Indikatívny harmonogram výziev na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok

Veľkosť: px
Začať zobrazovať zo stránky:

Download "Indikatívny harmonogram výziev na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok"

Prepis

1 Operačný program Kvalita životného prostredia Riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia Dátum schválenia: september 2017 Verzia: 5 Indikatívny harmonogram výziev na predkladanie žiastí o nenávratný finančný príspevok Prioritná os Špecifický cieľ Oprávnení žiadatelia 1. Udržateľné využívanie prírodných zdrojov prostredníctvom rozvoja environmentálnej infraštruktúry Zvýšenie miery zhodnocovania odpav so zameraním na ich prípravu na opätovné použitie a recykláciu a podpora predchádzania vzniku odpav Príprava na opätovné použite a zhodnocovanie so zameraním na recykláciu nie nebezpečných odpav vrátane podpory systémov triedeného zberu komunálnych odpav a podpory predchádzania vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpav - Podpora predchádzania vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpav (kompostéry) Zvýšenie miery zhodnocovania odpav so zameraním na ich prípravu na opätovné použitie a recykláciu obce a združenia obcí - MV SR okresné úrady - MŽP SR - fyzické alebo právnické (obbie január až december 2017) Oprávnené územie Fond Forma výzvy Dátum vyhlásenia výzvy celé územie SR KF otvorená 05/2017 ** celé územie SR s výnimkou BSK KF otvorená 10/2017 Dátum uzavretia výzvy Indikatívna výška finančných prostriedkov určených na výzvu (zdroje EÚ) v EUR Poskytovateľ Odstránené: 5 Odstránené: júl Odstránené: 4 1

2 a podpora predchádzania vzniku odpav Príprava na opätovné použite a zhodnocovanie so zameraním na recykláciu nie nebezpečných odpav vrátane podpory systémov triedeného zberu komunálnych odpav a podpory predchádzania vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpav - podpora triedeného zberu komunálnych odpav schéma regionálnej štátnej pomoci Zvýšenie miery zhodnocovania odpav so zameraním na ich prípravu na opätovné použitie a recykláciu a podpora predchádzania vzniku odpav Príprava na opätovné použite a zhodnocovanie so zameraním na recykláciu nie nebezpečných odpav vrátane podpory systémov triedeného zberu komunálnych odpav a podpory predchádzania vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpav A. mimo schémy štátnej pomoci B. schéma pre miestne infraštruktúry A. Oprávnení žiadatelia mimo schémy štátnej pomoci:, a to výlučne obce alebo združenia obcí B. Oprávnení žiadatelia v rámci schémy pre miestne infraštruktúry: a nimi zriadené rozpočtové alebo príspevkové organizácie - združenia právnických osôb so 100% účasťou obce - právnické osoby oprávnené na so 100% účasťou obce najmenej rozvinuté okresy SR KF otvorená 10/ Odstránené: 8 2

3 1.1.1 Zvýšenie miery zhodnocovania odpav so zameraním na ich prípravu na opätovné použitie a recykláciu a podpora predchádzania vzniku odpav Príprava na opätovné použite a zhodnocovanie so zameraním na recykláciu nie nebezpečných odpav vrátane podpory systémov triedeného zberu komunálnych odpav a podpory predchádzania vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpav A. mimo schémy štátnej pomoci B. schéma pre miestne infraštruktúry Zvýšenie miery zhodnocovania odpav so zameraním na ich prípravu na opätovné použitie a recykláciu a podpora predchádzania vzniku odpav Príprava na opätovné použite a zhodnocovanie so zameraním na recykláciu nie nebezpečných odpav vrátane podpory systémov triedeného zberu komunálnych odpav a podpory predchádzania vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpav - podpora zhodnocovania A. Oprávnení žiadatelia mimo schémy štátnej pomoci:, a to výlučne obce alebo združenia obcí B. Oprávnení žiadatelia v rámci schémy pre miestne infraštruktúry: a nimi zriadené rozpočtové alebo príspevkové organizácie - združenia právnických osôb so 100% účasťou obce - právnické osoby oprávnené na so 100% účasťou obce - fyzické alebo právnické celé územie SR mimo najmenej okresov KF otvorená 10/2017 celé územie SR KF otvorená 10/ Odstránené: 8 3

