Mesto Pezinok Pečiatka a podpis:

Veľkosť: px
Začať zobrazovať zo stránky:

Download "Mesto Pezinok Pečiatka a podpis:"

Prepis

1 Vyvesené dňa: 9 /4-(31(9 5?J'~tÉkz- Zvesené dňa: Mesto Pečiatka a podpis: Mekský c rod iladffičh t Z P K Všeobecne záväzné nariadenie č. X/22, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 2/27 o pamätihodnostiach mesta, v znení neskorších VZN Mestské zastupiteľstvo v Pezinku na základe ustanovenia 6 ods. 1 zákona SNR č. 369/199 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, s poukazom na 14 ods. 4 zákona č. 49/22 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších predpisov, sa dňa uznieslo na tomto všeobecne záväznom nariadení (d'alej len VZN") Mesta (d'alej aj Mesto"): 1 Úvodné ustanovenia (1) Týmto VZN sa upravuje Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/27 o pamätihodnostiach mesta, v znení VZN č. 2/21, VZN č. 2/212, VZN č. 1/214, VZN č. 18/215 a VZN č. 1/217 (d'alej len VZN o pamätihodnostiach"). 2 Predmet VZN (1) V 1 VZN o pamätihodnostiach sa menia odseky 3 a 4, ktoré budú znieť: 1 Úvodné ustanovenie 3. Pamätihodnosti Mesta dopĺňajú pamiatkový fond mesta v zmysle zákona o ochrane pamiatkového fondu. Národné kultúrne pamiatky v meste sú evidované v príslušnom registri, ktorý vedie Pamiatkový úrad Slovenskej republiky. Pamiatková zóna bola vyhlásená dňa a to rozhodnutím Ministerstva kultúry SR. 4. Garantom evidencie pamätihodností je Mestské múzeum v Pezinku (d'alej len Garant"), ktoré bolo zriadené Mestom ku dňu ako príspevková organizácia Mesta, Uznesením č 1-152/22 zo dňa , so sídlom: Stará radnica, ulica M.R. Štefánika 1, 92 1, IČO " (2) V 4 VZN o pamätihodnostiach, sa ruší odsek 4 v znení: 4. Minimálne raz ročne je Garant povinný predložiť Mestskému zastupiteľstvu správu o zmenách v evidencii pamätihodnosti." a doterajšie odseky 5 až 9 sa označujú ako odseky 4 až 8.

2 (3) V prílohe VZN o pamätihodnostiach, ktorú tvorí Zoznam pamätihodností mesta, sa v časti a) hnuteľné i nehnuteľné veci, ktoré neboli vyhlásené za kultúrne pamiatky, ktoré však majú pre mesto historickú, architektonickú, umeleckú, umelecko-remeselnú, urbanistickú hodnotu, - rušia tie pamätihodnosti, ktoré sú už zaradené medzi národné kultúrne pamiatky alebo už neexistujú, - v čísle 19 Vinohradnícky dom, sa opravuje adresa z Moyzesova 9" na Moyzesova 6" (preklep), - v čísle 47 sa rozdeľuje Parčík s pomníkom osloboditeľom II. sv. vojny, tak, že parčík prechádza do časti c) a v časti a) ostáva pomník, - zároveň sa zoznam dopĺria o 9 nových pamätihodností: 19 Vinohradnícky dom Moyzesova 6 Renesančný vinohradnícky dom Pomník osloboditeľom z II. sv. vojny vznikol v roku 1971 podľa návrhu Ing. arch. Pomník Mladoboleslavská Vladimíra Fašanga a akad. sochára Rudolfa 47 osloboditeľom II. sv. vojny ulica č. parcely 55 Šipkovského. Je geometricky členený dvoma trojuholníkovými telesami na obdížnikovom podstavci. (dopinené VZN č. 1/217) Mlyn Huncokárska usadlost' (Juriška) Huncokárska usadlosť 51 Píla, vodná 52 Severovýchodný okraj lúky, Lipiny severný okraj lúky. Veľká lúka pod cestou na Pezinskú Babu, na ľavom brehu potoka Blatina pod cestou na Pezinskú Babu časť Píla, pri areáli skautského tábora, na ľavom brehu potoka Blatina Mlyn č. parcely 972 č. parcely 6744 Zvyšky obvodového muriva č. parcely 6734 Zvyšky obvodového muriva č. parcely 651/7 č. parcely 6558 Medzi Fabiánovým mlynom a Psychiatrickou nemocnicou Philippa Pinela, na ľavom brehu rieky Blatina Zvyšky obvodového muriva staršieho objektu Jednoduchý objekt stojaci na obdĺžnikovom pôdoryse, slúžiaci ako píla Zvyšky obvodového muriva

