Obec Borský Mikuláš, Smuha 1/2, Borský Mikuláš

Veľkosť: px
Začať zobrazovať zo stránky:

Download "Obec Borský Mikuláš, Smuha 1/2, Borský Mikuláš"

Prepis

1 Obec Borský Mikuláš, Smuha 1/2, Borský Mikuláš Všeobecne záväzné nariadenie Obce Borský Mikuláš č. 84/2013 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Borský Mikuláš Vyvesené dňa: Zvesené dňa: Nadobudlo účinnosť: Obecným zastupiteľstvom Borský Mikuláš schválené dňa /2013 písm. B uznesením číslo... Vladimír Bízek starosta obce Obecné zastupiteľstvo obce Borský Mikuláš v súlade s ust. 6 ods. 1 a ust. 11 ods. 4 písmeno d) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a s ust. 39 ods. 4 zákona č. 223/2001 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v y d á v a t o t o

2 Všeobecne záväzné nariadenie č. 84/2013 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Borský Mikuláš P R V Á Č A S Ť 1 Všeobecné ustanovenia 1) Účelom tohto všeobecne záväzného nariadenia (ďalej len nariadenia ) je upraviť podrobnosti o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi s cieľom zabezpečiť ochranu zdravých podmienok a zdravého spôsobu života a práce obyvateľov obce, chrániť životné prostredie a čistotu v obci. 2) Nariadenie v súvislosti s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom upravuje spôsob zberu a prepravy komunálnych odpadov, spôsob separovaného zberu jednotlivých zložiek komunálnych odpadov, spôsob nakladania s drobnými stavebnými odpadmi, miesta určené na ukladanie týchto odpadov a na zneškodňovanie odpadov. 2 Základné ustanovenia 1) Toto nariadenie sa vzťahuje na celé územie obce Borský Mikuláš. 2) Odpadom je hnuteľná vec, ktorej sa jej držiteľ zbavuje, chce sa jej zbaviť alebo je v súlade so zákonom č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov alebo osobitnými predpismi povinný sa jej zbaviť. 3) Komunálne odpady sú odpady z domácností vznikajúce na území obce pri činnosti fyzických osôb a odpady podobných vlastností a zloženia, ktorých pôvodcom je právnická osoba alebo fyzická osoba podnikateľ, okrem odpadov vznikajúcich pri bezprostrednom výkone činností tvoriacich predmet podnikania alebo činnosti právnickej osoby alebo fyzickej osoby podnikateľa; za odpady z domácností sa považujú aj odpady z nehnuteľností slúžiacich fyzickým osobám na ich individuálnu rekreáciu, napríklad zo záhrad, chát, chalúp, alebo na parkovanie alebo uskladnenie vozidla používaného pre potreby domácností, najmä z garáží, garážových stojísk a parkovacích stojísk. Komunálnymi odpadmi sú aj všetky odpady vznikajúce v obci pri čistení verejných komunikácií a priestranstiev, ktoré sú majetkom obce alebo v správe obce a taktiež pri údržbe verejnej zelene vrátane parkov a cintorínov a ďalšej zelene na pozemkoch právnických osôb, fyzických osôb a občianskych združení. 4) Zložka komunálnych odpadov je ich časť, ktorú možno mechanicky oddeliť a zaradiť ako samostatný druh odpadu. 5) Drobné stavebné odpady sú odpady z bežných udržiavacích prác na stavbách, ktoré práce sú zabezpečované fyzickou osobou. 6) Pôvodca odpadu je každý, koho činnosťou odpad vzniká alebo ten, kto vykonáva úpravu, zmiešavanie alebo iné úkony s odpadmi, ak ich výsledkom je zmena povahy alebo zloženia týchto odpadov. 7) Držiteľ odpadu je pôvodca odpadu alebo fyzická osoba, alebo právnická osoba, u ktorej sa odpad nachádza. 8) Nebezpečným odpadom sú také odpady, ktoré majú jednu nebezpečnú vlastnosť alebo viac nebezpečných vlastností uvedených v prílohe č. 4 k zákonu č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

