1. ZMLUVNÉ STRANY Poskytovateľ

Veľkosť: px
Začať zobrazovať zo stránky:

Download "1. ZMLUVNÉ STRANY Poskytovateľ"

Prepis

1 DODATOK Č. 1 / DZ (ĎALEJ LEN DODATOK ) K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU ČÍSLO Z (ĎALEJ LEN ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NFP ) UZAVRETÝ MEDZI: 1. ZMLUVNÉ STRANY 1.1. Poskytovateľ názov : Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR sídlo : Dobrovičova 12, Bratislava poštová adresa : Prievozská 2/B, Bratislava 26 Slovenská republika IČO : DIČ : konajúci : Ing. Zsolt Simon, minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (ďalej len Poskytovateľ ) 1.2. Prijímateľ názov : Obec Trenčianske Jastrabie sídlo : Trenčianske Jastrabie 102, Trenčianske Jastrabie Slovenská republika konajúci : Zdeněk Frývaldský, starosta obce Trenčianske Jastrabie IČO : DIČ : banka : Dexia banka Slovensko a.s číslo účtu (vrátane predčíslia) a kód banky predfinancovanie a refundácia: /5600 (ďalej len Prijímateľ )

2 2. PREDMET A ÚČEL DODATKU 2.1. Predmetom tohto Dodatku je zmena termínu ukončenia realizácie aktivít Projektu, zmena celkových oprávnených výdavkov na realizáciu aktivít Projektu, zmena Prílohy č. 2 zmluvy o poskytnutí NFP a doplnenie Prílohy č. 4 Rozpočet projektu k zmluve o poskytnutí NFP Znenie čl. 2 Predmet a účel zmluvy, odsek 2.4 sa nahrádza nasledovným znením: 2.4 Prijímateľ sa zaväzuje prijať poskytnutý NFP a použiť ho v súlade s podmienkami stanovenými v tejto Zmluve a aktivity Projektu realizovať riadne a včas, avšak najneskôr v termíne ukončenia realizácie aktivít Projektu, t.j. do 31. augusta Ak pred termínom ukončenia realizácie aktivít Projektu nastane/vykoná sa nasledovný úkon/skutočnosť: Prijímateľ uhradí poslednú faktúru v rámci Projektu, na základe dohody zmluvných strán sa tento úkon/skutočnosť považuje za ukončenie realizácie aktivít Projektu V čl. 3 Výdavky projektu a NFP Zmluvy o poskytnutí NFP sa bod 3.1 písmeno a), b) a c) nahrádza novým textom, ktorý znie: 3.1 Poskytovateľ a Prijímateľ sa dohodli na nasledujúcom: a) maximálna výška celkových investičných výdavkov na realizáciu aktivít Projektu predstavuje ,57 EUR (štyristodeväťdesiatdeväťtisíc päťstotridsaťtri EUR a päťdesiatsedem centov), b) celkové oprávnené výdavky na realizáciu aktivít Projektu predstavujú sumu ,57 EUR (štyristodeväťdesiatdeväťtisíc päťstotridsaťtri EUR a päťdesiatsedem centov), c) Poskytovateľ poskytne Prijímateľovi nenávratný finančný príspevok do výšky ,89 EUR (slovom štyristosedemdesiatštyritisíc päťstopäťdesiatšesť EUR a osemdesiatdeväť centov), čo predstavuje 95 % z celkových oprávnených výdavkov na realizáciu aktivít Projektu uvedených v bode 3.1. písm. b) tohto článku Zmluvy Príloha č. 2 zmluvy o poskytnutí NFP Predmet podpory NFP sa ruší a nahrádza sa Prílohou č. 1 k Dodatku č. 1 Príloha č. 2 zmluvy o poskytnutí NFP Predmet podpory NFP Dopĺňa sa nová Príloha č. 4 k Zmluve o poskytnutí NFP Rozpočet projektu, ktorá tvorí prílohu č. 2 tohto Dodatku Ostatné ustanovenia Zmluvy o poskytnutí NFP zostávajú týmto dodatkom nezmenené. 3. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 3.1. Dodatok nadobúda platnosť dňom doručenia Prijímateľom prijatého návrhu na jeho uzavretie Poskytovateľovi a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia Poskytovateľom Dodatok je vyhotovený v 4 rovnopisoch, pričom po podpise Dodatku dostane Prijímateľ 1 rovnopis a 3 rovnopisy dostane Poskytovateľ Dodatok je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o poskytnutí NFP príspevku číslo Z Zmluvné strany výslovne súhlasia so zverejnením dodatku v jeho plnom rozsahu vrátane príloh v Centrálnom registri zmlúv vedenom na Úrade vlády SR. 2/3

