Ev. č.: 18906/13950/2020 NÁVRH. Všeobecne záväzného nariadenia mesta Štúrovo č. 9/2020 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi

Veľkosť: px
Začať zobrazovať zo stránky:

Download "Ev. č.: 18906/13950/2020 NÁVRH. Všeobecne záväzného nariadenia mesta Štúrovo č. 9/2020 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi"

Prepis

1 M E S T O Š T Ú R O V O Ev. č.: 18906/13950/2020 NÁVRH Všeobecne záväzného nariadenia mesta Štúrovo č. 9/2020 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi Návrh VZN vyvesený: Návrh VZN zvesený: VZN vyvesené: VZN zverejnené na internetovej stránke mesta: VZN zvesené: VZN schválené mestským zastupiteľstvom dňa Uznesením číslo VZN nadobúda účinnosť dňom

2 Obsah I. ÚVODNÉ USTANOVENIA Účel a predmet odpadového hospodárstva mesta Vymedzenie základných pojmov Hierarchia odpadového hospodárstva... 7 II. POVINNOSTI Všeobecné ustanovenia Zákazy Povinnosti pôvodcov odpadu Povinnosti držiteľa odpadu Nakladanie s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi Povinnosti mesta Povinnosti subjektov, ktoré nakladajú s odpadmi na území mesta Povinnosti subjektov, ktorí prevádzkujú zariadenia spoločného stravovania III. SYSTÉM NAKLADANIA S KOMUNÁLNYM ODPADOM A DROBNÝM STAVEBNÝM ODPADOM Nakladanie komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom Miestny poplatok za komunálne odpady a drobný stavebný odpad Spôsob zberu a prepravy komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov a iných odpadov Nakladanie so zmesovým komunálnym odpadom Nakladanie s drobným stavebným odpadom Nakladanie s odpadmi z obalov z neobalových výrobkov zbieraných spolu s odpadmi z obalov Nakladanie s biologickými rozložiteľnými komunálnymi odpadmi Nakladanie s biologickými rozložiteľným kuchynským odpadom a reštauračným odpadom od prevádzkovateľa kuchyne Nakladanie s objemným odpadom z domácností Nakladanie s odpadom z domácností s obsahom nebezpečných látok Nakladanie s textilom a šatstvom Nakladanie s elektroodpadmi z domácností... 22

3 24 - Nakladanie s použitými prenosnými batériami a akumulátormi a automobilovými batériami a akumulátormi Nakladanie s veterinárnymi liekmi a humánnymi liekmi nespotrebovanými fyzickými osobami a zdravotníckych pomôcok Nakladanie s odpadovými pneumatikami Spôsob nahlasovania nezákonne umiestneného odpadu IV. KONTROLA NARIADENIA, POKUTY ZA PRIESTUPKY A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA Kontrola nariadenia Pokuty a priestupky Záverečné ustanovenia... 25

4 VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIA MESTA ŠTÚROVO č. 9/2020 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Štúrovo Mestské zastupiteľstvo v Štúrove vo veciach územnej samosprávy v zmysle ustanovenia 6 ods. 1 a 11 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a ustanovenia 81 ods. 8 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len zákon o odpadoch") vydáva toto Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Štúrovo o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Štúrovo (ďalej len VZN"). I. ÚVODNÉ USTANOVENIA 1 - Účel a predmet odpadového hospodárstva mesta 1. Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len nariadenie ) upravuje podrobnosti o nakladaní so zmesovým komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom, o spôsobe zberu a prepravy komunálnych odpadov, o nakladaní s biologicky rozložiteľným komunálnym odpadom, o spôsobe a podmienkach triedeného zberu komunálnych odpadov, o spôsobe zberu objemného odpadu a odpadu domácností s obsahom nebezpečných látok a o spôsobe zberu drobného stavebného odpadu. 2. VZN vymedzuje práva a povinnosti mesta, pôvodcov a držiteľov odpadu v oblasti nakladania s komunálnym odpadom vrátane jeho zberu a prepravy. Podrobnosti o nakladaní sa vzťahujú na zmesový komunálny odpad a drobný stavebný odpad, biologicky rozložiteľný komunálny odpad, triedených zložiek komunálnych odpadov najmä elektroodpadov z domácností, odpadov z obalov a z neobalových výrobkov, použitých prenosných batérií a akumulátorov a automobilových batérií a akumulátorov, veterinárnych liekov a humánnych liekov, objemného odpadu a odpadu z domácnosti s obsahom nebezpečných látok. VZN upravuje spôsob nahlasovania nezákonne umiestneného odpadu, spôsob zberu drobného stavebného odpadu. 3. Toto nariadenie upravuje nakladanie s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi, ktoré vznikajú na území mesta: a) pri činností fyzických osôb, b) pri činnosti právnických osôb alebo fyzických osôb oprávnených na podnikanie, c) z činností pri čistení verejných komunikácií a priestranstiev, vrátane verejnej zelene, parkov a cintorínov. 4. Ustanovenia tohto VZN sú účinné na celom území mesta. 2 - Vymedzenie základných pojmov 1. Odpad je hnuteľná vec alebo látka, ktorej sa jej držiteľ zbavuje, chce sa jej zbaviť alebo je v súlade so zákonom o odpadoch alebo osobitnými predpismi povinný sa jej zbaviť. 2. Prúd odpadu je skupina druhov odpadov s podobnými vlastnosťami, ktoré umožňujú ich ďalšie spoločné nakladanie.

5 3. Biologicky rozložiteľný odpad je odpad, ktorý je schopný rozložiť sa anaeróbnym spôsobom alebo aeróbnym spôsobom, ako je najmä odpad z potravín, odpad z papiera a lepenky, odpad zo záhrad a parkov. 4. Biologický odpad je odpad zo záhrad a parkov, potravinový odpad a kuchynský odpad z domácností, kancelárií, reštaurácií, veľkoobchodu, jedální, stravovacích zariadení a maloobchodných zariadení, ktorý je biologicky rozložiteľný a porovnateľný biologický odpad z potravinárskych závodov. 5. Biologicky rozložiteľné komunálne odpady (BRKO) sú všetky druhy biologicky rozložiteľných odpadov, ktoré je možné zaradiť do skupiny 20 Komunálne odpady. 6. Nebezpečný odpad (NO) je odpad, ktorý má aspoň jednu nebezpečnú vlastnosť uvedenú v prílohe osobitného predpisu. 7. Odpadové hospodárstvo je súbor činností zameraných na predchádzanie a obmedzovanie vzniku odpadov a znižovanie ich nebezpečnosti pre životné prostredie a na nakladanie s odpadmi v súlade so zákonom o odpadoch. 8. Nakladanie s odpadom je zber, preprava, zhodnocovanie a zneškodňovanie odpadu vrátane dohľadu nad týmito činnosťami a nasledujúcej starostlivosti o miesta zneškodňovania. 9. Zhromažďovanie odpadu je dočasné uloženie odpadu u držiteľa odpadu pred ďalším nakladaním s ním, ktoré nie je skladovaním odpadu. 10. Zber odpadu je zhromažďovanie odpadu od inej osoby vrátane jeho predbežného triedenia a dočasného uloženia odpadu na účely prepravy do zariadenia na spracovanie odpadov. 11. Triedenie odpadov je delenie odpadov podľa druhov, kategórií alebo iných kritérií alebo oddeľovanie zložiek odpadov, ktoré možno po oddelení zaradiť ako samostatné druhy odpadov. 12. Triedený zber je zber vytriedených odpadov. 13. Úprava odpadu je fyzikálny proces, tepelný proces, chemický proces alebo biologický proces vrátane triedenia odpadu, ktorý zmení vlastnosti odpadu s cieľom zmenšiť jeho objem alebo znížiť jeho nebezpečné vlastnosti, uľahčiť manipuláciu s ním alebo zlepšiť možnosti jeho zhodnotenia. 14. Zhodnocovanie odpadu je činnosť, ktorej hlavným výsledkom je prospešné využitie odpadu za účelom nahradiť iné materiály vo výrobnej činnosti alebo v širšom hospodárstve, alebo zabezpečenie pripravenosti odpadu na plnenie tejto funkcie. 15. Recyklácia je každá činnosť zhodnocovania odpadu, ktorou sa odpad opätovne spracuje na výrobky, materiály alebo látky určené na pôvodný účel alebo iné účely. Zahŕňa aj opätovné spracovanie organického materiálu. Recyklácia nezahŕňa energetické zhodnocovanie a opätovné spracovanie na materiály, ktoré sa majú použiť ako palivo alebo na činnosti spätného zasypávania. 16. Zneškodňovaním odpadu je činnosť, ktorá nie je zhodnocovaním, a to aj vtedy, ak je druhotným výsledkom činnosti spätné získanie látok alebo energie. 17. Skládkovanie odpadov je ukladanie odpadov na skládku odpadov. 18. Pôvodca odpadu je a) každý pôvodný pôvodca, ktorého činnosťou odpad vzniká alebo b) ten, kto vykonáva úpravu, zmiešavanie alebo iné úkony s odpadmi, ak ich výsledkom je zmena povahy alebo zloženia týchto odpadov. 19. Držiteľ odpadu je pôvodca odpadu alebo osoba, ktorá má odpad v držbe.

