Karta bezpečnostných údajov FR-PREPRIME

Veľkosť: px
Začať zobrazovať zo stránky:

Download "Karta bezpečnostných údajov FR-PREPRIME"

Prepis

1 z 16/3/2020, revízia 2 ODDIEL 1: Identifikácia látky/zmesi a spoločnosti/podniku 1.1. Identifikátor produktu Obchodný názov: Obchodný kód: B 1.2. Relevantné identifikované použitia látky alebo zmesi a použitia, ktoré sa neodporúčajú Odporúčané použitie: tmel Jednozložkové 1.3. Údaje o dodávateľovi karty bezpečnostných údajov Dodávateľ: MAPAERO SAS 10, Avenue de la Rijole PAMIERS FRANCE Tel : +33 (0) / Fax : +33 (0) Príslušnej osoby zodpovednej za kartu bezpečnostných údajov: 1.4. Núdzové telefónne číslo YOUR COMPANY NAME - Phone n ODDIEL 2: Identifikácia nebezpečnosti 2.1. Klasifikácia látky alebo zmesi Kritériá nariadenia ES č. 1272/2008 (KOB): Podľa nariadenia ES 1272/2008 (CLP) product sa nepovažuje za nebezpečný v súlade. Fyzikálno-chemické škodlivé účinky na ľudské zdravie a životné prostredie: Žiadne ostatné nebezpečenstvá 2.2. Prvky označovania Podľa nariadenia ES 1272/2008 (CLP) product sa nepovažuje za nebezpečný v súlade. Výstražné piktogramy: Žiadna Výstražné upozornenia: Žiadna Bezpečnostné upozornenia: Žiadna Zvláštne nariadenia: EUH210 Na požiadanie možno poskytnúť kartu bezpečnostných údajov Osobitné ustanovenia podľa prílohy XVII nariadenia REACH a následných úprav: Žiadna 2.3. Iná nebezpečnosť Látky vpvb: Žiadna - Látky PBT: Žiadna Ostatné nebezpečenstvá: Žiadne ostatné nebezpečenstvá ODDIEL 3: Zloženie/informácie o zložkách 3.1. Látky 3.2. Zmesi Nebezpečné zložky v zmysle Nariadenia CLP a príslušnej klasifikácie:

2 Množstv o >= 10% - < 20% >= 5% - < 10% Názov Identifikačné č. Klasifikácia Talc CAS: Podľa nariadenia ES 1272/2008 EC: (CLP) product sa nepovažuje za nebezpečný v súlade. Titanium dioxide CAS: Podľa nariadenia ES 1272/2008 EC: (CLP) product sa nepovažuje za REACH No.: nebezpečný v súlade. >= 2.5% - < 5% >= 0.1% - < 0.5% Dipropyleneglycol methylether silane, dichlorodimethyl-, reaction prodcuts with silica CAS: Látka s expozičným limitom Únie v EC: pracovnom prostredí. REACH No.: CAS: Podľa nariadenia ES 1272/2008 EC: (CLP) product sa nepovažuje za nebezpečný v súlade. >= 0.1% - < 0.5% Silicon dioxide CAS: Podľa nariadenia ES 1272/2008 EC: (CLP) product sa nepovažuje za REACH No.: nebezpečný v súlade. ODDIEL 4: Opatrenia prvej pomoci 4.1. Opis opatrení prvej pomoci V prípade kontaktu s pokožkou: Umyť mydlom a prúdom tečúcej vody. V prípade kontaktu s očami: V prípade kontaktu s očami je potrebné ihned' ich vymyt' s vel'kým množstvom vody a vyhl'adat' lekársku pomoc. V prípade požitia: V žiadnom prípade sa nesnažiť vyvolať zvracanie. OKAMŽITE VYHĽADAŤ LEKÁRA. V prípade vdýchnutia: Preneste postihnutého na čerstvý vzduch a udržiavajte ho v teple a pokoji Najdôležitejšie príznaky a účinky, akútne aj oneskorené Žiadny 4.3. Údaj o akejkoľvek potrebe okamžitej lekárskej starostlivosti a osobitného ošetrenia Ošetrenie: Žiadny ODDIEL 5: Protipožiarne opatrenia 5.1. Hasiace prostriedky Vhodné hasiace prostriedky:

3 Voda s prísadou AFFF (činidlo tvoriace film) pena Zabráňte vniknutiu odpadových vôd do kanalizácie alebo vodných ciest. Hasiace prostriedky, ktoré sa nesmú použiť: voda Vodný sprej alebo vodná hmla 5.2. Osobitné ohrozenia vyplývajúce z látky alebo zo zmesi Nevdychujte výbušné plyny ani spaliny. Horenie spôsobuje ťažký dym Rady pre požiarnikov Používajte vhodné dýchacie prístroje. Zachytávajte vodu z hasenia samostatne. Nesmie sa vylievať do kanalizácie. Premiestnite nepoškodené nádoby z miesta priameho zásahu, ak sa to dá urobiť bezpečným spôsobom. ODDIEL 6: Opatrenia pri náhodnom uvoľnení 6.1. Osobné bezpečnostné opatrenia, ochranné vybavenie a núdzové postupy Noste osobné ochranné prostriedky. Premiestnite osoby do bezpečia. Pozrite si ochranné opatrenia v bodoch 7 a Bezpečnostné opatrenia pre životné prostredie Nedovoľte vniknutiu do pôdy a pod pôdu. Nedovoľte vniknutiu do povrchových ani podzemných vôd. Kontaminovanú vodu zachytávajte a zlikvidujte. V prípade úniku plynu alebo vniknutia do vodných tokov, pôdy alebo kanalizácie informujte zodpovedné orgány. Vhodný materiál na zachytávanie: absorpčný materiál, organický, piesok 6.3. Metódy a materiál na zabránenie šíreniu a vyčistenie Umyte veľkým množstvom vody Odkaz na iné oddiely Pozrite si aj časť 8 a 13 ODDIEL 7: Zaobchádzanie a skladovanie 7.1. Bezpečnostné opatrenia na bezpečné zaobchádzanie Predchádzajte kontaktu s pokožkou a očami, vdýchnutiu výparov a hmly. Pozrite si aj časť 8, kde sú odporúčané ochranné prostriedky. Splošni nasveti za poklicno higieno: Pri práci s výrobkom nejedzte a nepite.

4 7.2. Podmienky bezpečného skladovania vrátane akejkoľvek nekompatibility Medzi 5 a 35 C v plnom a uzavretom originálnom balení. Potraviny, nápoje a krmivo uložte mimo dosahu účinku. Nekompatibilné látky: Žiadna. Opatrenia miestnosti: Miestnosti vhodne vetrané Špecifické konečné použitie, resp. použitia Žiadne mimoriadne ODDIEL 8: Kontroly expozície/osobná ochrana 8.1. Kontrolné parametre Talc - CAS: Typ OEL: MAK-TMW - TWA(8h): 2 mg/m3 - Typ OEL: ACGIH - TWA(8h): 2 mg/m3 Titanium dioxide - CAS: Typ OEL: ACGIH - TWA(8h): 10 mg/m3 - Typ OEL: 12 - TWA: 10 mg/m3 - Typ OEL: MAK-KZW - STEL(15 min): 10 mg/m3 - Typ OEL: MAK-TMW - TWA(8h): 5 mg/m3 - Typ OEL: 05 - TWA(8h): 0.3 mg/m3 - STEL(15 min): 2.4 mg/m3 - Typ OEL: 12 - TWA(8h): 308 mg/m3, 50 ppm - Typ OEL: EÚ - TWA(8h): 308 mg/m3, 50 ppm - Typ OEL: ACGIH - TWA(8h): 100 ppm - STEL: 150 ppm silane, dichlorodimethyl-, reaction prodcuts with silica - CAS: Typ OEL: 12 - TWA(8h): 5 mg/m3 - Typ OEL: 12 - TWA(8h): 10 mg/m3 Silicon dioxide - CAS: Typ OEL: 12 - TWA(8h): 5 mg/m3 - Typ OEL: 12 - TWA(8h): 10 mg/m3 - Typ OEL: AGW - TWA: 4 mg/m3 - Typ OEL: MAK-TMW - TWA(8h): 4 mg/m3 Limitné hodnoty expozície DNEL Titanium dioxide - CAS: Odborný pracovník: Silicon dioxide - CAS: Odborný pracovník: Frekvencia: Krátkodobá, lokálne účinky Odborný pracovník: Frekvencia: Dlhodobá, lokálne účinky Limitné hodnoty expozície PNEC Titanium dioxide - CAS: Cieľ: Morská voda - Hodnota: 1 mg/l Cieľ: Sedimenty v morskej vode - Hodnota: 100 mg/kg Cieľ: Sladká voda - Hodnota: mg/l Cieľ: Sladkovodné sedimenty - Hodnota: 1000 mg/kg 8.2. Kontroly expozície Ochrana očí: Pred každou manipuláciou je potrebné nosiť ochranné okuliare v súlade s normou NF EN166. Ochrana pokožky: V prípade nebezpečenstva postriekania noste chemický ochranný odev (typ 6) v súlade s normou NF EN13034, aby ste predišli akémukoľvek kontaktu s pokožkou.