3

4 Príloha č.1 k Dodatku č.1 Príloha č.2 zmluvy o poskytnutí NFP Predmet podpory NFP 1. Všeobecné informácie o Projekte Názov Projektu Kód ITMS Operačný program Spolufinancovaný z Prioritná os Opatrenie Prioritná téma Rekonštrukcia a modernizácia ZŠ Trenčianske Jastrabie Regionálny operačný program Európsky fond regionálneho rozvoja a štátny rozpočet SR 1 Infraštruktúra vzdelávania 1.1 Infraštruktúra vzdelávania Indikatívny podiel prioritnej témy z celkových výdavkov Projektu (%) Forma financovania 75 Vzdelávacia infraštruktúra Hospodárska činnosť Indikatívny podiel hospodárskej činnosti z celkových výdavkov Projektu (%) Územná oblasť 18 školstvo 100% 05 - vidiecka 2. Miesto realizácie Projektu 1 NUTS II Západné Slovensko NUTS III Trenčiansky kraj Okres Trenčín Obec Trenčianske Jastrabie Ulica Trenčianske Jastrabie Číslo Ciele Projektu Cieľ projektu Špecifický cieľ projektu 1 Špecifický cieľ projektu 2 Zlepšenie kvality poskytovaných služieb, skvalitnenie prevádzky budovy a zníženie energetickej náročnosti. Výmena a zateplenie strechy, zateplenie obvodového plášťa a strechy, výmena okien a dverí a nákup výpočtovej techniky. Zabezpečenie predloženia a realizácie projektu v súlade s podmienkami ROP. 1 tabuľku je možné uviesť viackrát v prípade, že je projekt realizovaný na viacerých miestach 1/4

5 dopa d výsledok dopad výsledok dopad dopad výsledok 4. Merateľné ukazovatele Projektu Typ Názov indikátora Merná jednotka Východisková hodnota Rok Plánovaná hodnota celková plocha technicky zhodnotených objektov m , počet technicky zhodnotených objektov počet maximálny počet používateľov (kapacita) počet nových služieb a kvalitnejších (inovovaných) služieb poskytnutých v podporenom zariadení počet používateľov nových alebo inovovaných služieb počet žiakov základných škôl využívajúcich nové alebo inovované služby počet študentov stredných škôl, ktoré využívajú nové alebo kvalitnejšie služby počet detí v predškolských zariadeniach využívajúcich nové alebo kvalitnejšie služby počet (osôb) Rok počet počet počet počet počet Merateľné ukazovatele pre horizontálne priority Typ Názov indikátora počet zariadení, v ktorom je prostredníctvom realizácie projektu podporený rozvoj informačnej spoločnosti hodnota projektu, ktorého výsledky alebo dopady sa dotýkajú rozvoja informačnej spoločnosti Merná jednotka Východisková hodnota Rok Plánovaná hodnota Rok počet EUR , Typ Názov indikátora zníženie energetickej náročnosti budov využívaných podporeným zariadením Merná jednotka Východisková hodnota Rok Plánovaná hodnota Rok % kwh/m , zateplená plocha m , zvýšený inštalovaný výkon zariadenia zodpovedajúci obnoviteľným zdrojom energie MW počet novovytvorených pracovných miest počet ročné úspory energie realizovaním projektu GJ/rok Typ Názov indikátora Merná jednotka Východisková hodnota Rok Plánovaná hodnota Rok počet vytvorených pracovných miest cielene pre MRK počet projektov identifikovaných ÚSVRK ako cielene zameraných na MRK počet počet /4

6 výsledok hodnota projektu identifikovaného ÚSVRK ako cielene zameraného na MRK počet nových a kvalitnejších služieb poskytovaných príslušníkom MRK v podporenom zariadení EUR počet Typ Názov indikátora počet projektov, ktorých výsledky alebo dopady sú cielene zamerané na podporu rovnosti príležitostí hodnota projektu, dotýkajúceho sa problematiky rovnosti príležitostí Merná jednotka Východisková hodnota Rok Plánovaná hodnota počet EUR počet debarierizovaných zariadení počet hodnota projektu zameraného na debarierizáciu EUR počet novovytvorených pracovných miest obsadených mužmi počet novovytvorených pracovných miest obsadených ženami počet počet Rok 5. Záväzný časový rámec realizácie Projektu 2 Názov aktivity 3 A1 Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba ZŠ Trenčianske Jastrabie Podporné aktivity 6 Začiatok realizácie aktivity (MM/RRRR) Ukončenie realizácie aktivity (MM/RRRR) Stavebné práce 4 05/ /2011 Vybavenie 5 05/ /2011 B - Projektové a inžinierske práce 05/ /2011 C - Proces verejného obstarávania 05/ /2010 D - Externý manažment projektov 11/ /2011 Ukončenie realizácie aktivít Projektu 08/ Niektoré z hlavných alebo podporných aktivít mohli byť realizované pred podpisom zmluvy o poskytnutí NFP 3 Schválený výstup projektu ostáva zachovaný, zmenilo sa len označenie aktivít 4 relevantné v prípade investičných projektov 5 relevantné v prípade investičných projektov 6 Pri nerelevantných podporných aktivitách sa termíny neuvádzajú 3/4

7 6. Rozpočet projektu Aktivita Oprávnené výdavky Neoprávnené výdavky Celkové výdavky projektu Skupina výdavkov B Projektové a inžinierske práce Hlavné aktivity A1 Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba ZŠ Trenčianske Jastrabie Podporné aktivity EUR ,17 0, ,17 EUR ,67 0, , EUR ,84 0, , EUR ,51 0, ,51 Stavba EUR 5 024,66 0, , EUR 5 024,66 0, ,66 vybavenie EUR ,40 0, ,40 B1 projektová dokumentácia EUR 0,00 0,00 0, B2 stavebný dozor EUR ,10 0, , SPOLU EUR ,10 0, ,10 B C Verejné obstarávanie EUR 1 927,80 0, , D Externý manažment projektu EUR ,50 0, , Celkovo EUR ,57 0, ,57 Záväzná poznámka pre prijímateľa: Vyššie uvedené položky budú v účtovnej evidencii prijímateľa/subjektu v pôsobnosti prijímateľa zaúčtované v zmysle vyššie uvedenej kategorizácie kódov skupín výdavkov (vykonanie správnych účtovných zápisov je predmetom overovania na mieste). 4/4

