Návrh. Zákon. z , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov

Veľkosť: px
Začať zobrazovať zo stránky:

Download "Návrh. Zákon. z , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov"

Prepis

1 Návrh Zákon z , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone: Čl. I Zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení zákona č. 525/2003 Z. z., zákona č. 205/2004 Z. z., zákona č. 364/2004 Z. z., zákona č. 587/2004 Z. z., zákona č. 15/2005 Z. z., zákona č. 479/2005 Z. z., zákona č. 24/2006 Z. z., zákona č. 359/2007 Z. z., zákona č. 454/2007 Z. z., zákona č. 515/2008 Z. z., zákona č. 117/2010 Z. z., zákona č. 145/2010 Z. z. a zákona č. 408/2011 Z. z. sa mení a dopĺňa takto: 1. V 1 odsek 1 znie: (1) Tento zákon upravuje pôsobnosť orgánov štátnej správy a obcí, ako aj práva a povinnosti právnických osôb a fyzických osôb pri ochrane prírody a krajiny s cieľom dlhodobo zabezpečiť zachovanie prírodnej rovnováhy, ochranu rozmanitosti podmienok a foriem života, prírodných hodnôt a krás a utvárať podmienky pre trvalo udržateľné využívanie prírodných zdrojov a poskytovanie ekosystémových služieb berúc do úvahy hospodárske, sociálne a kultúrne potreby, ako aj regionálne a miestne pomery.. Poznámky pod čiarou k odkazom 1 až 3 sa vypúšťajú. 2. V 2 odsek 1 znie: (1) Ochranou prírody a krajiny sa podľa tohto zákona rozumie starostlivosť štátu, právnických osôb a fyzických osôb o voľne rastúce rastliny, voľne žijúce živočíchy a ich spoločenstvá, nerasty, horniny, skameneliny a geologické celky, starostlivosť o ekosystémy, 10) ako aj starostlivosť o vzhľad a prístupnosť krajiny. Ochrana prírody a krajiny sa realizuje najmä obmedzovaním a usmerňovaním zásahov do prírody a krajiny, podporou a spoluprácou s vlastníkmi (nájomcami, správcami) pozemkov, ako aj spoluprácou s orgánmi verejnej správy.. 3. V 2 ods. 2 sa za písmeno q) vkladá nové písmeno r), ktoré znie: r) invázny druh je nepôvodný druh, ktorého introdukcia alebo samovoľné šírenie ohrozuje biologickú rozmanitosť,. Doterajšie písmená r) až zf) sa označujú ako písmená s) až zg). 4. V 2 ods. 2 písmeno s) znie: 1

2 s) prírodný biotop (ďalej len biotop ) prírodné alebo poloprírodné suchozemské alebo vodné územie rozlíšené geografickými, abiotickými a biotickými charakteristikami,. 5. V 2 ods. 2 písmeno x) znie: x) biotop druhu prostredie definované špecifickými abiotickými a biotickými faktormi, v ktorom druh žije v ktoromkoľvek štádiu jeho biologického cyklu. 6. V 4 ods. 2 sa slová túto činnosť po predchádzajúcom upozornení obmedzí alebo zakáže nahrádzajú slovami po predchádzajúcom upozornení určí obmedzujúce podmienky sa dopĺňa odsekmi 6 a 7, ktoré znejú: (6) Každý, kto buduje vodnú stavbu alebo líniovú stavbu, ktorá môže ohroziť priaznivý stav druhu, je povinný použiť také riešenie, ktoré zachováva migračnú priechodnosť pre živočíchy. Za týmto účelom sa zriaďujú vhodné technické alebo stavebné konštrukcie a zariadenia umožňujúce migráciu živočíchov v miestach, ktoré sa križujú s ich migračnými trasami. (7) Ak sú v dôsledku prevádzky vodnej stavby alebo líniovej stavby narušené alebo obmedzené migračné trasy druhov živočíchov európskeho významu alebo druhov živočíchov národného významu ohrozujúce priaznivý stav druhu, orgán ochrany prírody môže nariadiť, aby vlastník alebo správca vodnej stavby alebo líniovej stavby vykonal na vlastné náklady v rámci plánovanej rekonštrukcie opatrenia na obnovu ich migračnej priechodnosti.. 8. V 6 odseky 1 a 2 znejú: (1) Ochrana biotopov je súbor opatrení potrebných na zachovanie alebo obnovu priaznivého stavu biotopov európskeho významu alebo biotopov národného významu. (2) Ak orgán ochrany prírody vo svojom vyjadrení upozorní, že činnosťou môže dôjsť k poškodeniu alebo zničeniu biotopu európskeho významu alebo biotopu národného významu, vyžaduje sa na uskutočnenie takejto činnosti súhlas orgánu ochrany prírody.. 9. V 6 odsek 5 znie: (5) Súhlas podľa odseku 2 sa nevyžaduje, ak ide o činnosti vykonávané v súvislosti s bežným obhospodarovaním poľnohospodárskych alebo lesných kultúr alebo ak sa postupuje podľa 28 ods. 5 a sa dopĺňa odsekmi 6 a 7, ktoré znejú: (6) Ak ide o konania podľa 9 ods. 1 písm. b), c), d), f) a j), súhlas podľa odseku 2 možno vydať len za podmienky vykonania primeraných opatrení zameraných na zmiernenie alebo kompenzovanie nepriaznivých účinkov činnosti na biotop európskeho významu alebo biotop národného významu. (7) Ak uloženie opatrení v dotknutom biotope nie je možné alebo účelné, orgán ochrany prírody v súhlase na poškodenie alebo zničenie biotopu európskeho významu alebo biotopu národného významu uloží vykonanie kompenzačných opatrení v inom vhodnom 2

3 biotope podľa projektu vypracovaného organizáciou ochrany prírody vrátane nadpisu nad paragrafom znie: Ochrana prirodzeného druhového zloženia ekosystémov Ochrana prirodzeného druhového zloženia ekosystémov zahŕňa a) reguláciu rozširovania nepôvodných druhov, b) sledovanie výskytu, veľkosti populácií a spôsobu šírenia nepôvodných druhov, c) odstraňovanie inváznych druhov.. 7 Poznámka pod čiarou k odkazu 21 sa vypúšťa. 12. Za 7 sa vkladajú 7a a 7b, ktoré vrátane nadpisov znejú: 7a Nepôvodné druhy živočíchov a invázne druhy živočíchov (1) Nepôvodné druhy živočíchov, s výnimkou druhov ustanovených všeobecne záväzným právnym predpisom, ktorý vydá ministerstvo, možno vypúšťať do voľnej prírody len so súhlasom orgánu ochrany prírody; tým nie sú dotknuté ustanovenia osobitného predpisu. 19a ) Orgán ochrany prírody môže takýto súhlas vydať, len ak rozšírenie nepôvodného druhu živočícha nebude mať nepriaznivý vplyv na pôvodné druhy alebo ich biotopy. (2) Každý, kto drží v zajatí nepôvodné druhy živočíchov, je povinný na vlastné náklady prijať opatrenia na zabránenie ich úniku do voľnej prírody. (3) Orgán ochrany prírody môže rozhodnúť o odchyte nepôvodných druhov živočíchov vo voľnej prírode, ak je to potrebné z dôvodu odvrátenia ohrozenia pôvodných druhov alebo ich biotopov. (4) Invázne druhy živočíchov, ktorých zoznam ustanoví ministerstvo všeobecne záväzným právnym predpisom, sa zakazuje držať, prepravovať, rozmnožovať, obchodovať s nimi alebo vypúšťať do voľnej prírody; výnimku zo zákazu môže povoliť orgán ochrany prírody na účely výskumu alebo vzdelávania. (5) Vlastník (správca, nájomca) pozemku a užívateľ poľovného revíru a rybárskeho revíru je povinný odstraňovať invázne druhy živočíchov podľa odseku 4 zo svojho pozemku spôsobom, ktorý ustanoví ministerstvo všeobecne záväzným právnym predpisom. (6) Orgán ochrany prírody upozorňuje vlastníkov (správcov, nájomcov) pozemkov na výskyt inváznych druhov a povinnosť ich odstraňovania. (7) V prípade odchytu invázneho druhu živočícha sa zakazuje jeho opätovné vypustenie alebo použitie ako návnady. 7b 3

