THE INDIUM CORPORATION OF AMERICA \EUROPE \ASIA-PACIFIC INDIUM CORPORATION (SUZHOU) KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

Veľkosť: px
Začať zobrazovať zo stránky:

Download "THE INDIUM CORPORATION OF AMERICA \EUROPE \ASIA-PACIFIC INDIUM CORPORATION (SUZHOU) KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV"

Prepis

1 THE INDIUM CORPORATION OF AMERICA \EUROPE \ASIAPACIFIC INDIUM CORPORATION (SUZHOU) KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV Táto karta bezpečnostných údajov sa týka zmesí kovov s cínom bez prímesí olova. Pozrite si tabuľku zliatin, v ktorej nájdete všetky mož kombinácie. ODDIEL 1. IDENTIFIKÁCIA LÁTKY/ZMESI A SPOLOČNOSTI/PODNIKU 1.1 Identifikátor produktu: ZLIATINY CÍNU (BEZ PRÍMESI OLOVA) Číslo KBÚ: SDS972 Dátum revízie: 8. SEPTEMBER Relevant identifikova použitia látky alebo zmesi a použitia, ktoré sa neodporúčajú Použitie produktu: Priemysel použitie (zmes) Zmes kovov na priemysel použitie. Pre presnú identifikáciu produktu si pozrite tabuľku zliatin. Poznámka: táto KBÚ zahŕňa rôzne kovové zmesi s použitím cínu ako základho kovu. Pozrite si tabuľku zliatin so zoznamom produktov zahrnutých do tejto KBÚ. 1.3 Údaje o dodávateľovi karty bezpečnostných údajov VÝROBCA/DODÁVATEĽ/DOVOZCA: V Amerike: The Indium Corporation of America 1676 Lincoln Ave., Utica NY Technické a bezpečnost informácie: (315) Informácie o bezpečnosti a KBÚ: Webová stránka spoločnosti: V Európe: Indium Corporation of Europe 7 Newmarket Ct. Kingston, Milton Keynes, UK, MK 10 OAG Informácie: (bežná pracovná doba) +44 [0] Kontakt v EÚ: V Číne: Indium Corporation (Suzhou) Co., Ltd. No. 428 Xinglong Street Suzhou Industrial Park Suchun Industrial Square Unit No. 14C Jiangsu Province, China Informácie: (86) Strana 1 z 20

2 V Ázii: Indium Corporation of America AsiaPacific OperationsSingapore 29 Kian Teck Avenue Singapur Informácie: Núdzové telefónne číslo NÚDZOVÉ TELEFÓNNE ČÍSLO LEN OHĽADNE CHEMIKÁLIÍ*: CHEMTREC 24 hod. USA: 1 (800) Mimo USA: +1 (703) *Použitie len pre rozliatie/únik/požiar/expozíciu/úraz VŠETKY OSTATNÉ OTÁZKY: BEZPLATNE: Indium Corporation ODDIEL 2. IDENTIFIKÁCIA NEBEZPEČNOSTI PRIMÁRNE SPÔSOBY VSTUPU: Karcinogén uvedený v Oko Vdýchnutie Koža Požitie NTP IARC OSHA Neuvede 2.1 Klasifikácia látky alebo zmesi 2.2 Prvky označovania Poznámka: Niektoré kovové zmesi cínu nemusia byť označova piktogramom ani pri nich nemusia byť uvede výstraž upozornenia. Pozrite si označenie produktu. Označenie podľa Nariadenia (ES) č. 1272/2008 Všeobec GHS: Výstraž slovo: Pozor Výstraž upozornenia H335 Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest. Bezpečnost upozornenia P233 Nádobu uchovávajte tesne uzavretú. P261 Zabráňte vdychovaniu prachu/dymu/plynu/hmly/pár/aerosólov. P270 Pri používaní výrobku nejedzte, nepite ani nefajčite. P273 Zabráňte uvoľneniu do životho prostredia. P280 Noste ochran rukavice/ochranný odev/ochran okuliare/ochranu tváre. P362 + P364 Kontaminovaný odev vyzlečte a pred ďalším použitím vyperte. P301 + P314 PO POŽITÍ: Ak pociťujete zdravot problémy, vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť. P302 + P352 PRI KONTAKTE S POKOŽKOU: Umyte veľkým množstvom vody a mydla. Strana 2 z 20

