Mesto Hurbanovo. Vs eobecne zav zne nariadenie mesta c. 54. o nakladanı s komunalnymi odpadmi a drobnymi stavebnymi odpadmi

Veľkosť: px
Začať zobrazovať zo stránky:

Download "Mesto Hurbanovo. Vs eobecne zav zne nariadenie mesta c. 54. o nakladanı s komunalnymi odpadmi a drobnymi stavebnymi odpadmi"

Prepis

1 Mesto Hurbanovo Vs eobecne zav zne nariadenie mesta c. 54 o nakladanı s komunalnymi odpadmi a drobnymi stavebnymi odpadmi

2 Mesto Hurbanovo VZN c. 54 strana c. 2 VS EOBECNE ZA V ZNE NARIADENIE MESTA C. 54 o nakladanı s komunalnymi odpadmi a drobnymi stavebnymi odpadmi Mestske zastupite stvo v Hurbanove na zaklade ustanovenia í 6 ods. 1 zakona c. 369/1990 Zb. o obecnom zriadenı v znenı neskorsıch predpisov v spojenı s ustanovenım í 4, ods. 3 pısm. f) a v zmysle í 39 ods. 4 zakona c. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnenı niektorych zakonov (ôalej len zakon o odpadoch) vydava toto Vseobecne zav zne nariadenie mesta Hurbanovo o nakladanı s komunalnymi odpadmi a drobnymi stavebnymi odpadmi. I. Predmet upravy Toto vseobecne zav zne nariadenie (ôalej len VZN) upravuje podrobnosti o nakladanı s komunalnymi odpadmi (ôalej len KO) a drobnymi stavebnymi odpadmi (ôalej len DSO), najm podrobnosti o sposobe zberu a prepravy KO, sposobe separovaneho zberu jednotlivych zloziek KO, o sposobe nakladania s DSO, ako aj o mieste urceneho na nakladanie tychto odpadov a na znes kodnovanie odpadov. VZN ô alej upravuje prava a povinnosti povodcu KO a DSO, povinnosti vlastnıka alebo spravcu nehnute nosti, povinnosti opravnenej organizacie ( Technicke sluzby mesta Hurbanovo, ô alej len opravnena organizacia), v zaujme zaistenia ochrany zivotneho prostredia, bezpecnosti a zdravia obcanov a dodrziavania cistoty a verejneho poriadku na u zemı mesta. II. Zakladne pojmy 1. Odpad je hnute na vec uvedena v prılohe c. 1 zakona o odpadoch, ktorej sa jej drzite zbavuje, chce sa jej zbavi alebo je v su lade so zakonom o odpadoch v znenı neskorsıch predpisov alebo osobitnymi predpismi povinny sa jej zbavi. 2. Komunalne odpady su odpady z domacnostı, vznikaju ce na u zemı mesta pri cinnosti fyzickych osob a odpady podobnych vlastnostı a zlozenia, ktorych povodcom je pravnicka alebo fyzicka osoba ó podnikate, okrem odpadov vznikaju cich pri bezprostrednom vykone cinnosti tvoriacich predmet podnikania alebo cinnosti pravnickej osoby alebo fyzickej osoby ó podnikate a; za odpady z domacnostı sa povazuju aj odpady z nehnute nostı sluziacich fyzickym osobam na ich individualnu rekreaciu, naprıklad zo zahrad, chat, chalu p, alebo na parkovanie alebo uskladnenie vozidla pouzıvaneho pre potreby domacnostı, najm garazı, garazovych stojısk a parkovacıch stojısk. Komunalnymi odpadmi su aj vsetky odpady vznikaju ce v meste pri cistenı verejnych komunikaciı a priestranstiev, ktore su majetkom mesta alebo v sprave mesta a taktiez pri u drzbe verejnej zelene vratane parkov a cintorınov a ôals ej zelene na pozemkoch pravnickych osob, fyzickych osob a obcianskych zdruzenı.

