d) účtovná jednotka nie je neobmedzene ručiacim spoločníkom v iných účtovných jednotkách. e) právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky

Veľkosť: px
Začať zobrazovať zo stránky:

Download "d) účtovná jednotka nie je neobmedzene ručiacim spoločníkom v iných účtovných jednotkách. e) právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky"

Prepis

1 a) Opis hospodárskej činnosti účtovnej jednotky: Hlavné činnosti spoločnosti podľa výpisu z obchodného registra: - Sprostredkovanie obchodu a služieb - Obchodná činnosť v rozsahu voľnej živnosti - Výroba nástrojov - Zámočnícka výroba - Obrábanie a brúsenie kovov - Montáž a opravy strojov a zariadení (mechanické časti) - Poradenská činnosť v oblasti strojárenstva - Prenájom strojno-technologického zariadenia - Konštrukčné práce v oblasti strojárenstva - Výroba strojárenských výrobkov. d) účtovná jednotka nie je neobmedzene ručiacim spoločníkom v iných účtovných jednotkách. e) právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky Účtovná závierka zostavená k je zostavená ako riadna účtovná závierky podľa 17 ods. 6 zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov. f) dátum schválenia účtovnej závierky za predchádzajúce : Účtovná závierka spoločnosti k bola schválená za predchádzajúce účtovné obdobie valným zhromaždením spoločnosti dňa Informácie k prílohe č. 3 časti A. písm. c) o počte zamestnancov Názov položky Bežné Bezprostredne predchádzajúce Priemerný prepočítaný počet zamestnancov 113,75 104,5 zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, z toho: počet vedúcich zamestnancov B. Informácie o členoch štatutárnych orgánov spoločnosti. 1. Konateľ spločnosti: Ing. Ľubomír Olejár 2. Informácie k časti B. písm. b) prílohy č. 3 o štruktúre spoločníkov, akcionárov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka a o štruktúre spoločníkov, akcionárov do dňa jej zmeny vzniknutej v priebehu Strana 1

2 Tabuľka č. 1 Spoločník, akcionár 1. Ing. Olejár Ľubomír konateľ spoločnosti 2. Ing. Hostýn Anton 3. Ing. Rokošný Miroslav Výška podielu na základnom imaní absolútne v % Podiel na hlasovacích právach v % Iný podiel na ostatných položkách VI ako na ZI v % Spolu Spoločnosť GOHR s.r.o má ku dňu účtovnej závierky jednu dcérsku spoločnost- GOHR-SNV, kde je 85% vlastníkom C.) Účtovná jednotka nie je súčasťou konsolidovaného celku, ale nevznikla jej povinnosť zostaviť konsolidovanú účtovnú závierku zistenú podľa podmienok zákona 22 bod (10), písmeno a)b)c). C.a) Účtovná jednotka nepretržite pokračuje vo svojej činnosti. a) Účtovná závierka za rok 2013 bola vyhotovená s prihliadnutím na zásady riadneho vedenia účtovných kníh tak, aby poskytovala čo najvernejší obraz o majetkove, finančnej a výnosovej situácii podniku, v súlade s novými zákonmi a predpismi platnými pre rok Použitý softwarový program pre vedenie účtovníctva spoločnosti: SP R/3, od spoločnosti MPI Consulting, s.r.o Bratislava, ktorá sa zlúčila so spoločnosťou Asseco Central Europe, a.s., Trenčianska 56/A, Bratislava, ku dňu Moduly odbytu (SD), výroby (PP), skladového hospodárstva (MM) spoločnosť zabezpečuje vo vlastnej réžii. Vedenie finančného modulu (FI) a sledovanie majetku (AM) si spoločnosť zabezpečuje dodávateľským spôsobom zmluvne so spoločnosťou FIAS, s.r.o. Prešov. Spoločnosť má povinnosť overenia účtovnej závierky audítorom. Účtovnú závierku overuje: Ing. Eva Husovská, Audítorská licencia číslo 896 i) Spoločnosť nemá spriaznené osoby. f) Dane z príjmov právnickej osoby sú za predchádzajúce zdaňovacie obdobie vyrovnané. k) Zmeny základného imania nenastali. E. Účtovné zásady a účtovné metódy a) spoločnosť splnila predpoklad že účtovná jednotka bude nepretržite pokračovať vo svojej činnosti. Strana 2

