Záverečný účet Obce Veľké Lovce za rok 2015

Veľkosť: px
Začať zobrazovať zo stránky:

Download "Záverečný účet Obce Veľké Lovce za rok 2015"

Prepis

1 Záverečný účet Obce Veľké Lovce za rok Predkladá : Ing. Libor Kráľ Spracoval: Bc. Anna Kurucová Vo Veľkých Lovciach dňa Návrh záverečného účtu vyvesený na úradnej tabuli dňa Záverečný účet schválený OZ dňa , uznesením č. I/2016

2 OBSAH : 1. obce na rok 2. Rozbor plnenia príjmov za rok 3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 4. Vysporiadanie schodku hospodárenia za rok 5. Tvorba a použitie prostriedkov rezervného a sociálneho fondu 6. Bilancia aktív a pasív k Prehľad o stave a vývoji dlhu k Prehľad o poskytnutých dotáciách 9. Podnikateľská činnosť

3 1. obce na rok Základným nástrojom finančného hospodárenia obce bol rozpočet obce na rok. Zostavený bol podľa ustanovenia 10 odsek 7 zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. obce Veľké Lovce na rok bol zostavený ako vyrovnaný. Bežný rozpočet bol zostavený ako prebytkový a kapitálový rozpočet ako schodkový. Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok, ktorý bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa uznesením č. V/2014 pís. A bod 2. na rok bol zmenený: - prvá zmena schválená dňa uznesením OZ č. I/ pís.a bod 1 - druhá zmena schválená dňa starostom obce - tretia zmena schválená dňa uznesením OZ č. III/ pís.a bod 1 - štvrtá zmena schválená dňa uznesením OZ č. IV/ pís.a bod 1 - piata zmena schválená dňa uznesením OZ č. VII/ pís.a bod 7 obce k v celých zmena zmena zmena zmena zmena Príjmy celkom z toho : Bežné príjmy Kapitál. príjmy Finančné príjmy Príjmy RO s právnou subj. Výdavky celkom z toho : Bežné výdavky Kapitálové výdavky Finanč. výdavky Bežné výdavky RO s právnou subjekt Kapitálové výdavky RO

4 2. Rozbor plnenia príjmov za rok celých Upravený rozpočet Skutočnosť Plnenie v % ) Bežné príjmy obce Upravený rozpočet Skutočnosť Plnenie v % Bežne príjmy: Úprava Plnenie plnenie v % 110 Daňové príjmy Výnos dane z príjmov Daň z majetku Daň z nehnuteľností - pozemkov Daň z nehnuteľností - stavieb Daň z nehnuteľností - bytov Domáce dane za tovary a služby Daň za psa Daň za ubytovanie Daň za užívanie verej.priestranstva Daň za komunálne odpady Príjmy z vlastníctva Z prenajatých pozemkov Z prenajatých budov a zariadení Administrátorsky a iné poplat.a platby Správne poplatky Pokuty a penále za porušenie predpisov Za predaj výrobkov tovarov a služieb Za služby domu smútku ČOV - stočné Za opatrovateľskú službu Za energie ZDR Za energie TJ Za energie lekáreň Platby za MŠ Platby za školský klub Úroky z tuzemských úverov a vkladov Nedaňové a ostatné príjmy Príjmy z výťažkov lotérií a iných hier Príjmy z refundácie Príjmy z dobropisov

5 310 Transfery na rôznej úrovni Za matričnú činnosť Na základnú školu Na materskú školu Na životné prostredie Na register obyvateľstva Na VPP Na sociálne dávky dotácia na podporu v nezamestnanosti dotácia, voľby, Dotácia / údržba ciest a KD/ dotácia /VUC kultúra, šport/ dotácia terénna sociálna práca Dar na prevádzku telocvične ) Kapitálové príjmy obce Upravený rozpočet Skutočnosť Plnenie v % Kapitálové príjmy: Úprava Plnenie plnenie v % 320 Kapitálové príjmy: Dotácia kanalizácia Dotácia radar Dotácia prekrytie dažďového jarku /pri kos dotácia kamerový systém /ZŠ, obec/ dotácia VUC-MAS /autobus.zástavka/ dotácia VUC cyklotur.odpočívadlo Príjem z predaja majetku ) Príjmové finančné operácie obce Upravený rozpočet Skutočnosť Plnenie v % Finančné operácie: Úprava Plnenie plnenie v % Finančné operácie Prevod z rezervného fondu Prevod dotácie z roku 2014 (kamer.s.) úver na rekonšt. a moder.vo

