Výbor pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka ZÁPISNICA. zo schôdze, ktorá sa konala 21. septembra 2020 od do h

Veľkosť: px
Začať zobrazovať zo stránky:

Download "Výbor pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka ZÁPISNICA. zo schôdze, ktorá sa konala 21. septembra 2020 od do h"

Prepis

1 Európsky parlament Výbor pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka AGRI_PV(2020)0921_1 ZÁPISNICA zo schôdze, ktorá sa konala 21. septembra 2020 od do h a 22. septembra 2020 od 9.00 do h. v BRUSELI Schôdza sa začala v pondelok 21. septembra 2020 o h. Predsedal jej predseda Norbert Lins. 1. Prijatie programu schôdze AGRI_OJ(2020)0921_1 Rozhodnutie: návrh programu schôdze bol prijatý. 2. Oznámenia predsedníctva Tlmočenie bolo dostupné vo FR, DE, IT, EN, ES, CS, LT, PL a RO. *** Hlasovanie na diaľku *** Začiatok hlasovania na diaľku. Hlasovanie sa začne o h a bude ukončené o h. Všetci poslanci, ktorí sa zúčastnia hlasovania (buď prítomní v zasadacej miestnosti výboru, alebo prostredníctvom účasti na diaľku), budú hlasovať prostredníctvom aplikácie ivote. 3. Rovnocennosť inšpekcií v teréne uskutočňovaných na Ukrajine na množiteľskom poraste pre produkciu osiva a rovnocennosť osiva obilnín vyprodukovaného na Ukrajine AGRI/9/02780 Spravodajkyňa: PV\ docx PE v01-00 Zjednotení v rozmanitosti

2 Veronika Vrecionová (ECR) prijatie pozmeňujúcich návrhov Rozhodnutie: predložené pozmeňujúce návrhy boli zamietnuté. Rečníci: Jérémy Decerle, Bronis Ropė, Ivan David, Veronika Vrecionová 4. Všeobecný rozpočet Európskej únie na rozpočtový rok 2021 všetky oddiely AGRI/9/ /1998(BUD) 11072/1/2020 C9-0314/2020 Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko: Petri Sarvamaa (PPE) Gestorský výbor: BUDG Pierre Larrouturou (S&D) Olivier Chastel (Renew) prijatie pozmeňujúcich návrhov AD PE v02-00 AM PE v01-00 AB PE v01-00 PR PE v01-00 DT PE v01-00 Rozhodnutie: 37 prijatých pozmeňujúcich návrhov, 79 predložených pozmeňujúcich návrhov. 5. Právny rámec EÚ na zastavenie a zvrátenie globálneho odlesňovania, za ktoré je zodpovedná EÚ AGRI/9/ /2006(INL) Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko: Martin Häusling (Verts/ALE) AD PE v02-00 AM PE v01-00 Gestorský výbor: ENVI* Delara Burkhardt (S&D) AM PE v01-00 prijatie pozmeňujúcich návrhov Rozhodnutie: 19 prijatých pozmeňujúcich návrhov, 135 predložených pozmeňujúcich návrhov. 6. Nová stratégia pre európske MSP AGRI/9/ /2131(INI) Spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko: Pina Picierno (S&D) AD PE v02-00 AM PE v01-00 Gestorský výbor: ITRE Paolo Borchia (ID) PR PE v01-00 AM PE v01-00 prijatie pozmeňujúcich návrhov PE v /20 PV\ docx

3 Rozhodnutie: 45 prijatých pozmeňujúcich návrhov, 86 predložených pozmeňujúcich návrhov. 7. Európska dátová stratégia AGRI/9/ /2217(INI) Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko: Juan Ignacio Zoido Álvarez (PPE) Gestorský výbor: ITRE* Výbory požiadané o stanovisko: INTA EMPL ENVI Miapetra Kumpula-Natri (S&D) PA PE v01-00 AM PE v01-00 PR PE v03-00 IMCO* Christel Schaldemose (S&D) TRAN* Roman Haider (ID) PA PE v01-00 AGRI CULT JURI* LIBE* FEMM prijatie pozmeňujúcich návrhov Rozhodnutie: 12 prijatých pozmeňujúcich návrhov, 88 predložených pozmeňujúcich návrhov. *** Koniec hlasovania na diaľku *** 8. Výmena názorov o balíku opatrení na obnovu a o revidovanom VFR Rečníci: Norbert Lins, Paolo De Castro, Anne Sander, Martin Hlaváček, Elena Lizzi, Bronis Ropė, Bert-Jan Ruissen, Manuel Bompard, Benoît Lutgen, Clara Aguilera, Ulrike Müller, Balázs Hidvéghi, Pina Picierno, Mara Bizzotto, Claude Gruffat, Simone Schmiedtbauer, Zbigniew Kuźmiuk, Elsi Katainen, Isabel Carvalhais, Dino Giarrusso, Michael Niejahr (GR AGRI) 9. Výmena názorov s Rubenom Tasconom, úradujúcim riaditeľom pre audity a analýzy v oblasti zdravia a potravín, GR SANTE Rečníci: Norbert Lins, Ruben Tascon (GR SANTE), Herbert Dorfmann, Paolo De Castro, Ulrike Müller, Ivan David, Martin Häusling, Mazaly Aguilar, Luke Ming Flanagan, Daniel Buda, Juozas Olekas, Irène Tolleret, Anne Sander, Gilles Lebreton, Francisco Guerreiro Schôdza bola prerušená o h a pokračovala v utorok 22. septembra 2020 o 9.07 h. Predsedal jej predseda Norbert Lins. PV\ docx 3/20 PE v01-00