6 20. Zariadenie na zber odpadov je priestor ohraničený plotom alebo nachádzajúci sa v stavbe, alebo inak primerane zabezpečený pred odcudzením odpadu a vstupom cudzích osôb, v ktorom sa vykonáva zber odpadov. 21. Komunálny odpad (KO) je a) zmesový odpad a oddelene vyzbieraný odpad z domácností vrátane papiera a lepenky, skla, kovov, plastov, biologického odpadu, dreva, textílií, obalov, odpadu z elektrických zariadení a elektronických zariadení, použitých batérií a akumulátorov a objemného odpadu vrátane matracov a nábytku, b) zmesový odpad a oddelene vyzbieraný odpad z iných zdrojov, ak je tento odpad svojím charakterom a zložením podobný odpadu z domácností. 22. Zložka komunálnych odpadov je ich časť, ktorú možno mechanicky oddeliť a zaradiť ako samostatný druh odpadu. 23. Triedený zber komunálnych odpadov je činnosť, pri ktorej sa oddelene zbierajú zložky komunálnych odpadov. 24. Zmesový komunálny odpad (ZKO) je nevytriedený komunálny odpad alebo komunálny odpad po vytriedení zložiek komunálneho odpadu. 25. Drobný stavebný odpad (DSO) je odpad z bežných udržiavacích prác vykonaných fyzickou osobou alebo pre fyzickú osobu, za ktorý sa platí miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. 26. Zberný dvor je zariadenie na zber komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov zriadené obcou alebo združením obcí a prevádzkované obcou, združením obcí alebo osobou, ktorá má uzatvorenú zmluvu s obcou alebo združením obcí na túto činnosť. 27. Kalendárový zber je zber oddelene zbieraných zložiek komunálneho odpadu v určenom čase, ktorú určí obec vo VZN. Tento zber spočíva v pristavení vozidla alebo zberných nádob v určitom čase najviac na jeden deň, pričom mesto o tomto zbere informuje obyvateľov vopred spôsobom v mieste obvyklým. 28. Množstvový zber je zber zmesových komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov, pri ktorom ich pôvodca platí miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady ustanovený podľa osobitného predpisu vo výške, ktorá je priamo úmerná množstvu týchto odpadov vyprodukovaných pôvodcom za daný čas. 29. Organizácia zodpovednosti výrobcov (OZV) je právnická osoba so sídlom v Slovenskej republike založená, vlastnená a prevádzkovaná výlučne výrobcami vyhradených výrobkov so sídlom v niektorom z členských štátov. Organizácia zodpovednosti výrobcov, v súlade s udelenou autorizáciou, zabezpečuje na základe zmluvy o plnení vyhradených povinností plnenie týchto povinností za zastúpených výrobcov vyhradeného výrobku. Účelom organizácie zodpovednosti výrobcov nie je dosahovanie zisku. 30. Zberná nádoba je nádoba (príp. vrece) určená na ukladanie komunálneho odpadu a triedených zložiek komunálneho odpadu, ktorá je umiestnená na miestach na to určených t.j. v stojisku zberných nádob alebo na verejnom priestranstve len v prípadoch presne vymedzených týmto nariadením v čase vývozu odpadu 31. Stojisko zberných nádob je spravidla spevnená plocha prístupná vlastníkovi, nájomcovi alebo správcovi nehnuteľnosti a vozidlám zabezpečujúcim zber a prepravu komunálneho odpadu, ktorej umiestnenie, veľkosť a vyhotovenie sú stanovené mestom. 32. Harmonogram odvozu je harmonogram, v ktorom sú určené intervaly na zber a odvoz odpadu.

7 3 - Hierarchia odpadového hospodárstva 1. Hierarchia odpadového hospodárstva je záväzné poradie týchto priorít: a) predchádzanie vzniku odpadu, b) príprava na opätovné použitie, c) recyklácia, d) iné zhodnocovanie, napríklad energetické zhodnocovanie, e) zneškodňovanie. 2. Od hierarchie odpadového hospodárstva je možné odkloniť sa iba pre určité prúdy odpadov, ak je to odôvodnené úvahami o životnom cykle výrobku vo vzťahu k celkovým vplyvom vzniku a nakladania s takým odpadom a ak to ustanoví zákon o odpadoch. II. POVINNOSTI 4 Všeobecné ustanovenia 1. Každý je povinný nakladať s odpadmi alebo inak s nimi zaobchádzať v súlade s týmto VZN a zákonom o odpadoch. 2. Každý je povinný nakladať s odpadom alebo inak s ním zaobchádzať takým spôsobom, ktorý neohrozuje zdravie ľudí a nepoškodzuje životné prostredie. 3. Fyzické osoby nemôžu nakladať a inak zaobchádzať s iným ako s komunálnym odpadom, drobným stavebným odpadom a stavebným odpadom z jednoduchých stavieb a z drobných stavieb s výnimkou starých vozidiel a pneumatík. Fyzická osoba nesmie nakladať alebo inak zaobchádzať so stavebným odpadom z jednoduchých stavieb alebo drobných stavieb s obsahom azbestu. 5 Zákazy 1. Zakazuje sa: a) uložiť alebo ponechať odpad na inom mieste ako na mieste na to určenom v súlade s týmto VZN a zákonom o odpadoch, b) zneškodniť odpad alebo zhodnotiť odpad inak ako v súlade so zákonom o odpadoch, c) riediť alebo zmiešavať odpady s cieľom dosiahnuť hraničné hodnoty koncentrácie škodlivých látok, d) zneškodňovať spaľovaním biologicky rozložiteľný odpad, e) spaľovať komunálny odpad na voľnom priestranstve a vo vykurovacích zariadeniach v domácnostiach. 6 Povinnosti pôvodcov odpadu (občania, podnikatelia a iné organizácie, ktoré produkujú odpad) 1. Pôvodca komunálnych odpadov je povinný:

8 a) nakladať alebo inak s nimi zaobchádzať v súlade so všeobecne záväzným nariadením mesta, b) zapojiť sa do systému zberu komunálnych odpadov v meste, c) užívať zberné nádoby zodpovedajúce systému zberu komunálnych odpadov v meste, d) ukladať zmesový komunálny odpad, oddelene zbierané zložky komunálneho odpadu a drobné stavebné odpady na účely ich zberu na miesta určené mestom a do zberných nádob zodpovedajúcich systému zberu komunálnych odpadov v meste. 7 Povinnosti držiteľa odpadu (mesto, podnikatelia a iné organizácie, u ktorých sa odpad nachádza) 1. Držiteľ odpadu je povinný: a) správne zaradiť odpad alebo zabezpečiť správnosť zaradenia odpadu podľa Katalógu odpadov, b) zhromažďovať odpady vytriedené podľa druhov odpadov a zabezpečiť ich pred znehodnotením, odcudzením alebo iným nežiaducim únikom, c) zhromažďovať oddelene nebezpečné odpady, d) zabezpečiť spracovanie odpadu v zmysle hierarchie odpadového hospodárstva, e) odovzdať odpady len osobe oprávnenej nakladať s odpadmi podľa zákona o odpadoch, f) viesť a uchovávať evidenciu o druhoch a množstve odpadov a o nakladaní s nimi, g) ohlasovať údaje z evidencie príslušnému orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva a uchovávať ohlásené údaje, h) umožniť orgánom štátneho dozoru v odpadovom hospodárstve vykonať kontrolu, i) vykonať opatrenia na nápravu uložené orgánom štátneho dozoru v odpadovom hospodárstva. 8 - Nakladanie s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi 1. Za nakladanie s komunálnym odpadom zodpovedá: a) mesto, ak ide o 1.zmesový odpad a oddelene vyzbieraný odpad z domácností, 2.zmesový odpad z iných zdrojov, 3.drobný stavebný odpad, b) ako pôvodca odpadu fyzická osoba podnikateľ a právnická osoba, ak ide o 1.oddelene vyzbieraný odpad z iných zdrojov, na ktoré sa nevzťahuje rozšírená zodpovednosť výrobcov, 2.elektroodpad a použité batérie a akumulátory, 3.oddelene vyzbieraný odpad z obalov z iných zdrojov a oddelene vyzbieraný odpad z neobalových výrobkov z iných zdrojov. 2. Komunálne odpady vrátane oddelene zbieraných zložiek komunálneho odpadu sa podľa Katalógu odpadov zaraďujú do skupiny Náklady na zabezpečenie zberných nádob na zmesový komunálny odpad znáša pôvodný pôvodca odpadu. Náklady na zbernú nádobu sú zahrnuté do miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. 4. Náklady na zabezpečenie zberných nádob na triedený zber zložiek komunálneho odpadu,

9 pri ktorých sa uplatňuje rozšírená zodpovednosť výrobcov, znáša výrobca vyhradeného výrobku, príslušná organizácia zodpovednosti výrobcov alebo tretia osoba. 5. Náklady na zabezpečenie zberných nádob na biologicky rozložiteľný komunálny odpad znáša mesto a sú zahrnuté do miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 6. Zakazuje sa: a) ukladať do zberných nádob určených mestom na zber zmesového komunálneho odpadu iný odpad ako zmesový komunálny odpad a do zberných nádob určených na triedený zber komunálneho odpadu zložku komunálneho odpadu, pre ktorú nie je nádoba určená, b) ukladať oddelene vyzbierané zložky komunálneho odpadu, na ktoré sa uplatňuje rozšírená zodpovednosť výrobcov, a vytriedený biologicky rozložiteľný komunálny odpad na skládku odpadov, okrem nezhodnotiteľných odpadov po dotriedení, c) vykonávať zber oddelene zbieraných zložiek komunálnych odpadov patriacich do vyhradeného prúdu odpadov bez zariadenia na zber odpadov osobou, ktorá nespĺňa požiadavky podľa tohto zákona. 7. Náklady na činnosti nakladania so zmesovým komunálnym odpadom a biologicky rozložiteľným komunálnym odpadom, náklady triedeného zberu zložiek komunálneho odpadu, na ktoré sa nevzťahuje rozšírená zodpovednosť výrobcov, náklady spôsobené nedôsledným triedením oddelene zbieraných zložiek komunálneho odpadu, na ktoré sa vzťahuje rozšírená zodpovednosť výrobcov, náklady presahujúce výšku obvyklých nákladov podľa 59 ods. 8 zákona o odpadoch, hradí mesto z miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady podľa osobitného predpisu. 8. Náklady triedeného zberu oddelene zbieranej zložky komunálneho odpadu patriacej do vyhradeného prúdu odpadu, vrátane zberu a vytriedenia týchto zložiek v prevádzkovom areáli Technických služieb mesta Štúrovo, Komenského 210/18, Štúrovo, znášajú výrobcovia vyhradených výrobkov, tretie osoby alebo organizácie zodpovednosti výrobcov, ktorí zodpovedajú za nakladanie s vyhradeným prúdom odpadu v tomto meste. 9. Mesto pri ustanovení výšky miestneho poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad vychádza zo skutočných nákladov mesta na nakladanie s komunálnym odpadom a drobným staveným odpadom vrátane nákladov uvedených v ods. 7. Do miestneho poplatku mesto nemôže zahrnúť náklady uvedené v ods. 8. Výnos miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady použije mesto výlučne na zber, prepravu, zhodnocovanie a zneškodňovanie komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov. 9 Povinnosti mesta 1. Mesto je okrem povinností držiteľa odpadu povinné: a) zabezpečiť zber a prepravu zmesového komunálneho odpadu vznikajúceho na jeho území na účely jeho zhodnotenia alebo zneškodnenia v súlade so zákonom o odpadoch, vrátane zabezpečenia zberných nádob zodpovedajúcich systému zberu zmesového komunálneho odpadu v meste, b) zabezpečiť zavedenie a vykonávanie triedeného zberu, 1. biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu okrem toho, ktorého pôvodcom je fyzická osoba podnikateľ a právnická osoba, ktorá prevádzkuje zariadenie

