Váš list značky/zo dňa: Značka: Vybavuje: Kinder V Bratisjave:

Veľkosť: px
Začať zobrazovať zo stránky:

Download "Váš list značky/zo dňa: Značka: Vybavuje: Kinder V Bratisjave:"

Prepis

1 AquaLaB Chemickotechnologické a laboratórne služby AquaLaB Na piesku 6, Bratislava Zapis v obchodom registri Okresného sodu Bratislava I Oddiel: Sro Vložka č B Lozorno spol. s r. 0. Hlavná I Lozorno Váš list značky/zo dňa: Značka: Vybavuje: Kinder V Bratisjave: Vec: Verejný vodovod V prílohe Vám zasielam Protokol o skúške vzorky pitnej vody odobratej v obci Lozorno dňa spolu s faktúrou za vykonané práce. S pozdravorn Ing. Peter Kinder konateľ Na p esku 6,621 ú5 Bmtis1a~ 4 A.uaL.:s.r,o. Telefón Bankové spojenie (02) Tatra banka. a.s ± BiC: TATR SK BX ± IBAN 5K ičo Dič ič DPH~ 5K web: Fax: (02) info a aqualab sk

2 lij lilt,, AquaLaB s. r. o. ~ I S AS AquaLaB Napiesku Bratislava ~ Reg. No. 6541S-214,,/,,i, ~ Protokol evid. číslo Strana /počet strán 1 /11 Zákazník LOZORNO, spol. s r. o., Hlavná 1, Lozorno, ičo: Evidenčné číslo vzorky 25319/P Dátum odberu Protokol o odbere 10919, odobral Ing. Lopašovský, AquaLaB s. r. 0. Dátum prijatia vzorky Vodojem Lozorno Miesto odberu.... Datum zacatia skusok vzorkovaci kohut na vytlacnom potrubi Matrica Pitná voda Dátum ukončenia skúšok Ukazovatel Stanovená Legislatívny Jednotka Typ skúšky Použitá metóda ph* 7~41 6,5 9,5 - A STN ISO (ŠPP 07) Teplota * 10, C A STN (ŠPP 05) Voľný chlór * 0,07 0,05 0,30 mg/i A SšTN EN iso Vodivost 60,3 125,0 ms/m A STN EN (ŠPP 08) CHSKMn < 0,5 3,0 mg/i A STN EN ISO 8467 (ŠPP Železo celkové 0,058 0,20 mg/i A ŠPP 10 ([1]) Mangán 30 50,0 jig/i A ŠPP 11 ([2]) Amónne ióny < ~020 0,50 mg/i A ŠPP 15 (STN ISO ) Dusitany <0,050 0,50 mg/i A ŠPP 14 (STN EN 26777) Dusičnany 17,0 50,0 mg/i A ŠPP 13 (STN ISO ) Farba 5 20,0 mg/i A STN EN (ŠPP Zákal 1,44 5 FNU N STN EN ISO 7027 Pach bez bez - N STNEN 1622 Chut pr~atei~riá pr(jateľná - N STN EN 1622 UVabsorbancia pri 254 <0,01 0,080 - N 5TN Vápnik 102 ~30 mg/i N Hach-Lange LCK 327 Horčík 4,86 10,0 30,0 mg/i N Hach-Lange LCK 327 Vápnik a horčík 2,75 1,1 5,0 mmol/i N Hach-Lange LCK 327 ZNK8,3 0,50 - mmol/i N STN KNK4,s 5,2 - mmol/i N STN EN ISO UPOZORNENIE Výsledky sú platné len pre uvedenú vzorku! Kopírovať alebo inak reprodukovať len časti záznamu nie je dovolené! Práce je možné reklamovať do 10 dní Od doručenia protokolu. Formulár36 Ver 1 12/2018

