Rámcová kúpna zmluva

Veľkosť: px
Začať zobrazovať zo stránky:

Download "Rámcová kúpna zmluva"

Prepis

1 Rámcová kúpna zmluva uzavretá podľa ust. 409 a nasl. v spojení s ust. 69 ods. Ods. zákonníka medz zmluvným stranam: obchodné meno: sídlo: IČO: IČ DPH: záps: bankové spojene: INMEDIA, spol. s r.o. Námeste SNP 11, Zvolen SK OR OS B.Bystrca odd. Sro, vložka č. 434/S UnCredt Bank, a.s., pobočka Zvolen číslo účtu/kód banky: /1111 konajúca prostredníctvom:ing. Mloš Krho, konateľ Mgr. Luca Krhová, konateľka ďalej len predávajúc" a. obchodné meno: sídlo: IČO: DIČ: bankové spojene: Základná škola Jarovnce Všeobecná úverová banka, a.s číslo účtu/kód banky: /000 konajúca prostredníctvom: ďalej len kupujúc' takto: Článok 1 Predmet zmluvy 1. Touto kúpnou zmluvou sa predávajúc zaväzuje dodávať kupujúcemu hnuteľné vec (ďalej len tovar") určené v článku tejto zmluvy a prevesť na neho vlastnícke právo a kupujúc sa zaväzuje zaplatť predávajúcemu za tento tovar kúpnu cenu určenú v článku 3 tejto zmluvy. Táto zmluva je zmluvou rámcovou a vzťahuje sa na všetky jednotlvé kúpne zmluvy (ďalej len častkové zmluvy") uzavreté medz zmluvným stranam v rámc a po dobu trvana tejto zmluvy. Ustanovena uvedené v tejto rámcovej kúpnej zmluve sú podstatným náležtosťam každej častkovej zmluvy uzavretej medz zmluvným stranam počas trvana tejto rámcovej zmluvy. Prípadné odchylné ustanovena uvedené v častkových kúpnych zmluvách uzatváraných na podklade tejto zmluvy majú prednosť pred ustanovenam tejto zmluvy.

2 Článok Tovar Predávajúc sa zaväzuje dodávať kupujúcemu mrazený tovar a potravnárske výrobky podľa ponukového lstu predávajúceho. Ponukový lst je predávajúc oprávnený aktualzovať kedykoľvek počas trvana tejto zmluvy a to jednostranným právnym úkonom - oznámením predávajúceho kupujúcemu. Článok 3 Kúpna cena Kúpna cena tovaru je určená v ponukovom lste, ktorý sa aktualzuje každý mesac a cena je určená v EURO bez DPH. Kupujúc je povnný zaplatť predávajúcemu za dodaný tovar kúpnu cenu do 14 dní odo dňa vystavena faktúry. Lehota splatnost sa nemení, pokaľ s tým nevysloví predávajúc písomný súhlas, napr. tým, že vystaví novú faktúru. Ku kúpnej cene uvedenej vo faktúre bude prpočítaná aj DPH v zmysle platných právny predpsov. Mestom plnena pre úhradu kúpnej ceny je sídlo predávajúceho alebo účet predávajúceho uvedený na prvej strane tejto zmluvy. Ak je kupujúc v omeškaní so zaplatením kúpnej ceny alebo jej čast, je povnný zaplatť predávajúcemu úrok z omeškana vo výške 0,1 % denne z dlžnej sumy za každý deň omeškana. V prípade, ak bude kupujúc v omeškaní so zaplatením kúpnej ceny alebo jej čast o vac ako 60 dní po uplynutí lehoty splatnost, je kupujúc povnný zaplatť predávajúcemu zmluvnú pokutu rovnajúcu sa výške 0, % z kúpnej ceny. Článok 4 Ponuka, prjate ponuky a dodane tovaru Dodane tovaru sa uskutočňuje na základe objednávky kupujúceho, ktorú predávajúc potvrdí. Potvrdene objednávky je predávajúc povnný oznámť kupujúcemu najneskôr do 3 dní od doručena objednávky. Za písomnú objednávku a jej potvrdene sa považuje aj faxová objednávka a potvrdene alebo objednávka a potvrdene uskutočnené formou elektronckej pošty, prípadne telefoncky alebo ústne. Častková kúpna zmluva môže byť uzavretá aj písomnou formou na jednej lstne podpísanej oboma zmluvným stranam. Pre odstránene pochybností, za bežnú obchodnú zvyklosť považujú zmluvné strany tež potvrdene objednávky faktckým konaním predávajúceho spočívajúcom v dodaní tovaru podľa objednávky kupujúceho. Dodacu lehotu a množstvo; tovaru jednotlvej objednávky určuje v objednávke kupujúc. Predávajúc je povnný dodať tovar v objednanom množstve a v lehote určenej kupujúcm. Predávajúc splní svoju povnnosť dodať tovar kupujúcemu tým, že umožní kupujúcemu nakladať s tovarom v meste sídla kupujúceho. Zmluvné strany sa dohodl, že predávajúc hradí všetky náklady spojené s prepravou tovaru do mesta plnena. Článok Prechod vlastníckeho práva a nebezpečenstva škody na tovare Zmluvné strany sa dohodl, že podľa 44 Obch. zákonníka vlastnícke právo k tovaru prechádza na kupujúceho až úplným zaplatením kúpnej ceny. Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho dodaním tovaru.

