Záverečný účet Obce Liptovský Michal. za rok Predkladá : Mgr. Tuková Elena. Spracoval: Lacková Zdenka. V Liptovskom Michale dňa 05.

Veľkosť: px
Začať zobrazovať zo stránky:

Download "Záverečný účet Obce Liptovský Michal. za rok Predkladá : Mgr. Tuková Elena. Spracoval: Lacková Zdenka. V Liptovskom Michale dňa 05."

Prepis

1 Záverečný účet Obce Liptovský Michal za rok 2017 Predkladá : Mgr. Tuková Elena Spracoval: Lacková Zdenka V Liptovskom Michale dňa 05. júna 2018 Návrh záverečného účtu vyvesený na úradnej tabuli dňa Záverečný účet schválený OZ dňa , uznesením č. 3/2018

2 Záverečný účet obce za rok 2017 OBSAH : 1. Rozpočet obce na rok Rozbor plnenia príjmov za rok Rozbor čerpania výdavkov za rok Použitie prebytku hospodárenia za rok Tvorba a použitie prostriedkov rezervného a sociálneho fondu 6. Bilancia aktív a pasív k Prehľad o stave a vývoji dlhu k Hospodárenie príspevkových organizácií 9. Prehľad o poskytnutých zárukách 10. Podnikateľská činnosť 11. Finančné usporiadanie finančných vzťahov voči: - zriadeným a založeným právnickým osobám - ostatným právnickým osobám a fyzickým osobám podnikateľom - štátnemu rozpočtu - štátnym fondom - rozpočtom iných obcí - rozpočtom VÚC

3 Záverečný účet Obce Liptovský Michal za rok Rozpočet obce na rok 2017 Základným nástrojom finančného hospodárenia obce bol rozpočet obce na rok Obec v roku 2017 zostavila rozpočet podľa ustanovenia 10 odsek 7) zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Rozpočet obce na rok 2017 bol zostavený ako vyrovnaný. Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa uznesením č. 7/2016 Zmeny rozpočtu: - prvá zmena schválená dňa uznesením č. 5/ druhá zmena schválená dňa uznesením č. 6/2017 Rozpočet obce k Schválený rozpočet v Schválený rozpočet po poslednej zmene v Príjmy celkom , ,03 Bežné príjmy ,58 Kapitálové príjmy 5 274,96 464,45 Finančné príjmy Výdavky celkom , ,79 Bežné výdavky ,97 Kapitálové výdavky 8 220, ,82 Finančné výdavky 0 0

4 2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2017 v , ,44 100,01 1) Bežné príjmy - daňové príjmy: , ,64 100,01 a) Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve Z predpokladanej finančnej čiastky v sume ,95 z výnosu dane z príjmov boli k poukázané prostriedky zo ŠR v sume ,95, čo predstavuje plnenie 100 %. b) Daň z nehnuteľností Z rozpočtovaných 6 160,65 bol skutočný príjem k v sume 6 160,65, čo je 100 % plnenie. Príjmy dane z pozemkov boli v sume 4 067,11, dane zo stavieb boli v sume 2 093,54. K obec eviduje pohľadávky na dani z nehnuteľností v sume 1 326,90. c) Daň za psa Z rozpočtovaných 300 bol skutočný príjem k v sume 306,62, čo je 102,20 % plnenie. K obec neviduje pohľadávku na dani za psa vo výške 12. d) Daň za ubytovanie Z rozpočtovaných 1 069,20 bol skutočný príjem k v sume 1 069,20, čo je 100 % plnenie. e) Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad Z rozpočtovaných 6 047,22 bol skutočný príjem k v sume 6 047,22, čo je 100 % plnenie. K obec eviduje pohľadávky na poplatku za komunálny odpad v sume 451,57. 2) Bežné príjmy - nedaňové príjmy: Schválený rozpočet na rok Skutočnosť k po poslednej zmene 6 398, ,94 100,15 a) Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku Z rozpočtovaných 3 071,75 bol skutočný príjem k v sume 3 081,54, čo je 100,31 % plnenie. Ide o príjem z prenajatých pozemkov v sume 751,75 a príjem z prenajatých budov, priestorov a objektov v sume 2 329,79. b) Administratívne poplatky a iné poplatky a platby Administratívne poplatky - správne poplatky: Z rozpočtovaných 3 326,40 bol skutočný príjem k v sume 3 326,40, čo je 100 % plnenie.