3 ~ ~~/ / AquaLaB s. r. o. * SN S AquaLaB Bratislava ~ [ Reg. No. 6541S-214 ~ I, Protokol evid. číslo Strana / počet strán 2 / 11 Ukazovatel Stanovená Legislatívny I Jednotka Typ skúšky Použitá metóda Koliformné baktérie O 0 KTJ/ 100 ml STN EN Iso Escheria coli O O KTJ/ 100ml STN EN ISO Enterokoky 0 0 KTJ/ 100 ml STN EN/SO mikroorganizmy pri 22 C KTJ/ I ml STN EN ISO 6222 mikroorganizmy pri 36 C KTJ /1 ml STN EN ISO 6222 abiosestón 1 10 % pokryvnosti ZP STN Fe a Mn baktérie <i 10 % pokryvnosti ZP STN Vláknité baktérie o O jedince /mi STN Mikromycéty O O jedince / ml STN Živé organizmy O O jedince /mi STN Mttve organizmy o 30 jedince / ml STN chlorečnany 0,0119 0,20 mg/l W-OXY-ICL chloritany <0,0050 0,20 mg/l W-OXY-ICL Kyanidy celkové <5 50,0 jig,l W-CNT-PHO Chloridy 9, mg/l W-CL-IC bromičnany <3,0 10,0 uga W-OXY-ICL Fluoridy <0,200 1,50 mgil W-F-/C Sírany 47,6 250 mg? W-S04-IC Hliník <0, 005 0,20 mg~4 W-METM5FX5 Arzén <1,0 10,0 ~ig~4 W-METMSFX5 Bór 0,018 1,0 mg,? W-METMSFX5 Kadmium <0,20 5,0 ~ug,1 W-METMSFX5 Chróm <1,0 5~0 ~ga W-METMSFX5 Med <0, 001 2,0 mg/l W-METMSFX5 Ortut 1,0 ~g~4 W-HG-AFSFX Sodík 10,9 200 mg~4 W-METMSFX5 Nikel <2,0 20,0 iga W-METMSFX5 UPOZORNENJE Výsledky sú platné len pre uvedenú vzorku! Kopírovať alebo inak reprodukovat len časti záznamu nie je dovolené! Práce je možné reklamovaťdo 10 dní od doručenia protokolu. Formu/ár36 Ver. 1 12/2018

4 AquaLaB ~LEL~a ~ lilii,, ~ ~Reg.N~654Is~14~ / j, III Protokol evid. číslo Strana /početstrán 3/11 Ukazovatel Stanovená Legislatívny Jednotka Typ skúšky Použitá metóda Olovo <1,0 10,0 pg/i W-ME TMSFX5 Antimón <1,0 5,0 W-ME TMSFX5 Selén <1,0 10,0 W-METMSFX5 benzén <0,20 1,0 W-VOCGMSQ2 meta- & para-xylén <0,20 - W-VOCGMSO2 orto-xylén < - W-VOCGMSO2 suma xylénov <0,30 - W-VOCGMSO2 toluén <1,0 - W-VOCGMSO2 1,2-dichlórbenzén < - W-VOCGMSO2 1,2-dichlóretán <0, 750 3,0 W-VOCGMSO2 1,3-dichlórbenzén < - W-VOCGMSO2 1,4-dichlórbenzén < - W-VOCGMSQ2 brómdichlórmefán 0, mg/i W-VOCGMSO2 brómoform <0, mg/i W-VOCGMSO2 chlórbenzén < 10,0 W-VOCGMSO2 chlóroform 0, mg/i W-VOCGMSO2 dibrómchlórmetán 0, mg/i W-VOCGMSO2 suma 3 dichlórbenzénov <0,30 0,30 W- VOCGMSO2 suma 4 trihalometánov ~00606 mg/i W-VOCGMSO2 suma trichlóreténov <0,30 10,0 A (EX,) W-VOCGMSO2 tetrachlóretén <0,20 - W-VOCGMSO2 tetrachlórmetán <0, mg/i W-VOCGMSO2 trichlóretén < - W-VOCGMSQ2 vinylchlorid <0,40 0,50 W-VOCGMSO2 styrén <0,20 - W-VOCGMSO2 acenaftén <0,020 - W-PAHGMSO3 acenaftylén <0,020 - W-PAHGMSO3 antracén <0,020 - W-PAHGMSO3 UPOZORNENIE Výsledky sú platné len pre uvedenú vzorku! Kopírovať alebo inak reprodukovať len časti záznamu nie je dovolené! Práce je možné reklamovat do 10 dní od doručenia protokolu. Formulár36 Ver 1 12/2018

