I (1) 2. Odpovede na písomné otázky, ktoré Rade položili poslanci Európskeho parlamentu (+)

Veľkosť: px
Začať zobrazovať zo stránky:

Download "I (1) 2. Odpovede na písomné otázky, ktoré Rade položili poslanci Európskeho parlamentu (+)"

Prepis

1 Rada Európskej únie V Bruseli 16. februára 2015 (OR. en) 6238/15 OJ CRP1 7 PREDBEŽNÝ PROGRAM Predmet: zasadnutie VÝBORU STÁLYCH PREDSTAVITEĽOV (časť I) Dátum: 18. a 20. februára 2015 Čas: hod., hod. Miesto: Brusel STREDA 18. FEBRUÁRA 2015 (10.00 hod.) 1. Schválenie predbežného programu I (1) 2. Odpovede na písomné otázky, ktoré Rade položili poslanci Európskeho parlamentu (+) a) E /2014, Giovanni La Via (PPE) Prístup MSP k úverom 5484/15 PE-QE 30 b) E /2014, Emil Radev (PPE) Postup vymenovania nových sudcov Súdu pre verejnú službu 6111/15 PE-QE 57 c) P /2014, Alberto Cirio (PPE) Praktické opatrenia na vykonávanie nariadenia REACH 6078/15 PE-QE 55 d) E /2014, Olga Sehnalová (S&D) Šírenie nekalých praktík medzi leteckými dopravcami 5517/15 PE-QE /15 kt/zc 1

2 e) E /2014, Antonio Tajani (PPE) Závery Rady z 25. novembra 2014 o športe ako hnacom motore inovácie a hospodárskeho rastu 5528/15 PE-QE 34 f) E /2014, Victor Negrescu (S&D) Integrácia Rómov 5473/15 PE-QE 28 g) P /2014, Pablo Echenique (GUE/NGL) a Kostadinka Kuneva (GUE/NGL) Návrh smernice o prístupnosti webových lokalít orgánov verejného sektora (COM(2012) 721 final) 5476/15 PE-QE návrh zápisnice zo zasadnutia Rady ( ) a) zasadnutie Rady Európskej únie (zamestnanosť, sociálna politika, zdravie a spotrebiteľské záležitosti), ktoré sa konalo 1. decembra 2014 v Bruseli 16258/1/14 REV 1 PV/CONS 63 SOC 841 EMPL 188 SAN 461 CONSOM 264 COR 1 b) zasadnutie Rady Európskej únie (vzdelávanie, mládež, kultúra a šport), ktoré sa konalo 12. decembra 2014 v Bruseli 16888/14 PV/CONS 70 EDUC 350 JEUN 122 CULT 141 SPORT 62 + COR 1 (fi) 4. Vec predložená Súdnemu dvoru Európskej únie Vec C-580/14. informácie pre Výbor stálych predstaviteľov (časť I) 6146/15 JUR 110 CLIMA 10 ENV Návrh rozhodnutia Rady o obnovení Dohody o vedeckej a technickej spolupráci medzi Európskym spoločenstvom a vládou Indickej republiky žiadosť o súhlas Európskeho parlamentu 5872/15 RECH 12 ASIE /15 RECH 16 ASIE 6 6. Nariadenie Komisie (EÚ) č. / z XXX, ktorým sa menia prílohy II, III a V k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokiaľ ide o maximálne hladiny rezíduí 1,3- dichlórpropénu, bifenoxu, dimeténamidu-p, prohexadiónu, tolylfluanidu a trifluralínu v určitých produktoch alebo na nich rozhodnutie nevzniesť námietku proti prijatiu 5238/15 AGRILEG 6 +ADD 1 +ADD /15 AGRILEG /15 kt/zc 2