3 b) účtovné zásady a metódy účtovania boli použité v súlade s platnými zákonmi pre účtovníctvo a dane v roku Zmena účtovania poistenia predtým na účet , od je to účet c) spôsob oceňovania jednotlivých zložiek majetku a záväzkov: Spôsob oceňovania nehmotného, hmotného majetku, obstaraného kúpou, vlastnou činnosťou, iným spôsobom, dlhodobého a krátkodobého finančného majetku, zásob obstaraných kúpou, pohľadávky, záväzky, prenajatý majetok- je oceňované podľa nových platných účtovných zásad a metód vedenia účtovníctva.. Dlhodobý nehmotný majetok nakúpený v hodnote do 2400 E -odpísaný jednorázovo pri uvedení do používania. nehmotný majetok kúpený v hodnote nad 2400 E -ocenený cenou obstarania + náklady súvisiace s obstaraním -zaradený do dlhodobého nehmotného majetku a odpisovaný podľa odpisového plánu účtovnej jednotky, Účtovný odpis je rovný daňovému odpisu.. drobný hmotný majetok nakúpený v hodnote do 1700 E -odpísaný jednorázovo pri uvedení do používania. hmotný majetok nakúpený v hodnote nad 1700 E -nakúpený dlhodobý majetok nezaradený do užívania je účtovaný v účtovnej skupine 04 -ocenený cenou obstarania + náklady súvisiace s obstaraním -hmotný majetok bol zaradený po používania a jeho opotrebenie je vyjadrené účtovnými odpismi(ročný odpis sa zaokrúhľuje na celé eurá) podľa plánu, ktorý je stanovený podľa predpokladanej doby používania majetku -daňové odpisy sú vyčíslené podľa aktuálneho zákona ročný odpis sa zaokrúhľuje na celé eurá nahor. - Peňažné prostriedky sú ocenené nominálnymi hodnotami - Pohľadávky a záväzky sú ocenené nominálnymi hodnotami -pohľadávky v cudzej mene prepočítané kurzom ECB platným v deň predchádzajúci dňu uskutočnenia prípadu - záväzky v cudzej mene prepočítané kurzom ECB platným v deň predchádzajúci dňu uskutočnenia prípadu peňažné prostriedky v hotovosti v cudzej mene prepočítané kurzom ECB v deň uskutočnenia prípadu. - skladová cena vlastných výrobkov je stanovená kalkuláciou : -Materiál - Mzdové náklady výrobných robotníkov - výrobné služby, kooperácie Strana 3

4 -priame náklady výroby SKLADOVÁ CENA -Kalkulácia rozpracovanej výroby = materiál + hodnota práce VR a zmluvných pracovníkov -zákazke - kooperácie. spoločnosť uskutočňuje výrobu na základe objednávok. - spoločnosť vyrába výrobky aj vlastnou činnosťou - vyrobné výrobky v deň ukončenia výroby boli: - odvedené na sklad v skladových cenách (DL/Odvádzací výkaz výroby) - prijaté na sklad (Príjemka) -vyskladnené (expedované LKW) -predané + ON = fakturované v PC (Výdajka) (faktúra, Dodací list, CMR... JCD) - Zásoby O zásobách ma povinnosť účtovať spôsobom A, podľa zákona o účtovníctve. - nakúpené zásoby boli oceňované obstarávacími cenami bez DPH, vrátane nákladov súvisiacich s obstaraním zásob, do nákladov boli zúčtované automaticky podľa spotreby príslušného materiálu. Dňom spoločnosť GOHR spustila implementáciu software SAP od spoločnosti MPI Consulting, s.r.o. Bratislava. Boli spustené všetky moduly : finančný (FI), sledovanie majetku (AM), odbyt a výroba (PP) a skladové hospodárstvo (MM). d) Tvorba odpisových plánov pre dlhodobý majetok: Tvorba odpisových plánov je plne automatizovaná účtovným programom SAP. Pri výpočte daňových odpisov bola použitá klasifikácia platná pre rok Pri výpočte účtovných odpisov sa používa lineárny odpis. Daňové a účtovné odpisy sa nerovnajú, vznikajú rozdiely, ktoré sú prepočítavané pri daňovom priznaní na odpočítateľné, resp. pripočítateľné položky. Z rozdielu účtovných a daňových odpisov sa počíta odložená daňová povinnosť. Daňové odpisy dlhodobého majetku Účtovné odpisy dlhodobého majetku ,09 EUR ,62 EUR Rozdiel DO - -UO, ktorý upravuje HV pred zdanením , ,- nedaňový odpis Žiaden majetok nebol obstaraný v privatizácii. e) Dotácie poskytnuté na obstaranie majetku spoločnosť nemala. EUR Strana 4

