Ročník 64 Číslo 12 December 2020 KULTÚRNO-SPOLOČENSKÝ MESAČNÍK PREŠOVSKÝ MAGAZÍN. Vianoèné trhy nahradila Mapa Vianoc

Veľkosť: px
Začať zobrazovať zo stránky:

Download "Ročník 64 Číslo 12 December 2020 KULTÚRNO-SPOLOČENSKÝ MESAČNÍK PREŠOVSKÝ MAGAZÍN. Vianoèné trhy nahradila Mapa Vianoc"

Prepis

1 Ročník 64 Číslo 12 December 2020 KULTÚRNO-SPOLOČENSKÝ MESAČNÍK PREŠOVSKÝ MAGAZÍN Vianoèné trhy nahradila Mapa Vianoc Prešov je najlepší verejný obstarávate¾ Zimný štadión je opäś otvorený Rozhovory, články, zaujímavosti, prehľad vybraných kultúrnych podujatí

2 Vianočné priania 2 Milí Prešovèania, zo srdca Vám želám, nech sú tieto Vianoce pre Vás iné krajšie, radostnejšie, pokojnejšie, plné pohody a oddychu. A k tomu Vám prajem najmä pevné zdravie, ktorého hodnotu sme tento rok vnímali ove¾a viac ako kedyko¾vek predtým. Aj keï bol rok, ktorý konèí, nároèný a śažko sa h¾adajú slová povzbudenia, nezabudnite na vianoènú radosś z krásnych spoloèných chví¾ v kruhu najbližších. Tieto okamihy sú to najvzácnejšie, èo si na Vianoce môžeme navzájom darovaś. Nech Láska, ktorá sa zrodila v jaslièkách, zažne v každom ¾udskom srdci plamienok nádeje, ktorý bude hriaś poèas celého nového roka. Andrea Turèanová primátorka mesta Prešov Milí Prešovèania, Poèas Vianoc chcú byś celé rodiny pospolu a chcú cítiś blízkosś jeden druhého. Preto všetkým prajem, aby okrem telesného zdravia pamätali aj na zdravie a pokoj duše, aby prežívali radosś a šśastie vo svojich rodinách a aby sa v solidarite vedeli deliś o svoj èas, priestor i prostriedky pre pomoc iným. Nech vás všetkých dobrotivý Boh upevní v túžbe po živote, ktorému nechýba zmysel a cie¾. Nech sa vašim cie¾om stane Boh, ktorý sa nám dáva poznaś ako malé bezbranné dieśa, Ježiš Kristus, náš milosrdný Spasite¾! Prajem vám všetkým požehnané vianoèné sviatky a všetko dobré v novom roku! Mons. Bernard Bober arcibiskup - metropolita Drahí Prešovèania, blížiac sa k tohtoroèným Vianociam si možno viac uvedomujeme, aké je pre nás dôležité, že nás Boh nenechal napospas smrti, ale poslal svojho Syna, aby nás zachránil. Podobne aj naša Gréckokatolícka cirkev má túto skúsenosś. V tomto èase pandémie, neistoty a strachu ve¾mi potrebujeme poèuś a prijaś radostnú zvesś, ktorá prichádza v Ježišovi Kristovi. Veï on je náš pokoj! (Ef 2, 14). Ježiš nielen prináša pokoj, ale v òom je náš pokoj. Na tieto sviatky poèúvame nebeské zástupy ako spievajú: Sláva Bohu na výsostiach a na zemi pokoj ¾uïom dobrej vôle. (Lk 2, 14) V duchu týchto slov vám všetkým želám a vyprosujem požehnané sviatky Narodenia Pána, aby nás ich slávenie, napriek všetkému okolo nás, uviedlo do pokoja, pretože je s nami Boh, ktorý nás nekoneène miluje. Christos raždajetsja! Slavime jeho! vladyka Ján Babjak SJ gréckokatolícky prešovský arcibiskup metropolita

3 3 Vianočné priania Milí Prešovèania, v tomto roku pandémie opäś stojíme na prahu nového adventného èasu, ktorý sa môže staś novou cestou h¾adania. Advent je ako hviezda, ktorá nám dáva svetlo poznania pravej podstaty Vianoc. Druhé znamenie, ktoré nám Boh dáva, je slovo anjela, ktorý prichádza so zas¾úbením, že v ¾udskom živote sa mocou zhora môže narodiś nieèo Božie. Nech posolstvo aj tohtoroèného adventu a Vianoc vám pomôže hlbšie pochopiś anjelskú zvesś adresovanú každému èloveku a okúsiś moc zhora moc lásky, moc dobra. Tým tretím znamením Vianoc je dieśa. Betlehemské jasle v sebe ukrývajú bezbrannú lásku, ktorá pretvára a zachraòuje svet a po ktorej my ¾udia tak ve¾mi túžime. Prajem vám, milí Prešovèania, aby vaše rodiny boli pre vás domovom, kde bude prebývaś Kristus v moci Jeho Ducha lásky a pokoja. Domovom, kde nájdete vnútorný pokoj, atmosféru prijatia, porozumenia aj nových životných výziev. Aby sa håbka vzájomných vzśahov pretavovala do úprimného svedectva tým, ktorí h¾adajú zmysel bytia. Lebo dnes už nie jas betlehemskej hviezdy, ale svetlo Božej lásky v nás musí svetu a blížnym ukázaś, že sa v nás narodil Kristus. V Božom svetle prežité vianoèné sviatky a celý nový rok 2021 vám z úprimného srdca praje Peter Mihoè, biskup Východného dištriktu Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku A h¾a, hviezda, ktorú videli na východe, išla pred nimi, až zastala nad miestom, kde bolo dieśatko (Mt 2, 9). Udalosś Christovho Narodenia, ktoré si onedlho pripomenieme, vnímam ako «reštart» dejín ¾udstva a preto mi v tomto predvianoènom a zároveò prednovoroènom období dovo¾te nielen všetkých Prešovèanov, ale i všetkých ¾udí vospolok pozdraviś a popriaś, aby sa nastávajúci rok 2021 stal pre nás všetkých «novým zaèiatkom». Nech všetok strach a neistota pominú spolu so starým rokom a ten nový nech prinesie do nášho života len pozitívne zmeny. ¼uïom šśastie a zdravie, no predovšetkým Božiu ochranu a požehnanie prajem nielen nášmu nádhernému mestu Prešov a prekrásnemu Slovensku, ale i celému svetu! Rastislav arcibiskup prešovský metropolita Pravoslávnej cirkvi v èeských krajinách a na Slovensku

4 Mesto Prešov informuje Mesto Prešov po nároènej rekonštrukcii otvára zimný štadión Prešovský zimný štadión je po viac ako dvojroènej prestávke opäś plne funkèný, no predovšetkým je bezpeènejší a modernejší. Po nároènej rekonštrukcii je stavba skolaudovaná a športové kluby už môžu naplno využívaś ¾adovú plochu. Mesto Prešov úspešne ukonèilo jednu z najnároènejších rekonštrukcií uplynulého desaśroèia. Jej cie¾om bolo zachrániś a zrenovovaś zimný štadión, ktorý postavili ešte v roku Odvtedy sa na objekte hokejového stánku realizovali len èiastkové úpravy. Zlá statika strechy si však vynútila kompletnú odstávku štadióna. Mesto stálo pred ne¾ahkou situáciou, avšak prioritou bolo štadión zachrániś, aby sa deti a mládež mohli èo najskôr vrátiś na ¾ad. V apríli 2018 bolo vydané stavebné povolenie na stavebné úpravy štadióna a rekonštrukciu strechy. O mesiac neskôr zostal objekt kompletne uzavretý. Od zaèiatku bolo jasné, že cena za opravu objektu sa bude pohybovaś v miliónoch eur. Mesto sa však odhodlalo tento nákladný projekt zrealizovaś, nako¾ko ide o unikátnu stavbu v celosvetovom meradle a v zahranièí sa nachádzajú iba dve podobné haly ako je prešovský zimný štadión. Celková cena rekonštrukcie bola ,51 s DPH. Zrejme sme jediná samospráva na Slovensku, ktorá vyèlenila na rekonštrukciu športového objektu takmer 5 miliónov eur z vlastných zdrojov, bez akejko¾vek dotácie zo štátu, eurofondov, èi od sponzorov. Nešlo totiž len o záchranu štadióna, ale aj najmä o to, aby mohli deti a mládež bezpeène trénovaś na ¾ade doma v Prešove, uviedla primátorka mesta Prešov Andrea Turèanová. Stavebné práce na zimnom štadióne zrealizoval víśaz verejného obstarávania, ktorým je spoloènosś Swietelsky-Slovakia spol. s r.o. Nosnou èasśou rekonštrukcie štadióna bola oprava strechy s plochou m 2, ktorá sa vyznaèuje ve¾mi komplikovanou konštrukciou. Výnimoènosś tohto vzácneho architektonicko-inžinierskeho diela v slovenskom, ale aj v celosvetovom meradle, dokumentuje skutoènosś, že pri porovnaní najvýznamnejších objektov sveta s nosnou strešnou konštrukciou v tvare hyperbolickoparabolickej predpätej lanovej siete s dvojitou krivosśou, sa na štvrtom mieste na svete nachádza objekt Zimného štadióna v Prešove. Pred nami je už iba Velodróm v Londýne, Aréna v Calgary a Dorton aréna v Raleigh. V rámci 1. etapy rekonštrukcie zimného štadióna sa podarilo zrekonštruovaś aj vstupné priestory štadióna, nové podlahy a oce¾ové konštrukcie pre nové vstupy do h¾adiska. Okrem toho boli osadené nové turnikety, ktoré zjednodušia vstup divákov. Osadené je aj nové osvetlenie a vzduchotechnika, èím bude zabezpeèené dostatoèné odvetranie priestorov zázemia. Vymenené boli aj rozvody vodovodu a kanalizácie a sociálne zariadenia. Na fasáde pribudli nové hliníkové presklenia a vstupy. 4

