Záverečný účet obce Bešeňová za rok a rozpočtové hospodárenie za rok 2017

Veľkosť: px
Začať zobrazovať zo stránky:

Download "Záverečný účet obce Bešeňová za rok a rozpočtové hospodárenie za rok 2017"

Prepis

1 Záverečný účet obce Bešeňová za rok 2017 a rozpočtové hospodárenie za rok 2017 Predkladá: Vypracovala: Ing. Martin Baran, starosta obce Grenčíková Monika V Bešeňovej dňa Návrh záverečného účtu vyvesený na úradnej tabuli dňa Záverečný účet schválený OZ dňa uznesením č. 2018/03/08 Strana 1 z 20

2 Záverečný účet obce Bešeňová za rok 2017 a rozpočtové hospodárenie za rok 2017 OBSAH: 1./ Rozpočet obce na rok / Rozbor plnenia príjmov za rok / Rozbor plnenia výdavkov za rok / Prebytok rozpočtového hospodárenia za rok / Tvorba a použitie prostriedkov peňažných fondov 6./ Bilancia aktív a pasív k / Prehľad o stave a vývoji dlhu k / Prehľad o poskytnutých dotáciách právnickým osobám a fyzickým osobám podnikateľom podľa 7 ods. 4 zákona č. 583/2004 Z.z. 9./ Finančné usporiadanie finančných vzťahov voči a./ štátnemu rozpočtu b./ štátnym fondom c./ rozpočtom iných obcí d./ ostatným subjektom mimo VS 10./ Ostatné dôležité informácie Strana 2 z 20

3 1./ Rozpočet obce na rok 2017 Základným nástrojom finančného hospodárenia obce bol rozpočet obce na rok Obec zostavila rozpočet podľa ustanovenia 10 odsek 7) zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Celkový rozpočet obce na rok 2017 bol zostavený ako vyrovnaný. Bežný rozpočet bol zostavený ako prebytkový a kapitálový rozpočet ako schodkový. Prebytok bežných príjmov obec použila na realizáciu investičných akcií. Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok Rozpočet obce schválený Obecným zastupiteľstvom Obce Bešeňová dňa uznesením č. 2016/07/05 Rozpočet bol zmenený a upravený: - prvá zmena schválená dňa uznesením č. 2017/01/04 úprava k druhá zmena schválená dňa uznesením č. 2017/07/08 úprava k Skutočné plnenie rozpočtu za rok 2017 schválené Obecným zastupiteľstvom Obce Bešeňová dňa uznesením č. 2018/01/07 Strana 3 z 20

4 2./ Rozbor plnenia príjmov za rok 2017 P.č. PRÍJMY ROK 2017 ROK 2017 ROK 2017 ROK 2017 schválený rozpočet úprava k úprava k ,predpoklad plnenia do skutočné plnenie rozpočtu 1 Medzisúčet , , , ,54 Ostatné dotácie na prenesené 2 funkcie 2 600, , , ,71 3 Podielové dane , , , ,68 4 Dotácia EU,ŠR - Zberný dvor 0,00 0, , ,28 5 Dotácia - Územný plán obce 0,00 0, , ,00 6 Dotácia - DPO SR 0,00 0, , ,00 Investičný úver - miestne 7 komunikácie 0,00 0, , ,35 8 Príjmy z ročných zúčtovaní 0,00 0,00 0, ,52 9 Medzisúčet - dohoda XX, 50J 0,00 0, , ,85 10 Platby UPSVAR-Dohoda 54J 0,00 0, , ,85 11 Medzisúčet - miestne dane , , , ,32 12 Daň z pozemkov- FO 4 000, , , ,01 13 Daň zo stavieb - FO , , , ,19 14 Daň z pozemkov - PO 8 500, , , ,44 15 Daň zo stavieb - PO , , , ,35 16 Daň za psa 480,00 480,00 400,00 496,00 Daň za nevýher.hracie 17 automaty 150,00 150,00 150,00 150,00 Daň za užívanie 18 verej.priestranstva 150,00 150,00 50,00 98,00 19 Daň za ubytovanie , , , ,69 20 Poplatok za kom. odpad , , , ,74 21 Poplatok za rozvoj 0,00 0,00 0, ,90 22 Medzisúčet - iné príjmy , , , ,27 23 Za vyhlásenie v rozhlase 50,00 50,00 50,00 33,00 24 Osvedčovanie 420,00 420,00 400,00 438,46 25 Správne poplatky 450,00 450,00 200,00 555,00 26 Stravné - OcU, str.lístky 2 500, , , ,92 27 Stravné - dôchodcovia 1 000, ,00 700,00 995,20 28 Bankové úroky 15,00 15,00 10,00 0,00 Poplatok za zverejnenie na 29 www , ,00 800,00 315,00 Príjmy z prenájmu budovy- 30 Falck 2 200, , , ,00 31 Príjmy z prenájmu - ostatné 3 160, , , ,29 32 Príjmy z prenájmu- káblová TV 1 000, , , ,83 33 Príjmy z prenájmu - hrobové 40,00 40,00 0,00 0,00 Strana 4 z 20

