Andrea Bendžurová Predmet: Hospodárska korešpondencia Trieda: I.Nss. Riečna doprava, letecká doprava Folyami közlekedés, légi közlekedés

Veľkosť: px
Začať zobrazovať zo stránky:

Download "Andrea Bendžurová Predmet: Hospodárska korešpondencia Trieda: I.Nss. Riečna doprava, letecká doprava Folyami közlekedés, légi közlekedés"

Prepis

1 Andrea Bendžurová Predmet: Hospodárska korešpondencia Trieda: I.Nss Riečna doprava, letecká doprava Folyami közlekedés, légi közlekedés

2 Slovenská plavba a prístavy, a.s. - Szlovákiai szállító és kikötő rt. Tento dominantný vodný dopravca na SR vykonáva dopravnú činnosť na svetových moriach a oceánoch, ale ajpovnútrozemských vodných cestách. Pri preprave tovaru a materiálu sa používa nákladný list a ložný list. Szlovákiában domináns vállalatként látja el a vízi közlekedés és fuvarozás feladatát, amelybe beleértendő a tengeri hajózás épp úgy, mint a belvízi hajózás. A teherforgalom során használt dokumentumai a fuvarlevél és a raklevél. 2

3 Lodná doprava (resp. lodná preprava) alebo vodná doprava (resp. vodná preprava) je doprava nákladu a osôb pomocou vodnej dopravy (plavby) na vodných tokoch, vodných plochách, moriach a oceánoch. Hajószállítás (vagy hajózási szolgáltatás) vagy vízi szállítás (vagyis vízi szolgáltatás): rakományok és személyek szállítása vízi (navigációs) útvonalakon, vízterületeken, tengereken és óceánokon. 3

4 Z hľadiska predmetu prepravy (nákladu alebo osôb) môžeme lodnú prepravu rozdeliť na: A szállítás tárgya (rakomány vagy személyek) szempontjából a hajószolgálatást feloszthatjuk: osobnú je to preprava osôb s cieľom linkového spojenia, rekreácie, alebo účelového zamerania, nákladnú je to preprava tovaru, surovín a materiálu, špeciálnu účelovo viazanú na použitie plavidiel ako pracovného nástroja. Patria sem rybárske a rybárenské lode, vojenské, záchranné, výskumné, káblové lode, plávajúce doky atď. személy- személyek szállítása egyenes csatlakozással, rekreáció vagy célzott összpontosítás céljából, teher - áruk, alapanyagok és anyagok szállítása, speciális - hajók munkaeszközként történő felhasználása. Ide tartoznak a halász- és halászati hajók, a katonai, mentési, kutatási, kábelhajók, úszó dokkok 4 stb.

5 Pre lodnú osobnú i nákladnú dopravu má na Slovensku zásadný význam rieka Dunaj, ktorá je najvýznamnejšou riečnou dopravnou tepnou. Spája Bratislavu, Viedeň a Budapešť, resp. Slovensko s Rakúskom a Maďarskom a vďaka kanálu Dunaj- Rýn-Mohan prepája Severné more s Čiernym morom. A Duna, amely a legfontosabb folyami közlekedési terület, alapvető jelentőségű a szlovákiai személy- és teherfuvarozás szempontjából. Összeköti Pozsonyt, Bécset és Budapestet., továbbá összeköti Szlovákiát Ausztriával és Magyarországgal, és a Duna-Rajna-Majna csatornának köszönhetően az Északitengert a Fekete-tengerrel. 5

6 Dokumenty pri preprave tovaru a materiálu A teherforgalom dokumentumai I. NÁKLADNÝ LIST - je formulár podobný železničnému listu, sprevádza tovar z prístavu nakládky a prístavu vykládky a k príjemcovi II. LOŽNÝ LIST - sa odovzdáva colným orgánom pri prechode tovaru cez hranice v jednotlivých podunajských štátov I. FUVARLEVÉL a vasúti teherforgalomban használt fuvarlevélhez hasonló. A rakományt kíséri a kihajózó kikötőtől a fogadó kikötőig. II. RAKLEVÉL A vámhivatalba kell benyújtani, amikor a rakomány keresztülhalad az államhatáron. 6

7 Medzinárodný nákladný list Nemzetközi fuvarlevél 7

8 Letecká doprava Légi közlekedés, fuvarozás Tým, že je najrých lejší zo všetkých dopravných odborov zabezpečuje prepravu osôb, pošty a niektorých druhov tovarov, pomáha skvalitňovať riadenie národného hospodárstva a zrýchliť kolobeh obežných prostriedkov. Aby letecká doprava mohla plniť svoje úlohy v dopravnej sústave štátu, musí spĺňať najmä tieto požiadavky: rýchlosť, bezpečnosť, kvalita, hospodárnosť. Azáltal, hogy az utasok, a postai küldemények és bizonyos típusú áruk szállítását a leggyorsabban végzi a szállítási osztályok közül, elősegíti a nemzetgazdaság irányítását és felgyorsítja a forgalmat. Annak érdekében, hogy a légi közlekedés teljesíthesse feladatait az állami közlekedési rendszerben, különösen a következő követelményeknek kell megfelelnie: sebesség, biztonság, minőség, gazdaságosság. 8