4 * * * 10. Oznámenia predsedníctva Tlmočenie bolo dostupné vo FR, DE, IT, EN, CS, a PL. Oznámenie výsledkov hlasovania. Začiatok záverečného hlasovania na diaľku o správe a stanoviskách v znení zmien Všetci poslanci, ktorí sa zúčastnia hlasovania (buď prítomní v zasadacej miestnosti výboru, alebo prostredníctvom účasti na diaľku), budú hlasovať prostredníctvom aplikácie ivote Hlasovanie sa začne o 9.15 h a bude ukončené o h Rečníci: Marc Tarabella *** Hlasovanie na diaľku *** 11. Rovnocennosť inšpekcií v teréne uskutočňovaných na Ukrajine na množiteľskom poraste pre produkciu osiva a rovnocennosť osiva obilnín vyprodukovaného na Ukrajine AGRI/9/02780 Spravodajkyňa: Veronika Vrecionová (ECR) prijatie návrhu správy Rozhodnutie: prijaté, za: 31, proti: 12, zdržali sa hlasovania: Všeobecný rozpočet Európskej únie na rozpočtový rok 2021 všetky oddiely AGRI/9/ /1998(BUD) 11072/1/2020 C9-0314/2020 Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko: Petri Sarvamaa (PPE) Gestorský výbor: BUDG Pierre Larrouturou (S&D) Olivier Chastel (Renew) prijatie návrhu stanoviska Rozhodnutie: prijaté, za: 43, proti: 5, zdržali sa hlasovania: 0. AD PE v02-00 AM PE v01-00 AB PE v01-00 PR PE v01-00 DT PE v Právny rámec EÚ na zastavenie a zvrátenie globálneho odlesňovania, za ktoré je zodpovedná EÚ AGRI/9/ /2006(INI) Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko: Martin Häusling (Verts/ALE) Gestorský výbor: AD PE v02-00 AM PE v01-00 PE v /20 PV\ docx

5 ENVI* Delara Burkhardt (S&D) AM PE v01-00 prijatie návrhu stanoviska Rozhodnutie: prijaté, za: 38, proti: 1, zdržali sa hlasovania: Nová stratégia pre európske MSP AGRI/9/ /2131(INI) Spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko: Pina Picierno (S&D) AD PE v02-00 AM PE v01-00 Gestorský výbor: ITRE Paolo Borchia (ID) PR PE v01-00 AM PE v01-00 prijatie návrhu stanoviska Rozhodnutie: prijaté, za: 44, proti: 1, zdržali sa hlasovania: Európska dátová stratégia AGRI/9/ /2217(INI) Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko: Juan Ignacio Zoido Álvarez (PPE) Gestorský výbor: ITRE* Výbory požiadané o stanovisko: INTA EMPL ENVI Miapetra Kumpula-Natri (S&D) PA PE v01-00 AM PE v01-00 PR PE v03-00 IMCO* Christel Schaldemose (S&D) TRAN* Roman Haider (ID) PA PE v01-00 AGRI CULT JURI* LIBE* FEMM prijatie návrhu stanoviska Rozhodnutie: prijaté, za: 37, proti: 5, zdržali sa hlasovania: 5. *** Koniec hlasovania na diaľku *** 16. Rôzne otázky Žiadne. PV\ docx 5/20 PE v01-00