5 5 Mesto Prešov informuje Rovnako došlo k zmene prístupu k h¾adisku, èo by malo zrýchliś presun divákov do h¾adiska a naopak. S výh¾adom do budúcna sú pripravené rozvody pre moderný bufet, èím sa zvýši štandard poskytovaných služieb. Zrekonštruované sú tiež chodníky z východnej strany objektu a verejné osvetlenie. Úpravou prešlo aj parkovisko a zrevitalizovali sa plochy zelene. Rekonštrukciou prešlo aj h¾adisko, ktoré je v súèasnosti pripravené na montáž sedadiel. Tie budú predmetom novej verejnej súśaže. Financované budú prostredníctvom schválenej dotácie z Prešovského samosprávneho kraja. Zaujímavosti o novej streche Samotná realizácia strešnej konštrukcie trvala približne 8 mesiacov. Koncept technického riešenia pozostáva zo sústavy nosných a predpínacích predpätých lán typu OPEN SPIRAL Strand. Celková dåžka týchto lán je metrov. Lanová sieś je pospájaná so kusmi lanových trojsegmentových spojok. Poloha každej spojky je geodeticky zameraná. Medzi lanovými spojkami v smere predpínacích lán sú osadené oce¾ové Omega profily, na ktoré bol namontovaný trapézový plech. Na plechy bola uložená bitumenová samolepiaca parozábrana. Súvrstvie pokraèuje ïalej tepelnou izoláciou 2 x 100 mm z kamennej vlny a hydroizolaènú funkciu plní zváraná a kotvená TPO fólia. Všetky kovové prvky sú ošetrené žiarovým zinkovaním. Koncept rekonštrukcie lanovej strešnej konštrukcie je založený na online trvalom monitoringu. Zadané parametre v lanovej konštrukcii budú nepretržite sledované a akéko¾vek zmeny budú permanentne analyzované a vyhodnocované. Jedná sa o jednu z prvých SMART konštrukcií tohto typu na Slovensku, vïaka èomu mesto presne vie èo sa s konštrukciou deje a v prípade odchýlok dostáva v reálnom èase o d systému upozornenia. (VTo) ANTIGÉNOVÉ TESTOVACIE MIESTA Chcete sa daś bezplatne otestovaś antigénovými testami? 1. Areál Fakultnej nemocnice s poliklinikou J. A. Reimana, vchod zo Sládkovièovej 5969, v èase od 8:00 do 13:00 hod. 2. RÚVZ Prešov, ul. Jána Hollého 5, v pondelky, štvrtky a piatky v èase od 9.00 do hod. (posledný odber o hod.) 3. Analyticko-diagnostické laboratórium a ambulancie s.r.o., odberné miesto: Lesík delostrelcov, futbalové ihrisko, od pondelka do piatku v èase od 7.00 do hod. Zoznam všetkých bezplatných odberných miest v SR:

6 Mesto Prešov informuje Mesto Prešov spúšśa Mapu Vianoc 6 Od èakajú na všetkých Prešovèanov a návštevníkov nášho mesta ob¾úbené horúce nápoje èi tradièné vianoèné špeciality. Vychutnaś si ich môžete pri Vašich ob¾úbených prevádzkach v historickom centre mesta ale aj na sídliskách. Nájdete ich ve¾mi jednoducho, pomocou prešovskej Mapy Vianoc. K adventnému obdobiu v Prešove už neodmyslite¾ne patria vianoèné trhy. V dôsledku nepriaznivého vývoja pandemickej situácie, s ktorou súvisia aj stále platné obmedzenia a hygienické opatrenia, nie je možné otvoriś tradièné vianoèné stánky. Na Slovensku totiž naïalej platí zákaz organizovaś hromadné podujatia v poète nad 6 osôb v jednom okamihu. Atmosféra Vianoc však v centre mesta zostane. Prešovèania si môžu poèas adventného obdobia vychutnaś svoje ob¾úbené horúce nápoje a vianoèné jedlá priamo pred reštauráciami èi kaviaròami. Vïaka novej Mape Vianoc, ktorú pripravilo mesto Prešov je možné rýchlo a jednoducho zistiś vianoènú ponuku v rôznych gastro zariade- niach. Staèí kliknúś na tento odkaz: Mapa Vianoc v Prešove. V predvianoènom èase má mesto Prešov svoje osobité èaro, o ktoré sme našich obyvate¾ov nechceli pripraviś. Na radnici tak vznikol nápad vytvoriś mapu vianoèných špecialít a podporiś tak aj miestnych podnikate¾ov, ktorí zažívajú nároèné obdobie, uviedla primátorka mesta Prešov Andrea Turèanová. Na mape je zobrazených viac ako 50 gastro zariadení, ktoré budú poèas najbližších týždòov ponúkaś pri svojich prevádzkach jedlá a nápoje. Jednotlivé kaviarne èi reštaurácie sú na mape oznaèené snehovými vloèkami. Po ich rozkliknutí sa zobrazí adresa aj špeciálna vianoèná ponuka v danej prevádzke. Prešovèania sa môžu tešiś na horúci punè, peèené gaštany, vianoènú pizzu a množstvo ïalších špecialít. Netradiènú novinku sa podarilo spustiś v spolupráci s majite¾mi a prevádzkovate¾mi gastro zariadení. Mesto Prešov im poèas tejto zimy umožnilo, aby si pred svojou prevádzkou v rámci dåžky fasády objektu umiestnili stôl a stolièky. Podmienkou je, aby každá prevádzka zabezpeèila poskytovanie jedál a obèerstvenia hygienicky vyhovujúcim spôsobom, a zároveò v súlade s požiadavkami aktuálneho Opatrenia Úradu verejného zdravotníctva SR. Ani tento rok nebude chýbaś primátorský punè, ktorý budú môcś Prešovèania ochutnaś poèas vybraných dní v popoludòajších hodinách priamo pri budove mestského úradu na Hlavnej ulici è. 73. Výśažok z predaja punèu poputuje na úèet Nadácie mesta Prešov. Vianoènú atmosféru v centre Prešova a v jednotlivých mestských èastiach dotvorí vianoèná výzdoba, dominantou ktorej je aj tento rok vianoèný stromèek pri Konkatedrále sv. Mikuláša. Pri prechádzke mestom bude obyvate¾ov èakaś aj nieko¾ko vizuálno-akustických prekvapení, ktorými sa budeme snažiś èo najviac spríjemniś najkrajšie sviatky roka všetkým ¾uïom. (VTo)

7 7 Mesto Prešov informuje Správa mestských parkovísk prejde od nového roka priamo pod mesto Správu mestských parkovísk v širšom centre Prešova bude od zabezpeèovaś mesto Prešov. Zmena nastane súbežne s vytvorením dvoch zón, ktoré budú súèasśou nového systému regulovaného parkovania v meste Prešov. O jeho chod sa budú staraś štyria noví zamestnanci. Prevádzku parkovacích miest v centrálnej zóne Prešova momentálne zabezpeèuje mestská spoloènosś Prešov Real, s.r.o. Správa mestských parkovísk však od nového roka prejde priamo pod mesto. Na mestský úrad v Prešove nastúpili štyria noví zamestnanci, ktorí budú zodpovední za prevádzku nového systému regulovaného parkovania. Regulácia parkovania bude od januára zavedená v prvých dvoch zónach (Zóna è. 1 súèasná centrálna mestská zóna a Zóna è. 2 ulice, na ktorých bolo doteraz parkovanie bezplatné). Viac informácií nájdete na: Dvaja zamestnanci budú maś na starosti kontakt s verejnosśou a už od decembra ich nájdete na novozriadenom pracovisku vo vestibule budovy mestského úradu na Jarkovej è. 24 v Prešove. Na tomto pracovisku si budú môcś rezidenti žijúci v lokalitách, ktorých sa dotkne regulované parkovanie, vybaviś nové parkovacie karty s platnosśou od januára Dvaja pracovníci sa budú zaoberaś aj pripomienkami a podnetmi od obèanov, ktoré súvisia s reguláciou parkovania. Vaše otázky týkajúce sa fungovania systému parkovania im však môžete adresovaś už teraz prostredníctvom web stránky parkovanie.presov.sk. Informácia pre držite¾ov platných parkovacích kariet V zmysle Všeobecne záväzného nariadenia mesta Prešov è. 13/2019, ktoré nadobudne úèinnosś od , budú Parkovacie karty vydávané s platnosśou na rok (tzv. roèné parkovacie karty), platné do V prípade, ak vlastníte parkovaciu kartu s platnosśou dlhšou ako do , bude Vám alikvotná èasś vrátená na bankový úèet. Potvrdenie o vrátení sumy (dobropis), Vám bude posielaný v priebehu mesiaca december V prípade, ak vlastníte parkovaciu kartu SIMPLYPARK, bude možné ju používaś do konca roka Vzh¾adom na to je potrebné vyèerpaś si kredit na Vašej karte k dátumu V prípade ïalších otázok kontaktujte pracovníkov oddelenia Správy parkovísk na t.è.: 051/ (VTo)