5 miesta 34 Predaj domény besenova.sk 0,00 0, , ,00 35 MŠ - školné 700,00 700,00 900,00 861,18 36 MŠ- prijem od iných obcí 190,00 190,00 0,00 0,00 37 MŠ - stravné 4 000, , , ,81 38 Prijem-sukromna ZUS-skolka 290,00 290,00 200,00 136,00 39 TRAKTOR - príjmy 80,00 80,00 60,00 65,00 Ostatné drobné 40 príjmy,nezaradené platby 50,00 50,00 50,00 27,77 Ostatné príjmy- KLASTER 41 LIPTOV 6 640, , , ,81 42 Pokuty, penále 1 000, ,00 0,00 0,00 43 Ostatne platby od FO 150,00 150,00 100, ,00 Medzisúčet - Bytový dom A,B 44 - bežné príjmy , , , ,49 Bytový dom A,B - nájomné 45 vrátane fondov a platieb , , , ,43 46 NBD - uroky bankove 22,00 22,00 10,00 3,06 Bytový dom C - nájomné vrátane fondov a platieb (1 47 rok) , , , ,03 Bytový dom C - finančná zábezpeka (3 x mesačný 48 nájom) 7 200, ,00 0,00 0,00 49 Bytový dom C - úver ŠFRB , , , ,00 Bytový dom C - dotácia 50 MDVaRR , , , ,00 Technická vybavenosťdot.mdvarr (prístup.komunikácia,spevnené 51 plochy,siete) , , , ,00 Bytový dom C - prostriedky na kúpu pozemkov (združené 52 prostriedky) , ,00 0, ,00 Bytový dom D - nájomné vrátane fondov a platieb (1 53 rok) 0, ,00 0,00 0,00 Bytový dom D - finančná zábezpeka (3 x mesačný 54 nájom) 0, ,00 0,00 0,00 55 Bytový dom D - úver ŠFRB 0, ,00 0,00 0,00 Bytový dom D - dotácia 56 MDVaRR 0, ,00 0,00 0,00 Technická vybavenosťdot.mdvarr (prístup.komunikácia,spevnené 57 plochy,siete) 0, ,00 0,00 0,00 Bytový dom D - prostriedky na 58 kúpu pozemkov 0, ,00 0,00 0,00 59 PRÍJMY CELKOM , , , ,50 Strana 5 z 20

6 3./ Rozbor plnenia výdavkov za rok 2017 P.č. VÝDAVKY ROK 2017 ROK 2017 ROK 2017 ROK 2017 schválený rozpočet úprava k úprava k ,predpo klad plnenia do skutočné plnenie rozpočtu 1 Orgány obce , , , ,15 2 Mzdové náklady OcU , , , ,81 3 Mzdové náklady - odvody+zp , , , ,78 4 Medzisúčet- prevádzka obce , , , ,80 Transfery zo ŠR (referendum,voľby,osobitný 5 príjemca...) 800,00 800, , ,54 6 Cestovné vrát. cest náhrad 200,00 200,00 50,00 328,44 7 SOZA, RTVS 380,00 380,00 430,00 429,94 8 KD-Elektrická energia 4 200, , , ,08 9 KD-Plyn 3 100, , , ,12 10 KD-Vodné, stočné 0,00 0,00 800,00 526,67 11 Kurzy, školenia 720,00 720,00 750,00 882,00 12 Mobil - O2 450,00 450,00 550,00 633,12 13 OU - pevná linka 250,00 250,00 250,00 235,62 14 poštovné 800,00 800,00 500,00 800,47 15 rôzne vybavenie kancelárii, SW,HW 2 000, ,00 800, ,83 kanc. a čist 16 potreby,pečiatky,cartridge 600,00 600,00 600,00 694,91 17 knihy,noviny,tlačivá 50,00 50,00 0,00 18,02 18 Stravovanie - Ocu, vrát. strav.listkov 7 000, , , ,00 19 Stravovanie -dôchodcovia 1 000, , , ,10 Pohon.hmoty,oleje- 20 Octavia,Fabia,VW 3 900, , , ,06 21 Servis, udržba, oprava- Octavia,Fabia,VW 2 000, ,00 500, ,27 22 Poistenie vozidiel -Octavia,Fabia,VW 500,00 500,00 400,00 868,42 Dialnič.známky, park.karty- 23 Octavia,Fabia,VW 200,00 200,00 200,00 122,50 24 Reprezentačné výdavky 3 000, , , ,95 25 Propagácia a reklama 2 300, , , ,85 26 RZMOS- výdavky 200,00 200,00 200,00 633,79 27 Poistenie budov, majetku 500,00 500, , ,67 28 Poplatky bankové 280,00 280,00 250,00 293,70 29 Poplatky ostatné,spr.poplatky,kolky 150,00 150,00 0,00 0,00 30 Daň z nehnuteľnosti 20,00 20,00 13,00 12,24 31 WEB stránka - výdavky 2 200, , ,00 998,80 32 KRONIKA obce 800,00 800,00 0,00 0,00 KD - čit potreby,drob.mater na 33 udržbu a opravy 670,00 670,00 600,00 530,35 Strana 6 z 20

