Záverečný účet obce. za rok 2011

Veľkosť: px
Začať zobrazovať zo stránky:

Download "Záverečný účet obce. za rok 2011"

Prepis

1 Záverečný účet obce za rok 2011 Prejednaný a schválený na zasadnutí Obecného zastupiteľstva uznesením číslo: 81/2012 dňa 27. júna

2 Úvod Obec Rudňany je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky. Obec je právnickou osobou, ktorá za podmienok ustanovených zákonom samostatne hospodári s vlastným majetkom a s vlastnými príjmami. Základnou úlohou obce pri výkone samosprávy je starostlivosť o všestranný rozvoj jej územia a o potreby jeho obyvateľov. Orgánmi obce je obecné zastupiteľstvo a starosta obce. Obecné zastupiteľstvo je zastupiteľský zbor zložený z 11 poslancov zvolených v priamych voľbách obyvateľmi obce na štyri roky. Starosta obce je predstaviteľom a najvyšším výkonným orgánom obce, ktorého volia obyvatelia na 4 roky. Starosta obce je štatutárnym orgánom. Funkciu starostu obce vo volebnom období zastáva p. Miroslav Blišťan. Funkciu zástupcu starostu obce vykonáva p. Bodziony Vladimír. Obec zabezpečuje organizačné a administratívne veci obecného zastupiteľstva a starostu obce, ako aj orgánov zriadených obecným zastupiteľstvom. Obecný úrad vykonáva odborné, administratívne a organizačné práce súvisiace s plnením úloh samosprávy obce a preneseným výkonom štátnej správy. Hlavný kontrolór obce Rudňany, ktorého volí obecné zastupiteľstvo na 6 rokov, je zamestnancom obce a vykonáva kontrolu úloh obce. V rámci zmluvy o hlavnom kontrolórovi viacerých obcí vykonával funkciu kontrolóra Ing. František Stanislav. Obec je zriaďovateľom rozpočtovej organizácie Základná škola, Rudňany 96. Záverečný účet Obec Rudňany v zmysle 16 ods. 5 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov spracovala záverečný účet za rok Záverečný účet obce obsahuje nasledovné časti: 1. Údaje o plnení rozpočtu v súlade s rozpočtovou klasifikáciou v členení: a) bežné príjmy a bežné výdavky /bežný rozpočet/ b) kapitálové príjmy a kapitálové výdavky / kapitálový rozpočet/ c) finančné operácie 2. Bilanciu aktív a pasív. 3. Prehľad o stave a vývoji dlhu. 4. Údaje o hospodárení príspevkových organizácií v pôsobnosti obce. 5. Prehľad o poskytnutých zárukách podľa jednotlivých príjemcov. 6. Údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti. 7. Hodnotenie plnenia programov obce. 2

3 1. Údaje o plnení rozpočtu za rok 2011 Základným nástrojom finančného hospodárenia obce bol rozpočet obce na rok Zostavenie rozpočtu sa riadilo ustanovením 10 odseku zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v platnom znení. Rozpočet na rok 2011 bol schválený Obecným zastupiteľstvom v Rudňanoch dňa uznesením č. 76/2011 v celkovej výške EUR v príjmovej a výdavkovej časti. Počas roka boli v Obecnom zastupiteľstve 11 zmeny rozpočtu a z toho schválené 10 zmeny rozpočtu obce a 1 zmena rozpočtu obce nebola schválená. Prvá zmena rozpočtu bola schválená uznesením OZ č. 98 a 112/2011, druhá zmena bola schválená uznesením OZ č. 126/2011, tretia zmena rozpočtu bola schválená uznesením OZ č. 127/2011, štvrtá zmena bola schválená uznesením OZ č. 176/2011, piata zmena rozpočtu bola schválená uznesením OZ č. 209/2011, šiesta zmena rozpočtu bola schválená uznesením OZ č. 210/2011, siedma zmena bola schválená uznesením OZ uznesením OZ č. 244/2011, ôsma zmena nebola schválená , deviata zmena bola schválená OZ uznesením OZ č. 253, desiata zmena bola schválená uznesením OZ č. 270/2011 a jedenásta zmena bola schválená uznesením OZ č. 268/2011. Po poslednej zmene rozpočet obce bol takýto: Rozpočet celkove v EUR Príjem spolu Výdaje obec Výdaje škola Bežný rozpočet v EUR Bežné príjmy spolu Bežné výdavky obec Bežné výdavky škola Kapitálový rozpočet v EUR Kapitálové príjmy celkové Kapitálové výdavky obec Kapitálové výdavky škola 0 Finančné operácie v EUR Príjmové finančné operácie celkové Výdavkové finančné operácie celkové

