Prvá časť Všeobecné ustanovenia. Čl. 2 Druhy miestnych daní a miestneho poplatku

Veľkosť: px
Začať zobrazovať zo stránky:

Download "Prvá časť Všeobecné ustanovenia. Čl. 2 Druhy miestnych daní a miestneho poplatku"

Prepis

1 MESTO STROPKOV vydáva dňa Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Stropkov 4/2008 O MIESTNYCH DANIACH A MIESTNOM POPLATKU ZA KOMUNÁLNE ODPADY A DROBNÉ STAVEBNÉ ODPADY V MESTE STROPKOV Čl. 1 Mestské zastupiteľstvo v Stropkove sa na svojom zasadnutí dňa uznieslo v súlade s 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v súlade so zákonom č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov na vydaní tohto všeobecne záväzného nariadenia mesta Stropkov č. 4/2008 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v meste Stropkov. Prvá časť Všeobecné ustanovenia Čl. 2 Druhy miestnych daní a miestneho poplatku (1) Mesto Stropkov ukladá a vyberá tieto miestne dane: a) daň z nehnuteľností, b) daň za psa, c) daň za užívanie verejného priestranstva, d) daň za ubytovanie, e) daň za predajné automaty, f) daň za nevýherné hracie prístroje (2) Mesto Stropkov ukladá a vyberá miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. Druhá časť Daň z nehnuteľností Daň z pozemkov Čl. 3 Základ dane 1) Základom dane z pozemkov je hodnota pozemku určená vynásobením výmery pozemkov v m 2 a hodnoty pozemku za 1 m 2 stanovená zákonom č. 582/2004 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady uvedená v prílohe č. 1 a prílohe č. 2 takto: a) 0,3727 za ornú pôdu, chmeľnice, vinice, ovocné sady pre mesto Stropkov a mestskú časť Sitníky, 0,4202 za ornú pôdu, chmeľnice, vinice, ovocné sady pre mestskú časť Bokša b) 0,0527 ) za trvalé trávne porasty pre mesto Stropkov a mestskú časť Sitníky, 0,0614 za trvalé trávne porasty pre mestskú časť Bokša,

2 c) 4,64 za záhrady, d) 4,64 za zastavané plochy a nádvoria, e) 46,47 za stavebné pozemky, f) 4,64 za ostatné plochy (okrem stavebných pozemkov). 0) Základom dane z pozemkov pre lesné pozemky na ktorých sú hospodárske lesy, rybníky s chovom rýb a za ostatné hospodársky využívané vodné plochy je hodnota pozemku bez porastov určená vynásobením výmery pozemkov v m 2 a hodnoty pozemku zistenej na 1 m 2 podľa zákona č. 382/2004 Z.z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a vyhlášky č. 492/2004 Z.z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku. predstavuje 0,25% zo základu dane. 1) V prípade, že nebudú dodržané náležitostí v bode 2 Čl. III., správca dane určuje hodnotu pozemku za 1m 2 pre lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy vo výške 0,06 a pre rybníky s chovom rýb a za ostatné hospodársky využívané vodné plochy vo výške 0,09 za 1 m 2. Základ dane sa vypočíta vynásobením výmery pozemkov v m 2 a hodnoty pozemku. predstavuje 0,25% zo základu dane. Čl. 4 0) Ročná sadzba dane z pozemkov pre druhy pozemkov orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady a trvalé trávne porasty je 0,35 % zo základu dane. 1) Ročná sadzba dane z pozemkov pre tieto druhy pozemkov záhrady, zastavané plochy a nádvoria a ostatné plochy okrem stavebných pozemkov pre mesto Stropkov je 0,40% zo základu dane. 2) Ročná sadzba dane z pozemkov pre tieto druhy pozemkov záhrady, zastavané plochy a nádvoria a ostatné plochy okrem stavebných pozemkov pre mestskú časť Bokša a Sitníky je 0,30% zo základu dane. 3) Ročná sadzba dane zo stavebných pozemkov pre mesto Stropkov, mestské časti Bokša a Sitníky je 0,38% zo základu dane. Daň zo stavieb Čl. 5 0) Mesto Stropkov určuje ročnú sadzbu dane zo stavieb od za každý aj začatý m 2 zastavanej plochy vo výške: a) 0,165 stavby na bývanie a drobné stavby, ktoré majú doplnkovú funkciu pre hlavnú stavbu v meste Stropkov, b) 0,132 za stavby na bývanie a drobné