JEDNOTLIVÉ DRUHY OBČIANSKEHO PROCESU

Veľkosť: px
Začať zobrazovať zo stránky:

Download "JEDNOTLIVÉ DRUHY OBČIANSKEHO PROCESU"

Prepis

1 OBSAH C u p id e te m p u s f u g i t...15 Slovo n a ú v o d...16 P re d h o v o r k p r v é m u v y d a n i u P re d h o v o r k d r u h é m u v y d a n iu...18 P re d h o v o r k tr e tie m u v y d a n iu...19 P re d h o v o r k š tv r té m u v y d a n i u S k ra tk y a z n a č k y P R V Á Č A S Ť Š T Á T N E Z R I A D E N I E A P R Á V N Y P O R I A D O K A N T I C K É H O R Í M A I. k a p i t o l a R Í M S K E Š T Á T N E Z R I A D E N I E 1. A N TIC K Ý RÍM V ŠE O B E C N Ý P O H Ľ A D O B D O B IE K R Á Ľ O V S T V A O B D O B IE R E P U B L IK Y O B D O B IE P R IN C IP Á T U O B D O B IE A B S O L Ú T N E H O C IS Á R S T V A...41 II. k a p i t o l a R Í M S K Y P R Á V N Y P O R I A D O K 6. RÍM SK Y PR Á V N Y PO R IA D O K - V ŠE O B E C N Ý P O H Ľ A D V EREJN É PR Á V O (IU S P U B L IC U M ) SÚ K R O M N É PR Á V O (IU S PR IV A T U M )...54 I. Občianske právo (ius civile)...55 II. Úradnícke právo (ius honorarium)...56 III. Cudzinecké právo (ius gentium) IV. Prirodzené právo (ius naturale) V. Cudzie národné práva V Ý ZN A M R ÍM SK E H O PRÁVA SÚ K R O M N É H O V D EJIN Á C H PR Á V N E J K U L T Ú R Y SY STÉM V Ý K L A D U I I I. k a p i t o l a P R A M E N E P R Á V A 12. PR A M EN E V Z N IK U R ÍM SK E H O PRÁVA S Ú K R O M N É H O...61 I. Pojem pramene vzniku práva II. Ius Papirianum III. Obyčajové právo (consuetudo) IV. Zákony (leges a plebiscita) V. Uznesenia senátu (senatus consulta)...63 VI. Nariadenia úradníkov (edicta magistratuum)...64 VII. Právna veda (jurisprudentia) Vili. Cisárske nariadenia (constitutiones principům) IX. Predjustiniánske zbierky rímskeho práva JU S T IN IÁ N S K A K O D IF IK Á C IA I. Ciele kodifikácie II. Kodifikačné práce... 7<'

2 III. Codex lustinianus IV. Digesta...76 V. Institutiones...77 VI. Codex lustinianus repetitae praelectionis...77 VII. Novellae R ÍM SK E PR Á V O PO JU S T IN IÁ N S K E J K O D IF IK Á C II I. Rímske právo vo východnej Európe...77 II. Rímske právo v západnej Európe III. Rímskoprávne vplyvy na území bývalého Cesko-Slovenska Veľká Morava Rímske právo v Čechách a na Morave Rímske právo na Slovensku IV. Rímske právo v Anglicku...85 DRUHÁ ČASŤ OBČIANSKE PRÁVO PROCESNÉ IV. kapitola SUBJEKTÍVNE PRÁVO A ŽALOBA 15. SU B JE K T ÍV N E P R Á V O I. Pojem subjektívne právo II. Druhy subjektívnych práv Ž A L O B A A N Á M IE T K A...89 I. Žaloba (actio)...89 II. Druhy žalôb...90 III. Námietka...93 V. kapitola RÍMSKY OBČIANSKY PROCES 17. PR E D PO K L A D Y R ÍM SK EH O O B Č IA N S K E H O P R O C E S U...95 I. Historický pohľad na občiansky proces II. Orgány súdnej ochrany III. Sporové strany VI. kapitola JEDNOTLIVÉ DRUHY OBČIANSKEHO PROCESU 18. LEG ISA K Č N Ý P R O C E S I. Všeobecná charakteristika II. Legis actio sacramento III. Legis actio per iudicis arbitri ve postulationem IV. Legis actio per condictionem V. Legis actio per manus iniectionem VI. Legis actio per pignoris capionem FO R M U LO V Ý P R O C E S I. Všeobecná charakteristika II. Konanie pred magistrátom (in iure) III. Žalobná formula IV. Konanie pred sudcom (apud iudicem) V. Výkon (exekúcia) rozsudku K O G N IČ N Ý P R O C E S I. Všeobecná charakteristika

