ROZPOČTOVÉ KONANIE NA ROK 2020

Veľkosť: px
Začať zobrazovať zo stránky:

Download "ROZPOČTOVÉ KONANIE NA ROK 2020"

Prepis

1 ROZPOČTOVÉ KONANIE NA ROK 2020 č. dok.: 4: (3) ******* VÝBOR PRE ROZPOČET SPRAVODAJCOVIA: MONIKA HOHLMEIER - ODDIEL III (KOMISIA) EIDER GARDIAZÁBAL RUBIAL - INÉ ODDIELY POZÍCIA PARLAMENTU Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy predložené na schôdzi Výboru pre rozpočet dňa 30 septembra - 2 októbra 2019 SK SK

2 2

3 Návrh na zmenu 965 === GUE//8061 === predkladá Konfederatívna skupina Európskej zjednotenej ľavice - Severskej zelenej ľavice Článok Reakcia na krízy a vznikajúce krízy Zmeniť číselné údaje,názov a poznámky nasledovne: p.m. p.m. Súčet p.m. p.m. Položka: Reakcia na krízy a vznikajúce krízy Poznámky: Pred odsekom: Právny základ Zrušiť nasledujúci text: Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na urýchlené dosiahnutie stability prostredníctvom efektívnej reakcie s cieľom pomôcť zachovať, vytvoriť alebo obnoviť podmienky potrebné na riadne vykonávanie vonkajších politík a akcií Únie v súlade s článkom 21 Zmluvy o Európskej Únii. Technická a finančná pomoc sa môže poskytovať v rámci reakcie na naliehavú situáciu, krízovú situáciu alebo na situáciu vznikajúcej krízy, na situáciu predstavujúcu hrozbu pre demokraciu, verejný poriadok, ochranu ľudských práv a základných slobôd, či bezpečnosť a ochranu osôb, vrátane žien, detí a LGBTQI osôb, najmä tých, ktoré sú vystavené sexuálne a rodovo motivovanému násiliu v nestabilných situáciách, alebo na situáciu, ktorá by mohla prerásť do ozbrojeného konfliktu, vrátane sexuálneho násilia súvisiaceho s konfliktom používaného ako vojnová zbraň, alebo vážne destabilizovať danú tretiu krajinu alebo krajiny. V tomto kontexte by sa ako hlavný nástroj mala použiť rezolúcia Bezpečnostnej rady OSN č o ženách, mieri a bezpečnosti. Všetky príjmy z dodatočných finančných príspevkov členských štátov a príspevkov tretích krajín alebo iných subjektov, ako sú subjekty zriadené podľa ZFEÚ alebo Zmluvy o Euratome na konkrétne projekty alebo programy vonkajšej pomoci financované Úniou a riadené Komisiou môžu viesť k dodatočným rozpočtovým prostriedkom. Tieto príspevky podľa článku výkazu príjmov predstavujú pripísané príjmy podľa článku 21 ods. 2 písm. a) bod ii) a písm. e) nariadenia o rozpočtových pravidlách. Sumy zahrnuté do riadku týkajúceho sa výdavkov na administratívnu podporu sa pre každý operačný program určia bez toho, aby bol dotknutý článok 235 ods. 5 nariadenia o rozpočtových pravidlách, na základe dohody o príspevku, pričom priemer neprekročí hranicu 4 % príspevkov na príslušný program pre každú kapitolu. Iné pripísané príjmy získané v rámci článku a článku výkazu príjmov môžu viesť k dodatočným rozpočtovým prostriedkom v tejto položke v súlade s článkom 22 ods. 1 nariadenia o rozpočtových pravidlách. Zodpovednosť je kľúčovou prioritou v zásahoch Únie v krízových a vznikajúcich krízových situáciách. Nástroj bude v tejto súvislosti a podľa potreby aj naďalej podporovať vnútroštátne, regionálne a medzinárodné iniciatívy. Nástroj na podporu stability a mieru nie je dostatočne transparentný, a to najmä v (rýchlej) reakcii na krízy a 3

4 vznikajúce krízy. V dôsledku zmeneného nariadenia o nástroji na podporu stability a mieru (COM(2016)0447) sa okrem toho zmenil rozsah pôsobnosti nástroja s cieľom financovať armádu. Táto zmena ohrozuje jeho civilný charakter a porušuje článok 41 ods. 2 Zmluvy o EÚ. Nástroj na podporu stability a mieru by sa mal zameriavať len na civilné opatrenia, ako sú odstraňovanie chudoby, nešírenie zbraní, odzbrojenie, DDR (odzbrojenie, demobilizácia a reintegrácia), mediácia a predchádzanie konfliktom. Návrh na zmenu 226 === AFET/5316 === predkladá Výbor pre zahraničné veci Článok Reakcia na krízy a vznikajúce krízy Zmeniť číselné údaje a poznámky nasledovne: Súčet Poznámky: Pred odsekom: Všetky príjmy z dodatočných finančných príspevkov... príspevkov na príslušný program pre každú kapitolu. Zmeniť text nasledovne: Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na urýchlené dosiahnutie stability prostredníctvom efektívnej reakcie s cieľom pomôcť zachovať, vytvoriť alebo obnoviť podmienky potrebné na riadne vykonávanie vonkajších politík a akcií Únie v súlade s článkom 21 Zmluvy o Európskej Únii. Technická a finančná pomoc sa môže poskytovať v rámci reakcie na naliehavú situáciu, krízovú situáciu alebo na situáciu vznikajúcej krízy, na situáciu predstavujúcu hrozbu pre demokraciu, verejný poriadok, ochranu ľudských práv a základných slobôd, či bezpečnosť a ochranu osôb, vrátane žien, detí a LGBTQI osôb, najmä tých, ktoré sú vystavené sexuálne a rodovo motivovanému násiliu v nestabilných situáciách, alebo na situáciusituáciu, ktorá by mohla prerásť do ozbrojeného konfliktu, vrátane sexuálneho násilia súvisiaceho s konfliktom používaného ako vojnovúvojnová zbraň, ktorá by mohla prerásť do ozbrojeného konfliktu alebo vážne destabilizovať danú tretiu krajinu alebo krajiny. V tomto kontexte by sa ako hlavný nástroj mala použiť rezolúcia Bezpečnostnej rady OSN č (2000) o ženách, mieri a bezpečnosti. Nástroj sa použije aj na podporu osôb utekajúcich z Venezuely do susedných krajín. Nástroj na podporu stability a mieru bol pod finančným tlakom. Väčšie zvýšenie finančných prostriedkov by mohlo zlepšiť pozíciu nástroja. Navrhované zvýšené finančné prostriedky pre tento nástroj by sa mali rozdeliť medzi Venezuelu a susedné krajiny na podporu občanov Venezuely. Návrh na zmenu 1039 === GUE//8179 === predkladá Konfederatívna skupina Európskej zjednotenej ľavice - Severskej zelenej ľavice Položka Pozorovateľská misia v Gruzínsku 4