4 Nepôvodné druhy rastlín a invázne druhy rastlín (1) Nepôvodné druhy rastlín, s výnimkou druhov ustanovených všeobecne záväzným právnym predpisom, ktorý vydá ministerstvo, možno za hranicami zastavaného územia obce 19 ) vysádzať a pestovať len so súhlasom orgánu ochrany prírody. Orgán ochrany prírody môže takýto súhlas vydať, len ak rozšírenie nepôvodného druhu rastliny nebude mať nepriaznivý vplyv na pôvodné druhy alebo ich biotopy. (2) Invázne druhy rastlín, ktorých zoznam ustanoví ministerstvo všeobecne záväzným právnym predpisom, sa zakazuje držať, prepravovať, rozmnožovať a obchodovať s nimi, ako aj s ich časťami alebo výrobkami z nich, ktoré by mohli spôsobiť samovoľné rozšírenie invázneho druhu; výnimku zo zákazu môže povoliť orgán ochrany prírody na účely výskumu, vzdelávania alebo liečebné účely. (3) Vlastník (správca, nájomca) pozemku je povinný odstraňovať invázne druhy rastlín podľa odseku 2 zo svojho pozemku spôsobom, ktorý ustanoví ministerstvo všeobecne záväzným právnym predpisom, a starať sa o pozemok tak, aby sa zamedzilo ich opätovnému šíreniu. (4) Orgán ochrany prírody upozorňuje vlastníkov (správcov, nájomcov) pozemkov na výskyt inváznych druhov rastlín a povinnosť ich odstraňovania a takej starostlivosti o pozemok, ktorá by zamedzila ich rozširovaniu; v zastavanom území obce upozorňuje aj obec, v ktorej katastrálnom území sa pozemok nachádza. (5) V prípade nebezpečenstva vzniku škodlivých následkov na prírode orgán ochrany prírody vlastníkovi (správcovi, nájomcovi) pozemku po predchádzajúcom upozornení nariadi odstránenie inváznych druhov rastlín, ak si neplní povinnosť podľa odseku 3. Ak vlastník (správca, nájomca) pozemku odstránenie rastlín inváznych druhov nevykoná v lehote určenej orgánom ochrany prírody, činnosť vykoná orgán ochrany prírody alebo ním poverená osoba na náklady vlastníka (správcu, nájomcu) pozemku V 9 ods. 1 písmeno k) znie: k) vydanie rozhodnutia o zmene druhu pozemku, o odňatí poľnohospodárskej pôdy a založení porastu rýchlorastúcich drevín. 33 ). Poznámka pod čiarou k odkazu 33 znie: 33) 9 až 11 a 17 zákona č. 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov V 9 sa odsek 1 dopĺňa písmenami r) až t), ktoré znejú: r) schválenie zvernice a bažantnice, 37b ) s) vydanie rozhodnutia o vyňatí lesných pozemkov z plnenia funkcií lesov alebo rozhodnutia o obmedzení využívania funkcií lesov na lesných pozemkoch, 37c ) t) vydanie stanoviska k návrhu všeobecných zásad funkčného usporiadania územia v obvode pozemkových úprav. 37d ). Poznámky pod čiarou k odkazom 37b až 37d) znejú: 37b) 6 a 7 zákona č. 274/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov. 4

5 37c) 5 a 7 zákona č. 326/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov. 37d) 10 zákona č. 330/1991 Zb. v znení neskorších predpisov V 9 ods. 3 sa slová písm. c) až f) nahrádzajú slovami písm. c) až f) a k). 16. V 17 ods. 1 uvádzacej vete sa za slovo prvky vkladajú slová a prírodné výtvory. 17. V 17 ods. 1 písmená d) a e) znejú: d) prírodná rezervácia, národná prírodná rezervácia ( 22), e) prírodná pamiatka, národná prírodná pamiatka ( 23, 24 ods. 3),. 18. V 17 sa odsek 1 dopĺňa písmenom h), ktoré znie: h) územie európskeho významu ( 27). 19. V 17 odsek 2 znie: (2) Chránené územia podľa odseku 1 písm. a) až d), g) a h) vyhlasuje vláda Slovenskej republiky (ďalej len vláda ) nariadením V 17 ods. 3 sa slová prírodnej rezervácie alebo prírodnej pamiatky, orgán ochrany prírody vyhlási nahrádzajú slovami prírodnej rezervácie, národnej prírodnej rezervácie, prírodnej pamiatky alebo národnej prírodnej pamiatky možno vyhlásiť. 21. V 18 ods. 1 sa slová ministerstvo všeobecne záväzným právnym predpisom ustanoviť nahrádzajú slovami vláda Slovenskej republiky (ďalej len vláda ) nariadením vyhlásiť. 22. V 18 ods. 3 sa slová všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo nahrádzajú slovami vláda nariadením. 23. V 19 ods. 1 sa vypúšťajú slová Slovenskej republiky (ďalej len vláda ). 24. V 21 ods. 1 a 22 ods. 1 sa slová krajský úrad životného prostredia vyhlásiť všeobecne záväznou vyhláškou nahrádzajú slovami vláda nariadením vyhlásiť. 25. V 21 ods. 4 a 22 ods. 6 sa slová krajský úrad všeobecne záväznou vyhláškou nahrádzajú slovami vláda nariadením. 26. V 22 ods. 2 sa slová ministerstvo ustanoviť všeobecne záväzným právnym predpisom nahrádzajú slovami vláda nariadením vyhlásiť. 27. V 22 ods. 3 sa slová ministerstvo môže všeobecne záväzným právnym predpisom nahrádzajú slovami môže vláda nariadením. 28. V 24 ods. 4 písm. k) sa na konci pripájajú tieto slová: s výnimkou sprievodného slova v sprístupnených jaskyniach. 29. V 24 ods. 20 sa na konci pripája táto veta: Na nájom jaskyne sa nevzťahuje osobitný predpis. 116 ). 5

