VSEOBECNE ZAVAZNE NARIADENIE

Veľkosť: px
Začať zobrazovať zo stránky:

Download "VSEOBECNE ZAVAZNE NARIADENIE"

Prepis

1 Obec Pincina v sulade s ustanovenim 6 ods.l zakona c. 369/1990 Zb. o obecnom zriadeni v zneni neskorsich predpisov a ustanoveniami 7 ods.4, 8 ods.2, 12 ods.2 a 3, 16 ods.2, 17 ods. 2,3,4 a 6, 20 ods.3, 21 ods.2, 103 ods.l a 2 zakona c. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunalne odpady a drobne stavebne odpady, v zneni neskorsich predpisov, v y d a v a VSEOBECNE ZAVAZNE NARIADENIE o dani z nehnutcl'nosti, miestnych daniach a miestnom poplatku za komunalne odpady a drobne stavebne odpady a o podmienkach urcovania a vyberania dane a miestneho poplatku na lizemi obce Pincina na rok 2016 c. 1/2016 UVODNE PRVA CAST USTANOVENIE 1 I/ Obecne zastupitel'stvo v Pincinej podl'a 11 ods.4 pism.d/ zakona c. 369/1990 Zb. o obecnom zriadeni v zneni neskorsich predpisov r o z h o d l o, zev nadvaznosti na 98 zakona c. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunalne odpady a drobne stavebne odpady v zneni neskorsich predpisov, z a v a d z a s ucinnosfou od 1. januara2016 : A/miestne dane; a/ dan z nehnutel'nosti, b/ dan za psa, c/ dan za uzivanie verejneho priestranstva, d/ dan za ubytovanie, B/miestny poplatok za komunalne odpady a drobne stavebne odpady na kalendarny rok 2016, ktory je zdariovacim obdobim. 21 Zakladne ustanovenia o zdanovani pozemkov, stavieb a bytov sii uvedene v druhej casti zakona c. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunalne odpady a drobne stavebne odpady, /d'alej len,,zakon o miestnych daniach"/, ktore upravujii postavenie dafiovnika dane z nehnutel'nosti, predmet dane z nehnutel'nosti, zaklad dane z nehnutel'nosti, zakladne rocne sadzby dane z nehnutel'nosti, ktore moze obec tymto vseobecne zavaznym nariadenim zvysit' alebo znizif, oslobodenie vybranych druhov pozemkov, stavieb a bytov a odpustenie resp. znizenie dane spravcom dane, vznik a zanik danovej povinnosti, povinnost' predkladania danoveho priznania, rozhodnutie o vyrubeni dane a platenie dane. 3/ Zakladne ustanovenia o sposobe zdanovania ostatnych miestnych dani, ktorych vypocet je uvedeny v ods. 1 A, pism. b/, c/, d/, e/, f/, tohto vseobecne zavazneho nariadenia,

2 ktore upravuju danovnika, predmet dane a zaklade dane, sii uvedene v tretej az siedmej casti,,zakona o miestnych daniach". 4/ Zakladne ustanovenia o sposobe platenia miestneho poplatku za komunalne odpady a drobne stavebne odpady, ktory je stanoveny v ods. 1 B, tohto vseobecne zavazneho nariadenia, ktore upravuju predmet poplatku, poplatnika, sadzbu poplatku, urcenie a vyrubenie poplatku, su uvedene v desiatej casti,,zakona o miestnych daniach". DRUHA CAST DAN Z NEHNUTEENOSTI Dan z nehnutel'nosti zahfna : a/ dan z pozemkov, b/ dan zo stavieb, c/ dan z bytov a nebytovych priestorov v bytovom dome, C1.I DAN Z POZEMKOV 2 I/ Predmetom dane z pozemkov su pozemky : a/ orna poda, vinice, ovocne sady, trvale travne porasty /TTP/, b/ zahrady, c/ zastavane plochy a nadvoria, ostatne plochy, d/ lesne pozemky, na ktorych su hospodarske lesy, e/ stavebne pozemky, 2/ Na zaradenie pozemku do prislusnej skupiny podl'a druhu pozemku je urcujuce zaradenie podl'a katastra apre lesne pozemky do kategorie lesa, je urcujuci program starostlivosti o lesy. 3 I/ Zakladom dane z pozemkov pre pozemky druhu orna poda, vinice, ovocne sady a trvale travne porasty je hodnota pozemku bez porastov urcena vynasobenim vymery pozemkov v m2 a hodnoty pody za 1 m2 uvedenej v prilohe c.l zakona c.582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miesmom poplatku za komunalne odpady a drobne stavebne odpady, hodnota na m2 u ornej pody, vinic, ovocnych sadov v Pincinej je 0,3774, hodnota na m2 u TTP v k. li. Pincina je 0, Zakladom dane z pozemkov pre lesne pozemky, na ktorych su hospodarske lesy, je hodnota pozemku urcena vynasobenim vymery pozemkov v m2 a hodnoty pozemku zistenej na 1 m2 podl'a platnych predpisov o stanoveni vseobecnej hodnoty majetku. Hodnota za Im2 je 0,0338, ak danovnik hodnotu pozemku nepreukaze znaleckym posudkom.