5 Zmeniť číselné údaje,názov a poznámky nasledovne: p.m. p.m. Súčet p.m. p.m. Položka: Pozorovateľská misia v Gruzínsku Poznámky: Zmeniť text nasledovne: Vypustenie tohto rozpočtového riadku.tieto rozpočtové prostriedky sú určené na financovanie pozorovateľskej misie Európskej únie v Gruzínsku v súlade s príslušným právnym základom prijatým Radou. Zrušiť nasledujúci text: Všetky príjmy z dodatočných finančných príspevkov členských štátov a príspevkov tretích krajín alebo iných subjektov, ako sú subjekty zriadené podľa ZFEÚ alebo Zmluvy o Euratome na konkrétne projekty alebo programy vonkajšej pomoci financované Úniou a riadené Komisiou môžu viesť k dodatočným rozpočtovým prostriedkom. Tieto príspevky podľa článku výkazu príjmov predstavujú pripísané príjmy podľa článku 21 ods. 2 písm. a) bod ii) a písm. e) nariadenia o rozpočtových pravidlách. Bez toho, aby bol dotknutý článok 235 ods. 5 nariadenia o rozpočtových pravidlách, sumy zahrnuté do riadka týkajúceho sa výdavkov na administratívnu podporu sa pre každý operačný program určia na základe dohody o príspevku, pričom priemer neprekročí 4 % príspevkov na príslušný program pre každú kapitolu. Iné pripísané príjmy získané v rámci článku výkazu príjmov môžu viesť k dodatočným rozpočtovým prostriedkom v tejto položke v súlade s článkom 22 ods. 1 nariadenia o rozpočtových pravidlách. Za odbornú policajnú odbornú prípravu by mali zodpovedať členské štáty, čím sa táto agentúra, ktorá sa zameriava na bezpečnosť na úkor individuálnych slobôd a záruk, stane zbytočnou. Preto navrhujeme, aby sa táto položka zrušila. Návrh na zmenu 237 === AFET/5353 === predkladá Výbor pre zahraničné veci Položka Pozorovateľská misia v Gruzínsku Súčet Agresívne správanie Ruska voči Gruzínsku pokračuje, čo vedie k zvyšovaniu napätia. Medzi agresívne prejavy patrí pokračujúci proces vytyčovania hraníc, rozdeľovanie komunít a únosy gruzínskych občanov na okupačnej línii. Vzhľadom na tieto skutočnosti je potrebná posilnená a viditeľnejšia úloha pozorovateľskej 5

6 misie EÚ vrátane uľahčenia médiám sledovať aktuálnu situáciu a agresívne kroky Ruska. Návrh na zmenu 966 === GUE//8062 === predkladá Konfederatívna skupina Európskej zjednotenej ľavice - Severskej zelenej ľavice Položka EULEX Kosovo Zmeniť číselné údaje,názov a poznámky nasledovne: p.m. p.m. Súčet p.m. p.m. Položka: EULEX Kosovo Poznámky: Zrušiť nasledujúci text: Tieto rozpočtové prostriedky sú v súlade s príslušným právnym základom, ktorý prijala Rada, určené na pokrytie nákladov na misiu Európskej únie na podporu právneho štátu v Kosove. Sú takisto určené na pokrytie nákladov na špecializované komory v Kosove. Všetky príjmy z dodatočných finančných príspevkov členských štátov a príspevkov tretích krajín alebo od iných subjektov, ako sú subjekty zriadené podľa ZFEÚ alebo Zmluvy o Euratome na konkrétne projekty alebo programy vonkajšej pomoci financované Úniou a riadené Komisiou môžu viesť k dodatočným rozpočtovým prostriedkom. Tieto príspevky podľa článku výkazu príjmov predstavujú pripísané príjmy podľa článku 21 ods. 2 písm. a) bod ii) a písm. e) nariadenia o rozpočtových pravidlách. Bez toho, aby bol dotknutý článok 235 ods. 5 nariadenia o rozpočtových pravidlách, sumy zahrnuté do riadku týkajúceho sa výdavkov na administratívnu podporu sa pre každý operačný program určia na základe dohody o príspevku, pričom priemer neprekročí 4 % príspevkov na príslušný program pre každú kapitolu. Iné pripísané príjmy získané v rámci článku výkazu príjmov môžu viesť k dodatočným rozpočtovým prostriedkom v tejto položke v súlade s článkom 22 ods. 1 nariadenia o rozpočtových pravidlách. Civilný charakter misie EULEX Kosovo je spochybnený, keďže misia zahŕňa výcvik zameraný na boj proti povstaleckým skupinám a na potláčanie protestov. Okrem toho misia nie je transparentná a objavujú sa tvrdenia o korupcii a podvodoch. Misia EULEX Kosovo by preto mala byť ukončená a prostriedky by sa mali prerozdeliť na výhradne civilné účely a regionálny rozvoj. Návrh na zmenu 967 === GUE//8063 === predkladá Konfederatívna skupina Európskej zjednotenej ľavice - Severskej zelenej ľavice 6

7 Položka Iné opatrenia a operácie krízového riadenia Zmeniť číselné údaje,názov a poznámky nasledovne: p.m. p.m. Súčet p.m. p.m. Položka: Iné opatrenia a operácie krízového riadenia Poznámky: Zrušiť nasledujúci text: Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie iných opatrení a operácií krízového riadenia, než je EULEX Kosovo, špecializované komory v Kosove, EUMM Gruzínsko a EUPOL Afganistan. Sú takisto určené na pokrytie fungovania sekretariátu Európskej akadémie bezpečnosti a obrany a jej internetového systému pokročilého diaľkového vzdelávania, ako aj nákladov na prevádzku skladu pre civilné misie v rámci SBOP. Všetky príjmy z dodatočných finančných príspevkov členských štátov a príspevkov tretích krajín alebo iných subjektov, ako sú subjekty zriadené podľa ZFEÚ alebo Zmluvy o Euratome na konkrétne projekty alebo programy vonkajšej pomoci financované Úniou a riadené Komisiou môžu viesť k dodatočným rozpočtovým prostriedkom. Tieto príspevky podľa článku výkazu príjmov predstavujú pripísané príjmy podľa článku 21 ods. 2 písm. a) bod ii) a písm. e) nariadenia o rozpočtových pravidlách. Bez toho, aby bol dotknutý článok 235 ods. 5 nariadenia o rozpočtových pravidlách, sumy zahrnuté do riadka týkajúceho sa výdavkov na administratívnu podporu sa pre každý operačný program určia na základe dohody o príspevku, pričom priemer neprekročí 4 % príspevkov na príslušný program pre každú kapitolu a môžu byť doplnené príspevkami pre trustové fondy Únie. Iné pripísané príjmy získané v rámci článku výkazu príjmov môžu viesť k dodatočným rozpočtovým prostriedkom v tejto položke v súlade s článkom 22 ods. 1 nariadenia o rozpočtových pravidlách. EÚ by sa mala zameriavať na výhradne mierový a civilný prístup. Tento rozpočtový riadok sa vzťahuje okrem iného na Európsku akadémiu bezpečnosti a obrany (EABO) a na misie EÚ ako EUBAM Líbya, EUAM Ukraine, EUCAP Sahel Mali a EUCAP Sahel Niger. Politika EÚ by sa mala zameriavať len na civilné opatrenia, ako je odstraňovanie chudoby, civilné riešenie konfliktov a predchádzanie konfliktom, odzbrojenie, nešírenie zbraní, DDR (odzbrojenie, demobilizácia a reintegrácia) a mediácia. Návrh na zmenu 1041 === GUE//8182 === predkladá Konfederatívna skupina Európskej zjednotenej ľavice - Severskej zelenej ľavice Položka Núdzové opatrenia Zmeniť číselné údaje,názov a poznámky nasledovne: p.m p.m p.m. p.m. 7