6 30. V 26 ods. 6 sa slová Ministerstvo všeobecne záväzným právnym predpisom nahrádzajú slovami Vláda nariadením. 31. V 27 ods. 5 sa slová sa po jeho odsúhlasení vládou ustanoví všeobecne záväzným právnym predpisom, ktorý vydá ministerstvo nahrádzajú slovami vláda po jeho odsúhlasení vyhlási nariadením. 32. V 27 ods. 9 sa slová orgán ochrany prírody nahrádzajú slovami vláda. 33. Doterajší text 32 sa označuje ako odsek 1 a dopĺňa sa odsekom 2, ktorý znie: (2) Zoznam druhov európskeho významu vrátane prioritných druhov, druhov národného významu a druhov vtákov, na ktorých ochranu sa vyhlasujú chránené územia, ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo V 34 ods. 1 písm. a) sa vypúšťa slovo úmyselne, bodka sa nahrádza bodkočiarkou a na konci sa pripájajú tieto slová: to neplatí, ak ide o činnosti vykonávané v rámci bežného obhospodarovania pozemkov. 35. V 35 odseky 1 a 2 znejú: (1) Chráneného živočícha je zakázané a) odchytávať v jeho prirodzenom areáli, b) úmyselne zraňovať alebo usmrcovať v jeho prirodzenom areáli, c) úmyselne rušiť, najmä v období hniezdenia, rozmnožovania, výchovy mláďat, zimného spánku alebo sťahovania, d) medzidruhovo krížiť vrátane krížencov, e) držať, prepravovať, predávať, vymieňať alebo ponúkať na predaj alebo výmenu. (2) Zakázané je a) zbierať, poškodzovať alebo ničiť vajcia chráneného živočícha vo voľnej prírode alebo držať ich vrátane prázdnych vajec, b) odstraňovať, poškodzovať alebo ničiť hniezda chráneného živočícha, c) poškodzovať alebo ničiť miesta rozmnožovania alebo miesta odpočinku chráneného živočícha V 35 ods. 3 a sa slová odseku 1 písm. f) a odseku 2 písm. f) nahrádzajú slovami ods. 1 písm. e). 37. V 35 odsek 4 znie: (4) Zákaz podľa odseku 1 písm. a) a b) sa nevzťahuje na lov druhov vtákov uvedených v osobitnom predpise 68 ) mimo obdobia ich hniezdenia alebo rozmnožovania a v prípade sťahovavých druhov mimo obdobia ich rozmnožovania alebo návratu na hniezdiská. Na uvedené druhy vtákov, ktoré môžu byť predmetom lovu, sa nevzťahuje zákaz držby a prepravy podľa odseku 1 písm. e) V 35 ods. 5 sa slová odseku 2 písm. f) nahrádzajú slovami odseku 1 písm. e). 39. V 35 odsek 6 znie: 6

7 (6) Kto nájde chorého, poraneného, poškodeného alebo uhynutého chráneného živočícha, ktorý nie je druhom podľa odseku 4 (ďalej len celoročne chránený živočích ), v jeho prirodzenom prostredí alebo ten, kto celoročne chráneného živočícha pochádzajúceho z voľnej prírody, náhodne zraní alebo usmrtí, je povinný to bezodkladne oznámiť spolu s opisom situácie, ako k jeho nálezu, zraneniu alebo usmrteniu došlo, orgánu ochrany prírody, ktorý určí ďalšie nakladanie s ním. Orgán ochrany prírody vedie o oznámeniach písomnú evidenciu. Ak je nálezom poľovná zver, oznámi sa nález aj užívateľovi poľovného revíru V 35 ods. 9 sa slovo odchytených nahrádza slovom zranených. 41. V 40 ods. 1 sa slová 35 ods. 1 písm. d) a ods. 2 písm. d) nahrádzajú slovami 35 ods. 2 písm. b) a c). 42. V 40 odsek 2 znie: (2) Orgán ochrany prírody môže v odôvodnených prípadoch povoliť výnimku z podmienok ochrany chránených druhov, vybraných druhov rastlín a vybraných druhov živočíchov, len ak neexistuje iná alternatíva a výnimka neohrozí zabezpečenie priaznivého stavu populácie dotknutého druhu v jeho prirodzenom areáli.. Poznámka pod čiarou k odkazu 68a sa vypúšťa. 43. V 44 ods. 16 sa slová 35 ods. 1 písm. f) a ods. 2 písm. f) a zákaz držby podľa 35 ods. 1 písm. c) a ods. 2 písm. c) nahrádzajú slovami 35 ods. 1 písm. e) a zákaz držby podľa 35 ods. 2 písm. a). 44. V 45 ods. 13 sa slová 35 ods. 1 písm. f) a zákaz držby podľa 35 ods. 1 písm. c) a ods. 2 písm. c) a f) nahrádzajú slovami 35 ods. 1 písm. e) a zákaz držby podľa 35 ods. 2 písm. a). 45. V 47 odsek 4 znie: (4) Súhlas na výrub dreviny sa nevyžaduje a) na stromy s obvodom kmeňa do 80 cm, meraným vo výške 130 cm nad zemou, a súvislé krovité porasty s výmerou do 20 m 2, b) na dreviny rastúce v ovocných sadoch alebo záhradách, 76a ) c) pri bezprostrednom ohrození zdravia alebo života človeka, alebo značnej škody 77 ) na majetku, d) ak sa výrub vykonáva v ochranných pásmach líniových stavieb alebo vo vodných tokoch pri plnení povinností vyplývajúcich z osobitných predpisov, 78 ) e) ak je výrub preukázateľne nevyhnutný na zabezpečenie starostlivosti o osobitne chránenú časť prírody a krajiny a ak výrub vykonáva alebo obstaráva organizácia ochrany prírody, f) na dreviny inváznych druhov, ktorých zoznam ustanoví ministerstvo všeobecne záväzným právnym predpisom, g) na porasty rýchlorastúcich drevín založené na poľnohospodárskej pôde v súlade s osobitným predpisom, 78a ) a plantáže vianočných stromčekov a iných okrasných drevín, h) ak sa výrub dreviny vykonáva v súvislosti so zásahom do biotopu európskeho významu alebo biotopu národného významu, na ktorý sa vyžaduje súhlas podľa 6 ods