3 Mesto Hurbanovo VZN c. 54 strana c Drobne stavebne odpady (DSO) su odpady z beznych udrziavacıch prac, zabezpecovanych fyzickou osobou, na vykonanie ktorych sa nevyzaduje stavebne povolenie a postacuje ohlasenie stavebnemu u radu (obci), alebo ktorych nie je potrebne ani ohlasenie stavebnemu u radu (obci). 4. Zlozka komunalnych odpadov (ZKO) je ich cas, ktoru mozno mechanicky oddeli a zaradi ako samostatny druh odpadov, obvykle pri nakladanı s odpadom v obci, povazujeme za zlozky vyseparovane zlozky odpadu (papier, plasty, sklo a ô als ie). 5. Objemnyodpad (Oo) je komunalny odpad, ktory svojim rozmerom a hmotnos ou nezodpoveda zberovym nadobam pod a tohto VZN ( nepotrebny nabytok, elektrospotrebice a ô als ie). 6. Nebezpecnyodpad (NO) je odpad z domacnostı s obsahom s kodlivın, ktory svojimi nebezpecnymi vlastnos ami znizuje moznos zhodnotenia zloziek komunalneho odpadu, prıpadne svojimi vlastnos ami a charakterom negatıvne ovplyvnuje jeho znes kodnovanie. 7. Biologickyodpad je odpad z domacnostı a organicky odpad vznikaju ci na u zemı obce pri cinnosti pravnickych alebo fyzickych osob, ako aj pri u drzbe verejnej zelene, vratane parkov a cintorınov. Biologicky odpad nesmie obsahova suroviny s nadlimitnym obsahom cudzorodych latok, nerozlozite ne prımesi, mastnotu, zbytky pesticıdov, ropne uh ovodıky, azke kovy, kovove predmety (vratane drotov) a kamene. Obvykle sem patria zeleny bioodpad (trava, lıstie, burina, vinicne pru tie, kukuricne korovie), odpad z dreva (konare, drevene triesky, hobliny a piliny), odpad z potravın (s krupiny, zvysky jedal, odpad z kavy a caju, odpad z ovocia), slama, seno, extrementy zvierat (trus z hydiny, mocovka, extrementy hov dzieho dobytka). 8. Po vodca odpadu je kazdy, koho cinnos ou odpad vznika alebo ten, ktory vykonava u pravu zmies avania alebo ine u kony s odpadmi, pokia ich vysledkom je zmena povahy alebo zlozenie tychto odpadov. 9. Drziteš odpadu je povodca odpadu alebo fyzicka osoba alebo pravnicka osoba, u ktorej sa odpad nachadza. 10. Platitešom poplatku je vlastnık alebo spravca nehnute nosti, bytu alebo nebytoveho priestoru. Ak je nehnute nos, byt alebo nebytovy priestor v spoluvlastnıctve viacerych vlastnıkov je platite om zastupca alebo spravca urceny vlastnıkmi nehnute nosti. Ak si vlastnıci nehnute nosti neurcia zastupcu alebo spravcu nehnute nosti, urcı platite a obec. Ak je vlastnıkom nehnute nosti s tat alebo obec je platite om spravca, resp. najomca. 11. Opravnena organizacia je pravnicka alebo fyzicka osoba, ktora s obcou ma uzatvorenu zmluvu na zber, prepravu, zhodnocovanie a znes kodnovanie komunalnych odpadov a drobnych stavebnych odpadov na u zemı obce. 12. Vlastnıkom alebo spravcom nehnutešnosti pre: a) bytove domy s najomnymi bytmi je vlastnık bytoveho domu (OSBD), b) bytove domy vo vlastnıctve obce je spravca bytoveho domu (BP), c) bytove domy vo vlastnıctve fyzickych a pravnickych osob je spolocenstvo vlastnıkov bytov a nebytovych priestorov alebo spravca (zakon NR SR c. 182/1993 Z. z.), d) rodinne domy je vlastnık rodinneho domu, e) nehnute nos, byt alebo nebytovy priestor sluziaci na podnikanie je vlastnık alebo najomca nehnutešnosti, bytu alebo nebytoveho priestoru, f) nehnute nos sluziacu na individualnu rekreaciu (chata, chalupa, vinica, zahrada, byt nebytovy priestor) je vlastnık nehnutešnosti, g) byty alebo nebytove priestory je vlastnık nehnutešnosti, h) nehnute nos, ktora nesluzi na podnikanie, ale vyuzıva sa na cinnos ineho subjektu, je vlastnık alebo najomca alebo uzıvate.

4 Mesto Hurbanovo VZN c. 54 strana c Nakladanie s odpadmi je zber odpadov, preprava odpadov, zhodnocovanie odpadov a znes kodnovanie odpadov, vratane starostlivosti o miesto znes kodnovania. 14. Separovanyzber je zber oddelite nych zloziek komunalnych odpadov. 15. Zneskodnovanie odpadov je take nakladanie s nimi, ktore nepos kodzuje zivotne prostredie alebo ohrozuje zdravie udı a ktore je uvedene v prılohe c. 1 zakona o odpadoch. 16. Zhodnocovanie odpadov su cinnosti vedu ce k vyuzitiu fyzikalnych, chemickych alebo biologickych vlastnostı odpadov uvedene v prılohe c. 2 zakona o odpadoch. 17. Triedenie odpadov je delenie odpadov pod a druhu alebo odde ovanie zloziek komunalnych odpadov, ktore mozno po oddelenı zaradi ako samostatne druhy odpadov. 18. Zber odpadov je zhromazô ovanie, triedenie, u prava alebo zmies avanie odpadov na ucel ich prepravy. 19. Mnozstvovyzber je zber komunalnych odpadov a drobnych stavebnych odpadov, pri ktorom ich povodca platı poplatok ustanoveny pod a osobitneho zakona c. 544/1990 Zb. o miestnych poplatkoch a v znenı a doplnenı neskorsıch pravnych predpisov vo vys ke, ktora je priamo u merna mnozstvu tychto odpadov v vyprodukovanych povodcom za dany cas. 20. NehnutešnosŽou su vsetky trvale a docasne stavby pevne spojene so zemou pevnym zakladom, najm bytove domy a nebytove priestory vo vlastnıctve fyzickych a pravnickych osob, rodinne domy (í 43b ods. 3 stavebneho zakona c. 50/1976 Zb., í 43 ods. 2 stavebneho zakona c. 50/1976 Zb.), nehnute nosti sluziace na individualnu rekreaciu (chaty, chalupy, vinice, zahrady), pozemky, stanovis tia zberovych nadob. 21. Odpadove hospodarstvo je cinnos zamerana na predchadzanie a obmedzovanie vzniku odpadov a znizovanie ich nebezpecnosti pre zivotne prostredie a nakladanie s odpadom v su lade so zakonom o odpadoch. 22. Kalendar zvozu vymedzuje termıny odvozu jednotlivych druhov odpadu a ich zloziek a je urceny vs etkym povodcom a drzite om odpadu. 23. ZetÚnovysystem zberu je odvoz KO od drzite a odpadu zo zberovej nadoby opravnenou organizaciou za protihodnotu zetúnu. Cena zetúnu zahrnuje naklady na prepravu a znes kodnovanie objemu KO v zberovej nadobe, vratane nakladov na prepravu a u pravu z neho vytriedenych zloziek komunalnych odpadov, zber a znes kodnovanie DSO a Oo. 24. Automatizovany system kontroly a zberu odpadu (ASKAZO) je zber odpadu od drzite ov, pri ktorom sa pocet odberov kontroluje automaticky prostrednıctvom cıtacieho zariadenia zabudovaneho na zberovom vozidle a cipov ins talovanych na zberovych nadobach. 25. Intervalovysystem zberu je zmluvne dohodnuty interval odvozu KO od drzite a odpadu opravnenou organizaciou v ramci obcou vyrubeneho platobneho vymeru. 26. Objednavkovysystem zberu (zhodnocovanie) je zber nepravidelny a realizovany na zaklade objednavky drzite a odpadu. Drzite odpadu objednavky na prepravu a znes kodnovanie odpadu predklada opravnenej organizacii zmluvne dohodnutej. 27. Stanoviste zberovych nadob je miesto vyhradene na zberove nadoby. 28. Zberovydvor je oploteny, strazeny priestor, zriadeny v sulade s platnou legislatıvou na zhromazô ovanie (prıpadne u pravu) odpadov od drzite ov odpadu (pravnickych a fyzickych osob). Na zberovom dvore sa odpad v zmysle VZN (z h adiska druhov, mnozstva a termınu), od drzite ov odpadu prebera a zhromazô uje v zberovych nadobach (kontajneroch) alebo na vo nej ploche a nasledne upravuje, zhodnocuje a znes kodnuje. 29. Zberova nadoba (ZN) je typizovana a obcou schvalena nadoba, do ktorej drzite odpadu na dobu stanovenu (interval odvozu) odklada odpad (zlozku odpadu).