8 Súčet p.m p.m p.m. p.m. Položka: Núdzové opatrenia Poznámky: Zmeniť text nasledovne: Vypustenie tohtotieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie financovania všetkých nepredvídaných opatrení v rámci článku , o ktorých sa rozhodne v priebehu rozpočtového riadku.roka a ktoré sa musia bezodkladne vykonať. Zrušiť nasledujúci text: Táto položka má byť tiež prvkom flexibility v rozpočte SZBP, ako sa uvádza v Medziinštitucionálnej dohode z 2. decembra 2013 medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou o rozpočtovej disciplíne, spolupráci v rozpočtových otázkach a riadnom finančnom hospodárení (Ú. v. EÚ C , s. 1). Všetky príjmy z dodatočných finančných príspevkov členských štátov a príspevkov tretích krajín alebo od iných subjektov, ako sú subjekty zriadené podľa ZFEÚ alebo Zmluvy o Euratome na konkrétne projekty alebo programy vonkajšej pomoci financované Úniou a riadené Komisiou môžu viesť k dodatočným rozpočtovým prostriedkom. Tieto príspevky podľa článku výkazu príjmov predstavujú pripísané príjmy podľa článku 21 ods. 2 písm. a) bod ii) a písm. e) nariadenia o rozpočtových pravidlách. Bez toho, aby bol dotknutý článok 235 ods. 5 nariadenia o rozpočtových pravidlách, sumy zahrnuté do riadku týkajúceho sa výdavkov na administratívnu podporu sa pre každý operačný program určia na základe dohody o príspevku, pričom priemer neprekročí 4 % príspevkov na príslušný program pre každú kapitolu. Iné pripísané príjmy získané v rámci článku výkazu príjmov môžu viesť k dodatočným rozpočtovým prostriedkom v tejto položke v súlade s článkom 22 ods. 1 nariadenia o rozpočtových pravidlách. Spolupráca s tretími krajinami by sa mala dosiahnuť koordináciou medzi členskými štátmi a mala by sa opierať o štruktúry, ktoré už existujú. Operácie riadenia konfliktov v tretích krajinách by mali mať formu zásahov Organizácie Spojených národov s podporou jednotlivých členských štátov. Návrh na zmenu 1042 === GUE//8183 === predkladá Konfederatívna skupina Európskej zjednotenej ľavice - Severskej zelenej ľavice Položka Prípravné a následné opatrenia Zmeniť číselné údaje,názov a poznámky nasledovne: p.m. p.m. Súčet p.m. p.m. Položka: Prípravné a následné opatrenia Poznámky: 8

9 Zmeniť text nasledovne: Vypustenie tohto rozpočtového riadku.tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie financovania prípravných opatrení na vytvorenie podmienok pre akcie Únie v oblasti SZBP a prijatie potrebných právnych nástrojov. Môžu zahŕňať opatrenia týkajúce sa hodnotenia a analýzy (predbežné hodnotenie prostriedkov, osobitné štúdie, organizácia zasadnutí, zisťovanie na mieste). V oblasti operácií krízového riadenia Únie, a predovšetkým pre osobitných zástupcov Európskej únie (OZEÚ), môžu prípravné opatrenia slúžiť okrem iného na posúdenie operačných požiadaviek plánovanej akcie, na zabezpečenie rýchleho počiatočného nasadenia personálu a zdrojov (napr. výdavky na misie, nákup vybavenia, predbežné financovanie prevádzkových a poistných nákladov v počiatočnej fáze) alebo na prijatie nevyhnutných opatrení v teréne potrebných na začatie operácie. Môžu takisto pokryť výdavky na odborníkov, ktorí v prípade konkrétnych technických otázok (napr. určenie a posúdenie obstarávacích potrieb) poskytujú pomoc v rámci operácií Únie v oblasti krízového riadenia, alebo výdavky na bezpečnostný výcvik personálu nasadeného v rámci misie SZBP/tímu OZEÚ. Zrušiť nasledujúci text: Zahŕňajú aj následné opatrenia a audity opatrení v rámci spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej politiky a financovanie všetkých výdavkov na regularizáciu predtým ukončených opatrení. Tieto rozpočtové prostriedky sú takisto určené na pokrytie výdavkov na štúdie, stretnutia expertov, informácie a publikácie priamo súvisiace s dosahovaním cieľov opatrení zahrnutých v položkách , , , a Všetky príjmy z dodatočných finančných príspevkov členských štátov a príspevkov tretích krajín alebo iných subjektov, ako sú subjekty zriadené podľa ZFEÚ alebo Zmluvy o Euratome na konkrétne projekty alebo programy vonkajšej pomoci financované Úniou a riadené Komisiou môžu viesť k dodatočným rozpočtovým prostriedkom. Tieto príspevky podľa článku výkazu príjmov predstavujú pripísané príjmy podľa článku 21 ods. 2 písm. a) bod ii) a písm. e) nariadenia o rozpočtových pravidlách. Bez toho, aby bol dotknutý článok 235 ods. 5 nariadenia o rozpočtových pravidlách, sumy zahrnuté do riadka týkajúceho sa výdavkov na administratívnu podporu sa pre každý operačný program určia na základe dohody o príspevku, pričom priemer neprekročí 4 % príspevkov na príslušný program pre každú kapitolu. Iné pripísané príjmy získané v rámci článku výkazu príjmov môžu viesť k dodatočným rozpočtovým prostriedkom v tejto položke v súlade s článkom 22 ods. 1 nariadenia o rozpočtových pravidlách. Spolupráca s tretími krajinami by sa mala dosiahnuť koordináciou medzi členskými štátmi a mala by sa opierať o štruktúry, ktoré už existujú. Operácie riadenia konfliktov v tretích krajinách by mali mať formu zásahov Organizácie Spojených národov s podporou jednotlivých členských štátov. Návrh na zmenu 1043 === GUE//8184 === predkladá Konfederatívna skupina Európskej zjednotenej ľavice - Severskej zelenej ľavice Položka Osobitní zástupcovia Európskej únie Zmeniť číselné údaje,názov a poznámky nasledovne: p.m. p.m. Súčet p.m. p.m. 9