8 Príloha č. 2 k Dodatku č. 1 Príloha č. 4 zmluvy o poskytnutí NFP - Rozpočet projektu

9 REKAPITULÁCIA V EUR Skupina výdavkov Názov Cena bez DPH DPH Cena s DPH Stavebné práce Búracie práce 5 121,73 973, , Oprava jestvujúcej budovy ZŠ , , , Prístavba k jestvujúcej budove ZŠ , , ,84 Spolu stavebné práce , , ,51 Vybavenie IKT vybavenie 4 222,40 802, ,66 Spolu vybavenie 4 222,40 802, ,66 Celkom , , ,17

10 KRYCÍ LIST ROZPOČTU Názov stavby Rekonštrukcia ZŠ Tr.Jastrabie JKSO Názov objektu Názov časti EČO Miesto IČO IČ DPH Objednávateľ Projektant Zhotoviteľ Rozpočet číslo Spracoval Dňa Položiek Merné a účelové jednotky Počet Náklady / 1 m.j. Počet Náklady / 1 m.j. Počet Náklady / 1 m.j. Rozpočtové náklady veur A Základné rozp. náklady B Doplnkové náklady C Vedľajšie rozpočtové náklady 1 HSV Dodávky 0 8 Práce nadčas 13 Zariad. staveniska 0 2 Montáž ,19 9 Bez pevnej podl. 14 Mimostav. doprava 0 3 PSV Dodávky ,83 10 Kultúrna pamiatka 15 Územné vplyvy 0 4 Montáž , Prevádzkové vplyvy 0 5 "M" Dodávky 0 17 Ostatné 0 6 Montáž 1 917,55 18 VRN z rozpočtu 0 7 ZRN (r. 1-6) ,71 12 DN (r. 8-11) 19 VRN (r ) 0 20 HZS 0 21 Kompl. činnosť 0 22 Ostatné náklady 0 Projektant D Celkové náklady 23 Súčet 7, 12, ,71 Objednávateľ % ,71 DPH ,80 25 Cena s DPH (r ) ,51 Prípočty a odpočty Zhotoviteľ 26 Dodávky objednávateľa 0 E 27 Kĺzavá doložka 0 28 Zvýhodnenie 0

11 KRYCÍ LIST ROZPOČTU Názov stavby Rekonštrukcia ZŠ Tr.Jastrabie JKSO Názov objektu Búracie práce EČO Názov časti Miesto IČO IČ DPH Objednávateľ Projektant Zhotoviteľ Rozpočet číslo Spracoval Dňa Merné a účelové jednotky Počet Náklady / 1 m.j. Počet Náklady / 1 m.j. Počet Náklady / 1 m.j Rozpočtové náklady veur A Základné rozp. náklady B Doplnkové náklady C Vedľajšie rozpočtové náklady 1 HSV Dodávky 0 8 Práca nadčas 0 13 Zariad. staveniska 0 2 Montáž 4 741,59 9 Bez pevnej podl Mimostav. doprava 0 3 PSV Dodávky 0 10 Kultúrna pamiatka 0 15 Územné vplyvy 0 4 Montáž 380, Prevádzkové vplyvy 0 5 "M" Dodávky 0 17 Ostatné 0 6 Montáž 0 18 VRN z rozpočtu 0 7 ZRN (r. 1-6) 5 121,73 12 DN (r. 8-11) 19 VRN (r ) 0 20 HZS 0 21 Kompl. činnosť 0 22 Ostatné náklady 0 Projektant D Celkové náklady 23 Súčet 7, 12, ,73 Objednávateľ % 5 121,73 DPH 973,13 25 Cena s DPH (r ) 6 094,86 Prípočty a odpočty Zhotoviteľ 26 Dodávky objednávateľa 0 E 27 Kĺzavá doložka 0 28 Zvýhodnenie + - 0