8 Poznámky pod čiarou k odkazom 76a a 78a znejú: 76a) Príloha č. 1 k vyhláške Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky č. 461/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov. 78a) 18a zákona č. 220/2004 Z. z. v znení zákona č. 57/2013 Z. z V 47 ods. 6 sa slová písm. b) a c) nahrádzajú slovami písm. c) a za slovo podmienok sa vkladajú slová potrebných k vydávaniu súhlasu. 47. V 47 odsek 7 znie: (7) Ten, kto chce z dôvodu uvedeného v odseku 4 písm. d) vyrúbať drevinu, je povinný túto skutočnosť písomne oznámiť orgánu ochrany prírody. Orgán ochrany prírody je povinný do 30 dní od doručenia oznámenia a) vydať písomné stanovisko, že oznámeným výrubom drevín nie sú dotknuté záujmy ochrany prírody a výrub sa môže uskutočniť, alebo b) rozhodnúť o určení podrobnejších podmienok uskutočnenia oznámeného výrubu drevín alebo rozhodnúť o jeho pozastavení, obmedzení alebo zákaze, ak oznámený výrub drevín je v rozpore s požiadavkami na ochranu prírody V 47 odsek 8 znie: (8) Výrub dreviny podľa odseku 3 možno vykonať len po jej predchádzajúcom vyznačení orgánom ochrany prírody a po právoplatnosti súhlasu orgánu ochrany prírody, ktorým je vykonávateľ výrubu povinný sa na požiadanie preukázať. Orgán ochrany prírody môže vyznačenie výrubu dreviny vykonať vyznačením dreviny určenej na výrub alebo pri samonáletoch vyznačením dreviny, ktorá výrubu nepodlieha V 50 sa vkladá nový odsek 1, ktorý znie: (1) Návrh na vyhlásenie ochrany osobitne chránenej časti prírody a krajiny doručí navrhovateľ orgánu ochranu prírody príslušnému na oznámenie zámeru, ktorý dá jeho opodstatnenosť posúdiť organizácii ochrany prírody a v lehote do 30 dní podá navrhovateľovi stanovisko k návrhu.. Doterajšie odseky 1 až 9 sa označujú ako odseky 2 až V 50 ods. 6 prvej vete sa slová oznámenia zámeru nahrádzajú slovami oznámenia realizácie zámeru. 51. V 50 ods. 6 druhej vete sa bodkočiarka nahrádza bodkou a slová za bodkočiarkou sa vypúšťajú. 52. V 50 sa za odsek 6 vkladá nový odsek 7, ktorý znie: (7) Ak vlastníkovi dotknutého pozemku vznikne z dôvodu určenia podmienok ujma, je orgán ochrany prírody povinný vlastníkovi ponúknuť uzavretie dohody o určení výšky a spôsobe poskytnutia náhrady za obmedzenie vlastníckeho práva, ktorá je účinná odo dňa oznámenia o realizácii zámeru.. 8

9 Doterajšie odseky 7 až 10 sa označujú ako odseky 8 až V 50 ods. 8 sa slová odseku 5 nahrádzajú slovami odseku V 50 ods. 9 sa slová odsekov 5 a 6 nahrádzajú slovami odsekov 6 a V 50 ods. 10 sa slová odsekov 1 až 6 nahrádzajú slovami odsekov 1 až V 54 sa odsek 4 písmeno b) znie: b) programy starostlivosti o druhy rastlín a živočíchov, 57. V 54 ods. 5 sa slová písm. a) a b) nahrádzajú slovami písm. a), vypúšťa sa štvrtá veta a na konci sa pripája táto veta: Programy starostlivosti podľa odseku 4 písm. b) sú podkladom na zabezpečenie trvalo udržateľného priaznivého stavu druhu V 56 ods. 3 sa na konci pripája táto veta: Použitie výsledkov výskumu je pre účely tohto zákona možné, len ak došlo k uzavretiu dohody alebo ak rozhodol orgán ochrany prírody V 56 odsek 4 znie: (4) Oprávnená osoba je povinná vopred oznámiť orgánu ochrany prírody začatie a ukončenie výskumu osobitne chránenej časti prírody a krajiny a každoročne do 31. januára kalendárneho roka podať organizácii ochrany prírody správu o jeho výsledku za predchádzajúci kalendárny rok. Oprávnená osoba môže pri odovzdávaní údajov do národnej databázy určiť podmienky, za akých možno tieto údaje sprístupňovať a poskytovať o nich informácie V 58 ods. 1 sa vypúšťajú slová za hranicami zastavaného územia obce. 61. Za 58 sa vkladá 58a, ktorý vrátane nadpisu znie: 58a Sprievodcovská činnosť v chránených územiach (1) Sprievodcovskou činnosťou v chránených územiach sa rozumie vedenie a sprevádzanie osôb v chránených územiach za účelom podávania odborného výkladu o prírodných hodnotách chráneného územia a spôsobe ich ochrany podľa tohto zákona. Vykonávanie činnosti na základe oprávnenia podľa osobitného predpisu 86b ) neoprávňuje na sprievodcovskú činnosť v chránených územiach. (2) Sprievodcovskú činnosť v chránených územiach vykonáva organizácia ochrany prírody prostredníctvom ňou poverených zamestnancov. (3) Na osoby vedené a sprevádzané osobou vykonávajúcou sprievodcovskú činnosť v chránených územiach sa zákaz podľa 14 ods. 1 písm. c), 15 ods. 1 písm. a) a 16 ods. 1 písm. a) pohybovať sa mimo vyznačeného turistického chodníka alebo náučného chodníka za hranicami zastavaného územia obce nevzťahuje.. 9

10 Poznámka pod čiarou k odkazu 86b znie: 86b) Príloha č. 4 k zákonu č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov vrátane nadpisu znie: 61 Náhrada za obmedzenie bežného obhospodarovania (1) Vlastník pozemku je povinný strpieť obmedzenia a opatrenia vyplývajúce zo zákazov a iných podmienok ochrany prírody ustanovených týmto zákonom alebo na jeho základe. Ak dochádza v dôsledku týchto obmedzení a opatrení k obmedzeniu bežného obhospodarovania, patrí vlastníkovi pozemku primeraná náhrada. 89 ) (2) Bežným obhospodarovaním sa podľa tohto zákona rozumie a) obhospodarovanie poľnohospodárskej pôdy v súlade s osobitným predpisom, 90 ) b) hospodárenie v lesoch, 91 ) ktoré zodpovedá návrhu hospodárskych opatrení programu starostlivosti o les pre jednotky priestorového rozdelenia lesa bez obmedzujúcich požiadaviek orgánov ochrany prírody vyplývajúcich zo zákazov a iných podmienok ochrany prírody ustanovených týmto zákonom alebo na jeho základe; bežným obhospodarovaním sa tiež rozumie vykonávanie opatrení na odstraňovanie následkov škôd v lesoch spôsobených škodlivými činiteľmi, 92 ) c) hospodárenie na inom pozemku, ako je uvedené v písmenách a) a b), ktoré je v súlade s podmienkami určenými v povolení činnosti podľa osobitných predpisov. 93 ) (3) Obmedzením bežného obhospodarovania sa rozumie zmena spôsobu využitia pozemku alebo zastavenie hospodárskych činností. Rozsah obmedzenia bežného obhospodarovania sa určuje na základe zmeny indikatívnych faktorov spôsobu využívania pozemku. Za zmenu spôsobu využitia pozemku sa považuje aj zintenzívnenie hospodárskych činností vyplývajúce z podmienok ochrany prírody, okrem prípadov ak vlastník nezabezpečil základnú starostlivosť o poľnohospodársku pôdu. 93a ) (4) Ak je možná zámena pozemku, ktorého spôsob využitia je alebo má byť zmenený za iné vhodné pozemky vo vlastníctve štátu a vlastník s tým súhlasí, má zámena pozemkov prednosť pred poskytnutím finančnej náhrady. Zamieňané pozemky musia byť porovnateľné. Porovnateľnosť sa posudzuje najmä podľa druhu a veľkosti pozemku a hodnoty pozemku podľa osobitného predpisu. 93b ) (5) Ak štát v zastúpení príslušným orgánom ochrany prírody cez správcu poľnohospodárskych pozemkov 93c ) alebo lesných pozemkov 93d ) vo vlastníctve štátu preukáže, že vo svojom vlastníctve pozemok v tom istom katastrálnom území na zámenu nemá, alebo má, ale ide o pozemok pre potreby prevodu pozemkov ako náhrad podľa osobitného predpisu 93e ) alebo na zámenu nie je vhodný, a) vyhľadá iné vhodné pozemky vo vlastníctve štátu, alebo b) príslušný správca poľnohospodárskych alebo lesných pozemkov vo vlastníctve štátu môže odkúpiť iné pozemky a následne ich použiť na zámenu pozemkov. (6) Po prijatí dohody o zámene pozemkov je správca poľnohospodárskych alebo lesných pozemkov vo vlastníctve štátu povinný do jedného roka uzavrieť s vlastníkom pozemku zámennú zmluvu. 10