5 Mesto Hurbanovo VZN c. 54 strana c. 5 III. Ucel odpadoveho hospodarstva 1. Ucelom odpadoveho hospodarstva je: a) predchadza vzniku odpadov a obmedzova ich tvorbu najm rozvojom technolúgiı s etriacich prırodne zdroje, vyrobou vyrobkov, ktora rovnako ako vysledne vyrobky, co mozno najmenej zvys uje mnozstvo odpadov a co mozno najviac znizuje znecis ovanie zivotneho prostredia, vyvojom vhodnych metúd znes kodnovania nebezpecnych latok obsiahnutych v odpadoch urcenych na zhodnotenie, b) separova vyuzite ne zlozky komunalneho odpadu, znizova podiel odpadu urceneho na znes kodnovanie, c) zhodnocova odpady ich recyklaciou, op tovnym pouzitım alebo inymi procesmi umoznuju cimi zıskavanie druhotnych surovın, ak nie je mozny alebo ucelny postup pod a pısmena a/, d) vyuzıva odpady ako zdroj energie, ak nie je mozny alebo ucelny postup pod a pısmen a/, b/, e) znes kodnova odpady sposobom neohrozuju cim zdravie udı a nepos kodzuju cim zivotne prostredie nad mieru ustanovenu zakonom, ak nie je mozny alebo ucelny postup pod a pısmen a/, b/, alebo c/. IV. Spolocne ustanovenia 1. Povodca odpadu, ktory je pravnickou osobou alebo fyzickou osobou ó podnikate om a produkuje rocne viac nez 500 kg nebezpecnych odpadov alebo 10 ton ostatnych odpadov, vypracu va vlastny program odpadoveho hospodarstva. 2. Povinnos povodcu odpadu vypracova program odpadoveho hospodarstva plnı pre komunalne odpady ako aj pre drobne stavebne odpady mesto, na ktorom u zemı tieto odpady vznikaju. Povodcovia odpadov, ktorı vypracu vaju program pod a zakona o odpadoch, sa mozu dohodnu navzajom alebo spolu s mestom na vypracovanı spolocneho programu. 3. Povodcovia odpadu a mesto su okrem povinnostı pod a odseku 1 povinnı vypracova a dodrziava schvaleny program odpadoveho hospodarstva. 4. Drzite odpadu je povinny naklada s odpadmi alebo inak s nimi zaobchadza v su lade so zakonom o odpadoch. Ten, komu vyplyvaju z rozhodnutia vydaneho na zaklade zakona o odpadoch povinnosti, je povinny naklada s odpadmi alebo inak s nimi zaobchadza aj v su lade s tymto rozhodnutım. Pri nakladanı s odpadmi alebo inom zaobchadzanı s nimi je kazdy povinny chrani zdravie udı a zivotne prostredie. 5. Pre nakladanie s odpadmi sa odpady zaraô uju pod a KatalÚgu odpadov. 6. Zakazuje sa: a) ulozi alebo ponecha odpad na inom mieste ako na mieste na to urcenom v su lade so zakonom a tymto VZN, b) znes kodni odpad alebo zhodnoti odpad inak ako v su lade so zakonom c) znes kodni odpad vypus anım a vhadzovanım do vodneho recipientu, znes kodnova odpad sposobmi uvedenymi v prılohe c. 3 zakona o odpadoch c. 223/2001 Z. z. ako D4 a D7.