3 3 Článok 6 Vady tovaru 1. Predávajúc je povnný dodávať tovar v množstve, akost a vyhotovení podľa tejto zmluvy, tak aby účel každej častkovej zmluvy zostal zachovaný.. Ak predávajúc poruší svoje povnnost ustanovené vyšše, má tovar vady. 3. Predávajúc zodpovedá za vady, ktoré má tovar v okamhu, keď prechádza nebezpečenstvo škody na tovare na kupujúceho. 4. Kupujúc je povnný písomne podať predávajúcemu správu o vadách tovaru najneskôr do dní po tom, čo vady zstl alebo pr vynaložení odbornej starostlvost mal možnosť zstť pr prehladke uskutočnenej pr preberaní tovaru. Predávajúc je povnný vady tovaru bez zbytočného odkladu odstránť a to dodaním náhradného tovaru za vadný tovar alebo dodaním chýbajúceho tovaru, alebo poskytnutím zľavy z kúpnej ceny vo výške prpadajúcej na vadný tovar. Článok 7 Doba trvana a zánk zmluvy 1. Táto zmluva sa uzatvára na dobu do Zmluva zanká: (a) písomnou dohodou zmluvných strán a to dňom, ktorý bol dohodnutý ako deň zánku zmluvy, (b) výpoveďou ktorejkoľvek zo zmluvných strán, prčom výpovedná lehota je 3- mesačná a začne plynúť prvým dňom mesaca nasledujúceho mesac, v ktorom bola výpoveď doručená. Článok 8 Záverečné ustanovena 1. Všetky spory vyplývajúce z tejto rámcovej kúpnej zmluvy sa rada právom štátu predávajúceho, t.j. právom Slovenskej republky.. Zmluvné strany sú s navzájom povnné bezodkladne písomne oznámť akékoľvek zmeny a to najmä zmenu sídla, obchodného názvu, zmenu štatutárnych orgánov, zmenu účtu, ktorý je pre zmluvu rozhodujúc atď. Zmluvné strany doručujú na adresu uvedenú v záhlaví tejto zmluvy, dokaľ ne je jej zmena oznámená druhej strane. V prípade, ak sa radne doručovanú záselku nepodarí doručť, považuje sa záselka za doručenú tretím dňom od odoslana záselky. 3. Zmluvné strany sa zaväzujú zachovávať mlčanlvosť o vecach obchodného tajomstva, ktoré sa m stanú známe v rámc zmluvných vzťahov. Inak zodpovedajú za škodu spôsobenú porušením tohto obchodného tajomstva. 4. Túto zmluvu možno menť alebo zrušovať len písomne.. Zmluvné strany a ch zástupcova uzavrel zmluvu slobodne, vážne, žadna zo strán, an jej zástupca, nekonal v omyle, tesn, č za nápadne nevýhodných podmenok. Zástupcova zmluvných strán, respektíve zmluvné strany s zmluvu radne prečítal, porozumel jej obsahu a na znak súhlasu zmluvu podpsujú. 6. Zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopsoch, z toho jeden s ponechá predávajúc a jeden kupujúc. 7. Zmluva nadobúda platnosť a účnnosť dňom jej podpísana druhou zo zmluvných strán.