stavby, ktoré majú doplnkovú funkciu pre hlavnú stavbu v mestských častiach Sitníky a Bokša, c) 0,182 za stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky, stavby pre vodné hospodárstvo, stavby využívané na skladovanie vlastnej pôdohospodárskej produkcie vrátane stavieb na vlastnú administratívu, d) 0,348 za stavby rekreačných a záhradkárskych chát a domčekov na individuálnu rekreáciu, e) 0,497 za samostatne stojace garáže a samostatné stavby hromadných garáží a stavby určené alebo používané na tieto účely postavené mimo bytových domov, f) 1,327 za priemyselné tavby a stavby slúžiace energetike, stavby slúžiace stavebníctvu, stavby využívané na skladovanie vlastnej produkcie vrátane stavieb na vlastnú administratívu, g) 1,825 za stavby na ostatnú podnikateľskú a zárobkovú činnosť, skladovanie a administratívu súvisiacu s ostatným podnikaním a zárobkovou činnosťou, h) 1,161 za ostatné stavby, ktoré nie sú uvedené v písmenách a) až f)

3 1) Mesto Stropkov určuje od ročnú sadzbu dane pri viacpodlažných stavbách 0,08 za každé ďalšie nadzemné podlažie okrem prvého nadzemného podlažia v zmysle 12 ods. 3 zákona. Daň z bytov Čl. 6 Mesto Stropkov určuje ročnú sadzbu dane z bytov od za každý aj začatý m 2 podlahovej plochy bytu a nebytového priestoru vo výške : a) byty a nebytové priestory. 0,149 b) nebytové priestory na podnikanie 1,493 Spoločné ustanovenia pre daň z nehnuteľností Čl. 7 Oslobodenie od dane a zníženie dane 1) Mesto Stropkov oslobodzuje od dane z pozemkov Pozemky vo vlastníctve právnických osôb, ktoré nie sú založené alebo zriadené na podnikanie a a) ktoré tvoria jeden funkčný celok so stavbou alebo jej časťou slúžiacou ako úradovne osôb, ktoré sú poverené duchovnou správou cirkví a náboženských spoločností, ak ide o cirkvi a náboženské spoločností registrované štátom, b) ktoré tvoria jeden funkčný celok so stavbou užívanou na účely poskytovania sociálnej starostlivosti, c) pozemky užívané školami a školskými zariadeniami. 1) Daň z pozemkov sa znižuje o 50% z daňovej povinnosti na pozemky, ktorých vlastníkmi sú občania v hmotnej núdzi alebo občania starší ako 70 rokov, ak tieto pozemky slúžia výhradne na ich osobnú potrebu. 0) Mesto Stropkov oslobodzuje od dane zo stavieb Stavby vo vlastníctve právnických osôb, ktoré nie sú založené alebo zriadené na podnikanie a a) ktoré ako celok alebo časť slúžia ako úradovne osôb, ktoré sú poverené duchovnou správou cirkvi a náboženských spoločností a ak ide o cirkvi a náboženské spoločností registrované štátnom, b) ktoré slúžia na účely poskytovania sociálnej starostlivosti, c) stavby užívané školami a školskými zariadeniami. 0) Daň zo stavieb a bytov sa znižuje o a) 50 % za stavby na bývanie a byty vo vlastníctve občanov v hmotnej núdzi, občanov starších ako 70 rokov alebo občanov s ťažkým zdravotným postihnutím alebo držiteľov preukazu občana s ťažkým zdravotným postihnutím alebo držiteľov preukazu občana s ťažkým zdravotným postihnutím s potrebou sprievodcu, za stavby vo vlastníctve úplne bezvládnych občanov, ktoré slúžia na ich trvalé bývanie, b) 50 % za garáže a nebytové priestory v bytových domoch slúžiace ako garáž vo vlastníctve občanov starších ako 70 rokov alebo občanov s ťažkým zdravotným postihnutím alebo držiteľov preukazu občana s ťažkým zdravotným postihnutím s potrebou sprievodcu, ktoré slúžia pre motorové vozidlo používané na ich dopravu. 1) Správca dane ustanovuje, že doklady preukazujúce dôvody pre poskytnutie daňovej úľavy predloží daňovník správcovi dane do 31.januára kalendárneho roka pre ktorý sa úľava poskytuje. Ak boli predložené také doklady, ktoré oprávňujú správcu dane na poskytnutie úľavy aj na ďalšie zdaňovacie obdobie stačí predložiť ich správcovi jednorazovo pri prvom uplatnení úľavy.