3 53 54 Kameň, hraničný Kríž, prícestný, kamenný južný okraj lesa, západne od podzemného obj ektu CO rázcestie Rázusovej a Cajlanskej ulice č. parcely 673/1 Kamenný blok s tesaným nápisom č. parcely 1393 Kamenný kríž s ukrižovaným Kristom a kovaným zábradlím 55 Plastika exteriérová č. parcely 369/2, parčík na ulici 1. mája Zelený vyhradený oddych blok pre Odlievaná plastika 56 Reliéf č. parcely 393, Vajanského 16, MŠ Vajanského, uličná fasáda Plastický reliéf kolorovaný v časti c) chránená zeleň na území mesta, sa dopĺňajú 4 nové pamätihodnosti: 8 Parčík na Mladoboleslavskej ulici 9 Dub letný (Quercus robur), 1 ks č. parcely 55, časť výsadbovej zelene aj na parcele č. 549/1 č. parcely 733/1, Areál MŠ generála Pekníka pracovisko Cajlanská 7 Parčík je tvorený novšou vý sadbovou zeleňou (so staršími jedincami) s geometricky riešeným pomníkom uprostred Listnatý strom s mohutnou a rozložito tvarovanou korunou 1 11 Topoľ sivý (Populus x canescens), 1 ks Pagaštan konský (Aesculus hippocastanum), 4 ks č. parcely 4864/1, Šancová ulica pri bastióne č. parcely 4857/1, Šancová ulica, pred budovou Slovenskej sporitel'ne Vysoký listnatý solitérny strom s rozložitou korunou Vzrastlé jedince v skupinovej výsadbe (4) Súčasťou tohto VZN je kompletná príloha VZN o pamätihodnostiach, ktorú tvorí Zoznam pamätihodností mesta. 3 Záverečné ustanovenia (1) Návrh tohto VZN bol zverejnený na úradnej tabuli a na webovom sídle Mesta v lehote uvedenej v 6 ods. 3 zákona SNR č. 369/199 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. (2) Toto VZN nadobúda účinnosť pätnástym dňom odo dňa jeho vyvesenia na úradnej tabuli Mesta.

4 (3) Po vyvesení na úradnej tabuli Mesta po dobu 15 dní bude VZN prístupné na Mestskom úrade v Pezinku. Ing. arch. Igor Hianik primátor Mesta

