Záverečný účet obce Veľká Paka za rok 2010

Veľkosť: px
Začať zobrazovať zo stránky:

Download "Záverečný účet obce Veľká Paka za rok 2010"

Prepis

1 Záverečný účet obce Veľká Paka za rok 2010 Veľká Paka, február

2 Záverečný účet obce Veľká Paka za rok 2010 V zmysle ustanovení 16 ods. 5 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov predkladáme údaje o rozpočtovom hospodárení súhrnne spracované do záverečného účtu obce. Návrh záverečného účtu obce za rok 2010 obsahuje najmä údaje o plnení rozpočtu príjmov a výdavkov v členení podľa ustanovenia 10 ods. 3 zákona v súlade s rozpočtovou klasifikáciou vrátane tvorby a použitia peňažných fondov, bilanciu aktív a pasív, prehľad o stave a vývoji dlhu, údaje o hospodárení príspevkových organizácií v pôsobnosti obce, prehľad o poskytnutých zárukách podľa jednotlivých príjemcov a údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti. I. Rozpočtové hospodárenie obce za rok 2010 Základným nástrojom finančného hospodárenia obce Veľká Paka bol rozpočet obce na rok 2010.Obec v roku 2010 zostavila rozpočet podľa ustanovenia 10 odsek 7 zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Hospodárenie obce sa riadilo týmto základným dokumentom, ktorý bol spracovaný ako vyrovnaný a schválený uznesením č. 23/2009 na zasadnutí obecného zastupiteľstva dňa ROZPOČET OBCE NA ROK 2010 V eurách Ukazovateľ Schválený rozpočet Zmeny rozpočtu Skutočnosť Bežný rozpočet Príjmy Výdavky Kapitálový rozpočet Príjmy Výdavky Finančné operácie Príjmové Výdavkové Plnenie rozpočtu príjmov a čerpanie rozpočtu výdavkov za rok 2010 Na príjem z podielu obcí na dani z príjmov fyzických osôb v roku 2010 v zmysle stanovených kritérií bola rozpísaná čiastka vo výške Eur. Skutočný príjem z podielu na daniach správe štátu bol nižší o Eur oproti pôvodnému rozpisu a predstavoval 22 % z celkových bežných príjmov obce za rok Príjmy z miestnych daní a miestneho poplatku za komunálny odpad, z prenájmu majetku, z ostatných platieb a poplatkov splnili očakávané predpoklady, pričom najmä pri dani z nehnuteľností bola zaznamenaná dobrá platobná disciplína. Daňové príjmy činili spolu Eur čo je 94 % - né plnenie a objem nedaňových príjmov vo výške Eur predstavuje 76 % - né plnenie. V roku 2010 vykonávala obec Veľká Paka prenesený výkon štátnej správy na úsekoch vedenia matriky, základného školstva, stavebného úradu, hlásenia pobytu občanov a registra obyvateľov SR, špeciálneho stavebného úradu a starostlivosti o životné prostredie. 2