4 1) Správca dane ustanovuje jednotlivými časťami obce: - mestskú časť Bokša s ulicami: Šandalská, Bokšanská, Čerlinská - mestskú časť Sitníky s ulicami: Vranovská, Rovná, Sokolovská, Družstevná, Strečková Budovateľská, Vojtovská, Sitnícka. Čl. 8 Platenie dane 1) Vyrubená daň z nehnuteľností je splatná v troch rovnakých splátkach, a to najneskôr do 31. mája, 31. júl a 30. septembra bežného roka, za ktorý sa daň vyrubuje. 2) Ak ročná daň z nehnuteľností vyrubená fyzickej osobe nepresahuje 16,59 a právnickej osobe 165,96 je splatná naraz do 31. mája bežného roka. 3) Daň možno zaplatiť naraz aj vtedy, ak je vyššia, ako je uvedené v predchádzajúcom odseku. Čl. 9 Vyrubovanie dane Správca dane daň nižšiu ako 1,65 nebude vyrubovať ani vyberať. Tretia časť Daň za psa Čl. 10 zo psa v meste Stropkov je: a) 6,63 ročne za 1 psa v rodinnom dome b) 23,23 ročne za 1 psa v bytovej jednotke c) 16,59 ročne za 1 psa, ktorého vlastníkom alebo držiteľom je podnikateľský subjekt. Takto určená sadzba dane platí za každého ďalšieho psa u toho istého daňovníka. Čl. 11 Preukazovanie vzniku a zániku daňovej povinnosti a oznamovacia povinnosť 1) Daňovník je povinný písomne oznámiť vznik daňovej povinnosti správcovi dane do 30 dní odo dňa vzniku daňovej povinností. 2) Oznámenie o vzniku daňovej povinnosti musí obsahovať: a) meno, priezvisko a adresa vlastníka alebo držiteľa psa, b) dátum nadobudnutia, c) chovný priestor vlastníka alebo držiteľa psa, d) počet psov, e) plemeno psa, f) podpis vlastníka alebo držiteľa psa. 0) Obec vyrubí daň platobným výmerom. Vyrubená daň je splatná do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti platobného výmeru. 1) V ďalších zdaňovacích obdobiach je daň na zdaňovacie obdobie splatná bez vyrubenia do 31. januára za toto zdaňovacie obdobie. 2) Ak daňová povinnosť zanikne v priebehu zdaňovacieho obdobia a daňovník oznámi túto skutočnosť správcovi dane do 30 dní odo dňa zániku daňovej povinnosti, správca dane vráti

5 pomernú časť dane za zostávajúce mesiace zdaňovacieho obdobia, za ktoré bola daň zaplatená. Nárok na vrátenie pomernej časti zaniká, ak daňovník v uvedenej lehote zánik daňovej povinnosti neoznámi. 3) Oznámenie o zániku daňovej povinností musí obsahovať: a) meno, priezvisko, adresa vlastníka alebo držiteľa psa, b) dátum zániku daňovej povinnosti, c) dôvod zániku daňovej povinnosti, d) číslo vráteného identifikačného čísla psa, e) podpis vlastníka alebo držiteľa psa. 2) Mesto Stropkov vydá držiteľovi psa v súlade so zákonom 1 náhradnú známku za úhradu vo výške 1,65. 