5 AquaL.aB s. r. ~ SNA AquaLaB Bratislava ~E~Z~? Reg. No. 654IS-21~1 Protokol evid. číslo Strana / počet strán 4/11 Ukazovatel I Stanovená Legislatívny Jednotka Typ skúšky Použitá metóda benzo(a)antracén <0,020 - W-PAHGMSO3 benzo(a)pyrén <0,0050 0,010 jigil W-PAHGMSO3 benzo(b)fluorantén <0, W-PAHGMSO3 benzo(g,h,i)perylén <0,020 - pgil W-PAHGMSQ3 benzo(k)fluorantén <0,020 - W-PAHGMSO3 chryzén <0,020 - jig/i W-PAHGMSO3 dibenzo(a,h)antracén <0,020 - pgil W-PAHGMSO3 fenantrén <0,020 - A(EX) W-PAHGMSO3 fluorantén <0~020 - A(EX) W-PAHGMSO3 fluorén <0~ pg/i W-PAHGMSO3 indeno(1,2,3-c,d)pyrén <0,020 - W-PAHGMSO3 naftalén <0,020 - W-PAHGMSO3 pyrén <0,020 - jig,? W-PAHGMSO3 suma 16 PAU <0,48 - W-PAHGMSO3 suma 4 PAU <0,08 jig,? W-PAHGMSO3 suma 4 PAU (M4) <0,020 - jigil W-PAHGMSO3 suma 5 PAU <0,085 - jigi? W-PAHGMSO3 l,2,3,4-tetrachlórbenzén W-OCPECDOI a~hlórle~én <0,020 W-OCPECDOI 2,4-DDD pg/i W-OCPECDOI 2,4-DDE pgi? W-OCPECDOI 2,4-DDT pg/i W-OCPECDOI 4,4-DDD jig,? W-OCPECDOI 4,4-DDE jig,? W-OCPECDOI 4,4-DDT W-OCPECDOI UPOZORNENIE Výsledky sú platné len pre uvedenú vzorku! Kopírovať alebo inak reprodukovat len časti záznamu nie je dovolené! Práce je možné reklamovaťdo 10 dní Od doručenia protokolu. Formu/ár36 Ver 1 12/2018

6 I I II,,, Are L B ~ \ ~ I I~ Na plesku 6 ~ ~ AquaLaB s. r. o. * 1 I ~ Bratislava ~ Reg. No. 6541S-214 / ť\ \ Ů II/lili S Protokol evid. číslo Strana / počet strán 5/11 Ukazovatel Stanovená Legislatívny Jednotka Typ skúšky Použitá metóda alachlór jig/i W-OCPECDOI aldrin <0~0050 0,03 jig/i W-OCPECDO1 alfa-endosulfan jig/i W-OCPECDOI beta-endosulfan <o,oio jig/i W-OCPECDO1 dichlórbenil <0,050 jig/i W-OCPECDOI dicofol <0,030 jig/i W-OCPECDO1 dieldrín 0,03 jig/i W-OCPECDOI endrin <o,oio jig/i A(EX) W-OCPECDOI HCHalfa 010 jig/i A(EX) W-OCPECDOI HCH beta <0~010 jig/i W-OCPECDOI HCH delta jig/i W-OCPECDO1 HCH epsilon jig/i W-OCPECDOI HCH gama jig/i W-OCPECDOI heptachlór <o,oio 0,03 jig/i W-OCPECDOI heptachlórepoxid-cis 0,03 jig/i W-OCPECDOI heptachlórepoxid-trans 0,03 jig/i W-OCPECDOI hexachlórbenzén (HCB) <0,0050 jig/i W-OCPECDOI hexachlórbutadién jig/i W-OCPECDOI hexachlóretán jig/i A(EX) W-OCPECDOI izodrin jig/i W-OCPECDOI metoxychlór jig/i W-OCPECDOI pentachlórbenzén jig/i W-OCPECDOI quintozén a pentachlóranilín <0,020 jig/i W-OCPECDOI Suma 3 tetrachlórbenzénov <0,030 jig/i W-OCPECDOI UPOZORNENIE Výsledky sú platné len pre uvedenú vzorku! Kopírovať alebo inak reprodukovať len časti záznamu nie je dovolené! Práce je možné reklamovať do 10 dní od doručenia protokolu. Formulár36 Ver 1 12/2018