3 7. Nariadenie Komisie (EÚ) č. / z XXX, ktorým sa mení príloha I k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1334/2008, pokiaľ ide o vyňatie aromatickej látky N-etyl (2E,6Z)- nonadiénamid zo zoznamu Únie rozhodnutie nevzniesť námietku proti prijatiu 5218/15 DENLEG 8 AGRI 10 SAN /15 DENLEG 27 AGRI 52 SAN Nariadenie Komisie (EÚ) č. /, z XXX, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 1881/2006, pokiaľ ide o maximálnu hodnotu PCB nepodobných dioxínom v ulovenom voľne žijúcom ostroňovi bieloškvrnitom (Squalus acanthias) rozhodnutie nevzniesť námietku proti prijatiu 5366/15 DENLEG 17 AGRI 22 SAN 19 + ADD1 6047/15 DENLEG 27 AGRI 52 SAN Návrh rozhodnutia Rady o podpise protokolu, ktorým sa mení Dohoda o námornej doprave medzi Európskym spoločenstvom a jeho členskými štátmi na jednej strane a vládou Čínskej ľudovej republiky na strane druhej na účely zohľadnenia pristúpenia Chorvátskej republiky k Európskej únii 5082/15 MAR 2 CHINE /15 MAR 1 CHINE /15 MAR 9 CHINE Návrh rozhodnutia Rady o uzatvorení protokolu, ktorým sa mení Dohoda o námornej doprave medzi Európskym spoločenstvom a jeho členskými štátmi na jednej strane a vládou Čínskej ľudovej republiky na strane druhej na účely zohľadnenia pristúpenia Chorvátskej republiky k Európskej únii 5084/15 MAR 4 CHINE /15 MAR 3 CHINE /15 MAR 9 CHINE Návrh rozhodnutia Rady o uzavretí Dohody o partnerstve v oblasti udržateľného rybolovu medzi Európskou úniou a Senegalskou republikou a jej vykonávacieho protokolu v mene Európskej únie 12812/14 AGRILEG /15 PECHE /15 kt/zc 3

4 II 12. Príprava zasadnutia Rady pre zamestnanosť, sociálnu politiku, zdravie a spotrebiteľské záležitosti, ktoré sa uskutoční 9 marca Stanovenie predbežného programu (1) 2. a) Návrh rozhodnutia Rady, ktorým sa zriaďuje Výbor pre zamestnanosť a ktorým sa zrušuje rozhodnutie 2000/98/ES (nelegislatívna činnosť) b) Návrh rozhodnutia Rady, ktorým sa zriaďuje Výbor pre zamestnanosť a ktorým sa zrušuje rozhodnutie 2004/689/ES (nelegislatívna činnosť) všeobecné smerovanie (verejná diskusia podľa článku 8 ods. 2 rokovacieho poriadku Rady [na návrh predsedníctva]) 6077/15 EMPL 23 SOC 57 ECOFIN 84 EDUC /15 SOC 58 EMPL 24 ECOFIN 85 SAN Príprava zasadnutia Rady pre konkurencieschopnosť (vnútorný trh, priemysel, výskum a kozmický priestor), ktoré sa uskutoční 2. a 3. marca Vytvorenie vzájomne posilnených a udržateľných vzťahov medzi opatreniami na podporu inovácie a opatreniami na uvoľnenie potenciálu Európy pre rast v Európskom výskumnom priestore (nelegislatívna činnosť) a) Oznámenie Komisie s názvom Ročný prieskum rastu na rok 2015 b) Investičný plán pre Európu v oblasti výskumu a inovácie 15985/14 ECOFIN 1088 SOC 823 POLGEN 171 EMPL 177 EDUC 335 ENV 933 RECH 458 ENER 479 FISC 208 TELECOM REV 1 (cs) 6024/15 RECH 20 IND 17 COMPET 31 ECOFIN Uvoľňovanie digitálneho potenciálu Európy: rýchlejšia a širšia inovácia pomocou otvoreného a prepojeného výskumu s bohatými údajmi (nelegislatívna činnosť) Oznámenie Komisie pod názvom Na ceste k prosperujúcemu hospodárstvu založenému na údajoch 11603/14 RECH 323 TELECOM 140 MI 521 DATAPROTECT 100 COMPET 440 CYBER 40 + COR 1 (fi) 6022/15 RECH 19 TELECOM 29 COMPET 30 IND /15 kt/zc 4

5 3. Jednotný trh EÚ (nelegislatívna činnosť) a) Oznámenie Komisie s názvom Ročný prieskum rastu na rok 2015 b) Tretí pilier investičného plánu pre Európu lepšie investičné prostredie 15985/14 ECOFIN 1088 SOC 823 POLGEN 171 EMPL 177 EDUC 335 ENV 933 RECH 458 ENER 479 FISC 208 TELECOM REV 1 (cs) 6117/15 COMPET 33 MI 78 ECOFIN 89 POLGEN 13 c) Návrh záverov Rady o politike jednotného trhu 6115/15 MI 77 COMPET 32 MAP 4 TELECOM Konkurencieschopnosť priemyslu v EÚ (nelegislatívna činnosť) a) Oznámenie Komisie s názvom Ročný prieskum rastu na rok 2015 b) Priemyselná politika v rámci budúcej stratégie jednotného digitálneho trhu 6019/15 ND 15 COMPET 29 TELECOM Revízia systému európskej ochrannej známky (prvé čítanie) ((prerokúvanie legislatívneho aktu) a) Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie Rady (ES) č. 207/2009 z 26. februára 2009 o ochrannej známke Spoločenstva b) Návrh smernice Európskeho parlamentu a Rady o aproximácii právnych predpisov členských štátov v oblasti ochranných známok (prepracované znenie) príprava na neformálny trialóg 6110/15 PI 8 CODEC Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o nových potravinách (prvé čítanie) (prerokúvanie legislatívneho aktu) príprava na neformálny trialóg 6055/15 DENLEG 28 AGRI 53 CODEC /15 kt/zc 5

