Všeobecne záväzné nariadenie obce Banské č. 1/2015 o nakladaní s odpadmi

Veľkosť: px
Začať zobrazovať zo stránky:

Download "Všeobecne záväzné nariadenie obce Banské č. 1/2015 o nakladaní s odpadmi"

Prepis

1 Strana 1 Obecné zastupiteľstvo v Banskom na základe ustanovenia 6 a 11 ods. 4, písm. g zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov a ustanovenia 39 ods. 4 zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov ( v ďalšom texte len zákona) vydáva pre územie obce Banské : Všeobecne záväzné nariadenie obce Banské č. 1/2015 o nakladaní s odpadmi Čl. I. Predmet úpravy 1. Zabezpečiť správne nakladanie s odpadmi v záujme zaistenia ochrany životného prostredia, ochrany verejného poriadku, bezpečnosti a zdravia občanov. 2. Toto všeobecne záväzné nariadenie obce Banské ( ďalej len VZN ) sa vydáva s cieľom upravenia činnosti nakladania s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi (ďalej len KO a DSO ), na území obce Banské a to práva a povinnosti občanov, právnických osôb a fyzických osôb oprávnených na podnikanie a ustanoviť podrobnosti o nakladaní s KO a DSO, najmä o spôsobe zberu a prepravy KO, o spôsobe separovaného zberu jednotlivých zložiek KO, o spôsobe nakladania s DSO, ako aj miesta určené na ukladanie týchto odpadov a na zneškodňovanie odpadov. Čl. II Vymedzenie základných pojmov Pojmy podľa zák. č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov: 1. Odpadom je hnuteľná vec uvedená v prílohe č. 1 zákona, ktorej sa držiteľ zbavuje, chce sa jej zbaviť alebo je v súlade s týmto zákonom alebo osobitnými predpismi povinný sa jej zbaviť. 2. Pôvodca odpadu je každý, koho činnosťou odpad vzniká, alebo ten, kto vykonáva úpravu, zmiešavanie alebo iné úkony s odpadmi, ak ich výsledkom je zmena povahy alebo zloženia týchto odpadov. 3. Držiteľ odpadu je pôvodca odpadu alebo fyzická osoba alebo právnická osoba, u ktorej sa odpad nachádza. 4. Nakladanie s odpadmi je zber odpadov, preprava odpadov, zhodnocovanie odpadov a zneškodňovanie odpadov vrátane starostlivosti o miesto zneškodňovania. 5. Zhodnocovanie odpadov sú činnosti vedúce k využitiu fyzikálnych, chemických alebo biologických vlastností odpadov, uvedené v prílohe č. 2 zákona. 6. Zneškodňovanie odpadov je také nakladanie s nimi, ktoré nespôsobuje poškodzovanie životného prostredia alebo ohrozovanie zdravia ľudí a ktoré je uvedené v prílohe č. 3 zákona. 7. Zber odpadov je zhromažďovanie, triedenie alebo zmiešavanie odpadov na účel ich prepravy. 8. Zhromažďovanie odpadov je dočasné uloženie odpadov pred ďalším nakladaním s ním. Triedenie odpadov je delenie odpadov podľa druhov alebo oddeľovanie zložiek odpadov, ktoré možno po oddelení zaradiť ako samostatné druhy odpadov. 9. Skládkovanie odpadov je ukladanie odpadov na skládku odpadov; je zhromažďovanie odpadov pred niektorou z činností zhodnocovania odpadov alebo zneškodňovanie odpadov, za skládkovanie odpadov sa nepovažuje ich zhromažďovanie pred zberom odpadov na mieste ich vzniku. 10. Nebezpečné odpady sú také odpady, ktoré majú jednu alebo viac nebezpečných vlastností uvedených v prílohe č. 4 zákona.