7 KD - dokúpenie vybavenia- šenk 34 sklad,všeobec.inventár 2 000, , , ,37 35 BOZP 80,00 80, , ,60 36 CINTORÍN - všetky výdavky aj DS 320,00 320,00 200,00 155,48 37 Káblová TV- opravy, materiál,dopr , ,00 800, ,41 Miestny rozhlas- všeob. mater na 38 opr. 60,00 60,00 500,00 352,80 39 Pracovné odevy, obuv 200,00 200,00 100,00 85,88 Služby ostatné /advokátske,co,staroba,geodetícké.. 40./ 5 000, , , ,54 41 Detské ihriská, rekreačné plochy 680,00 680,00 400,00 236,77 42 Prevádzka športovísk -energie 3 500, , , ,64 43 Prevádzka športovísk - vodné, stočné 400,00 400,00 400,00 338,42 44 Prevádzka športovísk - všeob. mat.sl 1 000, , , ,18 45 Prevádzka športovís - údržba plochy 1 150, , , ,10 Prevádzka športovísk - poh.hm.oleje 46 /trakt.kos/ 600,00 600,00 600,00 383,88 Prevádzka športovísk -servis, údržba 47 /trakt.kos/ 250,00 250,00 250,00 0,00 Prevádzka športovísk - antuka na 48 tenisové kurty 980,00 980,00 0,00 0,00 49 Stará vodáreň - nájom VSR 330,00 330,00 330,00 326,30 50 ŽSR - nájom pozemku 250,00 250,00 250,00 217,97 Medzisúčet - odstraňovanie 51 odpadu , , , ,77 52 Odstraňovanie TKO , , , ,59 53 Odstraňovanie -separovaný zber 3 000, ,00 0,00 0,00 Odstraňovanie - ostatný odpad, 54 výdavky 1 600, , , ,18 55 Medzisúčet - verejná zeleň , , , ,13 56 Ver.zelen - mzdy+odvody , , , ,15 57 Ver.zeleň-stroje, prístroje, zar 400,00 400,00 600,00 715,27 Ver.zeleň- kosačky-benzín, 58 oleje,mazivá 500,00 500,00 500, ,54 59 Ver.zeleň - kosačky-servis, oprava 500,00 500,00 500,00 705,86 60 Ver.zeleň- TRAKTOR- nafta,oleje 800,00 800,00 800,00 964,98 61 Ver.zeleň- TRAKTOR- servis,opravy 800,00 800,00 300,00 251,88 Ver.zeleň- TRAKTOR - poistenie + 62 Kubota 100,00 100, , ,72 Ver.zeleň-paletizačné vidly,snežný 63 pluh - nákup 0,00 0, , ,00 64 Ver.zeleň - prac.odevy,obuv 170,00 170,00 170,00 239,94 65 Ver.zeleň - mater, ver.priestr 500,00 500,00 500, ,80 Ver.zeleň - komunikácie,chodníky 66 /prevádzka,údržba/ 1 100, , , ,75 67 Ver.zeleň - mater. dielňa 500,00 500,00 500,00 746,87 68 Ver.zeleň - Zberný dvor el.energia 110,00 110,00 100,00 89,92 Ver.zeleň - Zberný dvor všeob mat a 69 služby 100,00 100,00 150,00 270,45 Strana 7 z 20