10 Položka: Osobitní zástupcovia Európskej únie Poznámky: Zmeniť text nasledovne: Vypustenie tohto rozpočtového riadku.tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie všetkých výdavkov spojených s vymenovaním osobitných zástupcov Európskej únie (OZEÚ) v súlade s článkom 33 Zmluvy o Európskej únii. Zrušiť nasledujúci text: OZEÚ by mali byť menovaní s náležitým ohľadom na politiky rodovej rovnosti a uplatňovania hľadiska rodovej rovnosti, a preto by sa malo presadzovať menovanie žien do funkcií OZEÚ. Tieto rozpočtové prostriedky zahŕňajú výdavky na platy OZEÚ a na zostavenie ich tímov a/alebo podporných štruktúr vrátane nákladov na zamestnancov, iných ako sú náklady súvisiace so zamestnancami vyslanými členskými štátmi alebo inštitúciami Únie. Zahŕňajú aj náklady na všetky projekty uskutočňované pod priamou zodpovednosťou OZEÚ. Všetky príjmy z dodatočných finančných príspevkov členských štátov a príspevkov tretích krajín alebo iných subjektov, ako sú subjekty zriadené podľa ZFEÚ alebo Zmluvy o Euratome na konkrétne projekty alebo programy vonkajšej pomoci financované Úniou a riadené Komisiou môžu viesť k dodatočným rozpočtovým prostriedkom. Tieto príspevky podľa článku výkazu príjmov predstavujú pripísané príjmy podľa článku 21 ods. 2 písm. a) bod ii) a písm. e) nariadenia o rozpočtových pravidlách. Bez toho, aby bol dotknutý článok 235 ods. 5 nariadenia o rozpočtových pravidlách, sumy zahrnuté do riadku týkajúceho sa výdavkov na administratívnu podporu sa pre každý operačný program určia na základe dohody o príspevku, pričom priemer neprekročí 4 % príspevkov na príslušný program pre každú kapitolu. Iné pripísané príjmy získané v rámci článku výkazu príjmov môžu viesť k dodatočným rozpočtovým prostriedkom v tejto položke v súlade s článkom 22 ods. 1 nariadenia o rozpočtových pravidlách. Spolupráca s tretími krajinami by sa mala dosiahnuť koordináciou medzi členskými štátmi a mala by sa opierať o štruktúry, ktoré už existujú. Operácie riadenia konfliktov v tretích krajinách by mali mať formu zásahov Organizácie Spojených národov s podporou jednotlivých členských štátov. Návrh na zmenu 579 === I-D//7742 === predkladá Skupina Identita a demokracia Položka Osobitní zástupcovia Európskej únie Zmeniť číselné údaje,poznámky a právny základ nasledovne: p.m. p.m. Súčet p.m. p.m. Poznámky: Zrušiť nasledujúci text: Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie všetkých výdavkov spojených s vymenovaním 10

11 osobitných zástupcov Európskej únie (OZEÚ) v súlade s článkom 33 Zmluvy o Európskej únii. OZEÚ by mali byť menovaní s náležitým ohľadom na politiky rodovej rovnosti a uplatňovania hľadiska rodovej rovnosti, a preto by sa malo presadzovať menovanie žien do funkcií OZEÚ. Tieto rozpočtové prostriedky zahŕňajú výdavky na platy OZEÚ a na zostavenie ich tímov a/alebo podporných štruktúr vrátane nákladov na zamestnancov, iných ako sú náklady súvisiace so zamestnancami vyslanými členskými štátmi alebo inštitúciami Únie. Zahŕňajú aj náklady na všetky projekty uskutočňované pod priamou zodpovednosťou OZEÚ. Všetky príjmy z dodatočných finančných príspevkov členských štátov a príspevkov tretích krajín alebo iných subjektov, ako sú subjekty zriadené podľa ZFEÚ alebo Zmluvy o Euratome na konkrétne projekty alebo programy vonkajšej pomoci financované Úniou a riadené Komisiou môžu viesť k dodatočným rozpočtovým prostriedkom. Tieto príspevky podľa článku výkazu príjmov predstavujú pripísané príjmy podľa článku 21 ods. 2 písm. a) bod ii) a písm. e) nariadenia o rozpočtových pravidlách. Bez toho, aby bol dotknutý článok 235 ods. 5 nariadenia o rozpočtových pravidlách, sumy zahrnuté do riadku týkajúceho sa výdavkov na administratívnu podporu sa pre každý operačný program určia na základe dohody o príspevku, pričom priemer neprekročí 4 % príspevkov na príslušný program pre každú kapitolu. Iné pripísané príjmy získané v rámci článku výkazu príjmov môžu viesť k dodatočným rozpočtovým prostriedkom v tejto položke v súlade s článkom 22 ods. 1 nariadenia o rozpočtových pravidlách. Právny základ: Zrušiť nasledujúci text: Rozhodnutie Rady (SZBP) 2017/289 zo 17. februára 2017, ktorým sa mení rozhodnutie (SZBP) 2015/2005, ktorým sa predlžuje mandát osobitného zástupcu Európskej únie v Afganistane (Ú. v. EÚ L 42, , s. 13). Rozhodnutie Rady (SZBP) 2018/903 z 25. júna 2018, ktorým sa predlžuje mandát osobitného zástupcu Európskej únie v Kosove (Ú. v. EÚ L 161, , s. 7). Rozhodnutie Rady (SZBP) 2018/904 z 25. júna 2018, ktorým sa predlžuje mandát osobitného zástupcu Európskej únie pre Strednú Áziu (Ú. v. EÚ L 161, , s. 12). Rozhodnutie Rady (SZBP) 2018/905 z 25. júna 2018, ktorým sa predlžuje mandát osobitného zástupcu Európskej únie pre Africký roh (Ú. v. EÚ L 161, , s. 16). Rozhodnutie Rady (SZBP) 2018/906 z 25. júna 2018, ktorým sa predlžuje mandát osobitného zástupcu Európskej únie pre región Sahel (Ú. v. EÚ L 161, , s. 22). Rozhodnutie Rady (SZBP) 2018/907 z 25. júna 2018, ktorým sa predlžuje mandát osobitného zástupcu Európskej únie pre Zakaukazsko a pre krízu v Gruzínsku (Ú. v. EÚ L 161, , s. 27). Rozhodnutie Rady (SZBP) 2018/908 z 25. júna 2018, ktorým sa predlžuje mandát osobitného zástupcu Európskej únie v Bosne a Hercegovine (Ú. v. EÚ L 161, , s. 32). Rozhodnutie Rady (SZBP) 2018/1248 z 18. septembra 2018, ktorým sa vymenúva osobitný zástupca Európskej únie pre mierový proces na Blízkom východe (Ú. v. EÚ L 235, , s. 9). Rozhodnutie Rady (SZBP) 2019/346 z 28. februára 2019, ktorým sa vymenúva osobitný zástupca Európskej únie pre ľudské práva (Ú. v. EÚ L 62, , s. 12). V podpore tohto rozpočtového riadku nevidíme žiadnu pridanú hodnotu. Návrh na zmenu 968 === GUE//8064 === predkladá Konfederatívna skupina Európskej zjednotenej ľavice - Severskej zelenej ľavice 11