3 Na všetky tieto činnosti štát prispieval formou dotácií, ktorých skutočná výška dosiahla sumu Eur z toho decentralizačná dotácia na základnú školu činila Eur Vo finančných operáciách v časti príjmovej vo výške Eur je vykázaný zostatok peňažných účtov z predchádzajúcich rozpočtových rokov vo výške Eur, úroky na účtoch v sume 46 Eur a úver z DEXIA banky vo výške Eur. Okrem týchto príjmov mala obec Veľká Paka príjmy z transferov /dotácií / ktoré neboli rozpočtované vo výške Eur / Učiaci sa región , bežná činnosť a na autobusové zastávky /. Čerpanie bežných výdavkov je vo výške Eur, čo predstavuje 76 %-né plnenie v porovnaní so schváleným rozpočtom na rok Bežné výdavky dosiahli výšku 78 % bežných príjmov, čo bolo výsledkom efektívneho, účinného a hospodárneho nakladania s rozpočtovanými finančnými prostriedkami počas celého roka. Kategórie výdavkov boli čerpané rovnomerne a odchýlky v objemoch rozpočtovaných výdavkov v porovnaní so skutočnosťou sú v podstate zanedbateľné. Upraveným rozpočtom sa celkový objem kapitálových výdavkov nemenil. Vo finančných operáciách sú čerpané výdavky vo výške Eur na splácanie istiny dlhodobého bankového úveru prijatého v roku 2004 a úroky splácané na krátkodobý úver z DEXIA banky. Výsledkami rozpočtového hospodárenia obce v roku 2010 sú príjmy celkom v objeme Eur a výdavky celkom v sume Eur. Bilančný rozdiel príjmov a výdavkov predstavuje výsledok hospodárenia v sume Eur 1.1.Plnenie rozpočtu príjmov k V eurách Bežné príjmy Rozpočet Skutočnosť % plnenia Príjem z podielu na daniach v správe štátu Daňové príjmy Stravné Nájomné z budov a bytov, prenájom pozemkov Nedaňové príjmy Úroky 0 46 x Mzdy zamestnancov VPP x Prepožičanie majetku obce x Bežné príjmy bez dotácií a grantov ,8 Dotácia na prenesený výkon štátnej správy Transfery / dotácie / x Bežné príjmy celkom Finančné operácie Rozpočet Skutočnosť % plnenie Zostatok prostriedkov z predchádzaj. rokov x Úver x Úroky 46 x 3

4 Finančné operácie spolu: Čerpanie rozpočtu výdavkov k V Eurách Rozpočet Skutočnosť % Bežné výdavky plnenie Všeobecné verejné služby Splácanie úrokov x Matričná činnosť Stavebný úrad Cintorínske služby Požiarna a civilná ochrana Zber a likvidácia TKO Kanalizácia Vodovod Pozemné komunikácie a doprava Základná škola Školský klub Školská jedáleň Materská škola Šport Kultúra Verejné osvetlenie Verejná zeleň Verejné priestranstvá Údržba bytov Rozvoj obce Ubytovacie zariadenie Stravovacie zariadenie Zdravotníctvo a sociálne služby Transfery poskytnuté obcou Projekt EÚ Učiaci sa región x Výdavky spolu Finančné operácie Rozpočet Skutočnosť % plnenie Splácanie istiny z bankov. úveru ,0 Splácanie úroku úveru X Finančné operácie celkom

5 Kapitálové výdavky Rozpočet Plnenie Autobusové zast Kapitálové v. spolu Výsledok hospodárenia V rozpočte boli uvedené ešte finančné prostriedky, ako rozpočtová rezerva, ktorá bola použitá na vykrytie v položkách, kde sa rozpočet prekroči Zostatky pokladníc: OcÚ 243,75 Základná škola 66 Školská jedáleň 31,56 Školské stravovanie 1 174,69 Spolu: II. Bilancia aktív a pasív k V Eurách Aktíva k k Neobežný majetok Dlhodobý nehmotný majetok 0 0 Dlhodobý hmotný majetok Dlhodobý finančný majetok 0 0 Obežný majetok Zásoby 3 12 Pohľadávky Finančný majetok Časové rozlíšenie aktív Aktíva celkom Pasíva Vlastné imanie Nevysporiad. výsledok hospodár. minulých rokov Finančné a peňažné fondy 0 0 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie Rezervy zákonné krátkodobé Dlhodobé záväzky Krátkodobé záväzky Bankové výpomoci a pôžičky Časové rozlíšenie pasív Nevyfakturované dodávky Pasíva celkom

