OPIS CENNÝCH PAPIEROV

Veľkosť: px
Začať zobrazovať zo stránky:

Download "OPIS CENNÝCH PAPIEROV"

Prepis

1 OPIS CENNÝCH PAPIEROV Hypotekárne záložné listy splatné v roku 2015 HZL Dexia banka 3,50% 2015 Dexia banka Slovensko a.s. Najvyššia suma menovitých hodnôt: EUR ISIN: SK séria 01 Dátum vyhotovenia tohto Opisu cenných papierov je

2 OBSAH 1. Rizikové faktory Zodpovedné osoby Rizikové faktory spojené s emitentom a investovaním do ním vydaných a vydávaných cenných papierov Kľúčové informácie Záujmy fyzických a právnických osôb zainteresovaných na emisii/ponuke Dôvody ponuky a použitie výnosov Informácie týkajúce sa cenných papierov, ktoré majú byť ponúknuté/prijaté na obchodovanie (Podmienky) Druh a trieda cenných papierov hypotekárny záložný list Právne predpisy, na základe ktorých boli cenné papiere vystavené: Forma a podoba cenných papierov Mena emisie cenných papierov Klasifikácia dlhopisov Popis práv spojených s cennými papiermi Nominálna úroková miera a ustanovenia týkajúce sa úroku ktorý sa má vyplatiť Spôsob určenia výnosov z Dlhopisov Spôsob, termín a miesto výplaty výnosov z Dlhopisov a splatenia Menovitej hodnoty Dlhopisov Premlčanie Dátum splatnosti a mechanizmy na umorovanie pôžičky vrátane postupov splácania Údaj o výnose a jeho výpočte Zastúpenie držiteľov dlhových cenných papierov Vyhlásenie o uzneseniach, povoleniach a schváleniach Dátum emisie Prevoditeľnosť dlhopisu Informácie o daniach z príjmu vyberaných pri zdroji Podmienky ponuky Podmienky, štatistické údaje o ponuke, očakávaný harmonogram a kroky pri podávaní žiadosti na nadobudnutie cenných papierov Tvorba cien Umiestňovanie a upisovanie Prijatie na obchodovanie a dohody o obchodovaní Dodatočné informácie Opis cenných papierov 2

3 1. Rizikové faktory Tento bod obsahuje podstatné rizikové faktory, ktoré sú nám známe. Neexistuje však záruka, že sa môžu vyskytnúť ešte iné relevantné riziká spojené s ponúkanými cennými papiermi. Rizikové faktory sú jednak na strane emitenta ako aj na strane samotných cenných papierov. V rámci vydaných a vydávaných cenných papierov identifikuje DBS tieto rozhodujúce druhy rizík podstatné pre emitované cenné papiere: Všeobecné riziká Pri investovaní do dlhových cenných papierov si treba uvedomiť riziko vyplývajúce zo zmeny trhovej ceny. Medzi faktory ovplyvňujúce trhovú cenu patrí okrem iného zmena úrokových sadzieb, ktorých hodnota je ovplyvnená politikou ECB, očakávaniami ekonomických subjektov, likvidnou prirážkou a postojom investorov k riziku. Hodnota cenných papierov je taktiež závislá na úverovej bonite emitenta. I keď inflácia nemá vplyv na nominálny úrokový výnos ponúkaných cenných papierov, treba si uvedomiť, že ovplyvňuje reálny výnos z investície. Riziko nedostatočnej likvidity Slovenský kapitálový trh charakterizuje nízka likvidita a emitent sa nemôže zaručiť, že s emitovanými cennými papiermi sa bude aktívne obchodovať, prípadne že sa s nimi bude aktívne obchodovať počas celej doby ich životnosti. V prípade nepostačujúcej likvidity môže byť trhová cena cenného papiera výrazne ovplyvnená. Trhové riziko v súvislosti s dlhopismi hypotekárnymi záložnými listami Trhové riziko je rizikom ekonomickej straty v dôsledku zmeny hodnôt dlhopisov na príslušnom trhu burzy. Dlhopisy budú prijaté na obchodovanie na Burze cenných papierov v Bratislave, na regulovaný voľný trh. Burza cenných papierov a jej dlhopisový trh je všeobecne považovaný za nie veľmi likvidný trh v porovnaní s okolitými regiónmi. Ostatné faktory Neexistuje žiadne obmedzenie, ktoré by bránilo emitentovi uskutočniť v budúcnosti akúkoľvek ďalšiu emisiu cenných papierov. Investor by si mal byť taktiež vedomý toho, že hodnotu cenného papiera môže ovplyvniť zmena právnych predpisov, zmena daňových predpisov a zmena regulácie, ktorá sa vzťahuje na investičné aktivity niektorých investorov. V súvislosti s nadobudnutím, kúpou, či predajom cenného papiera môžu byť spojené rôzne poplatky, ktoré môžu ovplyvniť ich celkovú výnosnosť. V rámci svojej činnosti identifikuje DBS tieto rozhodujúce druhy rizík spojené s emitentom: Úverové riziko Úverové riziko je základným a najvýznamnejším bankovým rizikom a jeho riadenie má rozhodujúci význam na výsledky DBS. DBS obmedzuje úverové riziko dôsledným dodržiavaním pravidiel úverového procesu. Metodickou základňou riadenia úverového rizika v DBS sú: - Zákon č. 483/2001 Z.z. o bankách - Opatrenie NBS č. 12/2004 o rizikách v systéme riadenia rizík - Nová bazilejská dohoda o kapitále z júna Európska direktíva č. 48/2006 a 49/2006 o kapitálovej primeranosti - Stratégia riadenia úverového rizika schválená predstavenstvom banky Úverové riziko je definované ako riziko straty, ktorému je DBS vystavená v prípade zhoršenia bonity klienta, jeho neplnenia si záväzkov a v prípade zhoršenia podmienok podnikateľského prostredia. Za účelom minimalizovania úverového rizika DBS využíva rôzne nástroje zabezpečovania úverových Opis cenných papierov 3