5 , 2. Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. a) o dlhodobom nehmotnom majetku Tabuľka č. 1 Bežné Dlhodobý nehmotný majetok Aktivo-vané náklady na vývoj Softvér Oceniteľné práva Goodwill Ostatný DNM Obstarávaný DNM Poskytnuté preddavky na DNM Spolu a b c d e f g h i Prvotné ocenenie Prírastky Úbytky Oprávky Prírastky Úbytky Opravné položky Prírastky Úbytky Zostatková hodnota Strana 5

6 V priebehu roka 2013 došlo k technickému zhodnoteniu softweru SAP. Tabuľka č. 2 Bezprostredne predchádzajúce Dlhodobý nehmotný majetok Aktivo-vané náklady na vývoj Softvér Oceniteľné práva Goodwill Ostatný DNM Obstarávaný DNM Poskytnuté preddavky na DNM Spolu a b c d e f g h i Prvotné ocenenie Prírastky 0 0 Úbytky Oprávky Prírastky Úbytky Opravné položky Prírastky Úbytky Strana 6

7 Zostatková hodnota Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. c) o dlhodobom nehmotnom majetku Dlhodobý nehmotný majetok Dlhodobý nehmotný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo Hodnota za bežné účtovné obdobie Nie je žiadny založený. 4. Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. a) o dlhodobom hmotnom majetku Tabuľka č. 1 Bežné 2013 Samostatné Pestovateľské Os- Dlhodobý hmotný Základn hnuteľ-né é stádo majetok Pozemky by veci a celky tatný a ťažné súbory trvalých DHM zvieratá hnuteľných porastov vecí Ob-starávaný DHM Poskytnuté preddavky na DHM a b c d e f g h i j Prvotné ocenenie Spolu Prírastky Úbytky Oprávky Prírastky Úbytky Strana 7

8 Opravné položky Prírastky Úbytky Zostatková hodnota Tabuľka č. 2 Dlhodobý hmotný majetok Pozemk y by Bezprostredne predchádzajúce 2012 Samos-tatné hnuteľ-né veci a súbory hnuteľ-ných vecí Pestovateľské celky trvalých porastov Základ né stádo a ťažné zvierat á Ostatný DHM Ob-starávaný DHM Poskytnuté preddavky na DHM a b c d e f g h i j Prvotné ocenenie Prírastky Úbytky Spolu Oprávky Strana 8

9 Prírastky Úbytky Opravné položky Prírastky Úbytky Zostatková hodnota Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. c) o dlhodobom hmotnom majetku Dlhodobý hmotný majetok Dlhodobý hmotný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo Hodnota za bežné V prílohe v tabuľke druh Parcelné číslo Súpisné číslo Záložný veriteľ Hodnota E pozemky 2387/4,2387/11, 2387/14 ČSOB, a,s, ,41 stavba 2387/11 ČSOB, a,s, ,41 Zastavané plochy a nádvoria Zastavané plochy a nádvoria 2413/2, 2413/3, 2413/11,2413/ /1, 2414/2, 2414/30, 2414/11, 2414/13, 2414/23 stavba 2413/2, 2414/11, 2413/3, 2414/13, 2414/ , 1086, 1096, 1121, 1638 Citibank Slovakia a.s. Citibank Slovakia a.s. Citibank Slovakia a.s , , ,54 Označenie IM Inv.č. Obstar.hodnota Mostový žeriav 2-nosníkový 12,5t H ,44 Mostový žeriav 2-nosníkový 10t H ,03 Strana 9

10 Fotovoltaická elektráreň 99,84 kw ,74 Fotovoltaická elektráreň 99,84 kw /1-370/ ,60 TECHNOLOGIA LAKOVNA ,32 ŽERIAV 8T - HALA ,90 VYVRTAVACKA BFP 130/5 - Príslušenstvo ,41 Mostový žeriav 12,5t H ,85 Kompresor ALUP SCK ,00 Polohovadlo TEHAC-hydraulické TH ,00 Polohovadlo mechanické MANSFELD H ,00 Zvárací zdroj MANSFELD G 500 VC/S ,00 Páliaci stroj RS ,00 Súradnicový frézovací stroj PINDER ,00 TRAFOSTANICA 2x630 KVA ,94 Nožnice CNTA 3150/10A ,00 VZV Gekkon VG 35 NI ,00 Tech.Zhodn. Arena 20/60 plazma,stôl Vanad ,00 SPOLU - samostatné hnuteľné veci v ZP ČSOB, a.s ,23 Hmotný majetok v spoločnosti je poistený proti škodám na majetku, krádežiam, živelným udalostiam a iným skutočnostiam v spoločnoti Allianz-Slovenská poisťovňa. Zárovedň vozový park je poistený povinným zákonným poistením, Havarijným poistením v spoločnosti Allianz-Slovenská poisťovňa. 6. Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. j) o dlhodobom finančnom majetku Tabuľka č. 1 Bežné 2013 Dlhodobý finančný majetok Podielové CP a podiely v DÚJ Ostatné dlhodobé CP a podiely Pôžičky ÚJ v kons. celku Podielové CP a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom Ostatný DFM Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok Obstarávaný DFM Poskytnuté preddavky na DFM a b c d e f g h i j Prvotné ocenenie Spolu Strana 10

