M AGISTRAT HLAVNÉHO MESTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVY

Veľkosť: px
Začať zobrazovať zo stránky:

Download "M AGISTRAT HLAVNÉHO MESTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVY"

Prepis

1 M AGISTRAT HLAVNÉHO MESTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVY Materiál na rokovanie Mestskej rady hlavného mesta SR Bratislavy dňa Informácia o riadnej individnálnej účtovnej závierke za rok 2019 a návrhn na rozdelenie ziskn z hospodárenia spoločnosti za rok 2019, ktoré bndú prerokované a schvaľované na riadnom valnom zhrom aždeni obchodnej spoločnosti K SP, s.r.o. Predkladateľ: M ateriál obsahnie: Ing. arch. M atúš Vallo, v. r. prim átor Zodpovedný: Mgr. Ctibor Košťál, v. r. riaditeľ m agistrátu Návrh uznesenia Dôvodová správa Materiály, ktoré budú prerokované a schvaľované na riadnom valnom zhromaždeni spoločnosti KSP, s.r.o. Stanovisko oddelenia rozpočtovej politiky a revizie výdavkov Spracovateľ: JUDr. Veronika Ľahká, v. r. referát výkonu m ajetkových práv mesta Mgr. Zuzana Trubiniová, v. r. referát výkonu m ajetkových práv mesta jún 2020

2 Kód uzn: NÁVRH UZNESEN IA M estská rada hlavného m esta SR Bratislavy po prerokovaní materiálu odporúča Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta SR Bratislavv zobrať na vedomie informáciu materiáloch, ktoré budú prerokované a schvaľované na riadnom valnom zhromaždeni obchodnej spoločnosti KSP, s.r.o., so šidlom Vajnorská ulica 135, Bratislava, IČO: : 1. R iadna individuálna účtovná závierka obchodnej spoločnosti KSP, s.r.o. za rok Návrh spoločnosti na rozdelenie zisku z hospodárenia obchodnej spoločnosti KSP, s.r.o. za rok 2019

3 D ôvodová správa Obchodná spoločnosť KSP, s.r.o., so sídlom Vajnorská ulica 135, Bratislava, ICO: (ďalej aj KSP alebo spoločnosť ), ktorej jediným spoločníkom je hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava, pripravuje riadne valné zhromaždenie spoločnosti, na ktorom bude schvaľovaná riadna individuálna účtovná závierka spoločnosti KSP, s.r.o. za rok 2019 a návrh na naloženie s výsledkom hospodárenia spoločnosti za rok Za rok 2019 vykázala spoločnosť KSP, s.r.o. hospodársky výsledok (po zdanení) - zisk vo výške ,90 Eur. Po preskúmaní riadnej individuálnej účtovnej závierky za rok 2019 konatelia a dozorná rada spoločnosti navrhli naloženie s výsledkom hospodárenia za rok 2019 v sume ,90 Eur nasledovne: - prídel do rezervného ťondu 4 310,85 Eur - dotácia do sociálneho ťondu 1 500,00 Eur - prídel do ťondu rozvoja spoločnosti ,05 Eur - podiel na zisku konateľom spoločnosti 7 500,00 Eur - podiel na zisku členom dozornej ra d y ,00 Eur Podiel na zisku jediného spoločníka sa nenavrhuje vyplatiť. Nezávislý audítor v rámci svojej správy k účtovnej závierke spoločnosti za rok 2019 uviedol, že účtovná závierka poskytuje pravdivý a verný obraz finančnej situácie spoločnosti k 31. decembru 2019 a výsledku jej hospodárenia za rok končiaci sa k tomuto dátumu. Materiály, ktoré budú prerokované na riadnom valnom zhromaždeni spoločnosti KSP, s.r.o., sa predkladajú na rokovanie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy v súlade s ustanovením 17 ods. 4 a 5 Všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 18/2011 z 15. decembra 2011 o zásadách hospodárenia s majetkom hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, ktoré podrobnejšie upravuje výkon práv vyplývajúcich z vlastníctva cenných papierov a majetkových podielov v obchodných spoločnostiach. V prípade, že hlavné mesto vlastni cenné papiere, majetkové podiely alebo vklady v právnických osobách, vykonáva práva vyplývajúce z ich vlastníctva za hlavné mesto primátor hlavného mesta samostatne, pokiaľ nie je v tomto nariadení ustanovené inak. N a výkon práv hlavného mesta sa v zmysle 17 ods. 5 pism. a) VZN č. 18/2011 vyžaduje predchádzajúce prerokovanie mestským zastupiteľstvom okrem iného aj v prípade schvaľovania riadnej individuálnej účtovnej závierky a rozhodnutia o rozdelení zisku alebo úhrade strát.

4 KSP, s.r.o.. Vajnorská 135, Bratislava Materiál na zasadnutie riadneho valného zhromaždenia v roku 2020 r r RIADNA INDIVIDUÁLNA UCTOVNA ZAVIERKA ZAROK 2019 spoločnosti K S P, s.r.o., Vajnorská 135, Bratislava Predkladatelia: Mgr. Peter Cabrnc \ Ing. Milan Kresáč ŕ Bratislava, marec 2020

5 Návrh uznesenia: Valné zhromaždenie schvaľuje Riadnu individuálnu účtovnú závierku za rok 2019 spoločnosti KSP s.r.o. Vajnorská 135, Bratislava V zložem': Výnosy spolu Náklady spolu Hospodársky výsledok Eur Eur Eur bez pripomienok s nasledovnými pripomienkami Hlasovanie : Z a:.'...% P ro ti: % Zdržal sa...%

6 Cast' A Plnenie plánu hospodárenia za rok 2019 T a b u tk a č. 1 Výsledky hospodárenia za rok 2019 U kazovateľ Plán na rok 2019 / E u r / Skutoč. za rok 2019 / Eur / % p i n c n S a / E u r / V ýnosy spolu ,5 I.l. Tržby spolu ,21 l. l. l Tržby za nájom ,0; L.1.2. T iib y za predaj energií ,9i z toho : - elektrina ,8 - v o d a ,8 1 plyn , - teplo , T Ostatné výnosy a služby ,2 - finančné výnosy o s ta t n é v ý n o s y / z m lu v n é p o k u ty, ú to k y z o m e š k a n ia a in é / ,1 - o s ta t n é s lu ž b y / p a r k o v a c ie s lu ž b y, Uk. a o d v o z k o m. a tr ie d e n é h o o d p a d u a in é / , N ák lad y spolu ,4 H ospodárska správne náklady ( r.js J ,1 OJ S p o treb a m ateriálu , m a te r iá l H SN , m a te r iá l a r e á l , Spotreba energie , vodné a stočné a zrážková voda i ,4 21 -p ly n ,r 7.3 O pravy a údržba / v zm ysle schváleného plánu o p rá v a 22 'idržby na ro k / I ,4 23 Dprava fasády obj. č. 20 od Bojnickej ul Oprava m iestností v o b j,. o i ,6 25 Oprava elektroinštalácie a vým ena svietidiel v obj Oprava areálových komunikácií ,0 27 Prečistenie a frézovanie areálovej kanalizácie ,0 28 Vým ena svietidiel na verejnom osvetlení 0 0 0,0 29 Oprava N N zariadenie - vým ena deónov Oprava plynových kotlov Ostatné opravy a práce súvisiace s prevádzkou areálu ,4 32 1Rezerva na riešenie havarijných stavov , C estovn é , R eprezen tačn é , S lu žb y , o d voz odpadu / triedeného / , m arketing , pevná linka a m obilné telefóny / vrátane internetu / 170C 1 64S 97, služby správcu PC siete 2 30C 2 15: 93, strážna služba 30 80( , audit 2 55t , odborné prehliadky vyhradených technických zariadení/ elektrické, plynové a tlakové zdvíhacie zariadenia, hasiaciace prístroje, hydranty a iné / , ostatné služby /služby BO Z, sprostredkovanie, PO, deratizácia a in é ) ,4