11 (7) Ak štát pozemok na zámenu nemá, alebo má a na zámenu nie je vhodný, alebo vlastník so zámenou nesúhlasí, vzniká vlastníkovi nárok na finančnú náhradu. (8) Finančná náhrada môže byť a) jednorazová, odkúpením pozemkov, alebo b) opakovaná náhrada za pretrvávajúce obmedzenie bežného obhospodarovania. (9) Osobou oprávnenou na uplatnenie nároku na náhradu podľa odseku 8 písm. a) je a) vlastník pozemku, ktorého bežné obhospodarovanie bolo obmedzené, b) zástupca určený spoluvlastníkmi, ak je pozemok v podielovom spoluvlastníctve, c) orgán pozemkového spoločenstva, 93f ) ak je pozemok súčasťou spoločnej nedeliteľnej nehnuteľnosti. (10) Osobou oprávnenou na uplatnenie nároku na náhradu podľa odseku 8 písm. b) je a) vlastník pozemku, ak pozemok sám obhospodaruje, alebo b) nájomca pozemku. (11) Nárok na náhradu uplatňuje osoba oprávnená na uplatnenie nároku písomnou žiadosťou na orgáne ochrany prírody, ktorý o nároku rozhoduje. O opravnom prostriedku proti rozhodnutiu o nároku na náhradu podľa odseku 8 písm. b) rozhoduje súd. (12) Nárok na náhradu nevzniká, ak a) je pozemok vo vlastníctve alebo v správe štátu, b) sa pozemok nachádza v súkromnom chránenom území, c) náhrada za obmedzenie bežného obhospodarovania bola uhradená predchádzajúcemu vlastníkovi pozemku, d) je pozemok predmetom nájomnej zmluvy podľa 61a alebo zmluvy o starostlivosti podľa 61b, alebo e) obmedzenie užívania pozemku vzniká podľa osobitných predpisov. 93g ) (13) Náhradu podľa odseku 8 písm. b) orgán ochrany prírody zníži o výšku podpory alebo dotácie poskytovanú zo štátneho rozpočtu na kompenzáciu znížených výnosov alebo zvýšených nákladov pri obhospodarovaní pozemku podľa osobitných predpisov 93h ) za obdobie, za ktoré sa poskytuje. (14) Nárok na náhradu podľa odseku 8 písm. b) možno uplatniť v trojročnej lehote, ktorá ak ide o obmedzenie na a) lesných pozemkoch, začína plynúť prvým dňom po nadobudnutí platnosti rozhodnutia o schválení plánu starostlivosti o lesy alebo jeho zmeny, v ktorých boli uplatnené obmedzujúce požiadavky orgánu ochrany prírody, alebo prvým dňom po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia orgánu ochrany prírody o nepovolení výnimky na odstránenie následkov škôd v lesoch spôsobených škodlivými činiteľmi, alebo prvým dňom po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia orgánu ochrany prírody s určenými obmedzujúcimi podmienkami vykonávania činnosti, alebo prvým dňom po nadobudnutí účinnosti všeobecne záväzného právneho predpisu, ktorým sa vyhlasuje chránené územie alebo menia podmienky jeho ochrany, z ktorého vyplýva obmedzenie bežného obhospodarovania, b) iných ako lesných pozemkoch, začína plynúť prvým dňom nasledujúceho roka po roku, za ktorý sa nárok uplatňuje. 11

12 (15) Nárok na náhradu podľa odseku 8 písm. b) zaniká, ak a) uplynula lehota podľa odseku 14, b) odpadol dôvod obmedzenia bežného obhospodarovania podľa tohto zákona, c) vlastník pozemku nedodržal obmedzenia bežného obhospodarovania, d) vlastník pozemku nezabezpečil bežné obhospodarovanie pozemku, okrem prípadov ak ide o mimoriadne okolnosti, najmä následky prírodných pomerov ktoré nájomca nespôsobil, a nemožno predpokladať, že by ich odvrátil alebo ich následky mohol odvrátiť alebo prekonať. (16) Nárok na náhradu možno uplatniť v trojročnej lehote, ktorá, ak ide o obmedzenie na a) lesných pozemkoch, začína plynúť prvým dňom po skončení platnosti programu starostlivosti o lesy, v ktorom boli uplatnené obmedzujúce požiadavky orgánu ochrany prírody, alebo prvým dňom po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia orgánu ochrany prírody o nepovolení výnimky na odstránenie následkov škôd v lesoch spôsobených škodlivými činiteľmi, alebo prvým dňom po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia orgánu ochrany prírody s určenými obmedzujúcimi podmienkami vykonávania činnosti, alebo prvým dňom po nadobudnutí účinnosti všeobecne záväzného právneho predpisu, ktorým sa vyhlasuje chránené územie alebo menia podmienky jeho ochrany, z ktorého vyplýva obmedzenie bežného obhospodarovania, b) iných ako lesných pozemkoch, začína plynúť prvým dňom nasledujúceho roka po roku, za ktorý sa nárok uplatňuje. (17) Náhrada je splatná do 60 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o priznaní nároku. Náhrada sa poskytuje zo štátneho rozpočtu. (18) Orgán ochrany prírody je povinný viesť register o priznaných nárokoch na náhradu. (19) Podrobnosti o náležitostiach zámeny pozemkov, podmienkach poskytovania náhrady za obmedzenie bežného obhospodarovania a spôsobe výpočtu náhrady a vedení evidencie nárokov na náhradu ustanoví vláda nariadením.. Poznámky pod čiarou k odkazom 89 až 93h znejú: 89) Čl. 20 ods. 4 Ústavy Slovenskej republiky. 90) 1 až 8 zákona č. 220/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov. 91) 2 písm. k) zákona č. 326/2005 Z. z. v znení zákona č. 117/2010 Z. z. 92) 23 ods. 5 a 28 ods. 2 zákona č. 326/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov. 93) Napríklad 32 zákona č. 50/1976 Zb., 27 zákona č. 44/1988 Zb. v znení neskorších predpisov, 19 zákona Slovenskej národnej rady č. 51/1988 Zb. v znení neskorších predpisov, zákon č. 139/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov, 56 ods. 3 zákona č. 274/2009 Z. z. 93a) 25 zákona č. 220/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov. 93b) Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 492/2004 Z. z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku v znení neskorších predpisov. 93c) 19 zákona č. 180/1995 Zb. o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom v znení neskorších predpisov. 93d) 50 ods. 3 zákona č. 326/2005 Z. z. 93e) 34 ods. 3 písm. a) zákona Slovenskej národnej rady č. 330/1991 Zb. 12