6 17. Nasledujúca schôdza 12. októbra 2020 od do h (Brusel) * * * Schôdza sa skončila o 9.14 h a nasledovala schôdza koordinátorov za zatvorenými dverami. * * * 22. septembra 2020 od 9.15 do h (za zatvorenými dverami) 18. Schôdza koordinátorov Schôdza koordinátorov sa konala za zatvorenými dverami. Výbor ich rozhodnutia schválil v utorok 22. septembra VÝMENA NÁZOROV SO SPRAVODAJCAMI O LEGISLATÍVNYCH NÁVRHOCH TÝKAJÚCICH SA SPP SÚČASNÝ STAV A ĎALŠIE KROKY Výsledok: SP - práca pokračuje v hľadaní kompromisných pozmeňujúcich návrhov k hlavným otázkam. SOT / FMM - hlavné kompromisné pozmeňujúce návrhy sú predložené, diskusie pokračujú na politickej úrovni. Spravodajcovia sú optimistickí, že sa podarí dosiahnuť väčšinu kompromisov. V prípade nedosiahnutia niektorých kompromisov bude otázka vyriešená na plenárnej schôdzi. Koordinátori potvrdili hlasovanie na druhej októbrovej plenárnej schôdzi. 2. PRIDELENIE STANOVÍ 2.1 Absolutórium Komisii za rok 2019 COM(2020)0289 final 2020/2140(DEC) Rozhodnutie: stanovisko je pridelené skupine PPE za 1 bod. 3. ŽIADOSTI O ZARADENIE BODOV DO PROGRAMOV NADCHÁDZAJÚCICH SCHÔDZÍ VÝBORU 3.1. Osobitná správa Európskeho dvora audítorov č. 13/2020: Biodiverzita poľnohospodárskej pôdy: príspevok SPP nezastavil pokles Rozhodnutie: predseda overí možnosť spoločnej prezentácie s výborom CONT 15. októbra, alebo výbor AGRI pozve zodpovedného člena EDA na výmenu názorov o tejto osobitnej správe na niektorej z budúcich schôdzí výboru AGRI. 4. RÔZNE ROZHODNUTIA PE v /20 PV\ docx

7 4.1. Balík opatrení na obnovu Rozhodnutie: koordinátori schválili možnosť B.3, pričom návrh dokumentu sa má predložiť v anglickom jazyku a harmonogram bude časovo náročný. Spravodajca rozošle návrh dokumentu čo najskôr. Hlasovanie na schôdzi výboru AGRI je plánované na polovicu októbra. V každom prípade koordinátori potvrdili, že o nariadení o prechodných opatreniach sa bude vo výbore AGRI hlasovať najneskôr 1. decembra Návrh Komisie, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) 2018/848 o ekologickej poľnohospodárskej výrobe COM(2020)0483 final 2020/0231 (COD) Rozhodnutie: koordinátori rozhodli, že tento akt sa bude prijímať naliehavým postupom, a poverili predsedu, aby poslal predsedovi Parlamentu príslušnú žiadosť Stiahnutie dvoch návrhov týkajúcich sa klonovania zvierat Komisiou Rozhodnutie: koordinátori rozhodli, že výbor AGRI by mal v spolupráci s výborom ENVI fornou listu vyjadriť svoj politický nesúhlas so stiahnutím návrhov Návrhy rozhodnutí Rady o uzavretí dohôd medzi EÚ a Nórskom a EÚ a Kubou o rozdelení colných kvót po brexite Rozhodnutie: koordinátori rozhodli, že výbor AGRI dá súhlas s uzavretím dohôd medzi EÚ a Nórskom a EÚ a Kubou formou listu predsedovi výboru INTA Režim tlmočenia počas schôdze výboru AGRI Rozhodnutie: predseda vyjadril generálnemu tajomníkovi obavy v súvislosti s potrebami výboru AGRI na zabezpečenie tlmočenia. Vyzval koordinátorov, aby túto správu odovzdali na úrovni svojich skupín Vymenovanie nového spravodajcu pre brexit Rozhodnutie: tento bod bol odložený na nasledujúcu schôdzu koordinátorov. 5. PETÍCIE 5.1. Petícia č. 0280/2019, ktorú predkladá J. B., španielsky štátny príslušník, o situácii pestovateľov pomarančov vo Valencii Rozhodnutie: návrh stanoviska k uvedenej petícii bol schválený. 6. ĎALŠIE DOKUMENTY PRE INFORMÁCIU Rozhodnutie: v súvislosti s dokumentmi, ktoré sú súčasťou prílohy 1, sa neprijmú žiadne opatrenia. PV\ docx 7/20 PE v01-00

8 7. PRE INFORMÁCIU 7.1. Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa zriaďuje Nástroj technickej pomoci COM(2020) /0103 (COD) BUDG a ECON sú hlavnými výbormi pre tento spolurozhodovací postup a čoskoro budú hlasovať o spoločnej správe. Vzhľadom na časové obmedzenia a technickú stránku spisu výbor AGRI k tomuto návrhu neprijme stanovisko Aktualizovaný harmonogram schôdzí výboru AGRI V prílohe II mali koordinátori k dispozícii aktualizovaný kalendár výboru AGRI na rok 2020 s možnými termínmi schôdzí výboru až do decembra RÔZNE OTÁZKY *** PE v /20 PV\ docx