3 II. Zásady kogničného procesu III. Osobitné druhy procesu v poklasickej dobe M IM O Ž A L O B N Á PR ÉTO R SK Á O C H R A N A I. Všeobecná charakteristika II. Interdikty (interdicta) III. Navrátenie do predošlého stavu (restitutio in integrum) IV. Prétorské stipulácie V. Uvedenie do držby (missio in possessionem) TRETIA ČASŤ OSOBY VII. kapitola PRIRODZENÉ OSOBY 22. PR Á V N A S P Ô S O B IL O S Ť P R IR O D Z E N Ý C H O S Ô B I. Pojem právna spôsobilosť II. Vznik a zánik právnej spôsobilosti III. Obmedzenie právnej spôsobilosti STAV SL O B O D Y (STATUS LIBERTA TIS) I. Vznik otroctva II. Zánik otroctva III. Prepustenej (libertini) IV. Kolóni (coloni) O B Č IA N STV O (STATUS C IV IT A T IS ) I. Rímski občania (cives Romani) II. Latini (Latini)... I33 III. Cudzinci (peregrini)... I R O D IN A (STATUS FA M IL IA E ) I. Všeobecná charakteristika... I34 II. Moc hlavy rodiny (patria potestas) III. Agnátska rodina IV. Kognátska rodina...i37 V. Majetkovoprávne postavenie nesvojprávnych osôb (alieni iuris) VI. Manželstvo (matrimonium)...i39 VII. Majetkové vzťahy medzi manželmi S P Ô SO B IL O SŤ PR Á V N E K O N A Ť I. Spôsobilosť právne konať a jej druhy II. Obmedzenia spôsobilosti právne konať PO R U Č N ÍC T V O A O P A T R O V N ÍC T V O I. Poručníctvo (tutela)...i45 II. Opatrovníctvo (eura) VIII. kapitola PRÁVNICKÉ OSOBY 28. D RUHY PR Á V N IC K Ý C H O S Ô B I. Všeobecne... I4g II. Korporácie III. Nadácie a ústavy...150

4 STVRTA CAST ZÁKLADNÝ MECHANIZMUS PRÁV A POVINNOSTÍ IX. kapitola PRÁVNE SKUTOČNOSTI A PRÁVNE ÚKONY 29. PRÁVNE S K U T O Č N O S T I I. Právna skutočnosť II. Delenie právnych skutočností III. Následky právnych skutočností PRÁVNE Ú K O N Y I. Súkromná autonómia II. Právny úkon III. Delenie právnych úkonov IV. Náležitosti právneho úkonu V. Obsahové zložky právneho úkonu X. kapitola VÔĽA, JEJ PREJAV A POHNÚTKA 31. VÔĽA K O N A JÚ C E H O PREJAV V Ô L E N EZH O D A V Ô LE S PR E JA V O M V Ý ZN A M VADNEJ P O H N Ú T K Y I. Psychické donútenie II. Podvod VADY PR Á V N EH O Ú K O N U V ED Ľ A JŠIE ZLO ŽK Y PR Á V N EH O Ú K O N U I. Všeobecná charakteristika II. Podmienka III. Uloženie času IV. Doložky Z A S T Ú P E N IE I. Priame zastúpenie II. Nepriame zastúpenie PIATA ČASŤ VECNÉ PRÁVO XI. kapitola POJEM A SYSTÉM VECNÉHO PRÁVA XII. kapitola VEC 38. POJEM V E C R O ZD ELEN IE V E C Í Nehnuteľné a hnuteľné veci Druhové a individuálne veci Spotrebiteľné a nespotrebiteľné veci Deliteľné a nedeliteľné veci Jednotné, zložené a hromadné veci Súčasť veci a príslušenstvo Plody