7 Ukazovateľ Plán na rok 2019 Skutoč. za rok 2019 yó plncsrria p.č. / E ur / / E u r / / E u r Z 'M ()70 O sobné náklady , 2 45 t171 M zdové náldady S>, mzdové náklady zamestnanci ! , konatelia + dozorná rada! , Sociálne zabezpečenie/ odvody do poisťovní - VZP, SP a iné , Sociálne náldady , tvorba sociálneho fondu ] 1 0 0, stravné lístky ( 55% ) , náhrada za nemoc 1 350l , pitný režim , ochranné pracovné pomôoky+ lek. prehliadky , odchodné Poplatky ( r.57+ SS-i-S9+ 63) , Cestná daň , Daň z nehnuteľnosti , Ostatné dane a poplatky ( not. a súd. p o p i.) ,0 60 z toho notárske a súdne poplatky l 5 1,3 61 poplatky za odvoz a lik. kom. odpadu i zmluvné pokuty a penále Ostatné finančné náklady 7 610l , poplatky banke S10 43S 86, poistenie 7 000l , úroky lool 0, O dpisy dlh. hmot. a nehm. M ajetku D , Ostat, náldady na hospod. činnosť , rozdiel neuplatnenej DPH , spotrebná daň z energií , ostat, prevádzkové náklady d F inančné a m ajetkové vysporiadanie loool ,2 73 V ý n o sy spolu ,5 74 N áldady spolu ,4 75 H ospodársky výsledok ( r. 1 - r. 13 ) ,5

8 Komentár k výsledkom hospodárenia za rok 2019 spoločnosti KSP, s.r.o. Bratislava Časť B Hospodárenie v roku Plán hospodárenia spoločnosti KSP, s.r.o. Bratislava na rok 2019 bol schválený konateľmi dňa a prerokovaný s dozornou radou dňa a následne s novovymenovanou dozornou radou Hospodársky plán spoločnosti na rok 2019 nadväzuje na doterajšie hospodárenie spoločnosti KSP, s. r. o Bratislava v rokoch a zahŕňa v sebe aj niektoré nové faktory, ktoré ovplyvňujú príslušné hodnoty vo výnosovej i nákladovej časti. Výsledky hospodárenia spoločnosti KSP s.r.o. v roku 2019 sú premietnuté do účtovnej závierky za hospodársky rok 2019 podľa stavu k Tvorí ju tabuľková časť s komentárom, výkaz účtovná závierka a poznámlcy. Tieto sú spracované v zmysle platných účtovných predpisov na príslušných formulároch. Na účtovnú závierku bol vykonaný audit audítorskou spoločnosťou Ekobilanz s.r.o. Bratislava, pri Suchom mlyne č. 2. y zmysle platnej legislatívy nepodlieha spoločnosť KSP, s.r.o. povinnému auditu. II. Komentár plán skutočnosť I Vvnosv ( r.č. 1 tabč. 1 ) Eur Eur Výnosy KSP, s.r.o, za rok 2019 tvoria tržby za nájom, poskytované služby a ostatné služby dosiahnuté z nasledovných činností: Rozhodujúcou výnosovou položkou sú tržby za nájom. Je to hlavná činnosť spoločnosti KSP s.r.o.. plán skutočnosť Tržby za nájom ( r.č. 3, tab. č. 1 ) Eur Eur Ročný plán v položke tržby za nájom za rok 2019 spoločnosť splnila na 101,0 %. V porovnaní s rovnakým obdobím rolcu 2018 v roku 2019 nastalo zvýšenie o cca 41 tis. Eur. K nárastu výnosov v roku 2019 prispela skutočnosť, že nastalo oživenie trhu s nehnuteľnosťami a za odchádzajúcich nájomcov sa podarilo nájsť iných za cenu terajšej cenovej úrovni. N a konci roka 2019 mala spoločnosť KSP s.r.o. s nájomníkmi uzatvorených 84 aktívnych nájomných zmlúv, pričom v priebehu roka ukončilo nájom spolu 17 spoločností. Spoločnosť KSP, s.r.o. ich nahradila novými nájomcami v počte 12. plán skutočnosť Tržby za predaj energií( r.č.4 tab.č. 1) Eur Eur Štruktúra tržieb za energie je nasledovná tržby zapredaj elektriny /včítane odvodu do JF / z toho : o dodávka elektriny Eur o distribúcia elektriny Eur o odvod do jadrového fondu Eur o verejné osvetlerňe E u r tržby za rozúčtovanie vodného, stočného a zrážkovej vody Eur Eur

9 - tržby za odvedenie dažďovej vody E u r tržby za predaj plynu E u r tržby za predaj tepla ,-E u r Skutočná výška tržieb za energie v roku 2019 je vyššia oproti ročnému plánu o cca 4,5 tis. Eur. V tržbách za vodné, stočné, zrážkovú a dažďová vodu spolu bolo plnenie plánu ealizované na 103,8 %. Predaj energií a médií je priamo ovplyvňovaný zložením nájomcov a tiež poveternostným i vplyvmi. Vlastnú spotrebu si nájomcovia regulujú podľa svojich reálnych potrieb, čo má priamy vplyv na spotrebu energií vôbec. plán skutočnosť 1.2. Ostatné výnosy a služby ( r.č. 9 tab. č. 1 ) Eur Eur finančné výnosy ( r. č. 10) 60.-Eur mínus Eur «ostatné finančné výnosy 150,-Eur / odmena banky za objem finančných prostriedkov na účte a in é/ «nedaňové úroky z termínovaných vkladov / TV / mínus Eur ( zrušenie rezervy na zmluvnú úrokovú sadzbu na TV z minulých rokov) ostatné výnosy ( poplatky, penále ) Eur E ur (r. č. 11) iné mimoriadne výnosy Eur. Ide o vymáhanie škody cez exekútora Eur, uplatnenie odvedenej časti DPH voči finančnej správe DU 760,- Eur a iné 17 Eur zmluvné pokuty a úroky z omeškanie 40,- Eur predaj vyradeného majetku 100,- Eur refaktúrované náklady Eur ( ide náklady za drobné stavebné úpravy fakturované voči nájomníkovi Bekwoodcote, s.r.o. vo výške 1 930,.- Eur a za oprava vstupnej parkovacej rampy voči nájomníkovi THT vo výšku 214 E u predaj šrotu Eur» náhrada od poisťovne v celkovej sume Eur z titulu uplatnenia škody na majetku pri plnení poistného plnenia. Ide o náhradu vynaložených nákladov na opravu poškodených stojanov výjazdového a vjazdového terminálu ( náraz cudzieho motorového vozidla) náhrada za poškodené identifikačné karty používané na prejazd vozidiel cez hlavný vjazd do areálu vo výške 117,- Eur «poplatok od spoločnosti BOAT a.s. za používanie vodomernej šachty v sume Eur. plán skutočnosť ostatné služby ( poštové a park. služby...) Eur Eur ( r.č. 12.) tržby za parkovné Eur tržby za preberanie a rozdelenie listových zásielok Eur tržby za odvoz komunálneho a triedeného odpadu spolu Eur. Ide o refaktm'ované náklady voči nájomníkom, ktorí nemajú zmluvne zabezpečený odvoz a likvidáciu odpadu samostatnou zmluvou. Tieto služby poskytuje spoločnosť KSP, s.r.o. iné služby v celkovej sume Eur. Ide o refakturáciu nákladov, z titulu rozboru vody pre spoločnosť BOAT a.s. (170.- Eur ), provízia od spol VNET za sprostredkovanie užívateľov komunikačných sietí v areáli Vajnorská 135 ( Eur )

