Disciplinárny poriadok Slovenského zväzu ľadového hokeja

Veľkosť: px
Začať zobrazovať zo stránky:

Download "Disciplinárny poriadok Slovenského zväzu ľadového hokeja"

Prepis

1 Disciplinárny poriadok Slovenského zväzu ľadového hokeja OBSAH I. ČASŤ Úvodné ustanovenia Článok 1 Článok 2 Základné ustanovenia Predmet a účel disciplinárneho konania II. ČASŤ Článok 3 Článok 4 Článok 5 Článok 6 Právomoc v disciplinárnom konaní Disciplinárne orgány Miestna príslušnosť Zloženie a spôsob rozhodovania disciplinárnej komisie III. ČASŤ Disciplinárne konanie na orgáne prvého stupňa Článok 7 Článok 8 Článok 9 Článok 10 Článok 11 Článok 12 Článok 13 Článok 14 Článok 15 Začatie disciplinárneho konania Súbeh disciplinárneho konania s iným konaním Priebeh disciplinárneho konania Účasť previnilca a ďalších osôb na prerokovaní veci Poriadková pokuta Pozastavenie vykonávania športovej činnosti v priebehu disciplinárneho konania Rozhodnutie o ochrannom opatrení Rozhodnutie vo veci Účinnosť uložených disciplinárnych trestov a ochranných opatrení IV. ČASŤ Odvolacie konanie Článok 16 Článok 17 Článok 18 Článok 19 Článok 20 Odvolacie disciplinárne orgány Odvolanie Oprávnené osoby Náležitosti odvolania Lehota a miesto podania odvolania 1

2 Článok 21 Rozhodnutie o odvolaní V. ČASŤ Spoločné ustanovenia Článok 22 Článok 23 Článok 24 Článok 25 Rozhodovanie a rokovanie disciplinárnych orgánov Dokumentácia disciplinárneho konania Evidencia disciplinárnych trestov a ochranných opatrení Poplatky za prerokovanie disciplinárneho previnenia VI. ČASŤ Disciplinárne previnenia, disciplinárne tresty a ochranné opatrenia pravidlá ich ukladania Článok 26 Druhy previnení Článok 27 Druhy disciplinárnych trestov Článok 28 Napomenutie Článok 29 Zastavenie činnosti Článok 30 Zákaz výkonu funkcie Článok 31 Vyradenie zo štátnej reprezentácie Článok 32 Zákaz odohrať zápas na domácom zimnom štadióne Článok 33 Uzavretie zimného štadióna pre verejnosť (odohratie zápasu bez divákov) Článok 34 Vylúčenie družstva zo súťaže Článok 35 Pozastavenie členstva právnických osôb Článok 36 Vylúčenie z členstva v SZĽH Článok 37 Krátenie dotácie alebo refundácie už uhradených výdavkov alebo nákladov z dotácie poskytnutej SZĽH štátom, samosprávou alebo IIHF Článok 38 Zákaz uchádzať sa o dotácie alebo zákaz využiť inštitút refundácie už uhradených výdavkov alebo nákladov z dotácie poskytnutej SZĽH štátom, samosprávou, IIHF alebo z iného zdroja Článok 39 Pokuty Článok 40 Zásady pre ukladanie disciplinárnych trestov Článok 41 Poľahčujúce okolnosti Článok 42 Priťažujúce okolnosti Článok 43 Termínované tresty a ochranné opatrenia Článok 44 Rozdelenie a prerušenie trestu Článok 45 Tresty udeľované klubmi Článok 46 Evidencia vyšších trestov VII. ČASŤ Prechodné a záverečné ustanovenia Článok 47 Prechodné ustanovenia 2

3 Článok 48 Záverečné ustanovenia 3

4 I. ČASŤ Úvodné ustanovenia Článok 1 Základné ustanovenia 1.1 Slovenský zväz ľadového hokeja (ďalej len SZĽH ) je oprávnený na základe zákona rozhodovať prostredníctvom svojich disciplinárnych orgánov o disciplinárnych previneniach spočívajúcich v porušení pravidiel súťaže, predpisov SZĽH alebo rozhodnutí orgánov SZĽH a ukladať za disciplinárne previnenia disciplinárne tresty a ochranné opatrenia. 1.2 Tento Disciplinárny poriadok upravuje konanie disciplinárnych orgánov SZĽH o disciplinárnych previneniach členov SZĽH a iných osôb so zväzovou príslušnosťou alebo osôb, ktoré sa dopustili disciplinárneho previnenia v čase, keď mali príslušnosť k SZĽH, ak ďalej nie je ustanovené inak. 1.3 Disciplinárnymi orgánmi SZĽH oprávnenými na prerokovanie disciplinárnych previnení a ukladanie disciplinárnych trestov a ochranných opatrení sú Disciplinárna komisia a Odvolacia disciplinárna komisia alebo iný orgán, ktorý podľa predpisov SZĽH rozhoduje o odvolaní proti rozhodnutiu disciplinárnej komisie. 1.4 Disciplinárne previnenia, disciplinárne tresty a ochranné opatrenia, ktoré je možné za disciplinárne previnenie previnilcovi uložiť a pravidlá ich ukladania sú upravené v 6. časti tohto disciplinárneho poriadku. 1.5 Ak tak ustanovia predpisy SZĽH, o disciplinárnom previnení a uložení disciplinárneho trestu a ochranného opatrenia za porušenie pravidiel súťaže, predpisov športového zväzu alebo rozhodnutí orgánov športového zväzu môže rozhodnúť aj iný orgán SZĽH na riešenie sporov, ak má podľa predpisov SZĽH postavenie odvolacieho disciplinárneho orgánu. Článok 2 Predmet a účel disciplinárneho konania 2.1 Predmetom disciplinárneho konania je náležité zistenie, objasnenie a spravodlivé posúdenie disciplinárnych previnení fyzických osôb a právnických osôb vrátane družstiev, pričom disciplinárne orgány sú povinné dbať na to, aby disciplinárne konanie a jeho priebeh malo nielen sankčnú ale aj výchovnú, preventívnu a nápravnú funkciu. 2.2 Účelom disciplinárneho konania je prerokovať disciplinárne previnenia fyzických osôb a právnických osôb v pôsobnosti disciplinárnych orgánov SZĽH pri rešpektovaní princípov spravodlivého procesu a materiálnej spravodlivosti tak, aby priebeh disciplinárneho konania a jeho výsledok prispeli k prevýchove previnilca a náprave škodlivého následku disciplinárneho previnenia, a aby výchovne pôsobili aj na ostatných členov SZĽH a ostatné osoby so zväzovou príslušnosťou, pri závažných disciplinárnych previneniach aj odradenie previnilca od toho, aby sa dopúšťal ďalších disciplinárnych previnení, a pri najzávažnejších disciplinárnych previneniach vylúčenie previnilca z vykonávania športovej činnosti v rámci SZĽH a jeho členov. II. ČASŤ Článok 3 4