12 ROZPOČET Stavba: Rekonštrukcia ZŠ Tr.Jastrabie Objekt: Búracie práce Časť: JKSO: EČO: P.Č. Kód položky Popis MJ Množstvo Cena jednotková Cena Hmotnosť HSV Práce a dodávky HSV 4 741,55 0,062 1 Zemné práce 841,82 0, Odstránenie podkladu alebo krytu do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm 0,225 t m2 45,000 18,07 813,15 0,000 Odstránenie podkladu alebo krytu do 200 m2 asfaltového,hr. vrstvy do 50 mm 0,038 t m2 10,500 2,73 28,67 0,000 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 3 899,73 0, Búranie mostných základov, muriva a pilierov alebo nosných konštrukcií z prost.betónu 2,2 t m3 1,152 98,27 113,21 0,000 Búranie muriva nadzákladového z tehál pálených, vápenopieskových,cementových na maltu -1,905 t m3 13,384 19,82 265,27 0,018 Búranie ţelezobetónových stropov doskových hr.nad 80 mm -2,400 t m3 4,725 82,47 389,67 0,032 Vybúranie drevených a kovových rámov okien jednod. plochy do 1 m2-0,053 t m2 1,620 7,93 12,85 0,004 Vybúranie drevených a kovových rámov okien jednoduchých plochy do 4 m2-0,030t m2 5,520 3,06 16,89 0,005 Vysekanie kapsy z tehál plochy do 0,10 m2, hl.do 300 mm - 0,031 t kpl 1,000 22,05 22,05 0,001 Vysekanie v murive betónovom - napojenie nových základov s pôvodnými m3 1, ,58 349,58 0, Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km t 51,836 10,62 550,50 0, Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za kaţdý ďalší 1 km t 2 021,610 0,39 788,43 0, Poplatok za skládku - Luštek t 51,836 26, ,28 0,000 PSV Práce a dodávky PSV 380,10 0, Konštrukcie doplnkové kovové 380,10 0, Demontáţ krytín striech z plechov pristrelených 0,007t m2 31,500 2,20 69,30 0, Demontáţ ostatných doplnkov stavieb s hmotnosťou jednotlivých dielov konštrukcií do 50 kg 0,001t kg 280,000 1,11 310,80 0,016 OST Ostatné 0,08 0, EURO Vplyv konverzie SKK na EUR EU R 0,071 1,19 0,08 0,000 Celkom 5 121,73 0,078 3/6

13 KRYCÍ LIST ROZPOČTU Názov stavby Rekonštrukcia ZŠ Tr.Jastrabie JKSO Názov objektu Oprava jestvujúcej budovy ZŠ EČO Názov časti Miesto IČO IČ DPH Objednávateľ Projektant Zhotoviteľ Rozpočet číslo Spracoval Dňa Merné a účelové jednotky Počet Náklady / 1 m.j. Počet Náklady / 1 m.j. Počet Náklady / 1 m.j Rozpočtové náklady v EUR A Základné rozp. náklady B Doplnkové náklady C Vedľajšie rozpočtové náklady 1 HSV Dodávky 0 8 Práca nadčas 0 13 Zariad. staveniska 0 2 Montáž ,99 9 Bez pevnej podl Mimostav. doprava 0 3 PSV Dodávky ,67 10 Kultúrna pamiatka 0 15 Územné vplyvy 0 4 Montáž , Prevádzkové vplyvy 0 5 "M" Dodávky 0 17 Ostatné 0 6 Montáž 1 296,57 18 VRN z rozpočtu 0 7 ZRN (r. 1-6) ,44 12 DN (r. 8-11) 19 VRN (r ) 0 20 HZS 0 21 Kompl. činnosť 0 22 Ostatné náklady 0 Projektant D Celkové náklady 23 Súčet 7, 12, ,44 Objednávateľ % ,44 DPH ,37 25 Cena s DPH (r ) ,81 Prípočty a odpočty Zhotoviteľ 26 Dodávky objednávateľa 0 E 27 Kĺzavá doložka 0 28 Zvýhodnenie + - 0

14 ROZPOČET Stavba: Rekonštrukcia ZŠ Tr.Jastrabie Objekt: Oprava jestvujúcej budovy ZŠ Časť: JKSO: EČO: P.Č. Kód položky Popis MJ Množstvo Cena jednotková Cena Hmotnosť HSV Práce a dodávky HSV ,99 68,416 3 Zvislé a kompletné konštrukcie 4 510,23 21, Murivo z tehál pálených POROTHERM na pero a dráţku P+D 38x25x23.8 P10- atika m3 22, , ,23 21,040 6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie ,89 40, Oprava vonk.omietok cementových v mnoţstve opravovanej plochy do 10% hladkých hladených m2 985,000 2, ,45 21, Vonkajšia omietka stien šľachtená škrabaná v stupni zloţitosti 3- atika m2 60,350 27, ,66 4, Zateplenie doskami POLYSTYREN 1200x kg a omietka BAUMIT GRANOLAN hr. 8cm- budova m2 985,000 40, ,20 13, Zateplenie doskami POLYSTYREN 1200x kg a omietka BAUMIT GRANOLAN hr. 8cm- sokel m2 73,000 40, ,58 0,991 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie ,83 6, Montáţ lešenia ťaţ.radov.s podlahami z dosiek, šírky 2,00-2,50 m, pri zať.plochy 3kPa,výšky m m ,990 3, ,41 0, Príplatok za prvý a kaţdý ďalší začatý mesiac pouţitia lešenia k cene m ,980 2, ,97 6, Demontáţ lešenia ťaţ.prac.rad.s podlah., šírky 2,00-2,50m pri zaťaţ.plochy do 3 kpa výšky do 20m m ,990 2, ,39 0, Vyčistenie stavby- okná kpl 1, , ,22 0,000 Vybúranie kovových okenných rámov jednoduchých pevných alebo s krídlami, pl. do 4 m2 m2 13,800 8,36 115,37 0, Vybúranie kovových okenných rámov zdvojených pl. nad 4 m2 m2 380,880 12, ,50 0, Vybúranie a vybratie kovových dverových zárubní, plochy nad 2 m2 m2 49,500 17,32 857,34 0, Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km t 24,529 11,95 293,12 0, Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za kaţdý ďalší 1 km t 956,615 0,43 411,34 0, Poplatok za uloţenie na skládke- Luštek t 24,529 43, ,03 0, Vybúranie kovových okenných rámov jednoduchých pevných alebo s krídlami, pl. do 1 m2 m2 21,060 25,79 543,14 0, Presun hmôt HSV 641,04 0, Presun hmôt pre budovy JKSO 801,803,812,zvislá konštr.z tehál,tvárnic,z kovu výšky do 12 m t 68,781 9,32 641,04 0,000 PSV Práce a dodávky PSV ,88 6, Izolácie striech ,60 5, Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých a šikmých do 30 za studena náterom penetračným m2 680,000 3, ,00 0, Lak asfaltový ALP-S-PENETRAL S v sudoch t 2, , ,83 2, Údrţba povlak. krytiny striech plochých do 10 - odstránenie výdutí a vyspravenie nerovností cca 20% z plochy strechy m2 680,000 0,93 632,40 0,159 Zhotovenie povlak. krytiny striech plochých a šik.do 30 st. pásmi na sucho AIP, NAIP alebo tkaniny m2 680,000 0,11 74,80 0, Mikroventilačná vrstva PER V 13 m2 782,000 2, ,62 0, D+M kotviacich prvkov EJOT m ,000 1, ,80 1, D+M výstuţ rohov a kútov bm 170,400 4,74 807,70 0, D+M spádovej vrstvy z termobetónu m3 54, , ,98 0, Zhotovenie povlak. krytiny striech plochých a šikmých do 10 pásmi pritav. NAIP na celej ploche- spodná vrstva m2 680,000 1, ,60 0, POLARBIT GV SAN m2 782,000 7, ,16 0,156 Zhotovenie povlak. krytiny striech plochých a šikmých do pásmi pritav. NAIP na celej ploche- vrchná vrstva m2 680,000 1, ,60 0,328 5/6