12 Článok Podpora na nešírenie zbraní a odzbrojenie Súčet Nešírenie zbraní a odzbrojenie budú mať významný vplyv na znižovanie násilných konfliktov a prispejú k väčšej stabilite a mieru. Musí k nim dôjsť súbežne s prísnym a účinným vykonávaním režimov kontroly vývozu zbraní, riešením občianskych konfliktov a odstránením chudoby. Vzhľadom na odstúpenie od zmluvy INF, ukončenie spoločného komplexného akčného plánu s Iránom a modernizáciu arzenálov jadrových zbraní je potrebné, aby opatrenia a stratégie v oblasti jadrového odzbrojenia boli súčasťou hlavných politík EÚ. Návrh na zmenu 751 === S&D//7234 === predkladá Skupina progresívnej aliancie socialistov a demokratov v Európskom parlamente Článok Zlepšovanie spoľahlivosti volebných postupov najmä prostredníctvom volebných pozorovateľských misií Súčet Pozorovanie volieb prispieva k posilňovaniu demokratických inštitúcií a k budovaniu dôvery verejnosti vo volebný proces, čím sa podporuje stabilita a posilňujú ostatné ciele zahraničnej politiky vrátane budovania mieru. Podpora EÚ by sa mala posilniť. Návrh na zmenu 239 === AFET/5381 === predkladá Výbor pre zahraničné veci Článok Zlepšovanie spoľahlivosti volebných postupov najmä prostredníctvom volebných pozorovateľských misií

13 Súčet Volebné pozorovanie je stále jedným z najužitočnejších nástrojov v rámci súboru nástrojov EÚ na podporu demokracie vo svete. Prispieva k posilňovaniu demokratických inštitúcií a k budovaniu dôvery verejnosti vo volebný proces, čím sa podporuje stabilita a posilňujú ostatné ciele zahraničnej politiky vrátane budovania mieru. Preto by sa mala posilniť podpora zo strany EÚ. Navrhované zvýšenie by malo byť zamerané najmä na posilnenie podpory miestnych volebných pozorovateľských organizácií založených na občianskej spoločnosti, pričom až 25 % celkového rozpočtu nástroja EIDHR sa má vyčleniť na financovanie volebných pozorovateľských misií. Návrh na zmenu 240 === AFET/5382 === predkladá Výbor pre zahraničné veci Článok Spolupráca s tretími krajinami na presadzovanie a podporovanie záujmov Únie a spoločných záujmov Zmeniť číselné údaje a poznámky nasledovne: Súčet Poznámky: Pred odsekom: Všetky príjmy z dodatočných finančných príspevkov... príspevkov na príslušný program pre každú kapitolu. Zmeniť text nasledovne: Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie výdavkov na spoluprácu s tretími krajinami s cieľom presadzovať a podporovať záujmy Únie a spoločné záujmy v rámci nástroja partnerstva, a to najmä s krajinami, ktoré zohrávajú významnú úlohu na svetovej scéne,vo svete, okrem iného v zahraničnej politike, v medzinárodnom hospodárstve a obchode, na viacstranných fórach, v globálnomcelosvetovom riadení a pri riešení problémov celosvetového záujmu alebo záležitostí, ktoré predstavujú významný záujem Únie. Táto spolupráca zahŕňa opatrenia na podporu dvojstranných, regionálnych alebo viacstranných vzťahov Únie pri riešení problémov celosvetového záujmu, vykonávania medzinárodného rozmeru stratégie Európa 2020, obchodných a investičných príležitostí, verejnej diplomacie a podporných opatrení. Pripojiť nasledujúci text: Tieto rozpočtové prostriedky budú zahŕňať podporu na ciele politiky EÚ pre Arktídu, ktorá sa využíva na spoluprácu arktických partnerov EÚ s cieľom vybudovať silnejšie väzby s týmto regiónom. V rámci nástroja partnerstva by sa mala zvýšiť podpora EÚ pre tretie krajiny, aby sa presadzovali a podporovali záujmy Únie a spoločné záujmy, a to najmä s cieľom zabezpečiť vyššiu podporu multilateralizmu. 13

14 Návrh na zmenu 799 === S&D//7284 === predkladá Skupina progresívnej aliancie socialistov a demokratov v Európskom parlamente Článok Spolupráca s tretími krajinami na presadzovanie a podporovanie záujmov Únie a spoločných záujmov Súčet Príspevok k dosiahnutiu záväzku nasmerovať 20 % výdavkov EÚ na opatrenia v oblasti zmeny klímy vo VFR na roky Návrh na zmenu 948 === EPP//7134 === predkladá Poslanecký klub Európskej ľudovej strany (Kresťanských demokratov) Článok Spolupráca s tretími krajinami na presadzovanie a podporovanie záujmov Únie a spoločných záujmov Súčet Ide o časť celkovej stratégie na posilnenie programov súvisiacich s klímou. Zvýšené financovanie podporuje úsilie, ako je napríklad Regionálny program pre plasty v Ázii, ktorého cieľom je obmedziť plastový odpad a podporiť iniciatívy, ktoré zabraňujú vzniku odpadu v oceánoch v južnej a juhovýchodnej Ázii. Návrh na zmenu 1044 === GUE//8185 === predkladá Konfederatívna skupina Európskej zjednotenej ľavice - Severskej zelenej ľavice Článok Šírenie informácií o vonkajších vzťahoch Únie Zmeniť číselné údaje,názov a poznámky nasledovne: SPEC p.m. p.m. 14

15 Súčet p.m. p.m. Položka: Šírenie informácií o vonkajších vzťahoch Únie Poznámky: Zmeniť text nasledovne: VypustenieTieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie výdavkov na šírenie informácií o vonkajších vzťahoch Únie. Informačné činnosti, ktoré sa majú vykonávať podľa tohto rozpočtového riadku.článku, patria do dvoch širokých kategórií: horizontálne činnosti a logistická podpora z ústredí a činnosti vykonávané delegáciami Únie v tretích krajinách a vo vzťahu k medzinárodným organizáciám. Zrušiť nasledujúci text: Opatrenia uskutočňované z ústredí: program návštevníkov Európskej únie (EUVP), realizovaný spoločne s Európskym parlamentom a Komisiou, poskytuje každý rok okolo 150 účastníkom vybraným delegáciami Únie príležitosť prísť do kontaktu s Úniou navštívením Európskeho parlamentu a Komisie ako súčasti individuálneho programu návštev, šitého na mieru na základe určitej témy, výroba a distribúcia publikácií o prioritných témach ako súčasť ročného programu, výroba a šírenie audiovizuálneho materiálu, vyvíjanie informácií poskytovaných cez elektronické médiá (internet a systémy elektronických správ), organizovanie návštev skupín novinárov, podpora informačných činností osôb formujúcich verejnú mienku, ktoré sú v súlade s prioritami Únie, strategické komunikačné činnosti, vrátane tých, ktoré sa týkajú dezinformácií, najmä pokiaľ ide o krajiny v susedstve Únie a na západnom Balkáne; vzťahuje sa to aj na systematické sledovanie a odhaľovanie dezinformácií, ktoré šíria zahraničné mocnosti. To zahŕňa aj činnosti v rámci budúcej delegácie Únie v Spojenom kráľovstve týkajúce sa poskytovania informácií o právach občanov po vystúpení Spojeného kráľovstva z EÚ. Komisia bude naďalej finančne podporovať vysielania spravodajstva v perzštine. Decentralizované opatrenia realizované delegáciami Únie v tretích krajinách a vo vzťahu k medzinárodným organizáciám V súlade s komunikačnými cieľmi ustanovenými pre každý región a každú krajinu navrhnú delegácie Únie ročný komunikačný plán, ktorému budú po schválení ústredím pridelené rozpočtové prostriedky pokrývajúce nasledujúce činnosti: webové stránky, vzťahy s médiami (tlačové konferencie, semináre, rozhlasové programy atď.), informačné produkty (iné publikácie, grafický materiál atď.), organizáciu podujatí vrátane kultúrnych činností, bulletiny, informačné kampane, strategické komunikačné činnosti, najmä pokiaľ ide o krajiny v susedstve Únie a na západnom Balkáne. 15

