1. Schválenie programu Schválenie bodov I. v prílohe

Veľkosť: px
Začať zobrazovať zo stránky:

Download "1. Schválenie programu Schválenie bodov I. v prílohe"

Prepis

1 Rada Európskej únie V Bruseli 20. júna 2016 (OR. en) 10469/16 OJ CRP1 23 PREDBEŽNÝ PROGRAM Predmet: zasadnutie VÝBORU STÁLYCH PREDSTAVITEĽOV (časť I) Dátum: 22. júna 2016 Čas: hod. Miesto: Brusel 1. Schválenie programu Schválenie bodov I. v prílohe II 34. Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady o úradných kontrolách a iných úradných činnostiach vykonávaných na zabezpečenie uplatňovania potravinového a krmivového práva a pravidiel pre zdravie zvierat a dobré životné podmienky zvierat, pre zdravie rastlín a rastlinný rozmnožovací materiál a pre prípravky na ochranu rastlín a o zmene nariadení (ES) č. 999/2001, 1829/2003, 1831/2003, 1/2005, 396/2005, 834/2007, 1099/2009, 1069/2009, 1107/2009, nariadení (EÚ) č. 1151/2012, 652/2014 a smerníc 98/58/ES, 1999/74/ES, 2007/43/ES, 2008/119/ES, 2008/120/ES a 2009/128/ES (nariadenie o úradných kontrolách) (prvé čítanie) (prerokúvanie legislatívneho aktu) = brífing predsedníctva o výsledku trialógu = analýza konečného kompromisného znenia s cieľom dosiahnuť dohodu 10248/16 AGRI 338 AGRILEG 97 PHYTOSAN 14 VETER 61 ANIMAUX 18 SAN 260 DENLEG 62 SEMENCES 8 CODEC /16 esh/kba 1

2 35. Práca na kódexe o antimikrobiálnej rezistencii (na žiadosť francúzskej delegácie) = koordinácia spoločnej pozície Európskej únie 10407/16 AGRI 355 CODEX /16 AGRI 356 CODEX Príprava zasadnutia Rady (poľnohospodárstvo a rybárstvo), ktoré sa uskutoční 27. a 28. júna Hodnotenie akčného plánu FLEGT a nariadenia EÚ o dreve (nelegislatívne činnosti) návrhu záverov Rady = výmena názorov 10320/16 FIN 373 AGRI 347 FORETS 26 DEVGEN 136 ENV 433 RELEX 532 UD /16 AGRI 352 FORETS 27 DEVGEN 138 ENV 436 RELEX Urýchlenie udržateľnej ochrany rastlín (nelegislatívne činnosti) = schválenie plánu vykonávania (vrátane odporúčaní) 10041/1/16 AGRI 320 PHYTOSAN 12 PESTICIDE 1 REV 1 3. Oznámenie Komisie týkajúce sa konzultácie o rybolovných možnostiach na rok 2017 (nelegislatívne činnosti) = prezentácia Komisie 10089/16 PECHE /16 PECHE Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Rady (ES) č.1342/2008 z 18.decembra 2008, ktorým sa ustanovuje dlhodobý plán pre populácie tresky a na ne zameraný rybolov (prvé čítanie) (prerokúvanie legislatívnych aktov) = mandát na rokovania s Európskym parlamentom 10391/16 PECHE 230 CODEC Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa stanovuje rámec pre prístup na trh s prístavnými službami a finančná transparentnosť prístavov (prvé čítanie) (prerokúvanie legislatívneho aktu) = príprava trialógu 10228/16 TRANS 240 MAR 171 FIN 361 CODEC 882 Rôzne Vyhlásenie kvadripartity o novom začiatku silného sociálneho dialógu = informácie predsedníctva 10469/16 esh/kba 2

3 PRÍLOHA I (1) 39. Odpovede na písomné otázky, ktoré Rade položili poslanci Európskeho parlamentu zjednodušeným písomným postupom (+) a) E /2016 Claudia Tapardel (S&D) Dvojrýchlostná Európa 9654/16 PE-QE 204 b) E /2016 Marie-Christine Arnautu (ENF) Kladné stránky prisťahovaleckej politiky Vyšehradskej štvorky 9669/16 PE-QE 207 c) E /2016 Kazimierz Michał Ujazdowski (ECR) Uplatňovanie Charty základných práv a posilňovanie zmluvy 9653/16 PE-QE 203 d) E /2016 Olaf Stuger (ENF) Účasť na referende v Holandsku približne 32 %, 61 % väčšina proti 9672/16 PE-QE 208 e) E /2016 Jozo Radoš (ALDE) Zriadenie fondu pre začínajúce podniky 9553/16 PE-QE 202 f) E /2016 Jiří Maštálka (GUE/NGL) Dohovor Rady Európy o predchádzaní násiliu na ženách a domácemu násiliu a o boji proti nemu (Istanbulský dohovor) 9658/16 PE-QE 205 g) E /2016 Hugues Bayet (S&D) Zlyhanie mechanizmu na prerozdeľovanie utečencov 9546/16 PE-QE Zasadnutia pracovných skupín a výborov počas slovenského predsedníctva (druhý polrok 2016), ktoré sa budú konať na Slovensku = informačná poznámka pre Výbor stálych predstaviteľov (časť I) 10360/16 POLGEN Vykonávanie predsedníctva v niektorých pracovných skupinách inými delegáciami na žiadosť slovenského predsedníctva = schválenie 10362/16 POLGEN 61 INST Európska poradná skupina pre finančné výkazníctvo (EFRAG) vymenovanie predsedu dozornej rady = schválenie listu Európskej komisii (º) 9967/16 ECOFIN 565 EF 168 SURE 19 DRS 25 CODEC /16 esh/kba 3