6 Mesto Hurbanovo VZN c. 54 strana c. 6 d) riedi a zmies ava jednotlive druhy nebezpecnych odpadov alebo nebezpecne odpady s odpadmi, ktore nie su nebezpecne za ucelom znızenia koncentracie prıtomnych s kodlivın, e) opotrebovane baterie a akumulatory zmies ava s odpadmi z domacnostı, f) vypus a odpadove oleje do povrchovych vod,podzemnych vod a do kanalizacie, g) ulozi alebo vypus a odpadove oleje a vypus a akeko vek zostatky po spracovanı odpadov olejov do pody. 7. Drzite odpadovych olejov, opotrebovanych bateriı a akumulatorov je povinny ich odovzda len subjektu, ktory je drzite om autorizacie, tzv. osobitneho opravnenia udeleneho Ministerstvom zivotneho prostredia SR na nakladanie s tymito odpadmi. 8. Ak nie je ustanovene inak, naklady na cinnosti smeruju ce k znes kodnovaniu odpadov a naklady na znes kodnovanie odpadov znas a drzite odpadu, pre ktoreho sa znes kodnovanie odpadu, vratane zberu a upravy odpadu vykonava. Ak takyto drzite odpadu nie je znamy, znas a ich posledny znamy drzite odpadu alebo vyrobca, z ktoreho vyroby odpad pochadza. 9. Ak je drzite odpadu znamy, ale nezdrziava sa na u zemı Slovenskej republiky, zabezpecı znes kodnenie odpadu obvodny u rad ZP (ObU ZP), na u zemı ktoreho sa odpad nachadza, na naklady drzite a odpadu. 10. Ak vlastnık, spravca alebo najomca nehnute nosti zistı, ze na jeho nehnute nos bol umiestneny odpad v rozpore so zakonom, je povinny to oznami bezodkladne prıslus nemu ObU ZP a mesta v katastralnom u zemı, ktorej sa nehnute nos nachadza. 11. ObU ZP na zaklade oznamenia, z vlastneho podnetu alebo z podnetu ineho organu s tatnej spravy alebo mesta, poziada policajny zbor o zistenie osoby zodpovednej za umiestnenie odpadu na nehnute nosti v rozpore so zakonom. Takto zistena osoba je povinna zabezpeci zhodnotenie znes kodnenie alebo zhodnotenie odpadu na vlastne naklady. Ak ide o komunalne odpady alebo drobne stavebne odpady, zistena osoba je povinna zabezpeci zhodnotenie alebo znes kodnenie na vlastne naklady a vyhradne pravnickou alebo fyzickou osobou, ktora ma na tu to cinnos uzatvorenu zmluvu s obcou pod a í 39, ods. 7 zakona o odpadoch, ak tu to cinnos nezabezpecuje sama. 12. Ak sa nezistı osoba zodpovedna za umiestnenie odpadu na nehnute nosti v rozpore so zakonom o odpadoch, zabezpecı zhodnotenie alebo znes kodnenie odpadu na vlastne naklady prıslus ny ObU ZP. Ak ide o komunalne odpady alebo drobne stavebne odpady, zhodnotenie alebo znes kodnenie na vlastne naklady zabezpecı mesto, na u zemı ktorom boli tieto odpady umiestnene v rozpore so zakonom o odpadoch a s tymto VZN. 13. Ak fyzicka osoba, ktora nie je podnikate om, naklada alebo inak zaobchadza s inymi ako komunalnymi odpadmi a drobnymi stavebnymi odpadmi, vz ahuju sa na nu rovnako ustanovenia í 19 ods. 1 pısm. b/, f/, k/ a m/ a primerane ustanovenie ods. 1 pısm. i/ zakona o odpadoch. 14. Mesto je povinne zavies separovany zber papiera, plastov, skla od a biologicky rozlozite nych odpadov do 1. januara V. Nakladanie s komunalnymi odpadmi a s drobnymi stavebnymi odpadmi 1. Naklady na cinnos nakladania s komunalnymi odpadmi a drobnymi stavebnymi odpadmi hradı mesto z miestneho poplatku pod a osobitneho predpisu okrem prıpadov pod a í 18 ods. 7 alebo ods. 9 zakona o odpadoch. 2. Za nakladanie s komunalnymi odpadmi, ktore vznikli na u zemı mesta a s drobnymi stavebnymi odpadmi, ktore vznikli na u zemı mesta zodpoveda mesto.