15 P.Č. Kód položky Popis MJ Množstvo Cena jednotková Cena Hmotnosť ELASTOBIT PV TOP 42 m2 782,000 8, ,84 0, D+M zvislá hydroizolácia PARADIAL S m2 60,000 15,71 942,60 0, Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky nad 6 do 12 m % 0, ,73 963,67 0, Izolácie tepelné ,19 1, Montáţ tepelnej izolácie kladenie na sucho : dve vrstvy 100mm+60mm m ,000 1, ,20 0, Doska z polystyrénu hr. 160 mm (100+60mm) ks 714,000 14, ,22 1,178 Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m % 0, ,52 152,77 0, Konštrukcie klampiarske 3 687,66 0, Demontáţ oplechovania ríms pod nadrímsovým ţľabom vč. podkladového plechu, do 30 rš 500 mm 0,0042t m 132,000 0,66 87,12 0, Ţľaby z pozinkovaného PZ plechu pododkvapové polkruhové m 22,000 19,94 438,68 0,055 Oplechovanie z pozinkovaného plechu muriva a nadmuroviek vrátane rohov rš 750 mm m 120,700 25, ,30 0, Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m % 0, ,02 75,56 0, Konštrukcie doplnkové kovové ,62 0, D+M plastových okien a dvier kpl 1, , ,62 0, Dokončovacie práce - maľby 138,81 0, Maľby z maliarskych zmesí práškových bez pačok. jednofar. dvojnásobné v miestn. výšky do 3,80 m m2 60,350 2,30 138,81 0,012 M Práce a dodávky M 1 296,57 0, M Elektromontáže 1 296,57 0, Spätná montáţ bleskozvodu + revízna správa kpl 1, , ,92 0, Demontáţ jestvujúceho bleskozvodu kpl 1, ,65 230,65 0,000 Celkom ,44 74,980 6/6

16 KRYCÍ LIST Názov stavby REKONŠTRUKCIA ZÁK. ŠKOLY, TRENČIANSKÉ JASTRABIE JKSO Názov objektu Plastové výrobky- Oprava budovy ZŠ EČO Názov časti Miesto IČO IČ DPH Objednávateľ Projektant Zhotoviteľ Rozpočet číslo Spracoval Dňa Merné a účelové jednotky Počet Náklady / 1 m.j. Počet Náklady / 1 m.j. Počet Náklady / 1 m.j Rozpočtové náklady veur A Základné rozp. náklady B Doplnkové náklady C Vedľajšie rozpočtové náklady 1 HSV Dodávky 0 8 Práca nadčas 0 13 Zariad. staveniska 0 2 Montáž 0 9 Bez pevnej podl Mimostav. doprava 0 3 PSV Dodávky 0 10 Kultúrna pamiatka 0 15 Územné vplyvy 0 4 Montáž , Prevádzkové vplyvy 0 5 "M" Dodávky 0 17 Ostatné 0 6 Montáž 0 18 VRN z rozpočtu 0 7 ZRN (r. 1-6) ,62 12 DN (r. 8-11) 19 VRN (r ) 0 20 HZS 0 21 Kompl. činnosť 0 22 Ostatné náklady 0 Projektant D Celkové náklady 23 Súčet 7, 12, ,62 Objednávateľ % ,62 DPH ,31 25 Cena s DPH (r ) ,93 E Prípočty a odpočty Zhotoviteľ 26 Dodávky objednávateľa 0 27 Kĺzavá doložka 0 28 Zvýhodnenie + - 0