10 náklady skutočnosť I I. Náldady ŕ r.č. 13 tabč.l) Eur Eur Náklady v priebehu roka 2019 boli vynakladané vecne, adresne, účelne a v súlade sa schváleným plánom hospodárenia spoločnosti na rok Vývoj skutočných náldadov bol pravidelne sledovaný a vyhodnocovaný podľa jednotlivých nákladových položiek. ( viď. tab.č. 1 ) pián skutočnosť 0.1) Spotreba materiálu ( r.č. 16 ) Eur ,- Eur 1.1. materiál-hospodárske a správne náklady E ur 1.2. materiál- údržba areálu Eur V položke 1.1 ( r.č. 16 ) ide o nákup - kancelárskeho papiera a kancelárskych potrieb, náplní do tlačiarní, obalov na spisy, nákup odbornej literatúry a drobný hmotný majetok do kancelárií v súvislosti s presťahovaním administratívy spoločnosti KSP do zrekonštruovaných priestorov v objekte 02 na 1. poschodí ( najmä kancelárske stoličky, zariadenie do kancelárie, PC, výmena monitorov ) V položke 1.2. ( r.č. 17) Ide o materiál spotrebovaný v súvislosti s prevádzkou a údržbou areálu, pričom práce vykonávali pracovníci spoločnosti KSP, s.r.o. V uvedenej položke je zahrnutý materiál a to najmä : zámočnícky a klampiarsky materiál Eur Elektroinštalačný materiál -f elektromery Eur Stavebný materiál a náterové hmoty 1 073,- Eur e Materiál pre automatizovaný parkovací systém APS a parkovanie / tabuľky na označ. miest na parkovanie v ozidiel, lístky do parkov, stojanov, karty / Eur čistiace a hygienické potreby Eur vodoinštalačný materiál 106.-Eur PHM - / osobný automobil FABIA / 225.-Eur a PHM - pre pohon strojov a zariadení malej mechanizácie 8 5 2,-Eur drobný hmot. majetok evidovaný v OE dhm ( miešačka, mobil, telefón - prevádzka, dovybavenie hasiacimi prístrojmi, kuchynská linica a chladnička do priestorov pre údržbu,...) Eur 9 ostatný spotrebovaný materiál ( náradie, spotrebný materiál a iný nešpecifikovaný materiál) Eur plán skutočnosť 0.2) Spotreba energie ( r. č. 18 tab. č. 1 ) Eur Eur 2.1. elektrická energia spolu / vrátane odvodu do JE) Eur - dodávka elektriny Eur - distribúcia elelctriny Eur - odvod do jadrového fondu Eur 2.2. vodné stočné a zrážková voda Eur

11 skutočnosť 2.3. plyn spolu Eur - dodávka plynu Eur - distribúcia plynu ,-Eur - odber plynu dodaný na výrobu tepla do kotolní Eur plán skutočnosť 0.3) Opravy a údržba ( r. č. 22 tab. č. 1 ), Eur Eur Plánované opravy : Oprava fasády obj. č.20 od Bojnickej Oprava miestností v obj. č. 02 Oprava elektroinštalácie a výmena svietidiel v obj. č.ol Oprava areálových komunikácií Prečistenie a frézovanie areálovej kanalizácie Výmena svietidiel na verejnom osvetlení Oprava NN zariadení - výmena deónov Oprava plynových kotlov O.- Eur Eur 0,- Eur O.-Eur O.- Eur O.- Eur O.- Eur Eur «Ostatné opravy a údržba súvisiace s prevádzkou areálu Eur V tejto položke ide najmä o - výmena vstupných dverí v obj. č Eur - oprava priestorov v obj. č,23 pre nového nájomníka 843,- Eur - oprava priestorov v obj pre nového nájomníka 950,- Eur - súhrrmé opravy na spevnenej ploche 605,- Eur / servopohon, brány,.../ - oprava svietidiel a priestorov v obj č Em - oprava žalúzií v obj. č ,- Eur - opravy strojov zariadení a malej mechanizácie Eur - opravy svietidiel v obj. č ,- Eur - oprava priestorov v obj č. 16 kúrenia pre spol. Euroheat 227,- Eur - iné opravy v celkovej sume 2 995,- Eur / opravy verejného osvetlenia, EPS a iné... / e Rezerva na riešenie havarijných stavov spolu Eur Predmetné náklady vznikli z titulu opravy - havarijná oprava strechy pre objekt Eur - havárie úniku vody - diagnostika poruchy Eur - oprava kotla v kotolni K4 a K Eur - oprava parkovacej rampy 428,- Eur - havarijná oprava strechy obj. č Eur 0.4. Cestovné (r. č. 33 tab. č. 1), plán skutočnosť Cestovné v rámci mesta Bratislavy 400.-Eur E u r

12 plán skutočnosť 0.5 R e p r e z e n t a č n é ( r. č. 34 ) Eur Eur V tejto položke sú zahnuté náldady na použitie reprezentačného fondu, občerstvenie a pod. plán skutočnosť 0.6) S 1 u ž b y ( r.č. 35 ) Eur Eur V tejto položke sú zahrnuté náklady na odvoz netriedeného odpadu, marketing, telefóne služby, služby správcu siete, strážna služba, odborné prelrliadky vyhradených technických zariadení, audit a ostatné nešpecifikované služby. - v položke ostatné služby ( r.č,43 ) Eur náklady holi vynaložené nasledovne: o sprostredkovanie nájmu pre 2 nájomníkov / Vegana Sales a Bekwoodcote/ Eur o služby BOZP apo Eur o deratizácia 843,-Eur o likvidácia netriedeného odpadu po opravách obj. 02, 23, a 2 6 / odvoz drobné stavebného odpadu,... / Eur, o služby advokátskej kane. konzidtáciepri uzatváraní 2 400,- Eur o nahlasovanie údajov z inteligent, meračov elektriny 22 91,- Eur o ochrana osobných údajov a zálohovanie dát Eur o geodetické práce - zameranie odstavnej plochy ,-E ur o balík podpory - iíčt. program OMEGA na r Eur o licencia ESET - antivírusová ochrana dát 192.-Eur o Skolenie, odborná literatúra E u r o lokalizácia poruchy kábla na verejnom osvetlení 344.-Eur o iné / poštovné služby, doprava materiálu, doména zapožičanie strojov, sprostred.. stráv, lístkov.../ 6 468,-Eur / ide o služby ako inzercia - pracovná ponuka, informácie o priestoroch na prenájom uverejnených v adresári firiem, rozhor vody, zapožičanie malej mechanizácie, sprostredkovanie stravných lístkov, doprava materiálu, webhosting, poštovné a ostatné drobné služby/ plán skutočnosť 070) Osobné náldady ( r. č. 44 tab. č. 1 ), Eur Eur 071 Mzdové náklady ( r. č. 45 ta b.č.l) ,-Eur z toho : zamestnanci Eur konatelia a členovia DR Eur V roku 2019 pracovalo v spoločnosti v priemere 18 zamestnancov. Priemerný zárobok ( vypočítaný zo miezd zamestnancov bez príjmov štatutárov a členov DR ) predstavuje hodnotu 1 308,48 Eur/ mesiac/ zamestnanca