4 PLNENIE ROZPOČTU OBCE ZA ROK 2011 P r í j m y Rozpočet Skutočnosť po úpravach Bežné príjmy rozpočtu v EUR _ Daňové príjmy Podielové dane podiel na obyvateľov, orig. komp Výnos dane z nehnuteľnosti: za pozemky za stavby za byty Miestne dane a poplatky: za TKO za psov za verejné priestranstvo za dobyvací priestor Nedaňové príjmy z činnosti a vlastn. majetku obce: Dividendy Príjmy z prenajatých pozemkov Príjmy z nebytových priestorov Príjmy z prenájmu spoločenskej sály Príjmy z prenájmu Domu smútku Príjmy z vlastníctva bytov Príjmy z prenájmu dopravných prostriedkov Príjmy za správne poplatky Za porušenie predpisov zaškl., pokuty, penále Poplatky za predaj vodné a stočné byt. jednotky Poplatky za el. energiu, plyn byt. jednotky Poplatky a platby DS Príjmy za použitie telefónu, faxu, inzercie Príjmy za odpadové nádoby Poplatky za relácie v MR Príjmy za kopírovacie služby Poplatky za služby knižnice Poplatky za pranie obrusov vývarovne Príjmy za poskytnutie služeb za úhradu Poplatky za vodné stočné vývarovňa Poplatky vodné stočné od nájomníkov Poplatky za EN spol.sála Poplatky za plyn vývarovňa Príjmy z réžie vyvaorvne Príjmy za šrot zberné suroviny Príjmy správca cintorína za školenie Príjmy za poškodené vodomere Príjmy za služby vypratanie strojovne Príjmy za úhradu z nákupu pece 5 RP.II Príjmy z preplatku EN

5 Príjem z náhrad cestovného za sčítanie obyvatelstva Príjmy za cintorínske poplatky - OHM, NHM, kolumbárium, hrobky, voda a TKO Príjmy za náhrady cestovného za sčítanie obyvateľov Príjmy za kosenie Príspevok od rodičov MŠ Príspevok za družinu v ZŠ Príjmy za služby stravné vyvarovňa Príjmy za služby stravné dôchodcovia Príjmy za služby stravné ŠJ pri ZŠ Úroky z účtov finančného hospodárenia Úroky z účtov finančního hospodárenia ZŠ Príjmy z náhrad poistného plnenia Vrátky zo ZŠ Z refundácie CO Príjmy z ROEP 6 44 C e l k o m transfery a dotácie Granty, transfery a dotácie : 311 Grant darovacia zmluva pre MŠ Dotácia na chránené dielne ZŠ Transfer na školstvo z KŠÚ pre ZŠ Transfer na dohod. konanie za kreditové príplatky Transfer z KŠÚ na vzdelávacie poukazy Transfer z KŠÚ na asistentov učiteľa Transfer z KŠÚ na dopravné Transfer z KŠÚ na odchodné Transfer na žiakov z znevýhodneného prostredia Transfer na matriku Transfer na pozemné komunikácie Transfer na stavebný poriadok Transfer na životné prostredie KÚŽP Transfer na životné prostredie MŽP Transfer na hlásenie pobytu občanov a registra obyvateľov Dotácia pre MŠ na vzdelávanie a výchovu predškolákov Transfer na prídavky záškolácke Dotácia osobitného príjemcu Dotácia na stravovanie žiakov v HN Dotácia na školské potreby v HN Dotácia na sčítanie obyvateľov, bytov a domov v r Dotácia na projekt Športom proti kriminalite Dotácia na aktivačnú činnosť Dotácia na dobrovoľnícku činnosť Dotácia na chránené dielne z Úradu práce Dotácia na údržbára z ÚP Príspevok nenávratný z EÚ ZŠ 96 ROP Príspevok nenávratný z EÚ ZŠ 96 ROP Bežné príjmy rozpočtu obce