9 PRÍLOHA I 6.1. List Komisie so zoznamom programov v rámci viacročného finančného rámca na roky a Next Generation EU 6.2. Správa Komisie Európskemu parlamentu a Rade: Plnenie záväzkov EÚ v oblasti potravinovej a výživovej bezpečnosti: štvrtá dvojročná správa - COM(2020)0285 final 6.3. Oznámenie Komisie Európskemu parlamentu, Rade, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov: Odolnosť v oblasti kritických surovín: zmapovanie cesty k väčšej bezpečnosti a udržateľnosti COM(2020)0474 final 6.4. Správa Komisie Európskemu Parlamentu a Rade:13. finančná správa Komisie Európskemu Parlamentu a Rade o Európskom poľnohospodárskom záručnom fonde rozpočtový rok 2019 COM(2020)0475 final 6.5. Správa Komisie Európskemu parlamentu a Rade: 31. výročná správa o ochrane finančných záujmov Európskej únie Boj proti podvodom 2019 COM(2020)0363 final PV\ docx 9/20 PE v01-00

10 PRÍLOHA II OZNÁMENIE POSLANCOM AKTUALIZOVANÝ HARMONOGRAM SCHÔDZÍ OD JANUÁRA DO DECEMBRA 2020 január máj 2020 jún december 2020 pondelok 6. januára od do18.30h streda 22. januára od do12.30h streda 22. januára od do 18.30h štvrtok 23. januára od do 12.30h pondelok 17. februára od do h utorok 18. februára od 9.00 do h utorok 18. februára od do h utorok 2. júna od 9.00 do h štvrtok 11. júna od 9.00 do h a od do h utorok 22. júna od do h štvrtok 25. júna od do h (schôdza koordinátorov) pondelok 6. júla od 9.00 do11.00 h utorok 7. júla od do13.00 h streda 15. júla od do18.45 h streda 2. septembra od 9.00 do h, od do h (schôdza koordinátorov) a od do h pondelok 7. septembra od do h streda 15. apríla od do h utorok 28. apríla od 9.00 do 9.30 h utorok 28. apríla od do h štvrtok 30. apríla od do h pondelok 21. septembra od do h utorok 22. septembra od 9.00 do h a od do h pondelok 12. októbra od do h pondelok 26. októbra od do h utorok 27. októbra od 9.00 do h a od do h PE v /20 PV\ docx

11 štvrtok 7. mája od 9.00 do h pondelok 11. mája od do h streda 20. mája od do h utorok 26. mája od do h a od do h utorok 10. novembra od do h štvrtok 19. novembra od 9.00 do h pondelok 30. novembra od do h utorok 1. decembra od 9.00 do h a od do h pondelok 7. decembra od do h PV\ docx 11/20 PE v01-00

12 Results of roll-call votes Contents 1. Equivalence of field inspections carried out in Ukraine on cereal seed-producing crops and on the equivalence of cereal seed produced in Ukraine Final vote General budget of the European Union for the financial year all sections Final vote An EU legal framework to halt and reverse EU-driven global deforestation Final vote A new strategy for European SMEs Final vote A European strategy for data Final vote...15 Key to symbols: + : in favour - : against 0 : abstention PE v /20 PV\ docx

13 1. Equivalence of field inspections carried out in Ukraine on cereal seed-producing crops and on the equivalence of cereal seed produced in Ukraine 1.1. Final vote 31 + ECR PPE S&D Verts/ALE Mazaly Aguilar, Krzysztof Jurgiel, Bert-Jan Ruissen, Veronika Vrecionová Álvaro Amaro, Daniel Buda, Salvatore De Meo, Herbert Dorfmann, Jarosław Kalinowski, Norbert Lins, Marlene Mortler, Petri Sarvamaa, Simone Schmiedtbauer, Annie Schreijer-Pierik, Michaela Šojdrová, Juan Ignacio Zoido Álvarez Clara Aguilera, Attila Ara-Kovács, Carmen Avram, Adrian-Dragoş Benea, Isabel Carvalhais, Paolo De Castro, Maria Noichl, Juozas Olekas, Pina Picierno, Marc Tarabella Benoît Biteau, Claude Gruffat, Francisco Guerreiro, Martin Häusling, Bronis Ropė 12 - GUE/NGL ID NI PPE RENEW Luke Ming Flanagan, Chris Macmanus, Eugenia Rodríguez Palop Mara Bizzotto, Angelo Ciocca, Ivan David, Gilles Lebreton, Maxette Pirbakas Dino Giarrusso Anne Sander Jérémy Decerle, Cristian Ghinea 5 0 RENEW Atidzhe Alieva-Veli, Asger Christensen, Martin Hlaváček, Elsi Katainen, Ulrike Müller 2. General budget of the European Union for the financial year all sections 2.1. Final vote 43 + ECR GUE/NGL ID NI PPE RENEW Mazaly Aguilar, Krzysztof Jurgiel, Bert-Jan Ruissen, Veronika Vrecionová Luke Ming Flanagan, Chris Macmanus, Eugenia Rodríguez Palop Mara Bizzotto, Angelo Ciocca, Ivan David, Gilles Lebreton, Maxette Pirbakas Dino Giarrusso Álvaro Amaro, Daniel Buda, Salvatore De Meo, Herbert Dorfmann, Jarosław Kalinowski, Norbert Lins, Marlene Mortler, Anne Sander, Petri Sarvamaa, Simone Schmiedtbauer, Annie Schreijer-Pierik, Michaela Šojdrová, Juan Ignacio Zoido Álvarez Atidzhe Alieva-Veli, Asger Christensen, Jérémy Decerle, Cristian Ghinea, Martin Hlaváček, Elsi Katainen, Ulrike Müller PV\ docx 13/20 PE v01-00