8 Zberný dvor - externý 70 projekt.manažér 0,00 0, , ,54 Zberný dvor - externý 71 projekt.manažér z EU a ŠR 0,00 0, , ,46 72 Zberný dvor - publicita 0,00 0,00 369,75 369,75 73 Zberný dvor - publicita z EU a ŠR 0,00 0,00 470,25 470,25 74 Ver.zeleň- ostatné služby 900,00 900,00 300,00 32,00 75 Medzisúčet- Verejné osvetlenie 3 000, , , ,73 76 VO- elektrická energia 2 500, ,00 900,00 900,00 77 VO- drob.mater a opravy 500,00 500,00 300,00 949,73 78 Medzisúčet - Ostatná činnosť , , , ,85 79 Den matiek 500,00 500,00 510,00 501,58 80 Deň detí 1 000, , ,00 870,17 81 Deň otcov 600,00 600,00 230,00 350,32 82 Fašiangy- maškarný 600,00 600,00 400,00 393,57 83 Jánske ohne 1 500, ,00 180,00 188,04 84 Dôchodci 1 300, , , ,50 85 Mikulášske balíčky 600,00 600,00 600,00 533,36 86 Silvester 600,00 600,00 0,00 0,00 87 Športové dni, turnaje 600,00 600,00 400, ,26 88 Obecný ples 600,00 600,00 410,00 409,80 89 Ďalšie obecné akcie 350,00 350,00 350,00 248,50 90 Príspevok- jubilanti,novorodenci 2 000, , , ,75 91 Príspevok - 1. ročník 500,00 500,00 500,00 300,00 92 Medzisúčet - MŠ a ŠJ , , , ,96 93 Mzdy a odvody , , , ,51 94 čistiace a hygienické potreby 150,00 150,00 100,00 124,86 95 kancelárske potreby, tlačivá 400,00 400,00 100,00 63,80 96 učeb.pomôcky+hračky+noviny 50,00 50,00 20,00 38,92 97 ostatné výdavky a služby 500,00 500,00 300,00 194,94 98 MS - pevná linka 260,00 260,00 240,00 240,33 99 MS+OU - vodné a stočné 440,00 440,00 450,00 444, interiérové vybavenie, drob zar. 500,00 500,00 800, , vybavenie záhrada 0,00 0,00 0,00 0, všeobecný materiál 200,00 200,00 150,00 183, MS+OU - elektrina 700,00 700,00 740,00 730, MS+OU - plyn 1 400, , , , vybavenie ŠJ + ostatné 200,00 200,00 240,00 644, ŠJ - potraviny 4 000, , , , poistenie detí 100,00 100,00 60,00 55,68 Medzisúčet - príspevky 108 organizáciám , , , ,76 DHZ - všetko,vrátane Avie a dotácie 109 DPO 1 500, , , , Príspevok OŠK , , , ,00 Prispevok - mimoškolska činnosť 111 detí,cvč 1 200, ,00 600,00 724, Príspevok - knižnica 410,00 410,00 300,00 29, Príspevok - ZMOS-BVA 400,00 400,00 650,00 756, Príspevok - RZMOS 200,00 200,00 200,00 0,00 Strana 8 z 20