4 biologicky rozložiteľných odpav - výstavba bioplynových staníc využívaných na kombinovanú výrobu tepla a elektrickej energie schéma štátnej pomoci Zlepšenie odvádzania a čistenia komunálnych odpavých vôd v aglomeráciách nad EO v zmysle záväzkov SR voči EÚ Podpora realizácie infraštruktúry v oblasti odkanalizovania čistenia odpavých vôd, ktoré prispejú k zlepeniu kvality vody v chránených vohospodárskych oblastiach, v ktorých sú veľkokapacitné zdroje podzemných vôd, kde nebol identifikovaný brý stav vôd alebo bol identifikovaný vodný útvar ako rizikový Zlepšenie stavu ochrany druhov a biotopov a posilnenie biodiverzity, najmä v rámci sústavy Natura 2000 Dobuvanie sústavy Natura 2000 a zabezpečenie starostlivosti o sústavu Natura 2000 a ďalšie chránené územia (vrátane území medzinárodného významu), ako aj chránené druhy Realizácia schválených kumentov starostlivosti (mimo schémy štátnej pomoci) - obce - združenia obcí - vlastníci verejných kanalizácií podľa zákona o verejných vovoch a verejných kanalizáciách - právnické osoby oprávnené na v oblasti verejných kanalizácií vymedzené v zákone o verejných vovoch a verejných kanalizáciách - rozpočtové a príspevkové organizácie zriadené MŽP SR s pôsobnosťou v oblasti ochrany prírody - vlastníci alebo užívatelia pozemkov v chránených územiach, okrem fyzických osôb, ktoré nie sú oprávnené na (s podmienkou odbornej garancie MŽP SR) *projekty je možné realizovať aj prostredníctvom inštitútu partnerstva celé územie SR KF otvorená 12/2017 chránené územia v rámci celej SR, vo výnimočných prípach aj územia mimo chránených území (kde ochranárske opatrenia prispejú k splneniu cieľa) KF otvorená 04/2017** Odstránené: e Odstránené: 2 4

5 1.3.1 Zlepšenie stavu ochrany druhov a biotopov a posilnenie biodiverzity, najmä v rámci sústavy Natura 2000 Dobuvanie sústavy Natura 2000 a zabezpečenie starostlivosti o sústavu Natura 2000 a ďalšie chránené územia (vrátane území medzinárodného významu), ako aj chránené druhy - Vypracovanie kumentov starostlivosti Zlepšenie stavu ochrany druhov a biotopov a posilnenie biodiverzity, najmä v rámci sústavy Natura 2000 Dobuvanie sústavy Natura 2000 a zabezpečenie starostlivosti o sústavu Natura 2000 a ďalšie chránené územia (vrátane území medzinárodného významu), ako aj chránené druhy Realizácia schválených kumentov starostlivosti (aktivity podliehajúce pravidlám štátnej pomoci) Zlepšenie stavu ochrany druhov a biotopov a posilnenie biodiverzity, najmä v rámci sústavy Natura 2000 Zachovanie a obnova biodiverzity a ekosystémov a ich služieb - rozpočtové a príspevkové organizácie zriadené MŽP SR s pôsobnosťou v oblasti ochrany prírody - vlastníci alebo užívatelia pozemkov v chránených územiach okrem fyzických osôb, ktoré nie sú oprávnené na (s podmienkou odbornej garancie MŽP SR) * projekty je možné realizovať aj prostredníctvom inštitútu partnerstva - rozpočtové a príspevkové organizácie zriadené MŽP SR s pôsobnosťou v oblasti ochrany prírody - vlastníci alebo užívatelia pozemkov v chránených územiach okrem fyzických osôb, ktoré nie sú oprávnené na (s podmienkou odbornej garancie MŽP SR) *projekty je možné realizovať aj prostredníctvom inštitútu partnerstva - rozpočtové a príspevkové organizácie zriadené MŽP SR s pôsobnosťou v oblasti ochrany prírody - životného prostredia - vlastníci alebo užívatelia celé územie SR KF otvorená 08/2017** chránené územia v rámci celej SR, vo výnimočných prípach aj územia mimo chránených území (kde ochranárske opatrenia prispejú k splneniu cieľa) celé územie SR - prednostne mimo chránených území KF otvorená 10/2017 KF otvorená 09/2017** Odstránené: 7 Odstránené: 9 Odstránené: 107 5