5 Noste chemický ochranný odev proti pevným chemikáliám, vzduchom prenášaným časticiam (typ 5) v súlade s normou NF EN , aby ste sa vyhli kontaktu s pokožkou. Ochrana rúk: Používajte vhodné ochranné rukavice odolné voči chemickým látkam v súlade s NF EN374. Ochrana dýchania: Filtre na filtráciu plynov a pary (kombinované filtre) podľa NF EN14387: A2. Filter pevných častíc podľa NF EN143: P3. Plno-/Pol-/štvrťtvárové masky (DIN EN 136/140). Tepelné nebezpečenstvá: Žiadny Kontroly expozície prostredia: Odporúča sa použiť všetky dostupné prostriedky na prevenciu a kontrolu expozície v súlade s platnými požiadavkami. Použite vhodné prostriedky na udržiavanie suspendovaných prašných hladín pod hranicami vystavenia. Vhodné technické kontroly: Žiadny ODDIEL 9: Fyzikálne a chemické vlastnosti 9.1. Informácie o základných fyzikálnych a chemických vlastnostiach Vzhľad a farba: Pach: kvapalina Ľahký zápach Prach pachu: ph: Bod tavenia / mrazenia: 0 C Počiatočný bod varu a rozsah varu: 100 C Zápalnosť tuhých látok/plynov: Horná/spodná hranica zápalnosti alebo výbušnosti: Hustota pár: Bod vzplanutia: PE> 93 C Rýchlosť vyparovania: Tlak pary: Relatívna hustota: >1 Rozpustnosť vo vode: Roypustnosť v oleji: Deliaci koeficient (n-oktanol/voda): Teplota samozapálenia: Teplota rozkladu: Viskozita: Výbušné vlastnosti: Okysličovacie vlastnosti: 9.2. Iné informácie Miešateľnosť: Rozpustnosť v tukoch: Vodivosť: Charakteristické vlastnosti skupín látok

6 ODDIEL 10: Stabilita a reaktivita Reaktivita Stabilné za bežných podmienok Chemická stabilita Stabilné za bežných podmienok Možnosť nebezpečných reakcií Pri vysokých teplotách môže zmes uvoľňovať nebezpečné rozkladné produkty Podmienky, ktorým sa treba vyhnúť Plameň a horúce povrchy gél Akumulácia elektrostatických nábojov zahrievanie teplo Nekompatibilné materiály kyseliny Oxidačné činidlá báza kovy Nebezpečné produkty rozkladu Oxidy uhlíka ODDIEL 11: Toxikologické informácie Informácie o toxikologických účinkoch Toxikologické informácie o výrobku: Toxikologické informácie o hlavných látkach nájdených vo výrobku: a) akútna toxicita: Skúška: LD50 - Spôsob podania: Orálne - Druhy: Potkan = 5135 mg/kg Skúška: LD50 - Spôsob podania: Pokožka - Druhy: Králik = 9510 mg/kg Skúška: LC50 - Spôsob podania: Inhalačná para - Druhy: Potkan = mg/l b) poleptanie kože/podráždenie kože: Skúška: Dráždivý pre pokožku - Spôsob podania: Pokožka - Druhy: Králik Negatívne - Zdroj: OCDE 404