11 Prírastky Úbytky Opravné položky Prírastky Úbytky Účtovná hodnota K zmene ocenenia podielu v dcérskej spoločnosti došlo v dôsledku zmeny výšky vlastného imania dcérskej spoločnosti. Tabuľka č. 2 Dlhodobý finančný majetok Podielové CP a podiely v DÚJ Podielové CP a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom Bezprostredne predchádzajúce 2012 Ostatné dlhodobé CP a podiely Pôžičky ÚJ v kons. celku Ostatný DFM Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok Obstarávaný DFM Poskytnuté preddavky na DFM Spolu Strana 11

12 a b c d e f g h i j Prvotné ocenenie Prírastky Úbytky Opravné položky Prírastky Úbytky Účtovná hodnota K zmene ocenenia podielu v dcérskej spoločnosti došlo v dôsledku zmeny výšky vlastného imania dcérskej spoločnosti. 7. Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. m) o dlhodobom finančnom majetku Hodnota za bežné účtovné Dlhodobý finančný majetok obdobie Dlhodobý finančný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo Strana 12

13 8. Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. i) o štruktúre dlhodobého finančného majetku Bežné Obchodné meno a sídlo spoločnosti, v ktorej má ÚJ umiestnený DFM Podiel ÚJ na ZI v % Podiel ÚJ na hlasovacích právach v % Hodnota vlastného imania ÚJ, v ktorej má ÚJ umiestnený DFM Výsledok hospodárenia ÚJ, v ktorej má ÚJ umiestnený DFM Účtovná hodnota DFM a b c d e f Dcérske účtovné jednotky GOHR-SNV, s.r.o Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. j) a l) o poskytnutých dlhodobých pôžičkách Dlhodobé pôžičky Zvýšenie hodnoty Zníženie hodnoty Vyradenie pôžičky z účtovníctva v ú čtovnom období na konci a b c d e f Do splatnosti viac ako päť rokov Do splatnosti viac ako tri roky a najviac päť rokov vrátane Do splatnosti viac ako jeden rok a najviac tri roky vrátane Do splatnosti do jedného roka vrátane Dlhodobé pôžičky spolu Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. p) o zásobách, na ktoré je zriadené záložné právo Zásoby, na ktoré je zriadené záložné právo Zásoby Hodnota za bežné 11. Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. r) o vývoji opravnej položky k pohľadávkam Bežné Pohľadávky OP Tvorba OP Zúčtovanie OP z dôvodu zániku opodstatnenosti Zúčtovanie OP z dôvodu vyradenia majetku z účtovníctva OP na konci Strana 13

14 a b c d e f Pohľadávky z obchodného styku Pohľadávky voči DÚJ a MÚJ Ostatné pohľadávky v rámci kons. celku Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu Iné pohľadávky Pohľadávky spolu Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. s) o vekovej štruktúre pohľadávok Názov položky V lehote splatnosti Po lehote splatnosti Pohľadávky spolu A b c d Dlhodobé pohľadávky Pohľadávky z obchodného styku Pohľadávky voči DÚJ a MÚJ Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu Iné pohľadávky Dlhodobé pohľadávky spolu Krátkodobé pohľadávky Pohľadávky z obchodného styku opravná položka Pohľadávky voči DÚJ a MÚJ z pohľadávok z obchodného styku Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu Sociálne poistenie Daňové pohľadávky a dotácie Iné pohľadávky Krátkodobé pohľadávky spolu Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. t) a u) o pohľadávkach zabezpečených záložným právom alebo inou formou zabezpečenia Bežné Opis predmetu záložného práva Hodnota predmetu Hodnota Strana 14

15 Pohľadávky kryté záložným právom alebo inou formou zabezpečenia Hodnota pohľadávok, na ktoré sa zriadilo záložné právo záložného práva Zabezpečenie pohľadávok v prospech banky- ČSOB a CITI- x pohľadávky Na základe obratu 14. Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. w) o krátkodobom finančnom majetku Tabuľka č. 1 Názov položky Bežné Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie Pokladnica, ceniny Bežné účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky Vkladové účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky termínované Peniaze na ceste Spolu Informácie k prílohe č. 3 časti G. písm. a) tretiemu bodu o rozdelení zisku alebo o vysporiadaní účtovnej straty Tabuľka č. 1 Názov položky Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie Účtovný zisk Rozdelenie zisku Prídel do zákonného rezervného fondu Bežné Prídel do štatutárnych a ostatných fondov Prídel do sociálneho fondu 9 Prídel na zvýšenie základného imania Úhrada straty minulých období Prevod do nerozdeleného zisku minulých rokov Rozdelenie podielu na zisku spoločníkom, členom Iné Spolu Strana 15