3 D R U H Á Č A S Ť Nakladanie s komunálnymi odpadmi 3 Komunálny odpad a jeho druhy 1) Toto nariadenie sa vzťahuje na nasledovné druhy komunálnych odpadov v zmysle vyhlášky MŽP Slov. republiky, ktorou sa ustanovuje katalóg odpadov: a) podskupina separovane zbierané zložky komunálnych odpadov papier a lepenka sklo biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad b) podskupina odpadov zo záhrad a parkov (vrátane odpadu z cintorínov) biologický rozložiteľný odpad zemina a kamenivo c) podskupina iné komunálne odpady zmesový komunálny odpad odpad z trhovísk odpad z čistenia ulíc kal zo septikov d) obaly (vrátane obalových odpadov zo separ. zberu kom. odp.) obaly z plastov 2) Komunálny a drobný stavebný odpad na území obce Borský Mikuláš nie je možné ukladať mimo vyhradených miest a lokalít. Za vyhradené miesta sa na území obce považujú: - zberné nádoby pri každej stavbe na území obce - kontajnery na sklo pri stavbách súp. číslo 264/33, 76/4, 644/10, 444/22, 453/25, 728/24, 1264/38, 1181/43, 1395/20, 1504/60, 766/2, 1618/20 - zberný dvor odpadov, Družstevná ulica č. 1551/78 Starosta obce je oprávnený v individuálnych prípadoch rozhodnúť o výnimkách zo zhora uvedeného ustanovenia. Vždy je však pri tom povinný prihliadať na ochranu zdravia a života ako aj životného prostredia občanov obce. 4 Spôsob zberu komunálneho odpadu, preprava a spôsob separovaného zberu 1) Na území obce Borský Mikuláš sú držitelia komunálnych odpadov povinný tento zbierať po vytriedení a po zaradení jeho zložiek podľa jednotlivých druhov odpadov v zmysle 4 tohto nariadenia nasledovne: a) do zbernej nádoby 110 l umiestnenej pri každej stavbe na území obce sa zbiera zvyškový odpad , b) do vriec obsahu 100 l (modrá farba) sa zbiera odpad z obalov (PET fľaše ), c) do vriec obsahu 100 l (žltá farba) sa zbiera odpad z papiera , d) do kontajnerov zelenej farby umiestnených pri stavbách podľa 3 ods. 2 sa zberá zmesové sklo. Na cintorínoch sú pôvodcovia odpadu povinný separovať sklo od ostatného biologicky rozložiteľného odpadu do príslušných kontajnerov: - kontajner 1100 l sklo - kontajner 7 m3 ostatný biologický rozložiteľný odpad. 2) Veľký objemový odpad sú povinní občania ukladať v zbernom dvore v areáli úseku služieb Družstevná ul. č. 1551/78.

4 3) Biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad a parkov, ktorý je súčasťou komunálneho odpadu, môžu fyzické a právnické osoby, ak nemajú vlastnú kompostáreň, zneškodniť v kompostárni v zbernom dvore obce na Družstevnej ulici č. 1551/78. 4) Pôvodca biologicky rozložiteľného odpadu( občan, fyzická osoba, právnická osoba)je povinná: - odpad z kuchyne (zvyšky zo zeleniny a ovocia, zvyšky z varených jedál, potraviny, čaj, kávový výluh a pod.) zhodnotiť kompostovaním na vlastnom pozemku alebo na pozemku, ktorého je správcom alebo užívateľom na základe platných zákonných vzťahov. - zhodnocovať kompostovaním biologicky rozložiteľný odpad na hnojivo a využívať ho na aplikovanie výživných látok späť do pôdy. 5) Fyzické osoby a právnické osoby, ktoré prevádzkujú reštauračné zariadenia, alebo zariadenia spoločného stravovania sa musia o biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad postarať sami. 6) Vykonať zber, prepravu, zhodnocovanie a zneškodňovanie komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov môže na území obce Borský Mikuláš vykonávať právnická alebo fyzická osoba podnikateľ, ktorá má na tento účel uzatvorenú zmluvu s obcou. Obec môže zabezpečovať túto činnosť aj sama vo vlastnom mene. 7) V zmluve obec musí upraviť najmä nasledovné oblasti: - spôsob zberu, - termín zberu, t.j. harmonogram zberu - podmienky zberu - spôsob zneškodňovania - sankcie pre prípad neplnenia zmluvných podmienok, - výpovednú lehotu. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú, najviac na obdobie jedného roka, vždy s možnosťou predĺženia o to isté obdobie. Výber zmluvného partnera sa realizuje v súlade s osobitnými predpismi na úseku verejného obstarávania. 8) Zamestnanci prepravnej organizácie môžu odmietnuť vyprázdniť zbernú nádobu umiestnenú pri stavbe na území obce, ak vizuálnou prehliadkou zistia, že v zbernej nádobe sa nachádza iný druh odpadu než, ktorý je v zmysle 4 ods. 1 písmeno a) tohto nariadenia prípustný. 8) Zber a preprava iných komunálnych odpadov kal zo septikov môže vykonávať iba prepravná organizácia alebo fyzická osoba, ktoré majú na túto činnosť oprávnenie. 5 Množstvový zber 1) Množstvový zber je zber komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov, pri ktorom ich pôvodca platí poplatok ustanovený podľa zákona č. 582/2004 Zb. o miestnych daniach o miestnom poplatku za komunálne odpady a v zmysle VZN obce č. 48/2006 o poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. 2) Na celom území obce Borský Mikuláš sa zavádza množstvový zber komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov. Množstvový zber sa zavádza pre všetky kategórie pôvodcov komunálneho odpadu (podnikateľské subjekty, školy, škôlky, domovy dôchodcov, obchodné prevádzky, štátne inštitúcie). 3) Pôvodca komunálneho odpadu sa prihlási k množstvovému zberu zakúpením minimálneho množstva zberných kupónov v zmysle 3, VZN obce Borský Mikuláš č. 48/2006 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. 4) Pôvodca komunálneho odpadu a drobného stavebného odpadu preukáže prihlásenie sa k množstvovému zberu zakúpením minimálneho množstva kupónov najneskôr do kalendárneho roka.