2 Strana Komunálne odpady sú odpady z domácností vznikajúce na území obce pri činnosti fyzických osôb a odpady podobných vlastností a zloženia, ktorých pôvodcom je právnická osoba alebo fyzická osoba - podnikateľ, okrem odpadov vznikajúcich pri bezprostrednom výkone činností tvoriacich predmet podnikania alebo činnosti právnickej osoby alebo fyzickej osoby podnikateľa; za odpady z domácností sa považujú aj odpady z nehnuteľností slúžiacich fyzickým osobám na ich individuálnu rekreáciu napr. zo záhrad, chát, chalúp alebo na parkovanie vozidla používaného pre potreby domácnosti, najmä z garáží, garážových stojísk a parkovacích stojísk. Komunálnymi odpadmi sú aj všetky odpady vznikajúce pri činnosti obce pri čistení verejných komunikácií a priestranstiev, ktoré sú majetkom obce alebo v správe obce, a taktiež pri údržbe verejnej zelene vrátane parkov a cintorínov a ďalšej zelene na pozemkoch právnických osôb, fyzických osôb a občianskych združení. 12. Zariadenie na zber odpadov je miesto, v ktorom sa vykonáva zber odpadov, ohraničené plotom, alebo priestor, v ktorom sa vykonáva zber odpadov, nachádzajúcich sa v stavbe, takýmto zariadením nie je miesto na ukladanie odpadov podľa 39 ) a miesto spätného odberu elektrozariadenia podľa 54a ods. 14 zákona. 13. Skládka odpadov je miesto so zariadením na zneškodňovanie odpadov, kde sa odpady trvalo ukladajú na povrchu zeme alebo do zeme. Za skládku odpadov sa považuje aj miesto, na ktorom pôvodca odpadu vykonáva zneškodňovanie svojich odpadov v mieste výroby ( interná skládka ), ako aj miesto, ktoré sa trvalo, teda dlhšie ako jeden rok, používa na dočasné uloženie odpadov. Za skládku odpadov sa nepovažuje zariadenie, kde sa ukladajú odpady na účel ich prípravy pred ďalšou prepravou na miesto, kde sa budú upravovať, zhodnocovať alebo zneškodňovať, ak čas ich uloženia pred ich zhodnotením alebo upravením nepresahuje spravidla tri roky, alebo pred ich zneškodnením nepresahuje jeden rok. 14. Program odpadového hospodárstva je základný dokument pre riadenie odpadového hospodárstva obce Banské v oblasti nakladania s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi, spracovávaný na základe zákona č. 223/2001 Z.z. o odpadoch v znení neskorších predpisov, určujúci najmä smerovanie a ciele odpadového hospodárstva a opatrenia na ich dosiahnutie. Pojmy pre účely tohto VZN : 1. Drobné stavebné odpady sú odpady z bežných udržiavacích prác zabezpečovaných fyzickou osobou. 2. Objemné odpady sú komunálne odpady a drobné stavebné odpady, ktoré nie je možné pre ich veľký rozmer uložiť do zberných nádob používaných v obci; alebo ich množstvo presahuje objem, ktorý je možné zberovými nádobami vyviezť v rámci stanoveného pravidelného harmonogramu vývozu. Patria tu tiež odpady, ktoré by mohli spôsobiť poškodenie zberového vozidla. 3. Separovaný zber je zber oddelených zložiek komunálnych odpadov, vrátane odpadov z obalov. 4. Harmonogram zvozu je rozpis, v ktorom je uvedené, v ktorý deň sa vykonáva zber a preprava KO a zber a preprava separovaných zložiek. 5. Organizácia zodpovedná za zber komunálnych odpadov je organizácia, ktorá má technické, materiálne a personálne zabezpečenie výkonu požadovanej činnosti a súhlas orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva Čl. III. Povinnosti pôvodcu odpadu 1. Pôvodca odpadu, ktorý je právnickou alebo fyzickou osobou - podnikateľom a produkuje ročne viac než 500 kg nebezpečných odpadov alebo 10 ton ostatných odpadov, vypracúva vlastný program odpadového hospodárstva. Pre komunálne odpady a drobný stavebný odpad, vznikajúce na území obce vypracováva program odpadového hospodárstva obec. 2. Každý je povinný nakladať s odpadmi alebo inak s nimi zaobchádzať v súlade s týmto VZN. Pri nakladaní s odpadmi alebo inom zaobchádzaní s nimi je každý povinný chrániť zdravie ľudí a životné prostredie.