16 16. Informácie k prílohe č. 3 časti G. písm. b) o rezervách Tabuľka č. 1 Názov položky Dlhodobé rezervy, z toho: Bežné 2013 Tvorba Použitie Zrušenie na konci a b c d e f Krátkodobé rezervy, z toho: Rezerva na nevyčerpanú dovolenku a odvody ku mzdám zamestnancov Rezerva na kontrolu účtovnictva auditorkou Tabuľka č. 2 Názov položky Dlhodobé rezervy, z toho: Bezprostredne predchádzajúce 2012 Tvorba Použitie Zrušenie na konci a b c d e f Krátkodobé rezervy, z toho: Rezerva na nevyčerpanú dovolenku a odvody ku mzdám zamestnancov Rezerva na kontrolu účtovnictva auditorkou Strana 16

17 17. Informácie k prílohe č. 3 časti G. písm. c) a d) o záväzkoch Názov položky Bežné Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie Dlhodobé záväzky spolu Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov Krátkodobé záväzky spolu Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane Záväzky po lehote splatnosti Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. v) a časti G. písm. f) o odloženej daňovej pohľadávke alebo o odloženom daňovom záväzku Názov položky Bežné Bezprostredne predchádzajúce Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou majetku a daňovou základňou, z toho: odpočítateľné zdaniteľné Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou záväzkov a daňovou základňou, z toho: odpočítateľné zdaniteľné 167 Možnosť umorovať daňovú stratu v budúcnosti Možnosť previesť nevyužité daňové odpočty Sadzba dane z príjmov ( v %) Odložená daňová pohľadávka Uplatnená daňová pohľadávka Zaúčtovaná ako náklad Zaúčtovaná do vlastného imania Odložený daňový záväzok Zmena odloženého daňového záväzku Zaúčtovaná ako náklad Zaúčtovaná do vlastného imania Strana 17

18 Iné 19. Informácie k prílohe č. 3 časti G. písm. g) o záväzkoch zo sociálneho fondu Názov položky Bežné Bezprostredne predchádzajúce Začiatočný stav sociálneho fondu Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov Tvorba sociálneho fondu zo zisku 9 2 Ostatná tvorba sociálneho fondu Tvorba sociálneho fondu spolu Čerpanie sociálneho fondu Konečný zostatok sociálneho fondu Informácie k prílohe č. 3 časti G. písm. i) o bankových úveroch, pôžičkách a krátkodobých finančných výpomociach Tabuľka č. 1 Názov položky Mena Úrok p. a. v % Dátum splatnosti Suma istiny v príslušnej mene za bežné účtovné obdobie Suma istiny v eurách za bežné účtovné obdobie Suma istiny v príslušnej mene za bezprostred-ne predchá-dzajúce účtovné obdobie a b c d e f g Dlhodobé bankové úvery ČSOB EUR 12/ ČSOB-exim EUR 0 ČSOB EUR 12/ ČSOB EUR 08/ CITIBank EUR 12/ CITIBank EUR 12/ Krátkodobé bankové úvery CITIBank EUR 12/ Strana 18

19 21. Informácie k prílohe č. 3 časti G. písm. m) o majetku prenajatom formou finančného prenájmu Názov položky do jedného roka vrátane Bežné Splatnosť od jedného roka do piatich rokov vrátane viac ako päť rokov Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie do jedného roka vrátane Splatnosť od jedného roka do piatich rokov vrátane viac ako päť rokov a b c d e f g Istina Finančný náklad Spolu Informácie k prílohe č. 3 časti H. písm. b) o zmene stavu vnútroorganizačných zásob Názov položky Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby Bežné účtovné obdobie Konečný zostatok Bezprostredne predchádzajúce Konečný zostatok Začiatočný stav Zmena stavu vnútroorganizačných zásob Bežné účtovné obdobie Bezprostredne predchádzajúce a b c d e f Výrobky Zvieratá Spolu Manká a škody x x x Reprezentačné x x x Dary Iné x x x x x x Strana 19