9 Je uskutočňovaná rôznymi leteckými spoločnosťami na prepravu tovaru a materiálu a používa sa: LETECKÝ NÁKLADNÝ LIST a) Pre vnútroštátnu prepravu formulár veľkosti A5 b) Pre medzinárodnú leteckú dopravu /Air Waybill/ Különböző légi közlekedést biztosító cégek valósítják meg, az áru és teherforgalom során a következő dokumentumok használatosak: LÉGI FUVARLEVÉL a) Belföldi fuvarozás A5 papírforma b) Nemzetközi fuvarozás - /Air Waybill/ 9

10 10

11 Ide o prepravný dokument vytvorený IATA. - Sprevádza zásielku z letiska odoslania až do letiska určenia. - Obsah leteckého listu je záväzne určený. - Vypĺňa ho odosielateľ, ale môže požiadať aj agenta leteckého dopravcu alebo leteckú spoločnosť v každom prípade je za údaje zodpovedný odosielateľ. - Vystavuje sa v 14 výtlačkoch 3 originály a zvyšok kópie. Originál 1 (zelený) pre vystavujúcu leteckú spoločnosť /dopravca/ Originál 2 (červený) pre príjemcu Originál 3 (modrý) pre odosielateľa Kópia 4 (žltá) potvrdenie o dodaní Kópia 5 (biela) pre letisko určenia Kópia 6 až 8 (biela) pre zasielateľa Extra kópie pre zvláštne určenie /letisko odoslania, colné úrady.../ Ez egy IATA által létrehozott szállítási okmány. A szállítmányt az indulási repülőtérről a rendeltetési repülőtérre kíséri. A légi fuvarlevelek tartalma előírt. Ezt a feladó tölti ki, de a légi fuvarozó ügynöke vagy a légitársaság is kérheti - mindenesetre a feladó felel az adatokért. 14 példányban adják ki - 3 eredeti példányban és a többi példány másolat. 1. Eredeti (zöld) - a kiállító légitársaságnak /fuvarozónak/ 2. Eredeti (piros) - a címzettnek 3. Eredeti (kék) - a feladónak 4. Példány (sárga) - kézbesítés visszaigazolása 5. Példány (fehér) - rendeltetési repülőtér 6-8. Példány (fehér) - feladónak Extra példányok - különleges rendeltetési helyre / 11 indulási repülőtérre, vámhivatalokra... /

12 Funkcie nákladného listu: - zmluvná - potvrdenie o prevzatí zásielky - príkaz ako nakladať so zásielkou - príkaz na prepravu - účtovný doklad - doklad o poistení Obsah: odosielateľ, prijímateľ, letisko odoslania, letisko určenia, pomenovanie tovaru množstvo, počet kusov, hmotnosť, cena, hodnota tovaru, sprievodné listiny faktúra, zdravotné certifikáty, veterinárne a fytopatologické osvedčenie. A légi fuvarlevél funkciói: - szerződéses - a szállítmány átvételének visszaigazolása - rendelés a szállítmány kezelésére - szállítási rendelés - számviteli okmány - a biztosítás igazolása Tartalma: feladó, címzett, feladó repülőtér, rendeltetési repülőtér, az áruk megnevezése - mennyiség, darabszám, súly, ár, az áruk értéke, kísérőokmányok - számla, egészségügyi bizonyítványok, állat-egészségügyi és növényegészségügyi bizonyítvány. 12

13 Zhrnutie - Összefoglalás Aké písomnosti sa používajú v leteckej a vodnej doprave? Popíšte letecký nákladný list! Milyen dokumentumokat használnak a légi és vízi fuvarozásban? Mutassa be a légi fuvarlevelet! 13

14 Domáca úloha- Házi feladat Vyhľadajte na internete najväčšie Európske firmy v oblasti leteckej dopravy. Keressétek meg az interneten Európa legnagyobb légi fuvarozó cégeit. 14

15 Použitá literatúra Felhasznált irodalom %C3%A1_doprava avne-informacie/lodna-doprava/ Jancíková Ľ., Kotrusová M.:, HOK pre 3. r. OA, ELÁN, ISBN Bratislava Prekladala do maďarského jazyka Andrea Bendžurová. 15

16 Köszönöm a figyelmet! Ďakujem za pozornosť! 16