8 Mesto Prešov informuje Poplatky za parkovanie v Prešove v zónach è. 1 a è. 2 od januára 2021 Regulované parkovanie v rámci centrálnej mestskej zóny v Prešove funguje už 12 rokov. Parkovanie v tejto èasti mesta - Zóna è. 1, bude spoplatnené aj po zavedení nového parkovacieho systému. Okruh spoplatnených ulíc však od januára 2021 rozšírime vytvorením Zóny è. 2. Mestské zastupite¾stvo mesta Prešov schválilo Zavedenie systému regulovaného parkovania motorových vozidiel v Zóne è.1 a v Zóne è. 2, ktorý vstúpi do platnosti od Cie¾om regulácie parkovania nie je výber parkovného, ale vytvorenie podmienok pre zabezpeèenie parkovania minimálne jedného vozidla na každý byt pre obyvate- ¾ov s trvalým pobytom v meste Prešov. Keïže v centre mesta nie je priestor na budovanie nových parkovísk, zabezpeèiś to môžeme jedine stanovením primeranej ceny parkovného. Financie získané z regulácie parkovania pôjdu spätne do rozvoja infraštruktúry mesta, teda do nových parkovacích miest, prípadne do rekonštrukcií chodníkov èi výstavby cyklochodníkov. Každý užívate¾ nového regulovaného systému parkovania v Prešove sa bude môcś rozhodnúś, akým spôsobom bude platiś za parkovné. Na výber bude maś hotovostnú alebo bezhotovostnú platbu v nových parkovacích automatoch. Vodièi, ktorí uprednostòujú úhradu cez mobil, budú môcś využiś platbu prostredníctvom SMS alebo cez aplikáciu pre smartfóny. Parkovací lístok, rovnako aj parkovacia karta, bude viazaná na evidenèné èíslo vozidla (EÈV), ktoré bude zároveò jedineèným identifikátorom daného užívate- ¾a nového parkovacieho systému. Obyvate¾ Zóny è. 1 alebo è. 2, ktorý má nahlásený trvalý pobyt v meste Prešov v danej zóne, si môže od decembra 2020 zakúpiś na mestskom úrade rezi dentskú kartu. Za prvé auto v byte zaplatí 20, za druhé 80, ak je v byte využívané aj tretie a ïalšie auto, bude zaò musieś zaplatiś 150, pokia¾ to umožní kapacita územia. Parkovaś bude na parkovacích miestach vyznaèených na zvislej dopravnej znaèke modrou farbou. Držite¾ rezidentskej karty získa na rok zároveò parkovanie pre svoje návštevy na dva po sebe idúce pracovné dni. V rámci týchto hodín budú môcś akéko¾vek návštevy parkovaś v jeho zóne za 2 na celý pobyt. Ktorýko¾vek Prešovèan, ktorý nie je rezidentom Zóny è. 1 alebo è. 2 (býva v inom byte alebo v rodinnom dome v neregulovanej zóne), ale má trvalý pobyt v meste Prešov, ktorý denne potrebuje krátkodobo parkovaś v regulovaných zónach mesta, bude maś z¾avu z parkovného vo všetkých tarifných pásmach okrem pásma A, vo výške 50% za prvú hodinu parkovania pri zakúpení parkovacieho lístka, aj pri zakúpení parkovacej karty PÁSMO C, ktorá mu umožní parkovanie poèas celého roka na žltých nerezidentských parkoviskách. Súèasne má na túto z¾avu nárok aj držite¾ parkovacej karty rezidentskej zóny. Vodiè, ktorý jazdí do Prešova za prácou a potrebuje zaparkovaś vozidlo v niektorej regulovanej zóne je vnímaný ako nerezident. Takýto vodiè bude môcś parkovaś vo všetkých pásmach A, B, C, D a N, respektíve v pásme R vo vyhradenom èase od 8:00 do 16:00, v plnej výške tarify. Preh¾adný cenník doèasného parkovania na území mesta Prešov v jednotlivých pásmach platný od nájdete na (VTo) 8

9 9 Mesto Prešov informuje Prešov už pozná víśaza verejného obstarávania na výstavbu nového futbalového štadióna Mesto Prešov je o krok bližšie k výstavbe nového futbalového štadióna. Víśazom verejného obstarávania na výstavbu štadióna FUTBAL TATRAN ARÉNA je spoloènosś AVA-stav, s.r.o. Návrh zmluvy bude predložený na rokovanie do mestského aj do krajského zastupite¾stva. Mesto Prešov má výnimoènú futbalovú tradíciu porovnate¾nú s najslávnejšími mužstvami sveta. V Prešove sa nachádza najstarší futbalový štadión na Slovensku, ktorého história siaha až do roku V tom èase sa odohral prvý futbalový zápas na rovnakom mieste, kde bude stáś nový štadión. Postaviś by ho mala spoloènosś AVA-stav, s.r.o., ktorá sa stala víśazom verejného obstarávania s cenovou ponukou ,00 eur bez DPH. Podpisu zmluvy o dielo (výstavba štadióna FUTBAL TATRAN ARÉNA) však ešte predchádza schva¾ovanie financovania èasti vysúśaženého objemu nákladov na výstavbu v mestskom a v krajskom zastupite¾stve. Prešovský futbalový štadión je už celé desaśroèia neodmyslite¾nou súèasśou nášho mesta. Nadišiel však èas sa s ním rozlúèiś, aby na jeho mieste mohol vyrásś moderný futbalový stánok, ktorý bude slúžiś aj pre ïalšie generácie športovcov a ich fanúšikov. Pripraviś jeho výstavbu nebolo jednoduché, ide však o najdrahšiu a najrozsiahlejšiu stavbu mesta a my sme odhodlaní urobiś všetko preto, aby sme mohli èo najskôr zaèaś s jej realizáciou, uviedla primátorka mesta Prešov Andrea Turèanová. Prešovský futbalový štadión v èase Najstarší futbalový štadión na Slovensku vznikol v roku 1899, kedy mesto darovalo športovcom lúku s rozlohou štvorcových siah. V priestore pri Mlynskom jarku vyrástli pri hracej ploche najprv kabíny a klubovòa a v roku 1907 aj drevená tribúna pre 400 divákov. Neskôr od roku 1926 bolo ihrisko oplotené. Poèas II. svetovej vojny si nemecká armáda vytvorila z hracej plochy parkovisko vozidiel a pri následnom sovietskom bombardovaní na Vianoce 1944 drevená tribúna ¾ahla popolom. Už v roku 1945 však bola opravená hracia plocha, o rok neskôr pribudol okolo ihriska plot a zaèala sa stavaś tribúna s sedadlami. V roku 1947 už boli divákom k dispozícii aj dve boèné tribúny s ïalšími 1520 sedadlami. Celkovo kapacita pred rokom 2009 bola divákov, z èoho bolo miest na sedenie a na státie. Po èiastkových rekonštrukciách v rokoch 1994 a 2009 sa kapacita štadióna znížila na miest, no všetky boli na sedenie. Po spätnom odkúpení polovice štadióna bola spracovaná a neskôr prepracovaná projektová dokumentácia na štadión s kapacitou takmer divákov. V snahe nadviazaś na túto dlhoroènú tradíciu bola navrhnutá dizajnovo unikátna hlavná tribúna štadióna, ktorá bude jedineèná svojím architektonickým prevedením, pretože nebude kopírovaś žiadnu inú futbalovú arénu v rámci Európy a tým bude príznaèná pre mesto Prešov. (VTo)

10 Mesto Prešov informuje Najlepším verejným obstarávate¾om v rámci ve¾kých miest je Prešov Mesto Prešov potvrdilo svoju vysokú úroveò transparentnosti a hospodárnosti pri nakladaní s verejnými financiami. V rebríèku verejných obstarávate¾ov Prešov predbehol všetky ve¾ké samosprávy na Slovensku. Vyplýva to z analýzy, ktorú v polovici volebného obdobia primátorov a starostov urobila Nadácia Zastavme korupciu v spolupráci s èeskými odborníkmi. Nadácia v spolupráci s výskumníkmi z èeského think-tanku EconLab hodnotila 17-tisíc nákupov v hodnote spolu za 1,1 miliardy eur. Posudzovali najmä to, èi samosprávy o zákazky súśažia, èi tendre nerušia, ako èasto sa opakujú rovnaké firmy a èi pri verejnom obstarávaní neporušujú zákon. Zo zverejneného rebríèka vyplýva, že v kategórii ve¾kých miest najlepšie nakupuje mesto Prešov. Verejné obstarávania sa stále snažíme robiś transparentne a èo najefektívnejšie, preto si toto ocenenie ve¾mi vážim. O to viac, že prichádza v dobe, keï èelíme mnohým útokom, ktoré sa nás snažia zdiskreditovaś. Zároveò osobne cítim istú nádej a zadosśuèinenie, že sú aj veci, ktoré robíme správne a v ktorých môžeme byś príkladom pre iné samosprávy, uviedla primátorka mesta Prešov Andrea Turèanová. Z ve¾kých miest najviac súśaží mesto Prešov, nevyužíva výnimky ani priame zadania a neuzatvára èasto k zmluvám dodatky, ktoré by navyšovali ceny. Svedèí to o dobrej príprave projektov, pre porovnanie priemerné mesto zadáva formou dodatkov 4 percentá objemu zákazok, konštatoval Jiøí Skuhrovec z EconLabu. Prešov pod¾a neho využíva moderné postupy, ktoré smerujú k vyššej hodnote za peniaze. Vyzdvihol najmä súśaže o návrh pri prírodnom kúpalisku Delòa a Záhrade umenia na Kmeśovom stromoradí. Fakt, že mesto zverí výber projektov do rúk komisie externých architektov, svedèí o nezaujatosti a snahe dostaś kvalitný výsledok a nie ten najlacnejší, dodal Skuhrovec. Samozrejme, nedá sa obsiahnuś všetko, ale Zindex dáva obstarávate¾om vysvedèenie, ako sa im darí v porovnaní s ostatnými. Verejnosti a obèanom zase Zindex poskytne informácie, ako ich volení zástupcovia nakladajú s verejnými zdrojmi, povedala riadite¾ka Nadácie Zastavme korupciu Zuzana Petková. Dobrý výsledok tiež pod¾a nej neznamená, že v meste sa v súvislosti s nakupovaním nikdy nevyskytla žiadna kauza. Kompletné hodnotenie je dostupné na Èo je Zindex? Hodnotenie samospráv cez rebríèek Zindex sa na Slovensku robilo po prvýkrát. V Èeskej republike však funguje už roky a Európska komisia ho oznaèuje ako špièkovú prax. V minulosti už Nadácia spolu s EconLab zverejnila rebríèek štátnych inštitúcií. Hodnotenie vychádza výluène z dát o reálnom zadávaní, vyhodnocuje efektivitu a rizika úradov. Jeho cie¾om je motivovaś verejné inštitúcie, aby o obstarávaní nerozmýš¾ali ako o úkonoch, kde sa musia držaś minimálnych zákonných požiadaviek, a všetko bude v poriadku. (VTo) 10