4 8. Zmluvné vzťahy sa v otázkach, ktoré ne sú upravené pramo v zmluve, rada ustanovenam zák. č. 13/1991 Zb. Obchodného zákonníka v platnom znení a ostatným platných právnych predpsov. 9. Zmluvné strany sa dohodl, že okrem tých sporov, pr ktorých to zákon č. 44/00 Z. z. (ďalej len,.zákon o rozhodcovskom konaní") výslovne vylučuje, predloža všetky spory, ktoré medz nm vznkl alebo vznknú v súvslost s touto zmluvou vrátane sporov o platnosť, trvane a výklad tejto zmluvy ako aj o náhradu škody a vydane bezdôvodného obohatena na rozhodnute Stálemu rozhodcovskému súdu JUSECO zradenému pr JUSECO s.r.o., IČO: , so sídlom Moskovská 3, Banská Bystrca (ďalej len "Rozhodcovský súd"), ktorý bude v písomnom konaní pred jedným rozhodcom vymenovaným Rozhodcovským súdom konať podľa slovenského právneho poradku a podľa rokovaceho poradku a štatútu Rozhodcovského súdu. Zmluvné strany vyhlasujú, že vylučujú podane žaloby podľa 40 ods. 1 písm. h) Zákona o rozhodcovskom konaní, a že sa rozhodnutu Rozhodcovského súdu, ktoré bude pre ne konečné, záväzné a vykonateľné, bez výhrad podrada.. V prípade, ak je nektoré ustanovene zmluvy alebo sa z akéhokoľvek dôvodu stane neplatné, neúčnné alebo nevynútteľné (obsoletné), nemá a an nebude to mať za následok neplatnosť, neúčnnosť alebo nevynútteľnosť ostatných ustanovení zmluvy. Zmluvné strany sú povnné v dobrej vere, rešpektujúc zásady poctvého dobrých mravov rokovať tak, aby bolo neplatné, neúčnné alebo nevynútteľné ustanovene písomne nahradené ným ustanovením, ktorého vecný obsah bude zhodný alebo čo možno najvac podobný ustanovenu, ktoré je nahradzované, prčom účel a zmysel zmluvy musí byť zachovaný. Do doby, pokaľ takáto dohoda nebude uzavretá, rovnako v prípade, ak k nej vôbec nedôjde, použjú sa na nahradene neplatného, neúčnného alebo nevynútteľného ustanovena né ustanovena zmluvy a ak také ustanovena ne sú, potom sa použjú ustanovena slovenských právnych predpsov a nšttútov, ktoré sú upravené slovenským právnym poradkom, prčom sa použjú také ustanovena, ktoré zodpovedajú krtérám predchádzajúcej vety. Predávajúc: Kupujúc: INMEDIA, spol. s r.o, zast. Ing. Mloš Krho, konateľ