7 Mesto Hurbanovo VZN c. 54 strana c Povodca komunalnych odpadov a drobnych stavebnych odpadov je povinny naklada alebo inak s nimi zaobchadza v sulade so zakonom o odpadoch a s tymto vseobecne zav znym nariadenım mesta. Taktiez je povinny: a) zapoji sa do systemu zberu komunalnych odpadov v meste Hurbanovo b) uzıva zberne nadoby zodpovedaju ce systemu zberu komunalnych odpadov a separovaneho zberu v meste c) uklada komunalne odpady alebo ich oddelene zlozky a drobne stavebne odpady na ucely ich zberu na miesta a do zbernych nadob urcenych zodpovedaju cemu systemu zberu komunalnych odpadov v obci a tymto VZN. 4. Vykonava zber, prepravu, zhodnocovanie a znes kodnovanie komunalnych odpadov a drobnych stavebnych odpadov na u zemı mesta moze len ten, kto ma uzatvorenu zmluvu na vykonanie tejto cinnosti s mestom, ak tu to cinnos nezabezpecuje mesto samo. Mesto zmluvne podrobne upravı sposob a podmienky zberu, prepravy, zhodnocovania a znes kodnovania tychto odpadov tak, aby boli v sulade s platnym programom odpadoveho hospodarstva obce a s tymto VZN. 5. Mesto pre plnenie povinnostı pod a í 19 ods. 1 pısm. g/ a h/ zakona o odpadoch, je opravnena pozadova od drzite a komunalneho odpadu a od drzite a drobneho stavebneho odpadu alebo od toho, kto naklada s komunalnymi odpadmi alebo s drobnymi stavebnymi odpadmi na u zemı mesta potrebne informacie. 6. Drzite komunalneho odpadu a drzite drobneho stavebneho odpadu alebo len ten, kto naklada s komunalnymi odpadmi alebo s drobnymi stavebnymi odpadmi na u zemı mesta, je povinny na vyziadanie mesta poskytnu pravdive a uplne informacie suvisiace s nakladanım s komunalnymi odpadmi a s drobnymi stavebnymi odpadmi. 7. Drzite odpadu, vlastnık alebo spravca nehnute nosti je povinny: a) uzıva minimalny (odporuceny) pocet zberovych nadob zodpovedaju cich vymedzenemu systemu zberu a prepravy KO, ZKO, b) oznaci zberove nadoby pre domy z h adiska ich adresnosti, c) umiestni stanovis te zberovych nadob prednostne na vlastnom pozemku, v prıpade ze to nie je mozne, po dohode s mestom dories i majetko ó pravny vz ah k pozemku stanovis a vo vlastnıctve mesta alebo inej pravnickej alebo fyzickej osobe, d) stara sa o cistotu stanovıs a okolia zberovych nadob, e) uklada KO do zberovych nadob tak, aby sa tieto dali uzatvori, aby z nich KO nevypadaval a pri ich vyprazdnovanı neohrozoval zdravie pracovnıkov opravnenej organizacie. 7) Vlastnık, alebo spravca nehnute nosti ma zakazane: a) uklada do ZN KUKA 110 l a 1100 l tekuty odpad b) uklada do ZN KUKA 110 l v csı objem odpadu ako 32 kg a do ZN 1100 l v csı objem odpadu ako 500 kg c) spa ova KO v ZN KUKA 110 l a ZN 1100 l d) pos kodzova zberove nadoby alebo jej oznacovanie. 8) Vlastnık alebo spravca nehnute nosti je povinny: a) v den odvozu KO umiestni ZN KUKA 110 l, zberove vrece a ZN 1100 l na dohodnute miesto a zabezpeci k ZN prıstup. 9) Opravnena organizacia je po vyprazdnenı zberovej nadoby povinna tu to vrati na povodne miesto, odstrani nou sposobene znecistenie priestranstva a v prıpade jej pos kodenia toto oznami majite ovi, uvies ju do povodneho stavu, prıpadne dohodnu rozsah a sposob nahrady s kody.

8 Mesto Hurbanovo VZN c. 54 strana c. 8 VI. System zberu prepravy, zhodnocovania a zneskodnovania odpadov 1. System zberu prepravy, zhodnocovania a zneskodnovania KO a) Na u zemı mesta pre drzite ov odpadu a vlastnıkov alebo spravcov nehnute nostı, uvedenych v casti II. ods.12, pısm. a, b, c, d, e, g, h, tohto VZN, ktorı ukladaju KO do zberovych nadob KUKA 110 l, sa uplatnuje mnozstvovy system zberu (zetúnovy). b) Na u zemı mesta pre drzite ov odpadu a vlastnıkov alebo spravcov, uvedenych v casti II, ods. 12, pısm. a, b, c, e, g,, ktorı ukladaju KO do l kontajnerov, sa uplatnuje intervalovy system zberu. c) Na u zemı mesta pre drzite ov odpadu a vlastnıkov alebo spravcov nehnute nostı, uvedenych v casti II. ods. 12 pısm. e, h, ktorı ukladaju KO do l kontajnerov sa uplatnuje mnozstvovy alebo intervalovy system zberu (pod a zaradenia). d) Na u zemı mesta pre drzite ov odpadu a vlastnıkov alebo spravcov nehnute nostı uvedenych v casti II. ods. 12, pısm. f, ktorı ukladaju KO do zberovych nadob KUKA 110 l sa uplatnuje intervalovy system zberu. e) Prepravu a znes kodnovanie KO zabezpecuje na u zemı mesta vyhradne opravnena organizacia Drzite om odpadu uvedenych v casti II. ods. 12, pısm. a, b, c, d, e, f, g, h, na zaklade ich poziadavky moze opravnena organizacia odvies KO zo zberovych nadob 110 l KUKA a kontajner mimo termınu uvedeneho v kalendari zvozu, len za dohodnutych komercnych podmienok. f) Pocet a typ zberovych nadob a interval odvozu KO ó Kazdy drzite odpadu je povinny pouzıva typ zberovych nadob na KO (vlastne, v prenajme) zodpovedaju ce systemu zberu, ktory vymedzuje toto VZN. ó Pre drzite ov odpadu (rodinne domy, male podnikate ske subjekty), ktorı uzıvaju zberove nadoby KUKA 110 l, je minimalny pocet 1 ks, odporucany pocet pre 4 ó 6 osob je 1 ks, pre 6 ó 10 osob su 2 ks. Interval odvozu sa zabezpecuje pod a kalendara zvozu, ktory mesto vydava 2 x za rok. Interval odvozu pre mnozstvovy zber si drzite odpadu ( okrem biologicky rozlozite nych odpadov) volı. ó Pre drzite ov odpadu (bytove domy, v cs ie podnikate ske subjekty, organizacie), ktorı uzıvaju zberove nadoby l kontajnery, je minimalny pocet 1 ks pre 25 bytovych jednotiek s intervalom odvozu najmenej 1x za 2 tyzdne (prıpadne pod a dohody). g) Znes kodnovanie KO Opravnena organizacia KO uklada na prekladkovej stanici, odtia odvoz a znes kodnovanie tohto KO zabezpecuje firma.a.s.a. Slovensko s.r.o. v zariadeniach spln aju cich poziadavky a ustanovenia zakona o odpadoch. h) Platite poplatku ma naklady za nakladanie KO zahrnute v poplatku, ktory je stanoveny zakonom SNR c. 544/1990 Zb. o miestnych poplatkoch v znenı neskorsıch doplnenı a zakonov alebo vo vyberanom poplatku za zetúny (mnozstvovy zber). 2. System zberu, prepravy a zneskodnovania DSO v objeme do 1m a) Na u zemı mesta pre drzite ov odpadu sa na zber DSO uplatnuje intervalovy system zberu 2x za rok. b) Prepravu a znes kodnovanie DSO zabezpecuje na u zemı mesta vyhradne opravnena organizacia. c) System zberu sa bude realizova nasledovne: Drzitelia odpadu, ktorı byvaju v rodinnych domoch, v termınoch pod a kalendara zberu vylozia DSO v zberovej nadobe alebo na vo ne priestranstvo pred dom