13 skutočnosť 072 Náldady na sociálne zabezpečenie ( r. č. 48) ,- Eur V tejto položlce sú zahrnuté náklady súvisiace s odvodmi do poisťovní. Výšku nákladov priamo ovplyvňuje plnenie plánu mzdových nákladov 073 Sociálne náldady ( r. č. 49) Eur Položka v sebe zahrňuje príspevok na stravovanie zamestnancov, tvorbu sociálneho fondu, náhrady za nemoc a náklady na pitný režim v letných mesiacoch a nákup ochranných osobných prostriedkov. - stravné lístky Eur - tvorha soc. Fondu / v pláne nebola dostatočne zolrfadnená reálna výška nákladov pre tvorbu SF / Eur - náhrada za nemoc 643.-Eur - pitný režim 114,-Eur - ochranné pracovné pomôcky 447,- Eur. ( najmä pracovné odevy, obuv, rukavice, čiapky, okuliare, prilby...) - odchodné( pre dvoch zamestnancov 2 042,- Eur plán skutočnosť POPLATKY(r. č. 56) Eur Eur Najväčšou položkou poplatkov je daň z nehnuteľností vo výške Eur. Hoci spoločnosť KSP, s.r.o. je mestská spoločnosť patriaca Hlavnému mestu SR Bratislave, odvádza túto daň, i keď mestská spoločnosť nepodlieha tejto daňovej povinnosti. Ďalšie poplatky a dane sú : cestná daň ( Eur ) a ostatné dane a poplatky - notárske a súdne poplatky ( Eur ), a Ostatné finančné náklady ako poplatky banke, poistenie ( ) Eur. plán skutočnosť 13) Odpisy ( r.č. 67), Eur Eur Plánované náldady v položke odpisy neboli prekročené. Pri tvorbe plánu spoločnosť KSP, s.r.o. vychádzala z nadobúdacej hodnoty odpisovaného majetku, ceny diela a odpisového plánu na rok Rozdiel medzi skutočnými odpismi a plánovanou výškou vznikol z dôvodu, nižšej hodnoty dokončených investícii, v porovnaní s plánom ( cca 8 % ), z toho vyplýva aj nižšia hodnota odpisov 14) Ostatné náldady na hospodársku činnosť ( r. č. 68 tab.č.l ) plán skutočnosť Eur Eur Štruktúru tejto nákladovej položky tvoria: neuplatnená DPH, ( E ur) spotrebná daň z energií ( Eur ) ostatné prevádzkové náklady ( E u r) Neuplatnená daň vzniká tým, že nie všetci nájomcovia sú platiteľmi DPH. Vždy na konci roku sa prepočítava hodnota koeficienta a jej absolútna hodnota.

14 15) Finančné a majetkové vysporiadanie ( r.č. 72 ta b.č.l) plán skutočnosť Eur Eur Vyššie náklady na tvorbu opravnej položky k pohľadávkam spoločnosti v porovnaní s plánom vzniklo z dôvodu potreby vytvorenia opravnej položky najmä k rizikovej pohľadávke M IKOM AN s. r. o.. I I I. Hospodársky výsledok Z porovnania výnosov a náldadov za rok 2019 vyplýva nasledovný hospodársky výsledok: ročný plán skutočnosť 2019 % z roč. plánu Výnosy Eur Eur 101,5% Náklady Eur Em 100,4 % Hospodársky výsledok : Eur Eur 114,4% Výpočet hospodárskeho výsledku Hospodárslcy výsledok pred zdanením ,- Eur Prinočítateľné položky Eur z toho : materiál 0,- Eur reprezentačné 940,- Eur e rezerva na opravnú položku k rizikovým pohľadávkam /AUTOTEAM s.r.o.,, MIKOMAN s.r.o ,- Eur» tvorba rezerv /, / časť náklady na audit 1530 Eur, náklady na energ. audit 900 Eur Náklady na mzdy a odvody viazané na termín roč. závierky za r v sume Eur/, ktoré budú vyplatené v r ,- Eur poistenie zodpovednosti za škodu 1064 Eur a ostatné nedaňové náklady Eur / nesplnenie časového limitu odpočtu spotrebnej dane za plyn zajeden mesiac a iné / 1 803,- Eur záväzky nezaplatené do konca roka / nezaplatená provízia za sprostredkovanie nájmu / ,-Eur voči spoločnosti VNET a.s. 488,- Eur rezerva na odchodné pre zamestnancov, ktorí v r.2019 dosiahli dôchodkový vek 2 042,- Eur rezerva na poistenie majetku spoločnosti voči poisťovni UNION a.s 3 0 0,-Eur

15 Odpočítateľné položky ,-_Eur z toho : neuznané rezervy v roku 2019 / II. časť nákladov na audit I 530,- Eur, vyplatená v roku 2019, náklady na mzdy a odvody viazané na termín roč. závierky za rok 2019 / 5 030,00 Eur rezerva na opravnú položku k rizikovým pohľadávkam /AUTOTEAM s.r.o., vytvorené v roku 2018/ 3 200,00 Eur záväzky nezaplatené do konca roka / nezaplatená provízia za sprostredkovanie nájmu / 680,- Eur» rozdiel o ktorý odpisy DHM daňové prevyšujú účtovné odpisy 5 081Eur Daňový záldad Eur Daň , Eur z toho: Splatná daň z príjmu 21% ,- Eur Odložená daň 5 8 5,-Eur vyplýva ; I) zo zaúčtovania odloženého daň. záväzku / z rozdielu účtovných a daňových zostatkových cien majetku / - I 850,- Eur 2a) zrušenie dočasných rozdielov z titulu pripoč. položiek k základu dane Vytvorených u oprav, položiek a rezerv v r / odož. daňový záväzok / vo výške - I 728 Eur 2b) dotvorenie dočasných rozdielov z titulu pripočítateľných položiek k základu dane vytvorených z opravných položiek a rezerv v rolcu 2019 / odlož, daň pohľadávka /v sume Eur Hospodárslcy výsledok za rok 2019 po zdanení Eur IV. Energetika Spoločnosť je držiteľom povolení na podnikanie v energetike a tepelnej energetike. Ceny za predaj energií a médií pravidelne schvaľuje pre spoločnosť Úrad pre reguláciu sieťových odvetví. Ceny sú Úradom pre reguláciu sieťových odvetví (ďalej len úradom ) schvaľované v zlo žen í: - Cena za dodávku elektriny a plynu pre zraniteľných odberateľov - malé podnilcy, - Cena za distribúciu elektriny, distribúciu plynu - Cena za dodávku a rozvod tepla Spoločnosť ako dodávateľ elektriny a plynu má vlastný cenník pre neregulovaných odberateľov elektriny a plynu a cermík pre regulovaných odberateľov kategórie malý podrdk. Spoločnosť je prevádzkovateľom nňestnej distribučnej sústavy pre elektrinu a lokálnej distribučnej siete (plyn), ktoré sú pripojené na nadradené distribučné sústavy a siete distribučných spoločností. Cenu za distribúciu elektriny preberá spoločnosť rozhodnutím úradu od prevádzkovateľa nadradenej distribučnej sústavy Západoslovenská distribučná a.s.. Každoročne rieši spoločnosť výber dodávateľa elektriny a plynu formou výberových konaní. 10