3 P P PO VDÝCHNUTÍ: Ak nastanú ťažkosti s dýchaním, presuňte postihnutého na čerstvý vzduch a nechajte ho oddychovať v polohe, ktorá mu umožní pohodl dýchanie. PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Opatrne niekoľko minút oplachujte vodou (15 min.). 2.3 INÁ NEBEZPEČNOSŤ: POTENCIÁLNE ÚČINKY NA ZDRAVIE: Bežná manipulácia s kovom v tuhom stave nepredstavuje riziko. Kontakt s očami: Kontakt s práškovou kovovou zliatinou alebo výparmi z roztaveho kovu môže spôsobiť závaž podráždenie. Ak horúci roztavený kov postrieka oči, môže dôjsť k ich závažmu poškodeniu. Požitie: Požitie prachu môže spôsobiť podráždenie. Veľké množstvá môžu byť škodlivé. Vdýchnutie: Vdýchnutie výparov alebo prachu môže spôsobiť lokálnu dráždivosť dýchacej sústavy. Vdýchnutie výparov alebo prachu môže byť škodlivé. Vdýchnutie india môže spôsobiť ďalšie respirač problémy. Kontakt s pokožkou: Bežná práca s kovom v tuhom stave by nemala mať žiadne nepriaznivé účinky na zdravie. Horúci roztavený kov môže spôsobiť popáleniny pokožky. Pri práci s roztaveným kovom používajte ochran prostriedky. Pri brúsení/rezaní si chráňte pokožku, pretože to môže spôsobiť podráždenie. O antimóne, zinku, kobalte a nikle je známe, že spôsobujú dermatitídu. Chronické: CÍN: Preukázalo sa, že zvyšuje výskyt sarkómu pri testoch na zvieratách. STRIEBRO: Chronický kontakt s pokožkou alebo požitie strieborho prachu, solí alebo výparov môžu mať za následok stav známy ako argýria, stav s modrastým sfarbením pokožky a očí. INDIUM: Môže spôsobiť poškodenie dýchacieho systému alebo obličiek. Pri vdýchnutí môže byť škodlivý. MEĎ: Nadmer vystavenie účinkom výparov z medi môže spôsobiť horúčku z kovových výparov (zimomriavky, bolesti svalov, nevoľnosť, horúčku, sucho v krku, kašeľ, slabosť, malátnosť), kovovú alebo sladkú chuť, zmenu farby kože a vlasov. Chronické vystavenie účinkom prachu môže viesť k poškodeniu tkaniva slizníc. NIKEL: jedovatý pri požití. Môže spôsobovať astmu a precitlivenosť. HLINÍK: bolo preukáza, že vdýchnutie veľmi jemho prášku spôsobuje pulmonárnu fibrózu. KOBALT: kontakt s pokožkou môže spôsobiť alergickú reakciu. GERMÁNIUM: Môže spôsobiť poškodenie pečene alebo obličiek. ODDIEL 3. ZLOŽENIE/INFORMÁCIE O ZLOŽKÁCH 3.2 Zmes: Zložky hm. % Č. registra CAS/ Č. EINECS CÍN * / STRIEBRO * / Strana 3 z 20

4 INDIUM * / MEĎ * / ANTIMÓN * / ZINOK * / NIKEL * / HLINÍK * KOBALT * TITÁN (stopové množstvo) MANGÁN (stopové množstvo) CÉR (stopové množstvo) BIZMUT * / GERMÁNIUM * / *Percentuálne podiely zliatinových zmesí nájdete v tabuľke zliatin na konci tohto dokumentu Stopové množstvo = malé množstvo kovu prida do zmesi. Pozrite si tabuľku zliatin. ODDIEL Opis opatrení prvej pomoci: OPATRENIA PRVEJ POMOCI Kontakt s očami: Držte viečka otvore a oči vyplachujte množstvom vlažnej vody aspoň 15 minút. Vyhľadajte lekársku pomoc, ak pretrváva podráždenie. Požitie: Ak je pacient pri vedomí, vyvolávajte zvracanie LEN podľa pokynov zaškoleho personálu. NIKDY nepodávajte nič ústami osobe v bezvedomí. Okamžite vyhľadajte lekársku pomoc. Vdýchnutie: Preneste na čerstvý vzduch. Ak nedýcha, poskytnite umelé dýchanie alebo zabezpečte prívod kyslíka prostredníctvom zaškoleho personálu. Okamžite vyhľadajte lekársku pomoc. Kontakt s pokožkou: Kontaminovaný odev vyzlečte. Postihnutú oblasť umyte mydlom a vodou. Odev pred opätovným použitím vyperte. Ak podráždenie pretrváva, vyhľadajte lekársku pomoc. 4.2 Najdôležitejšie príznaky a účinky, akútne aj oneskore: Vystavenie účinkom kovových výparov môže spôsobiť podráždenie dýchacej sústavy. Dlhodobá expozícia a vdychovanie výparov z kovov môže spôsobiť chorobu, napríklad horúčku kvôli výparom z kovov. 4.3 Údaj o akejkoľvek potrebe okamžitej lekárskej starostlivosti a osobitho ošetrenia: Pre túto zmes nie sú dostup žiadne informácie ohľadne osobitho zaobchádzania. Pozrite si údaje uvede v tomto dokumente, aby ste pochopili nebezpečenstvá pri práci s produktom. Momentálne nie sú dostup žiadne i informácie. Strana 4 z 20

