Schéma podpory na výstavbu, rekonštrukciu a modernizáciu rozvodov tepla

Veľkosť: px
Začať zobrazovať zo stránky:

Download "Schéma podpory na výstavbu, rekonštrukciu a modernizáciu rozvodov tepla"

Prepis

1 Dodatok č. 1 Schéma podpory na výstavbu, rekonštrukciu a modernizáciu rozvodov tepla (schéma pomoci de minimis) Operačný program Kvalita životného prostredia Prioritná os 4 Energeticky efektívne nízkouhlíkové hospodárstvo vo všetkých sektoroch DM 10/2019 Bratislava, Október 2020

2 Týmto dodatkom sa dopĺňa a mení znenie Schémy podpory na výstavbu, rekonštrukciu a modernizáciu rozvodov tepla (schéma pomoci de minimis) (ďalej len schéma ) evidovanej pod číslom DM 10/2019 nasledovne: I. 1. Titulná strana do názvu schémy sa dopĺňa text v znení dodatku č. 1 v poslednom riadku sa mení text Bratislava august 2019 na Bratislava, Október 2020 II. 2. Článok A prvý odsek pred slová (ďalej len schéma ) sa vkladajú slová v znení dodatku č Článok B bod 2 za slová nariadenie (ES) č. 1080/ sa vkladajú slová v platnom znení 4. Článok B bod 3 pred slová (ďalej len nariadenie de minimis ) sa vkladajú slová v platnom znení 5. Článok B bod 4 text v úvodzovkách za znením ďalej len príloha I nariadenia o skupinových výnimkách 6. Článok F šiesty odsek sa vypúšťa Nasledujúce odseky a poznámky pod čiarou sa primerane prečíslujú. 7. Článok F pôvodný ôsmy odsek 8. Článok F pôvodný deviaty odsek 9. Článok G štvrtý odsek 2

3 Ak podnik pôsobí v sektoroch uvedených v písm. a) a b) alebo c) ods. 3 tohto článku a zároveň podniká v tepelnej energetike (podľa čl. F ods. 5 tejto schémy), táto schéma sa uplatňuje na pomoc poskytovanú v súvislosti s týmto podnikaním pod podmienkou, že podnik zabezpečí pomocou primeraných prostriedkov, ako je oddelenie činností alebo rozlíšenie nákladov (napr. analytická evidencia), aby činnosti vykonávané v sektoroch vylúčených z rozsahu pôsobnosti tejto schémy neboli podporované z minimálnej pomoci poskytovanej v súlade s touto schémou. Splnenie tejto podmienky overí vykonávateľ, pričom spôsob jej overenia bude uvedený vo výzve. 10. Článok K piaty odsek slovo Celková sa nahrádza slovom Maximálna 11. Článok K dvanásty odsek za slová by sa poskytnutím novej sa vkladá slovo minimálnej text za slovami v bode 2 tohto článku na nijakú časť takejto novej pomoci sa táto schéma nevzťahuje, a to ani na tú jej časť, ktorá strop nepresahuje. 12. Článok L tretí odsek Žiadateľ je povinný predložiť vykonávateľovi pri podaní ŽoNFP vyhlásenie, že sa voči nemu nenárokuje vrátenie pomoci na základe predchádzajúceho rozhodnutia Európskej komisie, ktorým bola poskytnutá pomoc označená za neoprávnenú a nezlučiteľnú s vnútorným trhom Článok L siedmy odsek sa vypúšťa Nasledujúce odseky sa primerane prečíslujú. 14. Článok L pôvodný deviaty odsek slovo celkovej sa nahrádza slovom maximálnej 15. Článok O druhá veta Predpokladaný ročný rozpočet schémy je stanovený na EUR. 16. Článok P prvý odsek za slová počas obdobia jej sa vkladá text platnosti a 3

4 17. Článok Q piaty odsek 18. Článok Q deviaty odsek slovné spojenie prijímateľ pomoci v príslušnom gramatickom tvare na nahrádza slovom prijímateľ v príslušnom gramatickom tvare 19. Článok R tretí odsek za slová počas obdobia jej sa vkladá text platnosti a 20. Článok R piaty odsek v dátume sa rok 2020 sa nahrádza rokom Príloha č. 2 úprava webového sídla EK pre výpočet referenčnej a diskontnej sadzby 22. Príloha č. 3 prvý odsek za text Zmluvy o fungovaní Európskej únie na pomoc de minimis sa vkladá text v platnom znení 23. Príloha č. 3 siedmy stĺpec tabuľky Účel pomoci slovo Účel sa nahrádza slovom Cieľ 24. Príloha č. 3 časť Vysvetlivky názov odrážky Účel pomoci Cieľ pomoci 25. Príloha č. 3 záverečné formulácie vkladá sa priestor pre miesto, dátum, podpis a pečiatku Ostatné ustanovenia Schémy podpory na výstavbu, rekonštrukciu a modernizáciu rozvodov tepla (schéma pomoci de minimis) evidovanej pod číslom DM-10/2019 zostávajú týmto dodatkom nedotknuté. V súlade s článkom R. schémy nadobúda tento dodatok platnosť a účinnosť dňom zverejnenia Schémy podpory na výstavbu, rekonštrukciu a modernizáciu rozvodov tepla v znení dodatku č. 4 III.

5 1 (schéma pomoci de minimis) evidovanej pod číslom DM-10/2019 v Obchodnom vestníku. 5