, stočné Poštové služby Internet, komunikačná infraštruktúra Telekomunikačné služby - telefón Interiérové vybavenie (nábytok do ) Výpočtová technika (do ) Telekomunikačná technika Špeciálne prístroje (výzbroj a technika) Všeobecný materiál Knihy, časopisy, noviny Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky Potraviny (občerstvenie) PHM Oleje a mazivá Servis - STK, EK, opravy, pneumatiky Zákonné a havarijné poistenie vozidiel Karty, známky, poplatky Oprava telekomunikačnej techniky Oprava meracej a monitorovacej techniky Údržba softvéru (ročný poplatok centrála - program PC) Školenia, kuzry, semináre Konkurzy, súťaže Všeobecné služby - revízie a kontroly, výroba kľúčov Všeobecné služby - odchyt psov Náhrady - lekárske prehliadky, vakcíny - očkovanie Náhrady - príspevok na rekreáciu Poplatky a odvody + provízie SMS parking Stravovanie Poistenie Allianz - osoby, Allianz - prepr. zodp Prídel do sociálneho fondu Dohody - predaj parkovacích kariet, karanténna stanica Bežné transfery - členské príspevky Odstupné Transfery na nemocenské dávky Strana 6 z 14

7 Výdavky podľa ekonomickej klasifikácie Návrh rozpočtu 2020 Návrh rozpočtu 2021 Návrh rozpočtu Požiarna ochrana Poistné a odvody Špeciálna požiarna technika Pracovné odevy a obuv PHM Servis - opravy a údržba vozidiel Zákonné poistenie vozidiel Školenia Súťaže Revízie a kontroly Náhrady - lekárske prehliadky Správne poplatky Dohody- preventívna protipožiarna kontrola Verejné osvetlenie Elektrická energia Všeobecný materiál Zákonné a havarijné poistenie - GSR plošina Propagácia a prezentácia mesta Informovanosť o meste Internetový portál mesta Kremnica Údržba internetovej stránky Kremnické noviny Vydávanie kremnických novín Mládežnícky parlament Kronika mesta Odvody z dohôd Dohody - kronika mesta Mestský rozhlas Všeobecný materiál -údržba mestského rozhlasu Propagačné podujatia Cechové hody kremnické Kultúrne podujatia OŠKŠ Strana 7 z 14

8 Výdavky podľa ekonomickej klasifikácie Návrh rozpočtu 2020 Návrh rozpočtu 2021 Návrh rozpočtu Kultúra Kultúrne a informačné centrum mesta Kremnica Príspevok na činnosť Starostlivosť o kultúrne pamiatky J MFSR Zechenterov dom PD - záchrana a obnova kult. pamiatok J MFSR Obnova objektu - špitál, Dolná 49/21 PD - záchrana a obnova kult. pamiatok J MFSR Rekonštrukcia a modernizácia Knižnice J. Kollára-záchrana a obnova kult. pamiatok J MFSR Zechenterov dom - záhrana a obnova kult. pamiatok MFSR Zechenterov dom - záhrana a obnova kult. pamiatok Poplatky SOZA Poplatky SOZA Podpora kultúry v meste formou transferov Transfer neziskovým organizáciám - kultúra Bývanie Podpora rozvoja bývania Mestský bytový podnik Oprava a údržba budov v správe MsBP Všeobecné služby Všeobecné služby - revízie a kontroly Príspevok na činnosť Zdravotníctvo Lekárska služba prvej pomoci Šport Športové a telovýchovné akcie Odvody z dohôd Nákup športovej výbavy do mestskej telocvične - spolufinancovanie dotácie z ÚV SR Servis čerpacej techniky - zavlažovanie futbalového ihriska Športové akcie OŠKŠ a súťaže Dohody Ľahkoatletické ihrisko Elektrická energia Vodné, stočné Revízie a kontroly Podpora športu v meste formou transferov Transfer neziskovým organizáciám - šport Strana 8 z 14