6 4) Príjmy RO ZŠ s MŠ Bežné príjmy : Upravený Skutočnosť Plnenie v % Nedaňové a ostatné príjmy Príjmy z dobropisov zš Rozbor čerpania výdavkov obce za rok v celých Upravený rozpočet Skutočnosť Plnenie v % ) Bežné výdavky obce Upravený rozpočet Skutočnosť Plnenie v % Bežné výdavky: Úprava Plnenie plnenie v % 01. Všeobecné verejné služby Výdavky verejnej služby Mzdy Odvody Tovary a služby /energia, audit,os.aut., reprez Bežné transfery /členské ZMOS,Termál,stav.ú splácanie úroku Iné všeobecné služby Mzda matrika Odvody matrika Energie a všeobecný materiál Voľby Tovary a služby Obrana Civilná ochrana Tovary a služby Ekonomická oblasť Cestná doprava Oprava a údržba komunikácií

7 05 Ochrana životného prostredia Nakladanie s odpadmi Tovary a služby /odvoz a uloženie odpadu/ Nakladanie s odpadovými vodami-čov Mzdy Odvody Tovary a služby Ochrana životného prostredia Tovary a služby Bývanie a občianska vybavenosť Rozvoj obcí Mzdy Odvody tovary a služby /energia CZ,údržba,kosenie/ tovary a služby /energia / súp.č tovary a služby /energia/ súp.č splácanie úroku Verejné osvetlenie tovary a služby /energia a údržba/ Zdravotníctvo Tovary a služby budova č Rekreácia, kultúra a náboženstvo Rekreačné a športové služby Tovary a služby /energia,údržba/ Bežné transfér.obč.združeniam Kultúrne služby Odvody Tovary a služby /energia, údržba, živ.jubileá/ Bežné transfery / obč..združeniam/ Vysielacie a vydavateľské služby tovary a služby / údržba rozhlas./ Náboženské a iné spoločenské služby Tovary a služby Sociálne zabezpečenie Staroba - obecná kuchyňa Mzdy Odvody Tovary a služby

8 10.20 Staroba opatrovateľská služba Mzdy Odvody Tovary a služby Nezamestnanosť Mzdy Odvody Tovary a služby Sociálna pomoc Mzdy /teren.soc.práca/ Odvody /teren.soc.práca/ Tovary a služby /teren.soc.práca/ Príspevky /vlastné zdroje/ Sociálne dávky /deti ZŠ dotácie/ ) Kapitálové výdavky obce Upravený rozpočet Skutočnosť Plnenie v % Kapitálové výdavky: Úprava Plnenie plnenie v % Cestná doprava Radar Ochrana životného prostredia Výstavba kanalizácie Rekonštrukcia čov Bývanie a občianska vybavenosť Polyfunkčná budova prekrytie jarku lávka autobusové zástavky kamerový systém obec spevnené plochy okolo PO a stožiare nákup pozemkov výstavba VO ) Finančné výdavkové operácie obce Upravený rozpočet Skutočnosť Plnenie v % Z rozpočtovaných ,- na splácanie istiny z prijatého úveru bolo k skutočne uhradených ,-, čo predstavuje 100% plnenie.

9 4) Výdavky rozpočtovej organizácii ZŠ s MŠ Bežné výdavky ZŠ s MŠ : Upravený rozpočet Skutočnosť Plnenie v % Predškolská výchova Mzdy Odvody Tovary a služby Bežné transfery Základné vzdelávanie Mzdy Odvody Tovary a služby Bežné transfery tovary a služby zdroj z obce Služby v škole - školská jedáleň Mzdy Odvody Tovary a služby Bežné transfery Služby v škole školský klub detí Mzdy Odvody Tovary a služby Bežné transfery Vysporiadanie výsledku hospodárenia za rok obce príjmy v výdavky v rozdiel v Bežný rozpočet , ,41 Bežný rozpočet ZŠ s MŠ 4 842, ,43 Bežný rozpočet , , ,39 Kapitálový rozpočet obec , ,89 Kapitálový rozpočet ZŠ 0,00 0,00 Kapitálový rozpočet , , ,63 Spolu bežný a kapit.rozpočet , , ,24 Finančné operácie: z toho , , ,24 Úver , ,00 Rezervný fond ,67 0,00 Dotácia z roku ,00 0,00 obce celkom , ,73 0,00 Schodok rozpočtu vo výške ,24 zistený podľa ustanovenia 10 ods.3 písm. a) a b) zák. č. 583/2004 Z.z.o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy bol v priebehu rozpočtového