3 Strana 3 3. Zakazuje sa: a) uložiť alebo ponechať odpad na inom mieste ako na mieste na to určenom v súlade s týmto VZN, b) zneškodniť odpad, alebo zhodnotiť odpad inak ako v súlade s týmto VZN, c) zneškodniť odpad vypúšťaním a vhadzovaním do vodného recipienta, d) zmiešavať s KO kvapalné odpady, odpady, ktoré sú v podmienkach skládky výbušné a horľavé, infekčné odpady zo zdravotníckych a veterinárnych zariadení, e) zneškodňovať odpad riedením za účelom znižovania koncentrácie nebezpečných látok. 4. Náklady na zneškodňovanie odpadov znáša ten, pre ktorého sa zneškodňovanie odpadu vrátane zberu a úpravy vykonáva. 5. Ak vlastník, správca alebo nájomca nehnuteľnosti zistí, že na jeho nehnuteľnosti bol umiestnený odpad v rozpore s týmto VZN, je povinný to oznámiť bezodkladne obvodnému úradu životného prostredia a obci. 6. Obvodný úrad životného prostredia na základe odseku 5 požiada policajný zbor o zistenie osoby zodpovednej za umiestnenie odpadu; takto zistená osoba je povinná zabezpečiť zhodnotenie alebo zneškodnenie odpadu na vlastné náklady. 7. Ak sa podľa odseku 6 nezistí osoba zodpovedná za umiestnenie odpadu na nehnuteľnosti v rozpore s týmto VZN, obvodný úrad životného prostredia začne konanie, či vlastník, správca alebo nájomca tejto nehnuteľnosti je: a) pôvodcom odpadu, b) neurobil všetky opatrenia na ochranu svojej nehnuteľnosti, c) mal z tohto uloženia odpadu majetkový alebo iný prospech. 8. Ak sa v konaní podľa odseku 7 preukáže vlastníkovi, správcovi alebo nájomcovi nehnuteľnosti, na ktorej bol umiestnený odpad v rozpore s týmto VZN, niektorá zo skutočností uvedených v odseku 7, prejde povinnosť zabezpečiť zhodnotenie alebo zneškodnenie odpadu na tohto vlastníka, správcu alebo nájomcu nehnuteľnosti. 9. Ak sa podľa odseku 6 nezistí osoba zodpovedná za umiestnenie odpadu na nehnuteľnosti, zabezpečí zhodnotenie alebo zneškodnenie odpadu na vlastné náklady obvodný úrad životného prostredia. 10. Kto zabezpečil zhodnotenie, alebo zneškodnenie odpadu v súlade s odsekom 8 alebo 9 má nárok na náhradu vynaložených nákladov voči osobe, ktorá je zodpovedná za uloženie odpadu na nehnuteľnosti v rozpore so zákonom o odpadoch. 11. Pôvodca odpadu je povinný odpady odovzdať len tomu, kto má s obcou uzatvorenú zmluvu na vykonanie tejto činnosti. Čl. IV. Povinnosti obce Obec je povinná: a) vypracovávať a dodržiavať schválený program odpadového hospodárstva, b) uzatvoriť zmluvu s oprávnenou právnickou, alebo fyzickou osobou s právom podnikania, na zber, prepravu a zneškodňovanie odpadu, c) prejednávať priestupky v odpadovom hospodárstve, d) dávať v stavebnom konaní vyjadrenie o zamýšľanom spôsobe nakladania s odpadmi zo stavebnej činnosti s výnimkou DSO, e) zabezpečovať prostredníctvom médií informovanosť pôvodcov odpadu o zbere, preprave a zneškodňovaní odpadu. f) zabezpečiť aktuálnosť programu odpadového hospodárstva na základe monitoringu existujúceho stavu odpadového hospodárstva (predpísaná evidencia, analýzy), sledovaním vývojových trendov v oblasti legislatívy a technológií pre spracovanie odpadov a plnením svojich zákonných povinností.