9 115 Príspevok - Klaster LIPTOV,OOCR 8 852, , , , Príspevok - MAS Dolný Liptov 380,00 380,00 380,00 400, Príspevok- stavebný úrad RBK 780,00 780,00 780,00 0, Príspevok - ZŠ L.Teplá 782,00 782,00 780,00 457, Príspevok- ost.subjektom 1 400, , , ,48 Medzisúčet - Bytový dom A,B správa , , , , Bytový dom A,B - poistné 870,00 870,00 886,50 886,50 Bytový dom A,B - fond opr a údržbyčerpanie 122 0,00 0,00 200,00 0,00 Bytový dom A,B - fond opr a údržby- 123 prevod 9 329, , ,28 0,00 Bytový dom A,B - fond obn. byt.zar čerpanie 0,00 0,00 180,00 173,50 Bytový dom A,B - fond obn. byt.zar prevod 4 320, , ,00 0, Bytový dom A,B- správa bytov 400,00 400,00 400,00 78, Bytový dom A,B - energie -refund. 200,00 200,00 700,00 499,42 Bytový dom A,B - vodné,stočné refund. 200,00 200, , , Medzisúčet-Bytový dom A,B , , , , Bytový dom A,B - splátka úveru ŠFRB , , , , Bytový dom A,B - úroky k úveru 0,00 0, , ,74 Bytový dom A,B - kúpa pozemkov vratka združ.prostriedkov z vl.zdr , , , , Medzisúčet - Bytový dom C , , , , Bytový dom C - poistné 0,00 500,00 437,13 437,13 Bytový dom C - fond opr a údržbyčerpanie 135 0,00 0,00 0,00 208,97 Bytový dom C - fond opr a údržby- 136 prevod 0, , ,92 0,00 Bytový dom C - fond obn. byt.zar čerpanie 0,00 0,00 0,00 0,00 Bytový dom C - fond obn. byt.zar prevod 0,00 503,04 503,04 0, Bytový dom C- správa bytov 7 140, , ,00 570, Bytový dom C - energie -refund. 0,00 106,52 0,00 249,71 Bytový dom C - vodné,stočné refund. 0,00 106,52 0,00 533, Bytový dom C - nájom TREOS 0,00 0, , , Bytový dom C - splátka úveru ŠFRB , , , , Bytový dom C - úroky k úveru 0,00 0, , ,87 Bytový dom C - vyplatenie z úveru 145 ŠFRB , , , ,00 Bytový dom C - vyplatenie z dotácie 146 MDVaRR , , , ,00 Bytový dom C - vyplatenie z 147 vlastných zdrojov 100,00 100,00 10,35 10,35 Bytový dom C - TV (spevnené plochy,prístupová komunikácia, prípojky) dotácia MDVaRR , , , ,00 Strana 9 z 20

10 Bytový dom C - TV (spevnené plochy,prístupová komunikácia, prípojky) vlastné zdroje 6 510, , , ,80 Bytový dom C - kúpa pozemku združené prostriedky , , , ,00 Bytový dom C - kúpa pozemku vlastné zdroje 1 176, , , , Medzisúčet - Bytový dom D 0, ,62 0,00 0, Bytový dom D - správa bytov, fondy 0, ,00 0,00 0,00 Bytový dom D - splátka úveru ŠFRB 154 (1 rok) 0, ,00 0,00 0,00 Bytový dom D - vyplatenie z úveru 155 ŠFRB 0, ,00 0,00 0,00 Bytový dom D - vyplatenie z dotácie 156 MDVaRR 0, ,00 0,00 0,00 Bytový dom D - vyplatenie z 157 vlastných zdrojov 0,00 100,00 0,00 0, Bytový dom D - TV (spevnené plochy,prístupová komunikácia, prípojky) - dotácia MDVaRR 0, ,00 0,00 0,00 Bytový dom D - TV (spevnené plochy,prístupová komunikácia, prípojky) vlastné zdroje 0, ,62 0,00 0,00 Bytový dom D - kúpa pozemku vlastné zdroje 0, ,00 0,00 0, Medzisúčet-investičné akcie 0,00 0, , ,31 INV - MŠ, OcU-nadstavba a 162 prístavba-realiz. 0,00 0, , , INV-OcU - stožiare na vlajky 0,00 0, , ,98 INV- informačný systém (smerové 164 tabule) 0,00 0, , ,40 INV- Dom smútku - oprava 165 vodovodu 0,00 0, ,00 0,00 INV-PD pre projekty /súťaže,verejné 166 obstarávania 0,00 0, , ,00 IBV SIHOŤ - cesty, 167 spev.plochy,terénne úpravy,štrky 0,00 0,00 500, , IBV SIHOŤ - dažďová kanalizácia 0,00 0,00 0, ,42 INV - verejné osvetlenie IBV Sihoť, k 169 NBD 0,00 0, , , INV-detské ihrisko Jánska ulica 0,00 0, , ,12 INV-autobusová zastávka "Stará 171 vodáreň" 0,00 0, , , INV-Stará vodáreň - oplotenie 0,00 0, , , INV-Stará vodáreň - terénne úpravy 0,00 0,00 0,00 400,00 INV-futb.ihrisko-studňa a jama na 174 trávu 0,00 0, , , INV-futb.ihrisko-zámková dlažba 0,00 0, , ,33 INV-tréningové ihrisko-regenerácia 176 plochy 0,00 0, , ,00 INV-futb.ihrisko - úprava plochy pod 177 bunky 0,00 0, , ,00 INV-futb.ihrisko - detské preliezkyvlastné zdroje 178 0,00 0, , ,93 Strana 10 z 20