11 11 Zo života mestských častí Mestská èasś è. 1 (Sídlisko III., Sídlisko Mladosś, Rúrky) Vážení spoluobèania, aj v tento vianoèný èas vychádza Kultúrny mesaèník, prostredníctvom ktorého máme my poslanci možnosś prihovoriś sa Vám. V úvode Vás chcem informovaś, že VMÈ 1 aktuálne nezasadá fyzicky, to však neznamená, že neriešime Vaše požiadavky a podnety. Pre lepšiu vzájomnú komunikáciu odporúèam, aby ste požiadavky a podnety zasielali na k tomuto u majú prístup všetci poslanci VMÈ1. Každým predneseným podnetom sa zaoberáme a následne Vám je zaslaná odpoveï a spracovaná zápisnica z online rokovania VMÈ1. Na ostatných rokovaniach VMÈ1 sme sa zaoberali prioritne plánom investiènej èinnosti na rok 2021, a pod¾a poradia by sa mali realizovaś tieto stavby: 1. vnútroblok Mukaèevská 2-16 oprava a revitalizácia riešeného územia 2. príjazdová cesta od autobusovej zastávky k MŠ Mukaèevská, vrátane rozšírenia parkovísk 3. WORKOUT ihrisko v lokalite biokoridoru Torysa, na úrovni ZŠ Prostìjovská 4. Oprava múrikov vjazd do garáží, Šmeralova Plán bežnej údržby na rok pod¾a poradia by sa mali realizovaś tieto stavby: 1. Ul. Prostìjovská 3-7 príjazdová cesta, parkovisko, chodník ku vchodom 2. Ul. M. Nešpora líniový chodník a chodník ku vchodom 3. Ul. Tehelná chodník od DSS smerom na Rúrky 4. Ul. J. Nováka nepárne èísla, chodník 5. Ul. M. Nešpora chodník Predmetné stavby ešte podliehajú schválenému rozpoètu na rok 2021 v Mestskom zastupite¾stve v mesiaci december, avšak sú projektovo a technicky pripravené na realizáciu. Venujem sa sociálnej oblasti a podarilo sa nám pripraviś spolu s MsÚ Prešov projekt na výstavbu novej budovy Zariadenia pre seniorov Harmónia s kapacitou 40 klientov v lokalite Cemjata. Stavebné práce sa zaènú v roku Považujem to za zaèiatok revitalizácie územia Cemjata a verím, že poskytované sociálne služby budú na vyššej úrovni, voèi seniorom máme stále ve¾ký dlh. Tento rok si pripomíname aj smutné 1. výroèie výbuchu bytového domu na Mukaèevskej ulici. Táto smutná udalosś stojí za malé zamyslenie sa ako málo staèí a život èloveka sa obráti naruby... Vážení obèani a, želám Vám pokojné, požehnané a milostiplné prežitie vianoèných sviatkov v kruhu rodiny a priate¾ov a v novom roku pevné zdravie, pohodu a lásku. Uchovávajme si svoje rodinné tradície, chráòme si svoje duchovno, koledy a zvyklosti (vianoèná kapustnica, makové boba¾ky alebo opekance, medové oblátky) najmä v tomto śažkom období a nezabúdajme na svojich blízkych, nech nikto nie je sám. Poslanci za VMÈ 1 si pre Vás poèas vianoèného obdobia pripravili prekvapenie vo forme pomyselnej Novoroènej brány roku 2021 v priestoroch NS Centrum na NAŠEJ TROJKE. Ing. Svetlana Pavlovièová, MBA poslankyòa VMÈ è.1 Výbor Mestskej èasti 1 PhDr. Mikuláš Komanický (predseda), RNDr. Zuzana Bednárová, PhD., Ing. Jozef Demèák, PaedDr. Slávka Èorejová, Ing. Juraj Hudáè, Igor Kivader, Ing. Svetlana Pavlovièová, MBA. Vzh¾adom na opatrenie vydané Úradom verejného zdravotníctva SR na zamedzenie šírenia ochorenia COVID-19 dòa od hod. sa uskutoèní zasadnutie VMÈ è. 1 v on-line priestore. Prihlasovacie údaje: Pripojte sa k Zoom Meeting us/j/ ID stretnutia: , Prístupový kód: Svoje požiadavky môžu obèania zasielaś aj om na adresu

12 Milí èitatelia, Zo života mestských častí Mestská èasś è. 2 (Sídlisko II., Pod a Za Kalváriou, Pod Kamennou baòou, Pod Wilec hôrkou, Borkut, Vydumanec, Kyslá voda, Cemjata) máme pred sebou posledné týždne roka Koncom roka zvykneme bilancovaś, èo všetko sa nám podarilo, èo nové sme zažili, èo sme sa nauèili. Tento rok bol výnimoèný, poznaèený neoèakávanou pandémiou, ktorá nás zasiahla po všetkých stránkach. Museli sme èeliś novým výzvam využívania techniky, museli sme obmedziś sociálny kontakt a dodržiavaś rôzne nariadenia obmedzujúce našu slobodu. Zároveò sme však mali viac èasu pre upevnenie vzśahov s našimi najbližšími. V našej mestskej èasti sa nám tento rok ešte podarilo zrealizovaś bezbariérový prechod na priechode pre chodcov na ulici Obrancov mieru v smere na Fuèíkovu ulicu na obidvoch stranách cesty, ako aj vyasfaltovanie parkovacej plochy a chodníka na ulici Marka Èulena s vyznaèením èiar na parkovanie. 12 V budúcom roku budeme pokraèovaś ïalšími opravami chodníkov, ciest, výtlkov, lavièiek a dovaním ïalších parkovacích miest. V tomto èase by sme mali schva¾ovaś návrh rozpoètu na rok bu s výh¾adom na roky 2022 a 2023, ako aj plán investiènej výstavby na rok 2021 s výh¾adom na roky 2022 a Verím, že sa nám podarí presadiś a zrealizovaś všetky akcie, ktoré sme si naplánovali. Ak máte nejaké podnety a požiadavky, ktoré Vás trápia, tak nás neváhajte kontaktovaś. Urobíme všetko preto, aby sa nám podarilo Vaše podnety dotiahnuś do úspešného konca. O nieko¾ko dní znova prídu vianoèné sviatky so svojím tajomným èarom, s tichou radosśou, so štedrou veèerou, i mnohými darmi, s atmosférou, ktorá dýcha smreèinou, šíri v ¾uïoch dobrotu, oživuje túžbu po vnútornom pokoji a spriaznenosś duší cítiś aj bez slov. Vianoce v nás oživujú aj mnoho milých a krásnych spomienok. Je v nich naše detstvo, naša mladosś, naši priatelia, ale najmä naši najbližší. Opäś zaklopú na dvere: ticho a nenápadne, pretože sú oslavou pokoja a lásky. Prajem Vám v mene všetkých èlenov Výboru mestskej èasti è. 2 ozajstnú vianoènú radosś, aby do Vašich sàdc vstúpil najkrajší dar, ktorý prináša betlehemské dieśa: Pokoj v duši, lásku a odpustenie. Prežite vianoèné sviatky plné pokoja, pohody a radosti, v zdraví a v kruhu svojich najbližších. S úctou Ing. Lenka Kohániová poslankyòa VMÈ 2 Výbor Mestskej èasti 2 Mgr. Jaroslava Kutajová (predsedníèka), Ing. Richard Drutarovský, Ing. Lenka Kohániová. V dôsledku trvania núdzového stavu VMÈ è. 2 v decembri 2020 zasadaś nebude. Požiadavky môžu obèania zasielaś om na ové adresy èlenov VMÈ.

13 13 Zo života mestských častí Mestská èasś è. 3 (sever mesta, Šidlovec, Dúbrava, Surdok, Kúty, Nižná Šebastová) Milý Prešov a ctihodní obyvatelia nášho krásneho mesta, blížia sa Vianoce. Èakajú nás sviatky pokoja, lásky a radosti, ale aj nakupovania vianoènej výzdoby a balenia darèekov, ale skúsme sa poèas nich aj zamyslieś... Dobrou správou je, že v našej mestskej èasti sa za posledný mesiac ukonèila rozsiahla rekonštrukcia na Vranovskej ulici, ktorú realizovala Slovenská správa ciest a ešte súvislá menšia oprava na Wolkerovej. Ïalšou správou je, že poèas jesenného upratovania boli pristavené ve¾koobjemové kontajnery 7 dní (spolu ich v meste bolo 102 ks pre zber odpadu z našich domácností) a v našej èasti Nižná Šebastová boli pristavené na uliciach: Slánska, Potoèná, Rybárska, Nová, Družstevná, Pažica a Po¾ná a bol vyvezený odpad v objeme približne 35 ton! Áno, až také vysoké èíslo odpadov vyprodukovala za týždeò jedna naša èasś mesta, kde dnes žije cca obyvate¾ov. Logicky, je to vysoké èíslo a zrejme máme málo opatrení v meste pre zlepšenie možností, aby sme znižovali takéto èísla a nešli cestou nepopulárneho riešenia, a to zvyšovaním cien za odpady. Preto Vás chcem poprosiś, postavme sa všetci pozitívne k tomu problému a zaènime u nás doma už tieto Vianoce si dajme za cie¾, aby sme boli viac orientovaní aj na problémy, ako je ekológia a klíma. Staèí tak málo pre zaèiatok - nekupovaś zbytoèné obaly a èo je pokazené, opraviś kreatívne doma a nevyhadzovaś to hneï, lebo tak šetríme prostredie aj peòaženku. Naše vysoké množstvá odpadov majú negatívny dopad aj na zmenu klímy a zneèisśovanie životného prostredia priamo v našom meste, v pôde, ktorá sa kontaminuje, vo vzduchu, ktorý dýchame. Ako teda môžeme už pred vianoènými sviatkami znížiś množstvo odpadu? Správajme sa viac priate¾sky k ekologickým témam skúsme už teraz, v predvianoènom èase a dávajme si šancu každý deò, ako byś menej konzumný, viac minimalistický, snažme sa na každom kroku znižovaś spotrebu energií, šetriś pitnou vodou, pri varení používaś len potraviny, ktoré zbytoène nevyhodíme, kupovaś viac lokálnych výrobkov, ktoré sú vyprodukované v rámci regiónu. Hlavne pozorne sledujme, èo sa deje, aby sme krok za krokom zamedzovali zneèisśovaniu ovzdušia èi vytváraniu nadmerného odpadu. Naopak, snažme sa, aby pribúdalo viac zelene, podporujme vysádzanie stromèekov a zadržiavajme vodu tam, kde sa dá. Zdá sa, že naše zvyky a èinnosti sa musia staś viac environmentálne, priate¾ské k životnému prostrediu a celkovo sa náš životný štýl musí viac orientovaś na ochranu životného prostredia, hlavne pre zlepšovanie kvality života v našom krásnom meste. Blížia sa Vianoce a ja Vám chcem zaželaś predovšetkým, aby ste si užili èaro vianoèného pokoja, oddychu a spomalenia každodenných starostí. Nech sa tento krásny èas dotkne každého z Vás, Vašich sàdc a naplní ich aj nieèím špeciálnym, a to zodpovednosśou za vzśah k prírode v našom meste, lebo najkrajšie darèeky sú v našich srdciach. Pekné vianoèné sviatky Vám praje kolektív poslancov VMÈ 3. Ing. Marta Kollárová poslankyòa VMÈ è. 3 Výbor Mestskej èasti 3 Ing. Rastislav Mochnacký (predseda), Ing. Marta Kollárová, PhD., Mgr. Pavol Neupauer, Ing. František O¾ha (pondelok) o hod. v Dennom centre na Sabinovskej ul. è. 34