5 ODDIEL 5. PROTIPOŽIARNE OPATRENIA 5.1 Hasiace prostriedky: Používajte hasiace prístroje vhod pre podmienky okolia požiaru. Voda, CO2, penové prostriedky. 5.2 Osobit ohrozenia vyplývajúce z látky alebo zo zmesi: Môže produkovať toxické výpary oxidu uhoľnatého pri spaľovaní alebo výpary oxidov kovu. 5.3 Rady pre požiarnikov Požiarnici musia nosiť schválený uzavretý dýchací prístroj a kompletný ochranný odev. 5.4 Ďalšie informácie Materiálový produkt nie je horľavý. Kovový prach vo vzduchu môže predstavovať riziko, keďže je horľavý. Nie sú dostup žiadne i informácie. ODDIEL 6. OPATRENIA PRI NÁHODNOM UVOĽNENÍ 6.1 Osob bezpečnost opatrenia, ochran vybavenie a núdzové postupy: Pre personál nezasahujúci pri haváriách: Zdržiavajte sa mimo rozliatych látok. Odstráňte zdroje zapálenia. Udržujte ventilačný systém s odvádzaním splodín v chode. V prípade požiaru priestory evakuujte. Pre záchranný tím: Používajte ochran okuliare, rukavice pri čistení akýchkoľvek rozliatych látok. Môže byť potreb i vybavenie na základe bezprostrednej oblasti a iných chemikálií, ktoré sa netýkajú produktu a môžu sa používať. Je nut zabezpečiť primeranú ventiláciu. Nevyužitý personál musí byť počas čistenia mimo oblasti. Kov v pevnom skupenstve možno jednoducho povysávať. Nezametajte ho metlou. Kovy povysávajte a dávajte pozor, aby ste nezvírili kovový prach. 6.2 Bezpečnost opatrenia pre život prostredie: Kovy nie je vhod vyhadzovať do vodných plôch ani do odtokov. Zamedzte uvoľňovaniu do životho prostredia. 6.3 Metódy a materiál na zabránenie šíreniu a vyčistenie: Postupy pri rozliatych alebo unikajúcich látkach: Kov v pevnom skupenstve možno pozbierať a vložiť do nádoby na kovy. Ak je kov horúci, nechajte ho vychladnúť a potom ho vložte do zbernej nádoby na kovy. Kov recyklujte. 6.4 Odkaz na i oddiely: Informácie o úrovniach expozície nájdete v oddiele 8. ODDIEL 7. ZAOBCHÁDZANIE A SKLADOVANIE 7.1 Bezpečnost opatrenia na bezpeč zaobchádzanie Nádoby udržujte tesne uzatvore, keď sa nepoužívajú. Buďte opatrní, aby ste zamedzili rozliatiu. Noste vhod osob ochran prostriedky, keď pracujete alebo manipulujete s produktom. Vždy si poriadne umyte ruky po práci s týmto produktom. NEDOTÝKAJTE sa očí, ani si ich NEŠÚCHAJTE, ak nemáte umyté ruky. Pri manipulácii s týmto produktom nejedzte, nepite ani nefajčite. Pri ohreve tohto výrobku používajte ventiláciu s odvádzaním splodín. Emisie obsahujú výpary z kovu. 7.2 Podmienky na bezpeč skladovanie vrátane akejkoľvek nekompatibility: Bezpečnost opatrenia pri skladovaní: Produkt skladujte v tesne uzavretých pôvodných nádobách na chladnom a suchom mieste. Pozrite si etiketu a kartu údajov produktu ohľadne špecifických požiadaviek na teplotu pri skladovaní. Zásoby používajte tak, aby ste produkt spotrebovali pred dátumom spotreby. 7.3 Špecifické koneč použitie: Spájkovacie a i aplikácie. Strana 5 z 20