20 Zmena stavu vnútroorganizačných zásob vo výkaze ziskov a strát x x x Informácie k prílohe č. 3 časti H. písm. g) o čistom obrate Názov položky Bežné účtovné obdobie Bezprostredne predchádzajúce Tržby za vlastné výrobky Tržby z predaja služieb Tržby za tovar Výnosy zo zákazky Výnosy z nehnuteľnosti na predaj Iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou- predaj materiálu Čistý obrat celkom Informácie k prílohe č. 3 časti I. o nákladoch voči audítorovi, audítorskej spoločnosti Názov položky Bežné účtovné obdobie Bezprostredne predchádzajúce Náklady voči audítorovi, audítorskej spoločnosti, z toho: náklady za overenie individuálnej účtovnej závierky iné uisťovacie audítorské služby súvisiace audítorské služby daňové poradenstvo ostatné neaudítorské služby 25. Informácie k prílohe č. 3 časti J. písm. a) až e) o daniach z príjmov Názov položky Suma odloženej daňovej pohľadávky účtovanej ako náklad alebo výnos vyplývajúca zo zmeny sadzby dane z príjmov Suma odloženého daňového záväzku účtovaného ako náklad alebo výnos vyplývajúci zo zmeny sadzby dane z príjmov Suma odloženej daňovej pohľadávky týkajúca sa umorenia daňovej straty, nevyužitých daňových odpočtov a iných nárokov, ako aj dočasných rozdielov predchádzajúcich účtovných období, ku ktorým sa v predchádzajúcich účtovných ch odložená daňová pohľadávka neúčtovala Bežné účtovné obdobie Bezprostredne predchádzajúce Strana 20

21 Suma odloženého daňového záväzku, ktorý vznikol z dôvodu neúčtovania tej časti odloženej daňovej pohľadávky v bežnom účtovnom období, o ktorej sa účtovalo v predchádzajúcich účtovných ch Suma neuplatneného umorenia daňovej straty, nevyužitých daňových odpočtov a iných nárokov a odpočítateľných dočasných rozdielov, ku ktorým nebola účtovaná odložená daňová pohľadávka Suma odloženej dani z príjmov, ktorá sa vzťahuje na položky účtované priamo na účty vlastného imania bez účtovania na účty nákladov a výnosov 26. Informácie k prílohe č. 3 časti J. písm. f) a g) o daniach z príjmov Bezprostredne predchádzajúce Bežné Názov položky Daň Daň Základ dane Daň Základ dane Daň v % v % a b c d e f g Výsledok hospodárenia pred zdanením, z toho: teoretická daň x x x x x x Daňovo neuznané náklady Výnosy nepodliehajúce dani Vplyv nevykázanej odloženej daňovej pohľadávky Umorenie daňovej straty Zmena sadzby dane Iné- daň z úrokov 2 Spolu Splatná daň z príjmov x x Odložená daň z príjmov x x Celková daň z príjmov x 806 x Strana 21

22 27. Informácie k prílohe č. 3 časti P. o zmenách vlastného imania Tabuľka č. 1 Položka vlastného imania na začiatku Bežné 2013 Prírastky Úbytky a b c d e f Základné imanie Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely Zmena základného imania Pohľadávky za upísané vlastné imanie Emisné ážio Ostatné kapitálové fondy Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení Zákonný rezervný fond Nedeliteľný fond Štatutárne fondy a ostatné fondy Nerozdelený zisk minulých rokov Neuhradená strata minulých rokov Výsledok hospodárenia bežného Ostatné položky vlastného imania Účet Vlastné imanie fyzickej osobypodnikateľa Tabuľka č. 2 Bezprostredne predchádzajúce 2012 Položka vlastného imania na začiatku Prírastky Úbytky Strana 22

23 a b c d e f Základné imanie Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely Zmena základného imania Pohľadávky za upísané vlastné imanie Emisné ážio Ostatné kapitálové fondy Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení Zákonný rezervný fond Nedeliteľný fond Štatutárne fondy a ostatné fondy Nerozdelený zisk minulých rokov Neuhradená strata minulých rokov Výsledok hospodárenia bežného Ostatné položky vlastného imania Účet Vlastné imanie fyzickej osoby podnikateľa Informácie k časti T. prílohy č. 3 o prehľade peňažných tokov pri použití nepriamej metódy Označenie položky Z/S Obsah položky Peňažné toky z prevádzkovej činnosti Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (+/-) Bežné účtovné obdobie 2013 Bezprostredne predchádzajúce Strana 23