5 Základná škola v Jarovncach, Jarovnce 19, Jarovnce Obchodné meno, adresa alebo sídlo uchádzača: INMEDIA, spol. s r. o., Námeste SNP 11, Zvolen Príloha - špecfkáca tovarov k preskumu trhu Názov predmetu zákazky: "Dodávka potravín" Por. č Názov položky tovaru (špecfkáca) Cukor kryštálový Cukor práškový Cukor vanlkový Cukor škorcový Bobkový lst Bryndza Mrazená brokolca Mrazený karfol Mrazený špenát Mrazená zelenna Čaj ovocný, černy Čalamáda Ctrónová šťava Cerálna tyčnka Cerálne výrobky Cesnak sušený Cestovny (rôzne druhy) Cícer Sterlzovaná cvkla Detská výžva Sterlzovaný hrášok Ovocný džem Smotanový krém (jogurt) Jogurt Granko Horčca Hrach Šošovca Fazuľa bela Fazuľa farebná Hranolky Mrazený hrášok Mrazená kukurca Kečup Kompóty Slvkový lekvár Marmeláda MJ Predpokladané množstvo , Jednotková cena za položku (v EUR bez konečná cena* 0,70 0,8 1,61,1 16,316 7,3 1,91 1,1 1,1 1,1 0, 0,944,986 0,34 0,40 8,09 1,170 1,681 0,88 0,39 1,499 1,91 0,0 0,34 8,918 1,1 0,719 1,4 1,70 1,669 1,1 1,61 1,46 1,049 1,41,131 1,816 Jednotková cena za položku (v EUR s konečná cena* 0,846 1,06 1,981,1 19,79 9,004 1,49 1,48 1,3 1,33 0 : 61 1,133 3,83 0,81 0,486 98,471 1,404,017 1,0 0,470 1,799,341 0,360 0,414,70 1,386 0,863 1,469,046,003 1,801 1,94 1,747 1,9 1,694,7,179 Celková cena za položku (v EUR bez konečná cena 70,0 34,00 6,604 4,0 8,18 0, 3,80 60,7 6,,000 7,6 8, 44,790 8,000 40,000 46,177 34,000 33,60 4,900 39,000 89,940 78,040 1, ,000 89,180,77 14,380 4,480 34,0 33,380 1,0 3,40 9,,4 64,800 4,60 18,160 Celková cena za položku (v EUR s konečná cena 84,600 41,040 7,94,04 9, ,160 13,90 7,900 67,0 66,400 9,180 33,990 3,74 70,0 486,000 9,413 80,800 40,340 1,0 470,000 7,940 93, , ,000 7,00 6,9 17,60 9,380 40,90 40, ,0 38,900 34,940 6,9 677,600 1,140 1,790

6 Základná škola v Jarovncach, Jarovnce 19, Jarovnce Rama Med Múka výberová Múka hladká Múka hrubá Rasca mletá Rasca celá Nové korene černe korene mleté Černe korene celé Majoránka Bazalka Kôpor Maslo Ocot Olej Olvový olej Paradajová omáčka Pradajkový pretlak Vanlkový pudng Čokoládový pudng Zlatý klas Ryža Smotana 1% Smotana 4% Smotana 33% Soľ Stúhanka Syr - Edam Tvaroh Vajca Cena spolu za položky s DF H v EUR: Hodnota DPH 0 % v EUR: Cena spolu položky bez DP H v EUR: 3,061, 0, 0, 0,,94,36 9,319 7,63 11,8,4 49,170 0,807 9,004 0,34 1,1 4,0 1,49 1,1,086,776,086 1,1,086 3,661,96 0,34 0,978 3,646 3,6 0,117 3,673 6,1 0,6 0,6 0,6 6,713 6,438 11,183 9,184 14,6 1,6 9,004 4,968 9,904 0,414 1,801 4,860 1,71 1,3,3 3,331,3 1,48,3 4,393 3,11 0,414 1,174 4,37 3,871 0,140 61,0 1,00 17,0,000,0 11,188,7 18,638 1,6 3,7,4 49,170 6,41 180,080 6,900 37, 0, 14,90 6,,4 13,880 0, ,0 6,80 9,8 87,780 17, 9,340 18,0 3,600 34,000 73,460 61,0 189,000 16,000 1,600 13,46 1,876,366 18,368 8,4 1,6 9,004 74, ,080 8,80 4, 4,0 17,1 67,0 1,1 16,6,0 437,400 7, ,790,3 0,700 3,0 18,7 387,0 80, ,1 1 76, 7 977,8 Sme*/Ne sme* platcom DPH. (-Nehodace sa prečarknuť, alebo odstránť!) Vo Zvolene, dňa 1. júla 00 Ing. Mloš Krho, konateľ spoločnost Pozn.: * - jednotková cena za položku zahŕňa všetky náklady verejného obstarávateľa vrátane dopravy na mesto dodana určené verejným obstarávateľom