3) Primátor mesta môže v zmysle tohto VZN v jednotlivých prípadoch znížiť svojím rozhodnutím daň za psa. Štvrtá časť Daň za užívanie verejného priestranstva Čl. 12 za osobitné užívanie verejného priestranstva je: a) 0,33 za každý aj začatý m 2 aj každý neúplný deň za umiestnenie zariadenia slúžiaceho na poskytovanie služieb a za umiestnenie predajného zariadenia, b) 0,03 za každý aj začatý m 2 aj každý neúplný deň za umiestnenie zariadenia cirkusu, lunaparku a iných atrakcií. Lokalitu umiestnenia určuje oddelenie OVRR MsÚ pred začatím užívania verejného priestranstva, c) 1,65 za každý aj začatý m 2 aj každý neúplný deň za umiestnenie skládky odpadu alebo pri prezentačných akciách, d) 0,16 za každý aj začatý m 2 aj každý začatý deň okrem prvého dňa za umiestnenie skládky tuhých palív na dobu kratšiu ako 3 dni, e) 0,01 za každý aj začatý m 2 aj každý začatý deň za zariadenie staveniska (lešenie, oplotenie, UNIMO bunky, sklápacia garáž a pod.), f) 0,16 za každý aj začatý m 2 aj každý začatý deň za skládku voľne uloženého materiálu (piesok, štrk a pod.), g) 1,65 za každý aj začatý m 2 aj každý začatý deň súvislého státia s vozidlom (nákladné motorové vozidlo, nemotorové vozidlo, vrak motorového vozidla, vrak nemotorového vozidla, obytný a iný príves, prípojné vozidlo a pod.), h) 0,33 za ostatné spôsoby užívania verejného priestranstva v meste za každý aj začatý m 2 užívania verejného priestranstva za každý aj začatý deň. Čl. 13 Podrobnosti a náležitosti oznamovacej povinnosti a výber dane 0) Daňová povinnosť vzniká dňom začatia osobitného užívania verejného priestranstva a zaniká dňom skončenia osobitného užívania verejného priestranstva. 1) Daňovník je povinný písomne oznámiť svoj zámer osobitného užívania verejného priestranstva správcovi dane, najneskôr v deň vzniku daňovej povinnosti. 2) Obec vyrubí daň platobným výmerom. Vyrubená dňa je splatná do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatností platobného výmeru. 1 3 ods. 6 zákona č. 282/2003 Z.z., ktorým sa ustanovuje niektoré podmienky držania psov

6 3) Oznámenie o vzniku daňovej povinnosti musí obsahovať: a) meno a priezvisko, (názov firmy) adresa daňovníka, b) dátum začatia užívania a dátum zániku užívania verejného priestranstva, c) spôsob užívania verejného priestranstva, d) podpis daňovníka. 1) Ak daňová povinnosť zanikne a daňovník oznámi túto skutočnosť správcovi dane do 30 dní odo dňa zániku daňovej povinnosti, správca dane vráti pomernú časť dane za zostávajúce dní, za ktoré bola daň zaplatená. Nárok na vrátenie pomernej časti dane zaniká, ak daňovník v uvedenej lehote zánik daňovej povinnosti neoznámi. Čl. 14 Miesta verejného priestranstva v meste Stropkov Miestami verejného priestranstva v meste Stropkov pre účely tejto dane sú všetky verejnosti prístupné pozemky vo výlučnom vlastníctve Mesta Stropkov a to najmä cesty, miestne komunikácie, chodníky, námestie, plochy parkov, verejnej zelene, plochy medzi budovami sústredenej bytovej výstavby. Piata časť Daň za ubytovanie Čl. 15 je 0,33 za 1 osobu a prenocovanie. Čl. 16 Preukazovanie vzniku a zániku daňovej povinnosti a oznamovacia povinnosť 1) Prevádzkovateľ zariadenia, ktorý poskytuje odplatné prechodné ubytovanie je povinný viesť evidenciu fyzických osôb, ktoré sa v takomto zariadení ubytujú, ich počet a počet nocí, kedy tam boli ubytované. 