5 Právomoc v disciplinárnom konaní 3.1 Orgány na riešenie sporov SZĽH prejednávajú a rozhodujú spory vzniknuté v súvislosti so športovou činnosťou v rámci SZĽH a osôb s jej príslušnosťou Disciplinárna komisia eviduje disciplinárny trest a ochranné opatrenie a písomne oznamuje klubu výšku a druh disciplinárneho trestu alebo ochranného opatrenia. 3.3 Za dodržanie a výkon trestu alebo ochranného opatrenia v plnom rozsahu zodpovedá klub a potrestaná fyzická osoba. 3.4 Za porušenie uloženého trestu alebo ochranného opatrenia nesú popri potrestanej fyzickej osobe zodpovednosť aj klub, ktorého je potrestaná fyzická osoba príslušníkom a v prípade potrestaného hokejistu aj zástupca družstva. 3.5 Za porušenie uloženého trestu alebo ochranného opatrenia uložia disciplinárne orgány osobe porušujúcej uložený trest ďalší trest. Článok 4 Disciplinárne orgány 4.1 Hokejový klub prerokúva a rozhoduje disciplinárne previnenia v hokeji, ktorých sa dopustili subjekty s jeho príslušnosťou vo vecnej pôsobnosti podľa čl Disciplinárna komisia SZĽH prerokúva a rozhoduje v prvom stupni všetky disciplinárne previnenia v hokeji, za ktoré je oprávnená ukladať disciplinárne tresty a ochranné opatrenia podľa tohto disciplinárneho poriadku. Iné orgány SZĽH disciplinárne tresty a ochranné opatrenia ukladať nemôžu, ak tento disciplinárny poriadok neustanovuje inak. 4.3 Regionálne disciplinárne komisie prerokúvajú v prvom stupni všetky disciplinárne previnenia v súťažiach, ktoré riadia a organizujú regionálne zväzy ľadového hokeja a disciplinárne previnenia v súťažiach, ktorých riadením a organizovaním ich poveril SZĽH. 4.4 Odvolacia disciplinárna komisia SZĽH a SRS SZĽH prerokúva a rozhoduje v druhom stupni všetky disciplinárne previnenia v hokeji vo vecnej pôsobnosti určenej podľa čl Vecná pôsobnosť Disciplinárna komisia SZĽH prerokúva a rozhoduje v prvom stupni všetky disciplinárne previnenia v súťažiach riadených a organizovaných SZĽH, v priateľských, turnajových, pohárových a iných zápasoch poriadaných v domácom športovom styku, ktorých sa zúčastnilo aspoň jedno družstvo zaradené do súťaží riadených a organizovaných SZĽH, v zápasoch v medzinárodnom športovom styku na území SR, ktorých sa zúčastnilo aspoň jedno družstvo zaradené do súťaží riadených a organizovaných SZĽH, reprezentantov širšieho výberu všetkých kategórií, ak o ich previneniach nerozhodla disciplinárny orgán IIHF alebo disciplinárny orgán MOV Regionálna disciplinárna komisia prerokúva a rozhoduje v prvom stupni všetky disciplinárne previnenia v súťažiach riadených príslušným regionálnym zväzom ľadového hokeja, v priateľských, turnajových, pohárových a iných zápasoch poriadaných v domácom športovom styku v rámci regiónu, ktorých sa zúčastnili družstvá zaradené do súťaží riadených a organizovaných príslušným regionálnym zväzom ľadového hokeja, 5

6 v zápasoch v medzinárodnom športovom styku na území SR, ktorých sa zúčastnili družstvá zaradené do súťaží riadených a organizovaných príslušným regionálnym zväzom ľadového hokeja, reprezentantov regiónu, v priateľských, turnajových, pohárových a iných zápasoch v domácom športovom styku a v medzinárodnom športovom styku na území regiónu. O previnení a uložení trestu príslušná regionálna disciplinárna komisia informuje Disciplinárnu komisiu SZĽH, ktorá môže rozhodnúť o rozšírení trestu, 4.6 Ak je fyzická osoba oprávnená pôsobiť v súťažiach riadených rôznymi hokejovými orgánmi, disciplinárne previnenie prerokuje tá disciplinárna komisia, ktorá je príslušná pre vyššiu úroveň súťaže. 4.7 Pre posúdenie príslušnosti jednotlivých disciplinárnych komisií je rozhodujúcim okamihom začiatok súťažného obdobia a určenie súťaží riadených príslušným riadiacim orgánom súťaže v danom súťažnom období. 4.8 Ak dôjde v medzinárodnom zápase konanom na území SR k disciplinárnemu previneniu fyzickej osoby zahraničného družstva, príslušná disciplinárna komisia bezodkladne odstúpi vec disciplinárnej komisii SZĽH, ktorá oznámi disciplinárne previnenie fyzickej osoby zahraničného družstva príslušnému národnému zväzu ľadového hokeja alebo IIHF, ak ide o previnenie, ktoré je v pôsobnosti disciplinárneh oorgánu IIHF. Článok 5 Miestna príslušnosť 5.1 Disciplinárna komisia SZĽH vykonáva disciplinárnu právomoc pre celé územie SR, ak nejde o prípady podľa odseku Disciplinárna komisia športového zväzu vykonáva disciplinárnu právomoc aj vo vzťahu k disciplinárnym previneniam, ktorých sa dopustil na území iného štátu člen športovej reprezentácie alebo iná osoba s jeho zväzovou príslušnosťou, ak pravidlá a predpisy IIHF neustanovujú inak. 5.3 Ak členmi SZĽH sú športové zväzy s vymedzenou územnou pôsobnosťou, disciplinárne konanie vykonáva disciplinárna komisia príslušná pre územný obvod SZĽH, ktorý riadi súťaž, v súvislosti s ktorou došlo k disciplinárnemu previneniu. 5.4 Disciplinárna komisia môže rozhodnúť, že z dôvodu účelnosti konania postúpi prerokovanie disciplinárneho previnenia fyzickej osoby alebo právnickej osoby inej disciplinárnej komisii. 5.5 Ak je založená príslušnosť viacerých disciplinárnych komisií SZĽH a jeho členov, spory o príslušnosť rieši Odvolacia disciplinárna komisia SZĽH alebo iný orgán určený predpismi SZĽH. 5.6 Ak o tom istom disciplinárnom previnení konajú viaceré disciplinárne komisie, konanie vo veci tej z konajúcich disciplinárnych komisií, ktorá je príslušná, vytvára pre konanie ostatných disciplinárnych komisií prekážku už skôr začatého konania a ostatné disciplinárne komisie už v tejto veci nemôžu ďalej konať a konanie zastavia. Článok 6 Zloženie a spôsob rozhodovania disciplinárnej komisie 6