4 obchodov a zameriava sa na činnosti spojené s identifikáciou a ošetrovaním rizík, ktoré vznikajú pri zmierňovaní úverového rizika. Internými postupmi DBS stanovuje činnosti realizované pri oceňovaní a prijímaní zabezpečovacích nástrojov. Pri hodnotení bonity dlžníka používa DBS vlastný ratingový systém, ktorý vychádza z hodnotenia finančných aj nefinančných výsledkov klienta. DBS má vypracovaný samostatný systém hodnotenia pre štáty, banky, podnikateľské subjekty, komunálnu klientelu, projektové financovanie, občanov. DBS vytvára postupy pre meranie úverového rizika v súlade s pravidlami Basel II. DBS pravidelne sleduje hodnotu majetkovej angažovanosti (významných koncentrácií úverového rizika) všetkých klientov. V zmysle zákona o bankách a opatrenia NBS predstavuje významnú koncentráciu úverového rizika angažovanosť nad 10 % kapitálu DBS za klienta alebo skupinu prepojených osôb a nesmie prekročiť za klienta alebo skupinu prepojených osôb: - 20 % vlastných zdrojov voči materskej spoločnosti, dcérskej spoločnosti, skupine hospodársky prepojených osôb, ktorú tvorí materská spoločnosť banky a jej iné dcérske spoločnosti, alebo skupine hospodársky spojených osôb, ktoré tvoria dcérske spoločnosti banky - 25 % vlastných zdrojov voči inej osobe, inej skupine hospodársky spojených osôb alebo štátom a centrálnym bankám určeným podľa opatrenia NBS Súčet významných koncentrácií úverového rizika nesmie prekročiť 800% kapitálu DBS. Trhové riziko súvisiace s činnosťou emitenta V podmienkach DBS je pojem trhové riziko zúžený najmä na úrokové a menové riziko. Finančné nástroje, ktoré sú nositeľmi akciového a komoditného rizika sa nenachádzajú v bilancii DBS. Vyplýva to z prijatia obchodnej stratégie DBS, ktorá nedovoľuje z dôvodu vysokej rizikovosti nákup týchto finančných nástrojov do portfólia DBS. Na meranie a sledovanie úrokového a menového rizika používa DBS pre účely riadenia VaR metódu. Úrokové riziko je identifikované, merané a sledované samostatne za obchodnú knihu na dennom základe pri 99% intervale spoľahlivosti, za bankovú knihu metódou VaR na mesačnom základe taktiež pri 99% intervale spoľahlivosti. Zmierňovanie úrokového rizika za obchodnú knihu a za bankovú knihu sa vykonáva oddelene. Identifikácia, meranie, sledovanie a aj zmierňovanie menového rizika je v DBS spoločne za obchodnú aj bankovú knihu. Na účely vykazovania a vyčíslenia regulatórneho kapitálu používa DBS štandardnú metódu podľa platných opatrení DBS. Zmierňovanie úrokového rizika uskutočňuje DBS podľa možností prispôsobovaním štruktúry aktív a pasív z hľadiska typu úrokovej sadzby a splatnosti nových obchodov. Trhovým zabezpečovacím nástrojom sú najmä úrokové swapy (IRS), ktoré sú uzatvárané na princípe účtovného hedžingu /perfect hedge/ s vypracovaním prospektívnych a následne retrospektívnych testov efektívnosti. Zmierňovanie menového rizika realizuje DBS v princípe refinancovaním obchodov v cudzej mene rovnakou menou alebo krátkodobým zabezpečovaním menových pozícií prostredníctvom derivátov (menové swapy, forwardy alebo opcie). Operačné riziko V roku 2011 DBS identifikuje operačné riziko najmä nasledovnými spôsobmi: - analýza rizík v štádiu prípravy nových produktov jednotlivými odbormi centrály DBS i ďalšími stanovenými odborníkmi - analýza rizík v štádiu prípravy nových procesov/zmeny procesov a pri pripomienkovaní interných predpisov zodpovednými útvarmi DBS - analýzy rizík v štádiu prípravy neštandardných obchodov - analýza rizík v štádiu implementácie nových informačných technológií/informačných zdrojov - analýza rizík počas riadenia projektov Opis cenných papierov 4