7 ~ VII,, ~ljao ualab ~7~Ea~,a ~ti~;,/~ «\ Protokol evid. číslo Strana I počet strán 6/11 hexachlórcyklohexánov <0,040 jig,? I A(EX) W-OCPECDOI Suma 4 izomérov DDT <0,040 jig/i W-OCPECDO1 Suma 5, < jig,? W-OCPECDOI hexachlorcyklohexanov Suma 6 izomérov DDT <0,060 jig/i W-OCPECDOI Suma endosulfánov <0,020 jig/i W-OCPECDOI telodrin jig/i W-OCPECDOI trifluralin jig/i W-OCPECDOI acetochlór <0,030 alachlór <0,020 atrazin 0 10 jig/i atrazin-2-hydroxy <0, 010 atrazin-desethyl 0,026 atrazin-desizopropyl azoxystrobín ~Jg/1 BAM pg/i boskalid chinoxyfen <0,040 chlóridazón Chlóridazón-desfenyl 0,110 - pg/i Chloridazon-methyl <0, chlórotolurón <0, 010 Chlórotolurón-desmetyl <0,020 chlórpyrifos <0, 0050 pg/i cyanazín pg/i cyprodinil <0,020 pg/i cyprokonazol dichlórmid <0,050 Difenokonazol <0, 020 0, 10 pg/i UPOZORNENIE Výsledky sú platné len pre uvedenú vzorku! Kopíroveť alebo inak reprodukovať len Časti záznamu nie je dovolené! Práce je možné reklamovaťdo 10 dní Od doručenia protokolu. Formuiár36 Ver 1 12/2018

8 AquaLa - lij /1 ~ - AquaLaB s. r. ~. ~ i SNAS ~ 821 Napiesku6 05 Bratislava ~ľ2~ I Reg. No. 654/S-214 ~, ť ~ ~~ j,,j, «\ I Protokol evid. číslo Strana / počet strán 7/Il Ukazovatel Stanovená Legislatívny Jednotka Typ skúšky Použitá metóda hodnota limit dimetachlór jig/i dimeténamid jig/i dimetoát jigil dimetomorf jig/i epoxikonazol <0,030 jig/i etofumezát jig/i fenpropidin <0, 020 pg/i fenpropimorf WPESLMSO2 fenuron pg/i A(EX) WPESLMSO2 fluazifop <0,020 WPESLMSO2 fluazifop-p-butyl <0,020 0, 10 pg/i WPESLMSO2 flusilazol WPESLMSO2 haloxyfop-p-metyl <0,030 WPESLMSO2 hexazinón <0, 010 pg/i WPESLMSO2 iprovalikarb WPESLMSO2 izoproturón WPESLMSO2 Izoproturon-desmetyl <0,020 pg/i WPESLMSO2 Izoproturon-monodesmetyl <0,020 WPESLMSO2 karbendazím WPESLMSO2 klomazón WPESLMSO2 kresoxim-m etyl <0,030 pg/i WPESLMSO2 lenacíl <0,030 WPESLMSO2 linurón <0,020 WPESLMSO2 metamitrón <0,030 pg/i WPESLMSO2 metazachlór pg/i WPESLMSO2 metkonazol <0,020 pg/i WPESLMSO2 metolachlór (izoméry) pg/i WPESLMSO2 metribuzin <0,030 pg/i WPESLMSO2 UPOZORNENIE Výsledky so platné len pre uvedenú vzorku! Kopírovať alebo inak reprodukovať len Časti záznamu nie je dovolené! Práce je možné reklamovaťdo lodní od doručenia protokolu. Formulár36 Ver 1 12/2018