6 PIATOK 20. FEBRUÁRA 2015 (10.00 hod) II 16. Stanovenie predbežného programu zasadnutia Rady (doprava, telekomunikácie a energetika), ktoré sa uskutoční 13. marca 2015 (1) 17. Príprava zasadnutia Rady (doprava, telekomunikácie a energetika), ktoré sa uskutoční 5. marca Energetická únia 5868/15 ENER 21 CLIMA 8 AGRI 56 COMPET 34 TRANS Energetická infraštruktúra: trendy a priority (nelegislatívna činnosť) 5871/15 ENER Príprava zasadnutia Rady (životné prostredie), ktoré sa uskutoční 6. marca Ekologizácia európskeho semestra: Oznámenie Komisie pod názvom Ročný prieskum rastu na rok 2015 (nelegislatívna činnosť) 15985/14 ECOFIN 1088 SOC 823 POLGEN 171 EMPL 177 EDUC 335 ENV 933 RECH 458 ENER 479 FISC 208 TELECOM /15 ENV 50 ECOFIN 96 SOC 69 POLGEN 14 EMPL 30 EDUC 27 RECH 22 ENER 28 FISC 17 TELECOM Všeobecný program po roku 2015: zhrnutie rokovaní a vyhliadky do budúcnosti (nelegislatívna činnosť) 6168/15 ENV 52 DEVGEN 16 RELEX 123 ONU 19 ECOFIN Energetická únia a aspekty politiky v oblasti klímy (nelegislatívna činnosť) 6225/15 CLIMA 11 ENV 53 ENER 29 AGRI 63 COMPET 42 TRANS /15 kt/zc 6

7 19. Medzinárodná organizácia práce a) Návrh rozhodnutia Rady, ktorým sa členské štáty splnomocňujú ratifikovať v záujme Európskej únie Protokol z roku 2014 k Dohovoru Medzinárodnej organizácie práce z roku 1930 o nútenej a povinnej práci, pokiaľ ide o záležitosti týkajúce sa justičnej spolupráce v trestných veciach b) Návrh rozhodnutia Rady, ktorým sa členské štáty splnomocňujú ratifikovať v záujme Európskej únie Protokol z roku 2014 k Dohovoru Medzinárodnej organizácie práce z roku 1930 o nútenej a povinnej práci, pokiaľ ide o záležitosti týkajúce sa sociálnej politiky dohoda o zásadných otázkach 6171/15 SOC 73 EMPL 34 MIGR 7 JAI /15 SOC 55 EMPL 21 MIGR 5 JAI /15 SOC 56 EMPL 22 MIGR 6 JAI Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa menia nariadenia Rady (ES) č. 850/98, (ES) č. 2187/2005, (ES) č. 1967/2006, (ES) č. 1098/2007, (ES) č. 254/2002, (ES) č. 2347/2002 a (ES) č. 1224/2009 a zrušuje nariadenie (ES) č. 1434/98, pokiaľ ide o povinnosť vylodiť úlovky (prvé čítanie) (prerokúvanie legislatívneho aktu) analýza konečného kompromisného znenia s cieľom dosiahnuť dohodu 5889/15 PECHE 44 CODEC /15 PECHE 48 CODEC Pracovná skupina na vysokej úrovni pre konkurencieschopnosť a rast schválenie pracovného programu 6188/15 COMPET 38 POLGEN 16 Rôzne (1) Tieto body posúdi skupina Mertens na zasadnutí 17 februára (+) Bod, ktorý sa môže prijať zjednodušeným písomným postupom v súlade s článkom 12 ods. 2 rokovacieho poriadku Rady. (º) Bod, o ktorom môže COREPER v súlade s článkom 19 ods. 7 rokovacieho poriadku Rady prijať procedurálne rozhodnutie. 6238/15 kt/zc 7