14 Zo života mestských častí Mestská èasś è. 4 (stred mesta, Staré mesto) 14 Vážení èitatelia, aj keï zima pomaly klope na dvere, pracovný ruch v našej mestskej èasti neutícha. Bola prevzatá stavba vnútroblok 17. novembra Železnièiarska. Pokraèuje sa v rekonštrukcii vnútrobloku Štefánikova Hviezdoslavova. V priebehu roka sa z rezervy výboru mestskej èasti zrekonštruoval chodník na ulici 17. novembra pred prevádzkami a bytovým domom a chodník na ulici Hviezdoslavovej 2 6. Nový šat dostala aj èasś chodníka na ulici Požiarnickej (viï. foto) a èasś chodníka na ulici Janka Borodáèa a ulici Hviezdoslavovej okolo rodinných domov. Zároveò sa venujeme aj príprave plánu investièných akcií na rok 2021 a pevne verím, že v rámci týchto aktivít sa nám podarí zaèaś rekonštrukciu ulice Sládkovièovej. V mesiaci december sa tešíme na najkrajšie sviatky roka Vianoce. Vianoce v kruhu rodiny, smiech, rozba¾ovanie darèekov pod vianoèným stromèekom. Je to tradícia, ktorá k týmto sviatkom plným lásky jednoznaène patrí. Sú to tie najkrajšie dni v roku, ktoré sprevádzajú spoloèné chvíle, darèeky, pri ktorých kúpe myslíme na to, ako potešiś toho druhého. Náš príbytok okrem krásnej dekorácie zdobí omamná vôòa kapra, klinèekov, škorice, ale aj vôòa spomienok, nádeje a lásky. Vianoce sú aj o praskajúcom snehu pod nohami, o vanilkových rožkoch, o silných emóciách. Sú najmä o láske a o neutíchajúcej nádeji v ¾udské dobro. Vaše námety a postrehy pre lepší život v mestskej èasti, nám môžete zasielaś aj elektronicky na adresu Na záver... Zvonèeky už zvonia a ihlièie vonia, svetlo svieèok mihotavé, Vianoce k nám prišli práve. Preto sviatky krásne majte, v pohode ich prežívajte.. Vám želajú poslanci VMÈ 4 Ing. Renáta Fedorèíková predsedníèka VMÈ è. 4 Výbor Mestskej èasti 4 Ing. R. Fedorèíková (predsedníèka), Mgr. E. Chlapeèek, Ing. M. Kovalèík, PhDr. J. Langová. VMÈ 4 v decembri zasadaś nebude. Požiadavky môžu obèania zasielaś om na adresu

15 15 Zo života mestských častí Mestská èasś è. 5 (Solivar, So¾ná Baòa, Šváby) Milí obyvatelia Solivaru, So¾nej Bane a Švábov, s prichádzajúcim zimným obdobím sa opäś s poslancami za našu mestskú èasś aktívne podie¾ame na zlepšovaní a udržiavaní životných podmienok pre našich obyvate¾ov a snažíme sa poèúvaś vaše námety a postrehy. Toto obdobie je však naïalej v znamení pokraèujúceho boja s pandémiou COVID-19. V podmienkach našej mestskej èasti sa v dòoch a uskutoènilo celoplošné testovanie obyvate¾ov na toto ochorenie, ktoré aj napriek prvotným obavám prebehlo bez vážnych śažkostí. Chcem využiś tento priestor a poïakovaś sa za trpezlivosś a zodpovednosś všetkým zúèastneným. Myslím, že všetci prikladáme ruku k tomu, aby sme túto situáciu zvládli a pomohli tak k postupnému návratu do normálu. Aj napriek tomuto zložitému obdobiu pokraèujú naše aktivity pre spoloèný verejný úžitok. Podarilo sa nám zrealizovaś opravu sklenených polí pri pošte na Šváboch, opraviś cestu a chodník pred Zlatobanským cintorínom a zabezpeèiś opravu vytekajúcej vody na ul. Gáp¾ovej. Síce malé, ale postupné kroky k tomu, aby sa v našej mestskej èasti žilo krajšie a lepšie. S nadchádzajúcim obdobím, kedy sa bude schva¾ovaś rozpoèet na bud úci rok, urobíme ako poslanci urèite maximum, aby sa v našej mestskej èasti mohlo realizovaś èo najviac opráv a skráš¾ovacích projektov. V neposlednom rade mi dovo¾te v tomto vianoènom období v mene všetkých poslancov našej mestskej èasti popriaś všetkým èitate¾om tohto magazínu príjemné prežitie vianoèných sviatkov, ve¾a šśastia, zdravia a úspechov v novom roku 2021! S úctou JUDr. Vladimír Fe¾baba poslanec VMÈ è. 5 Výbor Mestskej èasti 5 Mgr. Peter Krajòák (predseda), PaedDr. Miroslav Benko, MBA; Mgr. Vladimír Fe¾baba, Ing. ¼udovít Malaga (pondelok) o hod. v Kultúrnom stredisku PKO na Švábskej ul. è. 27 v Prešove Solivare

16 Zo života mestských častí Mestská èasś è. 6 (èasś sídliska Sekèov) 16 Milí Prešovèania, prežívame obdobie, ktoré nikto z nás predtým nezažil. Hovorí sa, že je to memento, ktoré by nás malo zastaviś v našom zhone, pri ktorom nevnímame krásu okolo nás, no na ktorej nièení sa paradoxne všetci svojím dielom podpisujeme. Verme však, že zlé èasy pominú a my nezabudneme, èo nám niekto zhora chcel pripomenúś. Tento rok bol aj pre nás poslancov ve¾mi nároèný. Pandémia zasiahla do procesov realizácie našich aktivít vo výbore nielen našej mestskej èasti, najmä pre oklieštenie finanèných príspevkov na minimum. Sme však ve¾mi radi, že tento rok sa zaèala rekonštrukcia materskej školy na Zemplínskej ulici (zníženie energetickej nároènosti objektu), ktorá ako veríme bude v budúcom roku úspešne ukonèená. Rovnako sme pripravili ïalšie investièné projekty a s mojimi kolegami poslancami sme si zvolili nasledovné priority: 1. Dopravné ihrisko ul. Višòová 2. Oprava chodníka, schodov a podchodu pred MP, Dubník, ul. Vansovej 3. Polopodzemné kontajnery, ul. M. Benku, Arm. gen. Svobodu (pri Carmen), ul. Bernolákova 4. Oplotenie všetkých kontajnerov Milí moji Prešovèania, poèas Vianoc myslíme viac na iných ako na seba. Na ¾udí, ktorí sú ako biele vloèky padajúce na našu rozohriatu dlaò. Aj keï sa nám nepodarí všetky tie vloèky pochytaś, aby sme im pošepkali všetky naše vianoèné želania, zakrième ich do zimného vánku a ten ich zanesie všetkým našim blízkym. Jedno také tiché prianie nádherných Vianoc a šśastnejších dní posielam aj Vám, blízkym i vzdialeným, Vám, ktorí nestrácate nádej, Vám ¾uïom dobrej vôle... MUDr. Daniela Mrouahová poslankyòa VMÈ è. 6 Výbor Mestskej èasti 6 Zuzana Tkáèová (predsedníèka), PhDr. Rudolf Dupkala, PhD., MBA, DBA, Mgr. Michal Džupin, MUDr. Daniela Mrouahová (štvrtok) o hod. v ZŠ na Májovom námestí è. 1