10 spoločného stravovania, 2. jedlých olejov a tukov z domácností a 3. biologicky rozložiteľných odpadov zo záhrad a parkov vrátane odpadu z cintorínov. c) zabezpečiť zavedenie a vykonávanie triedeného zberu komunálnych odpadov pre papier, plasty, kovy, kompozitné obaly na báze lepenky a sklo najmenej v rozsahu vyplývajúcom z požiadaviek ustanovených na triedený zber komunálnych odpadov, d) zabezpečiť podľa potreby, najmenej dvakrát do roka, zber a prepravu objemných odpadov, biologicky rozložiteľných odpadov zo záhrad, oddelene zbieraných zložiek komunálneho odpadu z domácností s obsahom nebezpečných látok na účely ich zhodnotenia alebo zneškodnenia, e) zverejniť na svojom webovom sídle podrobný všeobecne zrozumiteľný popis celého systému nakladania s komunálnymi odpadmi vrátane triedeného zberu v meste, f) zabezpečiť podľa potreby, najmenej jedenkrát do roka, informačnú kampaň zameranú na zvýšenie triedeného zberu biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov. 10 Povinnosti subjektov, ktoré nakladajú s odpadmi na území mesta 1. Vykonávať na území mesta zber, vrátane mobilného zberu, a prepravu komunálnych odpadov, s výnimkou biologicky rozložiteľného kuchynského a reštauračného odpadu od prevádzkovateľa kuchyne, môže mesto samo alebo ten, kto má uzatvorenú zmluvu na vykonávanie tejto činnosti s mestom, to sa nevzťahuje na distribútorov vykonávajúcich spätný zber a zber prostredníctvom zberného miesta použitých prenosných batérií a akumulátorov a elektroodpadu. Ak ide o zber odpadov z obalov a odpadov z neobalových výrobkov, vykonávať ich zber na území mesta môže len ten, kto má okrem zmluvy podľa prvej vety uzatvorenú aj zmluvu s organizáciou zodpovednosti výrobcov, s ktorou mesto uzavrela zmluvu. 2. Mesto je oprávnené požadovať potrebné informácie na plnenie povinností držiteľa odpadu od prevádzkovateľa kuchyne, držiteľa komunálneho odpadu a od držiteľa drobného stavebného odpadu alebo od toho, kto nakladá s komunálnymi odpadmi alebo drobnými stavebnými odpadmi na území mesta, 3. Prevádzkovateľ kuchyne, držiteľ komunálneho odpadu a držiteľ drobného stavebného odpadu alebo ten, kto nakladá s komunálnymi odpadmi alebo s drobnými stavebnými odpadmi na území mesta, je povinný na vyžiadanie mesta poskytnúť pravdivé a úplné informácie súvisiace s nakladaním s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi. 11 Povinnosti subjektov, ktorí prevádzkujú zariadenia spoločného stravovania 1. Prevádzkovateľ kuchyne zodpovedá za nakladanie s biologicky rozložiteľným kuchynským odpadom a reštauračným odpadom, ktorého je pôvodcom. 2. Prevádzkovateľ kuchyne je povinný zaviesť a zabezpečovať vykonávanie triedeného zberu pre biologicky rozložiteľný kuchynský odpad a reštauračný odpad, ktorého je pôvodcom. 3. Zakazuje sa prevádzkovateľovi kuchyne

11 a) uložiť biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad, ktorého je pôvodcom do nádob určených obcou na zber komunálneho odpadu, b) používať drviče biologicky rozložiteľného kuchynského a reštauračného odpadu, napojené na verejnú kanalizáciu. Uvedený zákaz sa neuplatní, ak vlastník verejnej kanalizácie, do ktorej sa tento odpad vypúšťa, s používaním drviča súhlasí a používanie drviča je upravené v zmluve o odvádzaní odpadových vôd uzavretej podľa osobitného predpisu, c) zbaviť sa použitých jedlých olejov a tukov vypúšťaním do kanalizácie. III. SYSTÉM NAKLADANIA S KOMUNÁLNYM ODPADOM A DROBNÝM STAVEBNÝM ODPADOM 12 - Nakladanie komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom 1. Za nakladanie s komunálnymi odpadmi z domácností a z iných zdrojov a drobnými stavebnými odpadmi, ktoré vznikli na území mesta, zodpovedá mesto. 2. Pôvodca komunálnych odpadov je povinný: a) zapojiť sa do systému zberu komunálnych odpadov v meste, b) užívať zberné nádoby zodpovedajúce systému zberu komunálnych odpadov v meste, c) ukladať komunálne odpady alebo ich triedené zložky a drobné stavebné odpady na účely ich zberu na miesta určené mestom a do zberných nádob zodpovedajúcich systému zberu komunálnych odpadov v meste, d) zberné nádoby zabezpečiť proti odcudzeniu, starať sa o ne a udržiavať ich v dobrom stave, e) dbať na to, aby bol komunálny odpad na odvoz riadne pripravený a aby boli umožnené všetky činnosti spojené s riadnym odvozom odpadu, d) uhrádzať miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, ktoré vznikajú na území mesta v zmysle podmienok určených vo VZN mesta o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, 13 Miestny poplatok za komunálne odpady a drobný stavebný odpad 1. Miestny poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad, platí mestu pôvodca odpadu. 2. Sadzba poplatku a spôsob úhrady je stanovená na jeden rok príslušným všeobecne záväzným nariadením mesta. 3. Výnos miestneho poplatku sa použije výlučne na úhradu nákladov spojených s nakladaním s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi, najmä na ich zber, prepravu, zhodnocovanie a zneškodňovanie. 4. Do miestneho poplatku sa nezapočítavajú náklady mesta v súvislosti s vyhradenými prúdmi odpadov, ktoré financujú organizácie zodpovednosti výrobcov. Uvedené sa týka aj zberných nádob na zber vyhradených prúdov odpadu.

12 14 Spôsob zberu a prepravy komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov a iných odpadov 1. Na území mesta sa zavádza zber nasledujúcich odpadov: a) Zmesový komunálny odpad, b) Drobný stavebný odpad, c) Odpady z obalov a odpady z neobalových výrobkov zbieraných spolu s odpadmi z obalov (papiera, plastov, skla, kovov a kompozitných obalov na báze lepenky), d) Biologický rozložiteľný odpad, e) Objemný odpad, f) Odpad z domácností s obsahom nebezpečných látok, g) Šatstvo a textílie z domácností, h) Elektroodpad z domácnosti, i) Použité prenosné batérie a akumulátory a automobilové batérie a akumulátory, j) Veterinárne lieky a humánne lieky nespotrebované fyzickými osobami a zdravotnícke pomôcky, k) Opotrebované pneumatiky. 2. Spôsob zberu a prepravy jednotlivých komunálnych odpadov, drobných stavebných odpadov a iných odpadov je ustanovení v nasledujúcich bodoch tohto nariadenia 15 - Nakladanie so zmesovým komunálnym odpadom 1. Na území mesta sa zavádza zber zmesových komunálnych odpadov pre nasledovných pôvodcov odpadu: a) fyzické osoby, ktoré majú v meste trvalý pobyt alebo prechodný pobyt, alebo ktoré sú na území mesta oprávnené užívať alebo užívajú nehnuteľnosť, b) právnické osoby, ktoré sú oprávnené užívať alebo užívajú nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území mesta na iný účel ako na podnikanie, c) podnikateľov (právnické osoby, fyzické osoby vykonávajúce podnikateľskú činnosť), ktorí sú v meste oprávnení užívať alebo užívajú nehnuteľnosť nachádzajúcu sa území mesta na účel podnikania. 2. Množstvový zber zmesového komunálneho odpadu sa na území mesta zavádza pre všetkých podnikateľov (právnické osoby a fyzické osoby vykonávajúce podnikateľskú činnosť), ktorí sú v meste oprávnení užívať alebo užívajú nehnuteľnosť nachádzajúcu sa území mesta na účel podnikania. Pôvodcovia odpadu si určujú počet, objem nádoby a frekvenciu vývozu, pričom musí byť primeraná množstvu vyprodukovaného odpadu. Veľkosť nádoby a frekvenciu vývozu odsúhlasuje poverený zamestnanec mesta. Mesto je oprávnené kedykoľvek náhodne vykonať kontrolu množstva vyprodukovaného odpadu. 3. Zberné nádoby zodpovedajúce systému zberu zmesového komunálneho odpadu pre pôvodcov odpadu, u ktorých nie je zavedený množstvový zber, sú: a) 110 l, 120 l, l zberná nádoba označená s logom Mesto Štúrovo alebo nálepkou s logom Mesto Štúrovo b) veľkokapacitný kontajner, c) odpadové koše na zber drobného odpadu pri pohybe osôb na verejných priestranstvách.