2) Prevádzkovateľ zariadenia je povinný po uplynutí každého kalendárneho polroka zaslať správcovi dane údaje uvedené v odseku 1 tohto článku. 3) Správca dane vyrubí daň za predchádzajúci kalendárny polrok a po jej zaplatení vyhotoví pre prevádzkovateľa potvrdenie o jej zaplatení. 4) Prevádzkovateľ zariadenia je povinný zaplatiť daň do 15 dní odo dňa doručenia platobného výmeru na účet správcu dane alebo do pokladne MsÚ. Šiesta časť Daň za predajné automaty Čl. 17 1) za predajné automaty v meste Stropkov, ktoré vydávajú alkoholické nápoje a tabakové výrobky je 165,96 za 1 predajný automat a kalendárny rok. 2) za ostatné predajné automaty v meste Stropkov je 33,19 za 1 predajný automat a kalendárny rok.

7 Čl. 18 Preukazovanie vzniku a zániku daňovej povinnosti a oznamovacia povinnosť 0) Daňovník je povinný písomne oznámiť vznik daňovej povinnosti správcovi dane do 30 dní odo dňa vzniku daňovej povinností. 1) Obec vyrubí daň platobným výmerom. Vyrubená daň je splatná do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatností platobného výmeru. 2) V ďalších zdaňovacích obdobiach je daň splatná do 31.januára príslušného zdaňovacieho obdobia. 1) Oznámenie o vzniku daňovej povinnosti musí obsahovať: a) meno, priezvisko a adresa prevádzkovateľa predajného automatu, b) dátum inštalácie predajného automatu, c) miesto, kde je nainštalovaný predajný automat, d) počet predajných automatov, e) druh alebo iná presnejšia identifikácia predajného automatu, f) podpis prevádzkovateľa predajného automatu. 1) Ak daňová povinnosť zanikne v priebehu zdaňovacieho obdobia a daňovník písomne oznámi túto skutočnosť správcovi dane do 30 dní odo dňa zániku daňovej povinnosti, správca dane vráti pomernú časť dane za zostávajúce dní zdaňovacieho obdobia, za ktoré bola daň zaplatená. Nárok na vrátenie pomernej časti dane zaniká, ak daňovník v uvedenej lehote zánik daňovej povinností neoznámi. 0) Oznámenie o zániku daňovej povinností musí obsahovať: a) meno, priezvisko, adresa prevádzkovateľa predajného automatu, b) dátum zániku daňovej povinnosti, c) dôvod zániku daňovej povinnosti, d) druh alebo iná presnejšia identifikácia predajného automatu, e) podpis prevádzkovateľa predajného automatu. Siedma časť Daň za nevýherné hracie prístroje Čl. 19 za nevýherné hracie prístroje v meste Stropkov za 1 nevýherný hrací prístroj a kalendárny rok sa určuje takto: 1) elektronické prístroje na počítačové hry (napr. hry s joystickom) 33,19, 2) mechanické prístroje (napr. biliard, šípky, stolový futbal) 66,38, 3) bowling 165,96 /jedna dráha), 4) prístroje na počítačové hry v internetových kaviarňach 33,19, 5) ostatné nevýherné hracie prístroje 33,19. Čl. 20 Preukazovanie vzniku a zániku daňovej povinnosti a oznamovacia povinnosť 1) Daňovník je povinný písomne oznámiť vznik daňovej povinnosti správcovi dane najneskôr do 30 dní odo dňa vzniku daňovej povinností. 2) Obec vyrubí daň platobným výmerom. Vyrubená daň je splatná do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatností platobného výmeru.