9 Mesto Hurbanovo VZN c. 54 strana c. 9 a opravnena organizacia tento odpad nalozı a odvezie na znes kodnenie. Typ ZN, do ktorej drzite odpadu DSO uklada, nie je urceny. Drzitelia odpadu, ktorı byvaju v bytovych domoch na sıdliskach, ukladaju DSO v termınoch pod a kalendara zvozu DSO do 7mÁve koobjemovych kontajnerov, ktore budu pristavene nasledovne: - Sıdlisko Vinohrady pred bytovym domom c (Ulica Sladkovicova) - Sıdlisko Stred pred bytovym domom c (Ulica A. Fesztyho) - Pred bytovym domom c (Ulica Mala) Interval odvozu DSO je 2x za rok, presny termın je stanoveny v kalendari zvozu, ktory obdrzal od MsU kazdy drzite odpadu. Drzitelia odpadu budu moc DSO odovzda bezplatne pri zabezpecenı vlastnej dopravy v areali opravnenej organizacie na adrese: Technicke sluzby mesta Hurbanovo, ul. Komarnanska c. 69. d) Znes kodnovanie DSO Opravnena organizacia DSO znes kodnuje vyhradne v zariadeniach na znes kodnovanie DSO, spln aju cich poziadavky a ustanovenia zakona o odpadoch a vyhlas ky MZP SR c. 283 o vykonanı niektorych ustanovenı zakona o odpadoch. e) Platite poplatku ma naklady za nakladanie DSO zahrnute v poplatku, ktory je stanoveny zakonom SNR c. 544/1990 Zb. o miestnych poplatkoch, v znenı neskorsıch predpisov. f) Drzitelia odpadu DSO su povinnı zhromazô ova DSO mimo verejneho priestranstva alebo na verejnom priestranstve len so su hlasom mesta. g) Okrem toho mozu drzitelia odpadu ulozi DSO do zberovej nadoby VOK 7m 捔, oznacenej DSO mesta, ktora je umiestnena v areali prekladkovej stanice firmy. A.S.A. Slovensko na Sv topeterskej ulici c. 1 po zahajenı zberoveho dvora a medziskladu NO. 3. System zberu, prepravy, zhodnocovania a zneskodnovania stavebneho odpadu a vykopovej zeminy a DSO v objeme nad 1m a) Na u zemı mesta pre drzite ov stavebneho odpadu v objeme nad 1mÁ a vykopovej zeminy, sa uplatnuje objednavkovy system zberu. b) Prepravu, znes kodnovanie a zhodnocovanie stavebneho odpadu v objem nad 1mÁ a vykopovej zeminy, objednavkovym systemom zabezpecuje na u zemı mesta opravnena organizacia (adresa: Technicke sluzby mesta Hurbanovo, ul. Komarnanska c. 69). c) Platite poplatku naklady za prepravu, znes kodnovanie a zhodnocovanie, hradı priamo opravnenej organizacii. 4. System zberu, prepravy, zhodnocovania a zneskodnovania objemneho odpadu (Oo) a) Na u zemı mesta pre drzite ov odpadu sa na zber Oo uplatnuje intervalovy system zberu 2x za rok. b) Prepravu, zhodnocovanie a znes kodnovanie Oo zabezpecuje na u zemı mesta vyhradne opravnena organizacia. c) System zberu sa bude realizova nasledovne: Drzitelia odpadu, ktorı byvaju v rodinnych domoch, v termınoch pod a kalendara zberu vylozia objemovy odpad v zberovej nadobe alebo na vo ne priestranstvo pred dom a opravnena organizacia tento odpad nalozı a odvezie na znes kodnenie. Typ ZN, do ktorej drzite odpadu Oo uklada, nie je urceny. Drzitelia odpadu, ktorı byvaju v bytovych domoch na sıdliskach, ukladaju objemovy odpad do 7mÁ ve koobjemovych kontajnerov, ktore budu pristavene nasledovne: - Sıdlisko Vinohrady pred bytovym domom c (Ulica Sladkovicova) - Sıdlisko Stred pred bytovym domom c (Ulica A. Fesztyho) - Pred bytovym domom c (Ulica Mala)