4 43. Nariadenie Komisie (EÚ) / z XXX, ktorým sa menia nariadenia (ES) č. 1275/2008, (ES) č. 107/2009, (ES) č. 278/2009, (ES) č. 640/2009, (ES) č. 641/2009, (ES) č. 642/2009, (ES) č. 643/2009, (EÚ) č. 1015/2010, (EÚ) č. 1016/2010, (EÚ) č. 327/2011, (EÚ) č. 206/2012, (EÚ) č. 547/2012, (EÚ) č. 932/2012, (EÚ) č. 617/2013, (EÚ) č. 666/2013, (EÚ) č. 813/2013, (EÚ) č. 814/2013, (EÚ) č. 66/2014, (EÚ) č. 548/2014, (EÚ) č. 1253/2014, (EÚ) 2015/1095, (EÚ) 2015/1185, (EÚ) 2015/1188, (EÚ) 2015/1189 a (EÚ) 2016/XXX [nariadenie o ohrievaní/chladení vzduchu a chladičoch] so zreteľom na používanie tolerancií pri overovacích postupoch 10106/16 ENER 247 ENV /16 ENER 146 ENV Nariadenie Komisie (EÚ).../... z XXX, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 582/2011 vzhľadom na emisie z ťažkých úžitkových vozidiel, pokiaľ ide o ustanovenia týkajúce sa skúšania prenosnými systémami merania emisií (PEMS) a postup skúšania životnosti náhradných zariadení na reguláciu znečistenia 10108/16 ENV 406 ENT 118 MI /16 ENV 358 ENT 95 MI 373 REV 1 (ro) + ADD Nariadenie Komisie (EÚ) / z XXX, ktorým sa menia určité prílohy k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 999/2001, ktorým sa stanovujú pravidlá prevencie, kontroly a eradikácie niektorých prenosných spongiformných encefalopatií 9572/16 AGRILEG 82 VETER /16 AGRILEG 64 VETER Nariadenie Komisie (EÚ) /, ktorým sa mení príloha II k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokiaľ ide o tiakloprid 9989/16 AGRILEG /16 AGRILEG 77 + ADD /16 esh/kba 4

5 47. Návrh rozhodnutia Rady o pozícii, ktorá sa má zaujať v mene Európskej únie, pokiaľ ide o rozhodnutia o centralizovaných službách, ktoré má prijať stála komisia Eurocontrolu 9538/16 AVIATION 118 RELEX /16 AVIATION 121 RELEX Návrh rozhodnutia Rady o pozícii, ktorá sa má prijať v mene Európskej únie k návrhu rozhodnutia č. 1/2016 spoločného výboru zriadeného podľa dohody Interbus o medzinárodnej príležitostnej preprave cestujúcich autokarmi a autobusmi 10168/16 TRANS /16 TRANS Návrh nariadenia Rady, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 1387/2013, ktorým sa pozastavujú autonómne clá Spoločného colného sadzobníka v prípade určitých poľnohospodárskych a priemyselných výrobkov 10214/16 UD /16 UD Návrh nariadenia Rady, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 1388/2013, ktorým sa otvárajú autonómne colné kvóty Únie na určité poľnohospodárske a priemyselné výrobky a stanovuje ich správa 10215/16 UD /16 UD Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 91/2003 zo 16. decembra 2002 o štatistike železničnej dopravy, pokiaľ ide o zber údajov o tovare, cestujúcich a nehodách (prvé čítanie) (prerokúvanie legislatívnych aktov) = politická dohoda 10280/16 STATIS 41 TRANS 244 CODEC /13 STATIS 84 TRANS 468 CODEC Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o európskej štatistike cien zemného plynu a elektriny a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2008/92/ES o postupe Spoločenstva na zlepšenie transparentnosti cien plynu a elektrickej energie účtovaných priemyselným koncovým odberateľom (prvé čítanie) (prerokúvanie legislatívnych aktov) = potvrdenie konečného kompromisného znenia s cieľom dosiahnuť dohodu 10279/16 STATIS 40 ENER 256 CODEC /16 esh/kba 5

6 53. Návrh NARIADENIA EURÓPEHO PARLAMENTU A RADY, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 258/2014, ktorým sa ustanovuje program Únie určený na podporu osobitných činností v oblasti finančného výkazníctva a auditu na roky (prvé čítanie) (prerokúvanie legislatívnych aktov) = mandát na rokovania s Európskym parlamentom 9943/1/16 ECOFIN 562 EF 165 SURE 18 DRS 24 CODEC 834 REV 1 (1) Tieto body posúdi skupina Mertens na zasadnutí 21. júna (+) Bod, ktorý sa môže prijať zjednodušeným písomným postupom v súlade s článkom 12 ods. 2 rokovacieho poriadku Rady. (º) Bod, o ktorom môže Coreper v súlade s článkom 19 ods. 7 rokovacieho poriadku Rady prijať procedurálne rozhodnutie /16 esh/kba 6