6 Kapitálové príjmy rozpočtu 231 Príjem z predaja kap. aktív - Octavie Príspevok nenávratný z EU ZŠ 96 ROP Príspevok nenávratný z ŠR ZŠ 96 ROP Kapitálové príjmy rozpočtu Finančné operácie príjmové 453 Zostatok z predchádzajúcich rokov ZŠ dopravné Z prevodov dotácie - povodne _Z prevodov peňažných fondov obci Finančné operácie príjmové S p o l u p r í j m y Podstatnú časť vlastných bežných príjmov obce tvoril podiel na dani z príjmov fyzických osôb vo výške ,60 EUR. Obci v roku 2011 boli poskytnuté transfery na financovanie školstva: - základné školstvo normatívne fin. prostriedky na BV ,00 EUR, - základné školstvo normatívne fin. prostriedky za kreditné príplatky 1 967,00 EUR, - základné školstvo nenormatívne fin. prostriedky ,52 EUR, - materské školy pre predškolákov 7 780,00 EUR, - hmotná núdza školské potreby ,80 EUR, Celkom: ,32 EUR, Na základe zákona č. 461/2001 Z. z. obec hospodárila s finančnými prostriedkami poukázanými na prenesený výkon štátnej správy, najmä na: - matričnú činnosť 4 771,65 EUR, - stavebný úrad 4 489,11 EUR, - životné prostredie KÚŽP 434,00 EUR, - životné prostredie MŽP 412,00 EUR, - pozemné komunikácie 201,38 EUR, - trvalý pobyt a registratúru 1 256,31 EUR. Granty poskytnuté : Grant pre MŠ 89 darovacia zmluva 800,00 EUR, 6

7 V ý d a v k y Rozpočet Skutočnosť Bežné výdavky rozpočtu v EUR Výdavky verejnej správy Dotácia na povodne z r Výdavky na služby manažmentu Euro dotácie ZŠ Transfer na výkon trvalého pobytu a registra obyv Finančná a rozpočtová oblasť Transfer na matriku Dotácia na sčítanie obyvateľov, domov a bytov Splácanie úrokov z úverov Civilná ochrana Policajné služby Požiarna ochrana Cestná doprava Transfer na pozemné komunikácie Nákladanie s odpadmi Transfer na životné prostredie Transfer na stavebný poriadok Rozvoj bývania stavebný dozor Dotácia na aktivačnú činnosť Dotácia na dobrovoľnícku činnosť Rozvoj obce Zásobovanie vodou Verejné osvetlenie Bývanie a občianska vybavenosť Dotácia na údržbara z ÚPaSV Rekreačné a športové služby Dotácia na projekt Športom proti kriminalite Knižnica Ostatné kultúrne služby Ostatné kultúrne služby Banícky cech Vysielacie a vydavateľské služby Náboženské a iné spoločenské služby Služby a údržba MŠ, ŠJ Dotácia pre MŠ na vzdeláv. a výchovu predškol. z KŠÚ Grant darovacia zmluva MŠ Materská škola Materská škola 5 RP.II Základná škola manažment ROP Vzdelávanie nedefinovateľné podľa úrovne ŠJ pri MŠ ŠJ pri MŠ 5 RP.II Zriadenie chránenej dielne ZŤP dotácia a VZ Zariadenie sociálnych služieb - vyvarovňa Staroba opatrovatelská služba Program rozvoja soc. ter. pracovníkov FSR Transfer na prídavky zaškolácke Sociálna pomoc občanom v núdzi

8 10703 Sociálna pomoc občanov v núdzi stravovanie Sociálna pomoc občanom v núdzi učebné pomôcky Dotácia osobitného príjemcu Bežné výdavky rozpočtu Kapitálové výdavky rozpočtu EUR Nákup autobusu Karosa Nákup osobného motorového vozidla Nákup dverného komunikátora Nákup telefónnej ústredne Nákup ojazdeného osobného motorového vozidla Rekonštrukcia druhej časti budovy MŠ 89 na byty Regulácia potoka Furmanec Rekonštrukcia cesty Závistlivec Rekonštrukcia oporný múr pri MŠ Rekonštrukcia a modernizácia ZŠ 96 ROP Nákup elektrickej panvice a elektrického kotla Kapitálové výdavky spolu Finančné operácie výdavkové Transakcia verejného dlhu splátka úveru starého Transakcia verejného dlhu splátka úveru Kolkáreň Transakcia verejného dlhu splátka úveru Baňa Západ Finančné operácie výdavkové spolu S p o l u v ý d a v k y * originálne kompetencie - MŠ, ŠJ, družina, ktoré boli financované z podielových daní - Materská škola s. č ,22 EUR, - Materská škola s. č ,84 EUR, - Školská jedáleň s. č ,84 EUR, - Školská jedáleň s. č ,15 EUR, - Školská jedáleň pri ZŠ ,75 EUR, - Družina pri ZŠ 8 383,00 EUR. * dotácie poskytnuté z rozpočtu obce - Slovenskému zväzu invalidov 332,00 EUR, - Obecnému športovému klubu ,00 EUR, - Rímskokatolíckej cirkvi 3 000,00 EUR, - Baníckemu cechu 700,00 EUR, 8