14 S&D Clara Aguilera, Attila Ara-Kovács, Carmen Avram, Adrian- Dragoş Benea, Isabel Carvalhais, Paolo De Castro, Maria Noichl, Juozas Olekas, Pina Picierno, Marc Tarabella 5 - Verts/ALE Benoît Biteau, Claude Gruffat, Francisco Guerreiro, Martin Häusling, Bronis Ropė An EU legal framework to halt and reverse EU-driven global deforestation 3.1. Final vote 38 + ECR GUE/NGL ID NI PPE RENEW S&D Verts/ALE Mazaly Aguilar, Krzysztof Jurgiel, Veronika Vrecionová Luke Ming Flanagan, Chris Macmanus, Eugenia Rodríguez Palop Ivan David Dino Giarrusso Álvaro Amaro, Daniel Buda, Salvatore De Meo, Jarosław Kalinowski, Norbert Lins, Marlene Mortler, Christine Schneider, Annie Schreijerpierik, Michaela Šojdrová, Juan Ignacio Zoido Álvarez Asger Christensen, Jérémy Decerle, Cristian Ghinea, Martin Hlaváček, Ulrike Müller Clara Aguilera, Attila Ara-Kovács, Carmen Avram, Adrian-Dragoş Benea, Isabel Carvalhais, Paolo De Castro, Maria Noichl, Juozas Olekas, Pina Picierno, Marc Tarabella Benoît Biteau, Claude Gruffat, Francisco Guerreiro, Martin Häusling, Bronis Ropė 1 - PPE Simone Schmiedtbauer 9 0 ECR ID PPE RENEW Bert-Jan Ruissen Mara Bizzotto, Angelo Ciocca, Gilles Lebreton, Maxette Pirbakas Herbert Dorfmann, Petri Sarvamaa Atidzhe Alieva-Veli, Elsi Katainen PE v /20 PV\ docx

15 4. A new strategy for European SMEs 4.1. Final vote 44 + ECR ID PPE RENEW S&D Verts/ALE Mazaly Aguilar, Krzysztof Jurgiel, Bert-Jan Ruissen, Veronika Vrecionová Mara Bizzotto, Angelo Ciocca, Ivan David, Gilles Lebreton, Maxette Pirbakas Álvaro Amaro, Daniel Buda, Salvatore De Meo, Herbert Dorfmann, Jarosław Kalinowski, Norbert Lins, Marlene Mortler, Anne Sander, Petri Sarvamaa, Simone Schmiedtbauer, Annie Schreijer-Pierik, Michaela Šojdrová, Juan Ignacio Zoido Álvarez Atidzhe Alieva-Veli, Asger Christensen, Jérémy Decerle, Cristian Ghinea, Martin Hlaváček, Elsi Katainen, Ulrike Müller Clara Aguilera, Attila Ara-Kovács, Carmen Avram, Adrian-Dragoş Benea, Isabel Carvalhais, Paolo De Castro, Maria Noichl, Juozas Olekas, Pina Picierno, Marc Tarabella Benoît Biteau, Claude Gruffat, Francisco Guerreiro, Martin Häusling, Bronis Ropė 1 - GUE/NGL Luke Ming Flanagan 2 0 GUE/NGL Chris Macmanus, Eugenia Rodríguez Palop 5. A European strategy for data 5.1. Final vote 37 + ECR GUE/NGL PPE RENEW S&D Mazaly Aguilar, Krzysztof Jurgiel, Bert-Jan Ruissen, Veronika Vrecionová Luke Ming Flanagan, Chris Macmanus, Eugenia Rodríguez Palop Álvaro Amaro, Daniel Buda, Salvatore De Meo, Herbert Dorfmann, Jarosław Kalinowski, Norbert Lins, Marlene Mortler, Anne Sander, Petri Sarvamaa, Simone Schmiedtbauer, Annie Schreijer-Pierik, Michaela Šojdrová, Juan Ignacio Zoido Álvarez Atidzhe Alieva-Veli, Asger Christensen, Jérémy Decerle, Cristian Ghinea, Martin Hlaváček, Elsi Katainen, Ulrike Müller Clara Aguilera, Attila Ara-Kovács, Carmen Avram, Adrian- Dragoş Benea, Isabel Carvalhais, Paolo De Castro, Maria Noichl, Juozas Olekas, Pina Picierno, Marc Tarabella 5 - ID Mara Bizzotto, Angelo Ciocca, Gilles Lebreton, Maxette Pirbakas PV\ docx 15/20 PE v01-00