7 6.1 Disciplinárna komisia je orgánom na riešenie sporov, ktorý zodpovedá za svoju činnosť iba najvyššiemu zastupiteľskému orgánu SZĽH Kongresu SZĽH. 6.2 Disciplinárnu komisiu tvorí predseda a podpredseda a ďalší aspoň šiesti členovia komisie. Disciplinárna komisia môže rozhodovať jedným členom, v trojčlenných senátoch alebo v pléne. Regionálnu disciplinárnu komisiu tvorí predseda a dvaja členovia. 6.3 Rozhodnutia disciplinárnej komisie v jednoduchých veciach môže vydávať predseda disciplinárnej komisie alebo člen disciplinárnej komisie písomne určený predsedom disciplinárnej komisie Za jednoduché veci sa považujú: veci, v ktorých je uložené napomenutie alebo iná sankcia obdobného charakteru, veci, v ktorých je uložená pokuta, pri fyzických osobách do 200, eur, pri právnických osobách do 500, eur, veci, v ktorých je uložené pozastavenie vykonávania športovej činnosti na 1 alebo 2 súťažné zápasy alebo podujatia veci, v ktorých je uložené pozastavenie vykonávania športovej činnosti do 2 týždňov. 6.5 Predseda disciplinárnej komisie môže rozhodnúť, že rozhodnutie bude prijaté po prerokovaní a hlasovaní v pléne tvorenom všetkými členmi disciplinárnej komisie, najmä ak ide o rozhodnutie vo veci závažného disciplinárneho previnenia. 6.6 Za závažné disciplinárne previnenie sa považuje najmä porušenie pravidiel Svetového antidopingového programu, porušenie povinnosti dodržiavať opatrenia proti manipulácii priebehu a výsledkov súťaží, porušenie povinnosti dodržiavať opatrenia proti negatívnym javom v športe vyplývajúcim z medzinárodných predpisov a rozhodnutíe, spáchanie trestného činu uvedeného v 7 ods. 2 zákona č. 440/2015 Z.z. o športe. 6.7 Za najzávažnejšie disciplinárne previnenie sa považuje opakované závažné disciplinárne previnenie. III. ČASŤ Disciplinárne konanie na orgáne prvého stupňa Článok 7 Začatie disciplinárneho konania 7.1 Disciplinárna komisia začne disciplinárne konanie vždy na základe oznámenia Antidopingovej agentúry SR (ďalej len ADA ), ktorá na území Slovenskej republiky plní úlohy prevencie a kontroly v oblasti dopingu a/alebo na základe oznámenia Svetovej antidopingovej organizácie (ďalej len WADA ), resp. organizácie oprávnenej vykonať dopingovú kontrolu. 7.2 Disciplinárna komisia začne disciplinárne konanie z vlastného alebo iného podnetu, ak sa dozvie o konaní fyzickej osoby alebo právnickej osoby podliehajúcej právomoci disciplinárnych orgánov, okolností ktorého zakladajú dôvodné podozrenie z disciplinárneho previnenia podľa disciplinárneho poriadku SZĽH. 7.3 Disciplinárna komisia rozhodne o začatí disciplinárneho konania do 10dní od prijatia podnetu na začatie disciplinárneho konania a rozhodnutie oznámi v úradnej správe na webovom sídle SZĽH (ďalej len úradná správa ) a v informačnom systéme športu. 7

8 7.4 Podnetom na začatie disciplinárneho konania je najmä: zápis o priebehu a výsledku súťaže (zápis zo zápasu, vo výnimočných prípadoch písomný dodatok rozhodcu k zápisu o zápase), správa osoby delegovanej SZĽH na súťaž, správa člena orgánu SZĽH, správa člena vedenia družstva, oznámenie člena orgánu SZĽH, oznámenie člena SZĽH, oficiálny podnet od medzinárodnej športovej organizácie, oznámenie, správa alebo rozhodnutie orgánu verejnej správy, vlastné zistenie člena disciplinárnej komisie, správa v masovokomunikačných prostriedkoch, písomné oznámenie, sťažnosť, ústne oznámenie do zápisnice. 7.5 Ak Disciplinárna komisia zistí, že prerokovanie disciplinárneho previnenia je v pôsobnosti inej disciplinárnej komisie, bezodkladne jej postúpi všetky podklady a postúpenie veci oznámi všetkým dotknutým osobám. 7.6 Podnet na začatie disciplinárneho konania podľa odseku 1 vybaví Disciplinárna komisia bezodkladne tak, že začne disciplinárne konanie, ak je dôvodné podozrenie, že došlo k disciplinárnemu previneniu, podnet odmietne, ak obsah podnetu a ďalšie známe okolnosti prípadu neodôvodňujú začatie disciplinárneho konania, podnet odstúpi príslušnému orgánu SZĽH alebo orgánu verejnej správy, ak zistí, že nie je príslušná vo veci konať a rozhodovať. 7.7 Ak obsah podnetu a ďalšie známe okolnosti prípadu nie sú dostatočným podkladom pre Disciplinárnu komisiu na rozhodnutie niektorým zo spôsobov podľa odseku 7.6, disciplinárna komisia si môže vyžiadať doplnenie podnetu a predloženie súvisiacich podkladov. 7.8 Ak obsah podnetu aj napriek postupu podľa odseku 7.7 nie je dostatočným podkladom pre Disciplinárnu komisiu na rozhodnutie niektorým zo spôsobov podľa odseku 7.6, podnet odloží, ak by vzhľadom na doposiaľ zistené skutočnosti bolo disciplinárne konanie neefektívne alebo neúčelné. 7.9 Disciplinárna komisia môže pred rozhodnutím o previnení uložiť primerané ochranné opatrenie Disciplinárna komisia vyhotoví o vybavení podnetu niektorým zo spôsobov podľa odseku 7.6 písomný záznam, ktorý uverejní v úradnej správe Rozhodnutie Disciplinárnej komisie podľa odseku 7.6 písm. b) a ods. 7.8 nebráni ďalšiemu konaniu v tej istej veci v prípade, ak budú zistené nové okolnosti prípadu a dôkazy, ktoré budú odôvodňovať vykonanie disciplinárneho konania. Článok 8 Súbeh disciplinárneho konania s iným konaním 8.1 Ak Disciplinárna komisia dospeje k záveru, že disciplinárnym previnením mohla byť súčasne naplnená skutková podstata trestného činu podľa zákona č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon, bezodkladne odovzdá všetky svoje poznatky orgánom činným v trestnom konaní. 8.2 Disciplinárna komisia v disciplinárnom konaní vždy využije dôkazy, podklady a závery prijaté orgánmi činnými v trestnom konaní, ak sú tieto počas disciplinárneho konania k dispozícii. 8

9 8.3 Pri súbehu disciplinárneho konania a trestného konania môže Disciplinárna komisia rozhodnúť, a to aj opakovane, o prerušení disciplinárneho konania na určitú dobu, spravidla ohraničenú ukončením prípravného konania podľa zákona č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok, ak dospeje k záveru, že je to pre ďalší priebeh a výsledok disciplinárneho konania účelné. 8.4 Pri súbehu disciplinárneho konania a konania pred iným orgánom SZĽH, môže Disciplinárna komisia rozhodnúť, a to aj opakovane, o prerušení disciplinárneho konania na určitú dobu, spravidla ohraničenú trvaním príslušného konania, ak dospeje k záveru, že je to pre ďalší priebeh a výsledok disciplinárneho konania účelné. 8.5 Pri podnete, ktorý sa týka podozrenia z korupcie a úmyselného narušenia regulárnosti alebo integrity súťaže, je Disciplinárna komisia oprávnený vykonávať všetky úkony smerujúce k objasneniu tohto disciplinárneho previnenia nezávisle od prebiehajúceho konania orgánov činných v trestnom konaní. 8.6 V prípade preukázania disciplinárneho previnenia korupcie a úmyselného narušenia regulárnosti alebo integrity súťaže uloží Disciplinárna komisia disciplinárny trest podľa disciplinárneho poriadku SZĽH a zároveň upovedomí orgány činné v trestnom konaní. Článok 9 Priebeh disciplinárneho konania 9.1 Disciplinárna komisia postupuje v disciplinárnom konaní v súčinnosti so všetkými účastníkmi konania tak, aby ochrana práv bola rýchla a účinná, aby disciplinárne previnenia boli náležite zistené a tí, ktorí sa ich dopustili, boli podľa disciplinárneho poriadku SZĽH spravodlivo postihnutí pri dodržaní zásad spravodlivého procesu, základných práv a slobôd fyzických osôb a práv a oprávnených záujmov právnických osôb. 9.2 Zasadnutie Disciplinárnej komisieje neverejné. Prítomnosť verejnosti na prerokovaní disciplinárneho previnenia môže povoliť predseda disciplinárnej komisie, najmä ak je to vhodné za účelom preventívneho pôsobenia disciplinárneho konania a ak o to požiada previnilec, predseda disciplinárnej komisie povolí účasť verejnosti na prerokovaní disciplinárneho previnenia. 9.3 Na zasadnutí Disciplinárnej komisiesa okrem členov disciplinárneho orgánu zúčastňuje účastník disciplinárneho konania, jeho zákonný zástupca, právny zástupca, splnomocnenec, osoby prizvané podľa odseku 9.5; ako splnomocnenec môže byť zvolená len osoba, ktorá nemôže v disciplinárnom konaní vystupovať ako svedok. 9.4 Účastníkom disciplinárneho konania je fyzická osoba alebo právnická osoba, o ktorej právach alebo povinnostiach sa v disciplinárnom konaní rozhoduje. 9.5 Pre riadne objasnenie okolností disciplinárneho previnenia je Disciplinárna komisia oprávnená: prizvať na rokovanie osoby, ktoré môžu poskytnúť dôležité informácie, vyžiadať si stanovisko iného orgánu SZĽH alebo orgánu iného športového zväzu, vyžiadať si písomné dokumenty, správy alebo iný dôkazový materiál prizvať potrebný počet svedkov. 9.6 V prípadoch hodných osobitného zreteľa prizná Disciplinárnakomisia čiastočnú alebo úplnú náhradu účelne vynaložených nákladov v súvislosti s poskytnutím požadovanej súčinnosti v disciplinárnom konaní, v ostatných prípadoch subjekty poskytujú súčinnosť bez nároku na náhradu vynaložených nákladov. Článok 10 Účasť previnilca a ďalších osôb na prerokovaní veci 9