10 roka vysporiadaný prijatým krátkodobým bankovým úverom, prevodom z rezervného fondu a z dotácie, ktorá bola vylúčená z prebytku hospodárenia v roku Tvorba a použitie prostriedkov rezervného a sociálneho fondu Rezervný fond Obec vytvára rezervný fond v zmysle zákona č.583/2004 Z.z. Rezervný fond obec nevedie na samostatnom bankovom účte. O použití rezervného fondu rozhoduje obecné zastupiteľstvo. Z rezervného fondu sa v priebehu roka na splátku úveru a kapitálové výdavky čerpala suma ,67. Rezervný fond Tvorba Čerpanie Zostatok RF rok ,00 0, ,71 RF rok 2012 z FO ,00 0, ,00 RF rok , ,00 RF rok , ,88 RF rok 0, , ,21 Sociálny fond Tvorbu a použitie sociálneho fondu neupravuje kolektívna zmluva. Sociálny fond Suma v ZS k ,20 Prírastky - povinný prídel - 1,05 % 982,04 - ostatné prírastky 0,24 Úbytky - stravovanie 1 136,80 - regeneráciu PS, dopravu 162,00 KZ k ,68 6. Bilancia aktív a pasív k v celých A K T Í V A Názov ZS k 1.1. KZ k Majetok spolu Neobežný majetok spolu z toho : Dlhodobý nehmotný majetok 0 0 Dlhodobý hmotný majetok Dlhodobý finančný majetok Obežný majetok spolu z toho : Zásoby 0 0 Zúčtovanie medzi subjektami VS Dlhodobé pohľadávky 0 Krátkodobé pohľadávky

11 Finančné účty Poskyt.návratné fin. výpomoci dlhod. 0 0 Poskytn.návratné fin. výpomoci krát. 0 0 Časové rozlíšenie Pohľadávky s p o l u ,66 z toho: Pohľadávky nedaňové 8 446,34 komunálny odpad 3 946,73 stočné 789,64 nájom za hrobové miesto 157,50 nájom kaderníctvo 66,00 za prieskumné územie MŽP 2 676,33 za výťažok zo stávkových hier 32,74 za opatrovateľskú službu 190,40 nájom pôda 37,00 nájom PO 550,00 Pohľadávky z dobropisov za energie 6 293,24 Pohľadávky voči odberateľom /refundácia energie/ 2 701,10 Pohľadávky daň z nehnuteľností ,98 P A S Í V A Názov ZS k 1.1. KZ k Vlastné imanie a záväzky spolu Vlastné imanie z toho : Oceňovacie rozdiely 0 0 Fondy 0 0 Výsledok hospodárenia Záväzky z toho : Rezervy Zúčtovanie medzi subjektami VS Dlhodobé záväzky Krátkodobé záväzky Bankové úvery a výpomoci Časové rozlíšenie Prehľad o stave a vývoji dlhu k Obec k eviduje tieto záväzky: Krátkodobé záväzky s p o l u ,87 z toho: krátkodobý úver na Verejné osvetlenie ,57 voči dodávateľom 6 002,04 preddavky daň z nehnuteľností 5,58 voči zamestnancom 7 994,59 voči orgánom soc.a zdrav.poisťovne 4 941,31

12 voči daňovému úradu 1 053,61 Dlhodobé záväzky ,68 Dlhodobý bankový úver na stavbu Polyfunkčný objekt stav úveru k ,00 splátka úveru ,00 stav úveru k ,00 sociálny fond 2 400,68 Ostatné rezervy 2 140,00 8. Prehľad o poskytnutých dotáciách podľa jednotlivých príjemcov Obec v roku poskytla dotácie v súlade so VZN č.1/2008 o dotáciách, právnickým osobám, fyzickým osobám - podnikateľom na podporu všeobecne prospešných služieb, na všeobecne prospešný, alebo verejnoprospešný účel. Žiadateľ dotácie Na bežné výdavky Suma poskytnutých finančných prostriedkov Suma skutočne použitých finančných prostriedkov Rozdiel (stĺ.2 - stĺ.3 ) Miestnej organizácii SZCCH a ZŤP Občianskemu združeniu Country búrka Miestnej organizácii Matice slovenskej Občianskemu združeniu Ľudový dom Miestnemu spolku SČK TJ Veľké Lovce ZŠ s MŠ Veľké Lovce Občianske združeniu Divadlo na podválku K boli vyúčtované všetky dotácie, ktoré boli poskytnuté v súlade so VZN č. 1/2008 o dotáciách. 9. Podnikateľská činnosť Obec nevykonáva podnikateľskú činnosť.

13