13 4. Zberné nádoby zodpovedajúce systému zberu zmesového komunálneho odpadu pre pôvodcov odpadu, u ktorých je zavedený množstvový zber, sú:: a) 120 l zberná nádoba označená nálepkou s logom Mesto Štúrovo alebo vrece označené s logom Mesto Štúrovo b) l zberná nádoba označená s logom Mesto Štúrovo,, c) veľkokapacitný kontajner označený s logom Mesto Štúrovo 5. Systém poskytnutia zberných nádob na zmesový komunálny odpad je nasledovný: a) Pre pôvodcov odpadu, u ktorých nie je zavedený množstvový zber: Fyzické osoby - rodinné domy (IBV- individuálna bytová výstavba) Počet a druh zberných nádob: - 1 x 120 l zberná nádoba pre domácnosť s počtom členov 1 až 4, - 2 x 120 l zberná nádoba pre domácnosť s počtom členov 5 a viac, Frekvencia odvozu podľa harmonogramu, Fyzické osoby - bytové domy (KBV- komplexná bytová výstavba) Počet a druh zberných nádob: - 1 x l zberná nádoba pre osôb alebo bytových jednotiek, Frekvencia odvozu podľa harmonogramu, b) Pre pôvodcov odpadu, u ktorých je zavedený množstvový zber: Podnikatelia (právnické osoby a fyzické osoby vykonávajúce podnikateľskú činnosť) Druh zberných nádob: l zberná nádoba alebo vrece, l zberná nádoba, - veľkokapacitný kontajner, Frekvencia odvozu 1 x za týždeň alebo 1 x za 14 dní, 6. Pôvodca komunálneho odpadu pri rodinných domoch je povinný v deň zberu a vývozu zmesového komunálneho odpadu umiestniť zbernú nádobu na verejne prístupnom mieste v bezprostrednej blízkosti verejnej komunikácie prístupného pre zberné vozidlo. 7. Zberné nádoby pri bytových domoch sú umiestnené v určených stojiskách odsúhlasených mestom. Miesta pre zberné nádoby musia byť zvolené tak, aby zohľadnili vhodné donáškové vzdialenosti od bytových domov a zároveň estetické a hygienické podmienky. Sporných prípadoch určí miesto pre zbernú nádobu zodpovedný pracovník mesta. 8. Komunálny zmesový odpad vznikajúci pri pohybe osôb na verejných priestranstvách je ukladaný do odpadkových košov. 9. Do odpadkových košov je zakázané ukladať iný odpad ako zmesový komunálny odpad, ktorý vzniká pri pobyte osôb na verejných a otvorených priestranstvách, tj. komunálny a iný odpad z domácností, odpady z podnikateľskej činnosti, odpady z trhovísk a pod. 10. Pôvodcovia zmesového komunálneho odpadu fyzické osoby majú náklady za nakladanie so zmesovým komunálnym odpadom zahrnuté v miestnom poplatku. V danom poplatku sú zahrnuté aj náklady na zaobstaranie zbernej nádoby na zber zmesového komunálneho odpadu. 11. Každý pôvodca je povinný používať na zmesový komunálny odpad len typ zberných nádob schválený mestom a zodpovedajúci systému zberu. 12. Právnickým osobám a fyzickým osobám podnikateľom využívajúcim množstvový zber komunálneho odpadu a drobného stavebného odpadu sa prísne zakazuje ukladať odpad, ktorý vzniká pri bezprostrednom výkone činnosti tvoriacej predmet podnikania alebo

14 činnosti právnickej osoby alebo fyzickej osoby podnikateľa, do nádob určených na komunálny odpad rozmiestnených v rámci mesta. 13. Mesto si vyhradzuje právo kedykoľvek náhodne prostredníctvom zberovej spoločnosti vykonať kontrolu množstva vyprodukovaného a odvezeného odpadu. 14. Do zberných nádob na zmesový komunálny odpad je možné ukladať iba zmesové komunálne odpady, ktoré sa nedajú ďalej triediť. Do týchto nádob je zakázané ukladať akékoľvek stavebné odpady a podobné odpady (napr. zemina, kamene), zložky triedeného systému zberu, nebezpečné odpady, biologicky rozložiteľný odpad. 15. Zber podľa harmonogramu zvozu, prepravu a zneškodňovanie zmesového komunálneho odpadu zabezpečujú na území mesta Technické služby mesta Štúrovo. 16. Harmonogram zvozu je zverejnený obvyklým spôsobom oznamovania. 17. Pôvodcovia zmesového komunálneho odpadu sú povinní vzniknutí odpad ukladať len do pre nich mestom určených zberných nádob. V prípade, že im príležitostne vznikne väčšie množstvo odpadu a nádoba nie je postačujúca, je možné na Mestskom úrade Štúrovo, Oddelenie komunálnych služieb, životného prostredia a dopravy zakúpiť si 120 l plastové vrecia logom Mesto Štúrovo označené vrecia. Tieto môžu byť vyložené k zbernej nádobe pri najbližšom vývoze zbernej nádoby a budú odvezené. V cene tohto vreca sú zahrnuté náklady na jeho odvoz a uloženie odpadu na skládku odpadu. 18. Ukladať zmesový komunálny odpad do neoznačených plastových vriec a následne ich vyložiť vedľa oficiálne pridelených zberných nádob v súlade s týmto VZN je zakázané. Neoznačené plastové vrecia so zmesovým komunálnym odpadom od zberných nádob nie sú odvážané Nakladanie s drobným stavebným odpadom 1. Drobné stavebné odpady sa zaraďujú pod číslo v zmysle Katalógu odpadov. 2. Na území mesta sa zavádza množstvový zber drobných stavebných odpadov. 3. Množstvový zber drobných stavebných odpadov sa vykonáva v prevádzkovom areáli Technických služieb mesta Štúrovo, Komenského 210/18, Štúrovo. 4. Množstvový zber je spoplatnený. Sadzba poplatku je stanovená v samostatnom VZN o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stanovené odpady. 5. Poplatok sa platí za každý odovzdaný kilogram drobných stavebných odpadov. Poplatník uhrádza poplatok v hotovosti poverenému zamestnancovi Technických služieb mesta Štúrovo priamo v prevádzkovom areáli Technických služieb mesta Štúrovo, Komenského 210/18, Štúrovo. 6. Poplatok sa vypočíta ako súčin odovzdaných drobných stavebných odpadov a sadzby za 1 kilogram odpadu. 7. Pôvodcovia drobných stavebných odpadov sú povinní drobný stavebný odpad vytriediť na jednotlivé zložky komunálneho odpadu stavebné materiály, kovy, sklo, plasty, drevo a pod. 8. Zakazuje sa: a) ukladať drobný stavebný odpad do zberných nádob (z dôvodu ich preťaženia), b) ukladať drobný stavebný odpad vedľa zberných nádob a na verejné priestranstvá Nakladanie s odpadmi z obalov z neobalových výrobkov zbieraných spolu s odpadmi z obalov