9 Rozpočet Skutočnosť v EUR Celkové p r í j m y ,86 Celkové v ý d a j e obce ,24 pre školu ,56 Rozdiel medzi príjmami a výdavkami za rok ,06 Celkové príjmy bežné za rok ,33 Celkové príjmy kapitálové za rok ,19 P r í j m y s p o l u : ,52 Celkové výdavky bežné za rok ,31 Celkové výdavky kapitálové za rok ,16 Celkové výdavky bežné a kapitálové Základnej školy za rok ,56 Výdavky s p o l u : ,03 Hospodársky výsledok bežného rozpočtu za rok ,46 Hospodársky výsledok kapitálového rozpočtu za rok ,03 Hospodársky výsledok z rozpočtového hospodárenia bežného a kapitálového rozpočtu za rok 2011 činí ,49 Odpočet za dotáciu na chránenú dielňu ZŠ z r ,29 Prebytok rozpočtu na rozdelenie do rezervného fondu činí ,20 Návrh na rozdelenie prebytku rozpočtu: 10 % povinný prídel do rezervného fondu vo výške 9 570,92 90 % do fondu rozvoja obce ,28 Celkové finančné operácie príjmové za rok ,34 Celkové finančné operácie výdavkové za rok ,77 Hospodársky výsledok z finančných operácií činí ,57 Celkový hospodársky výsledok do fondu rozvoja obce činí ,85 Zostatok na bežných účtoch k po odpočítaní účelových prostriedkov, fondov a účtov je výsledok hospodárenia vo výške ,77 9

10 v EUR Finančné prostriedky na účtoch v bankách: ,28 z toho finančné prostriedky: sociálneho fondu 1 571,25 rezervného fondu ,02 bytového fondu opráv 5 556,39 fondu nákladov 5 RP.II 2 779,53 depozitného účtu 1 757,10 potravinárského účtu 298,93 za dotáciu chránené dielne ZŠ r ,29 výsledok hospodárenia na ostatné použitie ,77 Hodnota nadobudnutého majetku v roku 2011 Vybavenie výpočtovou technikou z projektu ROP pre ZŠ 96 z EÚ, ŠR a VZ ,00 Oporný múr pri MŠ ,68 Dverný komunikátor správa obecného úradu 1 950,70 Telefónna ústredňa správa obecného úradu 2 906,50 Nákup osobného motorového vozidla KIA ,00 Nákup ojazdeného motorového vozidla TOYOTA 4 000,00 Nákup elektrického kotla 150 l pre ŠJ pri ZŠ ,80 Nákup elektrickej panvice 120 l pre ŠJ pri ZŠ ,48 Celkom nadobudnutý majetok : ,16 Nedokončené investície z r v EUR Projekt banský skanzen 1 933,74 Projektová dokumentácia kanalizácie Závistlivec 9 135,63 Projektová dokumentácia cesty Závistlivec 819,59 Projektová dokumentácia Slobodárne č. 75 na byty ,28 Projekt elektrickej prípojky na byt pri MŠ ,00 Projektová dokumentácia na byt pri MŠ ,00 Celkom: ,24 10