16 Pripísané príjmy získané v rámci článku výkazu príjmov môžu viesť k dodatočným rozpočtovým prostriedkom v tomto článku v súlade s článkom 22 ods. 1 nariadenia o rozpočtových pravidlách. Spolupráca s tretími krajinami by sa mala dosiahnuť koordináciou medzi členskými štátmi a mala by sa opierať o štruktúry, ktoré už existujú. Návrh na zmenu 580 === I-D//7743 === predkladá Skupina Identita a demokracia Článok Šírenie informácií o vonkajších vzťahoch Únie Zmeniť číselné údaje,poznámky a právny základ nasledovne: SPEC p.m. p.m. Súčet p.m. p.m. Poznámky: Zrušiť nasledujúci text: Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie výdavkov na šírenie informácií o vonkajších vzťahoch Únie. Informačné činnosti, ktoré sa majú vykonávať podľa tohto článku, patria do dvoch širokých kategórií: horizontálne činnosti a logistická podpora z ústredí a činnosti vykonávané delegáciami Únie v tretích krajinách a vo vzťahu k medzinárodným organizáciám. Opatrenia uskutočňované z ústredí: program návštevníkov Európskej únie (EUVP), realizovaný spoločne s Európskym parlamentom a Komisiou, poskytuje každý rok okolo 150 účastníkom vybraným delegáciami Únie príležitosť prísť do kontaktu s Úniou navštívením Európskeho parlamentu a Komisie ako súčasti individuálneho programu návštev, šitého na mieru na základe určitej témy, výroba a distribúcia publikácií o prioritných témach ako súčasť ročného programu, výroba a šírenie audiovizuálneho materiálu, vyvíjanie informácií poskytovaných cez elektronické médiá (internet a systémy elektronických správ), organizovanie návštev skupín novinárov, podpora informačných činností osôb formujúcich verejnú mienku, ktoré sú v súlade s prioritami Únie, strategické komunikačné činnosti, vrátane tých, ktoré sa týkajú dezinformácií, najmä pokiaľ ide o krajiny v susedstve Únie a na západnom Balkáne; vzťahuje sa to aj na systematické sledovanie a odhaľovanie dezinformácií, ktoré šíria zahraničné mocnosti. To zahŕňa aj činnosti v rámci budúcej delegácie Únie v Spojenom kráľovstve týkajúce sa poskytovania informácií o právach občanov po vystúpení Spojeného kráľovstva z EÚ. Komisia bude naďalej finančne podporovať vysielania spravodajstva v perzštine. Decentralizované opatrenia realizované delegáciami Únie v tretích krajinách a vo vzťahu k medzinárodným organizáciám V súlade s komunikačnými cieľmi ustanovenými pre každý región a každú krajinu navrhnú delegácie Únie 16

17 ročný komunikačný plán, ktorému budú po schválení ústredím pridelené rozpočtové prostriedky pokrývajúce nasledujúce činnosti: webové stránky, vzťahy s médiami (tlačové konferencie, semináre, rozhlasové programy atď.), informačné produkty (iné publikácie, grafický materiál atď.), organizáciu podujatí vrátane kultúrnych činností, bulletiny, informačné kampane, strategické komunikačné činnosti, najmä pokiaľ ide o krajiny v susedstve Únie a na západnom Balkáne. Pripísané príjmy získané v rámci článku výkazu príjmov môžu viesť k dodatočným rozpočtovým prostriedkom v tomto článku v súlade s článkom 22 ods. 1 nariadenia o rozpočtových pravidlách. Právny základ: Zrušiť nasledujúci text: Úloha vyplývajúca z výhradných práv Komisie na inštitucionálnej úrovni, ako sa stanovuje v článku 58 ods. 2 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) 2018/1046 z 18. júla 2018 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, o zmene nariadení (EÚ) č. 1296/2013, (EÚ) č. 1301/2013, (EÚ) č. 1303/2013, (EÚ) č. 1304/2013, (EÚ) č. 1309/2013, (EÚ) č. 1316/2013, (EÚ) č. 223/2014, (EÚ) č. 283/2014 a rozhodnutia č. 541/2014/EÚ a o zrušení nariadenia (EÚ, Euratom) č. 966/2012 (Ú. v. EÚ L 193, , s. 1). Tento rozpočtový riadok nepovažujeme za prioritu, ktorá by sa mala podporovať. Návrh na zmenu 581 === I-D//7744 === predkladá Skupina Identita a demokracia Článok Vonkajšie obchodné vzťahy vrátane prístupu k trhom tretích krajín Zmeniť číselné údaje,poznámky a právny základ nasledovne: SPEC p.m. p.m. Súčet p.m. p.m. Poznámky: Zrušiť nasledujúci text: Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na podporu týchto akcií: Činnosti na podporu vedenia prebiehajúcich a nových viacstranných a dvojstranných obchodných a investičných rokovaní Akcie sa zameriavajú na upevňovanie rokovacej pozície Únie v rámci prebiehajúcich viacstranných obchodných rokovaní (v súvislosti s rozvojovým programom z Dauhy), ako aj v rámci prebiehajúcich a nových dvojstranných a regionálnych obchodných a investičných rokovaní s cieľom zabezpečiť, aby sa koncepcia politiky Únie zakladala na najvyšších hospodárskych, sociálnych a environmentálnych normách, 17