8 3) V ďalších zdaňovacích obdobiach je daň za zdaňovacie obdobie splatná bez vyrubenia dane do 31. januára príslušného zdaňovacieho obdobia. 4) Oznámenie o vzniku daňovej povinnosti musí obsahovať: a) meno, priezvisko a adresa prevádzkovateľa nevýherného hracieho prístroja, b) dátum inštalácie nevýherného hracieho prístroja, c) miesto, kde je nainštalovaný nevýherný hrací prístroj, d) počet nevýherných hracích prístrojov, e) druh alebo iná presnejšia identifikácia nevýherného hracieho prístroja, f) podpis prevádzkovateľa nevýherného hracieho prístroja. 1) Ak daňová povinnosť zanikne v priebehu zdaňovacieho obdobia a daňovník oznámi túto skutočnosť správcovi dane do 30 dní odo dňa zániku daňovej povinnosti, správca dane vráti pomernú časť dane za zostávajúce dní zdaňovacieho obdobia, za ktoré bola daň zaplatená. Nárok na vrátenie pomernej časti dane zaniká, ak daňovník v uvedenej lehote zánik daňovej povinnosti neoznámi. 2) Oznámenie o zániku daňovej povinností musí obsahovať: ) meno, priezvisko, adresa prevádzkovateľa nevýherného hracieho prístroja, a) dátum zániku daňovej povinnosti, b) dôvod zániku daňovej povinnosti, c) druh alebo iná presnejšia identifikácia nevýherného hracieho prístroja, d) podpis prevádzkovateľa nevýherného hracieho prístroja. Ôsma časť Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady Čl. 21 Sadzba poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, ktoré vznikli na území mesta Stropkov (1) Sadzba poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, ktoré vznikli na území mesta Stropkov (ďalej len poplatok ) sa určuje pre poplatníkov určených v 77 ods. 2 písm. a) zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady (ďalej len zákon ) vo výške 0,0359 na osobu a kalendárny deň. 2) Sadzba poplatku sa určuje pre poplatníkov určených v 77 ods. 2 písm. b) a c) zákona takto: a) ak je priemerný počet zamestnancov; priemerný počet zamestnancov a priemerný počet hospitalizovaných alebo ubytovaných osôb; priemerný počet zamestnancov a priemerný počet miest určených na poskytovanie služieb od 1 do 50, sadzba poplatku je 0,0597 na osobu a kalendárny deň b) ak je priemerný počet zamestnancov; priemerný počet zamestnancov a priemerný počet hospitalizovaných alebo ubytovaných osôb; priemerný počet zamestnancov a priemerný počet miest určených na poskytovanie služieb od 51 do 100, sadzba poplatku je 0,0564 na osobu a kalendárny deň c) ak je priemerný počet zamestnancov; priemerný počet zamestnancov a priemerný počet hospitalizovaných alebo ubytovaných osôb; priemerný počet zamestnancov a priemerný počet miest určených na poskytovanie služieb od 101 do 200, sadzba poplatku je 0,0431 na osobu a kalendárny deň d) ak je priemerný počet zamestnancov; priemerný počet zamestnancov a priemerný počet hospitalizovaných alebo ubytovaných osôb; priemerný počet zamestnancov a priemerný počet miest určených na poskytovanie služieb od 201 a viac, sadzba poplatku je 0,0165 na osobu a kalendárny deň