10 10.1 Previnilec je oprávnený zúčastniť sa prerokovania disciplinárneho previnenia alebo zaslať Disciplinárnejkomisii svoje písomné vyjadrenie k veci. Previnilec je povinný zúčastniť sa osobne prerokovania disciplinárneho previnenia, ak nejde o jednoduchú vec, alebo môže zaslať vopred Disciplinárnejkomisii svoje písomné vyjadrenie s výslovným súhlasom na prerokovanie disciplinárneho previnenia bez jeho osobnej účasti, ak tento disciplinárny poriadok neustanovuje inak, alebo ak nie je v rozhodnutí Disciplinárnej komisie stanovené inak Ak bol previnilec Disciplinárnou komisiou prizvaný na osobné prerokovanie disciplinárneho previnenia, je povinný zúčastniť sa na disciplinárnom konaní pod hrozbou poriadkovej pokuty a pozastavenia vykonávania športovej činnosti Ak sa previnilec napriek riadnemu prizvaniu nedostavil na prerokovanie disciplinárneho previnenia, ani nezaslal písomné vyjadrenie s výslovným súhlasom na prerokovanie disciplinárneho previnenia bez jeho účasti, Disciplinárnakomisia je oprávnená disciplinárne previnenie prerokovať v jeho neprítomnosti; to neplatí, ak sa previnilec riadne z vážnych dôvodov ospravedlnil a na osobnej prítomnosti na prerokovaní trvá, v takom prípade sa prerokovanie uskutoční v najbližšom možnom náhradnom terníme SZĽH, športový klub alebo iný člen SZĽH, s ktorým je previnilec v členskom, zamestnaneckom alebo inom zmluvnom alebo registračnom vzťahu, umožní previnilcovi účasť na disciplinárnom konaní a poskytne k tomu primeranú súčinnosť Na prerokovaní disciplinárneho previnenia sa môže za previnilca alebo spoločne s previnilcom zúčastniť oprávnený zástupca previnilca podľa čl. 9. 3, zástupca športového klubu, SZĽH alebo iného člena SZĽH, s ktorým je previnilec v členskom, zamestnaneckom alebo inom zmluvnom alebo registračnom vzťahu Právnická osoba podľa odseku 10.4 môžedisciplinárnej komisii zaslať písomné stanovisko k disciplinárnemu previneniu Ak to vyžaduje povaha disciplinárneho previnenia, prizve Disciplinárnakomisia na jeho prerokovanie aj funkcionárov športového klubu alebo športového zväzu, dotknutých športových odborníkov alebo športovcov. Športový klub umožní prizvaným osobám účasť na rokovaní Disciplinárnej komisie a poskytne k tomu primeranú súčinnosť Disciplinárna komisia informuje a prizýva osoby so zväzovou príslušnosťou na osobné prerokovanie disciplinárneho previnenia prostredníctvom oznamu v úradnej správe, zaslaním pozvánky na elektronickú adresu osoby, ktorú táto osoba oznámila na účely komunikácie v rámci SZĽH alebo iným spôsobom obvyklým v SZĽH. Spôsob prizvania iných osôb a úhradu nákladov ich účasti na disciplinárnom konaní určí Disciplinárna komisia na základe konkrétnych okolností prípadu a dostupných kontaktných údajov prizvanej osoby Náklady účasti osôb na disciplinárnom konaní podľa odsekov 10.1, 10.5 a 10.7 znášajú tieto osoby, ak ďalej nie je ustanovené inak alebo ak v predpisoch SZĽH nie je ustanovené inak Ak nemôže Disciplinárna komisia disciplinárne previnenie prerokovať z dôvodov na strane Disciplinárnejkomisie a Disciplinárnakomisia o nemožnosti vec prerokovať dostatočne vopred neinformuje predvolaných účastníkov, cestovné výdavky predvolaným účastníkom, ktorí sa dostavili pred Disciplinárnukomisiu, uhradí SZĽH Disciplinárne konanie možno začať do jedného mesiaca odo dňa, keď sa zistilo previnenie, najneskôr do šiestich mesiacov odo dňa, keď došlo previneniu. To neplatí, keď sa v danej veci vedie trestné konanie, alebo tak ustanovujú príslušné predpisy, Svetový antidopingový kódex alebo iný všeobecne záväzný predpis. 10

11 Článok 11 Poriadková pokuta 11.1 Osobe so zväzovou príslušnosťou SZĽH, ktorá napriek predchádzajúcemu napomenutiu ruší priebeh disciplinárneho konania alebo ktorá sa voči Disciplinárnej komisii alebo jeho členovi správa urážlivo, alebo ktorá bez dostatočného ospravedlnenia neposlúchne príkaz, nevyhovie výzve podľa tohto disciplinárneho poriadku alebo sa bez ospravedlnenia nedostaví pred Disciplinárnukomisiu, môže Disciplinárna komisia uložiť poriadkovú pokutu: ak ide o fyzickú osobu až do 1.000, eur ak ide o právnickú osobu až do 3.000, eur Na možnosť uloženia poriadkovej pokuty musí byť dotknutá osoba vopred upozornená Proti rozhodnutiu o poriadkovej pokute je možné podať odvolanie, ktoré má odkladný účinok. Článok 12 Pozastavenie vykonávania športovej činnosti v priebehu disciplinárneho konania 12.1 Ak bola osoba s prílusnosťou k SZĽH potrestaná trestom v hre alebo sa dopustí závažného previnenia pred zápasom alebo po ňom, rozhodca ktorý vedie zápas túto skutočnosť uvedie do zápisu a oznámi to zástupcovi družstva, ktorý oznámenie potvrdí v zápise o zápase a previnilec má až do rozhodnutia Disciplinárnej komisie automaticky pozastavenú činnosť, minimálne na jeden majstrovský zápas, ak pravidlá alebo predpisy SZĽH neustanovujú inak Ak sa osoba s príslušnosťou k SZĽH dopustí závažného previnenia počas zápasu a nebol jej uložený trest v hre, môže byť dodatočne potrestaná. Disciplinárna komisia vždy pozastaví vykonávanie športovej činnosti od podania obžaloby za trestný čin uvedený v 7 ods. 2 zákona o športe až do skončenia trestného konania o tomto trestnom čine Ak bol člen realizačného tímu alebo iná osoba nezúčastnená v zápase vykázaná z priestoru hráčskej lavice alebo iných priestorov vymedzených športovými pravidlami alebo ak bola osobou delegovanou na zápas označená, že mala byť vykázaná a táto skutočnosť je uvedená v zápise o priebehu a výsledku súťaže a vedúci realizačného tímu alebo vedúci družstva previnilca bol s tým preukázateľne oboznámený, označený previnilec má s okamžitou platnosťou pozastavené vykonávanie športovej činnosti, ktorú v čase zápasu vykonával Ku každému previneniu fyzickej osoby, družstva alebo klubu (ak jeho pokračovaním je disciplinárne konanie) je klub povinný do piatich dní od spáchania previnenia zaslať na Disciplinárnu komisiu písomné stanovisko s vyjadrením k previneniu. Písomné stanovisko s podpisom a odtlačkom pečiatky je možné doručiť Disciplinárnej komisii doporučenou poštou, faxom, e mailom alebo osobne, najneskôr do piatich dní od doručenia výzvy Disciplinárnej komisie. V prípade podania stanoviska faxom alebo e mailom pre kluby naďalej platí povinnosť doručiť originál stanoviska v lehote päť dní odo dňa spáchania previnenia. V prípade, že na zápas je delegovaný inštruktor rozhodcov k uloženiu trestov v hre alebo iných disciplinárnych skutotočností je Komisia Rozhodcov SZĽH povinná bezodkladne bez osobitnej výzvy poskytnúť Disciplinárnej komisii kópiu správy inštruktora a všetku potrebnú súčinnosť Pozastavenie vykonávania športovej činnosti podľa odseku 12.1 alebo 12.2 príslušná delegovaná osoba bezodkladne oznámi orgánu SZĽH určeného predpismi alebo rozhodnutím SZĽH, ktorý zabezpečí oznámenie pozastavenia vykonávania športovej činnosti v úradnej správe a informuje o tom IIHF Pozastavenie vykonávania športovej činnosti osoby vylúčenej podľa odseku 12.1 alebo vykázanej podľa odseku 12.2 sa započítava do uloženého disciplinárneho trestu, ak je započítanie možné. 11