13 93f) Zákon č. 97/2013 Z. z. o pozemkových spoločenstvách. 93g) Napríklad zákon č. 319/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 364/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 538/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov. 93h) Napríklad nariadenie Rady (ES) č. 1698/2005 z 20. septembra 2005 o podpore rozvoja vidieka prostredníctvom Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV) (Ú.v. EÚ L 277, ) v platnom znení, 8a zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Za 61 sa vkladajú 61a až 61c, ktoré vrátane nadpisov znejú: 61a Nájom pozemkov (1) Účelom nájmu pozemkov v chránených územiach je prevzatie povinnosti a zodpovednosti za zabezpečenie sústavnej starostlivosti potrebnej na udržanie určitého stavu ekosystému alebo jeho časti v záujme zachovania predmetu ochrany alebo na usmernenie vývoja na dosiahnutie priaznivého stavu predmetu ochrany na štát. (2) Štát v zastúpení organizácie ochrany prírody môže na podnet orgánu ochrany prírody uzatvoriť s neštátnym vlastníkom pozemku zmluvu o nájme pozemku v chránenom území (ďalej len nájomná zmluva ). (3) Nájomná zmluva sa spravuje ustanoveniami osobitného predpisu 93i ) o nájomnej zmluve, ak tento zákon nestanovuje inak. Na nájomnú zmluvu uzatvorenú podľa tohto zákona sa nevzťahujú ustanovenia o nájme poľnohospodárskych pozemkov a lesných pozemkov podľa osobitného predpisu. 93j ) (4) Na nájomcu prechádzajú všetky práva a povinnosti, ktoré vyplývajú z osobitných predpisov, 93k ) a ktoré súvisia s užívaním pozemku na dosiahnutie účelu nájmu. Nájomca musí prenajímateľovi poskytnúť dokumentáciu súvisiacu s účelom využitia pozemku, včítane spôsobu nakladania s pozemkom, popisu predpokladaného vývoja a očakávaného stavu pozemku po ukončení nájomnej zmluvy. (5) Nájomná zmluva sa uzatvára v písomnej forme spravidla na dobu a) najmenej päť rokov, ak sa jedná o nájom pozemku na poľnohospodárske účely, b) najmenej tridsať rokov, ak sa jedná o nájom lesného pozemku. (6) Po uplynutí dohodnutej doby sa nájomná zmluva predlžuje za rovnakých podmienok; to neplatí ak v poslednom roku platnosti nájomnej zmluvy jedna zo zmluvných strán oznámi druhej zmluvnej strane úmysel zmluvu nepredĺžiť. (7) Podrobnosti o účele nájmu, spôsobe a podmienkach vzniku, zmeny, skončenia a zániku nájomných zmlúv, určení výšky nájmu a evidencii nájomných zmlúv ustanoví ministerstvo všeobecne záväzným právnym predpisom. 61b Zmluvná starostlivosť (1) Účelom zmluvy o zabezpečení starostlivosti (ďalej len zmluva o starostlivosti ) je 13

14 zabezpečenie realizácie opatrení ochrany prírody na dobrovoľnom základe a s pomocou finančných príspevkov. Ak je možné dosiahnuť účel ochrany prírody inak ako obmedzením vlastníckeho práva, prednosť má dobrovoľnosť v konaní. (2) Štát v zastúpení organizácie ochrany prírody môže na podnet orgánu ochrany prírody uzatvoriť s vlastníkom pozemku zmluvu o starostlivosti o pozemok, ktorý nie je vo vlastníctve štátu, s cieľom dosiahnutia alebo zachovania priaznivého stavu biotopu alebo druhu. (3) Opatrenia na zabezpečenie sústavnej starostlivosti dohodnuté v zmluve o starostlivosti sú viazané k pozemkom alebo ich častiam formou vecného bremena. O zápis vecného bremena požiada organizáciu ochrany prírody, v lehote do 30 dní od uzavretia zmluvy o starostlivosti. Zápis do katastra nehnuteľností sa vykonáva záznamom. Povinnosti pre právnych nástupcov tým plynú priamo z vecného bremena a nie zo zmluvy. (4) Ak vlastník má záujem uzavrieť zmluvu o starostlivosti, je nevyhnutné aby v lehote 60 dní od kedy bol upozornený na možnosť uzatvoriť zmluvu o starostlivosti písomne požiadal organizáciu ochrany prírody o uzavretie zmluvy o starostlivosti. (5) Vlastník je povinný obhospodarovať pozemok v súlade s podmienkami určenými v zmluve o starostlivosti. (6) Štát v zastúpení organizácie ochrany prírody môže vlastníkovi poskytnúť finančný príspevok na činnosti vyvolané nepredvídateľnými okolnosťami, nad rámec dohodnutého spôsobu starostlivosti o pozemok. (7) Na zabezpečenie účelu zmluvy o starostlivosti je organizácia ochrany prírody povinná v prípade potreby poskytnúť vlastníkovi pozemku primeranú súčinnosť. (8) Podrobnosti o spôsobe, podmienkach uzatvárania zmluvy o starostlivosti, vecnom bremene, určení podmienok a výške platby a evidencii zmlúv o starostlivosti ustanoví ministerstvo všeobecne záväzným právnym predpisom. 61c Nadobúdanie pozemkov do vlastníctva štátu v chránených územiach (1) Za účelom zabezpečovania ochrany prírody môže štát v zastúpení organizácie ochrany prírody na podnet orgánu ochrany prírody nadobúdať do svojho vlastníctva pozemky v chránených územiach kúpou, ak pozemok nie je možné nadobudnúť na základe zámennej zmluvy. (2) Kúpou môže štát v zastúpení organizácie ochrany prírody nadobudnúť do vlastníctva pozemok v chránenom území najviac za cenu podľa osobitného predpisu. 93b ) (3) Kritériá pre výber vhodných pozemkov a podmienky nadobúdania pozemkov do vlastníctva štátu ustanoví ministerstvo všeobecne záväzným právnym predpisom. 61d Finančný plán 14