16 Elektrina Spoločnosť KSP, s.r.o. je držiteľom povolenia na podnikanie v oblasti dodávka a distribúcia elektriny č. 2006E zmena zo dňa Pre rok 2019 sa dodávateľom elektriny pre spoločnosť KSP, s.r.o., na základe výberu stala spoločnosť Energie2 a.s., Lazaretská 3a, Bratislava. Elektrina nákup 931,3 MWh - dodávka elektriny Eur - distribúcia elektriny Eur Elelctrina predaj 796,9 MWh - dodávka elektriny Eur - distribúcia elektriny Eur Elektrina na ostatnú vlastnú spotrebu 66,4 MWh Straty pri distribúcii elektriny 67,9 MWh V týchto číslach nie sú zahrnuté žiadne iné náklady okrem nálcupu. Vlastná spotreba v sebe zahrnuje náklady na spotrebovanú elektrinu prevádzky spoločnosti KSP, s.r.o., spotrebovanú elektrinu vlastnými zamestnancami pri opravách a údržbe areálu a nefakturovateľnú spotrebovanú elektrinu na straty na vedeniach a transformátore. Predaj elektriny má v sebe zahrnutú aj časť elektriny predávanej tzv. zi-aniteľným odberateľom, malým podnikom s regulovanou cenou, pričom v tomto prípade sa spoločnosť regulovaný subjekt - nemôže správať komerčne, ale musí rešpektovať cenové rozhodnutie URSO. Na zabezpečenie kvality dodávky a distribúcie elektriny konečným spotrebiteľom spoločnosť dodržiava Štandardy kvality, ktorých vyhodnotenia sú zverejňované na stránke spoločnosti. Plyn Spoločnosť KSP, s.r.o. je držiteľom povolenia na podnikanie v oblasti dodávka a distribúcia plynu č. 2006P zmena, zo dňa Pre rok 2018 sa pre spoločnosť KSP, s.r.o., na základe výberu stala dodávateľom plynu spoločnosť Elgas, k.s.. Robotnícka 2271, Považská Bystrica. plyn nákup spolu 1401 MWh E ur z toho - dodávka plynu pre odberateľov Eur - distribúcia a preprava plynu pre odberateľov E ur - plynu dodaný na výrobu tepla do kotolní Eur plyn predaj spolu 501 MWh Eur z toho - dodávka plynu pre odberateľov Eur - distribúcia a preprava plynu pre odberateľov Eur Plyn sa v areáli spoločnosti KSP, s.r.o. V 135 CENTRUM požíva na predaj odberateľom a na vlastnú výrobu tepla v kotolniach. Odberatelia používajú plyn na ohrev priestorov iníražiaričmi, prevádzku kuchyne a lakovne. Rok 2019 bol z klimatického hľadiska priemerný, dôsledkom Čoho bolo aj zníženie spotreby plynu pre kotolne a odberateľov v porovnaní s prechádzajúcim rokom. Na zabezpečenie kvality dodávky a distribúcie plynu konečným spotrebiteľom spoločnosť dodržiava Štandardy kvality, ktorých vyhodnotenia sú zverejňované na stránke spoločnosti. 11

17 Výroba a rozvod tepla Spoločnosť KSP, s.r.o. je držiteľom povolenia č. 2006T zmena, zo dňa na podnikanie v tepelnej energetike, ktoré oprávňuje spoločnosť na výrobu a rozvod te p la. Pre účely predaja tepla odberateľom má spoločnosť KSP, s.r.o. úradom schválenú m axim álnu cenu za predaj tepla. Cena tepla : variabilná zložlca 0,0495 /kw h fixná zložlca 250, /kw Skutočne vyrobené teplo za rok ,2 MWh spolu za Predaj tepla odberateľom 530,9 MWh spolu za Vlastná spotreba tepla 117,3 MWli spolu za Výroba a predaj tepla odberateľom sa realizovala v hodnote Tieto hodnoty priamo závisia od Idimatických podmienok, ktoré vplývajú na množstvo vyrobeného tepla. Súčasne s obnovou vonkajšieho plášťa budov dochádza každoročne k poklesu spotreby tepla. Vodné hospodárstvo. Spoločnosť prevádzkuje areálový rozvod vody a kanalizácie. Za užívanie týchto služieb náj omcom realizuj e rozúčtovanie náldadov za vodné a stočné z faktúr hlavného dodávateľa, B VS a.s. Z dôvodu častých porúch na areálovom rozvode vody sa v roku 2019 dokončila komplexná obnova hlavného rozvodu výmenou pôvodných liatinových potrubí. Celková spotreba vodného a stočného v areáli v roku 2019: vody spolu za ,36 6 Rozúčtované vodné a stočné nájomcom vody spolu za 8 483,35 6 Vlastná spotreba KSP s.r.o. 181 vody spolu za 336,06 6 Havárie 1060 m^ vody spolu za 1 968,95 6 Odvedenie zrážkovej vody v roku m^ vody spolu za ,69 6 Rozúčtované stočné m^ vody spolu za ,68 6 Nerozúčtované stočné 559 m^ vody spolu za 515,18 6 Nerozúčtované stočné za plochy, ktoré používa spoločnosť KSP, s.r.o. V. Investície V pláne investícii pre rok 2019 mala spoločnosť KSP akcie v celkovej výške Eur. Z uvedeného objemu je na stavebných investíciách naplánovaných Eur a na strojno - technologické investície Eur. V skutočnosti v roku 2019 bola celková sume realizovaných investícií z toho : ,-Eur 12

18 I. stavebné investície Rekonštrukcia rozvodov areál rozvodu vody II. et ,-Eur - Rekonštrukcia objektu č ,- Eur - Prekládka plynu ,-Eur Ostatné drobné stavebné investície Eur Stavebné investície spolu : ,- Eur II. Strojno- technologické investície - pojazdné lešenie 2 968,- Eur Strojno technologické investície spolu : 2 968,- Eur VI. Zásoby Spoločnosť KSP, s.r.o. k eviduje zásoby vo výške Eur Ide o nasledovné položlcy : zásoby nespotrebovaných pohonných látok v nádržiach motorových vozidiel zásoby kancelárskeho papiera karty do parkovacieho systému a iný drobný režijný materiál pre prevádzku VII. Finančná situácia Finančnú situáciu spoločnosti KSP, s.r.o. Bratislava k charakterizujú nasledovné hodnoty Finančné prostriedky skutočnosť 1. Finančné prostriedlcy spolu Eur z toho: a) disponibilné finančné prostriedky Eur - peniaze ( pokladňa, ceniny) 3 221,- Eur - peňažné prostriedky na bežnom banlcovom účte ,- Eur - sociálneho fondu Eur - na účte fondu rozvoja 100.-Eur - na účte rezervného fondu Eur b) účet kaucií a zádržného ( tieto prostriedky nie sú prostriedky spoločnosti KSP, s.r.o. Ich vlastníkom sú spoločnosti a osoby, ktoré zložili kauciu na účet spoločnosti KSP, s.r.o. alebo im boli zadržané prostriedky do doby podľa zmluvných podmienok. ) ,- Eur 13