6 prostredníctvom ich revitalizácie, obnovy a buvania zelenej infraštruktúry (aktivity nepodliehajúce pravidlám štátnej pomoci) Zníženie znečisťovania ovzdušia a zlepšenie jeho kvality Oprávnená aktivita C: Skvalitňovanie monitorovania ovzdušia Zvýšenie miery zhodnocovania odpav so zameraním na ich prípravu na opätovné použitie a recykláciu a podpora predchádzania vzniku odpav Podpora pozemkov mimo chránených území okrem fyzických osôb ktoré nie sú oprávnené na * projekty je možné realizovať aj prostredníctvom inštitútu partnerstva - príspevková organizácia MŽP SR poverená činnosťami v oblasti ochrany ovzdušia - združenia fyzických alebo právnických osôb s gestorstvom vecne príslušného útvaru MŽP SR v oblasti ochrany ovzdušia s gestorstvom vecne príslušného útvaru MŽP SR v oblasti ochrany ovzdušia - MV SR okresné úrady (na plnenie úloh podľa zákona o ovzduší) s pôsobnosťou v oblasti tvorby a ochrany životného prostredia celé územie SR KF otvorená 07/2017** celé územie SR KF otvorená 09/2017** Odstránené: 2 Odstránené: 8 6

7 nástrojov informačného charakteru so zameraním na predchádzanie vzniku odpav, na podporu triedeného zberu odpav a zhodnocovania odpav Vytvorenie východísk pre stanovenie opatrení smerujúcich k siahnutiu brého stavu podzemných a povrchových vôd Oprávnená aktivita C: Podpora zefektívnenia nástrojov koncepčného a informačného charakteru uplatňovaných v oblasti ochrany vôd a vodného hospodárstva - Podpora nástrojov informačného charakteru v oblasti ochrany vôd a vodného hospodárstva v oblasti tvorby a ochrany životného prostredia - nadácie v oblasti tvorby a ochrany životného prostredia - združenia fyzických alebo právnických osôb v oblasti tvorby a ochrany životného prostredia Zlepšenie stavu ochrany druhov a biotopov a posilnenie biodiverzity, najmä rámci sústavy Natura 2000 Oprávnená aktivita D: Zlepšenie informovanosti a zapojenia kľúčových sektorov a verejnosti na úseku ochrany prírody a krajiny 2. Adaptácia na nepriaznivé Zníženie znečisťovania ovzdušia a zlepšenie jeho kvality Informovanie o ochrane ovzdušia a integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania Zníženie rizika povodní a negatívnych dôsledkov zmeny - štátne organizácie vykonávajúce správu celé územie SR; opatrenia, KF otvorená 03/2017**

8 dôsledky zmeny klímy so zameraním na ochranu pred povodňami 3. Podpora riadenia rizík, riadenia mimoriadnych udalostí a olnosti proti mimoriadnym udalostiam ovplyvneným zmenou klímy klímy Preventívne opatrenia na ochranu pred povodňami viazané na vodný tok Zníženie rizika povodní a negatívnych dôsledkov zmeny klímy Oprávnená aktivita C: Vozádržné opatrenia v urbanizovanej krajine (intraviláne obcí) - mimo schémy štátnej pomoci Zvýšenie úrovne pripravenosti na zvládanie mimoriadnych udalostí ovplyvnených zmenou klímy Modelovanie vývoja mimoriadnych udalostí, monitorovanie a vyhodnocovanie rizík viazaných na zmenu klímy a jej dôsledkov Zvýšenie úrovne pripravenosti na zvládanie mimoriadnych udalostí ovplyvnených zmenou klímy Buvanie systémov vyhodnocovania rizík a včasného varovania a pripravenosti na zvládanie mimoriadnych udalostí ovplyvnených zmenou klímy vodných tokov a správu vodných stavieb - nájomcovia/vypožičiavate lia drobných vodných tokov alebo ich úsekov, podľa vodného zákona - subjekty verejnej správy - združenia fyzických alebo právnických osôb - zložky integrovaného záchranného systému - štátne rozpočtové organizácie a štátne príspevkové organizácie - združenia fyzických a právnických osôb - zložky integrovaného záchranného systému - štátne rozpočtové organizácie a štátne príspevkové organizácie - združenia fyzických a právnických osôb v súlade s plánmi manažmentu povodňového rizika celé územie SR KF otvorená 10/2017 celé územie SR EFRR otvorená 09/2017** celé územie SR EFRR otvorená 07/2017** Odstránené: 7 Ministerstvo vnútra SR - Ministerstvo vnútra SR 8