10 Mesto Hurbanovo VZN c. 54 strana c. 10 Interval odvozu objemoveho odpadu je 2x za rok, presny termın je stanoveny v kalendari zvozu, ktory obdrzı kazdy drzite odpadu. Drzitelia odpadu budu moc objemovy odpad odovzda bezplatne pri zabezpecenı vlastnej dopravy v areali opravnenej organizacie na adrese TS mesta ul. Komarnanska c. 69. d) Zhodnocovanie a znes kodnovanie Oo Zhodnocovanie a znes kodnovanie Oo zabezpecuje opravnena organizacia v zariadeniach na zhodnocovanie a znes kodnovanie Oo, splnuju ce poziadavky a ustanovenia zakona o odpadoch a vyhlas ky MZP SR c. 283/2001 o vykonanı niektorych ustanovenı zakona o odpadoch. e) Platite poplatku ma naklady na nakladanie Oo zahrnute v poplatku vyrubeneho platobnym vymerom (zakon SNR c. 544/1990 Zb. o miestnych poplatkoch v znenı neskorsıch doplnenı a zakonov) alebo vo vyberanom poplatku za zetúny (mnozstvovy zber). i) Okrem toho budu moc drzitelia odpadu ulozi Oo do zberovej nadoby VOK 7mÁ oznacenej Oo mesta, ktora bude umiestnena v areali prekladkovej stanice firmy.a.s.a. Slovensko po zahajenı zberoveho dvora a medziskladu NO. 5. System zberu, prepravy a zhodnocovania biologicky rozlozitešneho odpadu(bro) a) Odpad zo zelene, biologicky rozlozite ny odpad mozu drzitelia odpadu priebezne v roku dovies na vlastne naklady pocas otvaracıch hodın, do arealu kompostarne, ktora je zriadena na ul. Pribetskej. Kompostaren je oznacena vyvesnou tabu ou, ktora obsahuje prevadzkovu dobu a druhy odpadov k odovzdavaniu. Za ulozenie odpadu v kompostarni obcan mesta Hurbanovo neplatı poplatok. Pre firmy a organizacie za ulozenie bioodpadu cenu urcuje pod a osobitnych predpisov opravnena organizacia ako prevadzkovate kompostarne. b) Opravnena organizacia pre drzite ov odpadu zabezpecuje objednavkovy system ambulantneho drvenia BRO (u drzite ov odpadu). Drzite odpadu hradı len naklady na energiu a mzdu nevyhnutnej obsluhy. c) Drzite odpadu ambulantne podrveny BRO si zhodnocuje vo vlastnom zariadenı (kompostaren) na vlastnom pozemku. d) Zhodnocovanie BRO v kompostarni na ul. Pribetskej zabezpecuje opravnena organizacia TS mesta Hurbanovo. 6. System zberu, prepravy a zhodnocovania vyseparovanych zloziek komunalneho odpadu (ZKO) a) Na u zemı mesta sa zabezpecuje separovany zber tychto ZKO: zberovy papier, sklo, plasty, zelezne a nezelezne kovy, opotrebovane baterie a akumulatory, ziarivky a iny odpad obsahuju ci ortu. b) Na u zemı mesta drzitelia odpadu, vlastnıci rodinnych domov, vlastnıci a spravcovia nehnute nostı uvedenı v casti II. Ods. 12, pısm. a, b, c, d, e, g, h, tohto VZN, ktorı na KO uzıvaju ZN KUKA 110 l, ukladaju ZKO do zberovych vriec (jutove), ktore si umiestnuju na vlastnych (prenajatych) nehnute nostiach. c) Na u zemı mesta drzitelia odpadu, vlastnıci alebo spravcovia nehnute nostı uvedenı v casti II, ods. 12 pısm. a, b, c, e, g, tohto VZN, ktorı na komunalny odpad uzıvaju l kontajnery, ukladaju ZKO do l kontajnerov farebne rozlısenych alebo napisom oznacenych nasledovne: papier ó farba modra, sklo ó farba zelena, plasty ó farba zlta, zelezne a nezelezne kovy ó farba s eda, ktore su umiestnene na vybudovanych stanovis tiach (verejne priestranstvo, vlastna nehnute nos ). d) Za umiestnenie zberovych vriec pre ZKO (zberovy papier, plasty, sklo, zelezne a nezelezne kovy) zodpovedaju drzitelia odpadu, uvedenı v bode 6 pısm. b.

11 Mesto Hurbanovo VZN c. 54 strana c. 11 e) Zberove nadoby pre ZKO u drzite ov odpadu uvedenych v bode 8 pısm. c, zberove nadoby na ZKO mimo vybudovanych stanovıs, umiestnuju len po dohode s opravnenou organizaciou a so suhlasom mesta, ak su umiestnene na sukromnom priestranstve, postacuje dohoda s opravnenou organizaciou a mestom. Dohoda s opravnenou organizaciou a suhlas mesta sa tyka aj tvaru a prıstupu k stanovis tiam zberovych nadob. f) Prepravu a zhodnocovanie ZKO zabezpecuje na u zemı mesta vyhradne opravnena organizacia. g) Pocet zberovych nadob a interval odvozu ZKO: - Kazdy drzite odpadu uvedeny v bode 6 pısm. b, je povinny uzıva minimalne po jednom zberovom vreci, ktore obdrzal pre ZKO uvedene v bode 6 pısm. a. Interval zvozu je vymedzeny v kalendari zvozu. - Minimalny pocet a druh zberovych nadob pre ZKO u drzite ov a povodcov odpadu uvedenych v bode 6, pısm. c, je 1x l kontajner na papier, 1x l kontajner na plasty, 1x l kontajner na sklo, 1x l kontajner na zelezne a nezelezne kovy. h) Opotrebovane baterie a akumulatory, ziarivky a iny odpad obsahuju ci ortu, drzite odpadu je povinny prednostne z komunalneho odpadu vytriedi a odovzda na znes kodnenie do vyhradenych zbernych nadob v areali TS mesta Hurbanovo v dnoch: utorok od 8.00 hod. do hod. piatok od 8.00 hod. do hod. i) Platite poplatku ma naklady na zber a zhodnocovanie ZKO zahrnute v poplatku vyrubeneho platobnym vymerom (zakon SNR c. 544/1990 Zb. o miestnych poplatkoch v znenı neskorsıch doplnenı a zakonov) alebo vo vyberanom poplatku za zetúny (mnozstvovy zber). j) Okrem toho mozu drzitelia odpadu mesta Hurbanovo bez u platy odovzda po zahajenı prevadzky medziskladu nebezpecnych odpadov a zberneho dvora v areali prekladkovej stanice firmy.a.s.a. Slovensko na Sv topeterskej ceste nasledovne vyseparovane zlozky KO: papier, sklo, plasty, ine motorove, prevodove a mazacie oleje, obaly obsahuju ce nebezpecne latky, oleje a tuky, ziarivky a iny odpad obsahuju ci ortu, baterie a akumulatory, vyradene elektricke a elektronicke zariadenie obsahuju ce nebezpecne casti v obmedzenych rocnych mnozstvach. VII. Miestny poplatok za zber, prepravu a zneskodnovanie komunalnych odpadov a drobnych stavebnych odpadov 1. Vys ku poplatku za zber, prepravu a znes kodnovanie komunalnych odpadov a drobnych stavebnych odpadov na u zemı mesta Hurbanovo, urcuje Vseobecne zav zne nariadenie mesta Hurbanovo o miestnych poplatkoch c. 50, zo dna v znenı neskorsıch dodatkov. VIII. Mesto Mesto vo veciach s tatnej spravy odpadoveho hospodarstva: a) prejednava priestupky v odpadovom hospodarstve (í 80 ods. 3 pısm. a/ zakona o odpadoch),