12 12.7 Ak osoba podľa odseku 12.1 alebo vykázaná podľa odseku 12.2 podala odvolanie proti rozhodnutiu Disciplinárnej komisie o disciplinárnom previnení, za ktoré bola vylúčená alebo vykázaná, Disciplinárnakomisia môže rozhodnúť o ukončení pozastavenia vykonávania príslušnej činnosti, najmä ak by ďalšie trvanie pozastavenia športovej činnosti bolo neprimerané vo vzťahu k predpokladanej dĺžke odvolacieho konania a predpokladanému druhu a výmere disciplinárneho trestu a ochranného opatrenia, ktorého uloženie hrozí Okamžité pozastavenie vykonávania športovej činnosti sa neuplatňuje, ak bol hokejista vylúčený v medzinárodnej súťaži, ak športové pravidlá alebo predpisy SZĽH neustanovujú inak Okamžité pozastavenie vykonávania športovej činnosti sa nevzťahuje na účasť hokejista, člena realizačného tímu alebo inej osoby na medzinárodnej súťaži vrátane súťaží riadených medzinárodnou športovou organizáciou Hokejista alebo člen realizačného tímu, ktorý sa bez riadneho ospravedlnenia nedostaví na podujatie štátnej reprezentácie, na ktoré bol riadne a včas vopred nominovaný, má automaticky pozastavené vykonávanie športovej činnosti v reprezentácii až do rozhodnutia Disciplinárnej komisie. Článok 13 Rozhodnutie o ochrannom opatrení 13.1 Disciplinárnakomisia môže kedykoľvek v priebehu disciplinárneho konania rozhodnúť o určení primeraných ochranných opatrení, ak je to v záujme dosiahnutia účelu disciplinárneho konania Rozhodnutie podľa odseku 13.1 sa oznamuje bezodkladne v úradnej správe na webovom sídle SZĽH Proti rozhodnutiu o určení ochranných opatrení je možné podať odvolanie, ktoré nemá odkladný účinok. Článok 14 Rozhodnutie vo veci 14.1 Po objasnení všetkých okolností disciplinárneho previnenia rozhodne Disciplinárna komisia o uložení disciplinárneho trestu alebo ochranného opatrenia podľa disciplinárneho poriadku SZĽH, ak dôjde k záveru, že k disciplinárnemu previneniu došlo Disciplinárna komisia môže upustiť od uloženia disciplinárneho trestu alebo ochranného opatrenia, ak vzhľadom na charakter disciplinárneho previnenia a osobu previnilca považuje samotné prerokovanie veci Disciplinárnou komisiou za postačujúce na dosiahnutie účelu disciplinárneho konania, ak to nie je v rozpore s pravidlami Svetového antidipingového programu (kódex WADA) Rozhodnutie disciplinárnej komisie o uložení disciplinárneho trestu alebo ochranného opatrenia obsahuje: označenie previnilca, ktorému sa ukladá disciplinárny trest alebo ochranné opatrenie, označenie uloženého disciplinárneho trestu alebo ochranného opatrenia a jednoznačný časový údaj o jeho trvaní s určením dňa jeho začiatku a dňa jeho skončenia, alebo lehoty na vykonanie disciplinárneho trestu alebo ochranného opatrenia, označenie článku disciplinárneho poriadku SZĽH, ktorý porušil a prípadne aj iného ustanovenia platného predpisu SZĽH alebo všeobecne záväzného predpisu SR, ktorý porušil stručný popis disciplinárneho previnenia, za ktoré sa disciplinárny trest alebo ochranné opatrenie ukladá s uvedením miesta, času a spôsobu disciplinárneho previnenia; ak k 12

13 disciplinárnemu previneniu došlo počas zápasu, je potrebné uviesť presný čas, kedy k disciplinárnemu previneniu došlo, pri nešportovom správaní divákov je potrebné presne označiť čas, miesto a spôsob nešportového správania divákov, odôvodnenie; v prípade ak sa všetky osoby oprávnené podať odvolanie odvolania vzdajú, rozhodnutie nemusí obsahovať odôvodnenie, poučenie o možnosti podať odvolanie, poučenie o lehote na podanie odvolania a označenie orgánu, na ktorý je potrebné odvolanie podať, poučenie o výške poplatku za odvolanie Disciplinárna komisia oznamuje rozhodnutie o uložení disciplinárneho trestu alebo ochranného opatrenia vyhlásením rozhodnutia previnilcovi, ak sa osobne zúčastnil na rokovaní Disciplinárnejkomisie, na ktorom sa rozhodlo o uložení discipinárneho trestu alebo ochranného opatrenia, oznámením výroku rozhodnutia v úradnej správe do 10 dní od vydania rozhodnutia, ak nebolo rozhodnuté, že sa v úradnej správe zverejní na webovom sídle SZĽH celé rozhodnutie; v záujme preventívneho a výchovného pôsobenia môže Disciplinárna komisia rozhodnúť o zverejnení rozhodnutia v úradnej správe v plnom znení na dobu určenú v rozhodnutí, po dobu trvania zákazu činnosti, minimálne jeden mesiac po uložení disciplinárnej sankcie, alebo zaevidovaním rozhodnutia v plnom znení do informačného systému športu Disciplinárna komisia rozhodne o zastavení konania, ak dôjde k záveru, že: k disciplinárnemu previneniu nedošlo, podozrenie z disciplinárneho previnenia nebolo preukázané, skutok nie je disciplinárnym previnením a nie je dôvod na odovzdanie veci inému orgánu SZĽH, orgánu verejnej správy alebo orgánom činným v trestnom konaní, alebo rozhodnutie o disciplinárnom previnení nie je možné z iného dôvodu Písomné odôvodnenie rozhodnutia podľa odsekov 14.4 a 14.5 vyhotoví Disciplinárna komisia v lehote určenej Disciplinárnou komisiou, nie kratšej ako 10 dní. Článok 15 Účinnosť uložených disciplinárnych trestov a ochranných opatrení 15.1 Uložený disciplinárny trest a ochranné opatrenie nadobúda účinnosť dňom jeho uverejnenia v úradnej správe na webovom sídle SZĽH, ak v rozhodnutí nie je uvedený iný deň nadobudnutia účinnosti Ak má hokejista, člen realizačného tímu alebo iná osoba predbežne pozastavené vykonávanie športovej činnosti, už pred začatím disciplinárneho konania (článok 12 1 a 12.2), začína sa účinnosť disciplinárneho trestu alebo ochranného opatrenia dňom predbežného pozastavenia vykonávania športovej činnosti Účinnosť disciplinárneho trestu pozastavenia športovej činnosti podľa článku sa začína automaticky nasledujúcim dňom po skončení podujatia štátnej športovej reprezentácie, na ktorú bol hokejista alebo člen realizačného tímu riadne a včas vopred nominovaný Disciplinárny trest a ochranné opatrenie za disciplinárne previnenie v prestupovom konaní sa ukladajú s účinnosťou od dátumu začiatku prestupového konania. 13