5 3) Bežné príjmy - ostatné príjmy: , , Obec prijala nasledovné granty a transfery: P.č. Poskytovateľ Suma v Účel Ministerstvo dopravy 280,86 Spoločný stavebný úrad a výstavby SR 3. Okresný úrad Odbor 28,22 Na prenesený výkon štátnej správy starostlivosti o ŽP 4. Ministerstvo vnútra SR 99,66 REGOB evidencia obyvateľov 5. Ministerstvo vnútra SR 213,20 Register adries 5. Okresný úrad Ružomberok 60 Civilná ochrana 6. Okresný úrad Odbor pre 13,05 Na prenesený výkon štátnej správy cestnú dopravu a pozem. komunikácie 7. Obvodný úrad Ružomberok 568,30 Voľby do NR SR 8. Dobrovoľná požiarna ochrana SR Materiálno-technické vybavenie, ochran. prac. prostriedky, odb. príprava členov, servis techniky a vozidiel 9. Tuzem. bež. granty 7 710,12 Bežné výdavky sponzorské dary 10. Žilinský samosprávny kraj 500 Oslavy 90. výročia založenia DHZ Lipt. Michal Granty a transfery boli účelovo viazané a boli použité v súlade s ich účelom. 4) Kapitálové príjmy: 464,45 464, ) Príjmové finančné operácie: Zostatok nepoužitých finančných prostriedkov z r z projektu Mondi SCP vo výške 7465 zapojených do rozpočtu.

6 3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2017 v Schválený rozpočet na rok Skutočnosť k , ,93 100,02 1) Bežné výdavky : , ,11 100,02 v tom : Funkčná klasifikácia Rozpočet Skutočnosť Výdavky verejnej správy , ,40 100,03 Všeobecné verejné služby 1 181, , Finančná a rozpočtová oblasť 1 285, , Ochrana pred požiarmi 2 343, , Cestná doprava 6 864, , Nakladanie s odpadmi , , Rozvoj obcí , ,46 100,08 Verejné osvetlenie 1 416, , Kultúra Miestny rozhlas 119,18 118,08 99,07 Vzdelávanie 711,79 711, Spolu , ,11 100,02 a) Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania Z rozpočtovaných ,15 bolo skutočné čerpanie k v sume ,15, čo je 100 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov OcÚ. b) Poistné a príspevok do poisťovní Z rozpočtovaných 7 921,91 bolo skutočne čerpanie k v sume 7 922,17, čo je 100 % čerpanie. Sú tu zahrnuté odvody poistného z miezd všetkých pracovníkov za zamestnávateľa. c) Tovary a služby Z rozpočtovaných ,81 bolo skutočne čerpané k v sume ,69, čo je 100,04 % čerpanie. Ide o prevádzkové výdavky, ako sú cestovné náhrady, energie, materiál, rutinná a štandardná údržba a ostatné tovary a služby. d) Bežné transfery a príspevky Z rozpočtovaných 2 660,10 bolo skutočne čerpané k v sume 2 660,10, čo predstavuje 100 % čerpanie. Sú to poskytnuté transfery: Spoločný stavebný úrad Lipt. Sliače 280,86, Ružomberské združenie miest a obcí 88,80 / členské/, KLASTER Liptov / členské / 181,20, transfer Základnej škole s materskou školou v Lipt. Teplej 651,44 záujm. činnosť detí, Centrum voľného času Elán Ružomberok 35,55 záujmová činnosť detí, sociálne príspevky 100, príspevok na činnosť Erka 128,06 / materiál, hud. nástroje a zvonce na Dobrú novinu/, príspevok Jednote dôchodcov Lipt. Michal 92,21, príspevok na