24 Označenie položky Obsah položky A. 1. Nepeňažné operácie ovplyvňujúce výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (+/-), (súčet A až A ) A Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku(+) A Zostatková hodnota dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku účtovaná pri vyradení tohto majetku do nákladov na bežnú činnosť, s výnimkou jeho predaja (+) A Odpis opravnej položky k nadobudnutému majetku (+/-) A Zmena stavu dlhodobých rezerv (+/-) A Zmena stavu opravných položiek (+/-) Bežné účtovné obdobie 2013 Bezprostredne predchádzajúce A Zmena stavu položiek časového rozlíšenia nákladov a výnosov (+/-) A Dividendy a iné podiely na zisku účtované do výnosov (-) A Úroky účtované do nákladov (+) A Úroky účtované do výnosov (-) A Kurzový zisk vyčíslený k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (-) A Kurzová strata vyčíslená k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+) A Výsledok z predaja dlhodobého majetku, s výnimkou majetku, ktorý sa považuje za peňažný ekvivalent (+/-) A Ostatné položky nepeňažného charakteru, ktoré ovplyvňujú výsledok hospodárenia z bežnej činnosti, s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov (+/-) A. 2. Vplyv zmien stavu pracovného kapitálu, ktorým sa na účely tohto opatrenia rozumie rozdiel medzi obežným majetkom a krátkodobými záväzkami s výnimkou položiek obežného majetku, ktoré sú súčasťou peňažných prostriedkova peňažných ekvivalentov, na výsledok hospodárenia z bežnej činnosti (súčet A až A ) A Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti (-/+) A Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti (+/-) A Zmena stavu zásob (-/+) A Zmena stavu krátkodobého finančného majetku, s výnimkou majetku, ktorý je súčasťou peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov (-/+) Peňažné toky z prevádzkovej činnosti s výnimkou príjmov a výdavkov, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov (+/-), (súčet Z/S + A A. 2.) A. 3. Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností (+) A. 4. Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do finančných činností (-) A. 5. Príjmy z dividend a iných podielov na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností (+) A. 6. Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do finančných činností (-) Strana 24

25 Označenie položky Obsah položky Bežné účtovné obdobie 2013 Bezprostredne predchádzajúce 2012 A.7 Zaplatená daň z príjmov z BC A. 8. Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť (+) A. 9. Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť (-) A. Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti (+/-), (súčet Z/S + A. 1. až A. 9.) Peňažné toky z investičnej činnosti B. 1. Výdavky na obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (-) B. 2. Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku (-) B. 3. Výdavky na obstaranie dlhodobých cenných papierov a podielov v iných účtovných jednotkách, s výnimkou cenných papierov, ktoré sa považujú za peňažné ekvivalenty a cenných papierov určených na predaj alebo na obchodovanie (-) B. 4. Príjmy z predaja dlhodobého nehmotného majetku (+) B. 5. Príjmy z predaja dlhodobého hmotného majetku (+) B. 6. Príjmy z predaja dlhodobých cenných papierov a podielov v iných účtovných jednotkách, s výnimkou cenných papierov, ktoré sa považujú za peňažné ekvivalenty a cenných papierov určených na predaj alebo na obchodovanie (+) B. 7. Výdavky na dlhodobé pôžičky poskytnuté účtovnou jednotkou inej účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (-) B. 8. Príjmy zo splácania dlhodobých pôžičiek poskytnutých účtovnou jednotkou inej účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (+) B. 9. Výdavky na dlhodobé pôžičky poskytnuté účtovnou jednotkou tretím osobám s výnimkou dlhodobých pôžičiek poskytnutých účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (-) B. 10. Príjmy zo splácania pôžičiek poskytnutých účtovnou jednotkou tretím osobám, s výnimkou pôžičiek poskytnutých účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (+) B. 11. Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (+) B. 12. Príjmy z dividend a iných podielov na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (+) B. 13. Výdavky súvisiace s derivátmi s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak sa tieto výdavky považujú za peňažné toky z finančnej činnosti (-) B. 14. Príjmy súvisiace s derivátmi s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak sa tieto výdavky považujú za peňažné toky z finančnej činnosti (+) B. 15. Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, ak je ju možné začleniť do investičných činností (-) B. 16. Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na investičnú činnosť (+) Strana 25