3 3/ Zakladom dane z pozemkov pre pozemky druhu zahrada, zastavane plochy a nadvoria, ostatne plochy a stavebne pozemky je hodnota pozemku urcena vynasobenim vymery pozemkov v m2 a hodnoty pozemkov za 1 m2 uvedenej v prilohe c.2 zakona c. 582/2004 Z. z o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunalne odpady a drobne stavebne odpady. Hodnota Im2 pozemku pre zahrady, zastavane plochy a nadvoria, ostatne plochy v k. u. Pincina je 1,32 a hodnota za Im2 stavebneho pozemku v k.ii. Pincina je 13,27.! > ::u,,.:. ; '.,, dane. I/ Rocna sadzba dane z pozemkov je pre vsetky druhy pozemkov 0,25% zo zakladu 2/ Rocna sadzba dane z pozemkov uvedena v 3 ods.l tohto vseobecne zavazneho nariadenia sa v celej obci urcuje /zvysuje/ 1 8 ods.2 zakona c. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunalne odpady a drobne stavebne odpady/ takto: - za ornu podu, vinice, ovocne sady, trvale travne porasty na 0,36% zo zakladu dane, - za zahrady na 0,26% zo zakladu dane, - zastavane plochy a nadvoria a ostatne plochy na 0,26 % zo zakladu dane, - za lesne pozemky, na ktorych sii hospodarske lesy na 0,26 % zo zakladu dane, - za stavebne pozemky na 0,26 % zo zakladu dane, C1.II DAN ZO STAVIEB 5 Predmetom dane zo stavieb su vsetky stavby na uzemi obce, ktorych clenenie je vymedzene v 1 0 ods. 1 a 2,,zakona. 6 Zakladom dane zo stavieb je vymera zastavanej plochy - podorys stavby na urovni najrozsiahlejsej nadzemnej casti stavby. 7 I/ Rocna sadzba dane zo stavieb je 0,033 za kazdy aj zacaty m2 zastavanej plochy. 21 Rocna sadzba dane zo stavieb uvedena v 4 ods.l tohto vseobecne zavazneho nariadenia sav celej obci /casti obce/ urcuje /zvysuje/ / 12 ods.2 zakona c. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunalne odpady a drobne stavebne odpady/ takto:

4 a/0,033 za stavby na byvanie a drobne stavby, ktore maju doplnkovu funkciu k hlavnej stavbe, b/ 0,033 za stavby na pol'nohospodarsku produkciu, c/ 0,099 za stavby rekreacnych a zahradkarskych chat a domcekov na individualnu rekreaciu, d/0,132 za samostatne stojace garaze, samostatne stavby hromadnych garazi a stavby urcene alebo pouzivane na ucely garazovania, postavene mimo bytovych domov, e/ 0,165 za priemyselne stavby, stavby sluziace energetike, stavby sluziace stavebnictvu, stavby vyuzivane na skladovanie vlastnej produkcie, f/ 0,332 za stavby na ostatnu podnikatel'sku a zarobkovu cinnosf, skladovanie a administrativu. 3/ RoSna sadzba dane zo stavieb uvedena v 6 ods.2 tohto vseobecne zavazneho nariadenia sa zvysuje pri viacpodlaznych stavbach o 0,025 za kazdy aj zacaty m2 zastavanej plochy za kazde d'alsie podlazie okrem prveho nadzemneho podlazia / 12 ods.3 zakona c. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunalne odpady a drobne stavebne odpady/. obce. Cl. Ill DAN Z BYTOV 8 Predmetom dane z bytov su byty a nebytove priestory v bytovych domoch na uzemi 9 Zakladom dane z bytov je vymera podlahovej plochy bytu alebo nebytoveho priestoru v bytovom dome. 10 I/ Rocna sadzba dane z bytov je 0,033 za kazdy aj zacaty m2 podlahovej plochy bytu a nebytoveho priestoru. 21 Rocna sadzba dane z bytov uvedena v 9 ods.l tohto vseobecne zavazneho nariadenia sa v celej obci je stanovena / 16 ods.2 zakona c. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunalne odpady a drobne stavebne odpady/ na sumu 0,033 za kazdy aj zacaty m2 podlahovej plochy bytu a nebytoveho priestoru. C1.IV SPOLOCNE USTANOVENIA K DANI Z NEHNUTEENOSTI 11

5 Oslobodenie od dane a znizenie dane I/ Spravca dane ustanovuje, ze vroku 2016 poskytuje oslobodenie od dane z pozemkov / 17 ods. zakona c. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunalne odpady a drobne stavebne odpady / na: - pozemky, na ktorych sii cintoriny, - pozemky uzivane skolami a skolskymi zariadeniami, - pozemky verejne pristupnych parkov a sportovisk, II Spravca dane ustanovuje, ze poskytuje oslobodenie od dane zo stavieb a oslobodenie od dane z bytov / 17 ods.3 zakona c. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunalne odpady a drobne stavebne odpady/ na: - stavby alebo byty sliiziace skolam, skolskym a zdravotnickym zariadeniam, - stavby sliiziace socialnej pomoci, 3/ Spravca dane ustanovuje, ze poskytuje znizenie dane zo stavieb a bytov / 17 ods.3 zakona c. 582/2004 Z.z.o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunalne odpady a drobne stavebne odpady/ takto: -50% z dafiovej povinnosti na stavby na byvanie a byty vo vlastnictve obcanov starsich ako 70 rokov, ktore sluzia na ich trvale byvanie. 12 I/ Daftova povinnosf danovnikovi vznika 1. januara zdanovacieho obdobia nasledujuceho po zdanovacom obdobi, v ktorom sa danovnik stal vlastnikom, spravcom, najomcom alebo uzivaterom nehnutel'nosti, ktora je predmetom dane s tym, ze danove priznanie je danovnik povinny podaf do 31. januara Na vyrubenie dane z nehnutel'nosti je rozhodujuci stav k 1. januaru zdanovacieho obdobia. V pripade nadobudnutia nehnutel'nosti vydrazenim v priebehu roka daflova povinnosf vznika prvy dnom mesiac nasledujuceho po dni, v ktorom sa vydrazitel' stal vlastnikom nehnutel'nosti alebo prvym dfiom mesiaca nasledujuceho po dni schvalenia priklepu sudom. Pri nadobudnuti nehnutefnosti dedenim v priebehu roka daftova povinnosf dedicovi vznika prvym dnom mesiaca nasledujuceho po dni, v ktorom sa dedic stal vlastnikom nehnutel'nosti na zaklade pravoplatneho osvedcenia o dedicstve alebo rozhodnutim o dedicstve. 3/ Vyrubena dan z nehnutel'nosti do vysky 17 u fyzickych osob je splatna do 15 dni odo dria pravoplatnosti rozhodnutia, vyrubena dan z nehnutel'nosti vo vyske presahujiicej sumu 17, je splatna v 2 splatkach v terminoch 50%do 15 dni od pravoplatnosti rozhodnutia a 50% do prisl. zdanovacieho obdobia. U pravnickych osob je pri danovej povinnosti do 340 splatna do 15 dni odo dna pravoplatnosti rozhodnutia, u vyssej ako 340 prva splatka 50% do 15 dni od nadobudnutia pravoplatnosti rozhodnutia a druha splatka 50% do prislusneho zdanovacieho obdobia. DRUHA CAST OSTATNE MIESTNE DANE C1.V DAN ZA PSA