7 dopravu SAD LIORBUS a.s. 615,60, ZMOS /DCOM/ 302, Regionálne vzdelávanie Martin /členské/ r ,19 a r ,19, Červený kríž 10. 2) Kapitálové výdavky : 2 945, , v tom : Funkčná klasifikácia Schválený Skutočnosť rozpočet na rok 2017 po poslednej zmene Osobný automobil 2 945, , /2. splátka/ Spolu 2 945, , ) Výdavkové finančné operácie : Použitie prebytku hospodárenia za rok 2017 Rozpočet po zmenách 2017 v Skutočnosť k v Príjmy celkom , ,44 Bežné príjmy , ,99 Kapitálové príjmy 464,45 464,45 Finančné príjmy Výdavky celkom , ,93 Bežné výdavky , ,11 Kapitálové výdavky 2 945, ,82 Finančné výdavky 0 0 Hospodárenie obce za rok ,51 Vylúčenie z prebytku 4 025,62 Upravené hospodárenie obce 5 134,88

8 Prebytok rozpočtu v sume 9 160,51 EUR zistený podľa ustanovenia 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, upravený o nevyčerpané prostriedky z účelovo určených darov od Mondi SCP v sume 3 704,63 EUR a nevyčerpané prostriedky zo sociálneho fondu v sume 320,99 EUR navrhujeme použiť na: - tvorbu rezervného fondu 5 134,88 EUR V zmysle ustanovenia 16 odsek 6 zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa na účely tvorby peňažných fondov pri usporiadaní prebytku rozpočtu obce podľa 10 ods. 3 písm. a) a b) citovaného zákona, z tohto prebytku vylučujú : a) nevyčerpané prostriedky z účelovo určených darov od Mondi SCP podľa ustanovenia 5 ods. 3 zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v sume 3 704,63 EUR b) nevyčerpané prostriedky zo sociálneho fondu podľa zákona č. 152/1994 Z.z. o sociálnom fonde (obec nemá zriadený samostatný bankový účet na sociálny fond v banke) v sume 320,99 EUR, Na základe uvedených skutočností navrhujeme skutočnú tvorbu rezervného fondu za rok 2017 vo výške 5 134, Tvorba a použitie prostriedkov rezervného a sociálneho fondu Rezervný fond Obec vytvára rezervný fond v zmysle zákona č. 583/2004 Z. z. Rezervný fond vedie sa na samostatnom bankovom účte. O použití rezervného fondu rozhoduje obecné zastupiteľstvo. Fond rezervný Suma v ZS k ,15 Prírastky - z prebytku hospodárenia 1 782,50 - ostatné prírastky /úroky/ 0 Úbytky - použitie rezervného fondu : 0 - ostatné úbytky /poplatky/ 71,80 KZ k ,85 Sociálny fond Sociálny fond Suma v ZS k ,18 Prírastky - povinný prídel - 1 % 183,58 Úbytky- stravovanie 81,77 KZ k ,99

9 6. Bilancia aktív a pasív k v A K T Í V A Názov ZS k KZ k Majetok spolu , ,26 Neobežný majetok spolu , ,77 Dlhodobý nehmotný majetok 0 0 Dlhodobý hmotný majetok , ,24 Dlhodobý finančný majetok , ,53 Obežný majetok spolu , ,26 Zásoby 0 0 Zúčtovanie medzi subjektami VS 0 0 Dlhodobé pohľadávky 0 0 Krátkodobé pohľadávky 3 318, ,39 Finančné účty , ,87 Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh. 0 0 Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát. 0 0 Časové rozlíšenie /381-Náklady b. o./ 1 971, ,23 P A S Í V A Názov ZS k KZ k Vlastné imanie a záväzky spolu , ,26 Vlastné imanie , ,05 Oceňovacie rozdiely 0 0 Fondy 0 0 Výsledok hospodárenia , ,05 Záväzky , ,23 Rezervy Zúčtovanie medzi subjektami VS 0 0