17 Súpis vykonaných prác Stavba: REKONŠTRUKCIA ZÁK. ŠKOLY, TRENČIANSKÉ JASTRABIE Objekt: Plastové výrobky- Oprava budovy ZŠ JKSO: Časť: EČO: P.Č. Kód položky Popis MJ Množstvo Cena jednotková Cena Hmotnosť PSV Práce a dodávky PSV ,62 0, Konštrukcie doplnkové kovové ,62 0, Dodávka a montáž plastových okien A 2400/2300 ks 69, , ,86 0, Dodávka a montáž plastových okien B 2400/1150 ks 5, , ,42 0, Dodávka a montáž plastových okien C 900/900 ks 26, , ,72 0, Dodávka a montáž plastových dvier 1/S ks 4, , ,31 0, Dodávka a montáž plastových dvier 2/S ks 2, , ,85 0, Dodávka a montáž plastových dvier 3/S ks 1, , ,22 0, dodávka a montáž plastových dvier S6/L ks 1, , ,25 0,001 Celkom ,62 0,095 2/2

18 KRYCÍ LIST ROZPOČTU Názov stavby Rekonštrukcia ZŠ Tr.Jastrabie JKSO Názov objektu Prístavba k jestvujúcej budove ZŠ EČO Názov časti Miesto IČO IČ DPH Objednávateľ Projektant Zhotoviteľ Rozpočet číslo Spracoval Dňa Merné a účelové jednotky Počet Náklady / 1 m.j. Počet Náklady / 1 m.j. Počet Náklady / 1 m.j Rozpočtové náklady v EUR A Základné rozp. náklady B Doplnkové náklady C Vedľajšie rozpočtové náklady 1 HSV Dodávky 0,00 8 Práca nadčas 0 13 Zariad. staveniska 0 2 Montáž ,64 9 Bez pevnej podl Mimostav. doprava 0 3 PSV Dodávky 4 122,14 10 Kultúrna pamiatka 0 15 Územné vplyvy 0 4 Montáž , Prevádzkové vplyvy 0 5 "M" Dodávky 0,00 17 Ostatné 0 6 Montáž 620,95 18 VRN z rozpočtu 0 7 ZRN (r. 1-6) ,54 12 DN (r. 8-11) 19 VRN (r ) 0 20 HZS 0 21 Kompl. činnosť 0 22 Ostatné náklady -0 Projektant D Celkové náklady 23 Súčet 7, 12, ,54 Objednávateľ % ,54 DPH ,30 25 Cena s DPH (r ) ,84 Prípočty a odpočty Zhotoviteľ 26 Dodávky objednávateľa 0 E 27 Kĺzavá doložka 0 28 Zvýhodnenie + - 0

19 ROZPOČET Stavba: Rekonštrukcia ZŠ Tr.Jastrabie Objekt: Prístavba k jestvujúcej budove ZŠ -šatne Časť: JKSO: EČO: P.Č. Kód položky Popis MJ Množstvo Cena jednotková Cena Hmotnosť HSV Práce a dodávky HSV ,64 342,194 1 Zemné práce 2 495,78 0,000 Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3,do m3 m3 12,740 4,40 56,06 0, Príplatok k cenám za lepivosť horniny m3 12,740 0,80 10,19 0, Výkop ryhy šírky mm horn.3 do 100m3 m3 18,302 11,39 208,46 0, Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3 m3 18,302 0,66 12,08 0, Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 na vzdialenosť 9000 do m m3 31,042 13,53 420,00 0,000 Príplatok za každých ďalších 1000 m horniny 1-4 po spevnenej ceste m3 931,260 0,41 381,82 0, Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3 m3 31,042 0,93 28,87 0, Poplatok za uloženie sypaniny na skládku t 51,219 26, ,30 0,000 2 Zakladanie 8 223,53 74, Vankúše zhutnené pod základy zo štrkopiesku m3 2,615 34,67 90,66 5, Debnenie stien základ. klenieb, dosiek, pásov, pätiek a blokov, zhotovenie-tradičné m2 16,620 10,15 168,69 0,069 Debnenie stien základ. klenieb, dosiek, pásov, pätiek a blokov, odstránenie-dielce m2 16,620 3,08 51,19 0,000 Výstuž základových konštrukcií a základ. múrov z ocele t 0, , ,81 0,984 Výstuž základových konštrukcií a základ. múrov z ocele pásy t 1, , ,46 1,503 Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), tr.b30(c 25/30) - doska m3 10, , ,84 26,511 Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), tr.b30(c 25/30) - pásy m3 16, , ,88 40,520 3 Zvislé a kompletné konštrukcie 6 940,26 32, Murivo z tehál pálených POROTHERM na pero a drážku P+D 38x25x23.8 P10 - atika m3 5, , ,64 4,706 Murivo z tehál pálených POROTHERM na pero a drážku P+D 38x25x23.8 P10 - obvodové m3 28, , ,44 25,729 Murivo z tehál pálených POROTHERM na pero a drážku P+D 38x25x23.8 P10 - vnútorné m3 2, ,53 401,18 1,863 4 Vodorovné konštrukcie 7 721,59 54, Betón stropov doskových a trámových, klenieb, škrupín, nosníkov, železový tr.b20(c 16/20) m3 16, , ,75 39, Debnenie stropov doskových zhotovenie-dielce m2 60,190 13,42 807,75 0, Debnenie stropov doskových odstránenie-dielce m2 60,190 3,77 226,92 0, Podporná konštrukcia stropov pre zaťaženie do 12 kpa zhotovenie m2 60,190 6,33 381,00 0,233 Podporná konštrukcia stropov pre zaťaženie do 12 kpa odstránenie m2 60,190 1,57 94,50 0,000 Výstuž stropov a klenieb, nosníkov a trámov, stužujúcich pásov a vencov t 1, , ,15 1, Betón nosníkov železový zn. 3 m3 0, ,74 145,92 0, Debnenie nosníka zhotovenie-dielce m2 4,800 20,04 96,19 0, Debnenie nosníka odstránenie-dielce m2 4,800 3,14 15,07 0,000 2/4