15 (1) Za účelom zámeny pozemkov, nájmu pozemkov, zmluvnej starostlivosti alebo kúpy pozemkov orgán ochrany prírody vypracúva a aktualizuje na základe vopred stanovených kritérií ročný finančný plán pre nadobúdanie pozemkov v chránených územiach do vlastníctva alebo správy štátu. (2) Podrobnosti o spôsobe zostavenia finančného plánu ustanoví ministerstvo všeobecne záväzným právnym predpisom.. Poznámky pod čiarou k odkazom 93e až 93g znejú: 93i) 663 až 684 Občianskeho zákonníka. 93j) Zákon č. 504/2003 Z. z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov, poľnohospodárskeho podniku a lesných pozemkov a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 93k) Napríklad zákon č. 220/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 326/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 139/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 274/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov V 65 ods. 1 písm. c) druhý bod sa slová územie medzinárodného významu nahrádzajú slovami druhy rastlín a živočíchov. 65. V 65 ods. 1 písm. g), 90 ods. 1 písm. a) a 92 ods. 1 písm. c) sa slová 7 ods. 2 nahrádzajú slovami 7a ods. 1, 7b ods V 65 ods. 1 písm. h) sa za slovo podľa vkladajú slová 7a ods. 4, 7b ods. 2 a. 67. V 65 ods. 1 písm. j) sa za slovo podľa vkladajú slová 7a ods. 3 a. 68. V 65 ods. 1 písmeno k) znie: k) zriaďuje a riadi organizácie ochrany prírody, 74 ) ktorých prostredníctvom zabezpečuje výkon štátnej ochrany prírody a krajiny,. 69. V 65 ods. 2 uvádzacej vete sa vypúšťajú slová písm. k) bodu 17 a odseku V 65 ods. 2 písm. a) sa vypúšťajú slová a ich evidenčné číslo určené ministerstvom poverenou organizáciou ochrany prírody, ak sa vyžaduje podľa tohto zákona. 71. V 65 ods. 2 písmeno e) znie: e) deň právoplatnosti rozhodnutia o uložení sankcie a jeho číslo, označenie orgánu ochrany prírody, ktorý sankciu uložil, druh sankcie a označenie protiprávneho konania, za ktoré bola sankcia uložená,. 72. V 65 sa vypúšťa odsek Za 65 sa vkladá 65a, ktorý vrátane nadpisu znie: 65a Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky (1) Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky je odborná organizácia ochrany prírody a krajiny s celoslovenskou pôsobnosťou zriadená ministerstvom, ktorá zabezpečuje úlohy na úseku ochrany prírody a krajiny podľa tohto zákona a osobitných predpisov. 98a ) 15

16 (2) Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky a) obstaráva a zabezpečuje starostlivosť o osobitne chránené časti prírody a krajiny vrátane vykonávania ich revízie a štátneho dozoru, b) zabezpečuje odchyt, umiestnenie a likvidáciu inváznych druhov živočíchov a odstraňovanie inváznych druhov rastlín, c) vyhodnocuje údaje a navrhuje opatrenia na zmiernenie nepriaznivého vplyvu náhodného odchytu, zraňovania a usmrcovania chránených živočíchov, d) plní funkcie chovnej a rehabilitačnej stanice, e) vedie centrálnu evidenciu chránených živočíchov a chránených rastlín, ktoré sú v držbe fyzických a právnických osôb mimo ich prirodzeného výskytu v biotopoch, f) určuje držiteľom chránených živočíchov a chránených rastlín evidenčné číslo, ktoré tvorí poradové číslo z evidencie osôb podľa písm. e) a posledné dvojčíslo kalendárneho roka, v ktorom bolo pridelené, g) vyhotovuje, obstaráva a vedie vybranú dokumentáciu ochrany prírody a krajiny a iné odborné podklady s ňou súvisiace, poskytuje informácie z nej a realizuje vybrané opatrenia z nej vyplývajúce, h) vytvára, dopĺňa a zabezpečuje využívanie štátneho zoznamu, i) vykonáva výskum osobitne chránených častí prírody a krajiny a vedie evidenciu správ o výsledkoch ich výskumu, j) spracováva odborné stanoviská pre rozhodovaciu a inú činnosť orgánov ochrany prírody, k) spravuje jaskyne, ako aj pozemky v chránených územiach, ktoré má v nájme, výpožičke, alebo ktoré nadobudla prevodom vlastníckeho práva alebo prevodom správy majetku štátu, a pozemky v chránených územiach, ktoré boli nadobudnuté do vlastníctva štátu podľa 61c a 63, alebo ktoré sú predmetom nájmu podľa 61a, l) vykonáva monitoring stavu a zmien prírodných ekosystémov v meniacich sa ekologických podmienkach a zabezpečuje opatrenia na udržanie a zlepšenie ich ekologickej stability, m) vykonáva kultúrno-výchovnú, propagačnú a edičnú činnosť v oblasti ochrany prírody a krajiny, zabezpečuje činnosť informačných stredísk a iných zariadení ochrany prírody a krajiny, n) zúčastňuje sa na medzinárodnej spolupráci a na uskutočňovaní medzinárodných programov, projektov a dohovorov v oblasti ochrany prírody a krajiny, o) plní ďalšie úlohy vo veciach ochrany prírody a krajiny ustanovené v druhej až štvrtej časti tohto zákona alebo úlohy uvedené v jej štatúte. (3) Evidencia podľa odseku 2 písm. e) obsahuje najmä a) meno, priezvisko a trvalý pobyt držiteľa jedinca, alebo názov alebo obchodné meno a sídlo alebo miesto podnikania držiteľa jedinca, b) evidenčné číslo držiteľa jedinca, ak sa vyžaduje podľa tohto zákona, c) názov druhu a opis jedinca, spôsob jeho označenia, špecifikáciu jeho množstva alebo hmotnosti, pôvodu podľa 42 a číslo dokladu, na ktorého základe bol určený, d) opis pestovného alebo chovného zariadenia, v ktorom je jedinec umiestnený. (4) Na úlohy, ktoré zabezpečuje Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky sa nevzťahujú zákazy podľa 14 až 16, 24, 34 a 35 a nevyžadujú sa súhlasy podľa 14 až 16 a 24.. Poznámka pod čiarou k odkazu 98a znie: 98a) Napríklad 4 ods. 5 zákona č. 139/2002 Z.z., 21 zákona č. 15/2005 Z.z. v znení zákona č. 447/2012 Z.z... 16