14 IV. ČASŤ Odvolacie konanie Článok 16 Odvolacie disciplinárne orgány 16.1 Odvolacím disciplinárnym orgánom je Odvolacia disciplinárna komisia vo veciach porušenia antidopingových pravidiel a SRS SZĽH v ostatných veciach, ak je odvolanie prípustné Odvolaciu disciplinárnu komisiu tvorí predseda a ďalší najmenej dvaja členovia komisie. Na zloženie a konanie senátu SRS SZĽH sa primerane aplikujú ustanovenia štatútu a rokovacieho poriadku SRS SZĽH Odvolacia disciplinárna komisia rozhoduje o odvolaní vo veciach porušenia antidopingových pravidiel v pléne, ktoré tvoria všetci členovia Odvolacej disciplinárnej komisie. V ostatných veciach rozhoduje o odvolaní vždy trojčlenný senát SRS SZĽH. Článok 17 Odvolanie 17.1 Opravným prostriedkom proti rozhodnutiu Disciplinárnej komisie je odvolanie, okrem prípadu, keď predpisy športového zväzu ustanovujú, že podanie odvolania nie je prípustné Odvolanie má odkladný účinok, ak to výslovne ustanovuje disciplinárny poriadok SZĽH Predseda Odvolacej disciplinárnej komisie vo veciach porušenia antidopingových pravidiel a predseda odvolacieho senátu SRS SZĽH v ostatných veciach môže na základe odôvodnenej žiadosti osoby oprávnenej na podanie odvolania rozhodnúť o odkladnom účinku riadne a včas podaného odvolania. Článok 18 Oprávnené osoby 18.1 Osobami oprávnenými na podanie odvolania proti rozhodnutiu Disciplinárnej komisie (ďalej len odvolateľ ) sú: fyzická osoba, ktorej bol disciplinárny trest alebo ochranné opatrenie uložené alebo ňou na tento účel splnomocnená osoba; v prípade osoby mladšej ako 18 rokov jej zákonný zástupca alebo ním splnomocnená osoba, právnická osoba, ktorej bol disciplinárny trest uložený alebo ňou splnomocnená osoba, športový klub, ktorého klubovému príslušníkovi alebo družstvu bol disciplinárny trest alebo ochranné opatrenie uložené, alebo športovým klubom splnomocnená osoba, predseda dozornej rady športovej organizácie, ktorej isciplinárna komisia rozhodovala, iný subjekt, ktorý preukáže oprávnený záujem na rozhodnutí vo veci Osoba oprávnená podať odvolanie proti niektorému výroku rozhodnutia Disciplinárnej komisie alebo SRS SZĽH ho môže napadnúť aj preto, že taký výrok nebol urobený, ako aj pre porušenie ustanovení o disciplinárnom konaní, ktoré predchádzalo rozhodnutiu, ak toto porušenie mohlo spôsobiť, že výrok je nesprávny alebo že chýba. Článok 19 Náležitosti odvolania 19.1 Odvolanie obsahuje tieto povinné náležitosti: označenie, ktorému orgánu je určené, 14

15 označenie osoby, ktorá ho podáva, a to uvedením mena a priezviska, adresy fyzickej osoby alebo označením názvu a sídla právnickej osoby, označenie rozhodnutia Disciplinárnej komisie, proti ktorému odvolanie smeruje, dôvody odvolania, označenie dôkazov (svedkov, listín a pod.), ktoré majú byť v odvolacom konaní vykonané, uvedenie, čoho sa odvolateľ domáha, podpis odvolateľa, ak odvolanie nebolo podané prostredníctvom informačného systému, doklad o úhrade poplatku za odvolanie, s výnimkou prípadov, keď sa podľa predpisov SZĽH preukázanie zaplatenia poplatku vopred nevyžaduje Odvolanie podané prostredníctvom informačného systému obsahuje náležitosti podľa odseku až Ak odvolanie nespĺňa náležitosti podľa odsekov 19.1 a 19.2, predseda Disciplinárnej komisie alebo ním poverená osoba vyzve osobu, ktorá podala odvolanie, aby nedostatok v primeranej lehote odstránila, ktorú zároveň určí Ak zistený nedostatok odvolania v lehote určenej podľa odseku 3 nebol odstránený, Disciplinárna komisia konanie o odvolaní zastaví Proti rozhodnutiu o zastavení konania o odvolaní je prípustné odvolanie. Článok 20 Lehota a miesto podania odvolania 20.1 Odvolanie proti rozhodnutiu Disciplinárnej komisie sa podáva na Disciplinárnu komisiu, ktorá rozhodovala v prvom stupni v lehote do päťnástich dní odo doručenia rozhodnutia alebo odo dňa zverejnenia rozhodnutia Disciplinárnej komisie v úradnej správe Predseda Disciplinárnej komisie alebo ním poverená osoba oznámi prijatie odvolania v úradnej správe Predseda Disciplinárnej komisie alebo ním poverená osoba do 10 dní od doručenia odvolania spĺňajúceho všetky náležitosti (ďalej len riadne doručenie ) predloží odvolanie so stanoviskom Disciplinárnej komisie a potrebnými podkladmi (ďalej len predloženie veci ) príslušnému odvolaciemu disciplinárnemu orgánu, ak Disciplinárna komisia v tej istej lehote v plnom rozsahu odvolaniu sama nevyhovie. Ak vec neznesie odklad, predseda Disciplinárnej komisie predloží vec predsedovi príslušného odvolacieho disciplinárneho orgánu najneskôr do troch dní od riadneho doručenia odvolania Ak je podľa predpisov SZĽH uhradenie poplatku za odvolanie podmienkou jeho prerokovania, predseda Disciplinárnej komisie predloží vec príslušnému odvolaciemu disciplinárnemu orgánu až po doručení dokladu o úhrade poplatku za odvolanie; to neplatí ak ide o vec, ktorá neznesie odklad Ak Disciplinárna komisia v plnom rozsahu vyhovie odvolaniu sama (autoremedúra), vec sa príslušnému odvolaciemu disciplinárnemu orgánu nepredkladá a poplatok za odvolanie sa vráti v plnom rozsahu osobe, ktorá ho uhradila Ak Disciplinárna komisia riadne doručenému odvolaniu nevyhovie v plnom rozsahu, predloží vec bezodkladne, spravidla prostredníctvom informačného systému športu, na rozhodnutie príslušnému odvolaciemu disciplinárnemu orgánua súčasne túto skutočnosť oznámi v úradnej správe O odvolaní je odvolací disciplinárny orgán povinný rozhodnúť do 30 dní od riadneho predloženia veci. Ak vec neznesie odklad odvolací disciplinárny orgán rozhodne do 10 dní od riadneho predloženia veci predsedovi odvolacieho disciplinárneho orgánu. 15

