U z n e s e n i e č. 1/2019

Veľkosť: px
Začať zobrazovať zo stránky:

Download "U z n e s e n i e č. 1/2019"

Prepis

1 č. 1/2019 a) s c h v a ľ u j e v zmysle zákona NR SR č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov úpravu rozpočtu nasledovne: Rozpočtové opatrenie č. 1/2019 Rozpočtové opatrenie obce a ZŠ s MŠ: Príjmová časť obce Pč EK Zdro j Popis Suma Podielové dane ,00 Príjmy spolu ,00 Výdavková časť ZŠ s MŠ Pč EK Zdro Popis Suma j g MŠ-energie-vl.príjem , f ŠJ-energie-vl.príjem , f ŠJ-vodné, stočné-vlast. príjem + 290, f ŠJ-poštovné,telefón-vl.príjem + 620, f ŠJ-prev.stroje,prístr.,zar.-vl.príjem + 160, f ŠJ-všeobecný materiál-vlast.príjem + 730, f ŠJ-pracovné odevy-vl.príjem + 0, f ŠJ-všeobecné služby-vlast. príjem , f ŠJ-prídel do SF-vl.príjem + 350, f ŠJ-doh.mimo prac.pomeru-vl.príjem + 0, f ŠJ-nemocenské dávky-vl.príjem + 10, g ŠKD-príspevok do RF-vl.príjem , g ŠKD-energie-vl.príjem + 500, g ŠKD-všeobecný mat-vl.príjem + 250, g ŠKD-knihy, učeb.pom-vl.príjem + 150, g ŠKD-všeobecné služby-vl.príjem + 350, g ŠKD-prídel do sociálneho fondu-vl.príj , g ŠKD-nemocenské dávky-vl.príjem + 50, j ZŠ-zbery-všeobecný mat.-vl.príjem + 200, f Potraviny -žiaci,učitelia, dôch ,00 Výdavky spolu ,00

2 b) berie na vedomie 1) rozpočtové opatrenie starostky č.1/2018 Príjmová časť Pč EK Zdroj Popis Suma Daň z pozemkov + 3, Daň zo stavieb + 1, Poplatok za komunálne odpady + 602, Príjem z prenajatých pozemkov + 245, Príjem z prenajatých budov - SZS + 0, Príjem za výherné hracie prístroje + 636, Transfer zo ŠR - Aktivačná činnosť + 0, Transfer zo ŠR - Životné prostredie + 4, Zostatok prostr. z min. rokov - fond opráv + 987,00 Príjmy spolu ,15 Výdavková časť Pč EK Zdroj Popis Suma Garáže odmena CO skladníka + 21, Životné prostredie plat + 4, Mórinca poistné + 14, Kamerový systém technika + 10, b.j. údržba z fondu opráv + 204, x6b.j. údržba z fondu opráv + 477, b.j. údržba z fondu opráv + 833, Garáže stravnovanie - stravné lístky + 30, Zastupiteľstvo odmeny + 10, Mórinca odmena učiteľ + 600, Dôchodcovia transfer na stravné + 14, Náhrada za nemoc + 60, Úroky z dlhodobého úveru 4b.j. + 22,40 Výdavky spolu ,24

3 2) rozpočtové opatrenie ZŠ s MŠ pre originálne kompetencie: Výdavková časť Pč EK Zdroj Názov rozpočtu Suma MŠ-tarifné platy , MŠ-poistné do ostatných ZP + 200, MŠ-nemocenské poistenie + 51, MŠ-dôchodkové poistenie + 431, MŠ-úrazové poistenie + 100, MŠ-príspevok do RF + 424, MŠ-cestovné + 133, MŠ-poštovné,telefón + 22, MŠ-všeobecný materiál + 423, MŠ-stravovanie zamestnancov , MŠ-prídel do sociálneho fondu + 214, MŠ-poistné do VšZP - 934, MŠ-príspevok do FZ - 154, MŠ-energie-elektrina,plyn , MŠ-prev.stroje,prístr.,zar , MŠ-pracovné odevy, obuv a prac.pom. - 50, MŠ-benzín do kosačky - 30, MŠ-údržba budov,priestorov-ihrisko - 73, MŠ-nemocenské dávky - 231, ŠKD-poistné do VšZP - 106, ŠKD-dôchodkové poistenie + 445, ŠKD-príspevok do RF - 339, ŠJ-ost.os.vyr.-odchodné + 861, ŠJ-dôchodkové poistenie-nižšie sekund.vzdel , ŠJ-energie-nižšie sekund. vzdel , ŠJ-príplatky-nižšie sekund.vzdel , ŠJ-poistné do VšZP-nižšie sekund. vzdel , ŠJ-poistné do ost. ZP-nižšie sekund. vzdel , ŠJ-nemocenské poist.-nižšie sekund.vzdel , ŠJ-úrazové poist.-nižšie sekund. vzdel. - 73, ŠJ-príspevok do FZ-nižšie sekund.vzdel. - 40, ŠJ-príspevok do RF-nižšie sekund.vzdel. - 4,00 Spolu 0,00