10 Dlhodobé záväzky / SF/ 6 112,02 320,99 Krátkodobé záväzky , ,24 Bankové úvery a výpomoci 0 0 Časové rozlíšenie /384-Výnosy b. o./ , ,98 7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k Obec k eviduje tieto záväzky: - voči bankám 0 - voči dodávateľom 863,56 - voči zamestnancom 1 955,44 - voči poisťovniam a daňovému úradu 1 565,81 - ostatné /projekt Mondi/ 3 704,63 - prijaté preddavky, záväzky z nájmu, PZP/ , ,78 = 4 028,80 8. Hospodárenie príspevkových organizácií Obec nie je zriaďovateľom príspevkových organizácií. 9. Prehľad o poskytnutých zárukách podľa jednotlivých príjemcov Obec neposkytla záruky. 10. Podnikateľská činnosť Obec nemá podnikateľskú činnosť. 11. Finančné usporiadanie vzťahov voči a. zriadeným a založeným právnickým osobám b. ostatným právnickým osobám a fyzickým osobám podnikateľom c. štátnemu rozpočtu d. štátnym fondom e. rozpočtom iných obcí f. rozpočtom VÚC V súlade s ustanovením 16 ods.2 zákona č. 583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov má obec finančne usporiadať svoje hospodárenie vrátane finančných vzťahov k zriadeným alebo založeným právnickým osobám, fyzickým osobám - podnikateľom a právnickým osobám, ktorým poskytli finančné prostriedky svojho rozpočtu, ďalej usporiadať finančné vzťahy k štátnemu rozpočtu, štátnym fondom, rozpočtom iných obcí a k rozpočtom VÚC.

11 a. Finančné usporiadanie voči zriadeným právnickým osobám, t.j. rozpočtovým organizáciám: Obec nie je zriaďovateľom rozpočtovej organizácie. Finančné usporiadanie voči zriadeným právnickým osobám, t.j. príspevkovým organizáciám: Obec nie je zriaďovateľom príspevkovej organizácie. Finančné usporiadanie voči založeným právnickým osobám: Obec nemá založenú právnickú osobu. b. Finančné usporiadanie voči právnickým osobám a fyzickým osobám - podnikateľom: Obec v roku 2017 poskytla dotácie v súlade so schváleným rozpočtom Žiadateľ dotácie Účelové určenie dotácie : - bežné výdavky Suma poskytnutých finančných prostriedkov Suma skutočne použitých finančných prostriedkov Rozdiel (stĺ.2 - stĺ.3 ) Zš s Mš Lipt. Teplá 651,44 651,44 0 CVČ Elán 35,55 35, c. Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu: Poskytovateľ Účelové určenie grantu, transferu: - bežné výdavky - kapitálové výdavky Suma poskytnutých finančných prostriedkov Suma skutočne použitých finančných prostriedkov Rozdiel (stĺ.3 - stĺ.4 ) Krajský stavebný úrad Spoločný stavebný úrad 280,86 280,86 0 Okresný úrad Odbor starostlivosti o ŽP Okresný úrad Ružomberok Okresný úrad Ružomberok Okresný úrad- Odbor pre cestnú dopravu a pozem. komunikácie Na prenesený výkon štátnej správy REGOB evidencia obyvateľov ,22 28, ,66 99,66 0 Register adries 213,20 213,20 0 Na prenesený výkon štátnej správy 13,05 13,05 0

12 Okresný úrad Ružomberok Okresný úrad Ružomberok Tuzem. bež. granty projekt Mondi, sponzorské dary Žilinský samosprávny kraj Dobrovoľná požiarna ochrana SR Voľby do VÚC 568,30 568,30 0 Civilná ochrana Bežné výdavky 7 710, , ,63 II. ročník minifutbalový turnaj Materiálno-technické vybavenie, ochran. prac. prostriedky, odb. príprava členov, servis techniky a vozidiel d. Finančné usporiadanie voči štátnym fondom Obec neuzatvorila v roku 2017 žiadnu zmluvu so štátnymi fondmi. e. Finančné usporiadanie voči rozpočtom iných obcí Obec Suma poskytnutých finančných prostriedkov Suma skutočne použitých finančných prostriedkov Rozdiel (stĺ.2 - stĺ.3 ) Liptovské Sliače 280,86 EUR 280,86 EUR 0 EUR f. Finančné usporiadanie voči rozpočtom VÚC VÚC Suma prijatých finančných prostriedkov Suma skutočne použitých finančných prostriedkov Rozdiel (stĺ.2 - stĺ.3 ) - 4 -

13 VÚC Žilina 500 EUR 500 EUR 0 EUR 12. Hodnotenie plnenia programov obce - Hodnotiaca správa k plneniu programového rozpočtu Obec využila možnosť zostavenia a predkladania rozpočtu obce bez programovej štruktúry, v zmysle 4, ods. 5 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách v znení neskorších zmien a doplnkov. Vypracovala: Zdenka Lacková Predkladá: Mgr. Tuková Elena V Lipt. Michale dňa