11 REKAPITULÁCIA Rozpočet Bežné Kapitálové Finančné operácie Spolu Skutočnosť Rok 2011 Príjmy Výdavky Rozdiel Bežné Kapitálové Spolu Finančné operácie Spolu Plnenie Percentá (%) Rok 2011 Príjmy Výdavky Rozdiel Bežné 99,53 92,06 - Kapitálové 101,69 41,19 - Spolu 99,60 89,05 - Finančné operácie 100,00 102,39 - Spolu 99,63 89,44 - Schodok bežného rozpočtu , pozostáva z dotácie z r za povodne z KÚŽP vo výške a dopravného ZŠ 470, zostatok vo výške zmena rozpočtu na zaplatenie výdavkov za služby manažmentu Euro dotácie za rekonštrukciu ZŠ. Obec Rudňany vykázala za rok 2011 tento výsledok hospodárenia ako rozdiel nákladov a výnosov. Náklady v EUR Výnosy v EUR Výsledok hospodárenia v EUR zisk Základná škola vykázala za rok 2011 tento výsledok hospodárenia ako rozdiel nákladov a výnosov. Náklady v EUR Výnosy v EUR Výsledok hospodárenia v EUR zisk Výsledok hospodárenia za obec v roku 2011 je zisk 4 473, ktorý pozostáva z rozdielu nákladov a výnosov. Zisk navrhujeme preúčtovať na účet nevysporiadaného výsledku hospodárenia minulých rokov. Prehľad o výnosoch a nákladoch obce k

12 Od roku 2008 začalo platiť popri rozpočtovom hospodárení obce tzv. akruálne účtovníctvo. Do roku 2008 samosprávy hodnotili hospodárenie na základe hotovostného účtovníctva, t. z. výdavky ako platby v čase platenia a príjmy ako prevzaté peniaze počas kalendárneho roka. Akruálne účtovníctvo pozná náklady a výnosy vzniknuté počas roka hoci neboli zaplatené. Obec v roku 2011 dosiahla tieto výnosy a náklady podľa jednotlivých účtov. Výnosy popis a výška podľa účtov: Druh výnosov Popis výnosov /číslo účtu a názov/ Suma v EUR 602 Výnosy z predaja služieb 602 -voda, EN, služby, tržby vývarovne , Daňové výnosy podielové dane, DN -pozemky, stavby, byty, psy, verejné priestranstvo 633 Výnosy z poplatkov správne, miestne, administratívne poplatky, poplatky za komunálny odpad 64 Ostatné výnosy 641,642,645,648 - nájomné, predaj DHN a materiálu, ostatné pokuty 65 Rezervy 652,653,657,658 - zákonné a ostatné rezervy, opravné položky , , , ,00 66 Finančné výnosy 662 úroky 244,00 69 Výnosy z transferov 693,694,697,699 - výnosy z bežných a kapitálových transferov zo ŠR a od iných subjektov VS, mimo VS a z odvodu rozpočtových príjmov ,00 Spolu ,00 Náklady - popis a výška podľa účtov: Druh nákladov Popis nákladov /číslo účtu a názov/ Suma v EUR 50 - spotrebované nákupy 501,502 - spotreba materiálu a energie ,00 51 služby 511,512,513,518 - opravy, cestovné a ostatné služby , osobné náklady 521,524,525,527 - mzdy a odvody ,00 53 dane a poplatky ostatné dane a poplatky 411, ostatné náklady na prevádzku 545,546,548 - náklady na prevádzku , odpisy, rezervy 551,552,553,557,558 - odpisy, tvorba rezerv a opravných položiek , finančné náklady 562,568 - úroky a ostatné fin. náklady , náklady na transfery 584,586 náklady na transfery z rozpočtu obce , daň z príjmov 591 zrážková daň z úroku 45,00 Spolu ,00

13 2. Bilancia aktív a pasív BILANCIA AKTÍV A PASÍV za rok 2011 Strana aktív súvahy má nasledovnú štruktúru: v EUR OBEC ZŠ Majetok /aktíva/ spolu A. Neobežný majetok: v tom: A.1 Dlhodobý nehmotný majetok 0 0 A.2 Dlhodobý hmotný majetok v tom: pozemky stavby samostatné hnuteľné veci a súbory hnut. vecí dopravné prostriedky obstaranie dlhodobého hmotného majetku A.3 Dlhodobý finančný majetok B. Obežný majetok: v tom: B.1 Zásoby B.2 Zúčtovanie medzi subjektmi verejnej správy účet Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce účet B.3 Dlhodobé pohľadávky 0 1 B.4 Krátkodobé pohľadávky v tom: nedaňové daňové B.5 Finančné účty v tom: pokladnica 0 ceniny bankové účty C. Časové rozlíšenie: v tom: C.1 Náklady budúcich období STRANA AKTÍV CELKOM