16 Článok 21 Rozhodnutie o odvolaní 21.1 Odvolací disciplinárny orgán môže rozhodnúť vo veci tak, že: konanie zastaví, ak nie sú splnené podmienky na prerokovanie odvolania, alebo ak sa na základe zistených okolností prípadu preukáže ďalšie konanie ako neúčelné, odvolanie zamietne, ak napadnuté rozhodnutie Disciplinárnej komisie považuje za dôvodné a správne, zmení rozhodnutie Disciplinárnej komisie, ak je skutkový stav dostatočne preukázaný a dôjde k záveru, že napadnuté rozhodnutie prvostupňového orgánu nie je správne právne posúdené, najmä ak nie je v súlade so stanovami alebo inými predpismi SZĽH alebo odporuje právnemu poriadku alebo rozhodnutiu SRS SZĽH, zruší napadnuté rozhodnutie Disciplinárnej komisie a vráti vec so svojím stanoviskom Disciplinárnej komisii na nové konanie a rozhodnutie Rozhodnutie odvolacieho disciplinárneho orgánu je pre orgány SZĽH a osoby so zväzovou príslušnosťou, ktorých sa rozhodnutie dotýka, záväzné Rozhodnutie odvolacieho disciplinárneho orgánu musí byť odôvodnené Ak odvolací disciplinárny orgán za obdobných okolností rozhodne inak ako rozhodol vo svojom skoršom rozhodnutí v inej obdobnej veci, v záujme zjednotenia vlastnej rozhodovacej činnosti uvedie dôvody, na základe ktorých sa odchýlil od svojho skoršieho rozhodnutia. Ak nesúlad v rozhodovacej činnosti odvolacieho disciplinárneho orgánu bude zistený až po vydaní dvoch nesúladných rozhodnutí, odvolací disciplinárny orgán na základe podnetu člena SZĽH alebo aj bez takého podnetu vydá zjednocovacie stanovisko, ktoré je záväzné pre ďalšie obdobné prípady, kým nebude zrušené neskorším stanoviskom alebo sa stane neaktuálne v dôsledku zmeny predpisov alebo zmeny rozhodnutí súdov alebo SRS SZĽH V odôvodnených prípadoch môže odvolací disciplinárny orgán podať výkladové stanovisko, ktoré je súčasťou odôvodnenia rozhodnutia, a toto je všeobecne záväzným pravidlom. V. ČASŤ Spoločné ustanovenia Článok 22 Rozhodovanie a rokovanie disciplinárnych orgánov 22.1 Rozhodnutia disciplinárnych orgánov sa prijímajú vo forme uznesenia Rozhodnutia disciplinárneho orgánu v menej závažných veciach je možné schváliť aj hlasovaním s využitím elektronickej komunikácie, ktorého pravidlá sú upravené v predpise športového zväzu Vo veciach zásadného právneho významu môžu disciplinárne orgány pred rozhodnutím vo veci požiadať o záväzný výklad predpisov športového zväzu príslušný odvolací disciplinárny orgán Ak to povaha veci nevylučuje, osobné rokovanie disciplinárneho orgánu je v menej závažných veciach možné uskutočniť aj prostredníctvom telefonickej konferencie alebo videokonferencie členov disciplinárneho orgánu vrátane rozhodnutia vo veci. Článok 23 Dokumentácia disciplinárneho konania 16

17 23.1 Z rokovaní disciplinárneho orgánu sa vyhotovuje zápisnica, ktorá obsahuje všetky podstatné údaje o začatí, priebehu a záveroch rokovania. Zápisnicu podpisuje predseda disciplinárneho orgánu alebo ním poverený člen disciplinárneho orgánu a sekretár, ak bol prítomný na rokovaní Všetky rozhodnutia disciplinárnych orgánov prijaté v rámci disciplinárneho konania sa zverejňujú na webovom sídle SZĽH a evidujú sa v archíve úradných správ elektronicky alebo v tlačenej forme a v informačnom systéme športu Povinné zverejňovanie sa v zmysle Svetového antidopingového kódexu nebude vyžadovať, ak je osoba, o ktorej bolo rozhodnuté, že sa dopustila porušenia antidopingových predpisov, mladistvá. Akékoľvek dobrovoľné zverejnenie v prípade zahŕňajúcom mladistvého v antidopingových veciach musí byť primerané k skutkovej podstate a okolnostiam daného prípadu. Článok 24 Evidencia disciplinárnych trestov a ochranných opatrení 24.1 Záznamy o uložených disciplinárnych trestoch a ochranných opatreniach fyzickým osobám a právnickým osobám v pôsobnosti disciplinárnych orgánov vedie Disciplinárna komisia v evidencii rozhodnutí vedenej v informačnom systéme športu Údaje do evidencie podľa odseku 24.1 zapisuje sekretár disciplinárneho orgánu, ktorý rozhodnutie vydal, predseda tohto disciplinárneho orgánu alebo iná ním poverená osoba, ak predpisy SZĽH neustanovujú inak Disciplinárne tresty a ochranné opatrenia uložené osobám evidovaným v informačnom systéme športu zapisuje SZĽH do tejto evidencie na kartu osoby, ktorej bol disciplinárny trest alebo ochranné opatrenie uložené SZĽH zabezpečuje zverejnenie rozhodnutí disciplinárnych orgánov v úradných správach na webovom sídle SZĽH a archiváciu disciplinárnych prípadov v tlačenej forme, ak nie je vedená evidencia iba v elektronickej forme Záznam o disciplinárnom treste a ochrannom opatrení v karte potrestaného obsahuje: druh trestu a za čo bol uložený, druh ochranného opatrenia a za čo bolo uložené, dĺžku trestu s presným určením dátumu začiatku a konca trestu, resp. počet zápasov a v akej kategórii súťaže, záznam výsledku odvolania potrestaného, ak bolo podané, či ide o trest nepodmienečný alebo podmienečný so skúšobnou dobou, sankciu alebo pokutu a lehotu na jej splatenie označenie pravidla alebo ustanovenia predpisu, ktoré bolo porušené. Článok 25 Poplatky za prerokovanie disciplinárneho previnenia 17