5 - analýza rizík počas plánovania kontinuity činnosti - definovanie kľúčových rizikových indikátorov, ich sledovanie a analýza - zber strát a udalostí súvisiacich s operačným rizikom a ich analýza - analýza výpadkov systémov - sledovanie mediálne dostupných externých udalostí - výkon vnútorného auditu Na základe vyššie uvedených zistení a analýz kompetentné orgány DBS rozhodujú o riadení rizík ich eliminácií napr. zabezpečením dostatočných kontrolných mechanizmov, zjednodušením/zmenou procesov, automatizáciou, záložnými systémami, plánmi kontinuity činnosti, outsourcingom, poistením, organizačnými zmenami, tréningami a pod.. K interným a externým udalostiam operačného rizika sa podľa potreby realizujú akčné plány pre zabránenie opätovného výskytu danej udalosti, resp. eliminácii následkov. Na výpočet vnútorného kapitálu používa ako základ metódu štandardizovaného výpočtu upravenú o očakávané straty. Dexia banka buduje databázu strát/udalostí z operačného rizika a vykonáva Risk and Control Selfassessment. Riziko súdnych sporov Emitent týmto vyhlasuje, že v období 24 mesiacov pred dátumom vyhotovenia tohto opisu cenných papierov, konkrétne 8. júna 2009, došlo k začatiu súdneho sporu voči Emitentovi, ktorého predmetom je žaloba na vydanie bezdôvodného obohatenia a náhradu škody v celkovej výške ,00 EUR. Žalobcom je spoločnosť Ritro Finance, spol. s r.o. a žalovaným je Emitent. Okrem tohto súdneho konania neprebehli v priebehu predchádzajúcich 12 mesiacov pred dátumom vyhotovenia tohto opisu cenných papierov žiadne iné vládne, súdne alebo arbitrážne konania, ktoré by mali v nedávnej minulosti alebo by mohli mať významný vplyv na finančnú situáciu alebo ziskovosť emitenta alebo skupiny. Ostatné riziká Činnosť emitenta môže relevantne ovplyvniť vývoj konkurencie na slovenskom bankovom trhu, vývoj celej ekonomiky, rast bankového trhu, zmeny legislatívy a daňového zaťaženia. Zároveň uvádzame, že nemožno dať žiadnu záruku, že okrem vyššie uvedených rizikových faktorov neexistujú iné faktory, ktoré by mohli ovplyvniť emitované cenné papiere a trhové rizika s nimi spojené. Opis cenných papierov 5

6 2. Zodpovedné osoby Dexia banka Slovensko a.s., so sídlom Hodžova 11, Žilina, Slovenská republika, IČO: , zapísaná v Obchodnom registri Obchodného súdu Žilina, oddiel: Sa, vložka číslo: 148/L (ďalej aj len ako Dexia banka alebo banka alebo emitent alebo DBS alebo spoločnosť), zastúpená členmi predstavenstva Ing. Katarínou Vršanskou a Ing. Petrom Chovancom vyhlasuje, že ako emitent nesie v plnom rozsahu zodpovednosť za informácie obsiahnuté v tomto Opise cenných papierov, ako aj v celom Prospekte cenných papierov, ktorý tvorí tento Opis cenných papierov, Súhrnný dokument z a Registračný dokument z Emitent vyhlasuje, že príprave tohto Opisu cenných papierov, ako celého Prospektu cenných papierov, ktorý tvorí tento Opis cenných papierov, Súhrnný dokument z a Registračný dokument z , bola venovaná náležitá a podrobná starostlivosť a že údaje v nich obsiahnuté sú podľa jeho najlepších vedomostí a znalostí v súlade so skutočnosťou a neobsahujú žiadne opomenutia, ktoré by mohli nepriaznivo ovplyvniť význam tohto Opisu cenných papierov, ako aj celého Prospektu. V Žiline, dňa Ing. Katarína Vršanská členka predstavenstva a vrchná riaditeľka. Ing. Peter Chovanec člen predstavenstva a vrchný riaditeľ Opis cenných papierov 6