19 Pohľadávlíy a záväzky. 1. Pohľadávky ,-Eur z toho : a. pohľadávky z neuhradených faktúr k ,-E u r pohľadávky v lehote splatnosti ,-Eur pohľadávky do 30 dní po splatnosti ,- Eur pohľadávky od dní po splatnosti 7 505,- Eur pohľadávky od dní po splatnosti 5 425,- Eur pohľadávlcy nad 90 dní po splatnosti 1497,- Eur ostatné dlhodobé pohľadávky 3 681,-E ur (z r ) b. ostatné pohľadávky / poskytnuté preddavky 1716 Eur, exekučný úrad 94,- Eur preddavky na elektrinu Eur a plyn 7079 Eur / c. daňové pohľadávky ,-E ur 3 782,- E ur Zoznam pohľadávok z neuhradených faktúr k ( príloha tabuľka č, 2 ) V slcupine pohľadávok po lehote splatnosti do 30 dní eviduje spoločnosť KSP 21 neuhradených pohľadávok v hodnote ,- Eur. od dní eviduje spoločnosť KSP 8 neuhradenú pohľadávok v hodnote 7 505,- Eur najmä od spoločnosti MIKOMAN. s r.o. vo výške 3 471, AUTOCLINIC s.r.o. vo výške Eur, BEKAS spol. s.r.o. vo výške o iné 701 Eur dní eviduje 2 pohľadávky v hodnote S 425 Eur od spoločnosti MIKOMAN s.r.o. vo výške Eur a SAFE Systems SK s.r.o. vo výške Eur. nad dní eviduje 2 pohľadávky v hodnote Eur, MIKOMAN s.r.o. vo výške Eur a iné 26 Eur k dátumu eviduje spoločnosť spolu 2 rizikové pohľadávky v celkovej hodnote Eur. z toho ; pohľadávku z roku 2017 voči Pneu - Plus v hodnote 246,- Eur. pohľadávku z roku 2018 voči spoločnosti AUTOTEAM a,s, v hodnote Eur 2. Záväzky a. Dlhodobé záväzlcv záväzky voči sociálnemu fondu odložený dqňový záväzok ostatné dlhodobé záväzky z toho : prijaté kaucie na IK Prijaté kaucie za nájom Eur Eur 7 318,-Eur Eur Eur skutočnosť ,-Eur ,- Eur 14

20 skutočnosť b. Krátkodobé záväzky Eur, záväzl(y z obchodného styku ,-Eur z toho: záväzok voči dodávateľom ,-Eur / uvedené v tabuľke č. 3 / zádržné5% voči EUROSTAV-DS ,-Eur nevyfakturované dodávky ,-Eur záväzky voči zamestnancom, konateľom a DR záväzky zo sociálneho zabezpečenia daňové záväzky voči SR z toho : daň zo závislej činnosti Eur DPH Eur cestná daň Eur ,-Eur ,-Eur ,- Eur Iné záväzlcy z toho : spotrebná daň za E ap Eur 732 Eur c. Krátkodobé rezervy Eur - zákonné rezervy ,-Eur rezeíya na nevyplatené dovolenky' Eur odvody zo soc. poistenia Eur - ostatné rezervy 9 633,-Eur e rezeíya na energ. audit a účtov, závierku Eur rezerva na odchodné Eur rezen>a na odvody do poist Eur rezerva na poist. majetku UNION 300,-Eur rezerva na vrátenie časti provízie VNET a.s Ew «rezerva na audit uč. závierky Eur rezerva na stráž, a bez. služba 06/2018/zvýš. hod. sadzieb / Eur vyššie uvedenej štruktúry záväzkov najväčšiu položku predstavujú, záväzky z obchodného styku / dodávateľské faktúry za strážnu službu, dodávky energií ( elektrina, plyn, voda ), daňové záväzky, kaucie za nájom, zádržné a iné. Faktúry od dodávateľov boli predkladané na úhradu priebežne od 1.1. do a v súčasnosti sú už v podstate uhradené, nakoľko sa týkajú hodnotiaceho obdobia k Neuhradená zostáva záväzok - poistné za majetok voči poisťovne UNION a.s. vo výške Eur, kde sme získali výhodnejšiu ponuku od poisťovne KOMUNÁLNA poisťovňa) Bratislava, 02 marca 2020 V ypracoval: Ing. Sloboda 15

21 Neuhradené pohľadávky, stav k aauika Pohľadávky Rok v lehote do do do nad Názov odberateľa Celkom splatnosti 30 dní 1 60 dní 90 dní 90 dní Rok 2017 Rok 2017 Pneu -Plus s.r.o. 24E5 24í R spolu Rok 2018 Rok 2018 AUTO TEAM SLOVAKIA s.r.o í R spolu R o k ímPress s.r.o A M IC U S s.r.o A UTO CLINIC s.r.o A R T for A R T Theaterservíce GmbHorganizačná zložka AUTO G R A N D a.s A U TO S E R V IS HAPPY s.r.o A U TO ŽERIA VY MALINA s.r.o Bekas spol s r.o j í BOAT a.s i CS CARGO Slovakia a.s X -20 f i CS JANSER spol. s r.o E L E X -N O V spol. s r.o EU R O - BUILDING a.s Euroheat SK, s.r.o Evora SK, s.r.o FEMINIA Family s.r.o FERCAM Slovakia s.r.o 697 j 697 FIT S YSTEM s.r.o František Nem ec STAVREM s.r.o

22 Neuhradené pohľadávky, stav k aouika c.z Názov odberateľa Pohľadávky Rok 1 V lehote do I do do nad Celkom I splatnosti 3 0 dní 1 60 dní 90 dní 90 dní FULLPROFl s.r.o GIA Siovakia, spol. s r.o. 61 } 61 D GRANDSTO NE s.r.o. 1 11(D I HKK M O TO s.r.o. 15'7 15'r HOIK s.r.o ' 7 GHICO s.r.o. 82^ 16[ 6o: 6- j lbea3 a.s. 6 80S 2 22C Ing. J. Zdĺmal -stroje Ing. Ľ. Hliničan S 373 Jozef Zíšek -FO KT- car s.r.o LEDLUX s.r.o Luminus s.r.o Manuvia Jobliner, s.r.o MERIS AUTO s.r.o l Mesíav spol. s r.o M IKOMAN s.r.o Paragon spol. s r.o Polyen s.r.o Popcorn Slovakia s.r.o P W S team s.r.o REM STAV spol. s r.o SAFE sytems SK s.r.o Scaserv s.r.o SK Logistic Partner s.r.o SM A R T TRADING s.r.o Soft BANK s.r.o Talianska pekáreň Bageta s.r.o TH T Slovensko s.r.o UTVIDE k.s