9 Výdavky podľa ekonomickej klasifikácie Návrh rozpočtu 2020 Návrh rozpočtu 2021 Návrh rozpočtu Sociálna starostlivosť Opatrovateľské služby Mzdy a platy AC1 Mzdy a platy - projekt "Zlepšenie dostupnosti opatrovateľských služieb v meste Kremnica" - ESF AC2 Mzdy a platy - projekt "Zlepšenie dostupnosti opatrovateľských služieb v meste Kremnica" - ŠR Odvody Náhrady - lekárske prehliadky Náhrady - príspevok na rekreáciu Stravovanie Poistné za škody spôsobené pri opatrovateľskej činnosti Prídel do sociálneho fondu Odchodné Transfery na nemocenské dávky Klub dôchodcov a Základná organizácia zväzu invalidov Elektrická energia Vodné, stočné Telekomunikačné služby - telefón Reprezentačné výdavky Všeobecné služby - kontrola hasiacich prístrojov Sociálna pomoc občanom Odvody z dohôd Zadržané rodinné prídavky - za nákup potravín Ekonom.oprávnené náklady - soc.služby poskyt. v zariadení sociálnych služieb Náhrada zmluvnému lekárovi za lekársky nález Zadržané rodinné prídavky - ošatné Dohoda - posudkový lekár Zadržané rodinné prídavky - náhrady jednotlivcom Príspevok na tvorbu úspor pre dieťa v DD Príspevok na pohreb Dávka v soc. pomoci - náhla núdza a narodenie dieťaťa Strana 9 z 14

10 Výdavky podľa ekonomickej klasifikácie Návrh rozpočtu 2020 Návrh rozpočtu 2021 Návrh rozpočtu Prostredie pre život Verejná zeleň - stredisko Mzdy a platy Jubileá Odvody Cestovné náhrady Telekomunikačné služby - telefón Všeobecný materiál Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky Pitný režim PHM kosačka PHM, Oleje a mazivá Nájomné za stroje a zariadenia Školenia, kurzy, semináre Súťaž, ocenenia Všeobecné služby Náhrady - preventívne prehliadky Náhrady - príspevok na rekreáciu Stravovanie Prídel do sociálneho fondu Dohody Bežné transfery na nemocenské dávky Verejné priestranstvá Odpadové hospodárstvo Zber, vývoz a zneškodňovanie odpadu - stredisko Mzdy a platy Odvody Elektrická energia Palivové drevo Vodné, stočné Internet Telekomunikačné služby - telefón Výpočtová technika (do ) Prevádzkové stroje, prístroje Všeobecný materiál Kancelárske potreby Čistiace potreby Technické plyny Pracovné náradie, pomôcky Lavičky a koše Všeobecný materiál na opravu budov Všeobecný materiál stojisko na separáciu Pitný režim PHM Oleje a mazivá Náhradné diely na opravy Servis, údržba dopravných prostriedkov Poplatky za EK a STK Pneumatiky a batérie Zákonné a havarijné poistenie vozidiel Karty, známky, poplatky Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky Strana 10 z 14

11 Výdavky podľa ekonomickej klasifikácie Návrh rozpočtu 2020 Návrh rozpočtu 2021 Návrh rozpočtu Údržba prevádzkových strojov a zariadení Nájomné za prenájom (technické plyny, fľaše) Školenia Všeobecné služby Všeobecné služby - deratizácia Náhrady, preventívne prehliadky Náhrady - príspevok na rekreáciu Rozbory skládka Poplatky a odvody, zákonné poplatky za komunálny odpad Stravovanie Poistenie pracovných strojov Prídel do sociálneho fondu Dohody Daň z nehnuteľností Bežné transfery na nemocenské dávky Odchodné Separovanie odpadu Komunikácie Cesty Rekonštrukcie ciest a chodníkov Všeobecný materiál Údržba miestnych komunikácií Zimná údržba miestnych komunikácií Všeobecný materiál - posypový Všeobecné služby dodávateľským spôsobom Oporné múry Dopravné značenie Všeobecný materiál - dopravné značenia Parkoviská Spevnené plochy Poplatok za odvádzanie dažďovej vody - spevnené plochy Strana 11 z 14