16 NI Dino Giarrusso 5 0 ID Verts/ALE Ivan David Benoît Biteau, Claude Gruffat, Francisco Guerreiro, Martin Häusling PE v /20 PV\ docx

17 ПРИСЪСТВЕН ЛИСТ/LISTA DE ASISTENCIA/PREZENČNÍ LISTINA/DELTAGERLISTE/ ANWESENHEITSLISTE/KOHALOLIJATE NIMEKIRI/ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ/RECORD OF ATTENDANCE/ LISTE DE PRÉSENCE/POPIS NAZOČNIH/ELENCO DI PRESENZA/APMEKLĒJUMU REĢISTRS/DALYVIŲ SĄRAŠAS/ JELENLÉTI ÍV/REĠISTRU TA' ATTENDENZA/PRESENTIELIJST/LISTA OBECNOŚCI/LISTA DE PRESENÇAS/ LISTĂ DE PREZENŢĂ/PREZENČNÁ LISTINA/SEZNAM NAVZOČIH/LÄSNÄOLOLISTA/NÄRVAROLISTA Бюро/Mesa/Předsednictvo/Formandskabet/Vorstand/Juhatus/Προεδρείο/Bureau/Predsjedništvo/Ufficio di presidenza/prezidijs/ Biuras/Elnökség/Prezydium/Birou/Predsedníctvo/Predsedstvo/Puheenjohtajisto/Presidiet (*) Norbert Lins, Francisco Guerreiro (1), Daniel Buda (1), Mazaly Aguilar (1), Elsi Katainen Членове/Diputados/Poslanci/Medlemmer/Mitglieder/Parlamendiliikmed/Βουλευτές/Members/Députés/Zastupnici/Deputati/Deputāti/ Nariai/Képviselõk/Membri/Leden/Posłowie/Deputados/Deputaţi/Jäsenet/Ledamöter Clara Aguilera (1), Atidzhe Alieva-Veli, Attila Ara-Kovács, Carmen Avram, Mara Bizzotto (1), Isabel Carvalhais (1), Ivan David, Paolo De Castro, Jérémy Decerle, Salvatore De Meo, Herbert Dorfmann, Luke Ming Flanagan, Dino Giarrusso (1), Martin Hlaváček (1), Martin Häusling, Krzysztof Jurgiel, Gilles Lebreton (1), Chris MacManus (1), Marlene Mortler, Ulrike Müller, Maria Noichl, Juozas Olekas (1), Pina Picierno (1), Eugenia Rodríguez Palop (1), Bronis Ropė, Bert-Jan Ruissen (1), Anne Sander (1), Simone Schmiedtbauer, Annie Schreijer-Pierik, Veronika Vrecionová, Заместници/Suplentes/Náhradníci/Stedfortrædere/Stellvertreter/Asendusliikmed/Αναπληρωτές/Substitutes/Suppléants/Zamjenici/ Supplenti/Aizstājēji/Pavaduojantysnariai/Póttagok/Sostituti/Plaatsvervangers/Zastępcy/Membros suplentes/supleanţi/náhradníci/ Namestniki/Varajäsenet/Suppleanter Asim Ademov (1), Franc Bogovič (1), Manuel Bompard (1), Fredrick Federley 1), Valter Flego (1), Claude Gruffat (1), Balázs Hidvéghi (1), Peter Jahr, Zbigniew Kuźmiuk, Elena Lizzi (1), Benoît Lutgen (1), Michaela Šojdrová, Marc Tarabella 209 (7) 216 (3) 56 (8) (Точка от дневния ред/punto del orden del día/bod pořadu jednání (OJ)/Punkt på dagsordenen/tagesordnungspunkt/ Päevakorra punkt/σημείο της ημερήσιας διάταξης/agenda item/point OJ/Točka dnevnog reda/punto all'ordine del giorno/darba kārtības punkts/darbotvarkės punktas/napirendi pont/punt Aġenda/Agendapunt/Punkt porządku dziennego/ponto OD/Punct de pe ordinea de zi/bod programu schôdze/točka UL/Esityslistan kohta/punkt på föredragningslistan) Присъствал на/presente el/přítomný dne/til stede den/anwesend am/viibis(id) kohal/παρών στις/present on/présent le/nazočni dana/presente il/piedalījās/ Dalyvauja/Jelen volt/preżenti fi/aanwezig op/obecny dnia/presente em/prezent/prítomný dňa/navzoči dne/läsnä/närvarande den: (1) (2) PV\ docx 17/20 PE v01-00