9 Ii Iii,, - AquaLaB s. r. o. * SN S b Na plesku 6 i1~~mra ~ OAclUaI..a Bratislava ~ Reg. No. 654/S-214 Protokol evid. číslo Strana / počet strán 8/11 Ukazovatel ~ Stanovená Legislatívny I Jednotka Typ skúšky I Použitá metóda metribuzin-desamino napropamide prochloraz propaquizafop propikonazol protioconazol pyrimetanhl quinmerac sebutylazín simazín simazín-2-hydroxy spiroxamín suma chloridazon-desfenylu a chloridazon-m etyl desfenylu (M4) tebukonazol terbutryn terbutylazín terbutylazín-desetyl Terbutylazín-desetyl-2- hydroxy terbutylazín-hydroxy tlofanát-metyl 2,4-D 2,4-DP (izoméry) amin opyralid bentazón clopyralid dikamba fluroxypyr ~ hodnota limit <o~oio <0~020 <c~030 <c~ 010 <0,050 <0,020 <c~oio <o,oio 0~ 011 0,110 <0,030 <0,050 <0,030 <0,030 <0,020 jig/i jig/i jig/i jig/i jig/i ~igi1 pgil pg/i A(EX) 6 ig/i pgil pgil pgil pgil UPOZORNENIE Výsledky sú platné len pre uvedenú vzorku! Kopírovať alebo inak reprodukovať len Časti záznamu nie je dovolené! Práce je možné reklamovaťdo 10 dní od doručenia protokolu. Formu/ér 36 Ver 1 12/2018

10 ~~- ~ ~- AquaLaB s. r. o. b Na piesku 6 II ti ~ OA s UaLa Bratislava ~ I Reg. No. 6541S-214 ~, ľ\ ~ I l,,i, ~~ Protokol evid. číslo Strana / počet strán 9 / 11 Ukazovatel * SNAS Stanovená Legislatívny Jednotka Typ skúšky Použitá metóda hodnota limit MCPA pg,1 MCPB <0,020 jig/i MCPP (izoméry) jig/l desmedifam pga W-PESLMSO7 fenmedifam W-PESLMSO7 pethoxamid jig/i W-PESLMSO7 quizalofop-p-etyl pg/i W-PESLMSO7 tiacloprid <0, 010 jig/i WPESLMSO7 trinexapak-ethyl <0, 010 jig/i WPESLMSO7 acetochlór ESA <0,020 pg/i W-PESLMSCI acetochlór OA <0,020 jig/i WPESLMSCI alachlór ESA <0,020 pg/i WPESLMSC1 alachlór OA <0,020 Lig/i WPESLMSCI Dimetachlór ESA <0,030 jig/i WPESLMSCI Dimetachlór OA <0,030 jig/i WPESLMSCI Metazachlór ESA <0,020 pg/i WPESLMSCI Metazachlór OA <0,040 mg/i WPESLMSCI metolachlór ESA <0, 020 pg/i WPESLMSCI metolachlór OA <0,030 pg/i WPESLMSC1 suma stanovených pesticídov a príslušných < 0,50 jig/i W-PESSUMOI metabolitov (M4) Celková objemová aktivita alfa <0,04 Bq/i A(EX) W-GAA-SC! Celková objemová aktivita beta < 0,50 Bq/i W-GBA-PRO Objemová aktivita Rn-222 <5,0 100 Bq/i W-RN222LSC UPOZORNENIE Výsledky sú platné len pre uvedenú vzorku! Kopírovať alebo inak reprodukovať len časti záznamu nie je dovolené! Práce je možné reklamovaťdo lodní od doručenia protokolu Formulár36 Ver 1 12/2018