12 Výdavky podľa ekonomickej klasifikácie Návrh rozpočtu 2020 Návrh rozpočtu 2021 Návrh rozpočtu Vzdelávanie Materská škola , Mzdy a odvody MŠ - príspevok od zriaďovateľa ,620 72g Mzdy a odvody MŠ - z vlastných príjmov g Odvody z dohôd MŠ - z vlastných príjmov , Mzdy a odvody ŠJ pri MŠ - príspevok od zriaďovateľa ,620 72f Mzdy a odvody ŠJ pri MŠ - z vlastných príjmov Odvody k odchodnému - príspevok od zriaďovateľa Bežné výdavky MŠ - príspevok od zriaďovateľa Bežné výdavky MŠ - príspevok od zriaďovateľa - podlahy Langsfeldova Bežné výdavky MŠ - príspevok od zriaďovateľa - maľovanie Dolná g Bežné výdavky MŠ - z vlastných príjmov Bežné výdavky MŠ pre deti 1 rok pred plnením povinnej školskej dochádzky Bežné výdavky ŠJ pri MŠ - príspevok od zriaďovateľa f Bežné výdavky ŠJ pri MŠ - z vlastných príjmov f Bežné výdavky ŠJ pri MŠ - stravné - z vlastných príjmov Príspevok na stravu 5 r. deťom a deťom ohrozeným soc.vylúčením UPSVaR Príspevok na stravu jednotlivcovi ÚPSVaR Príspevok na odchodné zamestnancovi - od zriaďovateľa Bežné transfery na nemocenské dávky MŠ - príspevok od zriaďovateľa Bežné transfery na nemocenské dávky ŠJ - príspevok od zriaďovateľa Základné školy Základná škola Angyalova ulica , N Mzdy a odvody ZŠ normatívne fin.prostriedky , NN Mzdy a odvody ZŠ nenormatívne fin.prostriedky asistenti učiteľa , NN Mzdy a odvody ZŠ nenormatívne ,620 72g Mzdy a odvody ZŠ - z vlastných príjmov - spolufinancovanie projektu "Každé dieťa chce..." ,620 72g Mzdy a odvody ZŠ - z vlastných príjmov - spolufinancovanie projektu "2.Každé dieťa chce..." ,620 3AC1 Mzdy a odvody ZŠ - príspevok MŠVVaŠ-ESF(projekt "Každé dieťa chce zažiť úspech") ,620 3AC2 Mzdy a odvody ZŠ - príspevok MŠVVaŠ-ŠR(projekt "Každé dieťa chce zažiť úspech") ,620 3AC1 Mzdy a odvody ZŠ - príspevok MŠVVaŠ-ESF(2. projekt "Každé dieťa chce zažiť úspech") ,620 3AC2 Mzdy a odvody ZŠ - príspevok MŠVVaŠ-ŠR(2. projekt "Každé dieťa chce zažiť úspech") , Mzdy a odvody ŠJ - príspevok od zriaďovateľa , Mzdy a odvody ŠKD - príspevok od zriaďovateľa N Bežné výdavky ZŠ normatívne fin.prostriedky g Bežné výdavky ZŠ fin.prostriedky z prenájmu budov a priestorov - vl.príjmy O5 Bežné výdavky projekt Erasmus K Bežné výdavky ŠJ - príspevok od zriaďovateľa f Bežné výdavky ŠJ - z vlastných príjmov f Bežné výdavky ŠJ - stravné - z vlastných príjmov Bežné výdavky ŠKD - príspevok od zriaďovateľa fin.prostriedky z nájmu Orange Bežné výdavky ŠKD - príspevok od zriaďovateľa g Bežné výdavky ŠKD - z vlastných príjmov NN Príspevok - nenormatívne fin.prostriedky dopravné deťom NN Bežné výdavky ZŠ nenormatívne fin.prostriedky lyžiarsky výcvik NN Bežné výdavky ZŠ nenormatívne fin.prostriedky škola v prírode NN Bežné výdavky ZŠ nenormatívne fin.prostriedky SZP NN Bežné výdavky ZŠ nenormatívne fin. prostriedky učebnice Príspevok na stravu deťom ohrozeným soc.vylúčením UPSVaR Príspevok na stravu jednotlivcovi ÚPSVaR Príspevok na školské pomôcky deťom ohrozeným soc. vylúčením ÚPSVaR Strana 12 z 14