11 179 INV-MŠ-prístrešok k bunke 0,00 0, , ,54 INV-obecný dvor pr Zb.dvore úprava plochy 0,00 0, , , INV-parkovisko a chodník ku NBD 0,00 0, , , INV-územný plán obce zo ŠR 0,00 0, , ,00 INV-územný plán obce - vlastné 183 prostriedky 0,00 0, , ,00 INV-Zberný dvor - z vlastných 184 prostriedkov mimo NFP 0,00 0, , ,21 INV-Zberný dvor - spoluúčasť na 185 financovaní 0,00 0, , ,68 INV-Zberný dvor - z prostriedkov EU 186 a ŠR 0,00 0, , , Medzisúčet- Rezerva , , ,86 0, Rezerva prostriedky na investície , , ,86 0, VÝDAVKY CELKOM , , , ,49 Strana 11 z 20

12 4./ Prebytok rozpočtového hospodárenia za rok 2017 Sumarizácia rozpočtu Schválený rozpočet Skutočnosť k Príjmy celkom , ,50 z toho : Bežné príjmy , ,72 Kapitálové príjmy , ,43 Finančné príjmy , ,35 Výdavky celkom , ,49 z toho : Bežné výdavky , ,54 Kapitálové výdavky , ,74 Finančné výdavky , ,21 Rozpočet obce Vyrovnaný + 919,01 Popis Rozpočet skutočnosť k Bežné príjmy ,72 Bežné výdavky ,54 Prebytok bežného rozpočtu ,18 Kapitálové príjmy ,43 Kapitálové výdavky ,74 Schodok kapitálového rozpočtu ,31 Finančné operácie príjmové ,35 Finančné operácie výdavkové ,21 Prebytok finančných operácií ,14 Príjmy celkom ,50 Výdavky celkom ,49 Výsledok celkom 1778,22 Hospodárenie obce prebytok rozpočtu 919,01 Strana 12 z 20

13 Prebytok rozpočtu v sume 919,01 EUR zistený podľa ustanovenia 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, navrhujeme použiť na: - tvorbu rezervného fondu 919,01 EUR 5. Tvorba a použitie prostriedkov peňažných fondov Sociálny fond Tvorbu a použitie sociálneho fondu upravuje vnútorná smernica o tvorbe a použití sociálneho fondu. Sociálny fond Suma v EUR ZS k ,66 Prírastky - povinný prídel - 0,6 % 764,49 Úbytky - závodné stravovanie 263,16 - regenerácia pracovnej sily 46,90 - pitný režim 4,20 KZ k ,89 Fond opráv a údržby Fond opráv a údržby k NBD A Suma v EUR B Suma v EUR C Suma v EUR ZS k , ,35 0,00 Tvorba fondu 4664, , ,92 Použitie fondu 0,00 0,00 208,97 KZ k , , ,95 Fond obnovy bytových zariadení Fond obnovy bytových zariadení k A Suma v EUR B Suma v EUR C Suma v EUR NBD ZS k , ,12 0,00 Tvorba fondu 565,92 565,92 503,04 Použitie fondu 173,5 0,00 0,00 KZ k , ,04 503,04 Obec Bešeňová zriadila pre Fond opráv a údržby a Fond obnovy bytových zariadení k NBD osobitný bankový účet, ktorý slúži na vklad nevyčerpaných finančných prostriedkov. Strana 13 z 20

14 6./ Bilancia aktív a pasív k A K T Í V A Názov ZS k v EUR KZ k v EUR Majetok spolu , ,60 Neobežný majetok spolu , ,26 z toho : Dlhodobý nehmotný majetok , ,45 Dlhodobý hmotný majetok , ,26 Dlhodobý finančný majetok , ,55 Obežný majetok spolu , ,12 z toho : Zásoby 201,54 28,74 Zúčtovanie medzi subjektami VS 0, ,93 Dlhodobé pohľadávky 0,00 0,00 Krátkodobé pohľadávky 5 818, ,77 Finančné účty , ,68 Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh. 0,00 0,00 Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát. 0,00 0,00 Časové rozlíšenie 2 123, ,22 Zostatky na účtoch v banke, pokladni a ceninách v EUR: - zostatok pokladnice / účet 211/ 3 524,90 EUR - ceniny-stravné lístky /účet 213/ 1 689,80 EUR - zostatok BU PRIMA B / účet / 3 964,49 EUR - zostatok BU PRIMA B-bytovky / účet / 1 037,50 EUR - zostatok účelový fond / účet / 76,25 EUR - zostatok účelového účtu NBD-zábezpeka /účet / ,53 EUR - zostatok účelového účtu NBD-nájomné /účet / ,87 EUR - zostatok účelového účtu NBD-fond opráv a údržby /účet / ,33 EUR - zostatok peniaze na ceste /účet 262/ 0,00 EUR Strana 14 z 20