6 ODDIEL 8. KONTROLY EXPOZÍCIE/OSOBNÁ OCHRANA 8.1 Kontrol parametre: TWA STEL Č. CAS/Č. EINECS mg/m3 mg/m3 CÍN * / (Spoje kráľovstvo) 2 4 (Belgicko) 2 (Nemecko) 2 (Holandsko) 2 (Španielsko) 2 (Poľsko) 2 STRIEBRO * / (Spoje kráľovstvo) 0,1 0,3 (Belgicko) 0,1 (Francúzsko) 0,1 (Nemecko) 0,1 (Holandsko) 0,1 (Španielsko) 0,1 (Poľsko) 0,05 MEĎ * / (Spoje kráľovstvo) 0,2 (výpary) 0,6 (výpary) (Francúzsko) 2 0,2 (výpary) (Belgicko) 1 0,2 (výpary) (Španielsko) 1 0,2 (výpary) (Portugalsko) 1 0,2 (výpary) (Holandsko) 0,1 (Fínsko) 1 0,1 (Dánsko) 1 0,1 Strana 6 z 20

7 (Rakúsko) 1 4 0,1 (výpary) 0,4 (Švajčiarsko) 0,1 0,2 (Nórsko) 1 0,1 (Írsko) 1 2 0,2 (výpary) (Poľsko) 0,2 INDIUM * / (Spoje Kráľovstvo) 0,1 0,3 (Belgicko) 0,1 (Španielsko) 0,1 (Portugalsko) 0,1 (Fínsko) 0,1 (Dánsko) 0,1 (Rakúsko) 0,1 0,2 (Švajčiarsko) 0,1 (Nórsko) 0,1 (Írsko) 0,1 0,3 ANTIMÓN * / (Spoje kráľovstvo) 0,5 (Francúzsko) 0,5 (Belgicko) 0,5 (Španielsko) 0,5 (Portugalsko) 0,5 (Holandsko) 0,5 (Fínsko) 0,5 (Dánsko) 0,5 (Rakúsko) 0,5 5 (Švajčiarsko) 0,5 (Poľsko) 0,5 (Nórsko) 0,5 (Írsko) 0,5 BIZMUT * / N.E. Strana 7 z 20

8 HLINÍK * / (Spoje kráľovstvo) (Francúzsko) 10 (kov) (Belgicko) 1 (Španielsko) 10 (Nemecko) 4 (prach, inhalačný) 1,5 (prach, respiračný) (Portugalsko) 10 (Rakúsko) (Dánsko) 5 (Švajčiarsko) 3 (Poľsko) 2,5 (Nórsko) 5 (Bulharsko) 10 (Írsko) 10 (prach, inhalačný) 4 (prach, respiračný) (Česká republika) 10 (Estónsko) 10 (prach, celkom) 4 (prach, respiračný) (Grécko) 10 (Maďarsko) 6 (prach, respiračný) (Island) 10 (prach) 5 (Švédsko) 5 (prach, celkom) 2 (prach, respiračný) NIKEL * / (Francúzsko) 1 (Belgicko) 1 (Španielsko) 1 (Portugalsko) 1,5 (Fínsko) 1 (Dánsko) 0,05 (Švajčiarsko) 0,5 Strana 8 z 20

9 (Poľsko) 0,25 (Nórsko) 0,05 (Írsko) 0,5 ZINOK * / NE KOBALT * / (Spoje kráľovstvo) prášok 0,1 0,3 (Belgicko) 0,02 (Španielsko) 0,02 (Portugalsko) 0,02 (Holandsko) 0,02 (Fínsko) 0,05 (Dánsko) 0,01 (Švajčiarsko) 0,1 (pokožka) (Poľsko) 0,05 0,2 (Nórsko) 0,02 (Írsko) 0,1 CÉR (stopové množstvo) / N.E. N.E. TITÁN (stopové množstvo) / (Poľsko) MANGÁN (stopové množstvo) / (Spoje kráľovstvo) 0,5 1,5 (Francúzsko) 1 (Belgicko) 0,2 (Španielsko) 0,2 (Nemecko) 0,2 (inhalačná frakcia) 1,6 0,02 (respiračná frakcia) 0,16 (Portugalsko) 0,2 (Fínsko) 0,2 (Rakúsko) 0,5 2 Strana 9 z 20