20 P.Č. Kód položky Popis MJ Množstvo Cena jednotková Cena Hmotnosť Podporná konštrukcia nosníkov do 10 kpa - zhotovenie m2 3,724 12,97 48,30 0, Podporná konštrukcia nosníkov do 10 kpa - odstránenie m2 3,724 3,24 12,07 0, Betón stužujúcich pásov a vencov železový tr. B 20 (C 16/20) m 5, ,16 726,41 12, Debnenie bočníc stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier zhotovenie m2 21,114 6,80 143,58 0,072 Debnenie bočníc stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier odstránenie m2 21,114 2,26 47,72 0,000 Výstuž stužujúcich pásov a vencov z betonárskej ocele t 0, ,82 536,26 0,343 6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie ,17 180, Vnútorná omietka vápennocementová zo suchých zmesí stropov alebo schodiskových konštrukcií hladká m2 60,190 9,05 544,72 1,300 Vnútorná omietka vápennocement. zo suchých zmesí i v schodisku, muriva, hladká m2 96,710 8,40 812,36 2,936 Vonkajšia omietka stien šľachtená škrabaná v stupni zložitosti 3 - atika m2 12,600 24,18 304,67 0,970 Zateplenie doskami POLYSTYREN 1200x kg a omietka BAUMIT GRANOLAN hr.10cm - prístav. m2 97,500 40, ,13 1,382 Zateplenie doskami POLYSTYREN 1200x kg a omietka BAUMIT GRANOLAN hr.10cm - soklík m2 8,494 40,65 345,28 0, Poter pod liate terazzo m3 60, , ,94 145, Násyp zo štrkopiesku 0-32 (pre spevnenie podkladu) m3 15,288 44,68 683,07 28,084 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 1 046,42 0, Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m a výšky do 30 m m2 70,500 3,90 274,95 0,000 Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia k cene m2 141,000 2,45 345,45 0,112 Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového a s podlahami, šírky nad 1,00 do 1,20 m výšky do 10 m m2 70,500 2,16 152,28 0,000 Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy nad 1,20 do 1,90 m m2 32,000 3,25 104,00 0, Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4m m2 60,190 2,82 169,74 0, Presun hmôt HSV 1 891,89 0, Presun hmôt pre budovy JKSO 801,803,812,zvislá konštr.z tehál,tvárnic,z kovu výšky do 6 m t 201,265 9, ,89 0,000 PSV Práce a dodávky PSV ,96 9, Izolácie proti vode a vlhkosti 721,04 0, Izolácia proti zemnej vlhkosti vodorovná AIP na sucho m2 78,645 0,11 8,65 0, Geotextílie netkané polypropylénové Tatratex pp 400 m2 90,442 1,93 174,55 0, Izolácia proti zemnej vlhkosti vodorovná NAIP pritavením m2 78,645 1,68 132,12 0, FATRAFOL 803 fólia 1,00 mm hnedá, mliečna, signálna m2 90,442 4,25 384,38 0, Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m % 3,050 7,00 21,34 0, Izolácie striech 4 928,38 0, Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých a šikmých do 30 za studena náterom penetračným m2 68,870 3,79 261,02 0, Lak asfaltový ALP-S-PENETRAL S v sudoch t 0, ,46 268,37 0, Zhotovenie povlak. krytiny striech plochých a šik.do 30 st. pásmi na sucho AIP, NAIP alebo tkaniny m2 68,870 3,19 219,70 0, Mikroventilačná vrstva PER v 13 m2 79,201 2,95 233,64 0, Zhotovenie povlak. krytiny striech plochých a šikmých do 30 pásmi pritav. NAIP na celej ploche m2 68,870 3,68 253,44 0, POLARBIT GV SAN m2 91,081 7,96 725,00 0, Zhotovenie povlak. krytiny striech plochých a šikmých do 30 pásmi pritav. NAIP na celej ploche - vrchná vrstva m2 68,870 3,66 252,06 0,033 3/4