15 Finančná zábezpeka vedená k NBD 192, 193 a 194 Obec vedie prostriedky na osobitnom bankovom účte v Prima banke Slovensko a.s. č /5600 so zostatkom k vo výške ,53 EUR / účet /, pričom sú účtovne vedené samostatne pre bytový dom A 192, B 193 a C 194. Obec pre vedenie zábezpeky schválila ZÁSADY ZLOŽENIA a POUŽITIA FINANČNEJ ZÁBEZPEKY ZA UŽÍVANIE NÁJOMNÉHO BYTU a to uznesením č. 2015/07/15 zo dňa P A S Í V A Názov ZS k v EUR KZ k v EUR Vlastné imanie a záväzky spolu , ,60 Vlastné imanie , ,17 z toho : Oceňovacie rozdiely 0,00 0,00 Fondy 0,00 0,00 Výsledok hospodárenia , ,17 Záväzky , ,62 z toho : Rezervy 850,00 850,00 Zúčtovanie medzi subjektami VS 15,00 0,00 Dlhodobé záväzky , ,66 Krátkodobé záväzky , ,61 Bankové úvery a výpomoci 0, ,35 Časové rozlíšenie , ,81 Bližšia špecifikácia záväzkov: Na položke Rezervy sú vedené: popis Počiatočný stav Použitie Tvorba Zostatok Účet Rezerva na audit 850,00 850,00 850,00 850, Spolu 850,00 850,00 850,00 850,00 Strana 15 z 20

16 Na položke Dlhodobé záväzky je vedený zostatok účtu 479, ktorý predstavuje čiastku ,06 EUR. Sú to prostriedky zábezpeky k NBD, ktoré zložili podnájomníci bytov a s ktorými môže obec Bešeňová nakladať len v súlade s dokumentom ZÁSADY ZLOŽENIA a POUŽITIA FINANČNEJ ZÁBEZPEKY ZA UŽÍVANIE NÁJOMNÉHO BYTU, ktorý bol schválený obecným zastupiteľstvom uznesením č. 2015/07/15 zo dňa Zábezpeka pre bytový dom A 192 predstavuje čiastku 8 316,39 a je vedená na účte Zábezpeka pre bytový dom B 193 predstavuje čiastku 8 314,80 a je vedená na účte Zábezpeka pre bytový dom C 194 predstavuje čiastku 7 213,87 a je vedená na účte Prostriedky sú vedené na samostatnom bankovom účte č /5600 s konečným zostatkom k vo výške ,53 EUR, ich zostatok je na strane aktív vedený v časti Finančné účty účet Na položke Dlhodobé záväzky sú vedené taktiež zostatky účtov a , ktoré spolu predstavujú čiastku ,71 EUR. Na tomto účte je vedený úver zo Štátneho fondu rozvoja bývania, poskytnutý na financovanie Nájomných bytových domov A, B, C. Na položke Krátkodobé záväzky sú vedené nasledovné záväzky: PS k KS k účet Dodávatelia 1 847, , Iné záväzky Zamestnanci 6 788, , Zúčtovanie so ZP,SP 4 237, , Zúčtovanie - daň 798,12 971, Transfery a zúčtovania mimo VS , , SPOLU , ,61 Strana 16 z 20

17 Na položke Časové rozlíšenie je vedený zostatok účtu 384 ktorý predstavuje: popis Prijaté prostriedky ENVIROFOND kanal. IBV SIHOŤskolaudovaná Hrobové miesta - nájom 2017 Hrobové miesta - nájom 2018 Hrobové miesta - nájom 2019 Hrobové miesta - nájom 2020 Hrobové miesta - nájom 2021 Hrobové miesta - nájom 2022 Prijaté prostriedky ENVIROFOND IBV SIHOŤneskolaudovaná Prijaté prostriedky ENVIROFOND kanal. IBV SIHOŤneskolaudovaná Prijatý transfer- Prevencia kriminality - ročný odpis Prijatá dotácia MDVaRR NBD A,B Počiatočný stav v Zúčtovanie MD Zúčtovanie D zostatok anal.účet , ,64 0, , ,00 221,00 0,00 0, ,00 0,00 3,00 224, ,00 0,00 3,00 224, ,00 0,00 3,00 224, ,00 0,00 3,00 224, ,00 0,00 3,00 40, ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, , ,32 745,32 0,00 0, , ,00 0, , Prijatá dotácia MDaV NBD C Prijatá dotácia - SAŽP Zberný dvor 0, , , , , , , , SPOLU , , , ,81 Strana 17 z 20