5 XIII. kapitola DRŽBA A JEJ OCHRANA 40. POJEM D R Ž B A D EJIN Y R ÍM SK EJ D R Ž B Y D R U H Y D R Ž B Y I. Civilná držba (possessio civilis) II. Naturálna držba (naturalis possessio, detencia) III. Interdiktná držba (possessio ad interdicta) IV. Oprávnená držba (possessio iusta) V. Vadná držba (possessio vitiosa) VI. Dobromyseľná držba (possessio bonae fidei) VII. Držba na účely vydržania (possessio ad usucapionem) N A D O B U D N U T IE D R Ž B Y I. Corpore et animo Nadobudnutie držby corpore Nadobudnutie držby animo II. Spôsoby nadobudnutia držby Okupácia veci (occupatio Odovzdanie veci (traditio III. Nadobudnutie držby tretím i TRV A N IE A Z Á N IK D R Ž B Y I. Zánik držby corpore et animo II. Zánik držby corpore III. Zánik držby anim o IV. Zánik držby so zreteľom na subjekt V. Zánik držby so zreteľom na predmet S U B JE K T D R Ž B Y PR ED M ET D R Ž B Y I. Držba veci II. Držba práva O C H R A N A D R Ž B Y I. Právna ochrana držby Interdictum uti possidetis Interdictum utrubi Interdictum unde vi Interdictum de vi armata Interdictum de precario II. Mimoprávna ochrana držby XIV. kapitola VLASTNÍCKE PRÁVO 48. D EJIN Y R ÍM S K E H O V L A S T N ÍC K E H O PR Á V A I. Vlastníctvo v starorímskom práve II. Vlastníctvo v predklasickom a klasickom práve III. Vlastníctvo v poklasickom a justiniánskom práve POJEM V L A S T N ÍC K E PR Á V O O B SA H V L A S T N ÍC K E H O P R Á V A...205

6 51. D R U H Y V L A S T N ÍC K E H O PR Á V A I. Kviritské vlastníctvo II. Bonitárne vlastníctvo III. Provinčné vlastníctvo IV. Vlastníctvo cudzincov O B M E D Z E N IA V L A S T N ÍC K E H O PR Á V A I. Všeobecne II. Obmedzenia vo verejnom záujm e III. Obmedzenia v súkromnom záujme L Previsnutie konárov Prepadnutie plodov (procidere) Núdzová cesta Zákaz imisií Odrazenie dažďovej vody Zábezpeka na náhradu budúcej škody (cautio damni infecti) Zákaz pokračovať v stavbe (operis novi nuntiatio) S P O L U V L A S T N ÍC T V O I. Vlastníctvo spoločnou rukou (consortium) II. Podielové spoluvlastníctvo (communio pro indiviso, condominium) III. Zánik spoluvlastníctva N A D O B U D N U T IE A Z Á N IK V L A S T N ÍC K E H O PR Á V A I. Pôvodné spôsoby nadobudnutia vlastníckeho práva L Všeobecne Occupatio Nadobudnutie vlastníckeho práva spojením, splynutím, zmiešaním a spracovaním Nadobudnutie vlastníckeho práva k plodom (fructus) II. Vydržanie III. Odvodené spôsoby nadobudnutia vlastníckeho práva Všeobecne Mancipatio In iure cessio Traditio ex iusta causa IV. Exkurz V. Zánik vlastníckeho práva O C H R A N A V L A S T N ÍC K E H O PR Á V A I. Rei vindicatio II. Actio negatoria III. Actio Publiciana XV. kapitola VECNÉ PRÁVA K CUDZEJ VECI (IURA IN RE ALIENA) Všeobecne S L U Ž O B N O S T I (S E R V IT U T E S ) I. Všeobecne o služobnostiach II. Pozemkové služobnosti (servitutes praediorum) III. Osobné služobnosti (servitutes personae)...249