9 3.1.2 Zvýšenie účinnosti preventívnych a adaptačných opatrení na elimináciu environmentálnych rizík (okrem protipovodňových opatrení) Podpora prevencie, prieskumu a sanácie havarijných zosuvov súvisiacich so zmenou klímy Zvýšenie účinnosti preventívnych a adaptačných opatrení na elimináciu environmentálnych rizík (okrem protipovodňových opatrení) Hydrogeologický prieskum zameraný na vymedzenie deficitných oblastí a zabezpečenie zdrojov pitnej vody, ich akumuláciu a vohospodársku bilanciu Zvýšenie efektívnosti manažmentu mimoriadnych udalostí ovplyvnených zmenou klímy Optimalizácia systémov, služieb a posilnenie intervenčných kapacít pre manažment mimoriadnych udalostí na lokálnej a regionálnej úrovni - subjekty verejnej správy - MŽP SR a ním zriadené rozpočtové a príspevkové organizácie - zložky integrovaného záchranného systému - štátne rozpočtové organizácie a štátne príspevkové organizácie - združenia fyzických a právnických osôb celé územie SR Odstránené: 9 Odstránené: 8 - Odstránené: 7 Ministerstvo vnútra SR 9

10 4. Energeticky efektívne nízkouhlíkové hospodárstvo vo všetkých sektoroch Zvýšenie podielu OZE na hrubej konečnej energetickej spotrebe SR Výstavba zariadení využívajúcich biomasu prostredníctvom rekonštrukcie a modernizácie existujúcich energetických zariadení s maximálnym tepelným príkonom 20 MW na báze fosílnych palív - fyzické a/alebo právnické - združenia fyzických alebo právnických osôb Odstránené: Zvýšenie podielu OZE na hrubej konečnej energetickej spotrebe SR Výstavba zariadení na: výrobu biometánu; využitie vodnej energie; využitie aerotermálnej, hydrotermálnej alebo geotermálnej energie s použitím tepelného čerpadla; využitie geotermálnej energie priamym využitím na výrobu tepla a prípadne aj v kombinácii s tepelným čerpadlom; výrobu a energetické využívanie bioplynu, skládkového plynu a plynu z čistiarní odpavých vôd - fyzické a/alebo právnické - združenia fyzických alebo právnických osôb Odstránené: Zníženie energetickej náročnosti a zvýšenie využívania OZE v podnikoch Zabezpečenie energetických auditov v MSP Implementácia opatrení - fyzické a/alebo právnické v priemyselných odvetviach a v službách nadväzujúcich na tieto odvetvia EFRR otvorená 09/2017** Odstránené:

11 z energetických auditov Zníženie energetickej náročnosti a zvýšenie využívania OZE v podnikoch Implementácia opatrení z energetických auditov Zníženie spotreby energie pri prevádzke verejných buv Zníženie energetickej náročnosti verejných buv 4.4.1: Zvyšovanie počtu miestnych plánov a opatrení súvisiacich s nízkouhlíkovou stratégiou pre všetky typy území Vypracovanie a implementácia nízkouhlíkových stratégií pre všetky typy území, najmä pre mestské oblasti vrátane aktualizácie a implementácie koncepcií rozvoja obcí v oblasti tepelnej energetiky Zvyšovanie počtu miestnych plánov a opatrení súvisiacich s nízkouhlíkovou stratégiou pre všetky typy území Zavádzanie systémov energetického a environmentálneho manažérstva vrátane energetických auditov a schémy EÚ pre environmentálne manažérstvo - fyzické a/alebo právnické v priemyselných odvetviach a v službách nadväzujúcich na tieto odvetvia - verejnoprávne ustanovizne Odstránené: 9-11

12 a audit (EMAS) Rozvoj účinnejších systémov centralizovaného zásobovania teplom založených na pyte po využiteľnom teple Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia rozvov tepla - fyzické a/alebo právnické - združenia fyzických alebo právnických osôb EFRR otvorená 03/2017** Poznámka č. 1 Poznámka č. 2 Poznámka č. 3 Harmonogram výziev OP podlieha aktualizácii v prípade, ak dôjde k posunu vyhlásenia výzvy zaradenej v harmonograme o viac ako dva mesiace alebo ak dôjde k vecným zmenám uvádzaným v harmonograme. V rámci OP sa neplánuje vyhlásenie výzvy na predkladanie projektových zámerov (t.j. v rámci OP nebude uplatnený dvojkolový proces výberu projektov). RO/ je oprávnený rozdeliť avizované výzvy na dve, príp. aj viac samostatných čiastkových výziev, ak je to účelné najmä z hľadiska špecifík jednotlivých oblastí podpory (napr. v závislosti od charakteru aktivít konkrétneho špecifického cieľa a ich delenia na jednotlivé podaktivity, v závislosti od potreby uplatnenia pravidiel štátnej pomoci na niektoré z aktivít, v nadväznosti na možnosť podporiť niektoré aktivity iba vo vzťahu k niektorým typom oprávnených žiadateľov). Vysvetlivky: : Riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia : Sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia KF: Kohézny fond EFRR: Európsky fond regionálneho rozvoja ** Výzva bola už vyhlásená 12