18 ako aj na komplexných a aktuálnych odborných informáciách, a s cieľom budovať koalície na ich úspešné dokončenie vrátane: stretnutí, konferencií a seminárov v súvislosti s prípravou politiky a rokovacích pozícií a s vedením prebiehajúcich, ako aj nových obchodných a investičných rokovaní, vypracovania a vykonávania konzistentnej a komplexnej komunikačnej a informačnej stratégie podporujúcej obchodnú politiku Únie a merajúcej a zvyšujúcej informovanosť o podrobnostiach a cieľoch obchodnej politiky a rokovacích pozíciách Únie tak vnútri, ako aj mimo Únie, informačných činností a seminárov pre štátne a neštátne subjekty (vrátane občianskej spoločnosti a podnikateľských subjektov) s cieľom objasniť stav prebiehajúcich rokovaní a vykonávania existujúcich dohôd. Štúdie, hodnotenia a posúdenia vplyvu v súvislosti s obchodnými a investičnými dohodami a politikami Akcie na zabezpečenie toho, aby bola politika obchodu Únie podporená výsledkami hodnotení ex ante a hodnotení ex post a ich riadnym zohľadnením vrátane: posúdení vplyvu vykonávaných na účely možných nových legislatívnych návrhov a posúdení vplyvu na trvalo udržateľný rozvoj vykonávaných na podporu prebiehajúcich rokovaní s cieľom analyzovať potenciálny hospodársky, sociálny a environmentálny prínos obchodných a investičných dohôd a podľa potreby navrhnúť sprievodné opatrenia na vyrovnanie sa s akýmikoľvek negatívnymi následkami pre konkrétne krajiny alebo odvetvia, hodnotení politík a postupov Generálneho riaditeľstva pre obchod, ktoré sa majú vykonať v nadväznosti na jeho viacročný plán hodnotenia, odborné, právne a ekonomické štúdie týkajúce sa prebiehajúcich rokovaní a existujúcich dohôd, rozvoja politík a obchodných sporov. Technická pomoc týkajúca sa obchodu, odborná príprava a iné akcie v oblasti budovania kapacít zamerané na tretie krajiny Akcie zamerané na posilnenie schopnosti tretích krajín zúčastňovať sa na medzinárodných, dvojstranných alebo biregionálnych obchodných a investičných rokovaniach, vykonávať medzinárodné obchodné a investičné dohody a zúčastňovať sa na svetovom systéme obchodovania vrátane: projektov odbornej prípravy a budovania kapacít zamerané na úradníkov a prevádzkovateľov v rozvojových krajinách, najmä v oblasti sanitárnych a fytosanitárnych opatrení, a na rovnocenné environmentálne a sociálne normy a normy dobrých životných podmienok zvierat, ktoré rozvojovým krajinám umožnia vyvážať kvalitný tovar do Únie, čo zároveň prispeje k vytvoreniu rovnocennejších podmienok, náhrady výdavkov účastníkov fór a konferencií určených na vytváranie informovanosti a expertízy v otázkach obchodovania medzi príslušníkmi rozvojových krajín, riadenia, prevádzkovania, ďalšieho rozvoja a podpory poradenského centra pre obchod (Trade Helpdesk), ktoré poskytuje informácie o prístupe na trhy Únie podnikom v partnerských krajinách a ktoré uľahčuje úsilie takýchto podnikov využívať možnosti prístupu na trh, ktoré ponúka medzinárodný systém obchodovania, programov technickej pomoci súvisiacich s obchodom dohodnutých na fóre Svetovej obchodnej organizácie (WTO) a ďalších viacstranných organizácií, najmä trustových fondov WTO, v rámci rozvojového programu z Dauhy. Činnosti týkajúce sa prístupu na trh podporujúce vykonávanie stratégie Únie týkajúcej sa prístupu na trh Akcie na podporu stratégie Únie týkajúcej sa prístupu na trh, ktorej cieľom je uľahčovať a zmenšovať prekážky obchodu, identifikovať obchodné obmedzenia v tretích krajinách a prípadne odstrániť prekážky obchodu. Do týchto akcií patria: 18

19 údržba, prevádzka a ďalší rozvoj databázy o prístupe na trh dostupnej pre hospodárske subjekty cez internet, zostavenie zoznamu prekážok obchodu a iných informácií vplývajúcich na vývoz Únie a vývozcov Únie, nákup potrebných informácií, údajov a dokumentácie pre túto databázu, špecifická analýza rozličných prekážok obchodovania na kľúčových trhoch vrátane analýzy plnenia záväzkov tretími krajinami, ktoré vyplývajú z medzinárodných obchodných a investičných dohôd v súvislosti s prípravou rokovaní, konferencie, semináre a iné informačné činnosti (napr. vypracúvanie a šírenie štúdií, informačné balíky, publikácie a letáky) s cieľom informovať podnikateľské subjekty, úradníkov členských štátov a ďalších aktérov o prekážkach obchodu a nástrojoch politiky obchodu zameraných na ochranu Únie pred nekalými obchodnými postupmi, akými sú napríklad dumping alebo vývozné subvencie, podpora európskemu priemyslu v oblasti organizovania činností konkrétne zameraných na problematiku prístupu na trh. Činnosti na podporu vykonávania existujúcich pravidiel a monitorovania obchodných a investičných záväzkov Akcie na podporu vykonávania existujúcich obchodných a investičných dohôd a posilňovanie súvisiacich systémov, ktoré umožňujú účinné vykonávanie týchto dohôd, ako aj vykonávanie prešetrovaní a inšpekcií na zabezpečenie dodržiavania pravidiel tretími krajinami vrátane: výmeny informácií, odbornej prípravy, seminárov a komunikačných činností na podporu vykonávania existujúcich právnych predpisov Únie v oblasti vývozných kontrol položiek s dvojakým použitím, činností na uľahčenie prešetrovaní vykonávaných v súvislosti s prešetrovaniami na ochranu obchodu s cieľom chrániť výrobcov Únie pred nekalými obchodnými postupmi tretích krajín (antidumpingové, antisubvenčné a ochranné nástroje), ktoré môžu poškodzovať hospodárstvo Únie. Činnosti sa zamerajú najmä na vývoj, údržbu, prevádzku a bezpečnosť systémov informačných technológií podporujúcich činnosti týkajúce sa ochrany obchodu, na výrobu komunikačných nástrojov, nákup právnych služieb v tretích krajinách a na vypracovávanie odborných štúdií, činností na podporu domácich poradných skupín pre monitorovanie vykonávania obchodných a investičných dohôd, ktoré nadobudli platnosť, To zahŕňa financovanie cestovných výdavkov a nákladov na ubytovanie členov a expertov, činností podporujúcich získavanie relevantných údajov na vytvorenie základu pre diskusie domácej poradnej skupiny a zmiešaného poradného výboru, činností na podporu politiky Únie v oblasti zahraničného obchodu prostredníctvom procesu štruktúrovaného dialógu s kľúčovými tvorcami verejnej mienky, s občianskou spoločnosťou a zainteresovanými stranami vrátane malých a stredných podnikov o otázkach vonkajšieho obchodu, činností týkajúcich sa propagácie a komunikácie v súvislosti s obchodnými a investičnými dohodami, a to ako v Únii, tak aj v partnerských krajinách. Tie sa budú realizovať najmä prostredníctvom výroby a šírenia audiovizuálnych, elektronických a grafických materiálov a tlačených publikácií, predplatených prístupov k relevantným médiám a databázam v oblasti obchodu, prekladu informačných materiálov do jazykov, ktoré nie sú jazykmi Únie, opatrení zameraných na médiá vrátane produktov pre nové médiá, rozvoja, údržby a prevádzky informačných systémov na podporu operačných činností v oblasti politiky obchodu, ako sú: integrovaná štatistická databáza (Integrated Statistical Database, ISDB), elektronický systém pre položky s dvojitým použitím (Dual Use e-system), databáza údajov o prístupe na trh, poradenské centrum pre obchod (Trade Helpdesk), databáza vývozných úverov, integrované systémy správy licencií (SIGL a SIGL Wood), platforma občianskej spoločnosti a nástroje na monitorovanie a podporu obchodných a investičných dohôd. Právna a ostatná odborná pomoc Akcie zabezpečujúce, aby obchodní partneri Únie riadne dodržiavali a plnili záväzky vznikajúce v rámci 19