4 Strana 4 Čl. V Povinnosti držiteľa odpadu 1. Držiteľ odpadu je povinný : a) nakladať s KO a DSO, alebo inak s nimi zaobchádzať v súlade s týmto VZN, b) pri nakladaní s KO a DSO alebo inom zaobchádzaní s nimi, chrániť zdravie ľudí a životné prostredie, c) zapojiť sa do zberu KO v obci, d) užívať zberné nádoby zodpovedajúce systému zberu KO v obci, e) ukladať KO alebo jeho oddelené zložky a DSO na účely ich zberu na miesta určené obcou a do zberných nádob zodpovedajúcich systému zberu KO v obci. 2. Držiteľ odpadu je povinný: a) v záujme ochrany zdravia pred vznikom a šírením prenosných ochorení vykonať podľa potreby dezinfekciu a deratizáciu zberných nádob, b) na vyžiadanie obce poskytnúť pravdivé a úplne informácie súvisiace s nakladaním s KO a DSO. 3. Kto vykonáva zber odpadov vrátane ich výkupu je povinný: a) zverejňovať druhy zbieraných odpadov a podmienky zberu odpadov, b) vyžadovať preukazovanie osobných údajov fyzickej osoby alebo zodpovedného zástupcu právnickej osoby, obchodné meno a miesto podnikania fyzickej osoby - podnikateľa alebo obchodné meno a sídlo právnickej osoby, od ktorých sa preberajú farebné kovy; bez preukázania vyžiadaných údajov nemožno odpad prevziať ani kúpiť, c) viesť a uchovávať evidenciu o osobách podľa písmena b, ako aj o druhoch a množstve odpadov od nich prevzatých alebo vykúpených. Čl. VI Systém zberu, prepravy a zneškodňovanie KO a DSO 1. Pôvodca a držiteľ odpadu je povinný : a) predchádzať vzniku odpadov, zhodnocovať odpady, zneškodňovať odpady spôsobom na to určeným, b) zapojiť sa do systému zberu KO v obci, c) zapojiť sa do separovaného zberu zavedeného v obci, triediť odpad na jednotlivé zložky, d) v zmysle vytvorených podmienok na separovaný zber ukladať ho do príslušných zberných nádob, e) užívať zberné nádoby zodpovedajúce systému zberu KO v obci podľa tohto VZN, f) ukladať KO a ich oddelené zložky za účelom ich zberu na miesta určené týmto VZN a do zberných nádob zodpovedajúcich systému zberu KO v obci, g) zberné nádoby zabezpečiť proti odcudzeniu, h) dbať na to, aby KO bol na odvoz riadne pripravený a aby boli umožnené všetky činnosti spojené s riadnym odvozom odpadu, i) zabezpečiť na vlastné náklady odvoz DSO na skládku najneskôr do 7 dní od jeho uloženia na voľnom priestranstve, j) uhrádzať poplatok za KO a DSO vo výške a za podmienok určených vo VZN o miestnych poplatkoch, k) jednotlivé zložky odpadu s obsahom škodlivín nemiešať do KO a zabezpečiť ich vhodné zhromaždenie. 2. Zakazuje sa zneškodňovať biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad a parkov vrátane odpadu z cintorínov a ďalšej zelene na pozemkoch právnických osôb, fyzických osôb a občianskych združení, ak sú súčasťou KO. 3. Obec na základe žiadosti zavedie množstvový zber u takej právnickej osoby alebo podnikateľa, ktorý preukáže, že: a) množstvo ním vyprodukovaných KO a DSO je presne merateľné, b) KO a DSO sú až do času ich odvozu vhodne zabezpečené pred stratou, odcudzením alebo