11 Ii II,,,, s~ A Protokol evid. číslo ťii I~ L B ~ 1 Napiesku6 AquaLaB Bratislava s. r. o. ~ - ~ Reg. No. 6541S-214 * Strana/počet strán 10 / 11 Vysvetlivky, poznámky: terénna skúška, vykonaná pn odbere vzoriek, skúška A akreditovaná, N neakreditovaná, EX externá, [1] Aplikačný list fy Hach-Lange, metóda Č. 8112, [2] Aplikačný list l~ Hach-Lange, metóda Č. 8149, ZP zorné pole mikroskopu, KTJ kolóníe tvoriace jednotky, ND nezistené použitou metódou, podľa dostupných údajov nieje pitná voda ovplvynená povrchovou vodou a upravovaná hliníkom, rozšírená neistota pre stanovenie dusičnanov Uc = 6,0 % Popis analytických metód: W-ABS-PHO CZSOP...D (ČSN ) Stanovenie absorbancie a transmitancie spektrofotometricky. W-ABIOS ČSN , STN Stanovenie abiosestónu mikroskopicky. W-BIOS ČSN , STN Stanovenie biosestónu mikroskopicky. W-CL-IC CZSOPDO (ČSN ISO , ČSN EN 16192) Stanovenie rozpustených fluoridov, chlondov~ bromidov~ dusitanov, dusičnanov a síranov metódov iónovej kvapalmove] chromatografie a stanovenie dusitanového a dusičnanového dusíka a síranove] síly výpočtom z nameraných hodnót. W-CNT PHO CZSOPDO6O2O89.A (ČSN , ČSN EN ISO )! CZSOPDO6O7OIO (ČSN ) Stanovenie celkových kyanidov spektrofotometricky a stanovenie komplexotvorných kyanidov výpočtom z nameraných hodnót. W-CUL T22 ČSN EN ISO 6222, STN EN ISO 6222 Stanovenie počtu kultivovatefných mikroorganizmov: a) pri kultivačnej teplote 22 C; b) pri kultivačne] teplote 36 C. W-CUL T36 ČSN EN ISO 6222, STN EN ISO 6222 Stanovenie počtu kultivovatefných mikroorganizmov: a) pn kultivačnej teplote 22 C; b) pil kultivačnej teplote 36 C. W-DEAD ČSN , STN Stanovenie biosestónu mikroskopicky. W-EC ČSN EN ISO , STN EN ISO Stanovenie počtu Escherichia coli a koliformných baktérií membránovou filtráciou. W-ENTCO ČSN EN ISO , STN EN ISO Stanovenie počtu intestinálnych enterokokov membránovou tiltráciou. W-FEMNB STN Stanovenie abiosestónu mikroskopicky. W-F-IC CZSOPDO6O2O68 (ČSN EN ISO , CSN EN 16192) Stanovenie rozpustených fluoddov~ chioridov~ bromidov~ dusitanov, dusičnanov a síranov metódou iónovej kvapalmove] chromatografie a stanovenie dusitanového a dusičnanového dusíka a síranovej síly výpočtom z nameraných hodnót. W-FILBAC STN Stanovenie biosestónu mikroskopicky. W-HG AFSFX CZ_S0PD (US EPA 245.7, ČSN EN ISO 17852, ČSN EN 16192, príprava vzoriek podfa CZSOP_D _J02 kap a 10.2) Stanovenie ortuti metódou fluorescenčnej spektrometrie. Vzorka bola pred analýzou fixovaná prídavkom kyseliny dusičnej. W-METMSFX5 CZ..SOP_D06_02_002 (US EPA 200.8, ČSN EN ISO , US EPA 6020A, ČSN EN 16192, ČSN ~ príprava vzoriek podľa CZSOP_D J02 kap a 10.2) Stanovenie pivkov metódou hmotnostnej spektrometrie s indukčne viazanou plazmou a stechiometrické výpočty obsahu zlúčenín z nameraných hodnót vrátane výpočtu celkove] mineralizácie a výpočtu sumy Ca + Mg. Vzorka bola pred analýzou fixovaná prídavkom kyseliny dusične]. W-MICMYC STN Stanovenie biosestónu mikroskopicky. W-OCPECDOI CZ...SOP...D (ČSN EN ISO 6468, US EPA 8081, DIN , príprava vzoriek podľa CZ_SOPDO6O3_P01 kap. 9.1, CZ_SOP_D _P02 kap. 9.1) Stanovenie organochlórových pesticídov a ďalších halogénových látok metódou plynovej chromatografie s ECD detekciou a výpočet súm organochlórových