7 1. Požívacie právo (ususfructus) Užívacie právo (usus) a iné osobné služobnosti OSTATNÉ UŽÍVACIE V EC N É PR Á V A I. Dedičný nájom (emphyteusis) II. Dedičné právo stavby (superficies) ZÁ L O ŽN É P R Á V O I. Pojem, podstata a účel záložného práva II. Druhy záložného práva Fiducia (cum creditore contracta) Ručný záloh (pignus) Zmluvný záloh (hypotheca) III. Predmet záložného práva (záloh) IV. Obsah záložného práva Právo držby (ius possidendi) Právo záloh predať (ius distrahendi) V. Viacnásobný záloh veci VI. Zriadenie záložného práva VII. Zánik záložného práva VIII. Ochrana záložného práva ŠIESTA ČASŤ ZÁVÄZKOVÉ PRÁVO XVI. kapitola VŠEOBECNÁ CHARAKTERISTIKA ZÁVÄZKOV 59. PODSTATA Z Á V Ä Z K O V I. Význam záväzkov II. Definícia záväzku III. Vývoj záväzkov IV Civilné záväzky V. Naturálne záväzky DELEN IE Z Á V Ä Z K O V I. Záväzky podľa prameňa ich vzniku II. Záväzky z kontraktov III. Záväzky z protiprávnych úkonov IV. Dohody SU B JEK TY Z Á V Ä Z K O V I. Osobný charakter záväzku II. Delené záväzky III. Kumulatívne záväzky IV. Solidárne záväzky V. Prevod pohľadávky a záväzku Všeobecne Postúpenie pohľadávky (cessio) Prevod záväzku (prevzatie dlhu) Zmluvy v prospech a na ťarchu tretích VI. Vedľajšie záväzky Ručenie Constitutum debiti

8 3. Intercesia Adjektická zodpovednosť Vedľajší veriteľ P R E D M E T Z Á V Ä Z K O V I. Plnenie a jeho náležitosti H. Druhové a individuálne plnenie III. Deliteľné a nedeliteľné plnenie IV. Určité a neurčité plnenie V. Alternatívny záväzok a alternatívna možnosť plnenia VI. Vedľajšie plnenia Z Á N IK Z Á V Ä Z K O V I. Všeobecne o zániku záväzkov H. Zánik záväzkov podľa civilného práva Splnenie (solutio) Odpustenie dlhu Novácia a delegácia Ostatné civilné dôvody zániku záväzku III. Zánik záväzkov podľa prétorského práva Dohoda o odpustení dlhu Započítanie (compensatio) Z O D P O V E D N O S Ť Z A N E S P L N E N IE Z Á V Ä Z K U I. Nesplnenie záväzku II. Spôsobenie a zavinenie nesplnenia III. Náhrada škody IV. Omeškanie dlžníka a veriteľa V. Scudzenie na škodu veriteľov XVII. kapitola JEDNOTLIVÉ DRUHY KONTRAKTOV 65. R E Á L N E K O N T R A K T Y I. Pôžička (mutuum)... 30] II. Vypožičanie (commodatum) III. Úschova (depositum) IV. Ručný záloh (pignus) V E R B Á L N E A L IT E R Á R N E K O N T R A K T Y I. Verbálne kontrakty Stipulácia (stipulatio)... 3O5 2. Iné verbálne kontrakty II. Literárne kontrakty K O N S E N Z U Á L N E K O N T R A K T Y I. Kúpna zmluva (emptio - venditio)... 3O8 И. Nájom (locatio conductio)... 3 ]3 1. Všeobecná charakteristika Nájom veci (locatio conductio rei) Pracovná zmluva (locato conductio operarum) Zmluva o diele (locatio conductio operis) III. Spoločenská zmluva (societas)... 3 ] g IV. Príkazná zmluva (mandatum)