17 17 Zo života mestských častí Mestská èasś è. 7 (èasś sídliska Sekèov, Šalgovík) Vážení èitatelia Prešovského magazínu, máme pred sebou posledný mesiac roka Tento mesiac nám ponúka možnosś bilancovania. Rok 2020 bol iný, odlišný, a to tým, že celé Slovensko zasiahla pandémia a pre nás všetkých, sa tak stal rokom èudným. Nostalgické novembrové obdobie, kedy sme spomínali na našich blízkych zosnulých nám vystriedajú najkrajšie sviatky roka, Vianoce. Koniec roka v našej MÈ je poznaèený prácami súvisiacimi s výmenou teplovodov. Nebolo to ideálne obdobie a mnohokrát sme hromžili, no vydržali sme to. Chcem sa Vám za Vašu trpezlivosś poïakovaś. Pevne verím a dúfam, že nenastanú žiadne komplikácie s tým spojené a my už budeme maś pokoj na dlhý èas. Na poslednom zasadnutí MsZ nás èakajú dôležité rozhodnutia, ktoré nás budú ovplyvòovaś v budúcom roku, spomeniem napr. rozpoèet na rok 2021 s výh¾adom na roky , VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi, èi VZN o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. V tomto období by sme si na vianoèných trhoch pripíjali èašou vína, èi pochutnávali na voòavej klobáske, no, žia¾, táto tak obmedzujúca situácia nám to nedovo¾uje. Záver roka nebude taký ve¾kolepý, na aký sme zvyknutí. O to srdeènejšie a vrúcnejšie mi dovo¾te Vám zaželaś láskyplné Vianoce, nech sa vo Vašom dome, èi byte ozýva smiech a radosś a nech je z neho cítiś pokoj a dobro, ktoré sa bude šíriś ulicami. Prichádza sviatoèný èas, na ktorý sa dlho teší každý z nás. Vôòa koláèov vôkol sa rozlieha, vianoènej nálade každý z nás podlieha. Zabudnime na smútok, zanechajme zvady, buïme k sebe milí, dobrí a majme sa radi. Prišiel èas vianoèný, zvonèek tíško cinká, každému nech sa splní túžba aspoò malinká. Šśastné a veselé želajme si spolu a potom spoloène k štedroveèernému stolu. Veselé Vianoce prajú poslanci MÈ 7. Keïže zasadnutia VMÈ sú do konca roka zrušené, Vaše námety a postrehy pre lepší život v mestskej èasti, nám môžete zasielaś elektronicky na naše ové adresy, ktoré nájdete na webovej stránke mesta. S úctou PhDr. Marcela Antolová poslankyòa VMÈ 7 Výbor Mestskej èasti 7 Lukáš Anderko (predseda), doc. PhDr. Štefánia Andrašèíková, PhD., MPH, PhDr. Marcela Antolová, JUDr. Martin Eštoèák, Ing. Martin Lukáè. V dôsledku trvania núdzového stavu VMÈ è. 7 v decembri 2020 zasadaś nebude. Požiadavky obèania môžu zasielaś om na adresu

18 Spoločenská rubrika 18 Narodili sa v októbri 2020 Biroš Maximilián Blanár Matúš Bohumelová Alexandra Botková Olívia Buzgó Mikuláš Daòová Melisa Duždová Paula Fedoršová Zdenka Freòáková Barbora Gavala Tadeáš Gracová Elyssia Jusko ¼ubomír Liptáková Miriama Luteranèík Matej Majerová Gréta Mikloško Adrián Miškufová Paulína Petríková Marína Petro Samuel Popadièová Ema Pošiváková Jasmina Šmatková Zara Šofranková Sofia Šoltésová Karolína Zamborová Lucia Zelinka Mário Navždy nás opustili v októbri 2020 Belejová Magdalena 76 Hrebenárová Anna 87 JUDr. Mašlej Jozef 65 Ogurèáková Genovefa 86 Markocsyová Zlata 86 Seòová Anna 82 Miško František 65 Kalatová Eva 52 Olejár-Pek¾anský Jozef 84 Olejòák Ivan 46 Andrašèíková Margita 83 Obalová Anna 93 Pásztor Ladislav 64 Pribula Ján 94 Kuchariková Mária 80 Džubák Marián 64 Lanèarièová Elena 89 Maèejovská Katarína 82 Seg¾a Ján 82 Marušák Dušan 60 Marušáková ¼udmila 58 Mazáková Magdaléna 73 Olexa Július 81 Èechová Pavla 84 Drotár Ivan 78 Prusáková Sára 15 Štefèáková Eva O¾ga 83 Cimermanová Želmíra 80 Kubeèko Július 87 Lipovský Cyril 77 PaedDr. Murgová Ružena 77 Pivovarníková Gabriela 82 Sedlák Jozef 87 Grega Ján 71 Pavlíková Jana 43 Ferenc Viliam 89 Neèekal Josef 79 Sarnecká Dana 65 Oravec Rudolf 63 Žembery Mikuláš 75 Borodáèová Zuzana 31 Boštík Stanislav 88 Sakala Jozef 30 Mihok Cyril 79 Ondrejová Marta 75 Mgr. Sedláková Marta 83 Draganovský Jozef 72 Jánošík Jozef 72 Rusinkovièová Mária 87 Semanèíková Alžbeta 85 Trudièová Helena 84 Zlatohlavá Mária 94 Kalina Anton 89 Moyzesová Margita 100 Baran Rudolf 74 Hvizdoš Jozef 62 Janotková Šarlota 93 Klimko Štefan 58 Marcinová Anna 68 Doc. PhDr. Osavèuková Zuzana, CSc. 86 Ing. Sabol Albert 71 Vardžik Jaroslav 62 Zrelák Jozef 80 Fajnerová Terézia 87 Matysová Mária 68 Šuśak Ján 85 Peter Petrovèík a Natália Bujòáková Miroslav Hriblan a Gabriela Marková Michal Vajda a Mgr. Lucia Pa¾uvová Ing. Peter Semanèík a Mgr. Lenka Mikulecová Tomáš Zábrecký a Klaudia Segedyová Milan Pa¾a a Daniela Štapinská Ing. Ján Pažin a Ing. Jana Biattová Ing. Radovan Müller a Mgr. Jaroslava Valkovièová Štefan Pavlík a Veronika Vranèíková MDDr. Marek Straka a Ing. Michaela Zemanová Mgr. Matúš Alexander Lavrík a Mgr. Veronika Vandžurová Uzavreli manželstvo v októbri 2020 Michal Baran a Ivana Semanèíková Rastislav Babjak a Lucia Vašková Ing. Marek Petrigaè a Bc. Andrea Òachajová Bc. Stanislav Èuha a Mária Karabinošová Ing. Dušan Jura a Ing. Tamara Tobiašová Martin Gmitro a Mgr. Marianna Adamová Kamil Štoffa a Lenka Rozmanová Marko Popovski a Monika Polónyová Marek Eštoèín a Andrea Cicoòová Ing. Marek Koèan a Michaela Petrušová Mgr. Branislav Babinèák a Antónia Lapošová Radoslav Lipták a Bc. Radka Šitárová V tejto rubrike sa nachádzajú údaje o obyvate¾och mesta Prešov, poskytnuté Matrièným úradom na základe predošlého súhlasu príbuzných, alebo na požiadanie.

19

20 Kultúra 20 Divadlo Jonáša Záborského Námestie legionárov :30 MS MISERY 8 autor: W. Goldman réžia: M. Náhlík :30 VS JESUS CHRIST SUPERSTAR 14 predpremiéra :30 VS JESUS CHRIST SUPERSTAR 18 I. premiéra autori: A. L. Webber T. Rice réžia: M. Náhlík :30 VS JESUS CHRIST SUPERSTAR 18 II. premiéra :30 HB ZBABRANÁ HRA autori: H. Lewis J. Sayer H. Shields réžia: M. Náhlík :30 VS JESUS CHRIST SUPERSTAR 18 III. premiéra :00 VS JESUS CHRIST SUPERSTAR štefanské predstavenie :30 VS JESUS CHRIST SUPERSTAR :30 HB ZBABRANÁ HRA :30 VS JESUS CHRIST SUPERSTAR Divadlo Alexandra Duchnovièa Jarková 77 OTVÁRACIE HODINY POKLADNE (VCHOD Z UL. ŠARIŠSKEJ): Pondelok - Piatok10:00 11:00 Pokladňa je otvorená 30 minút pred predstavením. Vstupenky v predpredaji si môžete zakúpiť online na webstránke alebo osobne v divadle o 19:00 na VS NA REVÍZIU Vstupné 6/3 Autor: M. L. Kropivnickij Réžia: Andriy Romaniy o 19:00 na VS NA REVÍZIU Vstupné 6/3 Autor: M. L. Kropivnickij Réžia: Andriy Romaniy o 19:00 na VS DETEKTOR LŽI Vstupné 6/3 Autor: Vasilij Sigarev Réžia: Svetozár Sprušanský o 19:00 na VS DETEKTOR LŽI Vstupné 6/3 Autor: Vasilij Sigarev Réžia: Svetozár Sprušanský o 19:00 na VS MIRANDOLINA Vstupné 7 Autor: Carlo Goldoni Réžia: Michal Spišák 1. premiéra (Hra v ukrajinskom jazyku) Park kultúry a oddychu Hlavná 50 Predaj vstupeniek: Park kultúry a oddychu, Hlavná 50, Prešov Tel. číslo: 051/ Počas pracovných dní od 8:00 16:00 hod. V súvislosti s aktuálnymi opatreniami ÚVZ SR z dôvodu pandémie COVID-19 sú kultúrne podujatia až do odvolania zrušené. Mestská galéria CARAFFKA Jarková 28/A, po pi: 10:00 18:00 h., so ne: 13:00 18:00 h Pripravujeme: TROJINAKOSŤ Slavomír Capek, Tatiana Bachurová, Tomáš Telepák Vzhľadom k nepriaznivej pandemickej situácii budeme o termíne výstavy informovať na www. pkopresov.sk a sociálnych sieťach Caraffky. MÚZEUM NKP SOLIVAR Námestie osloboditeľov Prešov Solivar 051/ , Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka Vstupné: 1,- Krajské múzeum v Prešove, Hlavná 86, Rákociho palác Otváracie hodiny: Po - Pi , Ne Československé hračky Hračky vyrábané na území bývalého Československa Orest Dubay ( ) Výber z grafického diela. Šarišská galéria v Prešove, Hlavná VEĽKÁ VÝSTAVNÁ SIEŇ Štefan a Zuzana Roskoványiovci: Rodinná záhrada KURÁTOR: PhDr. Miro Procházka MEDZIPOSCHODIE Svet à la Daniel Meluzin KURÁTOR: PhDr. Miro Procházka MALÁ VÝSTAVNÁ SIEŇ, CHODBA 51 Metamorfózy krajiny KURÁTOR: Mgr. Alžbeta Malíková PREDĹŽENÁ DO SUTERÉN, CHODBA 53 Arpád Račko : Vzlety, úlety a pády KURÁTOR: PhDr. Miro Procházka SNM Múzeum rusínskej kultúry Prešov, Masarykova 20 Otváracie hodiny: Po-Pi , pre vopred objednané skupiny aj v sobotu a nedeľu. Každú prvú nedeľu v mesiaci je vstupné do múzeí a galérií v zriaďovateľskej pôsobnosti MK SR bezplatné. STÁLE EXPOZÍCIE Drevené kostolíky Ladislava Cidila