6 III. Prehľad o stave a vývoji dlhu Obec prijala dlhodobý bankový úver zo Štátneho fondu rozvoja bývania na základe zmluvy o úvere č vo výške Eur Splácanie úveru bolo dojednané v mesačných splátkach vo výške 851,52 Eur. Splatnosť úveru bola v zmluve určená na rok Stav úveru k je Eur. Obec v roku 2010 prijala krátkodobý úver od DEXIA banky a.s. Slovensko vo výške ,13 Eur na základe zmluvy č. 50/016/10. Splatnosť úveru je v roku Úver sa splatí po obdržaní dotácie na financovanie výstvby autobusových zastávok. V roku 2010 sa splácala len istina úveru v nerovnomerných splátkach. Stav úveru k je ,13 Eur. IV. Prehľad o hospodárení príspevkových organizácií v pôsobnosti obce Obec nie je zriaďovateľom príspevkovej organizácie. V súlade s organizačnou štruktúrou prevádzkuje Školské stravovacie zariadenie prostredníctvom ktorého obec zabezpečuje stravovanie v školských zariadeniach (MŠ, ZŠ). Obec pre školské stravovacie zariadenie vedie účtovníctvo mimo hlavnej činnosti, náklady a výnosy sleduje oddelene a výsledok hospodárenia z tejto činnosti tvorí súčasť celkového výsledku hospodárenia obce vykázaného vo výkaze ziskov a strát. Hospodárenie školského stravovacieho zariadenia skončilo v roku 2010 s vyrovnanou bilanciou. V. Prehľad o poskytnutých zárukách V roku 2010 obec neposkytla žiadne záruky v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov. VI. Údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti Obec podniká na základe živnostenského listu v oblasti vodovodo a kanalizácií a v oblasti ubytovania. Príjmy : Rozpočet: Výnosy Vodovod a kanal ,58 Ubytovanie v KD ,13 Výdavky : Rozpočet: Náklady: Vodovod a kanalizácia ,39 Ubytovanie v KD ,62 6

7 Rekapitulácia : Výnosy ,71 Náklady ,01 Schodok v podnikateľskej činnosti 3 811,30 Obec má živnostenský list aj na podnikanie v oblasti stravovania. Toto podnikanie cca 4 roky stagnuje, obec nemá žiadne príjmy. VII. Tvorba a použitie peňažných fondov V súlade s 15 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v platnom znení je úlohou obce vytvárať mimorozpočtové peňažné fondy. Z výsledkov ročnej účtovnej závierky zostavenej k vyplýva, že konečný zostatok sociálneho fondu predstavuje sumu 1 331,67 Eur a konečný zostatok na bankových účtoch činí ,56 Eur. Tento zostatok na účtoch však je skreslený z dôvodu, že koncom mesiaca december 2010 bola na účet obce poukázaná dotácia na výstavbu autobusových zastávok v sume ,66 Eur,. Táto suma sa ihneď v januári 2011 poukázala ako splátka úveru DEXIA banke. Z uvedeného vyplýva, že zostatok na účtoch poi úprave k je ,90 Eur. VIII. Návrh na prerozdelenie prebytku hospodárenia za rok 2010 Výsledok rozpočtového hospodárenia zistený podľa 2 písm. b) a c) a 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy je prebytok vo výške ,90 Eur. Prebytok rozpočtu obce po úprave je vo výške ,90 Eur. Prebytok rozpočtu obce za rok 2010 navrhujeme prideliť do rezervného fondu obce a použiť na rekonštrukciu budovy školy. 7

8 Záver Pri spracovaní záverečného účtu obce za rok 2010 sa postupovalo podľa príslušných ustanovení zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, zákona o obecnom zriadení a zákona o účtovníctve. Predložený návrh obsahuje povinné náležitosti predpísané príslušnými právnymi predpismi a zákonom stanovenú štruktúru záverečného účtu obce. V zmysle 16 ods. 10 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy odporúčam obecnému zastupiteľstvu uzatvoriť prerokovanie návrhu záverečného účtu obce Veľká Paka za rok 2010 celoročné hospodárenie sa schvaľuje bez výhrad. Vypracovala: Katarína Lelkesová Alexander H u n k a starosta obce Vo Veľkej Pake, dňa

9 Návrh na uznesenie obecného zastupiteľstva k záverečnému účtu obce: Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie: 1. Stanovisko hlavnej kontrolórky k záverečnému účtu obce za rok 2010 Obecné zastupiteľstvo schvaľuje: I. Záverečný účet a celoročné hospodárenie obce bez výhrad. II. Usporiadanie prebytku rozpočtu obce a jeho použitie na tvorbu rezervného fondu vo výške ,90 Eur. Finančné prostriedky sa použijú na rekonštrukciu budovy školy. 9