pesticídov a ďalších halogénových Iátok z nameraných hodnót. W-PAHGMSO3 CZSOP_D (US EPA 8270, ČSN EN ISO 6468, príprava vzoriek podlä CZSOP...D P01 kap. 9.1, 9.4.1) Stanovenie semiprchavých organických Iátok metódou plynovej chromatografie s MS alebo MS/MS detekciou a výpočet súm semiprcha vých organických látok z nameraných hodnót. CZ...SOP...D j83.A (US EPA 535, US EPA 1694) Stanovenie pesticídov, ich metaboiitov~ reziduí liečiv a mých polutantov metódou kvapalinovej chromatografie s MS/MS detekciou a výpočet súm pesticídov~ ich metabolitov~ reziduí Iiečiv a mých polutantov z nameraných hodnót. CZ...SOP_D0603j82.A (DIN , CEN/TS 15968) * Stanovenie kyslých herbicídoy, reziduí Iiečiv a mých polutantov metódou kvapalinovej chromatografie s MS/MS detekciou a výpočet sum kyslých herbicídov~ reziduí liečiv a mých polutantov z nameraných hodnót. W-PESLMSO7 CZSOP...D0603j83.A (US EPA 535, US EPA 1694) Stanovenie pesticídov, ich metaboiitov~ reziduí liečiv a mých polutantov metódou kvapalinovej chromatografie s MS/MS detekciou a výpočet súm pesticídov~ ich metabolitov, reziduí Iiečiv a mých polutantov z nameraných hodnót. W-PESLMSCI CZSOPDO6O3J83.A (US EPA 535, US EPA 1694) Stanovenie pesticídov~ ich metabolitov, reziduí Iiečiv a mých polutantov metódou kvapalinove] chromatografie s MS/MS detekciou a výpočet súm pesticídov, ich metabolitov, reziduí Iiečiv a mých polutantov z nameraných hodnót. W-PESSUMOI CZ.SOP...D J02 Výpočet súčtových parametrov metód organicke] chémie. W-S04-lC CZSOPDO (ČSN ISO , ČSN EN 16192) Stanovenie rozpustených fluorídov chloridov bromidov, dusitanov~ dusičnanov a síranov metódou iónove] kvapalinove] chromatografie a stanovenie dusitanového a dusičnanového dusíka a síranove] síny výpočtom z nameraných hodnót. W VOCGMSO2 CZSOPDO6O3 155 mimo kap. 9.2 (US EPA 624, US EPA 8260, US EPA 8015, EN ISO 10301, MADEP 2004, rev. 1.1) Stanovenie prchavých organických Iátok metódou plynove] chromatografie s FID a MS detekciou a výpočet sumy prchavých organických Iátok z nameraných hodnót. W-GAA-SCI ČSN Stanovenie celkove] ob]emove] aktivity alfa meraním zmesi odparku so scintilátorom ZnS(Ag). W-OBA C-CC CZSOPDO6O736I (ČSN ; Doporučenie SÚJB 2012) Stanovenie celkove] objemove] aktivity beta metódou merania odparku proporcionálnym detektorom a stanovenie celko ve] ob]emovej aktivity beta korigovane] na draslík K-40 výpočtom z nameraných hodnót. W-RN222EMA CZ..SOP_D06.07_363.A (ČSN kap. 5) ČSN Stanovenie Radónu 222 kvapalinovou scintilačnou metódou (LSC). UPOZORNENIE Výsledky sú platné len pre uvedenú vzorku! Kopírovať alebo inak reprodukovať len Časti záznamu nie je dovolené! Práce je možné reklamovaťdo 10 dní od doručenia protokolu. Formulár36 Ver 1 12/2018

12 PROTOKOL O ~ ~. E VZORKY PITNEJ VODY Protokol evid. číslo Strana/počet strán 11 / 11 Vzorku analyzoval Dátum vystavenia protokolu Ing. Lopašovský Vypracoval: Ing. P. Kinder Kontroloval: Ing. Miroslav Lopašovský Schválil: Ing. Peter Kinder vedúci Iaboratóna. -sr.o. pesku 6,621 J58ľB~J5~a~ B 6~q B.-. UPOZORNENIE Výsledky sú platné len pre uvedenú vzorku! Kopírovať alebo inak reprodukovať len Časti záznamu nie je dovolené Práce je možné reklamovať do 10 dní od doručenia protokolu Formulár36 Ver 1 12/2018