23 Neuhradené pohľadávky, stav k T abuľka č Pohľadávky Rok v lehote do do do nad Názov odberateľa 1 Celkom splatnosti 30 dní 60 dní 90 dní 90 dní Vaľo s.r.o Vegana Sales VNET a.s Výrobňa reklamy W oodmaster SK, s.r.o Young & Freeman Group spol. s r.o Ostatné drobné pohľadávky spolu : SUM Á R ; Pohľadávky z rokov Pohľadávky za rok POHĽADÁVKY k CELKOM

24 T abuľka č. 3 Zoznam neuhradených dodávateľských faktúr k 31, záväzky z obchodného styku P.5. Dodávateľ S u m a v E U R 1 3 KM s.r.o. - služba SBS SHIELD, spol. s r.o. - služby Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. - dodávka vody Energia 2- dodávka elektriny OLO a.s. - služba GASENERG spol. s r.o.- služba Union poisťovňa a.s. - poistenie center spol. s r.o.- materiál dbarczl, s.r.o. - služba Západoslovenská distribučná a.s.- služba SCHRACK TECHNIK s.r.o. - služba MEDlTEXspol. s r.o. -služba Ostatní dodávatelia spolu 356 Neuhradené dodávateľské faktúry s p o ly Ide o dodávateľské faktúry, ktoré majú zdaniteľné plnenie za zdaňovacie do Boli však vystavené a predkladané v termíne od do a keďže evidencia záväzkov sa robí ku koncu zdaňovacieho obdobia, t.j. k 31.12,2019, zostali v evidencii neuhradených záväzkov. V súčasnosti až na pohľadávku voči UNION poistovňa sú už všetky uhradené. Pohľadávka voči poisťovni UNION nie je uhradená z dôvodu, že spoločnosť KSP získala oveľa výhod nejšu ponuku na poistenie majetku z inej poisťovni.

25 ruzpodvl'l 1 UČ PO D UCTOVNA ZAVIERKA podnikateľov v podvojnom účtovníctve zostavená k O 1 9 Č íse ln é údaje s a zarovnávajú vpravo, o sta tn é údaje sa p íšu zľava. N ev y p ln e n é riadky s a p o n ech á v a jú p r á z d n e. Ú daje sa vypĺňajú paličkovým písmom (podľa tohto vzoru), písacím strojom alebo tlačiarňou, a to čiernou alebo tm avom od rou farbou. Á Ä B Č V É F G H í J H L M N O P Q R Š T Ú V X Ý Ž 0 Í S 9 Daňové identifikačné číslo účtovná závierka Ú čtovná jednotka M e sia c Rok , 0637 IČO SK NACE X riadna mimoriadna priebežná X malá veľká (vyznačí sa x) Z a obdobie Bezprostredne predchádzajúce obdobie od O do 12 2 O1 9 od O 1 2 O1 8 do 12 2 O1 8 Priložené súčasti účtovnej závierky X Súvaha (Úč POD 1-01) X Výkaz ziskov a strát (Úč POD 2-01) (v celých eurách) (v celých eurách) x Poznámky (Ú č POD ) (v celých eurách alebo eurocentoch) O bchodné meno (názov) účtovnej jednotky K S P s. r. o. S íd lo ú čtovnej jed n o tk y Ulica Číslo VAJNORSKÁ P SČ O bec BRATISLAVA O značenie obchodného registra a číslo zápisu obchodnej spoločnosti OKRESNÉHO SÚDU BRATISLAVAV ODDIEL ; SRO.VLOŽKA Č / B Telefónne číslo F axové číslo ová adresa SLOBODAF(o)KSPSRO. EU Z ostavená dňa: S chválen á dňa: 2 O Podpisový záznam štatutárneho orgánu účtovnej jednotky alebo člena štatutárneho orgánu účtovnej jednotky alebo podpisový záznam fyzickej osoby, ktoráje_účtovnou jednotkou: Záznamy daňového úradu L Miesto pre evid en čn é číslo Odtlačok prezentačnej pečiatky daňového úradu MF SR č /2014 V y M a č e n é z a p l i k á c i e edane S tra n a 1 J

26 nuzpoov14_2 Súvaha Ú č P 0 D O z n a č e n ie STRANA AKTIV b SPOLU MAJETOK r r r. 74 DIČ č ís lo r i a d k u C B ru tto - časť 1 K orekcia - časť 2 IČO B ežné účtovné o bdobie N etto B e z p r o s tr e d n e p re d c h á d z a jú c e ú č t o v n é o b d o b ie N e t t o N eobežný m ajetok r r r A.l. D lhodobý 03 n e h m o tn ý m ajetok s ú č e t (r, 04 až r. 10) A.I.1. Aktivované náklady na vývoj (D 12)-/072, 091A/ 04 Softvér (0 1 3 )-/0 7 3, 091A/ O ceniteľné práva (0 1 4 )-/0 7 4, 091A/ 06 Goodwill (0 1 5 )-/0 7 5, 091 A/ 07 O statný dlhodobý nehm otný m ajetok (019, 0 1 X )-/0 7 9, 07X, 091A/ O bstarávaný dlhodobý nehm otný m ajetok (0 4 1 )-/0 9 3 / 09 Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehm otný majetok (0 5 1 )-/0 9 5 A / 10 A,ll, D lhodobý hm otný m aje to k s ú č e t (r. 12 až r. 20) A.II.1. Pozem ky (0 3 1 )-/0 9 2 A / stavby (021)-/081,092A / S am o statn é hnuteľné veci a súbory hnuteľných veci (022) - /082, 092A/ MF S R č. 1B009/2014 S tra n a 2

27 p O z n a * é e n ic a UZPODv14_3 Siivaha l3č POD STRANA AKTIV b DIČ č í s l o r i a d k u B rutto - časť 1 K orekcia - časť 2 IČO B ežné ú č to v n é o b d o b te Netto ^ 40 B e z p r o s tr e d n e p re d c tiád zajú ce ú č t o v n é o b d o b ie N e t t o 3 Pestovateľské celky trvalých porastov (025) - /085, 092A/ 15 Základné sládo a ťažné zvieratá (026) - /086, 092A/ Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ O bstarávaný dlhodobý hmotriý majetok (042) - /094/ Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052)-/095A / Opravná položka k nadobudnutém u majetku (+/- 097) +/ A.lll. D lhodobý fin a n č n ý m ajetok s ú č e t (r. 22 až r. 32) 21 A.111,1, 2. Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovnýcti jednotkách (061A, 062A, 063A) - /096A/ Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách (062A) - /096A/ O statné realizovateľné cen n é papiere a podiely (063A) - /096A/ Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A) - /096A/ 25 Pôžičky v rámci podielovej táčasti okrem prepojeným účtovným jednotkám (066A) - /096A/ O statné pôžičky (087A) - /096A/ Dlhové c en n é papiere a o statn ý dlhodobý finančný majetok (065A, 069A,06XA) - /096A / 28 MF SRČ /2014 Strana 3