6 13 Predmetom dane je pes starsi ako 6 mesiacov chovany fyzickou alebo pravnickou osobou na uzemi obce. Zakladom dane je pocet psov. I/ Dan za psa je 3,50 za 1 psa rocne Spolocne ustanovenia I/ Danovnik ohlasuje vznik danovej povinnosti do 30 dni od nadobudnutia psa pisomne spolu so zapisom do evidencie psov a v tej istej lehote zaplati dan na zdanovacie obdobie. Danova povinnosf zanika prvym dnom mesiaca po pisomnom oznameni danovnika, ze nie je chovatel'om alebo drzitel'om psa. 2/ Dan za psa v d'alsich zdanovacich obdobiach je splatna do 31. januara v hotovosti do pokladne, resp. penaznou poukazkou na licet spravcu dane. C1.VI DAN ZA UZIVANIE VEREJNEHO PRIESTRANTVA 17 I/ Predmetom dane je osobitne uzivanie verejneho priestranstva. 21 Verejne priestranstvo na licely zdanovania su verejnosti pristupne pozemky vo vlastnictve obce - miestne komunikacie, chodniky, namestia /konkretne par. 1694/1, 1694/12,1694/13,1694/15,1649/9,1695/1,1695/3,1695/15 z LV c.207/. 3/ Osobitne uzivanie verejneho priestranstva je : umiestnenie zariadenia na poskytovanie sluzieb, umiestnenie stavebneho zariadenia,

7 - umiestnenie predajneho zariadenia, zariadenia cirkusu, zariadenia lunaparku a inych atrakcii, umiestnenie skladky, - trvale parkovanie vozidla mimo strazeneho parkoviska, umiestnenie zariadenia na reklamne ucely 4/ Pri ambulantnom predaji tovarov pred budovou kulturneho domu sa riadi vyberanie poplatku za uzivanie verejneho priestranstva VZN c. 1/2012 Trhovy poriadok obce. 18 Zakladom dane je vymera uzivaneho verejneho priestranstva v m2. 19 I/ Dan je 0,02 za kazdy aj zacaty m2 a kazdy aj zacaty den osobitne uzivaneho verejneho priestranstva. 20 Spolocne ustanovenia I/ Danovnik ohlasuje vznik danovej povinnosti ihned' po zacati uzivania verejneho priestranstva, zanik ohlasuje ihned' po ukonceni verejneho priestranstva u spravcu dane. 2/ Obec pisomne vyzve dafiovnika, ktory nesplni oznamovaciu povinnosf o vzniku danovej povinnosti, na jej splnenie vprimeranej lehote, ktora nemoze byt' krajsia ako 8 dni a ak dafiovnik nesplni oznamovaciu povinnosf ani na zaklade vyzvy, obec zisti zaklad dane a urci dan podl'a pomocok. 3/ Dan za uzivanie verejneho priestranstva je splatna najneskor do 15 dni odo dna nadobudnutia pravoplatnosti rozhodnutia ovyrubeni dane. Dan sa plati vhotovosti do pokladne, resp. penaznou poukazkou na ucet spravcu dane. Cl. VII DAN ZAUBYTOVANIE 21 I/ Predmetom dane je odplatne prechodne ubytovanie fyzickej osoby vzariadeni poskytujucom sluzby prechodneho ubytovania - penziony