5 _., CA Vinohradnícky dom Holubyho 2 Barokový vinohradnícky dom s predpokladaným starším jadrom - -I:, Meštiansky dom Holubyho 7 td '"ri pd `" Po --' l''' P CL P Q-. Cs 5.3,-d Reprezentačne riešený objekt s dekoratívnou fasádou z 19. storočia 13 Meštiansky dom - - Vinohradnícky dom Potočná 5 základom Holubyho 5 Malokarpatská knižnica Barokový objekt z 1. polovice 18. storočia Renesančný dom z konca 16. storočia s možným gotickým 1 '1.1 "CS..,-+ P -+, Potočná Farská záhrada 1 Epitaf Farská 5 Farská záhrada Neskorogotický náhrobný kameň Renesančný náhrobný kameň pezinského richtára Davida Matthiasa (t 1635), ) o -,,..,-, 4, (..,, t..),-, - n< Epitaf Farská 5 Farská záhrada '-'11 P. P Socha M.R. Štefánika Farská záhrada Farská 5 Kríž Farská 5 Farská záhrada Baroková socha sv. Jána Nepomuckého z 1. polovice 18. storočia Barokový objekt rímsko-katolíckej fary Kríž zo začiatku 2. storočia Renesančný náhrobný kameň, resp. jeho časť, umiestnený na múre farskej záhrady Meštiansky dom M.R. Štefánika 25 Fasáda domu Dvojpodlažný objekt postavený po roku 191 s romantickou fasádou Meštiansky dom M.R. Štefánika 17 v prvej polovici 18. storočia Renesančný objekt z polovice 17. storočia s barokovou prestavbou Krušičova kúria Mariánsky stĺp Pamätná tabuľa Radničné námestie 9 Radničné námestie M.R. Štefánika 14 Pred budovou VÚB Renesančný objekt s možným stredovekým jadrom Barokové votívne dielo z roku 1749 Pamätná tabuľa Jána Zigmundíka. O «Pamätihodnost' Adresné údaje (ulica) Bližšie určenie Stručná charakteristika pamätihodnosti ;4 "1 p n -...t.,-1- n5 ro Z"'.--1,. - ('Ď, O.. r". ). 9 -' O,-+..1:' rid ď Cir (.1:'' f' C e% 1... B,-,- -"' ri:,,-. r15 n A. 1:, i cr ":p ťt> i..., 5.., -* <,Ď - '-c i'-' sz,, ci c15 Z, 9 - N lz ~. zn,-.- 'F'. g, 1. - O ozz., pz ČD 9. (., 1 _.," ','.'.-Z4- )i ťd, Gon< A: E ::,. Elz 9,i:, 5 e> (,) 5" Or,,, 5,7i. n?toiiizad ulsaui

6 4.,--, Protitankové zátarasy Panský chodník a Krížna (na p.č. 546/31) extravilán (p.č. 551/18-29) pozostatky opevnenej línie z II. sv. vojny (dopinené VZN č. 2/212) -F, C) Guľometný post (tzv. Kugelstand) (dopinené VZN č. 2/2 12) Starý, most za areálom SOS Policajného zboru pozostatky opevnenej línie z II. sv. vojny (premiestnené k pomníku osloboditeľov na Mladoboleslavskej ul.) (..,..) V:) Starý židovský cintorín ulice Slnečná a Sládkovičova za rodinnými domami na Slnečnej ulici, o. č. 31, 33, 35 priestor pôvodného židovského cintorína (dopinené VZN č. 2/212) (.,) Tanková priekopa n. Po (...) Cľ) 1.,) Lts Lintnerova búda 37 (:). - (1) N Z"' Rybníček Slnečné údolie -. C t...) -P 1...) N.)., (..,J Kalvária 33 Peregský dom" 1:3),--, '-'. 7:J `-C cr' 'č'-)" (D --' n c AD. r) Nad Sumbergom Suchý vrch Suchý vrch Baroková kalvária založená v roku 1754 Zvyšky vo viniciach zachovaného vinohradníckeho obydlia Horáreň / hájovňa patriaca k pálfiovskému panstvu Dom huncokárov lesných robotníkov Technická pamiatka - zvyšky banského jazera (tajchu) Zvyšky opevnenia z II. sv. vojny s predpokladanými zvyškami vojenskej techniky b 4 1,..),. Židovský cintorín 3 2 ) AD-,-t cn `-'-' Cr. ts...) oo ' -' : Senecká Slnečná 8 Limbašská cesta Cajlanská ulica Cajlanský kostol Povýšenia sv. Kríža z roku 174 Cajlanská kalvária z 1. polovice 2. storočia Grrinfeld, Grinava Pôvodne šľachtická kúria z konca 16. storočia Zvyšky nového židovského cintorína z 19. storočia N.) (..ľi 24 Božia muka Kapinka Božia muka Cintorín v Pezinku ca C> P)- Pezinský cintorín založený po roku 1778 Cintorín v Pezinku Kapinka rodiny Sandtner z 19. storočia Kupeckého Suvorovova Bratislavská Pri trhovisku Pri kasárňach Pri autobusovej zastávke Baroková kapinka sv. Rozálie N.) (,) Habánsky dvor Kupeckého 9 N.) N.).---, N.) Požiarna zbrojnica Mladoboleslavská 7.zt, 2»-s C Tatra Banka I 2,-- Z),--, CO Socha Vinohradnícky dom Portál Moyzesova 6 Kollárova 14 Z C cr' ''' k..,--' -., ---1 c> C) Holubyho 91 Meštiansky dom cr' -C f,..) CJ'N Fasáda domu Pred kláštorným kostolom Pred kláštorným kostolom a so zachovanými výkladmi z obdobia I.ČSR Neorenesančná fasáda zo začiatku 2. storočia na staršom murive Baroková socha sv. Floriána z pol. 18.storočia Baroková socha sv. Antona Paduánskeho z roku 175 Renesančný vinohradnícky dom Kamenný portál s vročením 1631 Nárožný arkier s kupolou Sklad Dobrovoľného hasičského zboru,postavený v roku 1927 Komplex budov na mieste bývalého dvora habánov, moravských náboženských exulantov