17 74. V 67 písm. c) sa vypúšťajú slová chráneného areálu, prírodnej rezervácie, 75. V 67 sa vypúšťa písmeno p). Doterajšie písmená q) až z) sa označujú ako písmená p) až y). 76. V 68 písm. f) sa slová písm. d) až f), k) a p) nahrádzajú slovami písm. d) až f), k), p) a r) až t). 77. V 68 písm. g) sa slová 4 ods. 2 a 5, 7 ods. 5 nahrádzajú slovami 4 ods. 2, 5 a 7, 7b ods V 68 písmeno h) znie: h) koná a rozhoduje vo veciach podľa 9 ods. 1 písm. l), 13 ods. 2 písm. a) a podľa 47 a 48, ak sa má činnosť vykonávať v územiach s tretím stupňom ochrany a na pozemkoch vo vlastníctve obce okrem pozemkov, ktoré obec zverila do správy; ak sú na to závažné dôvody môže si pôsobnosť obce vo veciach podľa 9 ods. 1 písm. l), 13 ods. 2 písm. a), 47 a 48 vyhradiť aj v iných prípadoch, najmä ak sa má činnosť vykonávať v chránených územiach alebo ich ochranných pásmach alebo významných krajinných prvkoch,. 79. V 68 písm. i) sa slová 7 ods. 6 a 7 nahrádzajú slovami 7a ods. 6, 7b ods. 4 a 5 a slová 103 ods. 2 sa nahrádzajú slovami 103 ods. 2 a V 82 ods. 7 sa za slová do troch vkladá slovo pracovných. 81. V 87 ods. 2 sa slová 7 ods. 5 nahrádzajú slovami 7b ods V 90 ods. 1 písm. b) a 92 ods. 1 písm. d) sa slová 7 ods. 3 nahrádzajú slovami 7a ods. 4 a 7, 7b ods V 90 ods. 1 písm. g) a 92 ods. 1 písm. i) sa za slovo podľa vkladajú slová 4 ods. 5 a 7 alebo. 84. V 90 ods. 1 písm. l) a 92 ods. 1 písm. n) sa slová 7 ods. 4 nahrádzajú slovami 7a ods. 5, 7b ods V 94 ods. 5 sa vypúšťajú slová a 24 ods V 98 ods. 1 písm. a) sa slová alebo pastierskeho, nahrádzajú slovami a voľne pusteného pastierskeho. 87. V 98 odsek 2 znie: (2) Náhradu škody na rybách možno poskytnúť, ak škoda bola spôsobená určeným živočíchom, ktorý sa v čase a na mieste vzniku škody preukázateľne zdržiava. Ak bola škoda na rybách v rybochovnom zariadení spôsobená určeným živočíchom, ktorý nie je voľne žijúcim vtákom, poskytne sa náhrada škody, ak toto zariadenie bolo v čase rozhodujúcej udalosti dostatočne oplotené a na prípadnom prítoku a odtoku vody opatrené mriežkami brániacimi vniknutiu určeného živočícha. Ak bola škoda na rybách spôsobená určeným 17

18 živočíchom, ktorý je voľne žijúcim vtákom, náhrada sa poskytne, len ak v lokalite, kde došlo k vzniku škody, nebola orgánom ochrany prírody celoročne povolená výnimka z podmienok druhovej ochrany podľa 35 ods. 1 písm. a) až c) V 98 odsek 4 znie: (4) Náhradu škody na včelstvách a včelárskych zariadeniach možno poskytnúť, ak včelárske zariadenie bolo v čase rozhodujúcej udalosti trvale oplotené alebo v elektrickom ohradníku sa dopĺňa odsekom 5, ktorý znie: (5) Náhradu škody nemožno poskytnúť, ak škoda bola spôsobená určeným živočíchom mimo doby jeho druhovej ochrany podľa tohto zákona V 99 ods. 1 písm. a) sa slová tridsaťnásobku minimálnej mzdy nahrádzajú slovami tridsaťnásobku priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v hospodárske Slovenskej republiky zistenej Štatistickým úradom Slovenskej republiky za predchádzajúci kalendárny rok (ďalej len priemerná mesačná mzda ) a slová dvadsaťnásobku minimálnej mzdy sa nahrádzajú slovami dvadsaťnásobku priemernej mesačnej mzdy. 91. V 99 ods. 3 sa na konci pripája táto veta: Pri škode na domestikovaných živočíchoch, pastierskych psoch a rybách sa uhradí len škoda, ktorá vznikla v dôsledku ich usmrtenia alebo zranenia spôsobeného určeným živočíchom V 103 ods. 6 sa na konci pripája táto veta: Ak orgán ochrany prírody nerozhodne o vydaní alebo nevydaní súhlasu alebo povolení alebo nepovolení výnimky zo zákazu alebo nevydá vyjadrenie v zákonom stanovenej lehote, predpokladá sa, že vydal rozhodnutie o súhlase alebo rozhodnutie o povolení výnimky alebo je jeho vyjadrenie súhlasné V 103 ods. 10 sa za slovo prerokujú vkladajú slová a dohodnú. 94. Za 104a sa vkladá 104b, ktorý vrátane nadpisu znie: 104b Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od (1) Konania, ktoré boli začaté a právoplatne neukončené do , sa dokončia podľa doterajších predpisov. (2) Zákaz držby a prepravy inváznych druhov živočíchov a obchodovania s nimi podľa 7a ods. 4 sa nevzťahuje na živočíchy, ktoré boli predmetom držby k (3) Chránené územia a ich ochranné pásma vyhlásené do účinnosti tohto zákona sa považujú za chránené územia a ich ochranné pásma vyhlásené podľa tohto zákona V 105a sa slová akty Európskych spoločenstiev a nahrádzajú slovami záväzné akty. 18

19 96. Slová stav ochrany druhu vo všetkých tvaroch sa v celom texte zákona nahrádzajú slovami stav druhu v príslušnom tvare a slová stav ochrany biotopu vo všetkých tvaroch sa v celom texte zákona nahrádzajú slovami stav biotopu v príslušnom tvare. 97. Príloha č. 2 vrátane nadpisu znie: Príloha č. 2 k zákonu č. 543/2002 Z.z. ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNE ZÁVÄZNÝCH AKTOV EURÓPSKEJ ÚNIE 1. Smernica Rady 92/43/EHS z 21. mája 1992 o ochrane prirodzených biotopov a voľne žijúcich živočíchov a rastlín (Mimoriadne vydanie Ú.v. EÚ, kap. 15/zv. 2; Ú.v. ES L 206, ) v znení smernice Rady 97/62/ES z 27. októbra 1997 (Mimoriadne vydanie Ú.v. EÚ, kap. 15/zv. 4; Ú.v. ES L 305, ) v znení nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1882/2003 z 29. septembra 2003 (Mimoriadne vydanie Ú.v. EÚ, kap. 1/zv. 4; Ú.v. EÚ L 284, ) v znení Aktu o podmienkach pristúpenia Rakúska, Švédska a Fínska (Ú.v. ES C 241, ) [upravené rozhodnutím Rady 95/1/ES, Euratom, ESUO (Ú.v. ES L 1, )] v znení Aktu o podmienkach pristúpenia Českej republiky, Estónskej republiky, Cyperskej republiky, Lotyšskej republiky, Litovskej republiky, Maďarskej republiky, Maltskej republiky, Poľskej republiky, Slovinskej republiky a Slovenskej republiky a o úpravách zmlúv, na ktorých je založená Európska únia (Ú.v. EÚ L 236, ) v znení smernice Rady 2006/105/ES z 20. novembra 2006 (Ú.v. EÚ L 363, ). 2. Smernica Rady 1999/22/ES z 29. marca 1999 o chove voľne žijúcich živočíchov v zoologických záhradách (Mimoriadne vydanie Ú.v. EÚ, kap. 15/zv. 4; Ú.v. ES L 94, ). 3. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/147/ES z 30. novembra 2009 o ochrane voľne žijúceho vtáctva (Ú.v. EÚ L 20, ).. Tento zákon nadobúda účinnosť... Čl. II 19