28 Súvaha Úč P 0 D O z n a č e n i e STRANA ak tív Č islo r i a d k u B ežné ú č to v n é o b d o b ie B rutto - časť 1 N etto 2 B e z p r o s tr e d n e p re d c h ád z a jú c e ú č t o v n é o bdobie Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A, 06XA) - f096aj K orekcia - č asť 2 N e t t o 3 IJčty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA) 10. O bstarávaný dlhodobý finančný majetok (043)-/096A / 11. Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok (053)-/095A / O bežný m ajeto k r r r, 53 + r r. 71 B.l. Z áso b y s ú č e t (r. 35 až r. 40) Materiál (112, 119, 11X) -/1 9 1, 19X/ N edokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121, 122, 12X )- /1 9 2,1 9 3, 19X1 Výrobky (1 2 3 )-/1 9 4 / Zvieratá (1 2 4 )-/1 9 5 / Tovar (1 3 2,1 3 3, 13X, 139) - /1 9 6,19X/ Poskytnuté preddavky na zásoby (314A )-/391A / D lhodobé p o h ľad áv k y s ú č e t (r r. 46 až r. 52) P ohľad áv k y z o b c h o d n é h o sty k u s ú č e t (r. 43 až r. 45) MFSRč /2014 Strana 4

29 nu 2PO D v14_5 Súvaha Úč POD 1-01 O z n a č e n ie l a. I b. I c. STRANA AKTIV b Pohľadávky z obchodného slyku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 3ÍXA)-/391Ay Pohľadávky z obchodného slyku v rámci podielovej účasti okrem poliľadôvok voči prepojoným účtovným jednotkám (311A,312A, 313A,314A 315A.31XA)-/391A' O statné pohľadávky 2 obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31X A )- /3 9 1A/ DIČ IČO lilllliillltll Č i s to r ia d k u C B ru tto - časť 1 K orekcia - časť 2 B ežn é ú č to v n é o b d o b ie N etto B e z p r o s tr e d r n e p re d c h ád z a jú c e ú č to v n é o bdobie N e t t o 3 Čistá hodnota zákazky (316 A) 46 O statné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A J-/391A / Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (351A1-/391/V Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35X A )-/391A / Pohľadávky z derivátových operácii (373A, 376A) Iné pohľadávky (335A, 336A, 33XA, 371 A, 374A, 375A, 378A )-/391A / 51 O dložená daňová pohľadávka (481A) 52 B.iii. B.iil.1. la. Ib, K rá tk o d o b é p o h ľadá v k y s ú č e t (r r. 58 až r. 65) P o h ľadáv k y z o b c h o d n é h o sty k u s ú č e t (r. 55 až r. 57) Pohľadávky z obchod ného styku voči prepojeným účtovným Jednotkám (311 A, 312A.313A, 314A, 315A, 31X A )-/391A / Pohľadávky z obchodného styku v rámci podleio vej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A,312A,313A,314A, 31SA,31XA)-;391A/ MFSRČ /2014 Strana 5

30 O z n a č e n ie a I.e. U Z P O D vl't B Súvaha Úč POD 1-01 STRANA AKTIV b O statné pohľadávky z obchodného slyku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 51XA)- /391A/ DIČ Č íslo riadku C B rutto - časť 1 K orekcia - časť 2 IČO B ežné ú č to v n é o b d o b ie N etto B e z p r o s tr e d n e p re d c h ád z a jú c e ú č to v n é obdobie N e tto č istá hodnota zákazky (316 A) 58 O statné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A )-/391A / Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným Jednotkám (351 A )-/391A/ Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A,358A, 35XA, 39BA)-/391A / Sociálne poistenie (336A )-/391A / Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 3 4 3,3 4 5, 346, 347)-/3 9 1 A / Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A) 64 Iné pohľadávky (335A,33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) -/391A / B.IV. K rátkodobý fin a n čn ý m ajeto k s ú č e t (r. 67 až r. 70) 66 B.IV.1 Krátkodobý linančný majetok v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25X A )-/291A, 29XA/ Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobé ho finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251 A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A, 29XA/ V lastné akcie a vlastné obchodné podiely (252) O bstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A )-/291A / 70 M F S R č /

31 O z n a č e n ie UZPODv14_7 Súvaha Ú č POD 1-01 STRANA AKTÍV Č islo ria d k u B ežné ú č to v n é o b d o b ie B rutto - časť 1 N etto 2 B e z p r o s tr e d n e p re d c h á d z a jú c e ú č to v n é o b d o b ie K orekcia - časť 2 N e t t o 3 B.V. F inančné účty r r, 73 i.v.i. Peniaze (211, 213, 21X) Účty v bankách (221 A, 22X, +A 261) Č aso v é ro z líšen ie s ú č e t (r. 75 až r. 78) Náklady budúcich období dlhodobé (381 A, 382A) Náklady budúcich období krátkodobé (381 A, 382A) 76 Príjmy budúcich období dlhodobé (385A) Príjmy budúcich období krátkodobé (385A) STRANA PASÍV Č islo rindhu B ežn é ú č to v n é o b d o b ie 4 B e z p ro s tre d n e p re d c h á d z a jú c e ú č to v n é o b d o b ie 5 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r r r. 141 V lastné Im an ie r, 81 + r r, 86 + r r,90 + r r r.100 A.l. Z ákladné im a n ie s ú č e t (r. 82 až r. 84} Základné imanie (411 alebo +/- 491 Zmena základného imania +/- 419 Pohľadávky z a u p ísan é vlastné im anie (/-/353) A.li. Em isné ážio (412) A.lil. O statn é k a p itá io v é fo n d y (413) A.IV. Z ák o n n é re z e rv n é fo n d y r r. 89 A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) R ezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely (417A, 421 A) MFSRČ. 1B009/2014

32 Oziiačcnio a U ZPOD vvl B Súvaha ÚčPOD 1-01 n 2012 DIČ IČO STRANA p a s ív b Eslo t] sdku C B ežné ú č to v n é o b d o b ie 4 B ezp ro stre d n e p r e d c h á d z a j ú c e ú č to v n é o b d o b i e 5 A.V. O sta tn é fondy zo zisku r, 91 + r A.V.i. Šlalutárne fondy (423, 4ZX) O statné fondy (427, 42X) A.VI. O c en o v acle rozdiely z p re c e n e n ia s ú č e t (r. 94 až r. 96) 93 A.VI.1, O cenovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (+/- 414) 1 O cenovacle rozdiely z kapitálových 2. účastín (+/- 415) A.VII. O cenovacle rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení (+/- 416) V ý sledok h o s p o d á re n ia m in u lý ch rokov r r A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 98 2, N euhradená strata minulých rokov (/-/429) 99 A.VIII. B. B.l. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r (r r. 85 -r r r r r r r r. 141) Z áväzky r r r r r, r r. 140 D lhodobé záväzky s ú č e t (r t- r. 107 až r. 117) B.I.1. i.a. 1,b, 1.C. D lhodobé z áv ä z k y z o b c h o d n é h o sty k u s ú č e t (r. 104 až r. 106) Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (321 A, 475A, 476A) Záväzkyz obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 475A, 476A) O statné záväzky z obchodného styku (321 A, 475A, 476A) Čistá hodnota zákazky (316A) O statné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám (471 A, 47XA) O statné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (471A, 47XA) , O statné dlhodobé záväzky (479A, 47XA) Dlhodobé prijaté preddavky (475A) Dlhodobé zm enky na úhradu (478A) Vydané dlhopisy (473A/-/255A) Záväzky zo so ciáln eh o fondu (472) Iné dlhodobé záväzky 10 (336A, 372A, 474A, 47XA) D lhodobé záväzky z derivátových operáci 11 (373A.377A) 11E 11E 15, O d lo žen ý d aň o v ý záv äzo k (4 8 1 A ) 11' q p ŕ irnna/onizi