14 Strana pasív súvahy má nasledovnú štruktúru: v EUR OBEC ZŠ Vlastné imanie a záväzky/pasíva/: A. Vlastné imanie: v tom: výsledok hospodárenia v tom: nevysporiadaný výsledok hospodárenia z minulých rokov výsledok hospodárenia za účtovné obdobie B. Záväzky: v tom: B.1 Rezervy v tom: rezervy zákonné krátkodobé B.2 Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy B.3 Dlhodobé záväzky v tom: ostatné dlhodobé záväzky záväzky zo sociálneho fondu iné záväzky B.4 Krátkodobé záväzky v tom: dodávatelia nevyfakturované dodávky zamestnanci zúčt. s organ. soc. poist. a zdrav. poistenia ostatné priame dane transfery a ost. zúčt. mimo verejnej správy B.5 Bankové úvery a výpomoci v tom: bankové úvery dlhodobé C. Časové rozlíšenie: v tom: Výnosy budúcich období STRANA PASÍV CELKOM

15 3. Prehľad o stave a vývoji dlhu v EUR Zostatok nesplateného dlhodobého úveru na 2 x 10 b. j ,83 /splatnosť 30 rokov zo ŠFRB do r. 2032/ Mesačná splátka úveru, vrátane istiny a úrokov bola vo výške 1 249,02 EUR. Zostatok nesplateného dlhodobého úveru na prestavbu 16 b. j. kolkáreň ,50 /splatnosť 15 rokov z VÚB a.s. do r. 2020/ Mesačná splátka istiny úveru je pevná vo výške 2 987,45 EUR. Úroky z úveru boli splácané mesačne z bežných výdavkoch transakcií verejného dlhu. Zostatok nesplateného dlhodobého úveru na 29 b. j. Baňa Západ ,75 /splatnosť 30 rokov zo ŠFRB do r. 2038/ Mesačná splátka úveru, vrátane istiny a úrokov bola vo výške 1 999,20 EUR. Celkový zostatok nesplateného dlhodobého úveru /istiny/ ,08 Výdavkovými finančnými operáciami obec zabezpečila splácanie istín úverov: - zo Štátneho fondu rozvoja bývania - 20 bytových jednotiek s. č. 471,472, - zo Štátneho fondu rozvoja bývania - 29 bytových jednotiek Baňa Západ - z VÚB banky a. s bytových jednotiek kolkáreň Splácanie úrokov z úverov obec splácala z bežných výdavkov. Vývoj v ďalšom splácaní úverov istiny a úrokov je krytá z príjmovej časti rozpočtu úhradou nájomného za obecné byty. Stav pohľadávok k ,52 EUR. Pohľadávky pozostavajú z daňových vo výške 9 708,96 EUR, a z nedaňových vo výške ,56 EUR. V aktívach sú ponížené o opravné položky k pohľadávkam vo výške 1545 EUR. z dôvodu rizika nevymožiteľnosti. Významné pohľadávky podľa jednotlivých položiek súvahy /v EUR/ Riadok Hodnota pohľadávok Pohľadávky súvahy v EUR Krátkodobé ,00 Z toho: 319 Daňové pohľadávky 318 Nedaňové pohľadávky Spolu ,00 Opis ,00 Dane z nehnuteľnosti pozemky, stavby, byty ,00 Poplatky za nájomné, služby voda, EN, plyn, TKO bytové a nebytové jednotky, TKO FO a PO, ostatné pohľadávky 15