5 5) Na účely množstvového zberu komunálneho odpadu je ustanovená v obci Borský Mikuláš 110 l nádoba. Zberné nádoby pre pôvodcov odpadu dodáva obec na vlastné náklady. Pri výmene zbernej nádoby za opotrebovanú, obec skúma, či užívateľ nádobu nepoškodil a či bola dodržaná životnosť zbernej nádoby. V prípade, že je zistené, že užívateľ nesprávne nakladal so zbernou nádobou a z tohto dôvodu nebola dodržaná adekvátna životnosť nádoby, doplatí užívateľ alikvotnú časť z ceny zbernej nádoby pri výmene za novú zbernú nádobu. Pôvodcom komunálneho odpadu dodá obec zberné nádoby podľa počtu osôb, ktoré sú povinné platiť poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady uvedených v 1 ods. 2 písm. a, b, c, VZN č. 48/2006 nasledovne: - fyzická osoba, ktorá má v obci trvalý alebo prechodný pobyt: 1 až 4 osoby jedna zberná nádoba, 5 a viac osôb dve zberné nádoby. - právnická osoba pri nehnuteľnostiach škôl, materských škôl, domova dôchodcov, pri priemernom počte zamestnancov, žiakov alebo ubytovaných osôb: 1 až 15 osôb - 2 zberné nádoby 16 až 30 osôb - 3 zberné nádoby 31 až 60 osôb - 5 zberných nádob 61 a viac osôb - 7 zberných nádob - právnická a fyzická osoba, ktorá má na území obce sídlo firmy alebo prevádzku, štátne úrady, pri priemernom počte zamestnancov: 1 až 5 osôb - 1 zberná nádoba 6 až 20 osôb - 2 zberné nádoby 21 až 50 osôb - 3 zberné nádoby 51 a viac osôb - 5 zberných nádob V prípade, že uvedený počet zberných nádob je pre pôvodcu odpadu nedostačujúci, môže používať aj vlastné zberné nádoby obsahu 110 l. 6 Nakladanie s drobným stavebným odpadom 1) Za drobný stavebný odpad na území obce Borský Mikuláš sa považuje: betón tehly obkladačky, dlaždice izolačný mat. iné ako uvedené v a ) Držiteľ drobného stavebného odpadu je povinný tento najskôr vytriediť a použiteľnú časť zhodnotiť, zvyšnú časť je držiteľ povinný umiestniť v príslušných nádobách, resp., na miestach nato určených. Zhromažďovanie a preprava objemového odpadu sa uskutoční 2 x ročne. Pôvodca odpadu môže drobný stavebný odpad a objemový odpad odovzdať aj do zberného dvora obce Borský Mikuláš v dňoch pondelok až piatok v čase od 8,00 do 15,00 hodiny. 7 Nakladanie s elektroodpadmi z domácností 1) Za elektroodpad z domácností sa považuje: žiarivky a iný odpad obsahujúci ortuť vyradené elektrické a elektronické zariadenia iné ako uvedené v batérie a akumulátory 2) Nakladať s elektroodpadom z domácností je možné za nasledujúcich podmienok: - Uvedený odpad môže pôvodca odovzdať v zbernom dvore denne v čase

6 od 7,00 hod. do 15,00 hod. na Družstevnej ulici č. 1551/78. Pôvodca odpadu je povinný prihlásiť sa u vedúceho zberného dvora, ktorý rozhodne o spôsobe uloženia. 3) Zakazuje sa zmiešavať nebezpečný odpad, opotrebované batérie a akumulátory, odpadové oleje a opotrebované pneumatiky s komunálnym odpadom. 4) Zber odpadov uvedených v predchádzajúcom odseku sa musí zabezpečiť v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 223/2001 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. T R E T I A Č A S Ť 8 Spoločné a záverečné ustanovenie 1) Každý je povinný nakladať s odpadmi alebo inak s nimi zaobchádzať v súlade so zákonom č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a týmto nariadením. 2) Všetky právnické a fyzické osoby, na ktoré sa vzťahuje toto nariadenie musia zosúladiť svoju činnosť s týmto nariadením do dvoch mesiacov od nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia. 3) Obec prostredníctvom úradnej tabule a miestneho rozhlasu zabezpečí a priebežne zabezpečuje informovanosť obyvateľov obce a ostatných občanov o dôležitých skutočnostiach vyplývajúcich z tohto nariadenia. 4) Výšku poplatku za zber, prepravu a zneškodňovanie komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov na území obce Borský Mikuláš určuje VZN o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. 5) V prípadoch týmto nariadením neupravených platia ustanovenia zákona č. 223/2001 Z.z. o odpadoch v znení neskorších predpisov. 9 Účinnosť 1) Týmto nariadením sa ruší VZN obce Borský Mikuláš č. 49/2006 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Borský Mikuláš schválené uznesením obecného zastupiteľstva č. 65/2006 písm. A zo dňa ) Na tomto všeobecne záväznom nariadení sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo Borský Mikuláš dňa ) Zmeny a doplnky tohto VZN schvaľuje Obecné zastupiteľstvo obce Borský Mikuláš. 4) Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňom Vladimír Bízek starosta obce