15 (papier, plasty, sklo, kovy a kompozitné obaly na báze lepenky) 1. Náklady na triedený zber odpadov z obalov a z neobalových výrobkov z domácností a z iných zdrojov znáša Organizácia zodpovednosti výrobcov, s ktorou má mesto uzatvorenú zmluvu. 2. Organizácia zodpovednosti výrobcov znáša všetky náklady na zber, prepravu a triedenie odpadu z vyhradených výrobkov, vrátane zberných nádob. 3. Organizácia zodpovednosti výrobcov nemusí uhradiť náklady na triedený zber, ak sa v ňom nachádza viac ako 50 % odpadov iných ako je odpad, na ktorý boli určené príslušné nádoby. 4. Organizácia zodpovednosti výrobcov môže v ustanovených prípadoch uhrádzať len výšku obvyklých nákladov na triedený zber odpadov. 5. Všetky odpady z obalov a z neobalových výrobkov môže byť dovezený aj do prevádzkového areálu Technických služieb mesta Štúrovo, Komenského 210/18, Štúrovo. a)triedený zber papierových obalov a neobalových výrobkov 1. Odpady z papierových obalov a neobalových výrobkov sa zaraďujú pod číslo v zmysle Katalógu odpadov. 2. Triedený zber papierových obalov a neobalových výrobkov sa vykonáva prostredníctvom farebne rozlíšených zberných nádob a vriec, ako aj v areáli Technických služieb mesta Štúrovo, Komenského 210/18, Štúrovo a formou školského zberu. 3. Mesto určuje na triedený zber papierových obalov a neobalových výrobkov modré plastové zberné nádoby a vrecia: l zberná doba bytové domy, frekvencia odvozu podľa harmonogramu, l vrecia rodinné domy, frekvencia odvozu podľa harmonogramu. 4. Patria sem: noviny, časopisy, zošity, knihy, listy, kancelársky papier, papierové vrecká, lepenka, krabice z tvrdého papiera, kartón, obálky, letáky, katalógy, telefónne zoznamy, plagáty, pohľadnice, zakladače, baliaci a krepový papier, papierový obal a pod. 5. Nepatria sem: plastové obaly, viacvrstvové kombinované materiály, voskovaný papier, papier s hliníkovou fóliou, obaly na mrazené potraviny, škatuľky od cigariet (s výnimkou kartónovej časti) silne znečistený či mastný papier, kopírovací papier a pod. 6. Odpady z papierových obalov a neobalových výrobkov (napr. krabice z tvrdého papiera) musia byť poskladané a uložené do zberných nádob a vriec na odpad tak, aby sa zmenšil ich objem a zaberali čo najmenej objemu zbernej nádoby alebo vreca. 7. Odpady z papierových obalov a neobalových výrobkov z domácností a z iných zdrojov môžu byť odovzdané aj v areáli Technických služieb mesta Štúrovo, Komenského 210/18, Štúrovo a to bezplatne. 8. Školský zber z papierových obalov a neobalových výrobkov si organizujú školy na území mesta samostatne, musia papier odovzdať len oprávnenej osobe v zmysle zákona o odpadoch. Škola je povinná najneskôr do konca mesiaca nasledujúceho po ukončení štvrťroka oznamovať druh a množstvo vyzbieraného odpadu a informácie o nasledujúcom držiteľovi mestu a organizácii zodpovednosti výrobcov pre obaly, ktorá má uzatvorenú zmluvu s mestom.

16 b) Triedený zber plastových obalov a neobalových výrobkov 1. Odpady z plastových obalov a neobalových výrobkov sa zaraďujú pod číslo v zmysle Katalógu odpadov. 2. Triedený zber plastových obalov a neobalových výrobkov sa vykonáva prostredníctvom farebne rozlíšených zberných nádob a vriec, ako aj v areáli Technických služieb mesta Štúrovo, Komenského 210/18, Štúrovo. 3. Mesto určuje na triedený zber plastových obalov a neobalových výrobkov žlté plastové zberné nádoby a vrecia: l zberná doba bytové domy, frekvencia odvozu podľa harmonogramu, l vrecia rodinné domy, frekvencia odvozu podľa harmonogramu. 3. Odpady z plastových obalov a neobalových výrobkov z domácností a z iných zdrojov môžu byť odovzdané aj v areáli Technických služieb mesta Štúrovo, Komenského 210/18, Štúrovo a to bezplatne. 4. Patria sem: PE (polyetylén) - LDPE a HDPE: číre a farebné fólie, tašky, vrecká, vedrá a fľaštičky od kozmetických a čistiacich prípravkov, vrecká od mlieka, prepravky fliaš; PET (polyetyléntereftalát): fľaše od nápojov, sirupov, rastlinných olejov; PP (polypropylén): obaly od sladkostí, tégliky od jogurtov a rôzne plastové nádobky (pred odovzdaním do nádoby je potrebné vypláchnuť, aby v nich nezostali zvyšky jedál) a hračky; PS (polystyrén): penový polystyrén, poháriky z automatov a iné plastové nádobky; PVC (polyvinylchlorid): vodoinštalačné a elektroinštalačné rúrky, obaly kozmetických výrobkov, plastový nábytok a pod. 5. Nepatria sem: znečistené obaly chemikáliami a olejmi, viacvrstvové obaly, hrubo znečistené plasty (zeminou, farbami), podlahové krytiny, guma, molitan a pod. 6. Odpady z plastových obalov a neobalových výrobkov musia byť čisté, stlačené a uložené do zberných nádob a vriec na odpad tak, aby sa zmenšil ich objem a zaberali čo najmenej objemu zbernej nádoby alebo vreca. c)triedený zber sklenených obalov a neobalových výrobkov 1. Odpady zo sklenených obalov a neobalových výrobkov sa zaraďujú pod číslo v zmysle Katalógu odpadov. 2. Triedený zber sklenených obalov a neobalových výrobkov sa vykonáva prostredníctvom farebne rozlíšených zberných nádob a vriec, ako aj v areáli Technických služieb mesta Štúrovo, Komenského 210/18, Štúrovo. 3. Mesto určuje na triedený zber sklenených obalov a neobalových výrobkov zelené kovové zberné nádoby a vrecia: l zberná doba bytové domy, frekvencia odvozu podľa harmonogramu, l vrecia rodinné domy, frekvencia odvozu podľa harmonogramu. 4. Odpady zo sklenených obalov a neobalových výrobkov z domácností a z iných zdrojov môžu byť odovzdané aj v areáli Technických služieb mesta Štúrovo, Komenského 210/18, Štúrovo a to bezplatne. 5. Patria sem: sklenené fľaše, nádoby, obaly a predmety zo skla, poháre, fľaštičky od kozmetiky, črepy, okenné sklo, sklo z okuliarov a pod. 6. Nepatria sem: porcelán, keramika, zrkadlá, drôtové sklo, časti uzáverov fliaš, žiarovka, žiarivka a pod.

17 d)triedený zber kovových obalov a neobalových výrobkov 1. Odpady z kovových obalov a neobalových výrobkov sa zaraďujú pod číslo a v zmysle Katalógu odpadov. 2. Triedený zber kovových obalov a neobalových výrobkov sa vykonáva prostredníctvom farebne rozlíšených zberných nádob a vriec, ako aj v areáli Technických služieb mesta Štúrovo, Komenského 210/18, Štúrovo. 3. Mesto určuje na triedený zber kovových obalov a neobalových výrobkov červené plastové zberné nádoby a vrecia: l zberná doba bytové domy, frekvencia odvozu podľa harmonogramu, l vrecia rodinné domy, frekvencia odvozu podľa harmonogramu. 4. Odpady z kovových obalov a neobalových výrobkov z domácností a z iných zdrojov môžu byť odovzdané aj v areáli Technických služieb mesta Štúrovo, Komenského 210/18, Štúrovo a to bezplatne. 5. Patria sem: kovové vrchnáky z fliaš a pohárov, obaly zo sprejov, starý kľúč, zámok, konzervy, oceľové plechovky, kovové obaly z potravín zbavené obsahu, hlavne konzervy z hotových jedál, paštét, potravy pre domáce zvieratá a z kompótov alebo plechovky z nápojov ako pivo, džúsy a energetické nápoje. 6. Nepatria sem: kovy hrubo znečistené zvyškami jedla, farbami a rôznymi chemickými látkami. 7. Odpady z kovových obalov a neobalových výrobkov musia byť stlačené a uložené do zberných nádob a vriec na odpad tak, aby sa zmenšil ich objem a zaberali čo najmenej objemu zbernej nádoby alebo vreca. Konzervy z hotových jedál pred odovzdaním do zbernej nádoby je potrebné vypláchnuť, aby v nich nezostali zvyšky jedál. e)triedený zber kompozitných obalov na báze lepenky a neobalových výrobkov 1. Odpady z kompozitných obalov na báze lepenky a neobalových výrobkov sa zaraďujú pod číslo v zmysle Katalógu odpadov. 2. Triedený zber kompozitných obalov a neobalových výrobkov sa vykonáva prostredníctvom farebne rozlíšených zberných nádob a vriec, ako aj v areáli Technických služieb mesta Štúrovo, Komenského 210/18, Štúrovo. 3. Mesto určuje na triedený zber kompozitných obalov na báze lepenky a neobalových výrobkov oranžové plastové zberné nádoby a vrecia: l zberná doba bytové domy, frekvencia odvozu podľa harmonogramu, l vrecia rodinné domy, frekvencia odvozu podľa harmonogramu. 4. Odpady z kompozitných obalov na báze lepenky a neobalových výrobkov z domácností a z iných zdrojov môžu byť odovzdané aj v areáli Technických služieb mesta Štúrovo, Komenského 210/18, Štúrovo a to bezplatne. 5. Patria sem: kompozitné obaly od mlieka, smotany a iných mliečnych výrobkov, ovocných štiav a džúsov, vína, avivážnych prostriedkov. 6. Nepatria sem: kompozitné obaly od kávy, vreckových polievok, pudingov, práškov do pečiva, práškového cukru, korenín, nanukov, kakaového prášku a pod., znečistené kompozitné obaly, vrchnáky z kompozitných krabíc.