16 Pohľadávky podľa zostatkovej doby splatnosti v EUR Pohľadávky podľa zostatkovej doby splatnosti Hodnota v EUR k Hodnota v EUR k Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti , ,00 do 1 roka Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti , ,00 od 1 roka do 5 rokov Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti 0 0 dlhšou ako 5 rokov Spolu (súčet riadkov súvahy 048 a 060) , ,00 Oproti roku 2010 bol bol nárast daňových pohľadávok vo výške 595,14 EUR, týka sa to Bane š.p. v likvidácií, Sp. Nová Ves. V r boli zrušené platobné výmery p. Turčina Stanislava, Prešov rozhodnutím chybného vystavenia vo výške 1 498,72 EUR. Nárast bol u nedaňových pohľadávkach- nedoplatky na nájomnom a službách, hlavne nedoplatky za vodu za bytové a nebytové priestory, nedoplatky KO FO a PO, KO a voda Rochus a Zabijanec. Najväčším nedoplatkom je neuhradená faktúra Kovotvary vo výške EUR a ostatné pohľadávky. Stav záväzkov k ,32 EUR. Záväzky z dodávateľských faktúr boli uhradené. 4. Údaje o hospodárení príspevkových organizácií v pôsobnosti obce Obec Rudňany nie je zriaďovateľom žiadnej príspevkovej organizácie. 5. Prehľad o poskytnutých zárukách podľa jednotlivých príjemcov Prehľad o stave a ručení obce Rudňany Výška ručenia obce Rudňany združenia SEZO Spiš v prepočte na počet obyvateľov v prípade budúceho záväzku dlžníka počet obyvateľov a výška ručenia ,73 EUR. Výška ručenia obce Rudňany združenia SEZO Spiš, II. etapa projektu SEZO separovaný zber prepočítaný na počet obyvateľov v prípade budúceho záväzku dlžníka počet obyvateľov a výška ručenia ,62 EUR. Ručiteľské záväzky sú účtovne evidované na podsúvahových účtoch. 16

17 6. Údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti Obec Rudňany nie je držiteľom živnostenského listu a v svojom mene nevykonáva podnikateľskú činnosť. Obec Rudňany je akcionárom: - Podtatranskej vodárenskej spoločnosti, a.s. so sídlom v Poprade. Z jej základného imania ,01 EUR má obec podiel ,37 EUR v kmeňových zaknihovaných akciách v počte ks a menovitej hodnote 3,19 EUR. - Dexia banka Slovensko, a.s. Žilina, na účte cenných papierov sú akcie v celkovej hodnote 4 389,- EUR, s počtom akcií 11 ks v menovitej hodnote á 399,- EUR. 7. Hodnotenie plnenia programov obce Obec Rudňany hospodárila počas roka 2011 podľa schváleného programového rozpočtu, ktorý obsahoval 11 základných programov. Tie sa ďalej členili na podprogramy, projekty, prvky a merateľné ukazovatele s cieľovou hodnotou. Za polrok bola vypracovaná monitorovacie správa. Prílohou č. 1 je sumár výdavkov programového rozpočtu za rok 2011 rozpočet a čerpanie podľa jednotlivých programov. Predmetom hodnotenia je najmä plnenie merateľných ukazovateľov a v súvislosti s nimi naplnenie cieľov. Podrobné údaje sú obsiahnuté v tabuľkovej prílohe záverečného účtu. Príloha č. 1: Sumár výdavkov programového rozpočtu za obec a základnú školu rok 2011 Programy rozpočtu Čerpanie Bežné výdavky Čerpanie Kapitálo vé výdavky Čerpanie Finančné operácie 17 Čerpanie celkove k Rozpočet po zmenách % čerpania 1. Plánovanie, manažment, kontrola a administratíva ,70 % 2. Služby občanom ,75 % 3. Odpadové ,94 % hospodárstvo 4. Komunikácie ,74% 5. Vzdelávanie ,34 % 6. Šport ,47 % 7. Kultúra ,88 % 8. Prostredie pre ,57 % Život 9. Sociálne služby ,80 % 10. Bezpečnosť, právo a poriadok ,20 % 11. Bývanie ,63 % C e l k o m : ,44 %

18 Audit účtovnej závierky V súlade s 9 odst. 4 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení účtovnú závierku obce overila audítorka Ing. Mária Kyselová, Matejovská 4094/54, Poprad. Audit konštatoval, že účtovná závierka poskytuje vo všetkých významných súvislostiach pravdivý a verný obraz finančnej situácie Obce Rudňany k , výsledky jej hospodárenia a peňažné toky za rok končiaci k uvedenému dátumu v súlade so zákonom o účtovníctve. Audit na základe overenia rozpočtového hospodárenia zachyteného v poznámkach účtovnej závierky nezistil vo všetkých významných súvislostiach skutočnosti, ktoré by spochybňovali vykázané výsledky rozpočtového hospodárenia. Audit potvrdzuje, že stav vykázaného dlhu obce je zhodný so stavom vykázaných v účtovnej závierke. Rudňany, dňa Miroslav Blišťan starosta obce Spracovala: Anna Šteinerová Príloha: Hodnotenie plnenia programového rozpočtu za rok 2012 Vyvesené: Zvesené:

19 19