26 Označenie položky Obsah položky B. 17. Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na investičnú činnosť (-) B. 18. Ostatné príjmy vzťahujúce sa na investičnú činnosť (+) B. 19. Ostatné výdavky vzťahujúce sa na investičnú činnosť (-) B. Čisté peňažné toky z investičnej činnosti (súčet B. 1. až B. 19.) Peňažné toky z finančnej činnosti C. 1. Peňažné toky vo vlastnom imaní (súčet C až C ) C Príjmy z upísaných akcií a obchodných podielov (+) C Príjmy z ďalších vkladov do vlastného imania spoločníkmi alebo fyzickou osobou, ktorá je účtovnou jednotkou (+) C Prijaté peňažné dary (+) C Príjmy z úhrady straty spoločníkmi (+) C Výdavky na obstaranie alebo spätné odkúpenie vlastných akcií a vlastných obchodných podielov (-) C Výdavky spojené so znížením fondov vytvorených účtovnou jednotkou (- ) C Výdavky na vyplatenie podielu na vlastnom imaní spoločníkmi účtovnej jednotky a fyzickou osobou, ktorá je účtovnou jednotkou (-) C Výdavky z iných dôvodov, ktoré súvisia so znížením vlastného imania (-) C. 2. Peňažné toky vznikajúce z dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov z finančnej činnost, (súčet C až C ) C Príjmy z emisie dlhových cenných papierov (+) C Výdavky na úhradu záväzkov z dlhových CP (-) C Príjmy z úverov, ktoré účtovnej jednotke poskytla banka alebo pobočka zahraničnej banky, s výnimkou úverov, ktoré boli poskytnuté na zabezpečenie hlavného predmetu činnosti (+) C Výdavky na splácanie úverov, ktoré účtovnej jednotke poskytla banka alebo pobočka zahraničnej banky, s výnimkou úverov, ktoré boli poskytnuté na zabezpečenie hlavného predmetu činnosti (-) Bežné účtovné obdobie 2013 Bezprostredne predchádzajúce C Príjmy z prijatých pôžičiek (+) C Výdavky na splácanie pôžičiek (-) C Výdavky na úhradu záväzkov z používania majetku, ktorý je predmetom zmluvy o kúpe prenajatej veci (-) C Príjmy z ostatných dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov vyplývajúcich z finančnej činnosti účtovnej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v inej časti prehľadu peňažných tokov (+) C Výdavky na splácanie ostatných dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov vyplývajúcich z finančnej činnosti účtovnej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v inej časti prehľadu peňažných tokov (-) C. 3. Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (-) Strana 26

27 Označenie položky Obsah položky C. 4. Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (-) C. 5. Výdavky súvisiace s derivátmi, s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak sa považujú za peňažné toky z investičnej činnosti (-) C. 6. Príjmy súvisiace s derivátmi, s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak sa považujú za peňažné toky z investičnej činnosti (+) C. 7. Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, ak ich možno začleniť do finančných činností (-) C. 8. Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na finančnú činnosť (+) C. 9. Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na finančnú činnosť (-) C. Čisté peňažné toky z finančnej činnosti (súčet C. 1. až C. 9.) D. Čisté zvýšenie alebo čisté zníženie peňažných prostriedkov (+/-), (súčet A + B + C) E. peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov (+/-) F. peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci pred zohľadnením kurzových rozdielov vyčíslených ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-) G. Kurzové rozdiely vyčíslené k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-) H. Zostatok peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci upravený o kurzové rozdiely vyčíslené ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-) Bežné účtovné obdobie 2013 Bezprostredne predchádzajúce Strana 27

28 Vysvetlivky k poznámkam: 1. Daňové identifikačné číslo sa vyplňuje, ak ho má účtovná jednotka pridelené. 2. Identifikačné číslo organizácie (IČO) sa vyplňuje podľa Registra organizácií vedeného Štatistickým úradom Slovenskej republiky. 3. Kód SK NACE sa vypĺňa podľa vyhlášky Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 306/2007 Z. z., ktorou sa vydáva Štatistická klasifikácia ekonomických činností. 4. Údaje, ktorými sú číslo telefónu, číslo faxu, ová adresa, podpisový záznam osoby zodpovednej za vedenie účtovníctva a podpisový záznam osoby zodpovednej za zostavenie účtovnej závierky, sú dobrovoľne vypĺňanými údajmi. 5. V bodoch č. 2, 4 a 6 sa prvotným ocenením majetku rozumie jeho ocenenie podľa 25 zákona. 6. V bodoch č. 8, 23, 27, 28 a 29 sa obsahová náplň tabuliek a počet riadkov v nich uvádzajú podľa potrieb účtovnej jednotky. Použité skratky: CP - cenný papier č. - číslo DFM dlhodobý finančný majetok DHM dlhodobý hmotný majetok DIČ daňové identifikačné číslo DNM dlhodobý nehmotný majetok DÚJ dcérska účtovná jednotka IČO identifikačné číslo organizácie kons. konsolidovaný MÚJ materská účtovná jednotka OP opravná položka p. a. per annum PSČ poštové smerovacie číslo ÚJ účtovná jednotka VI vlastné imanie ZI základné imanie Strana 28