7 c) vážne poškodenie očí/podráždenie očí: Skúška: Dráždivý pre oko Pozitívne d) respiračná alebo kožná senzibilizácia: Skúška: Senzibilizujúci pokožku Skúška: Senzibilizujúci pokožku - Druhy: HUMAIN Negatívne e) mutagenita zárodočných buniek: Skúška: Genotoxický Negatívne silane, dichlorodimethyl-, reaction prodcuts with silica - CAS: a) akútna toxicita: Skúška: LC50 - Spôsob podania: Orálne - Druhy: Potkan > 5000 mg/kg Skúška: LC50 - Spôsob podania: Vdýchnutie - Druhy: Potkan > mg/l - Trvanie: 4h Silicon dioxide - CAS: a) akútna toxicita: Skúška: LD50 - Spôsob podania: Orálne - Druhy: Potkan > 5000 mg/kg Skúška: LD50 - Spôsob podania: Pokožka - Druhy: Králik > 6000 mg/kg Skúška: LC0 - Spôsob podania: Vdýchnutie - Druhy: Potkan > mg/m3 - Trvanie: 4h e) mutagenita zárodočných buniek: Skúška: Mutagénny Negatívne g) reprodukčná toxicita: Skúška: NOAEL - Spôsob podania: Orálne - Druhy: Potkan = 1350 mg/kg - Trvanie: 24h i) toxicita pre špecifický cieľový orgán (STOT) - opakovaná expozícia: Skúška: NOAEL - Spôsob podania: Orálne - Druhy: Potkan = 9000 mg/kg - Trvanie: 24h Skúška: NOAEL - Spôsob podania: Vdýchnutie - Druhy: Potkan = 1 mg/m3 Ak nie je špecifikované ináč, nižšie uvedené údaje požadované v súlade s Nariadením (EÚ)2015/830, sa považujú za údaje, ktoré nie sú známe.: a) akútna toxicita; b) poleptanie kože/podráždenie kože; c) vážne poškodenie očí/podráždenie očí; d) respiračná alebo kožná senzibilizácia; e) mutagenita zárodočných buniek; f) karcinogenita; g) reprodukčná toxicita; h) toxicita pre špecifický cieľový orgán (STOT) - jednorazová expozícia; i) toxicita pre špecifický cieľový orgán (STOT) - opakovaná expozícia; j) aspiračná nebezpečnosť. ODDIEL 12: Ekologické informácie Toxicita Používať s ohľadom na správne pracovné zvyklosti, nevypúšťať výrobok do prostredia. a) Akútna toxicita vo vodnom prostredí: Sledovaný parameter: LC50 Ryba = mg/l - Trvanie h: 96 Sledovaný parameter: EC50 Daphnia = 1919 mg/l - Trvanie h: 48 Sledovaný parameter: EC50 Algae > 969 mg/l - Trvanie h: 72 - Poznámky: OCDEE 201 b) Chronická toxicita vo vodnom prostredí: Sledovaný parameter: NOEC Daphnia = 0.5 mg/l - Trvanie h: 504 silane, dichlorodimethyl-, reaction prodcuts with silica - CAS: a) Akútna toxicita vo vodnom prostredí: Sledovaný parameter: LC50 Ryba > mg/l - Trvanie h: 96 Sledovaný parameter: EC50 Daphnia > mg/l - Trvanie h: 24 Sledovaný parameter: CI Algae > mg/l - Trvanie h: 72 Silicon dioxide - CAS: a) Akútna toxicita vo vodnom prostredí: Sledovaný parameter: LC50 Ryba > mg/l - Trvanie h: 96 c) Bakteriálna toxicita: Sledovaný parameter: EC50 Daphnia > mg/l - Trvanie h: 24