13 Výdavky podľa ekonomickej klasifikácie Návrh rozpočtu 2020 Návrh rozpočtu 2021 Návrh rozpočtu Základná škola Pavla Križku , N Mzdy a odvody ZŠ normatívne fin.prostriedky , NN Mzdy a odvody ZŠ nenormatívne fin.prostriedky asistenti učiteľa ,620 3AC1 Mzdy a odvody ZŠ - príspevok MŠVVaŠ - ESF (projekt "Úspešní v škole,...") ,620 3AC2 Mzdy a odvody ZŠ - príspevok MŠVVaŠ - ŠR (projekt "Úspešní v škole,...") , Mzdy a odvody ŠJ - príspevok od zriaďovateľa ,620 72f Mzdy a odvody ŠJ - z vlastných príjmov , Mzdy a odvody ŠKD - príspevok od zriaďovateľa ,620 72g Mzdy a odvody ŠKD - z vlastných príjmov , Mzdy a odvody dolná telocvičňa - príspevok od zriaďovateľa ,620 72g Mzdy a odvody dolná telocvičňa - z vlastných príjmov N Bežné výdavky ZŠ normatívne fin.prostriedky g Bežné výdavky ZŠ - z vlastných príjmov - spolufinanc. projektu "Úspešní v škole,..." Bežné výdavky ŠJ - príspevok od zriaďovateľa f Bežné výdavky ŠJ - z vlastných príjmov f Bežné výdavky ŠJ - stravné - z vlastných príjmov Bežné výdavky ŠKD - príspevok od zriaďovateľa g Bežné výdavky ŠKD - z vlastných príjmov Bežné výdavky dolná telocvičňa - príspevok od zriaďovateľa g Bežné výdavky dolná telocvičňa - z vlastných príjmov NN Príspevok - nenormatívne fin.prostriedky dopravné deťom NN Bežné výdavky ZŠ nenormatívne fin.prostriedky lyžiarsky výcvik NN Bežné výdavky ZŠ nenormatívne fin.prostriedky škola v prírode NN Bežné výdavky ZŠ nenormatívne fin. prostriedky učebnice Príspevok na stravu deťom ohrozeným soc.vylúčením UPSVaR Príspevok na stravu jednotlivcovi ÚPSVaR Základná umelecká škola Jána Levoslava Bellu , Mzdy a odvody - príspevok od zriaďovateľa ,620 72g Mzdy a odvody - z vlastných príjmov g Odvody - z vlastných príjmov Bežné výdavky - príspevok od zriaďovateľa Bežné výdavky - príspevok od zriaďovateľa na opravu budovy a Bežné výdavky - z grantov g Bežné výdavky - z vlastných príjmov NN Bežné výdavky nenormatívne fin.prostriedky Vzdelávacie poukazy J Bežné výdakvy - dotácia z fondu na podporu umenia Centrum voľného času , Mzdy a odvody - príspevok od zriaďovateľa ,620 72g Mzdy a odvody - z vlastných príjmov (dohody) , Mzdy a odvody - nenormatívne fin. prostriedky OÚ OŠ , Mzdy a odvody - nenormatívne fin. prostriedky Vzdelávacie poukazy Bežné výdavky - príspevok od zriaďovateľa Bežné výdavky - príspevok od zriaďovateľa na prepravu g Bežné výdavky - z vlastných príjmov NN Bežné výdavky nenormatívne fin.prostriedky Vzdelávacie poukazy Bežné výdavky nenormatívne fin.prostriedky OU OŠ Financovanie súkromných školských zariadení emklub Súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva PROGRAMY SPOLU Strana 13 z 14

14 Rekapitulácia Návrh rozpočtu 2020 Návrh rozpočtu 2021 Návrh rozpočtu 2022 bežné príjmy mesto - hlavná činnosť bežné príjmy mesto - podnikateľská činnosť bežné príjmy mesto spolu bežné príjmy škôl a školských zariadení bežné príjmy spolu kapitálové príjmy príjmové finančné operácie - hlavná činnosť príjmové finančné operácie - podnikateľská činnosť príjmové finančné operácie spolu príjmy mesto - hlavná činnosť spolu príjmy mesto - podnikateľská činnosť spolu príjmy mesto spolu príjmy škôl a školských zariadení spolu príjmy bežné výdavky mesto - hlavná činnosť bežné výdavky mesto - podnikateľská činnosť bežné výdavky mesto - spolu bežné výdavky škôl a školských zariadení bežné výdavky spolu kapitálové výdavky - mesto kapitálové výdavky škôl a školských zariadení kapitálové výdavky spolu výdavkové finančné operácie spolu výdavky mesto - hlavná činnosť spolu výdavky mesto - podnikateľská činnosť spolu výdavky mesto spolu výdavky škôl a školských zariadení spolu výdavky saldo bežného rozpočtu saldo kapitálového rozpočtu saldo finančných operácií celkové saldo rozpočtu V Kremnici, dňa zostavila: Ing. Renáta Nováková Strana 14 z 14