7 C-c>,-, tti C> 4.,,. C> -i.. -ĺ i. C:31 -P (J) -P. -i, -P lk) -. D..) Píla, vodná,-, Huncokárska usadlosť Huncokárska usadlosť (Juriška) II. sv. vojny Pomník osloboditeľom Bytový blokový dom - urbanistický súbor Božia muka Meštiansky dom - fasáda Meštiansky dom Holubyho škola Blatina časť Píla, pri areáli skautského tábora, na ľavom brehu potoka č. parcely 6558 ľavom brehu potoka Blatina pod cestou na Pezinskú Babu pod cestou na Pezinskú Babu, na č. parcely 651/7 severný okraj lúky. Veľká lúka č. parcely 6734 Severovýchodný okraj lúky, Lipiny, -C$ fw d `'. CJ", D,. -P Mladoboleslavská ulica č. parcely 55 blok II. M.R. Štefánika Mladoboleslavská blok II. č. parcely: , 4927/1, 4927/2, 4928 blok I. Holubyho Mladoboleslavská M.R. Šteľánika blok I. č. parcely: Severná hranica historického jadra Cajlanský cintorín č. parcely 1941/42 Holubyho ulica č. 19 Západná strana Holubyho č. parcely 4632 ulice Holubyho 83 Holubyho 14 Budova bývalej ľudovej, neskôr základnej školy (postavenej v rokoch ) (dopinené VZN č. 1/214) Meštiansky prejazdov 'y dom so širokou fasádou a veľkorysým portálom (dopinené VZN č. 1/214 a oprava VZN č. 18/215) Meštiansky dom - secesná výzdoba hlavnej ulič'nej fasády (dopinené VZN č. 18/215) Murovaná omietaná drobná stavba s kovaným zábradlím (dopinené VZN č. 18/215) Súbor bytových domov pozostávajúci z dvoch samostatných blokov uzatvárajúcich zo severnej strany historické jadro mesta, je ohraničený ulicami Holubyho, Mladoboleslavská, M.R. Štefánika (dopinené VZN č. 1/2 17) Pomník osloboditeľom z II. sv. vojny vznikol v roku 1971 podľa návrhu Ing. arch. Vladimíra Fašanga a akad. sochára Rudolfa Šipkovského. Je geometricky členený dvoma trojuholníkovými telesami na obdížnikovom podstavci. (dopinené VZN č. 1/2 17) Zvyšky obvodového muriva Zvyšky obvodového muriva Zvyšky obvodového muriva staršieho objektu Jednoduchý objekt stojaci na obdĺžnikovom pôdoryse, slúžiaci ako píla