7 3. Rizikové faktory spojené s emitentom a investovaním do ním vydaných a vydávaných cenných papierov Popis rizikových faktorov spojených s emitentom a ním vydaných a vydávaných cenných papierov sa nachádza na strane 3 tohto Opisu cenných papierov. 4. Kľúčové informácie Tento Opis zo dňa 11. apríla 2011, Súhrnný dokument zo dňa 11. apríla 2011 a Registračný dokument zo dňa 11. apríla 2011 predstavujú Prospekt cenného papiera vypracovaný pre hypotekárne záložné listy ISIN SK séria 01 v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona o cenných papieroch Záujmy fyzických a právnických osôb zainteresovaných na emisii/ponuke Emitentovi nie sú známe žiadne záujmy, vrátane konfliktných záujmov, ktoré sú podstatné pre emisiu Dlhopisov Dôvody ponuky a použitie výnosov Dlhopisy budú vydané za účelom zabezpečenia zdrojového krytia hypotekárnych obchodov vykonávaných na základe platného bankového povolenia. Odhadované celkové náklady na emisiu pozostávajú z nákladov na vydanie týchto dlhopisov, predovšetkým za pridelenie identifikačného kódu ISIN, registráciu emisie dlhopisov v Centrálnom depozitári cenných papierov SR, a.s., (ďalej len CDCP ) a ich pripísanie na účty majiteľom, vedené v CDCP alebo u členov CDCP, nákladov na schválenie prospektu cenného papiera Národnou bankou Slovenska, nákladov na zverejnenie oznamu o zverejnení prospektu v Hospodárskych novinách a nákladov spojených s prijatím emisie dlhopisov na obchodovanie na regulovanom voľnom trhu Burzy cenných papierov v Bratislave, a. s., so sídlom Vysoká 17, Bratislava, IČO: , zapísanou v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka číslo: 117/B (ďalej aj BCPB ). Výnos z emisie, znížený o odhadované náklady vo výške EUR, bude vo výške EUR použitý na financovanie hypotekárnych obchodov. 5. Informácie týkajúce sa cenných papierov, ktoré majú byť ponúknuté/prijaté na obchodovanie (Podmienky) Hypotekárne záložné listy s pevnou úrokovou sadzbou splatné v roku 2015 v celkovom objeme EUR, ISIN: SK séria 01 (ďalej aj Dlhopisy alebo Cenné papiere, pričom tento pojem zahŕňa aj jeden Dlhopis alebo jeden Cenný papier ), ktoré budú vydané emitentom, sa riadia podmienkami uvedenými v tomto Opise cenných papierov Druh a trieda cenných papierov hypotekárny záložný list ISIN: SK séria 01 Názov cenného papiera: HZL Dexia banka 3,50% 2015 Najvyššia suma menovitých hodnôt: EUR Menovitá hodnota každého cenného papiera: 1000 EUR Dátum vydania emisie cenných papierov: 13. jún 2011 Dátum splatnosti cenných papierov: 13. jún Právne predpisy, na základe ktorých boli cenné papiere vystavené: - Zákon č. 530/1990 Zb o dlhopisoch v znení neskorších predpisov (ďalej aj Zákon o dlhopisoch ) Opis cenných papierov 7

8 - Zákon č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších právnych predpisov (ďalej aj Zákon o cenných papieroch ), - Zákon č. 483/2001 Z.z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, - Obchodný zákonník č. 513/1993 Zb. v znení neskorších predpisov 5.3. Forma a podoba cenných papierov Dlhopisy majú podobu zaknihovaného cenného papiera evidovaného v evidencii podľa 10 ods. 4 písm. a) zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších právnych predpisov (ďalej len Zákon o cenných papieroch ) v Centrálnom depozitári cenných papierov SR, a. s., so sídlom ul. 29. augusta 1/A, Bratislava, IČO: , zapísaným v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka číslo: 493/B, alebo v akejkoľvek inej zákonom uznanej evidencii cenných papierov (ďalej len CDCP ), vo forme na doručiteľa v zmysle Zákona o cenných papieroch Mena emisie cenných papierov Dlhopisy sú denominované v mene euro (EUR) Klasifikácia dlhopisov Dlhopisy zakladajú priame, všeobecné, nezabezpečené, nepodmienené a nepodriadené záväzky Emitenta, ktoré sú vzájomne rovnocenné (pari passu), pričom budú vždy postavené aspoň na roveň so všetkými inými súčasnými a budúcimi priamymi, všeobecnými a nezabezpečenými záväzkami Emitenta, s výnimkou tých záväzkov, o ktorých tak ustanoví kogentné ustanovenie právnych predpisov Popis práv spojených s cennými papiermi Práva spojené s Dlhopisom a postup pri ich vykonávaní sú obsiahnuté v platných právnych predpisoch Slovenskej republiky. Dlhopisy sú vydávané v súlade s právom Slovenskej republiky, pričom akékoľvek práva a záväzky vyplývajúce z Dlhopisov sa budú spravovať a vykladať v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky. Na cenné papiere sa nevzťahujú žiadne obmedzenia práv Nominálna úroková miera a ustanovenia týkajúce sa úroku ktorý sa má vyplatiť Dlhopisy budú odo dňa Dátumu vydania Dlhopisov úročené pevnou úrokovou sadzbou vo výške 3,50 % p.a. (ďalej len Úroková sadzba ). Výnos je vypočítaný na báze 30E/ Spôsob určenia výnosov z Dlhopisov Dlhopisy budú odo dňa Dátumu vydania Dlhopisov úročené pevnou úrokovou sadzbou vo výške 3,50 % p.a. (ďalej len Úroková sadzba ). Výnosy z Dlhopisov budú vyplácané vždy ročne k 13. júnu bežného roka (ďalej každý ako Termín výplaty ). Výnosy z Dlhopisov budú Majiteľom Dlhopisov vyplatené spätne za príslušné Úrokové obdobie (ako je definované nižšie), a to prvýkrát k 13. júnu 2012 až do dňa úplného splatenia Menovitej hodnoty Dlhopisov a výnosov z Dlhopisov. Úrokovým obdobím sa pre účely týchto Podmienok rozumie obdobie začínajúce Dátumom vydania Dlhopisov (vrátane) a končiace v poradí prvým Termínom výplaty (vynímajúc) a ďalej každé bezprostredne nadväzujúce obdobie začínajúce Termínom výplaty (vrátane) a končiace ďalším nasledujúcim Termínom výplaty (vynímajúc) až do dňa Termínu splatnosti Menovitej hodnoty Dlhopisov (ako je definovaný nižšie) (ďalej každé ako Úrokové obdobie ). Pre výpočet výnosov z Dlhopisov bude použitá kalkulačná báza 30E/360, čo znamená, že pre účely výpočtu výnosov z Dlhopisov sa vychádza z toho, že jeden rok má 360 (tristošesťdesiat) dní, rozdelených do 12 (dvanástich) mesiacov, pričom každý mesiac má 30 (tridsať) dní. Výsledná čiastka výnosu prislúchajúca 1 (jednému) Dlhopisu vypočítaného podľa kalkulačnej bázy uvedenej v predchádzajúcej vete týchto Podmienok bude zaokrúhlená na 2 (dve) desatinné miesta na základe matematických pravidiel. Vypočítanie výnosov z Dlhopisov Emitentom bude (s výnimkou Opis cenných papierov 8