8 21 Danovnikom je ubytovana fyzicka osoba, platitel'om dane je prevadzkovatel' zariadenia poskytujuce prechodne ubytovanie. Dan za ubytovanie je splatna pri ubytovani. 22 Zakladom dane je pocet prenocovani. 23 Dan je 0,50 za kazdii osobu a prenocovanie. 24 Spolocne ustanovenia I/ Platitel' dane - prevadzkovatel' zariadenia je povinny viesf preukaznu evidenciu ubytovanych osob na ucely dane za ubytovanie, v ktorej uvedie okrem ceny za ubytovanie i vysku zaplatenej dane danovnikom - ubytovanej osoby. 21 Platitel' dane dan odvadza spravcovi dane mesacne, v hotovosti, alebo na ucet spravcu dane, vzdy do 15. dna nasledujuceho mesiaca po prijati dane od danovnika. TRETIA CAST Cl. VIII MIESTNY POPLATOK ZA KOMUNALNE ODPADY A DROBNE STAVEBNE ODPADY 25 Predmet poplatku I/ Miestny poplatok sa plati za komunalne odpady /okrem elektroodpadov/ a drobne stavebne odpady vznikajuce na uzemi obce. 21 Poplatnikomje : a) fyzicka osoba, ktora ma v obci trvaly pobyt alebo prechodny pobyt, alebo osoba, ktora je na uzemi obce opravnena uzivat' nehnutel'nosti uvedene v 77 ods. 2 pism. a/,,zakona" b) pravnicka osoba opravnena uzivat' nehnutel'nost' na uzemi obce na iny ucel ako na podnikanie, c) podnikatef opravneny uzivat' nehnutel'nost' na uzemi obce na ucel podnikania, 3/ Poplatnik je vzdy platitel'om poplatku. V pripade spoluvlastnictva k nehnutel'nosti je platitel'om poplatku spoluvlastnikmi urceny zastupca, ked' k urceniu zastupcu spoluvlastnikmi

9 nedqjde, zastupcu urci obec. V spolocnej domacnosti poplatnikov moze plnenie povinnosti poplatnikov prevziaf jeden z nich. 26 Sadzba poplatku 1. Sadzba miestneho poplatku za komunalny odpad je 0,0246 za asobu a kalendarny den - rocny poplatok za osobu je 9,-. 2. U PO a FO podnikatel'ov plati pre rok 2016 sadzba pre vyvoz kuka nadoby 1,67 x pocet vyvozov v roku a u nadoby /bobor/ sadzba 13,42 x pocet vyvozov v roku. 3. Sadzba miestneho poplatku za drobny stavebny odpad bez obsahu skodlivin /DSO/ je 0,015 /kg. 4. Uvedene sadzby poplatku za komunalne odpady a drobne stavebne odpady platia v roku Pri urcovani sadzby miestneho poplatku za komunalne odpady a drobne stavebne odpady obec postupuje podl'a 79,,zakona". 27 Spolocne ustanovenia I/ Poplatnik je povinny pisomne ohlasit' vznik povinnosti platif miestny poplatok do jedneho mesiaca odo dna vzniku resp. zaniku poplatkovej povinnosti. Pri ohlaseni uvadza udaje uvedene v 80 ods. 1,,zakona". II Poplatnik ohlasuje aj udaje siivisiace so zmenami poplatkovej povinnosti, alebo ak ziada o znizenie poplatkovej povinnosti z dovodu ak neuziva nehnutel'nost', ktoru je opravneny uzivaf. 3/ Znizenie poplatku, resp. jeho odpustenie je mozne len, ak poplatnik preukaze, ze : - v urcenom obdobi sa nachadzal dlhodobo v zahranici, - neuzival nehnutel'nost', ktoru je opravneny uzivaf, viac ako 90 po sebe nasledujucich dni, - pri predlozeni potvrdenia o zamestnani v zahranici, resp. v tuzemsku za dobu dlhsiu ako 90 dni po sebe nasledujucich je mozne ziadaf o znizenie poplatku na 50%, t.j. na 4,5 na os. 4/ Na odstranenie tvrdosti zakona, moze obec v odovodnenych pripadoch urceny poplatok znizif, alebo odpustif - v pripade, ze obcan predlozi potvrdenie zo zaplateni poplatku za kom. odpad v mieste, kde sa obvykle zdrziava, obec popl. odpusti. 5/ Vo veciach miestneho poplatku za komunalne odpady a drobne stavebne odpady postupuje obec v sulade s ustanoveniami 77 az 83,,zakona".