10 (Dánsko) 0,2 (Švajčiarsko) 0,5 (Poľsko) 0,3 (Nórsko) 1 0,1 (inhalačná frakcia) 3 0,1 (respiračná frakcia) 0,3 (Chorvátsko) 0,5 (Írsko) 1 (výpary) 0,2 3 (Česká republika) 1 2 (hraničný limit) (Estónsko) 1 (prach, celkom) 0,5 (prach, respiračný) (Maďarsko) 5 20 (Island) 2,5 (prach, celkom) 5 (hraničný limit) 1 (prach, respiračný) 2 (hraničný limit) GERMÁNIUM * / N.E. N.E. N.E. = Nie je stanove TWA = časový vážený priemer STEL = limit krátkodobej expozície Hraničný limit = nesmie sa nikdy prekročiť 8.2 Kontroly expozície: Technické zabezpečenie: Používajte s vhodným vybavením s adekvátnou ventiláciou s odsávaním splodín a inými bezpečnostnými funkciami určenými špeciálne na používanie so spájkovacím alebo iným industriálnym použitím pri tavení, brúsení a rezaní kovov. Regulujte koncentráciu všetkých zložiek podľa zavedených medzných hodnôt expozície, aby sa neprekročili. Pri zohrievaní produktu použite ventiláciu s odvádzaním splodín. Môže byť potreb vybavenie pre kontrolu emisií vzduchu na základe miestnych vládnych požiadaviek pre kontaminanty vstupujúce do atmosféry. Emisie obsahujú výpary z kovu. Osobná ochrana: Oči: Ochran okuliare proti chemikáliám/ochran okuliare. Ochranný štít tváre voči roztavemu kovu. Dýchacie cesty: Odporúča sa schválený respirátor alebo respirátor v súlade s požiadavkami nariadení EÚ označený CE na čistenie vzduchu s náplňou proti dymu/organickým chemikáliám za určitých okolností (t. j. pri manuálnom reflowe alebo na platni namiesto vetranej reflow pece), kde sa očakávajú zvýše koncentrácie vzduchom šírených látok alebo prekroče medz hodnoty expozície. Pokožka: Teplovzdor rukavice na manipuláciu s roztaveným kovom. Chránič rukávov voči roztavemu kovu. Podľa potreby pracov rukavice na manipuláciu s kovom v pevnom skupenstve. Nitrilové rukavice na manipuláciu s jemnými kovovými časťami. I: Laboratórny plášť, fontánka na výplach očí na pracovisku. Nepoužívajte kontakt šošovky na miestach s vysokým výskytom výparov. Strana 10 z 20

11 Práca/hygiena Zachovávajte dobrý poriadok a čistotu. Ihneď vyčistite rozliate látky. Dobrá osobná hygiena je podstatná. Na pracovisku nejedzte, nefajčite ani nepite. Po opustení pracoviska si ihneď poriadne umyte ruky mydlom a vodou. Zariadenie na výplach očí na pracovisku. ODDIEL 9. FYZIKÁLNE A CHEMICKÉ VLASTNOSTI 9.1 Informácie o základných fyzikálnych a chemických vlastnostiach: Vzhľad: Kov v pevnom skupenstve Teplota varu/rozsah: Nie je stanove Zápach: Žiadny. Teplota topenia/teplota zamŕzania: Nevzťahuje sa Prahová hodnota zápachu: Nie je stanove Rýchlosť odparovania: Nevzťahuje sa Špecifická hmotnosť: Pozrite si tabuľku zliatin ph: Nevzťahuje sa Tlak pár: Nevzťahuje sa. Rozpustnosť vo vode: Nerozpustný Hustota pár: (vzduch = 1) Nevzťahuje sa. Rozdeľovací koeficient: Nie je stanove Relatívna hustota: Nie je stanove Horľavosť: Nevzťahuje sa Teplota vzplanutia: Nevzťahuje sa Metóda: Nevzťahuje sa Teplota samovznietenia: Nevzťahuje sa Limit hodnoty horľavosti: Limit hodnoty nie sú stanove Limit hodnoty UEL/LEL: Nevzťahuje sa Teplota rozkladu: Nevzťahuje sa Viskozita: Nie je stanove Výbuš vlastnosti: Nevzťahuje sa Oxidač vlastnosti: Nie je stanove 9.2 I informácie: Hore uvede údaje pre celú zmes. ODDIEL 10. STABILITA A REAKTIVITA 10.1 Reaktivita: Stabilný Chemická stabilita: Stabilný 10.3 Možnosť nebezpečných reakcií: Nie je stanove 10.4 Podmienky, ktorým sa treba vyhnúť: Žiadne nie sú známe 10.5 Nekompatibil materiály: Zamedzte kontaktu s kyselinami, zásadami alebo oxidačnými činidlami Nebezpeč produkty rozkladu Pri vysokých teplotách môže dochádzať k tvorbe škodlivých organických výparov a výparov toxických oxidov. Výpary z oxidov kovov. Nebezpečná polymerizácia: Nevyskytne sa. ODDIEL 11. TOXIKOLOGICKÉ INFORMÁCIE 11.1 Informácie o toxikologických účinkoch: Akútna toxicita: Nie je stanove Mutagenita: Nie je stanove Dráždivosť: Nie je stanove Toxicita pre reprodukciu: Nie je stanove Žieravosť: Nevzťahuje sa Absencia špecifických údajov: Žiadne dostup (netestova) Senzibilizácia: Nedostup Toxicita po opakovaných dávkach: Nie je stanove Karcinogenita: Nie je stanove Strana 11 z 20