9 prípadu, ak nastane zjavná chyba) pre všetkých Majiteľov Dlhopisov konečné a záväzné. Dlhopisy prestanú byť úročené k Termínu splatnosti Menovitej hodnoty Dlhopisov Spôsob, termín a miesto výplaty výnosov z Dlhopisov a splatenia Menovitej hodnoty Dlhopisov Emitent sa zaväzuje vyplatiť výnosy z Dlhopisov a splatiť Menovitú hodnotu Dlhopisov v mene euro. Výnosy z Dlhopisov budú vyplatené a Menovitá hodnota Dlhopisov bude splatená Majiteľom Dlhopisov v súlade s daňovými a inými príslušnými právnymi predpismi Slovenskej republiky. Výplata výnosov z Dlhopisov bude realizovaná k Termínu výplaty a splatenie Menovitej hodnoty Dlhopisov bude realizované k Termínu splatnosti Menovitej hodnoty Dlhopisov v súlade s týmito Podmienkami, a to prostredníctvom Emitenta, v jeho sídle (platobné miesto), bezhotovostnou formou. Výnosy z Dlhopisov a Menovitá hodnota Dlhopisov budú vyplatené osobám, ktoré budú preukázateľne Majiteľmi Dlhopisov podľa aktuálnej evidencie Dlhopisov vedenej CDCP alebo členom CDCP alebo budú vyplatené osobe, ktorá eviduje Majiteľa Dlhopisov pre Dlhopisy, ktoré sú evidované na držiteľskom účte, ktorý pre túto osobu vedie CDCP, resp. priamo osobe, ktorá je evidovaná ako Majiteľ Dlhopisov pre Dlhopisy, ktoré sú evidované na tomto držiteľskom účte ku koncu pracovnej doby CDCP v príslušný Rozhodný deň (ako je definovaný nižšie) (ďalej len Oprávnená osoba ). Rozhodný deň znamená (i) tridsiaty kalendárny deň pred Termínom výplaty (vynímajúc), pre účely výplaty výnosov z Dlhopisov (exkupón), alebo (ii) tridsiaty kalendárny deň pred Termínom splatnosti Menovitej hodnoty Dlhopisov (vynímajúc), pre účely splatenia Menovitej hodnoty Dlhopisov (ex-istina), (ďalej len Rozhodný deň ). Ak Termín výplaty, Termín splatnosti Menovitej hodnoty Dlhopisov alebo Rozhodný deň nepripadne na pracovný deň, za Termín výplaty, Termín splatnosti Menovitej hodnoty Dlhopisov alebo Rozhodný deň bude považovaný nasledujúci pracovný deň s tým, že v takom prípade k Dlhopisom nevznikne žiadny dodatočný úrok, pokiaľ nie je úhrada vykonaná neskôr, než nasledujúci pracovný deň. Pre účely týchto Podmienok sa za pracovný deň považuje deň, kedy sú v bankách v SR vysporiadávané medzibankové obchody. Emitent vykoná výplatu výnosov z Dlhopisov a výplatu Menovitej hodnoty Dlhopisov Oprávneným osobám bezhotovostným prevodom na ich účet vedený v banke, prednostne na účet vedený Emitentom, podľa inštrukcií, ktoré príslušná Oprávnená osoba oznámi Emitentovi v dobe pri upisovaní Dlhopisov, alebo Emitentom stanoveným spôsobom najneskôr 30 dní pred Termínom výplaty alebo Termínom splatnosti Menovitej hodnoty Dlhopisov. Ak Oprávnená osoba neuvedie alebo nedoručí Emitentovi takéto inštrukcie, nebude Emitent povinný zaplatiť úroky z omeškania a prípadne niesť zodpovednosť za škodu vzniknutú v súvislosti s akýmkoľvek omeškaním, vzniknutým v súvislosti s doručením nesprávnych, neaktuálnych a/alebo neúplných inštrukcií Premlčanie Práva z Dlhopisov, vrátane splatenia Menovitej hodnoty Dlhopisov a vyplatenia výnosov z Dlhopisov, sa v zmysle príslušných právnych predpisov Slovenskej republiky premlčujú uplynutím desiatich rokov odo dňa ich splatnosti Dátum splatnosti a mechanizmy na umorovanie pôžičky vrátane postupov splácania Menovitá hodnota Dlhopisov bude jednorazovo splatná dňa 13. júna 2015 (ďalej aj Termín splatnosti Dlhopisov ). Emitent si nevyhradzuje právo predčasného splatenia Menovitej hodnoty Dlhopisov, pričom Emitent sa zároveň nezaväzuje Majiteľom Dlhopisov splatiť na ich žiadosť Menovitú hodnotu Dlhopisov a vyplatiť pomernú časť výnosov z Dlhopisov pred určeným Termínom splatnosti Dlhopisov Údaj o výnose a jeho výpočte Úrokový výnos z Dlhopisu za príslušné úrokové obdobie sa vypočíta ako násobok menovitej hodnoty Dlhopisu, pevnej úrokovej sadzby a a zlomku vyjadrujúcom podiel dní príslušného úrokového obdobia na celom roku, pričom pre výpočet výnosov z Dlhopisov bude použitá kalkulačná báza 30E/360, čo znamená, že pre účely výpočtu výnosov z Dlhopisov sa vychádza z toho, že jeden rok má 360 Opis cenných papierov 9