18 25.1 Za prerokovanie každého disciplinárneho previnenia previnilec uhrádza poplatok za disciplinárne konanie na účet SZĽH alebo príslušného regionálneho zväzu na základe výzvy alebo rozhodnutia príslušného disciplinárneho orgánu Výška poplatku za prerokovanie disciplinárneho previnenia fyzickej osoby alebo právnickej osoby na príslušné súťažné obdobie ustanoví vykonávací predpis SZĽH, inak platí naposledy ustanovená výška poplatkov Ak disciplinárny orgán rozhodne, že k disciplinárnemu previneniu nedošlo a konanie zastaví, poplatok sa vráti späť tomu, kto ho uhradil spravidla rovnakým spôsobom ako bol poplatok uhradený Doklad o uhradení poplatku za prerokovanie disciplinárneho previnenia sa predloží disciplinárnemu orgánu elektronicky alebo v listinnej podobe najneskôr na zasadnutí, na ktorom sa má disciplinárne previnenie prerokovať, s výnimkou prípadov, keď sa podľa predpisov SZĽH preukázanie zaplatenia poplatku vopred nevyžaduje Poplatok za prerokovanie disciplinárneho previnenia, pokuta a iná platba sa považuje za uhradenú okamihom jeho pripísania na účet SZĽH Nezaplatenie splatného poplatku, pokuty alebo inej povinnej platby sa považuje za discipilnárne previnenie. VI. ČASŤ Článok 26 Druhy previnení 26.1 V disciplinárnom konaní sa prerokovavájú previnenia fyzických osôb, klubov a právnických osôb za porušenie povinností vyplývajúcich zo stanov, poriadkov, predpisov a nariadení SZĽH a IIHF, ako aj porušenia akýchkoľvek antidopingových pravidiel V disciplinárnom konaní sa prerokovavájú tiež prípady hrubého porušenia etického a športového charakteru fyzických osôb, klubov a právnických osôb a prípady porušenia etického kódexu pri reprezentačných akciách. Článok 27 Druhy disciplinárnych trestov 27.1 V disciplinárnom konaní je možné fyzickým osobám uložiť nasledovné tresty: napomenutie, pokuta, zastavenie činnosti, zákaz výkonu funkcie, vyradenie zo štátnej reprezentácie, vylúčenie z členstva v SZĽH krátenie dotácie alebo refundácie už uhradených výdavkov alebo nákladov z dotácie poskytnutej SZĽH štátom, samosprávou alebo IIHF, zákaz uchádzať sa o dotácie alebo zákaz využiť inštitút refundácie už uhradených výdavkov alebo nákladov z dotácie poskytnutej SZĽH štátom, samosprávou, IIHF alebo z iného zdroja. 18

19 27.2 V disciplinárnom konaní je možné právnickej osobe uložiť nasledovné tresty: napomenutie, pokuta, zákaz, aby klub v príslušnej vekovej kategórii realizoval prestup alebo hosťovanie hokejistu do potrestaného klubu, prijímal nových registrovaných hokejistov alebo angažoval nového trénera alebo iného športového odborníka, zastavenie činnosti družstvu, zákaz odohrať zápas na domácom zimnom štadióne, uzavretie zimného štadióna pre verejnosť (odohratie zápasu bez divákov), vylúčenie družstva zo súťaže, pozastavenie členstva právnických osôb, vylúčenie z členstva v SZĽH krátenie dotácie alebo refundácie už uhradených výdavkov alebo nákladov z dotácie poskytnutej SZĽH štátom, samosprávou alebo IIHF, zákaz uchádzať sa o dotácie alebo zákaz využiť inštitút refundácie už uhradených výdavkov alebo nákladov z dotácie poskytnutej SZĽH štátom, samosprávou, IIHF alebo z iného zdroja V disciplinárnom konaní je možné fyzickým osobám uložiť nasledovné ochranné opatrenia: Ochranné liečenie Článok 28 Napomenutie 28.1 Napomenutie je najmiernejšia forma trestu a môže byť uložená iba 1 v súťažnom období. Článok 29 Zastavenie činnosti 29.1 Trest zastavenia činnosti fyzickej osoby je možné uložiť až na dobu 48 mesiacov Disciplinárny orgán môže uložiť trest na určitý počet a druh zápasov (zápasový trest), Disciplinárny orgán môže uložiť trest na časové obdobie (termínovaný trest) V prípade nepodmienečného zastavenia činnosti nesmie hokejista štartovať na striedavý štart v žiadnom inom družstve, ani vykonať zmenu klubovej príslušnosti, ani hosťovanie do iného klubu. V prípade, že by sa niektorý zo zápasov neuskutočnil, je hokejista povinný vykonať trest v najbližšom zápase príslušnej vekovej kategórie a bez zbytočného odkladu o tom informovať Discipinárnu komisiu V prípade podmienečného zastavenia činnosti so skúšobnou dobou nesmie hokejista vykonať zmenu klubovej príslušnosti, ani hosťovanie do iného klubu Termínovaný trest zastavenia činnosti fyzickej osobe uložený na určitú dobu sa vzťahuje na všetky zápasy, v ktorých by fyzická osoba mohla pôsobiť v danom období, pokiaľ v rozhodnutí Disciplinárnej komisie nie je stanovené inak Trest zastavenia činnosti v súvislosti s ustanovením o evidencii vyšších trestov (čl ) je hokejista povinný vykonať v tej súťaži, v ktorej mu bol uložený väčší počet vyšších trestov. 19

20 29.6 Trest zastavenia činnosti v reprezentácii a v rámci medzinárodného športového styku organizovaným regiónmi, SZĽH alebo IIHF môže uložiť len disciplinárny orgán SZĽH alebo IIHF Výkon trestu zastavenia činnosti, ak nie je dlhší ako 3 mesiace, môže byť podmienečne odložený na skúšobnú dobu na 3 mesiace až jeden rok. Skúšobná doba začína plynúť dňom nasledujúcim po dni nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia. Ak sa previnilec v škúsobnej dobe znova previní tak, že mu je za nové previnenie uložený nepodmienečný trest, s novým trestom vykoná i podmienečne uložený trest, ak ďalej (čl ) nie je uvedené inak Trest zastavenia činnosti je možné uložiť aj tak, že sa určí druh zápasov alebo súťaže (na reprezentačné, medzinárodné zápasy alebo len na určitú súťaž) Trest zákazu činnosti družstvu je možné uložiť najviac na dva súťažné zápasy. V dobe, počas ktorej má družstvo zastavenú činnosť, nemôže sa zúčastniť žiadnych iných súťažných ani priateľských zápasov. Článok 30 Zákaz výkonu funkcie 30.1 Trest zákazu výkonu funkcie je možné uložiť športovým odborníkom a iným osobám povereným funkciami až na päť rokov, ak sa previnilec dopustil previnenia v súvislosti s výkonom funkcie alebo pri výkone športovej činnosti Trest zákazu výkonu funkcie spočíva v zákaze vstupu fyzickej osoby do vymedzených priestorov zimných štadiónov na striedačku, na tribúnu, VIP priestorov, priestorov mixed zóny, priestorov pre médiá a do šatní hokejistov, rozhodcov a iných športových odborníkov počas zápasov, vykonávania funkcie kapitána, asistenta kapitána, vedúceho družstva Disciplinárna komisia vo výroku o treste určí, na ktoré priestory zimného štadióna sa zákaz výkonu funkcie vzťahuje Zákaz výkonu funkcie podľa bodu je možné uložiť na na tri mesiace až jeden rok Trest zákazu výkonu funkcie je možné uložiť i podmienečne. Článok 31 Vyradenie zo štátnej reprezentácie 31.1 Trest vyradenia zo štátnej reprezentácie je možné uložiť reprezentantovi alebo športovému odborníkovi, ktorý sa dopustil previnenia v súvislosti s reprezentáciou, porušil stanovy, predpisy, poriadky SZĽH, IIHF alebo rozhodnutia orgánov SZĽH alebo IIHF alebo všeobecne záväzné právne predpisy, sa dopustil porušenia antidopingových pravidiel alebo opatrenia proti negatívnym javom v športe, najmä manipulácie priebehu alebo výsledkov súťaže alebo športovej korupcie, svojím správaním poškodil dobré meno SZĽH alebo niektorého z partnerov slovenskej hokejovej reprezentácie, alebo sa ako športový reprezentant bez primeraného dôvodu odmietne zúčastniť na medzinárodnej súťaži, na ktorú bol riadne nominovaný národným športovým zväzom alebo inou športovou organizáciou, ak boli na jeho prípravu v posledných dvoch rokoch použité verejné prostriedky. 20