12 Pravdepodob spôsoby vstupu: oči (podráždenie), pokožka (podráždenie), vdýchnutie (podráždenie alebo zdraviu škodlivé), požitie (môže byť zdraviu škodlivé) Interakč účinky: Žiadne nie sú známe Príznaky súvisiace s fyzikálnymi, chemickými a toxikologickými charakteristikami: Môže spôsobiť podráždenie alebo byť škodlivý pri vdýchnutí. Oneskore a okamžité účinky, ako aj chronické účinky z krátkodobej a dlhodobej expozície: Informácie o zmesiach verzus informácie o látkach: Žiadne nie sú známe Ďalšie informácie: Karcinogenita: Zoznam NTP: Nie ( Národný toxikologický program) OSHA: Nie (Americká agentúra pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci) IARC: Nie (Medzinárodná agentúra pre výskum rakoviny pri OSN) Č. RTECS NL (indium), VM (striebro), XP (cín), GL (výpary/meď), CC (antimón), QR (nikel), GF (kobalt), BD (hliník) RTECS Register toxických účinkov chemických látok ODDIEL 12. EKOLOGICKÉ INFORMÁCIE Táto časť sa môže v budúcnosti meniť. Zmesi produktu neboli testova Toxicita: Nie sú dostup žiadne informácie 12.2 Perzistencia a degradovateľnosť: Nie sú dostup žiadne informácie 12.3 Bioakumulačný potenciál: Nie sú dostup žiadne informácie 12.4 Mobilita v pôde: Nie sú dostup žiadne informácie 12.5 Výsledky posúdenia PBT a vpvb: Nie sú dostup žiadne údaje 12.6 I nepriaznivé účinky: Nie sú dostup žiadne informácie pre zmes. Zamedzte uvoľňovaniu do životho prostredia. ODDIEL 13. OPATRENIA PRI ZNEŠKODŇOVANÍ 13.1 Metódy spracovania odpadu: Odpadová zliatina kovov má zvyčajne hodnotu. Kontaktujte komerč odber miesto na vykonanie recyklácie. V opačnom prípade zneškodnite v súlade s nariadeniami o životnom prostredí. Materiál umiestňujte do kontajnerov a klasifikujte podľa platných nariadení. Neodporúča sa predbež spracovanie na pracovisku. Nezneškodňujte do žiadnych odtokov ani vodných tokov. Použite tie isté osob ochran prostriedky ako používateľ, keď zaobchádzate s materiálom na zneškodnenie. RoHS (Obmedzenie nebezpečných látok): Zmesi produktov neobsahujú žiadne PBB ani PBDT brómova zlúčeniny. RoHS 2 (2011/65/EÚ) ODDIEL 14. INFORMÁCIE O DOPRAVE Preprava v súlade s príslušnými nariadeniami a požiadavkami. Strana 12 z 20