10 (tristošesťdesiat) dní, rozdelených do 12 (dvanástich) mesiacov, pričom každý mesiac má 30 (tridsať) dní. Výsledná čiastka výnosu prislúchajúca 1 (jednému) Dlhopisu vypočítaného podľa kalkulačnej bázy uvedenej v predchádzajúcej vete týchto Podmienok bude zaokrúhlená na 2 (dve) desatinné miesta na základe matematických pravidiel Zastúpenie držiteľov dlhových cenných papierov Nebolo ustanovené žiadne zastúpenie držiteľov Dlhopisov, ani organizácia zastupujúca investorov Vyhlásenie o uzneseniach, povoleniach a schváleniach Na vydaní Dlhopisov sa uznieslo Valné zhromaždenie emitenta konané dňa 21. apríla 2009 a samotné podmienky emisie boli schválené predstavenstvom emitenta dňa 9. marca Dátum emisie Dátum vydania emisie je 13. jún Prevoditeľnosť dlhopisu Prevoditeľnosť dlhopisov nie je obmedzená Informácie o daniach z príjmu vyberaných pri zdroji V zmysle 43 zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov výnosy z hypotekárnych záložných listov v plynúce fyzickým osobám, právnickým osobám nezriadeným na podnikanie a daňovníkom s obmedzenou daňovou povinnosťou podliehajú dani vyberanej zrážkou pri zdroji, ak zmluva o zamedzení dvojitého zdanenia neustanovuje inak. Za správny výber a odvod dane vyberanej zrážkou zodpovedá emitent, resp. obchodník s cennými papiermi držiace investičné nástroje v držiteľskej správe. Výnos z Dlhopisov plynúci právnickej osobe s neobmedzenou daňovou povinnosťou nepodlieha dani vyberanej zrážkou pri zdroji a zahŕňa sa do základu dane. V prípade zmeny zákonnej úpravy zdaňovania výnosov z Dlhopisov platí, že výnos bude zdaňovaný v súlade s právnymi predpismi Slovenskej republiky platnými v čase ich vyplácania. 6. Podmienky ponuky 6.1. Podmienky, štatistické údaje o ponuke, očakávaný harmonogram a kroky pri podávaní žiadosti na nadobudnutie cenných papierov Dlhopisy budú vydané na základe Podmienok uvedených v tomto opise cenných papierov na základe verejnej ponuky a budú ponúkané v Slovenskej republike Investorom, najmä retailovým, prostredníctvom Emitenta na jeho obchodných miestach počínajúc dňom 2. mája 2011 a končiac dňom 12. júna Dátumom začiatku vydávania Dlhopisov a zároveň aj dátumom vydania emisie cenných papierov bude 13. jún 2011 (ďalej len Dátum vydania Dlhopisov ). Predpokladaná lehota vydávania a zápisu Dlhopisov (i) na účty prvých Majiteľov Dlhopisov (ako sú definovaní nižšie) vedené CDCP, alebo (ii) na účty prvých Majiteľov Dlhopisov vedené príslušnými členmi CDCP, alebo (iii) na držiteľské účty osôb, ktoré evidujú prvých Majiteľov Dlhopisov, bude jeden mesiac odo dňa Dátumu vydania Dlhopisov. Investor má právo požiadať Emitenta o zrušenie už uskutočneného upísania Dlhopisov, a to v lehote najneskôr do konca upisovacieho obdobia, t.j. do Minimálna výška objednávky je stanovená na 1 (jeden) kus Dlhopisov, maximálna výška objednávky nie je stanovená. V súvislosti s upísaním Dlhopisov nebudú Investorom účtované žiadne poplatky. Podmienkou účasti na verejnej ponuke je preukázanie totožnosti Investora platným dokladom. Investori do Dlhopisov budú uspokojovaní podľa času zadania svojich objednávok, pričom po naplnení celkového objemu emisie Dlhopisov už nebudú žiadne ďalšie objednávky akceptované ani uspokojené. Príslušné zmluvy budú Investorom k dispozícii na obchodných miestach Emitenta. Po ukončení upisovania Opis cenných papierov 10