8 ,, c,,,,, 4,,,..,...)., 1...) Reliéf Plastika exteriérová Kríž, prícestný, kamenný Kameň, hraničný 4,..,z, č. parcely 972 južný okraj lesa, západne od podzemného objektu CO rázcestie Rázusovej a Cajlanskej ulice č. parcely 369/2, parčík na ulici 1. mája č. parcely 393, Vajanského 16, Medzi Fabiánovým mlynom a Psychiatrickou nemocnicou Philippa Pinela, na ravom brehu rieky Blatina č. parcely 673/ 1 č. parcely 1393 Zelený blok vyhradený pre oddych MŠ Vajanského, uličná fasáda Zvyšky obvodového muriva Kamenný blok s tesaným nápisom Kamenný kríž s ukrižovaným Kristom a kovaným zábradlím Odlievaná plastika Plastický reliéf kolorovaný

9 ,-- c:> Centrum mesta v.) co --, cr, u. 4,. w 1,,,_, n< ',. : t--, P P, P N '"d t.s. Dlhé Pole Grinava Suchý vrch Svah nad policajnou školou Rybníček Údolie pri kameňolome Starý zámok II. Pri kameňolome Starý zámok I. Nad Pinelovou nemocnicou Slnečné údolie Rekreačná oblasť (--) P.,. ÁD c.),-, _, ;- (5-',,-1 (14 Pri Pinelovej nemocnici Pamätihodnosť Bližšie určenie b) archeologické náleziská na území mesta Stručná charakteristika pamätihodnosti Zaniknutá stredoveká dedina s kostolom a cintorínom Stopy banskej činnosti storočia - štôlne Stredoveká banská činnosť; stopy banskej činnosti storočia haldy vyt'aženej hlušiny Stredoveká fortifikácia zo začiatku 14. storočia Stredoveká fortifikácia z storočia Zaniknutá huncokárska osada z storočia Zvyšky vinohradníckeho hospodárstva z storočia s možným starším j adrom; Kalvária - okolie Praveké osídlenie na území medzi Grinavou a Slovensk 'ym Grobom Praveké osídlenie na poliach za Hliniskom, smerom na Viničné Historické jadro dnešného Pezinka s priľahlymi ulicami - Jesenského, Moyzesova, Kupeckého, Zámocká, Rázusova, Mladoboleslavská

10 5--, )--, Pagaštan konský (Aesculus hippocastanum), 4 ks č. parcely 4857/1, Šancová ulica, pred budovou Slovenskej sporiteľne Vzrastlé jedince v skupinovej výsadbe,--, C> Topoľ sivý (Populus x canescens), I ks č. parcely 4864/1, Šancová ulica pri bastióne Vysoký listnatý solitérny strom s rozložitou korunou `C Cži 4,. lk.) 1...),--, Dub letný (Quercus robur), lks č. parcely 733/1, Areál MŠ generála Pekníka pracovisko Cajlanská 7 uprostred Listnatý strom s mohutnou a rozložito tvarovanou korunou Parčík na Mladoboleslavskej ulici č. parcely 55, časť výsadbovej zelene aj na parcele č. 549/1 Parčík je tvorený novšou výsadbovou zeleňou (so staršími jedincami) s geometricky riešeným pomníkom Pagaštan konský(aesculus hippocastanum), 2ks Sídlisko Muškát, Trnavská cesta č. parcely 252/1 Dva solitérne pagaštany situované popri komunikácii (dopinené VZN č. 1/217) Súbor šiestich dubov (Quercus robur L) č. parcely 266/1, voľná zelená plocha na rázcestí Trnavskej a Šenkvickej cesty (dopinené VZN č. 1/2 17) Mohutné samostatne stojace stromy duba lemujúce uličnú komunikáciu Cintorín v Pezinku Senecká zeleň na cintoríne Parčík na ronnedzí Kukučínovej a Zigmundíkovej ulice Skupina líp veľkolistých (Tilia grandifolia) vek do 1 rokov 3 ks agátu bieleho (Robinia pseusoacacia) pred Kultúrnym centrom vek do 15 rokov Lipa malolistá (Tilia cordata) pred kláštorným kostolom vek cca 15 rokov Zeleň Radničného námestia parcela č. 495/1 n< (7' o Názov Cd ť4; &X o«.. (1) = 9 et< tt 1.,.. tt c) chránená zeleň na území mesta