18 Наблюдатели/Observadores/Pozorovatelé/Observatører/Beobachter/Vaatlejad/Παρατηρητές/Observers/Observateurs/Promatrači/ Osservatori/Novērotāji/Stebėtojai/Megfigyelők/Osservaturi/Waarnemers/Obserwatorzy/Observadores/Observatori/Pozorovatelia/ Opazovalci/Tarkkailijat/Observatörer По покана на председателя/por invitación del presidente/na pozvání předsedy/efter indbydelse fra formanden/auf Einladung des Vorsitzenden/Esimehe kutsel/με πρόσκληση του Προέδρου/At the invitation of the Chair/Sur l invitation du président/ Na poziv predsjednika/su invito del presidente/pēc priekšsēdētāja uzaicinājuma/pirmininkui pakvietus/az elnök meghívására/ Fuq stedina taċ-'chairman'/op uitnodiging van de voorzitter/na zaproszenie Przewodniczącego/A convite do Presidente/La invitaţia preşedintelui/ Na pozvanie predsedu/na povabilo predsednika/puheenjohtajan kutsusta/på ordförandens inbjudan Съвет/Consejo/Rada/Rådet/Rat/Nõukogu/Συμβούλιο/Council/Conseil/Vijeće/Consiglio/Padome/Taryba/Tanács/Kunsill/Raad/ Conselho/Consiliu/Svet/Neuvosto/Rådet (*) Комисия/Comisión/Komise/Kommissionen/Kommission/Komisjon/Επιτροπή/Commission/Komisija/Commissione/Bizottság/ Kummissjoni/Commissie/Komisja/Comissão/Comisie/Komisia/Komissio/Kommissionen (*) Michael Niejahr (DG AGRI), Ruben Tascon (DGSANTE) Други институции и органи/otras instituciones y organismos/ostatní orgány a instituce/andre institutioner og organer/andere Organe und Einrichtungen/Muud institutsioonid ja organid/λοιπά θεσμικά όργανα και οργανισμοί/other institutions and bodies/autres institutions et organes/druge institucije i tijela/altre istituzioni e altri organi/citas iestādes un struktūras/kitos institucijos ir įstaigos/ Más intézmények és szervek/istituzzjonijiet u korpi oħra/andere instellingen en organen/inne instytucje i organy/outras instituições e outros órgãos/alte instituții și organe/iné inštitúcie a orgány/muut toimielimet ja elimet/andra institutioner och organ Други участници/otros participantes/ostatní účastníci/endvidere deltog/andere Teilnehmer/Muud osalejad/επίσης παρόντες/other participants/autres participants/drugi sudionici/altri partecipanti/citi klātesošie/kiti dalyviai/más résztvevők/parteċipanti ohra/andere aanwezigen/inni uczestnicy/outros participantes/alţi participanţi/iní účastníci/drugi udeleženci/muut osallistujat/övriga deltagare PE v /20 PV\ docx

19 Секретариат на политическите групи/secretaría de los Grupos políticos/sekretariát politických skupin/gruppernes sekretariat/ Sekretariat der Fraktionen/Fraktsioonide sekretariaat/γραμματεία των Πολιτικών Ομάδων/Secretariats of political groups/secrétariat des groupes politiques/tajništva klubova zastupnika/segreteria gruppi politici/politisko grupu sekretariāts/frakcijų sekretoriai/ Képviselőcsoportok titkársága/segretarjat gruppi politiċi/fractiesecretariaten/sekretariat Grup Politycznych/Secretariado dos grupos políticos/secretariate grupuri politice/sekretariát politických skupín/sekretariat političnih skupin/poliittisten ryhmien sihteeristöt/ De politiska gruppernas sekretariat PPE S&D Renew ID Verts/ALE ECR GUE/NGL NI Alwyn Strange, Marcin Trojanowski, Dimo Ivanov Maggie Coulthard, Ioannis Latoudis Laura Real, Guna Rudzite, Javier Poza Llorente Philippe Chevalier-Chantepie Harriet Clayton, Juliette Leroux, Andrzej Nowakowski Christine Van Dijk, Massimiliano Rizzo, Anita Gulam Lalic, Jarka Chloupkova, Lukas Kopinski Dominik Zganek, John McGilloway Antonio Anselmi Кабинет на председателя/gabinete del Presidente/Kancelář předsedy/formandens Kabinet/Kabinett des Präsidenten/Presidendi kantselei/γραφείο του Προέδρου/President's Office/Cabinet du Président/Ured predsjednika/gabinetto del Presidente/Priekšsēdētāja kabinets/pirmininko kabinetas/elnöki hivatal/kabinett tal-president/kabinet van de Voorzitter/Gabinet Przewodniczącego/Gabinete do Presidente/Cabinet Preşedinte/Kancelária predsedu/urad predsednika/puhemiehen kabinetti/talmannens kansli Кабинет на генералния секретар/gabinete del Secretario General/Kancelář generálního tajemníka/generalsekretærens Kabinet/ Kabinett des Generalsekretärs/Peasekretäri büroo/γραφείο του Γενικού Γραμματέα/Secretary-General's Office/Cabinet du Secrétaire général/ured glavnog tajnika/gabinetto del Segretario generale/ģenerālsekretāra kabinets/generalinio sekretoriaus kabinetas/ Főtitkári hivatal/kabinett tas-segretarju Ġenerali/Kabinet van de secretaris-generaal/gabinet Sekretarza Generalnego/Gabinete do Secretário-Geral/Cabinet Secretar General/Kancelária generálneho tajomníka/urad generalnega sekretarja/pääsihteerin kabinetti/ Generalsekreterarens kansli Генерална дирекция/dirección General/Generální ředitelství/generaldirektorat/generaldirektion/peadirektoraat/γενική Διεύθυνση/ Directorate-General/Direction générale/glavna uprava/direzione generale/ģenerāldirektorāts/generalinis direktoratas/főigazgatóság/ Direttorat Ġenerali/Directoraten-generaal/Dyrekcja Generalna/Direcção-Geral/Direcţii Generale/Generálne riaditeľstvo/generalni direktorat/pääosasto/generaldirektorat DG PRES DG IPOL DG EXPO DG EPRS DG COMM DG PERS DG INLO DG TRAD DG LINC DG FINS DG ITEC DG SAFE Hugo de Chassiron Sabina Magnano, Oliver Emmes, Albert Massot, François Negre Jan Jakubov Christine Lempereur PV\ docx 19/20 PE v01-00