21 21 Kultúra / Náboženský život - miniatúry drevených sakrálnych stavieb zo severovýchodu Slovenska Chlieb duše - výstava bohoslužobných artefaktov gréckokatolíckej cirkvi Valalská chyža...takto žili Rusíni Upevni, Bože - z dejín pravoslávnej cirkvi na Slovensku do roku 1948 SNM Múzeum židovskej kultúry Synagóga v Prešove, Okružná 32 Otváracie hodiny: Ut - St: h. Št - Pia: h. Ne: h. Vzh¾adom na opatrenia v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19, o ktorom rozhodol Ústredný krízový štáb a vláda SR, upozoròujeme èitate¾ov, že informácie o kultúrnych podujatiach uverejnené v Prešovskom magazíne, nemusia byś v èase doruèenia Prešovského magazínu aktuálne. Nako¾ko sa situácia na Slovensku neustále mení, odporúèame èitate¾om, aby si informácie o kultúrnych podujatiach overili na webových stránkach usporiadate¾ských inštitúcií. Slávenie bohoslužieb poèas Adventu Obdobie štyroch týždòov pred Vianocami sa nazýva Advent. Je to obdobie náboženskej prípravy na oslavu narodenia Božieho Syna Ježiša Krista, ktorý, v kresśanskom ponímaní, prišiel na tento svet, aby spasil ¾udstvo. Tento rok život vo všetkých krajinách sveta narušilo nebezpeèné rozšírenie ochorenia COVID-19. Platí Vyhláška Úradu verejného zdravotníctva SR, ktorou sa nariaïujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k režimu vstupu osôb do priestorov prevádzok. Osobitné predpisy platia pri vstupe do sakrálnych objektov. Prešovské farnosti nateraz nedokážu predpokladaś, ako sa bude súèasná situácia v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19 vyvíjaś a èi bude možné sláviś vianoèné bohoslužby tak, ako je zvykom. Prosíme však veriacich o trpezlivosś a oh¾aduplnosś a odporúèame im priebežne sledovaś liturgické oznamy na vývesných tabuliach jednotlivých farností, prípadne na ich webových stránkach. Od pondelka 16. novembra na základe vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva platia nové pravidlá, ktoré sa týkajú aj slávenia verejných bohoslužieb. K¾úèová informácia sa týka obnovenej možnosti tzv. šachovnicového sedenia, ktoré sa používalo aj pri uvo¾òovaní opatrení v prvej vlne. Veriaci v kostole môžu využiś lavice alebo stolièky takým spôsobom, že medzi obsadenými miestami ostane vždy jedno miesto vo¾né, a v každom nasledujúcom rade sa neobsadené miesto posunie o jedno do strany tak, aby ¾udia nesedeli v rade za sebou. TK KBS upozoròuje veriacich, že toto uvo¾òujúce pravidlo má výhradnú platnosś pre sediacich a využiś sa môže polovica existujúcej kapacity kostola. Napríklad, ak je v kostole 100 miest na sedenie, bohoslužby sa môže zúèastniś 50 veriacich. Pre

22 Náboženský život 22 verejné bohoslužby je teda konkrétne definovaná možnosś využiś polovicu miest na sedenie v chrámoch, ale nemožno pozývaś ïalších ¾udí, aby zaplnili aj miesto na státie, alebo sa zhromažïovali vo väèších poètoch pred chrámom. V kostoloch stále platia všetky hygienické opatrenia: povinné sú rúška, dezinfekcia pri dverách, nepodávanie rúk, nepoužívanie otvorených nádobiek so svätenou vodou, dezinfekcia rúk kòazov pred rozdávaním svätého prijímania, rozdávanie Eucharistie do rúk - okrem prípadov objektívnej nemožnosti, dezinfekcia použitých nádob a taktiež pravidelná dezinfekcia priestorov, hlavne dotykových plôch, k¾uèiek, podláh a predmetov. V súèasnej situácii sa seniorom, chronicky chorým ¾uïom a rizikovým skupinám ¾udí odporúèa, aby návštevy bohoslužieb zvážili a radšej sledovali prenosy sv. omší prostredníctvom médií. Jednotlivé farnosti priebežne zverejòujú liturgické oznamy na vývesných tabuliach, prípadne na webových stránkach. Veriaci v Prešove môžu poèúvaś a sledovaś priame prenosy sv. omší prostredníctvom Televízie LUX a Rádia Lumen èi portálu kde sú vysielané priame prenosy sv. omší priamo z Konkatedrály sv. Mikuláša. Na sväté omše pozýva všetkých Prešovèanov aj Farnosś Krista Krá¾a Prešov-Sekèov. Z kostola sú sv. omše vysielané cez YouTube kanál farskej stránky Televízia Lux vysiela sv. omše denne takto: PO SO: 7:00, 18:30 NE: pod¾a programu, zvyèajne o a o hod. Svätú omšu je možné sledovaś okrem TV vysielania aj online na webovej stránke stránke na facebooku TV LUX a tiež na YouTube kanáli TV LUX. Rádio Lumen prináša priame prenosy svätých omší vždy ráno o 8:30 a veèer o 18:00 hod. Gréckokatolícke liturgie v priamom prenose je možné sledovaś na webovej stránke Televízia Zemplín ( ponúka viacero priamych prenosov bohoslužieb, aj z Katedrály sv. Jána Krstite¾a v Prešove a z hory Zvir v Litmanovej. Evanjelické Služby Božie môžu veriaci poèúvaś prostredníctvom RTVS. Viac informácií o programe prenosov Služieb Božích nájdete na webovej stránke Cirkev bratská vysiela bohoslužby prostredníctvom svojej webovej stránky: cbpo.sk/kazne/zive-vysielanie Diváci RTVS si takisto môžu pozrieś prenosy bohoslužieb na Trojke a na Dvojke, pod- ¾a televízneho programu. V rozhlasovom vysielaní ponúka vysielanie bohoslužieb aj Rádio Regina. pripravil -tm-

23 23 Mesto Prešov informuje Spomíname na 6. december 2019 Popoludnie na pešej zóne malo patriś všetkým deśom. Namiesto smiechu a zábavy však tento deò zostane navždy poznaèený smútkom. 6. decembra o 12:12 hod. mestom Prešov otriasol výbuch bytového domu na Mukaèevskej ulici è. 7. Výbuch bytovky v Prešove sa zapísal do dejín ako jedna z najväèších tragédií Slovenska. Aj po roku od tejto udalosti mrazí pri poh¾ade na fotografie, videozáznamy, no najmä, pri spomienkach na osudný deò, keï sa v Prešove zastavil èas. Na Mukaèevskej ulici v Prešove došlo 6. decembra 2019 krátko popoludní k výbuchu plynu vo výškovom bytovom dome, v dôsledku ktorého vznikol rozsiahly nièivý požiar. Primátorka Andrea Turèanová vyhlásila od 12:35 na území mesta Prešov mimoriadnu situáciu. Na mieste zasahovali stovky profesionálnych i dobrovo¾ných hasièov, príslušníci mestskej a štátnej polície, záchranári i armáda. Obyvate¾om a rodinám, ktoré museli pre výbuch a požiar opustiś svoje byty, pomáhali pracovníci MsÚ v Prešove na bezprostredne zriadenej krízovej linke, kde im boli poskytnuté informácie o núdzovom ubytovaní. V ZŠ Prostìjovská a SZŠ DSA Mukaèevská boli zriadené záchytné centrá, kde obyvatelia Mukaèevskej ulice dostali jedlo, teplý èaj aj všetky potrebné informácie. Jedenásti obyvatelia, ktorí prišli o svoje domovy, našli noc¾ah a teplé jedlo na školskom internáte SOŠT na Volgogradskej ulici. Ostatných prichýlili príbuzní. Takmer okamžite sa strhla vlna solidarity a spolupatriènosti naprieè celým Slovenskom a ¾udia z celej krajiny i zo zahranièia ponúkali materiálnu pomoc. Mesto Prešov bezprostredne po výbuchu zverejnilo èíslo oficiálneho úètu, na ktorý od prvého dòa zaèali prichádzaś finanèné dary z celého Slovenska i zo zahranièia. Už poèas trvania zbierky mesto Prešov zaèalo vyplácaś jednorazové príspevky na preklenutie zložitej životnej situácie a príspevky na bývanie pre obyvate¾ov Mukaèevskej è. 7 a è. 9. Verejná zbierka bola oficiálne ukonèená 31. januára Od 6. decembra 2019 tak celkovo prispelo darcov. Po zrátaní všetkých finanèných darov celková vyzbieraná èiastka dosiahla neuverite¾ných ,51 eur. Hasièi z horiaceho, 12-poschodového paneláku, ktorému výbuch znièil schodisko a jedinú únikovú cestu, zachránili 39 ¾udských životov. Aj napriek snahe všetkých záchranných zložiek si však výbuch bytovky na Mukaèevskej 7 vyžiadal 8 obetí. Pozostatky ôsmej obete sa nenašli ani po asanácii celého poškodeného bytového domu, ktorá bola nutná pre vážne porušenú statiku a možné zrútenie celej bytovky. Tragédia, ktorá zmenila osudy desiatok ¾udí spojila celé Slovensko. V listoch, správach i na sociálnych sieśach sa šírili myšlienky solidarity, empatie a spolupatriènosti. Žia¾, objavilo sa aj mnoho zlomyse¾ných komentárov šíriacich paniku èi falošné zbierky, s ktorými mesto Prešov muselo zápasiś. Vedenie mesta Prešov úprimne ïakuje všetkým, ktorí akýmko¾vek spôsobom pomohli pri odstraòovaní následkov výbuchu. Všetci si prajeme, aby naše mesto obchádzali podobné tragédie. A aby súdržnosś, pomoc a dobro, ktoré vlani na Deò sv. Mikuláša ukázal Prešov celému Slovensku, pretrvávali. Na tomto mieste ešte raz vyjadrujeme úprimnú sústrasś všetkým pozostalým obetí tejto tragédie.