11 a pripísaní Dlhopisov na účty majiteľov Dlhopisov bude Majiteľom dlhopisov zaslané potvrdenie o upísaní dlhopisov, pričom obchodovanie s Dlhopismi nebude možné začať pred realizáciou tejto notifikácie. Výsledky vydania Dlhopisov budú uverejnené na verejne dostupnom mieste v sídle Emitenta v deň nasledujúci po skončení vydávania Dlhopisov. So žiadnymi subjektmi nebolo dohodnuté upisovanie emisie Dlhopisov na základe pevného záväzku alebo umiestňovanie bez pevného záväzku alebo dojednanie typu najlepšia snaha. Emitent neuzatvoril so žiadnym subjektom pevnú dohodu o vykonávaní sprostredkovateľa v sekundárnom obchodovaní s Dlhopismi. Emisia Dlhopisov sa bude považovať za úspešne upísanú uplynutím Dátumu vydania Dlhopisov, a to aj v prípade, že celková menovitá hodnota emisie nebude Investormi upísaná v celom objeme. Peňažné prostriedky na splatenie Menovitej hodnoty Dlhopisov a vyplatenie výnosov z Dlhopisov budú zabezpečené výkonom podnikateľskej činnosti Emitenta a realizáciou výnosov z nej plynúcich. Prevoditeľnosť Dlhopisov nie je obmedzená. K Dlhopisom sa neviažu žiadne predkupné, ani výmenné práva. Za splatenie Menovitej hodnoty Dlhopisov alebo za vyplatenie výnosov z Dlhopisov neprevzala záruku žiadna právnická alebo fyzická osoba. Spoločný zástupca Majiteľov Dlhopisov nebol ustanovený. Pred podaním žiadosti o schválenie Prospektu cenného papiera, skladajúceho sa z Registračného dokumentu, Opisu cenných papierov a Súhrnného dokumentu, v súvislosti s verejnou ponukou Dlhopisov, do Národnej banky Slovenska neboli Dlhopisy prijaté na kótovaný alebo iný trh žiadnej burzy cenných papierov, ani sa s nimi neobchodovalo na žiadnom zahraničnom regulovanom verejnom trhu. Majiteľmi Dlhopisov budú osoby, ktoré budú evidované ako majitelia Dlhopisov na účte majiteľa vedenom CDCP alebo na účte majiteľa vedenom členom CDCP alebo ktoré budú ako majitelia Dlhopisov evidované osobou, ktorej CDCP vedie držiteľský účet, ak sú tieto Dlhopisy evidované na tomto držiteľskom účte (ďalej len Majitelia Dlhopisov, pričom tento pojem zahŕňa aj jedného Majiteľa Dlhopisov ). Ak sú niektoré Dlhopisy evidované na držiteľskom účte vedenom CDCP, potom si Emitent vyhradzuje právo spoľahnúť sa na oprávnenie každej osoby, ktorá eviduje Majiteľa Dlhopisov pre Dlhopisy, ktoré sú evidované na držiteľskom účte, ktorý pre túto osobu vedie CDCP, v plnom rozsahu zastupovať (priamo alebo nepriamo) Majiteľa Dlhopisov a vykonávať voči Emitentovi na účet Majiteľa Dlhopisov všetky právne úkony (či už v jeho mene alebo vo vlastnom mene) v súvislosti s Dlhopismi, akoby táto osoba bola ich majiteľom. K prevodu Dlhopisov dochádza registráciou prevodu vykonaného CDCP alebo členom CDCP alebo osobou, ktorá eviduje Majiteľa Dlhopisov pre Dlhopisy, ktoré sú evidované na držiteľskom účte, ktorý pre túto osobu vedie CDCP. Emitent týmto záväzne vyhlasuje, že dlhuje Menovitú hodnotu Dlhopisov a výnosy z Dlhopisov majiteľom Dlhopisov a zaväzuje sa im vyplácať výnosy z Dlhopisov a splatiť Menovitú hodnotu Dlhopisov v súlade s podmienkami stanovenými v tomto Opise cenných papierov Tvorba cien Emisný kurz Dlhopisov je 100,00 % Menovitej hodnoty Dlhopisov. Upisovateľ je povinný splatiť Emisný kurz Dlhopisov v lehote určenej Emitentom. Za splatenie Emisného kurzu sa považuje jeho pripísanie na účet Emitenta. V prípade nesplatenia Emisného kurzu Dlhopisov sa upísanie považuje v plnom rozsahu za neplatné Umiestňovanie a upisovanie Ponuku a obstaranie vydania Dlhopisov realizuje samotný emitent, ktorý je obchodníkom s cennými papiermi. Emitent zabezpečuje aj výplatu výnosov a Menovitej hodnoty Dlhopisov. So žiadnymi subjektmi nebolo dohodnuté upisovanie emisie Dlhopisov na základe pevného záväzku alebo umiestňovanie bez pevného záväzku alebo dojednanie typu najlepšia snaha. Emitent neuzatvoril so žiadnym subjektom pevnú dohodu o vykonávaní sprostredkovateľa v sekundárnom obchodovaní s Dlhopismi. Opis cenných papierov 11