10 STVRTA CAST C1.IX SPOLOCNE A ZAVERECNE USTANOVENIA KDANI Z NEHNUTEENOSTI, K MIESTNYM DANIAM A MIESTNEMU POPLATKU 28 Danove priznanie, ohlasenie daiiovej a poplatkovej povinnnsti I/ Danove priznanie k dani z nehnutel'nosti je danovnik povinny predlozif spravcovi dane do 31. januara zdanovacieho obdobia, v pripade vzniku zmien zmenu ohlasuje pisomne do 30 dni odo dna vzniku skutocnosti rozhodujiicej na vyrubenie dane. 21 Oznamovacia povinnosf vzniku a zaniku danovej povinnosti k miestnym daniam je uvedena v prislusnych spolocnych ustanoveniach k jednotlivym daniam. 3/ Oznamovacia povinnosf k vzniku resp. zaniku povinnosti platif miestny poplatok za komunalne odpady a drobne stavebne odpady je uvedena v tretej casti VZN v Vyrubovanie dane a miestneho poplatku I/ Vyrubenie dane z nehnutel'nosti vykona spravca dane kazdorocne so stavom k 1. januaru zdanovacieho obdobia jednym rozhodnutim. 21 Ostatne miestne dane sa nevyrubuju, platia sa spravcovi dane pri ohlaseni, resp. dan z osobitneho uzivania verejneho priestranstva po skonceni uzivania a ohlaseni zaniku danovej povinnosti. 3/ Spravca dane ustanovuje, ze dan v sumare nizsiu ako 3 nebude vyrubovaf ani vyberaf. / 20 ods.3 zakona c. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunalne odpady a drobne stavebne odpady/. 30 Platenie dane I/ Vyrubena dan z nehnutel'nosti je splatna do 15 dni odo dna pravoplatnosti rozhodnutia o vyrubeni dane resp. miestneho poplatku. 21 Spravca dane urcuje platenie vyrubenej dane, ktora prevysuje sumu 17 u fyzickej osoby a 340- u pravnickej osoby alebo podnikatel'a : - v dvoch splatkach, prva splatka dane je splatna do 15 dni od nadobudnutia pravoplatnosti rozhodnutia, druha splatka do 30. septembra 3/ Vlastnik nehnutel'nosti, ktory v priebehu roka 2015 vydrazi nehnutel'nost', ktora je predmetom dane z nehnutel'nosti, zaplati pomernu cast' rocnej dane za rok 2015 zacinajuc mesiacom nasledujucom po dni, v ktorom nehnutel'nost' v drazbe nadobudol.

11 CI.X 31 Zaverecne ustanovenia I/ Spravu dane z nehnutel'nosti, miestnych dani a miestneho poplatku za komunalne odpady a drobne stavebne odpady vykonava obec. 21 V danovom konani a konani o miestnom poplatku postupuje spravca dane podl'a zakona c. 563/2009 Z. z. o sprave dani /danovy poriadok/ a o zmene a doplneni niektorych zakonov, v zneni neskorsich predpisov. 3/ Obecne zastupitel'stvo obce.pincina sa na tomto vseobecne zavaznom nariadeni o dani z nehnutel'nosti, miestnych daniach, poplatku za komunalne odpady a drobne stavebne odpady apodmienkach urcovania avyberania dane a miestneho poplatku na rok 2016 uznieslo dna / Vseobecne zavazne nariadenie nadobuda ucinnosf dnom V Pincinej dna..%:...{.*:... *&' osta obce Navrh Vseobecne zavazneho nariadenia bol vyveseny na uradnej tabuli v siilade s 6 ods. 3 zakona c. 369/1990 Zb. o obecnom zriadeni v zneni neskorsich predpisov, dna 2? 44-2AfC~ Pripomienky k navrhu boli - neboli uplatnene v pocte Schvalene vseobecne zavazne nariadenie Jx>lo a webovej stranke obce dna :...?.:..(.?.:. vyhlasene vylozenim na uradnej tabuli Vseobecne zavazne nariadenie bolo zlozene dna :