13 Neregulova/bezpeč podľa US DOT (Ministerstvo dopravy Spojených štátov). Neregulova/bezpeč podľa medzinárodných dopravných požiadaviek Číslo OSN Nevzťahuje sa 14.2 Správne expedič označenie OSN: Nevzťahuje sa 14.3 Triedy nebezpečnosti pre dopravu: Nevzťahuje sa 14.4 Obalová skupina:: Nevzťahuje sa 14.5 Nebezpečnosť pre život prostredie: Nevzťahuje sa Osobit bezpečnost opatrenia pre používateľa: Nevzťahuje sa Doprava hromadho nákladu: Nevzťahuje sa Znečisťuje morské prostredie: Nie ODDIEL 15. REGULAČNÉ INFORMÁCIE Táto karta bezpečnostných údajov vyhovuje požiadavkám nariadenia (ES) č. 1907/ Nariadenia/právne predpisy špecifické pre látku alebo zmes v oblasti bezpečnosti, zdravia a životho prostredia: Informácie uvede v tejto karte bezpečnostných údajov spĺňajú požiadavky amerického zákona o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a nariadení uvedených nižšie (29 CFR ET. SEQ.). Všetky zložky sú uvede v Inventári USEPA TSCA. Všetky zložky sú uvede v Inventári USEPA TSCA. Karta bezpečnostných údajov bola vytvorená s využitím nariadenia ES 1907/2006 v znení podľa nariadenia 453/2010 EÚ zo dňa 20. mája 2010 a informácií uvedených v nariadení ES č. 1272/2008 o klasifikácii, označovaní a balení látok a zmesí. GHS = Globálny harmonizovaný systém CLP = Klasifikácia, označovanie a balenie Produkt neobsahuje žiadne látky poškodzujúce ozónovú vrstvu a preto sa naň nariadenie ES 2037/2000 nevzťahuje Hodnotenie chemickej bezpečnosti: Žiadne neboli vykona pre zmes. ODDIEL 16. INÉ INFORMÁCIE POZNÁMKA: Indium Corporation neodporúča, nevyrába, neuvádza na trh ani neschvaľuje žiadny zo svojich produktov na ľudskú spotrebu. Dátum revízie: 8. SEPTEMBER 2016 Vypracoval: Nancy Swarts, The Indium Corporation of America, Schválil: Nancy Swarts, The Indium Corporation of America Zmeny uvede v tejto KBÚ sú podľa požiadaviek nariadenia EÚ č. 453/2010 z 20. mája 2010 so zohľadnením zmien a doplnení nariadenia ES č. 1907/2006 Európskeho parlamentu a Rady o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní Strana 13 z 20

14 chemikálií (REACH). Informácie a odporúčania obsiahnuté v tomto dokumente sú podľa najlepších znalostí a vedomia The Indium Corporation of America a sú pres a spoľahlivé v deň vydania. The Indium Corporation of America nezaručuje presnosť alebo spoľahlivosť týchto informácií a The Indium Corporation of America nezodpovedá za žiadnu stratu ani poškodenie vzniknuté ich použitím. Informácie a odporúčania sú uvádza na zváženie a preskúmanie používateľom a je povinnosťou používateľa presvedčiť sa, či sú vhod a úpl pre jeho konkrétne použitie. Ak kupujúci tento produkt znovu balí, musí sa poradiť s právnym poradcom, aby boli zabezpeče riadne zdravot, bezpečnost a i potreb informácie uvede na nádobe. Strana 14 z 20

15 Tabuľka zliatin Indalloy (zmes kovov) Cín Sn Indium In Germánium Ge Hliník Al Striebro Ag Antimón Sb Nikel Ni % Zinok Zn ,5 3,5 ÁNO 221/430 7, ,5 2,5 ÁNO 226/439 7, ÁNO 232/450 7, ÁNO 240/464 7, ÁNO 240/464 7, ÁNO 295/563 7, ÁNO 300/572 7, ÁNO 345/653 7, ÁNO 199/390 7, ÁNO 985/1805 8, ÁNO 233/451 7, ÁNO 720/1328 9, ÁNO 650/1202 9, ,5 28,5 ÁNO 800/1472 9, ,6 8,8 7,6 ÁNO 187/369 7, ,2 1,8 ÁNO 108/226 7, ,6 4,7 1,7 ÁNO 217/423 7,40 Bizmut Bi Meď Cu Kobalt Co Mangán Mn Zhoda s RoHS 2* Kvapal pri C/F 0 Hustota 241 (SAC387) 95,5 3,8 0,7 ÁNO 217/423 7, ÁNO 227/441 7, ,3 0,7 ÁNO 227/441 7, ,5 4 0,5 ÁNO 217/423 7, ,2 2,5 0,5 0,8 ÁNO 217/423 7, ,5 3,9 0,6 ÁNO 217/423 7,40 Strana 15 z 20

16 256 (SAC305) 258 (SAC105) 96,5 3 0,5 ÁNO 218/424 7,40 98,5 1 0,5 ÁNO 227/441 7, ÁNO 248/478 7, ,3 0,7 ÁNO 227/441 7,31 (SAC 0307) Indalloy (zmes kovov) NEŠTANDARDNÉ ZMESI ZLIATIN ÁNO 9, ,5 0,5 ÁNO 7,41 33,7 66,3 ÁNO 7, ÁNO 7, ÁNO 7,85 63, ,5 ÁNO ÁNO 7, ÁNO ÁNO 7,38 78, ,5 ÁNO ÁNO ÁNO 295/563 7, ÁNO 295/563 7, ÁNO 7, ÁNO 300/572 7,31 85,9 10 3,1 1 ÁNO 200/393 7, ÁNO 7,45 Cín Sn Indium In Germánium Ge Hliník Al Striebro Ag Antimón Sb Nikel Ni ÁNO 7,56 Zinok Zn Strana 16 z 20 Bizmut Bi Meď Cu Kobalt Co Mangán Mn Zhoda s RoHS 2* Kvapal pri C/F 0 Hustota