5 Strana 5 iným nežiadúcim únikom. 4. Právnická osoba alebo podnikateľ musí požiadať o zavedenie množstvového zberu najneskôr do 30. novembra bežného roka s účinnosťou pre nasledujúci rok. 5. Právnická osoba alebo podnikateľ, ktorej podmienky umožňujú vykonávať separovaný zber, nahlási túto skutočnosť obecnému úradu, alebo zmluvnej organizácii, s ktorou budú dohodnuté podmienky separovaného zberu. 6. Právnická osoba alebo podnikateľ, ktorý vykonáva separovaný zber, zabezpečí na ukladanie vyseparovaného odpadu zodpovedajúce zberné nádoby (špeciálne 1100 litrové kontajnery, alebo farebné plastové vrecia) na vlastné náklady. Zabezpečenie kontajnerov je možné riešiť aj prenájmom od Fura s.r.o. Jantárova 1,Košice, prípadne od iného dodávateľa. 7. Ak ide o odpady z obalov, podmienky pre zabezpečenie ich zberu a zhodnotenia/recyklácie si vopred s obcou a písomnej forme dohodne osoba, ktorá plní alebo ktorá pre iných zabezpečuje plnenie povinností podľa platného zákona o obaloch (tzv. povinné osoby a oprávnené organizácie podľa zákon č. 119/2010Z.z. o obaloch). Pre takéto osoby sú záväzné údaje o celkových množstvách a zložení odpadov z obalov a ich podiele na vyseparovaných zložkách komunálnych odpadov, uvedené v programe odpadového hospodárstva obce. 8. Obec určuje nasledovné typy zberných nádob : a) 110 litrová plastová nádoba, b) 120 litrová plastová nádoba, c) 240 litrová plastová nádoba, d) 5000 a 7000 litrový veľkoobjemový kontajner ( VOK ) ramenový systém, e) špeciálne 1100 litrové kontajnery žlté na plasty, f) špeciálne 1100 litrové kontajnery zelené na sklo g) špeciálne 1100 litrové kontajnery modré na papier 9. Požitie iných typov nádob nie je prípustné. Určené typy nádob sa prednostne doporučujú : a) pri obchodných a výrobných prevádzkach, organizáciách, úradoch a všade tam, kde to podmienky umožňujú, sa určujú na zber odpadov 1100 litrové kontajnery, b) pri rodinných domoch sa určujú 110 litrové, 120 litrové alebo 240 litrové platové nádoby, c) vo vybraných lokalitách v obci a v rekreačnej oblasti budú rozmiestnené veľkoobjemové kontajnery VOK, ktoré sú určené predovšetkým na likvidáciu odpadov väčších rozmerov, drobných stavebných odpadov, d) v individuálnych ojedinelých prípadoch je možné dohodnúť s obcou aj iný spôsob zberu a prepravy odpadu ( predovšetkým drobných stavebných odpadov, napr. odvozeným nákladným automobilom priamo na skládku ). 10. Ak obec kontrolou vykonanou u pôvodcu alebo držiteľa odpadov zistí, že vzhľadom na množstvo ním produkovaných odpadov počet zberných nádob nestačí, môže mu nariadiť obstaranie ďalšej zbernej nádoby. 11. Do zberných nádob sa nesmú ukladať druhotné suroviny, objemné predmety všetkého druhu, priemyselné obaly z obchodnej činnosti, odpady z potravinových výrobní, z predajní mäsa, zo zdravotných zariadení, kyseliny, tekuté látky, zápalné látky, opotrebované batérie, akumulátory a pod. 12. Zberné nádoby sa nesmú odpadmi preplňovať, tie, ktoré sú opatrené krytom sa musia po vložení odpadov uzavrieť. 13. Vlastník (užívateľ, správca) nehnuteľnosti je povinný zriadiť vyhradené miesto pre zberné nádoby. Pri jeho určovaní musí dbať na to, aby: a) zberné nádoby neboli trvalo umiestnené na komunikácii, chodníku alebo parkovisku, b) vyhradené miesto umožňovalo ľahký a dostatočne široký prístup ku zberným nádobám pre účely prepravy, c) umiestnením zberných nádob nebol rušený vzhľad okolia a hygiena prostredia, d) sa nenachádzalo na náveternej strane, v blízkosti okien, detských ihrísk, frekventovaných miest,

6 Strana 6 e) zberné nádoby boli na spevnenom podklade. 14. Na chodníkoch môžu byť zberné nádoby umiestnené len na dobu nevyhnutnú počas zberu. 15. Vyberať zo zberných nádob v nich zhromaždené odpady pred ich prepravou je zakázané. 16. Na území obce možno používať na separovanie odpadov len zberné kontajnery, v krajnom prípade vrecia poskytnuté obcou. Čl. VII. Separovaný zber 1. Separovanými zložkami KO na území obce sú: a) Sklo, vrátane odpadov z obalov b) Plasty, vrátane odpadov z obalov (PET- fľaše) c) papier, vrátane odpadov z obalov d) elektro odpad e) Zmiešané plasty 2. Na zber separovaného odpadu slúžia špeciálne zberné nádoby vo vlastníctve obce s nasledovným určením: a) zelená nádoba sklo biele a farebné b) žltá nádoba plasty c) modrá nádoba papier 3. Zberné nádoby na separovaný zber sú umiestnené na verejných priestranstvách tak, aby zohľadnili vhodné odnáškové a prepravné vzdialenosti. Zber elektro odpadu a železného šrotu je občanom vopred oznámený. Realizuje sa vyložením elektro odpadu a železného šrotu pred rodinné a bytové domy a jeho zberom a zhodnotením oprávnenou firmou. Čl. VIII. Objemné odpady a drobné stavebné odpady 1. Zber objemných odpadov veľkoobjemovými kontajnermi a jeho zneškodnenie zabezpečí obec na svoje náklady 2 x ročne v jarnom a jesennom období. 2. V čase, keď nie sú vyložené veľkoobjemové kontajnery, je odvoz objemných odpadov na skládku ich pôvodca povinný zabezpečiť individuálne na vlastné náklady. 3. Fyzické osoby, právnické osoby alebo fyzické osoby - podnikatelia na základe žiadosti podanej na OÚ Banské môžu uskutočňovať vývoz DSO do lokalít učených obcou Banské. Čl. IX. Odpady zo záhrad a parkov, vrátane odpadu z cintorínov 1. Každý vlastník resp. užívateľ zelenej plochy je povinný biologicky rozložiteľný odpad zo zelene skompostovať buď vo vlastnom zariadení alebo zabezpečiť si jeho skompostovanie u oprávnenej spoločnosti, v jej kompostárni. 2. Je zakázané biologicky rozložiteľný odpad ukladať do zberných nádob na KO. 3. Je zakázané spaľovať odpad zo zelene ( napr. mokrú drevenú hmotu z ošetrovania drevín, trávu, burinu, listy a pod.) 4. Zber, prepravu, zabezpečenie zhodnotenia alebo zneškodnenia biologického rozložiteľného odpadu vznikajúceho pri údržbe verejnej zelene ( vrátane parkov a cintorínov ) zabezpečuje zmluvný partner obce, ktorý vykonáva jeho údržbu. Čl. X. Preprava KO 1. Prepravu KO vykonáva oprávnený subjekt (organizácia zodpovedná za zber komunálnych odpadov) na základe zmluvy s obcou.