12 7. Prijatie na obchodovanie a dohody o obchodovaní Po ukončení upisovania ponúkaných Dlhopisov Emitent podá žiadosť na Burzu cenných papierov v Bratislave, a. s., so sídlom Vysoká 17, Bratislava, IČO: , zapísanú v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Slovenská republika, oddiel: Sa, vložka číslo: 117/B (ďalej len Burza ), o prijatie Dlhopisov na jej regulovaný voľný trh. Do okamihu podania žiadosti o schválenie tohto Opisu cenných papierov boli na obchodovanie na regulovaný voľný trh Burzy cenných papierov Bratislava prijaté nasledujúce cenné papiere rovnakej triedy, ako sú ponúkané na základe tohto Opisu cenných papierov: - hypotekárne záložné listy splatné v roku 2012 HZL Dexia banka 3,50% 2012 ISIN: SK séria 01 - hypotekárne záložné listy splatné v roku 2013 HZL Dexia banka 4,10% 2013 ISIN: SK séria 01 - hypotekárne záložné listy splatné v roku 2014 HZL Dexia banka 3,60% 2014 ISIN: SK séria 01 - hypotekárne záložné listy splatné v roku 2013 HZL Dexia banka 3,30% 2013 ISIN: SK séria 01 Emitent neuzavrel žiadne dohody so subjektmi, ktoré by mali pevný záväzok konať ako sprostredkovatelia v sekundárnom obchodovaní poskytujúc likviditu prostredníctvom nákupných a predajných cenových ponúk na Dlhopisy. 8. Dodatočné informácie Emitent v súvislosti s emisiou nevyužil služby poradcov. V tomto Opise sa nenachádzajú informácie, ktoré boli podrobené auditu. V tomto opise sa nenachádzajú vyhlásenia alebo správy znalcov. V tomto opise sa nenachádzajú informácie získané od tretích strán. Emitentovi do okamihu podania žiadosti o schválenie tohto Opisu cenných papierov nebol udelený žiadny rating. Prospekt cenného papiera - Hypotekárnych záložných listov Dexia banky Slovensko a.s. - HZL Dexia banka 3,50% 2015, je tvorený týmto Opisom cenných papierov spolu so Súhrnným dokumentom a Registračným dokumentom. Opis cenných papierov z 11. apríla 2011, Súhrnný dokument z 11. apríla 2011 spolu s Registračným dokumentom zo dňa 11. apríla 2011, budú po schválení Národnou bankou Slovenska a ich zverejnení tvoriť platný Prospekt cenného papiera - Hypotekárnych záložných listov Dexia banky Slovensko a.s. - HZL Dexia banka 3,50% 2015, skladajúci sa z troch samostatných dokumentov. Uvedený Prospekt cenného papiera bude prístupný bezodplatne k nahliadnutiu v písomnej podobe v sídle Emitenta (Hodžova 11, Žilina) a v elektronickej podobe na webovej stránke Emitenta Oznam o jeho zverejnení bude uverejnený v denníku Hospodárske Noviny. Prospekt môže byť preložený do iných jazykov, v prípade rozporu medzi preloženou verziou a originálom v slovenskom jazyku bude rozhodujúca slovenská verzia. Skutočnosti dôležité pre uplatňovanie práv majiteľov Dlhopisov budú uverejňované v periodickej tlači s celoštátnou pôsobnosťou uverejňujúcou burzové správy a na webovej stránke emitenta Opis cenných papierov 12