20 WTO a ďalšie viacstranné a dvojstranné dohody vrátane: odborných štúdií, vrátane inšpekcií, ako aj špecifických prešetrovaní a seminárov týkajúcich sa implementácie záväzkov, ktoré tretím krajinám vyplývajú z medzinárodných obchodných a investičných dohôd, právnych odborných vedomostí, najmä pokiaľ ide o otázky zahraničného práva, vyžadovaných na ľahšie presadzovanie pozícií Únie v prípadoch urovnávania sporov vo WTO, iných odborných štúdií potrebných na prípravu, riadenie a následné činnosti týkajúce sa prípadov urovnávania sporov vo WTO, nákladov na arbitrážne konania, právne posudky a s tým súvisiace poplatky, ktoré vzniknú Únii ako účastníckej strane v sporoch súvisiacich s vykonávaním medzinárodných dohôd uzavretých v zmysle článku 207 Zmluvy o fungovaní Európskej únie. Systémy riešenia investičných sporov podľa ustanovení medzinárodných dohôd Nasledujúce výdavky sú určené ako podpora: fixných nákladov na činnosť systémov investičných súdov (súd prvého stupňa a odvolací súd) a mnohostranného investičného súdu, ktoré vyplývajú z vykonávania medzinárodných dohôd uzavretých v zmysle článku 207 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, nákladov na arbitrážne konania, právne posudky a s tým súvisiace poplatky, ktoré vzniknú Únii ako účastníckej strane v sporoch predložených investormi v rámci takýchto medzinárodných dohôd, úhrady sumy právoplatne priznanej na základe arbitrážneho rozhodnutia investorovi, resp. dohodnutého vyrovnania, v rámci týchto medzinárodných dohôd. Činnosti na podporu obchodnej a investičnej politiky Tieto rozpočtové prostriedky sú určené aj na pokrytie všeobecných výdavkov na preklady, tlačové konferencie, informácie a publikácie priamo súvisiace s dosiahnutím cieľa programu alebo opatrení, ktoré patria do tohto článku, a všetky ostatné výdavky na technickú a administratívnu pomoc s výnimkou úloh orgánov verejnej moci, ktoré zabezpečuje Komisia externe na základe zmlúv o poskytovaní služieb uzatváraných ad hoc, ako je napríklad správa internetovej stránky Generálneho riaditeľstva pre obchod a internetovej stránky komisára pre obchod, alebo na vývoj a implementáciu podporných informačných systémov a nástrojov. Všetky príjmy v súvislosti so správou finančných záväzkov Únie spojených s urovnávaním sporov medzi investormi a štátmi môžu viesť k dodatočným rozpočtovým prostriedkom v súlade s článkom 21 ods. 5 nariadenia o rozpočtových pravidlách. Časť týchto rozpočtových prostriedkov je určená na pokrytie globálnej stratégie komunikácie s cieľom zapojiť širokú verejnosť a všetky zainteresované strany a maximalizovať transparentnosť činností Generálneho riaditeľstva pre obchod. Toto bude zahŕňať akcie organizované s cieľom nadviazať kontakt a dialóg, ako sú tlačové konferencie alebo podujatia pre zainteresované strany, zverejňovanie informácií, preklady, konzultácie a nadväzujúce opatrenia, ako aj publikácie priamo súvisiace s dosiahnutím cieľa činností, ktoré patria do tohto článku, a všetky ostatné výdavky na technickú a administratívnu pomoc s výnimkou úloh orgánov verejnej moci, ktoré zabezpečuje Komisia externe na základe zmlúv o poskytovaní služieb uzatváraných ad hoc, ako je napríklad údržba webových sídiel GR TRADE a komisára pre obchod. Činnosti zamerané na zapojenie verejnosti a všetkých zainteresovaných strán majú kľúčový význam pre transparentnú, úspešnú a komplexnú obchodnú politiku. Pripísané príjmy získané podľa článkov 5 2 0, 5 2 2, 5 7 0, 5 7 3, a položky výkazu príjmov môžu viesť k dodatočným rozpočtovým prostriedkom v tomto článku v súlade s článkom 22 ods. 1 nariadenia o rozpočtových pravidlách. Právny základ: Zrušiť nasledujúci text: 20

21 Rozhodnutie Rady a Komisie 98/181/ES, ESUO, Euratom z 23. septembra 1997 o uzavretí Zmluvy o energetickej charte a Protokolu energetickej charty o energetickej účinnosti a súvisiacich environmentálnych aspektoch Európskymi spoločenstvami (Ú. v. ES L 69, , s. 1). Rozhodnutie Rady 98/552/ES z 24. septembra 1998 o vykonávaní činností týkajúcich sa stratégie Spoločenstva pre prístup na trh zo strany Komisie (Ú. v. ES L 265, , s. 31). Úloha vyplývajúca z výsadných práv Komisie na inštitucionálnej úrovni, ako je stanovené v článku 58 ods. 2 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) 2018/1046 z 18. júla 2018 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, o zmene nariadení (EÚ) č. 1296/2013, (EÚ) č. 1301/2013, (EÚ) č. 1303/2013, (EÚ) č. 1304/2013, (EÚ) č. 1309/2013, (EÚ) č. 1316/2013, (EÚ) č. 223/2014, (EÚ) č. 283/2014 a rozhodnutia č. 541/2014/EÚ a o zrušení nariadenia (EÚ, Euratom) č. 966/2012 (Ú. v. EÚ L 193, , s. 1). Tento rozpočtový riadok nepovažujeme za prioritu, ktorá by sa mala podporovať, a to aj s ohľadom na katastrofálne účinky obchodnej politiky EÚ. Návrh na zmenu 228 === AFET/5319 === predkladá Výbor pre zahraničné veci Položka Podporné výdavky na nástroj spolupráce v oblasti jadrovej bezpečnosti (INSC) Zmeniť poznámky nasledovne: Súčet Poznámky: Po zozname končiac s: výdavkov na štúdie, stretnutia odborníkov, informačné systémy a publikácie priamo súvisiace s dosahovaním cieľa programu. Pripojiť nasledujúci text: Osobitný dôraz by sa mal klásť na jadrové reaktory v blízkosti hraníc EÚ. Osobitnú podporu treba vyčleniť na nástroj pre jadrovú bezpečnosť, najmä pokiaľ ide o jadrové reaktory na hraniciach EÚ. Návrh na zmenu 583 === I-D//7746 === predkladá Skupina Identita a demokracia Článok Spolupráca s Latinskou Amerikou 21