17 Pásik Neštandar d IPN Spájkovací kábel IPN ,5 0,5 ÁNO 7, ,5 3,8 3,5 0,5 0,7 ÁNO 7,36 89,1 3,8 5,8 0,3 1 ÁNO 7,34 89,3 0,5 3,8 5,5 0,9 ÁNO 7, ÁNO 248/478 7, ,06 8,94 ÁNO 7,26 91,25 8,75 ÁNO 199/390 7,27 91,25 2,25 6,0 0,5 ÁNO 7,45 91,5 8,5 ÁNO 7,22 91,98 0,02 8 Áno 7, ÁNO 7,27 92,4 7 0,1 0,5 ÁNO 7,24 92,5 3,5 4 ÁNO 7, ÁNO 7, ,5 0,5 ÁNO 7,34 94,13 0,05 1,63 0,61 0,75 2,87 ÁNO 7,34 94,8 3,8 0,7 0,7 ÁNO 7,37 94,95 0,05 1,35 3,65 ÁNO 7, ,8 0,5 0,7 ÁNO 7, ,5 3,5 ÁNO 7, ,5 4 0,5 ÁNO 7, ,5 4 0,5 ÁNO 7,31 95,4 3,8 0,1 0,7 ÁNO 7,37 95,5 3,5 1 ÁNO 218/424 7,40 Strana 17 z 20

18 Legova s 0,05 % Al SAC357 95,8 95,5 4,0 0,5 ÁNO 7,40 95,7 3,4 0,9 ÁNO 218/424 7,36 3,5 0,7 ÁNO 7,37 95,9 3,4 0,7 ÁNO 218/424 7,40 95,9 1 0,1 3 ÁNO 7, ÁNO 240/465 7,40 (SAC 209) Indalloy (zmes kovov) 96,3 3 0,7 ÁNO 218/424 7,40 96,3 3,7 ÁNO 221/430 7,42 96,3 3,2 0,5 ÁNO 218/424 7,38 96,5 3 0,5 ÁNO 218/424 7, ,5 97,1 2,0 Cín Sn Indium In Germánium Ge Hliník Al Striebro Ag Antimón Sb Nikel Ni Zinok Zn Bizmut Bi 0,5 ÁNO 7,34 0,9 Meď Cu Kobalt Co Mangán Mn ÁNO 7,34 ný 97,5 1,5 0,7 0,3 ÁNO 7,19 spájkovací kábel 97,5 1,8 0,7 ÁNO 7,33 Legova s 0,02 % titánom 97,7 2 0,3 ÁNO 7,19 97,9 2 0,1 ÁNO 7, ÁNO 7,32 98,13 1,1 0,65 <0,15 ÁNO 7,26 98,3 1,0 0,7 ÁNO 7,31 Strana 18 z 20 Zhoda s RoHS 2* Kvapal pri C/F 0 Hustota

19 Legova s 0,02 % titánom Indalloy (zmes kovov) Legova s 0,04 % Mn a 0,01 Ce n é (SAC 105) (SAC 105) Legova s 0,05 % mangánom (SACM0510) Legova s 0,02 % až 0,06 % mangánom (SAC 105) Legova s 0,05 % mangánom a 0,02 % cérom Cín Sn Indium In Germánium Ge Hliník Al Striebro Ag Antimón Sb Nikel Ni Zinok Zn Bizmut Bi Meď Cu Kobalt Co Mangán Mn Zhoda s RoHS 2* Kvapal pri C/F 0 98,45 1 0,5 0,04 ÁNO 7,31 98,5 1 0,5 ÁNO 7,31 98,5 1 0,5 Legova 0,05 98,5 0,5 1,0 Legova 0,02 0,06 98,5 1 0,5 Legova 0,05 Hustota ÁNO 7,31 ÁNO 7,31 ÁNO 7,31 (SAC# 0307) 99 0,3 0,7 ÁNO 7,30 0,9 ÁNO 7,29 99,1 n é 99,15 0,3 0,5 0,05 ÁNO 7,29 Sn992 99,2 0,3 0,5 <500 ppm ÁNO 7,29 99,3 0,7 ÁNO 7,29 Sn995 (Kobalt 995) 99,5 0,5 <500 ppm ÁNO 7, ÁNO 7,35 95 = = = 0,5 = = 4,5 = = ÁNO 7,37 Strana 19 z 20

20 RoHS 2 (2011/65/EÚ) Strana 20 z 20