18 7. Odpady z kompozitných obalov a neobalových výrobkov musia byť čisté, stlačené a uložené do zberných nádob a vriec na odpad tak, aby sa zmenšil ich objem a zaberali čo najmenej objemu zbernej nádoby alebo vreca Nakladanie s biologickými rozložiteľnými komunálnymi odpadmi 1. Biologicky rozložiteľný komunálny odpad delíme na a) biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad a parkov vrátane odpadu z cintorínov, b) biologicky rozložiteľný kuchynský odpad okrem toho, ktorého pôvodcom je fyzická osoba podnikateľ a právnická osoba, ktorá prevádzkuje zariadenie spoločného stravovania, c) jedlé oleje a tuky z domácností, d) biologicky rozložiteľný kuchynský odpad z domácností. 2. Biologicky rozložiteľné odpady sa v zmysle Katalógu odpadov zaraďujú pod číslo: biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad a parkov vrátane odpadu z cintorínov biologicky rozložiteľný kuchynský odpad jedlé oleje a tuky z domácností 3.Mesto zabezpečuje vykonávanie triedeného zberu biologicky rozložiteľných odpadov zo záhrad: a) do hnedých plastových zberných nádob s objemom 120 litrov a 1100 litrov označených štítkom s nápisom BIOLOGICKY ROZLOŽITEĽNÝ KOMUNÁLNY ODPAD, frekvenciou odvozu zberných nádob jedenkrát za 14 dní v období mesiacov marec až november, b) celoročne v areáli Technických služieb mesta Štúrovo, Komenského 210/18, Štúrovo, c) odvozom priamo s pred domov v lokalitách rodinných domov (IBV- individuálna bytová výstavba) dvakrát do roka (na jar a na jeseň). O dni zberu mesto vopred informuje držiteľov odpadu v meste obvyklým spôsobom (miestnymi novinami, na úradných informačných tabulách a na internetovej stránke mesta). 4. Do zberných nádob na triedený zber biologicky rozložiteľných odpadov zo záhrad patria: kvety, tráva, lístie, drevný odpad zo strihania a orezávania krovín a stromov, vypletá burina, pozberové zvyšky z pestovania, piliny, drevná štiepka, hobliny, drevný popol. 5. Do zberných nádob na triedený zber biologicky rozložiteľných odpadov zo záhrad nepatria: zvyšky jedál, kamene, cigaretový ohorok, uhynuté zvieratá, časti zvierat a pod. 6. Je zakázané biologicky rozložiteľné odpady ukladať do zberných nádob v igelitových taškách, vreciach a pod. Odpad musí byť do nádob voľne uložený. 7. Biologicky rozložiteľné odpady z parkov sa zhromažďujú do veľkokapacitných kontajnerov umiestnených v meste počas výkonu údržby verejnej zelene. Do týchto kontajnerov správca verejnej zelene zhromažďuje odpady z jeho údržby. Do kontajnerov nie je dovolené ukladať zvyškový komunálny odpad a iné druhy odpadov, ktoré nepochádzajú z parkov. 8. Biologicky rozložiteľné odpady z cintorínov sa zhromažďujú do veľkokapacitných kontajnerov umiestnených v areáli cintorínov. Do týchto kontajnerov môžu občania a správca cintorína zhromažďovať odpady z jeho údržby. Do kontajnerov nie je dovolené ukladať zvyškový komunálny odpad a iné druhy odpadov, ktoré nepochádzajú z cintorína.

19 9. Za zhodnocovanie biologicky rozložiteľného odpadov zo záhradkárskych osád zodpovedá príslušná záhradkárska organizácia, pričom odpad zo zelene a poľnohospodárskych plodín sú záhradkári povinní kompostovať. 10.Jedlé oleje a tuky z domácností je možné odovzdať: a) osobe oprávnenej na zber jedlých olejov a tukov v rámci mobilného zberu podľa harmonogramu zberu 1 krát za mesiac, b) počas celého roka v areáli Technických služieb mesta Štúrovo, Komenského 210/18, Štúrovo. 8. Jedlé oleje a tuky z domácností sa odovzdávajú v priehľadných plastových PET fľašiach (napr. od minerálnych vôd alebo od jedlého oleja) s funkčným uzáverom, ktoré si občania zabezpečujú samostatne. 10.Prepravu a zneškodňovanie uvedeného druhu odpadu zabezpečuje výhradne spoločnosť, s ktorou má mesto uzatvorenú zmluvu. 11.Zakazuje sa: a) ukladať jedlé oleje a tuky z domácností do zberných nádob na zmesový komunálny odpad a nádob na zber vytriedených zložiek, alebo vedľa nich a na verejné priestranstvá, b) zmiešavať jedlé oleje a tuky s inými druhmi odpadov. 12.Medzi jedlé oleje a tuky patria: oleje a tuky z prípravy jedál, zvyšky nespotrebovaných olejov, prepálené oleje, zvyšky margarínov, masla či tuku. 13. Medzi jedlé oleje a tuky nepatria: motorové, hydraulické, či iné oleje a tuky, ktoré neboli pôvodne určené na konzumáciu, či na prípravu jedla. 14.Biologicky rozložiteľný kuchynský odpad z domácností môže pôvodca odpadu, fyzická osoba - nepodnikateľ odovzdať celoročne v areáli Technických služieb mesta, Komenského 210/18, Štúrovo. Odpad do špeciálne označených zberných nádob sa ukladá priamo vysypaním alebo vložením, a to bez obalových materiálov. Odpady sa nesmú do zbernej nádoby ukladať v plastových, sklenených a iných obalových materiáloch. 15.Medzi biologicky rozložiteľné kuchynské odpady z domácností patria najmä: šupy z čistenia zeleniny a ovocia, kávové a čajové zvyšky, vaječné škrupiny, starý chlieb, zvyšky jedla, škrupinky z orecha, trus malých zvierat, papierové vrecká znečistené zeleninou, ovocím, maslom, džemom, potraviny po záručnej dobe alebo inak znehodnotené, použité papierové vreckovky a servítky, nespracované zostatky surovín, neskonzumované zostatky pokrmov a potravín rastlinného ale i živočíšneho pôvodu. 16.Medzi biologicky rozložiteľné kuchynské odpady z domácností nepatria: zelené odpady, lístie, drevo, drevený odpad, burina, kvety, lístie a pod. 17.Prepravu a zneškodňovanie uvedeného druhu odpadu zabezpečuje výhradne spoločnosť, s ktorou má mesto uzatvorenú zmluvu Nakladanie s biologickými rozložiteľným kuchynským odpadom a reštauračným odpadom od prevádzkovateľa kuchyne 1. Prevádzkovateľ kuchyne zodpovedá za nakladanie s biologicky rozložiteľným kuchynským odpadom a reštauračným odpadom, ktorého je pôvodcom.