9 XVIII. kapitola ROZŠÍRENIE KONTRAKTUÁLNEHO SYSTÉMU 68. N E P O M E N O V A N É K O N T R A K T Y (C O N T R A C T U S IN N O M IN A T I) D O H O D Y (P A C T A ) A D A R O V A N IE (D O N A T IO ) I. Dohody (pacta) Všeobecne o dohodách Vedľajšie dohody (pacta adiecta) Prétorské dohody Zákonné dohody (pacta legitima) II. Darovanie (donatio) K V Á Z IK O N T R A K T Y (Q U A S I EX C O N T R A C T U ) I. Všeobecne II. Obstaranie cudzích záležitostí bez príkazu (negotiorum gestio) III. Bezdôvodné obohatenie IV. Ostatné kvázikontrakty XIX. kapitola PROTIPRÁVNE ÚKONY (DELICTA) A TRESTNÉ ČINY (CRIMINA) 71. Z Á V Ä Z K Y Z P R O T IP R Á V N Y C H Ú K O N O V (EX D E L IC T O ) I. Všeobecne o záväzkoch z deliktov II. Civilné delikty Krádež (furtum) Protiprávne poškodenie veci (damnum iniuria datum) Lúpež (rapina) Urážka (iniuria, contumelia) III. Prétorské delikty IV. Kvázidelikty T R E S T N É Č IN Y (C R IM IN A ) I. Všeobecne II. Trestné činy (crimina) III. Tresty a trestný proces IV. Mimoriadne trestné konanie (cognitio extra ordinem) SIEDMA ČASŤ DEDIČSKÉ PRÁVO XX. kapitola CHARAKTERISTICKÉ ČRTY RÍMSKEHO DEDIČSKÉHO PRÁVA 73. D E D E N IE A JE H O V Ý V O J V R ÍM E I. Pojem, predmet a význam dedenia II. Vývoj právnych úprav dedenia XXI. kapitola JEDNOTLIVÉ DRUHY DEDENIA 7 4. D E D E N IE ZO Z Á V E T U I. Závet (testamentum) a závetná spôsobilosť (testamenti factio) II. Formy závetu III. Obsah závetu IV. Neplatnosť a neúčinnosť závetu

10 75. D E D E N IE Z O Z Á K O N A (A B IN T E S T A T O ) I. Pojem dedenie zo zákona II. Dedenie zo zákona podľa civilného práva III. Dedenie zo zákona podľa prétorského práva IV. Dedenie zo zákona v období cisárstva V. Dedenie zo zákona podľa justiniánskych noviel D E D E N IE PR O T I Z Á V E T U (C O N T R A T A B U L A S ) I. Všeobecne o dedení proti závetu II. Formálne právo dediť III. Materiálne právo dediť IV. Justiniánska úprava XXII. kapitola DÔSLEDKY NADOBUDNUTIA DEDIČSTVA 77. N A D O B U D N U T IE D E D IČ S T V A A Z O D P O V E D N O S Ť D E D IČ O V ZA D L H Y I. Druhy a spôsoby nadobudnutia dedičstva II. Postúpenie dedičstva a prevod práva nadobudnúť dedičstvo III. Obmedzenia nadobudnutia dedičstva...' IV. Zodpovednosť dediča za dlhy poručiteľa V. Spoludedičia VI. Ochrana dediča XXIII. kapitola SINGULÁRNA SUKCESIA PRE PRÍPAD SMRTI 78. O D K A Z Y (L E G A T A ), F ID E IK O M IS Y (F ID E IC O M IS SA ) A D A R O V A N IE PR E P R ÍP A D S M R T I I. Všeobecne o singulárnej sukcesii pre prípad sm rti II. Odkazy III. Fideikomisy IV. Darovanie pre prípad sm rti Latinské právne pravidlá Bibliografia Synoptická tabuľka Mapa Vecný register Register prameňov...412