8 12.2. Perzistencia a degradovateľnosť Biodegradibilita: Rýchlo degradabilné - Trvanie h: 28days - %: 96 - Poznámky: OCDE 301F Bioakumulačný potenciál Nie je bioakumulatívne Mobilita v pôde Mobilný - Skúška: Koc Výsledky posúdenia PBT a vpvb Látky vpvb: Žiadna - Látky PBT: Žiadna Iné nepriaznivé účinky Žiadny ODDIEL 13: Opatrenia pri zneškodňovaní Metódy spracovania odpadu Pokiaľ je to možné opäť využiť. Jednať podľa platných miestnych a štátnych smerníc. kódy odpadov (rozhodnutie 2001/573/CE, smernice 2006/12/CEE, smernice 94/31/CEE o nebezpečných odpadoch) : * odpadové farby a laky obsahujúce organické rozpúšťadlá alebo iné nebezpečné látky * obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok alebo kontaminované nebezpečnými látkami Ďalšie informácie o likvidácii: Nesplachujte do kanalizácie, vody alebo prírody. ODDIEL 14: Informácie o doprave Číslo OSN Náklad nie je bezpečný v súlade s normou o doprave Správne expedičné označenie OSN Trieda, resp. triedy nebezpečnosti pre dopravu Obalová skupina

9 14.5. Nebezpečnosť pre životné prostredie ADR-Škodlivé pre životné prostredie podľa: IMDG-Marine pollutant: No Nie Osobitné bezpečnostné opatrenia pre užívateľa Doprava hromadného nákladu podľa prílohy II k dohovoru MARPOL a Kódexu IBC ODDIEL 15: Regulačné informácie Nariadenia/právne predpisy špecifické pre látku alebo zmes v oblasti bezpečnosti, zdravia a životného prostredia Smernica 98/24/ES (Ochrana zdravia a bezpečnosti pracovníkov pred rizikami súvisiacimi s chemickými faktormi pri práci) Smernica 2000/39/ES (Prípustné hodnoty vystavenia pri práci) Nariadenie (ES) č. 1907/2006 (REACH) Nariadenie (ES) č. 1272/2008 (Klas., balenie a označovanie) Nariadenie (ES) č. 790/2009 (1. prispôsobenie technickému a vedeckému pokroku) a (EÚ) č. 758/2013 Nariadenie (EÚ) 2015/830 Nariadenie (EÚ) č. 286/2011 (2. prispôsobenie technickému a vedeckému pokroku) Nariadenie (EÚ) č. 618/2012 (3. prispôsobenie technickému a vedeckému pokroku) Nariadenie (EÚ) č. 487/2013 (4. prispôsobenie technickému a vedeckému pokroku) Nariadenie (EÚ) č. 944/2013 (5. prispôsobenie technickému a vedeckému pokroku) Nariadenie (EÚ) č. 605/2014 (6. prispôsobenie technickému a vedeckému pokroku) Nariadenie (EÚ) č. 2015/1221 (7. prispôsobenie technickému a vedeckému pokroku) Nariadenie (EÚ) č. 2016/918 (8. prispôsobenie technickému a vedeckému pokroku) Nariadenie (EÚ) č. 2016/1179 (9. prispôsobenie technickému a vedeckému pokroku) Nariadenie (EÚ) č. 2017/776 (10. prispôsobenie technickému a vedeckému pokroku) Nariadenie (EÚ) č. 2018/699 (11. prispôsobenie technickému a vedeckému pokroku) Obmedzenia vzťahujúce sa na výrobok alebo obsiahnuté látky podľa prílohy XVII nariadenia (ES) č. 1907/2006 (REACH) a následných úprav: EWR1505 Bez obmedzenia. EWR1506 Bez obmedzenia. Prchavé organické zlúčeniny - POZ = g/l Prchavé CMR látky = 0.00 % Halogenované POZ s R-vetou R40 = 0.00 % Organický uhlík - C = 0.00 Pri aplikácií viď odkazy, ktoré sú uvedené v nasl. normách: Smernice 2012/18/EÚ (Seveso III) D.P.R. 250/89 (Štítkovanie saponátov). Smernica 2004/42/ES (prchavých organických zlúčenín) Ustanovenia týkajúce sa smernice 2012/18/EÚ (Seveso III) Kategória Seveso III podľa Prílohy 1, časti 1 NA Hodnotenie chemickej bezpečnosti Nebolo urobené žiadne hodnotenie chemickej bezpečnosti pre zmesi