18 7./ Prehľad o stave a vývoji dlhu k Obec k eviduje tieto záväzky: - voči bankám ,35 EUR - voči štátnym fondom (ŠFRB) ,71 EUR - voči dodávateľom ,51 EUR - voči zamestnancom 7 820,62 EUR - voči poisťovniam a daňovému úradu 5 619,48 EUR Zostatky úverov: Banka Počiatočný stav Splátka úveru Splátka úroku Zostatok úveru analytický účet Popis úveru ŠFRB , , , , ŠFRB , , , , Prima Banka, a.s. 0,00 0,00 0, , Financovanie NBD A,B Financovanie NBD C Investíciamiestne komunikácie Spolu , , , ,06 Vývoj pohľadávok a záväzkov Pohľadávky Pohľadávky Stav k Stav k Pohľadávky ostatné - účet , ,43 Záväzky voči dodávateľom Záväzky Stav k Stav k Záväzky hlavná činnosť 1795, ,95 Záväzky činnosť ŠJ 52,44 403,56 Strana 18 z 20

19 8./ Prehľad o poskytnutých dotáciách právnickým osobám a fyzickým osobám - podnikateľom podľa 7 ods. 4 zákona č.583/2004 Z.z. Obec v roku 2017 poskytla na dotácie podporu všeobecne prospešných služieb, na všeobecne prospešný alebo verejnoprospešný účel. Žiadateľ dotácie Suma poskytnutých finančných prostriedkov Suma skutočne použitých finančných prostriedkov Rozdiel (stĺ.2 - stĺ.3 ) ZŠ s MŠ Liptovská Teplá mimoškolská 862,72 862,72 0,00 činnosť detí OŠK Bešeňová dotácia na činnosť , ,00 0,00 Mimoškolská činnosť detí - ostatná 319,11 319,11 0,00 DHZ Bešeňová príspevok na činnosť 734,91 734,91 0, / Finančné usporiadanie vzťahov voči: a) štátnemu rozpočtu b) štátnym fondom c) rozpočtom iných obcí d) ostatným subjektom mimo VS V súlade s ustanovením 16 ods.2 zákona č.583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov má obec finančne usporiadať svoje hospodárenie vrátane finančných vzťahov k zriadeným alebo založeným právnickým osobám, fyzickým osobám - podnikateľom a právnickým osobám, ktorým poskytli finančné prostriedky svojho rozpočtu, ďalej usporiadať finančné vzťahy k štátnemu rozpočtu, štátnym fondom, rozpočtom iných obcí a k rozpočtom VÚC. a) Finančné usporiadanie voči štátnym fondom Poskytovateľ Štátny fond rozvoja bývania - úver Suma poskytnutých finančných prostriedkov Suma skutočne použitých finančných prostriedkov Rozdiel , ,00 0,00 Obec uzatvorila v roku 2016 Zmluvu o úvere so Štátnym fondom rozvoja bývania na prefinancovanie výstavby Nájomného bytového domu C. Prefinancovanie prebehlo v roku b) Finančné usporiadanie voči rozpočtom iných obcí Obec Suma poskytnutých finančných prostriedkov Suma skutočne použitých finančných prostriedkov Rozdiel Strana 19 z 20

20 c) Finančné usporiadanie voči ostatným subjektom mimo VS Poskytovateľ dotácie, transferu, daru subjekty mimo VS Suma poskytnutých finančných prostriedkov Suma skutočne použitých finančných prostriedkov Rozdiel Fyzické osoby 270,00 270,00 0,00 Súkromná ZUŠ umelecká - MŠ 136,00 136,00 0,00 10./ Ostatné dôležité informácie Obec Bešeňová nemá zriadené a založené právnické osoby Údaje o hospodárení príspevkových organizácií: Obec Bešeňová nemá zriadené príspevkové organizácie. Prehľad o poskytnutých zárukách: Obec Bešeňová neposkytla žiadne záruky. Návrh uznesenia: Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu za rok 2017 Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie Správu audítora o overení účtovnej závierky k Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Záverečný účet obce Bešeňová za rok 2017 a rozpočtové hospodárenie za rok 2017 bez výhrad. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje použitie prebytku rozpočtového hospodárenia na tvorbu rezervného fondu vo výške 919,01 EUR. V Bešeňovej dňa Ing. Martin Baran starosta obce Bešeňová Strana 20 z 20