20 2. Zakazuje sa prevádzkovateľovi kuchyne uložiť biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad, ktorého je pôvodcom, do nádob určených mestom na zber komunálneho odpadu. 3. Náklady spojené so zberom, skladovaním, prepravou a spracovaním vrátane nákladov na zberné nádoby a iné obaly hradí prevádzkovateľ kuchyne (nie sú súčasťou miestneho poplatku). 4. Ich zber a kontajnery musia spĺňať požiadavky ustanovené nariadením č. 1069/2009 a nariadenia EP a Rady č. 852/2004 o hygiene potravín. 5. Prevádzkovateľ kuchyne musí primerane zabezpečiť skladovanie odpadu do doby odovzdania na jeho spracovanie tak, aby sa k obsahu kontajnera nedostali hlodavce a iné živočíchy a ani verejnosť. 6. Zberné nádoby musia byť umiestnené v areáli prevádzkovateľa kuchyne. 7. Frekvencia zberu musí byť v súlade s hygienickými predpismi zohľadňujúc aj teploty prostredia (leto/zima), pričom v letnom období musí byť frekvencia zberu vyššia, minimálne však 1 krát za dva týždne. 8. Ak prevádzkovateľ kuchyne nezabezpečuje zber, prepravu a ďalšie nakladanie sám, ale prostredníctvom tretieho subjektu, musí mať s ním na tento účel uzatvorenú zmluvu a zároveň musí ísť o subjekt, ktorý je oprávnený na nakladanie s týmto odpadom, pričom sa vyžaduje, aby tento subjekt spĺňal aj osobitné požiadavky v zmysle zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov (napr. 39b zákona č. 39/2007 Z.z.) a aby mal schválenie na vykonávanie činnosti spracovania týchto odpadov príslušnou Regionálnou veterinárnou a potravinovou správou. 9. Pri nakladaní s týmto odpadom musí prevádzkovateľ kuchyne postupovať v súlade s hierarchiou odpadového hospodárstva. 10. Prevádzkovateľ kuchyne je povinný dodržiavať zákaz kŕmenia zvierat kuchynským a reštauračným odpadom, okrem kožušinových zvierat. Zákaz skrmovania sa vzťahuje aj na zvieratá v ZOO, zvieratá v útulkoch, v chovných staniciach atď. 11. Biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad je potrebné uskladňovať do oddelených nádob, ktoré budú udržiavané v náležitom stave, ľahko čistiteľné a podľa potreby dezinfikovateľné. 12. Zakazuje sa používať drviče biologicky rozložiteľného kuchynského a reštauračného odpadu napojené na verejnú kanalizáciu; tento zákaz sa neuplatní, ak vlastník verejnej kanalizácie, do ktorej sa tento odpad vypúšťa, s používaním drviča súhlasí a používanie drviča je upravené v zmluve o odvádzaní odpadových vôd 13. Zakazuje sa zbaviť sa použitých jedlých olejov a tukov vypúšťaním do kanalizácie. 20 Nakladanie s objemným odpadom z domácností 1. Objemné odpady sa zaraďujú pod číslo v zmysle Katalógu odpadov. 2. Objemný odpad z domácností je komunálny odpad, ktorý nie je možné pre jeho veľký rozmer alebo hmotnosť umiestniť v klasických zberných nádobách, alebo jeho množstvo presahuje ich objem. Ide výlučne o objemné odpady, ktoré sú súčasťou komunálneho odpadu, a nie o odpady z podnikateľskej činnosti. 3. Medzi objemný odpad patrí: nábytok, dvere, staré okná, nádoby, koberce, plechové rúry, sanitárne vybavenie (WC misa, umývadlo, vaňa) a pod.

21 4. Medzi objemný odpad nepatrí: elektroodpad (elektrospotrebiče), stavebný odpad, autobatérie, pneumatiky a pod. 5. Objemný odpad z domácností je možné celoročne odovzdať aj v areáli Technických služieb mesta Štúrovo, Komenského 210/18, Štúrovo. 6. Mesto zabezpečí pre držiteľa objemného odpadu z domácností zber a prepravu objemného odpadu najmenej dvakrát do roka, a to pristavením veľkokapacitného kontajnera v lokalitách bytových domov (KBV- komplexná bytová výstavba) a odvozom priamo s pred domov v lokalitách rodinných domov (IBV- individuálna bytová výstavba) O dni zberu objemného odpadu a o mieste pristavenia veľkoobjemových kontajnerov mesto vopred informuje držiteľov objemného odpadu v meste obvyklým spôsobom (miestnymi novinami, na úradných informačných tabulách a na internetovej stránke mesta). 7. Zakazuje sa ukladať objemný odpad vedľa zberných nádob a na verejné priestranstvá. 21 Nakladanie s odpadom z domácností s obsahom nebezpečných látok 1. Do skupiny odpadov s obsahom nebezpečných látok z domácností patria: použité autobatérie a akumulátory, odpadové motorové oleje a mazacie oleje, rozpúšťadlá, staré farby, lepidlá, živice, laky, kyseliny, zásady, fotochemické látky, pesticídy a chemické prípravky na ošetrovanie rastlín a drevín, umelé hnojivá, detergenty (pracie a čistiace prostriedky), drevo obsahujúce nebezpečné látky, handry znečistené olejom, farbami, obaly znečistené nebezpečnými látkami, žiarivky a pod. Ide výlučne o odpady s obsahom nebezpečných látok, ktoré sú s súčasťou komunálneho odpadu, a nie o odpad z podnikateľskej činnosti. 2. Jednotlivé zložky odpadu s obsahom nebezpečných látok z domácností (nebezpečný odpad) sú ich držitelia povinní vytrieďovať z komunálneho odpadu a zabezpečiť ich dočasné bezpečné zhromaždenie. 3. Zber, prepravu, zhodnocovanie alebo zneškodňovanie odpadov z domácností s obsahom nebezpečných látok zabezpečuje oprávnená osoba na nakladanie s odpadmi, s ktorou má mesto uzatvorenú zmluvu. 4. Mesto zabezpečí pre držiteľa odpadu zber a prepravu odpadu z domácností s obsahom nebezpečných látok najmenej dvakrát do roka na účely ich zhodnotenia alebo zneškodnenia prostredníctvom oprávnenej spoločnosti. O dni mobilného zberu odpadu z domácností s obsahom nebezpečných látok a o mieste pristavenia zberných nádob mesto informuje držiteľov odpadu z domácností s obsahom nebezpečných látok v meste obvyklým spôsobom (mestských novinách, na úradných informačných tabulách a na internetovej stránke mesta). 5. Zakazuje sa: a) ukladať odpad s obsahom nebezpečných látok z domácností do zberných nádob na zmesový komunálny odpad a do nádob na zber vytriedených zložiek, alebo vedľa nich a na verejné priestranstvá, b) zmiešavať odpad s obsahom nebezpečných látok z domácností s inými zložkami komunálneho odpadu, c) odovzdávať odpad s obsahom nebezpečných látok z domácností iným subjektom (napr. pouliční zberači a pod.), ktorí nemajú s mestom uzatvorený zmluvný vzťah a nemajú potrebné oprávnenia.