7 Strana 7 2. Pôvodca odpadov je povinný umožniť všetky práce spojené s prepravou odpadov, najmä dbať, aby boli odpady riadnym spôsobom uložené v zberných nádobách umiestnených na vyhradenom mieste a aby bol prístup k nádobám bez závad. Inak prepravca môže odmietnuť prepravu odpadov. 3. Organizácia zodpovedná za zber komunálnych odpadov môže odmietnuť prepravu ak zistí, že v zbernej nádobe sú odpady, ktoré do nej nepatria. 4. Organizácie, zodpovedné za zber komunálnych odpadov, priebežne pri svojej činnosti sledujú zloženie komunálnych odpadov a sú povinné ohlásiť obci každú podstatnú (dlhodobú) zmenu v zložení a podieloch odpadov z obalov, uvedených v programe odpadového hospodárstva. 5. Harmonogram vývozov jednotlivých nádob : a) 110 litrové, 120 litrové a 240 litrové nádoby - 26 vývozov/rok ( 1 x za 2 týždne ) b) veľkoobjemové kontajnery VOK umiestnenie na určených zberných miestach. ( frekvencia je závislá od naplnenia jednotlivých VOK ov ) c)vyvoz separovaného zberu podľa harmonogramu vývozu obce Banské. Obec je povinná prostredníctvom organizácie zodpovednej za zber komunálnych odpadov vykonávať zber a prepravu KO a DSO v súlade s harmonogramom zvozu KO a DSO, v rozsahu ustanovenom v zmluve o nakladaní s KO a DSO a dodržiavať toto VZN. 6. Obec je povinná prostredníctvom organizácie zodpovednej za zber komunálnych odpadov minimálne 1 x za polrok vykonať identifikáciu miest s nedostatočnou kapacitou zberných nádoby. 7. Obec je povinná prostredníctvom organizácie zodpovednej za zber komunálnych odpadov evidovať a uchovávať záznamy o počte zberných nádob, o počte a druhu vyprázdnených zberných nádob, množstve a spôsobe zhodnotenia a zneškodnenia KO, vytriedených zložiek KO. Čl. XI. Zhromažďovanie, ukladanie a zneškodňovanie odpadov 1. KO a DSO vzniknuté na území obce sa zneškodňujú vývozom komunálnych odpadov Fúra a.s.o.jantárová 1, Košice. 2. Zneškodňovanie odpadov na skládke sa riadi všeobecne záväznými právnymi predpismi a platným prevádzkovým poriadkom. 3. Ukladať odpady na iných miestach, ako aj spaľovať KO v nepovolených zariadeniach produkujúcich škodlivé látky je zakázané. Čl. XII. Sankcie 1. Kontrolu dodržiavania tohto VZN vykonávajú: a) poverení pracovníci obecného úradu, b) príslušné orgány štátnej správy v rozsahu svojich kompetencií, c) poslanci OZ, d) iné osoby poverené starostom obce. 2. V sporných otázkach a v podrobnostiach o uplatnení tohto VZN rozhoduje starosta obce. 3. Nedodržiavanie ustanovení tohto VZN, ak nejde o trestný čin, sa postihuje ako priestupok pokutou do 165, Okrem toho za porušenie tohto VZN môže starosta obce podľa 13 ods. 9 zákona č. 369/1990 Z.z. o obecnom zriadení v znení zmien a doplnkov uložiť právnickej osobe pokutu do výšky 6.638,-.

8 Strana 8 Čl. XIII. Záverečné ustanovenia 1. Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo prerokované a schválené na Obecnom zastupiteľstve v Banskom dňa uznesením č. 23/ Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2015 o nakladaní s odpadmi nadobúda účinnosť dňom Štefan Petruň starosta obce