9 Čl. 22 Určenie poplatku (1) Pre poplatníkov určených 77 ods. 2 písm. a) zákona sa poplatok určuje ako súčin sadzby poplatku určenej týmto nariadením a počtu kalendárnych dní v určenom období, počas ktorých má alebo bude mať poplatník v meste Stropkov trvalý pobyt alebo prechodný pobyt alebo počas ktorých nehnuteľnosť užíva alebo je oprávnený ju užívať na iný účel ako na podnikanie. (2) Pre poplatníkov určených 77 ods. 2 písm. b) a c) zákona sa poplatok určuje ako súčin sadzby poplatku určenej týmto nariadením a počtu kalendárnych dní v určenom období a ukazovateľa dennej produkcie komunálnych odpadov. (3) Výška koeficientu sa podľa 79 ods. 3 písm. b) bod 3 zákona určuje na hodnotu 1. Čl. 23 Vznik, zánik a zmena poplatkovej povinnosti (1) Poplatková povinnosť vzniká: a) u fyzickej osoby dňom vzniku trvalého alebo prechodného pobytu v evidencii obyvateľstva, prípadne dňom kedy vznikne právo skutočne nehnuteľnosť užívať na iný účel ako na podnikanie, a to tým dňom, ktorý nastane skôr, b) u právnickej osoby dňom, kedy vznikne právo užívať nehnuteľnosť na iný účel ako na podnikanie, c) u podnikateľa dňom, kedy vznikne právo užívať nehnuteľnosť za účelom podnikania. (2) Poplatok platí poplatník na základe platobného výmeru v súlade s 30 ods. 2 zákona č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov v znení neskorších zmien do pokladne Mestského úradu v Stropkove alebo na účet Mesta Stropkov uvedený v platobnom výmere. (3) Ak poplatník uhrádza poplatok v celosti je povinný uhradiť ho v celosti do 15 dní odo dňa doručenia platobného výmeru. (4) Ak poplatník uhrádza poplatok v splátkach je oprávnený uhradiť ho v troch rovnakých splátkach do 15 dní odo dňa doručenia platobného výmeru, do a bežného kalendárneho roka na účet Mesta Stropkov alebo do pokladne mestského úradu. (5) Ak výška ročného poplatku vyrubeného fyzickej osobe nepresahuje 16,59 a právnickej osobe 165,96 je tento poplatok splatný naraz do 15 dní odo dňa doručenia platobného výmeru. (6) Konečné sumy v eurách sa zaokrúľujú na dve desatinné miesta smerom nadol. (7) Poplatník je povinný správcovi poplatku ohlásiť každú zmenu, ktorá je rozhodujúca pre správne určenie výšky poplatku najneskôr do 30 dní odo dňa, keď táto skutočnosť nastala. (8) Poplatok vyrubí mesto platobným výmerom. (1) Pri vyrubení poplatku pre poplatníkov určených 77 ods. 2 písm. a) zákona vychádza správca poplatku z údajov evidencie ohlasovne pobytu, inak z posledných jemu známych údajov. (10) Pri vyrubení poplatku pre poplatníkov určených 77 ods. 2 písm. b) a c) zákona vychádza správca poplatku z údajov ohlásenia doručeného poplatníkom, inak z posledných jemu známych údajov. Čl. 24 Zníženie a odpustenie poplatku (1) Mesto Stropkov zníži poplatok podľa najnižšej sadzby určenej zákonom, ak fyzická osoba nemá v meste Stropkov trvalý pobyt alebo prechodný pobyt a ktorá užíva nehnuteľnosť za iným účelom ako na podnikanie a ak túto nehnuteľnosť neužíva viac ako 90 po sebe nasledujúcich dní na základe jeho písomnej žiadosti každoročne doručenej na mestský úrad do kalendárneho roka. (2) Skutočnosť uvedenú v odseku 1 je poplatník povinný doložiť čestným prehlásením