12 Mesto Hurbanovo VZN c. 54 strana c. 12 b) poskytuje drzite ovi odpadu informacie o umiestnenı a cinnosti zariadenı na nakladanie s odpadmi na u zemı mesta a o drzite och autorizacie udelenej MZP SR na nakladanie s odpadovymi olejmi, opotrebovanymi bateriami a akumulatormi, starymi vozidlami, starymi liecivami, ziarivkami a inymi odpadmi obsahuju cimi ortu, c) dava v stavebnom konanı vyjadrenie k zamys anemu sposobu nakladania s odpadmi zo stavebnej cinnosti s vynimkou DSO, d) jeden krat rocne zabezpecı vyhodnotenie efektıvnosti separovaneho zberu vratane prıjmu z predaja a prıjmov z prıspevkov z Recyklacneho fondu vyseparovanych ZKO a o sposobe ich zhodnotenia a lebo znes kodnenia, e) spolupracuje s opravnenou organizaciou v oblasti rozvoja odpadoveho hospodarstva a ochrany zivotneho prostredia. IX. Sankcie 1. Nedodrzanie ustanovenı VZN sa postihuje: a) v prıpade fyzickych osob ako priestupok pod a ustanovenı í 45, 46, 47 alebo 48 zakona c. 372/1991 Zb. o priestupkoch v znenı neskorsıch predpisov a doplnkov, b) v prıpade pravnickej osoby a fyzickej osoby opravnenej na podnikanie do vys ky ,- Sk v sulade s í 13 ods. 8 zakona o obecnom zriadenı v znenı neskorsıch zmien a doplnkov. 2. Ak nejde o priestupok v sulade s ods. 1 za nedodrzanie ustanovenı VZN, povinnosti vyplyvaju ce zo zakona sa ries ia pod a ustanovenı í 78 a 80 zakona c. 223/2001 Z. z. o odpadoch. 3. Priestupku sa dopustı: a) Ten, kto znes kodnı odpad alebo zhodnotı odpad v rozpore so zakonom c. 223/2001 Z. z. b) Ten, kto ulozı alebo ponecha odpad na inom mieste ako na mieste na to urcenom, v su lade so zakonom c. 223/2001 Z. z., a kto neulozı KO alebo jeho oddelene zlozky a DSO na miesta urcene tymto VZN a do zbernych nadob mestskeho systemu zberu. c) Vlastnık, uzıvate, spravca nehnute nosti, ak zistı ze na jeho nehnute nosti bol umiestneny odpad v rozpore so zakonom c. 223/2001 Z. z. a tuto skutocnos bezodkladne neoznami Obvodnemu u radu v Komarne a Mestu Hurbanovo. d) Drzite KO a DSO alebo ten, kto naklada s KO alebo DSO na u zemı mesta a neposkytne na poziadanie mesta pravdive a u plne u daje su visiace s nakladanım s KO a DSO. 4. Za priestupky pod a ods. 3 moze mesto ulozi pokutu do 5.000,- Sk.

13 Mesto Hurbanovo VZN c. 54 strana c. 13 X. Spolocne ustanovenia 1. Podrobnosti urcenia a miestneho poplatku za zber, prepravu a znes kodnovanie KO a DSO, ktore vznikli na u zemı mesta, su upravene vo VZN c. 50 v znenı vydanych dodatkov. 2. Sadzba poplatku je urcena za osobu a kalendarny rok, jej vys ku schva uje MZ. 3. Mesto zabezpecuje kontrolu dodrziavania a povinnosti vyplyvaju cich z tohto VZN prostrednıctvom: a) poverenych pracovnıkov MsU a opravnenou organizaciou b) kontrolúra mesta, c) poslancov MZ, d) Mestskej polıcie, e) inych osob poverenych primatorom mesta. XI. Zaverecne ustanovenie 1. Zrus uje sa VZN mesta c. 49/2003 o nakladanı s komunalnym odpadom na u zemı mesta zo dna Na tomto VZN o odpadoch sa uznieslo Mestske zastupite stvo mesta Hurbanovo dna Toto Vseobecne zav zne nariadenie o odpadoch mesta Hurbanovo c. 54 nadobu da ucinnos 15. dnom odo dna zverejnenia. Toto VZN nadobu da ucinnos dna XI. UcinnosŽ Ladislav Basternak primator mesta