20 Правна служба/servicio Jurídico/Právní služba/juridisk Tjeneste/Juristischer Dienst/Õigusteenistus/Νομική Υπηρεσία/Legal Service/ Service juridique/pravna služba/servizio giuridico/juridiskais dienests/teisės tarnyba/jogi szolgálat/servizz legali/juridische Dienst/ Wydział prawny/serviço Jurídico/Serviciu Juridic/Právny servis/oikeudellinen yksikkö/rättstjänsten Giovanni Mendola Секретариат на комисията/secretaría de la comisión/sekretariát výboru/udvalgssekretariatet/ausschusssekretariat/komisjoni sekretariaat/γραμματεία της επιτροπής/committee secretariat/secrétariat de la commission/tajništvo odbora/segreteria della commissione/komitejas sekretariāts/komiteto sekretoriatas/a bizottság titkársága/segretarjat tal-kumitat/commissiesecretariaat/ Sekretariat komisji/secretariado da comissão/secretariat comisie/sekretariat odbora/valiokunnan sihteeristö/utskottssekretariatet Tereza Pinto de Rezende, Mauro Belardinelli, Cécile Bourgault, Francesca Cionco, Katharina Massay-Kosubek, Felix Mittermayer, Matej Planinc, Jérémie Réquis, Marc Thomas Сътрудник/Asistente/Asistent/Assistent/Assistenz/Βοηθός/Assistant/Assistente/Palīgs/Padėjėjas/Asszisztens/Asystent/Pomočnik/ Avustaja/Assistenter Karelle Dulhauste, Inna Dolgovskaja, Katarina Hesslevik * (P) = Председател/Presidente/Předseda/Formand/Vorsitzender/Esimees/Πρόεδρος/Chair/Président/Predsjednik/Priekšsēdētājs/ Pirmininkas/Elnök/'Chairman'/Voorzitter/Przewodniczący/Preşedinte/Predseda/Predsednik/Puheenjohtaja/Ordförande (VP) = Заместник-председател/Vicepresidente/Místopředseda/Næstformand/Stellvertretender Vorsitzender/Aseesimees/Αντιπρόεδρος/ Vice-Chair/Potpredsjednik/Vice-Président/Potpredsjednik/Priekšsēdētāja vietnieks/pirmininko pavaduotojas/alelnök/ Viċi 'Chairman'/Ondervoorzitter/Wiceprzewodniczący/Vice-Presidente/Vicepreşedinte/Podpredseda/Podpredsednik/ Varapuheenjohtaja/Vice ordförande (M) = Член/Miembro/Člen/Medlem./Mitglied/Parlamendiliige/Βουλευτής/Member/Membre/Član/Membro/Deputāts/Narys/Képviselő/ Membru/Lid/Członek/Membro/Membru/Člen/Poslanec/Jäsen/Ledamot (F) = Длъжностно лице/funcionario/úředník/tjenestemand/beamter/ametnik/υπάλληλος/official/fonctionnaire/dužnosnik/ Funzionario/Ierēdnis/Pareigūnas/Tisztviselő/Uffiċjal/Ambtenaar/Urzędnik/Funcionário/Funcţionar/Úradník/Uradnik/Virkamies/ Tjänsteman PE v /20 PV\ docx