10 o skutočnom užívaní nehnuteľnosti a kópiou platobného výmeru, ktorým mu bol vyrubený poplatok za odpady v mieste jeho trvalého pobytu alebo prechodného pobytu alebo v mieste kde nehnuteľnosť skutočne užíva za iným účelom ako na podnikanie. (3) Mesto Stropkov odpustí poplatok pre poplatníka na základe jeho písomnej žiadosti každoročne doručenej na mestský úrad za obdobie, za ktoré poplatník preukáže, že: a) sa v určenom období dlhodobo zdržiaval alebo zdržiava v zahraničí a to najmenej 180 po sebe nasledujúcich dní a preukáže to písomným potvrdením o pobyte v zahraničí, b) v určenom období bol neprítomný v meste Stropkov z dôvodu výkonu základnej vojenskej služby a preukáže to písomným potvrdením z vojenskej správy. (4)Mesto Stropkov zníži poplatok na základe jeho písomnej žiadosti doručenej na mestský úrad do kalendárneho roka v týchto prípadoch: a) študentom denného štúdia (VŠ, SŠ), študujúcim mimo miesta trvalého bydliska (v okruhu do 30 km) 40% z výšky poplatku stanoveného pre poplatníka po predložení dokladov o návšteve školy a potvrdenia o prechodnom pobyte alebo ubytovacieho preukazu, b) študentom denného štúdia (VŠ, SŠ), študujúcim mimo miesta trvalého bydliska (v okruhu viac ako 30 km) 40 % z výšky poplatku stanoveného pre poplatníka po predložení dokladu o návšteve školy, c) občanom s preukazom ŤZP s časovým obmedzením 40 % z výšky poplatku stanoveného pre poplatníka po predložení preukazu ŤZP. (5) Mesto Stropkov zníži poplatok : a) ak osamelo žijú dôchodcovia, alebo ak osamelo žije dôchodca, ktorý k predchádzajúceho roka dovŕšil(i) 70 rokov 70% z výšky poplatku stanoveného pre poplatníka na základe evidencie obyvateľstva. b) občanom s preukazom ŤZP bez časového obmedzenia 40% z výšky poplatku stanoveného pre poplatníka. Preukaz ŤZP stačí predložiť správcovi dane jednorázovo pri prvom uplatnení zľavy. (6) Mesto Stropkov zníži poplatok na základe žiadosti doručenej na mestský úrad do kalendárneho roka: a) občanom pracujúcim mimo miesta trvalého pobytu v SR 50% z výšky poplatku stanoveného pre poplatníka po predložení kópie potvrdenej pracovnej zmluvy a potvrdenia o prechodnom pobyte b) občanom pracujúcim mimo miesta trvalého pobytu v ČR 50% z výšky poplatku stanoveného pre poplatníka po predložení pracovnej zmluvy s určením miesta výkonu práce (7) Mesto Stropkov odpustí poplatok v plnej výške osobám, ktoré sa počas celého roka nezdržiavajú v meste Stropkov, na základe čestného prehlásenia s overeným podpisom alebo iného úradného dokladu, potvrdzujúceho túto skutočnosť na základe miestneho zisťovania. (8) Pri súbehu zliav sa daňovníkovi poskytne len zľava, ktorá je pre tohto daňovníka výhodnejšia. (9) Primátor mesta môže po súhlasnom vyjadrení komisie pre financie, majetok, správu podnikov a podnikanie na zmiernenie alebo odstránenie tvrdosti zákona a tohoto VZN v jednotlivých prípadoch poplatok znížiť aj pod najnižšiu sadzbu uvedenú v 78 zákona alebo môže poplatok aj odpustiť. (10)V priebehu roka sa prihliada iba na zmeny, ktoré nastali v danom kalendárnom roku.

11 Deviata časť Záverečné a zrušovacie ustanovenia Čl. 25 (1) Toto všeobecne záväzné nariadenie ruší všeobecne záväzné nariadenie č. 7/2007 o miestnych daniach a miestom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady zo dňa (2) Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo Mestským zastupiteľstvom v Stropkove schválené a bolo vyvesené na úradnej tabuli v Stropkove dňa (3) Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť MUDr. Peter Obrimčák, v.r. primátor mesta