21 P.Č. Kód položky Popis MJ Množstvo Cena jednotková Cena Hmotnosť ELASTOBIT PV TOP 42 m2 91,081 8,18 745,04 0, D + M kotviacich prvkov EJOT ks 266,000 1,60 425,60 0, D + M spádovej vrstvy z termobetónu m3 5, ,36 775,71 0, D + M Výstuž rohov a kútov bm 48,000 4,82 231,36 0, D + M Zvislá hydroizolácia PARADIAL S m2 24,000 15,86 380,64 0, Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky nad 6 do 12 m % 3,286 47,72 156,80 0, Izolácie tepelné 1 847,25 0, Montáž tepelnej izolácie rohožami,pásmi,dielcami,doskami podláh, jednovrstvová m2 60,190 0,80 48,15 0, FOORMATE 500 hr. 50 mm m2 61,394 20, ,56 0, Montáž tepelnej izolácie rohožami,pásmi,dielcami,doskami striech, dve vrstvy m2 120,830 1,47 177,62 0, Doska z polystyrénu 1200x500x ks 63,200 5,69 359,61 0, Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m % 1,668 18,17 30,31 0, Konštrukcie klampiarske 463,47 0, Oplechovanie z pozinkovaného Pz plechu muriva a nadmuroviek vrátane rohov rš 750 mm m 28,200 16,08 453,46 0,168 Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m % 2,206 4,54 10,01 0, Konštrukcie doplnkové kovové 3 465,91 0, D + M plastových okien a dverí kpl 1, , ,91 0, Podlahy z liateho teraca 1 503,75 7, Soklík hr. 15mm a výšky do 100 mm m 27,700 12,34 341,82 2, Podlahy z farebného terazza - jednoduché hr. 22 mm m2 60,190 16,22 976,28 3, Dilatačné pásy do podlahy bm 38,200 3,41 130,26 2, Presun hmôt pre podlahy terazzové v objektoch výšky do 6 m % 3,824 14,48 55,39 0, Dokončovacie práce - maľby 2 861,16 0, Maľby z maliarskych zmesí práškových bez pačok. jednofar. dvojnásobné v miestn. výšky do 3,80 m m2 169,500 16, ,16 0,033 M Práce a dodávky M 620,96 0, M Elektromontáže 620,96 0, D + M bleskozvodu + revízna správa kpl 1, ,96 620,96 0,000 OST Ostatné 79 EURO Vplyv konverzie SKK na EUR -0,02 0,000 EU R -0,015 1,19-0,02 0,000 Celkom ,54 351,749 4/4

22 KRYCÍ LIST Názov stavby REKONŠTRUKCIA ZÁK. ŠKOLY, TRENČIANSKÉ JASTRABIE JKSO Názov objektu Plastové výrobky- Prístavba EČO Názov časti Miesto IČO IČ DPH Objednávateľ Projektant Zhotoviteľ Rozpočet číslo Spracoval Dňa Merné a účelové jednotky Počet Náklady / 1 m.j. Počet Náklady / 1 m.j. Počet Náklady / 1 m.j Rozpočtové náklady veur A Základné rozp. náklady B Doplnkové náklady C Vedľajšie rozpočtové náklady 1 HSV Dodávky 0 8 Práca nadčas 0 13 Zariad. staveniska 0 2 Montáž 0 9 Bez pevnej podl Mimostav. doprava 0 3 PSV Dodávky 0 10 Kultúrna pamiatka 0 15 Územné vplyvy 0 4 Montáž 3 465, Prevádzkové vplyvy 0 5 "M" Dodávky 0 17 Ostatné 0 6 Montáž 0 18 VRN z rozpočtu 0 7 ZRN (r. 1-6) 3 465,91 12 DN (r. 8-11) 19 VRN (r ) 0 20 HZS 0 21 Kompl. činnosť 0 22 Ostatné náklady 0 Projektant D Celkové náklady 23 Súčet 7, 12, ,91 Objednávateľ % 3 465,91 DPH 658,52 25 Cena s DPH (r ) 4 124,43 E Prípočty a odpočty Zhotoviteľ 26 Dodávky objednávateľa 0 27 Kĺzavá doložka 0 28 Zvýhodnenie + - 0

23 Súpis vykonaných prác Stavba: REKONŠTRUKCIA ZÁK. ŠKOLY, TRENČIANSKÉ JASTRABIE Objekt: Plastové výrobky- Prístavba JKSO: Časť: EČO: P.Č. Kód položky Popis MJ Množstvo Cena Hmotnosť Cena jednotková PSV Práce a dodávky PSV 3 465,91 0, Konštrukcie doplnkové kovové 3 465,91 0, Dodávka a montáž plastových okien B 2400/1150 ks 3, , ,43 0, Dodávka a montáž plastových okien C 900/900 ks 6, , ,29 0, Dodávka a montáž plastových dvier S7/L ks 1, ,19 518,19 0,002 Celkom 3 465,91 0,012 2/2

24 IKT vybavenie ZŠ Trenčianske Jastrabie Položka Cena bez DPH Cena s DPH IKT IKT vybavenie 4 222, ,66 Celkom 4 222, ,66

25 IKT VYBAVENIE ZŠ Trenčianske Jastrabie Položka Jedn. cena bez DPH Jedn. cena s DPH Množstvo ks Cena bez DPH Cena s DPH IKT Žiacky počítač: monitor, klávesnica, myš optická, slúchadlá s mikrofónom, OS 603,20 717, , ,66 SPOLU 4 222, ,66