10 ODDIEL 16: Iné informácie Pozmenené odstavce k zrovnaniu predošlých revízií. ODDIEL 1: Identifikácia látky/zmesi a spoločnosti/podniku ODDIEL 2: Identifikácia nebezpečnosti ODDIEL 3: Zloženie/informácie o zložkách ODDIEL 7: Zaobchádzanie a skladovanie ODDIEL 8: Kontroly expozície/osobná ochrana ODDIEL 11: Toxikologické informácie ODDIEL 12: Ekologické informácie ODDIEL 13: Opatrenia pri zneškodňovaní ODDIEL 15: Regulačné informácie ODDIEL 16: Iné informácie Tento dokument pripravila osoba, ktorá absolvovala príslušné školenie Hlavné bibliografické zdroje: ECDIN - Databáza o vlastnostiach a vplyvu chemických látok na životné prostredie - Spoločné výskumné centrum, Komisia Európskych komunit. SAX: NEBEZPEČNÉ VLASTNOSTI PRIEMYSELNÝCH MATERIÁLOV - 8 edícia - Van Nostrand Reinold Informácie v ňom obsiahnuté sa zakladajú na našich skúsenostiach k zhora uvedenému dátumu. Týkajú sa len uvedeného výrobku a nedávajú záruku na zvláštne kvality. Uživateľ si musí overiť vhodnosť a úplnosť týchto informácií v súvislosti s špecifickým zamýšľaním užitia výrobku. Tento list vynuluje a nahradzuje všetky predchádzajúce vydania. ADR: Európska dohoda o cestnej preprave nebezpečných vecí. ATE: Odhad akútnej toxicity ATEmix: Odhad akútnej toxicity (Zmesi) CAS: Databáza chemických látok (divízia Americkej chemickej spoločnosti). CLP: Klasifikácia, označovanie, balenie. DNEL: Odvodená úroveň bez nepriaznivých účinkov. EINECS: Európsky zoznam existujúcich komerčných chemických látok. GefStoffVO: Nariadenie o nebezpečných látkach, Nemecko. GHS: Globálny harmonizovaný systém klasifikácie a označovania chemických látok. IATA: Medzinárodné združenie leteckých dopravcov. IATA-DGR: Nariadenie o nebezpečnom tovare vydané "Medzinárodným združením leteckých dopravcov" (IATA). ICAO: Medzinárodná organizácia civilného letectva. ICAO-TI: Technické pokyny vydané "Medzinárodnou organizáciou civilného letectva" (ICAO). IMDG: Medzinárodný námorný kódex o nebezpečných veciach. INCI: Medzinárodné názvoslovie kozmetických zložiek. KSt: Výbušný koeficient. LC50: Smrteľná koncentrácia, pre 50 percent testovaného obyvateľstva. LD50: Smrteľná dávka, pre 50 percent testovaného obyvateľstva. PNEC: Predpokladaná koncentrácia bez účinku. RID: Nariadenie o medzinárodnej preprave nebezpečných tovarov po železnici. STEL: Limit krátkodobého vystavenia. STOT: Špecifická orgánová toxicita. TLV: Hodnota prahového limitu. TWA: Časovo vážený priemer WGK: Nemecká trieda nebezpečenstva pre vodu.