24

25 25 Mesto Prešov informuje Mesto Prešov opäś získalo ocenenie Senior friendly samospráva Mesto Prešov je opäś výnimoèné svojím starostlivým prístupom k seniorom. Odborná porota súśaže Senior friendly ocenila najmä poskytovanie sociálnej služby najzranite¾nejšej skupine ¾udí poèas prvej vlny pandémie, v spolupráci s neverejnými poskytovate¾mi. Ve¾mi si vážim prácu ¾udí, ktorí tu boli a sú pre našich seniorov v ne¾ahkom období pandémie. Teší ma, že sa nám darí aktívne spolupracovaś aj s neverejnými poskytovate¾mi sociálnych služieb a neustále sa zlepšovaś. Ocenenie Senior friendly samospráva, ktoré sme opäś získali, svedèí o tom, že naši seniori nájdu v meste Prešov pomocnú ruku za každých okolností a vždy sa na nás môžu obrátiś, uviedla primátorka mesta Prešov Andrea Turèanová. Mesto Prešov získalo plaketu Senior friendly za aktívnu podporu rôznych aktivít pre seniorov nad rámec zákonných povinností mesta, ktoré zabezpeèuje aj v spolupráci s neverejnými poskytovate¾mi. Pre služby obèanom s nepriaznivým zdravotným stavom a sociálne služby seniorom mesto Prešov každoroène rozširuje možnosti a formy sociálnej pomoci. Mesto Prešov v projekte Senior Friendly predstavilo svoje aktivity za rok 2020 s prihliadnutím na súèasnú pandemickú situáciu, ktorá negatívne ovplyvnila život najzranite¾nejšej skupine, a to seniorom a obèanom s nepriaznivým zdravotným stavom. V prvej vlne pandémie ochorenia COVID-19 sa do pomoci najzranite¾nejšej skupine ¾udí aktívne zapojili zamestnanci Odboru služieb pre obèanov MsÚ v Prešove, rovnako, ako aj zamestnanci denných stacionárov a denných centier, Slovenský Èervený kríž - územný spolok Prešov a Prešovské dobrovo¾nícke centrum O.Z., ktorí spoloènými silami pomáhali odkázaným ¾uïom šili a roznášali ochranné rúška, organizovali nákupy základných potravín, liekov, zabezpeèovali nevyhnutný sprievod k lekárovi, obedy a ich rozvoz. Zámerom projektu a súśaže Senior friendly je oceniś firmy, inštitúcie a organizácie, poskytovate¾ov produktov a služieb, ktorí ponúkajú urèité benefity, služby, výrobky, výhody, aktivity a možnosti uplatnenia pre seniorov v rôznych oblastiach. Cie¾om projektu je upriamiś pozornosś na tých, ktorí prispievajú k tomu, aby sa seniorom žilo lepšie a kvalitnejšie a tiež prispievajú svojimi aktivitami k zmene postojov k seniorom. Vyhlasovate¾mi a organizátormi súśaže sú Klub Luna Senior Friendly, o.z. a Obèianske združenie Bagar. (len)

26 Spánok ( Základ dobrých Vianoc :) svojho najbližšieho predajcu nájdete na 10 % zľava na objednávky KUPÓN kaviareň UDINESE káva zákusky aj so sebou zákusky pre oslavy a svadobné torty na objednávku TALIANSKA CUKRÁREŇ A CUKRÁRENSKÁ VÝROBA /cukraren delizie, Hlavná 77 Prešov, OBJEDNÁVKY:

27 - zaručujú 100% rovne postavený stromček - so zásobníkom vody pre dlhšiu vitalitu vášho stromčeka Nordmanské jedle od rôzne druhy a veľkosti

28

29 bezobalový obchod - frančíza Sekčov Potraviny na váhu Čapovaná eko-drogéria Prírodná kozmetika Eko-potreby Vzdelávanie OC - OPÁL - Sekčov Zemplínska 13, Prešov Bus: 4, 8, 38 (Martina Benku) Otvorené Po-Pia 9:30-17:30 Obed. pauza 13:00-13:30 Kontakt: , Online objednávky na

30 Mesto Prešov informuje Kamerový systém v meste Prešov odha¾uje priestupky už 20 rokov Mestská polícia v Prešove dennodenne monitoruje dianie v meste osobne i prostredníctvom kamerového systému, ktorý pomáha odhaliś a riešiś priestupky a trestné èiny. Kamerový systém v Prešove v novembri oslávil okrúhle jubileum. Celý kamerový systém je nastavený tak, aby vedel odhaliś protiprávne konania, kvalitou záznamu identifikoval tých, ktorí si myslia, že ich nikto nevidí a zaistil bezpeènosś v meste. V súèasnosti má kamerový systém 78 kamier a naïalej sa rozširuje. Najväèší rozmach zaznamenal v posledných desiatich rokoch, keï bolo do kamerového systému pridaných až 58 kamier. Prvé kamery vážili viac ako 5 kg a boli na nich použité kvalitnejšie materiály, ako je to teraz. V súèasnosti váži otoèná kamera menej ako 2 kg. Technika postupne prešla od analógu po digitál, od satelitného prenosu, televíznych káblov a antén až po optické vlákno, ktoré je najlepším spôsobom na prenos signálu. Prvé dve kamery boli umiestnené pred Hotelom Senátor a na Hoteli Dukla. Kamerový systém v Prešove sa rozvíjal postupne. Najprv v uliciach mesta, neskôr sa dostal aj na sídliská, kde vznikli chránené dielne, v ktorých operátori dodnes dnes pomáhajú pri odha¾ovaní protiprávnych konaní. V týchto chránených dielòach pracuje spolu 27 operátorov so zníženou pracovnou schopnosśou. Štatistiky ukazujú, že kamery v meste Prešov poèas 20 rokov úèinne pomáhajú pri odha¾ovaní trestných èinov, ale aj priestupkov. Na základe žiadostí od Policajného zboru SR vydala Mestská polícia Prešov až 311 zaznamenaných udalostí, v ktorých išlo o podozrenie z trestného èinu. Toto vysoké èíslo poukazuje na opodstatnenosś mestského kamerového systému v Prešove. Kamery sú pravidelne servisované a postupne vymieòané za novšie modely, rovnako, ako technika v operaèných miestnostiach. V roku 2018 boli umiestnené a spustené nové kamery na ul. Švábskej (pri zvonici), na križovatke ulíc Solivarská a Švábska, na križovatke ulíc Levoèská a Remscheidská, na ulici Levoèská - západ, na budove Nákupného strediska DRUŽBA, na križovatke ulíc Okružná a Požiarnická a vo vrchnej èasti oblúka na Floriánovej ulici. Zároveò bola vymenená najstaršia kamera monitorovacieho a kamerového systému, ktorá slúžila dlhých 18 rokov a snímala priestor pešej zóny spolu s parkom. (len) 30

31 31 Mesto Prešov informuje Prijímacie dni predstavite¾ov Mesta Prešov 2020 DEÒ ÈAS MIESTO PRIJATIE ZABEZPEÈUJE Ing. Andrea Turèanová PONDELKY primátorka mesta Prešov MsÚ, Hlavná 73 (po predchádzajúcej dohode JUDr. Vladimír Fe¾baba 1. pos chodie na tel. kontakte, prípadne osobne zástupca primátorky mesta na sekretariáte primátorky mesta) tel. kontakt: Mgr. Pavol Neupauer zástupca primátorky mesta Cestujúcich v prešovskej MHD sprevádza nový hlas Vo vozidlách Dopravného podniku mesta Prešov dochádza k historickej zmene. Od piatku sa cestujúcim v MHD v Prešove prihovára ženský hlas. Všetkých cestujúcich prešovskej MHD odteraz èaká poèas jazdy v autobuse èi trolejbuse príjemné prekvapenie. Názvy zastávok ohlasuje žena. Pôvodný hlas v reproduktoroch tak po viac ako 22 rokoch nahradil hlas vysokoškolskej pedagogièky a rozhlasovej redaktorky Evy Peknušiakovej. Veríme, že táto zmena prispeje k väèšiemu záujmu ¾udí o MHD a spríjemní im cestovanie. Nový hlas oznamuje približne 250 autobusových zastávok vrátane 12-tich, ktoré boli premenované v septembri tohto roka. Okrem štandardných informácií je odteraz databáza vozidiel MHD obohatená napr. aj o hlásenia, že vozidlo èaká na èas odchodu pod¾a cestovného poriadku, ïalej o možnosti prestupu na iný dru h dopravy, o náhradnej doprave, o meškaní linky, o technickej poruche na vozidle, o výpadku napájania trolejbusu elektrickou energiou, a taktiež výzva na uvo¾nenie miesta starším cestujúcim, èi zákazu konzumácie jedál a nápojov vo vozidle. Poèas trvania pandemickej situácie budú môcś cestujúci poèuś aj hlásenie o povinnosti nosiś na tvári rúško. V druhej fáze aktualizácie databázy budú doplnené oznamy a hlásenia v anglickom jazyku. (VTo) PREŠOVSKÝ MAGAZÍN kultúrno-spoločenský mesačník Vydavateľ: Mesto Prešov, Hlavná 73, Prešov IČO Pre mesto Prešov: Michal Vaško VYDAVATEĽSTVO Košická 44, Prešov Náklad: Evidenčné číslo: EV 4279/11 ISSN: Šéfredaktor: Mgr. Vladimír Tomek Redakčná rada: Mgr. Jaroslava Kutajová (predsedníčka RR), Ing. Martin Lukáč (podpredseda RR), RNDr. Zuzana Bednárová, PhD., PaedDr. Slávka Čorejová, Ing. Renáta Fedorčíková, Ing. Ľudovít Malaga. Editor: Mgr. Lenka Šitárová Grafické spracovanie: Michal Vaško VYDAVATEĽSTVO Foto titulka: Mgr. Lenka Šitárová Tlač: Michal Vaško VYDAVATEĽSTVO, Košická 44, Prešov Distribútor: Slovenská pošta a. s. Distribúcia do prešovských domácností. Vaše podnety a námety do redakcie nám zasielajte na adresu: tel. č.: Objednávka inzercie: Dátum vydania: prvý týždeň v mesiaci. Kopírovanie akejkoľvek časti časopisu je povolené len so súhlasom vydavateľa.

32