4 3) rozpočtové opatrenie ZŠ s MŠ pre prenesené kompetencie: Výdavková časť Pč EK Zdroj Názov rozpočtu Suma ZŠ-poistné do VsZP , ZŠ-cestovné náhrady - 30, ZŠ-energie , ZŠ-vodné, stočné - 540, ZŠ-poplatky banke - 14, ZŠ-knihy,časopisy,uč.pomôcky + 393, ZŠ-benzín do kosačky + 17, ZŠ-údržba strojov,prístrojov + 174, ZŠ-tarifný plat-niž.sek.vzdel , ZŠ-dôchodkové poist.-niž.sek.vzdel , ZŠ-úrazové poist.-niž.sek.vzdel , ZŠ-príspevok do FZ-niž.sek.vzdel. + 49, ZŠ-príspevok do RF-niž.sek.vzdel , ZŠ-výpočt.technika-niž.sek.vzdel , ZŠ-vybavenie prev.priest.-niž.sek.vzdel , ZŠ-všeobecné služby-niž.sek.vzdel , ZŠ-prídel do SF-niž.sek.vzdel , ZŠ-dohody mimo prac.pomeru-niž.sek.vzdel. + 22, ZŠ-nemocenské dávky-niž.sek.vzdel , ZŠ-energie-niž.sek.vzdel , ZŠ-vodné, stočné-niž.sek.vzdel , ZŠ-vzdel.poukazy-tar.platy , ZŠ-vzdel.poukazy-vyb.prev.priest , ZŠ-vzdel.poukazy-všeobecný materiál + 4, MŠ-tarifné platy-účelové prostr , MŠ-prev.stroje-účelové prostr , MŠ-všeob.mater.-účelové prostr , MŠ-knihy,uč.pomôcky-účel. prostr , MŠ-všeob.služby-účel.prostr , ZŠ-deti zo soc.znev.prostr.-všeobecný materiál + 23, ZŠ-deti zo soc.znev.prostr.-učeb.pomôcky - 150, ZŠ-deti zo soc.znev.prostr.-všeob.služby + 127, ZŠ-poist do ost. ZP-asist.učiteľa + 39, ZŠ-nemoc.poist.-asist.učiteľa + 8, ZŠ-dôch.poist.-asist.učiteľa - 50, ZŠ-úraz.poist.-asist.učiteľa + 10, ZŠ-prísp. do FZ-asist.učiteľa - 60, ZŠ-prísp. do RF-asist.učiteľa + 53, AC1 ZŠ-Asist.uč.ESF-nemoc.poist. + 3, AC1 ZŠ-Asist.uč.ESF-úrazové poist. - 9, AC1 ZŠ-Asist.uč.ESF-prísp.do FZ - 3, AC1 ZŠ-Asist.uč.ESF-prísp.do RF + 9, AC2 ZŠ-Asist.uč.ESF-úrazové poist. - 1,00

5 AC2 ZŠ-Asist.uč.ESF-prísp. do FZ - 2, AC2 ZŠ-Asist.uč.ESF-poist.do RF + 3, f ŠJ-energie-vl.príjem , f ŠJ-vodné-vl.príjem - 617, f ŠJ-poštovné,telefon-vl.príjem + 121, f ŠJ-prev.str.,prístr.-vl.príjem , f ŠJ-všeobecný mat.-vl.príjem + 92, f ŠJ-prac.odevy-vl.príjem - 50, f ŠJ-všeobecné služby-vl.príjem + 117, f ŠJ-prídel do SF-vl.príjem + 53, g MŠ-energie-vl.príjem - 532, g MŠ-všeob. služby-vl.príjem + 532, g ŠKD-prísp.do RF-vl.príj , g ŠKD-energie-vl.príjem - 365, g ŠKD-všeob.služ-vl.príjem - 117, g ŠKD-nemocenské dávky-vl.príjem + 117, g ŠKD-knihy,uč.pom.-vl.príjem - 50, g ŠKD-prídel do SF-vl.príjem + 70,00 Spolu 0,00

6 č. 2/2019 b e r i e n a v e d o m i e vymenovanie poslankyne Ing. Andrey Gyepes za zástupcu starostky obce na volebné obdobie

7 č. 3/2019 s c h v a ľ u j e pridelenie 1-izbového bytu č. 8 v 9-bytovom dome na ul. Hlavná žiadateľovi Vojtechovi Kóňovi s rodinou.

8 č. 4/2019 s c h v a ľ u j e zámer previesť majetok obce a spôsob prevodu majetku obce, a to pozemku - parcela registra C parc.č. 398/7, orná pôda o výmere 284 m2, zapísaná na LV 3662, k.ú. Veľký Kýr vo výlučnom vlastníctve obce Veľký Kýr formou kúpnej zmluvy podľa 9a ods.8 písm. e) zák. č. 138/1991 Zb. v znení neskorších predpisov za kúpnu cenu vo výške 1,00 /m2 kupujúcej Katarína Kántorová, rod. Šranková, nar , trvale bytom Družstevná 842/4, Vráble do jej výlučného vlastníctva. Zdôvodnenie osobitného zreteľa parcela registra C parc.č. 398/7 sa nachádza v bezprostrednom susedstve pozemku parc.č. 398/5, zapísaného na LV 4077, k.ú. Veľký Kýr, ktorého výlučným vlastníkom je kupujúca Katarína Kántorová. Vyššie uvedená parcela bola právnymi predchodcami manžela kupujúcej a následne kupujúcou a jej rodinou dlhodobo užívaná. Počet všetkých poslancov: 11 Počet prítomných poslancov: 10 Za: 10 Proti: 0 Zdržali sa: 0

9 č. 5/2019 s c h v a ľ u j e zámer previesť majetok obce a spôsob prevodu majetku obce, a to - parcela registra C parc.č. 1932/3, záhrada o výmere 862 m2, zapísaná na LV 1, k.ú. Veľký Kýr vo výlučnom vlastníctve obce Veľký Kýr formou kúpnej zmluvy podľa 9a ods.8 písm.e) zák.č. 138/1991 Zb. v znení neskorších predpisov za kúpnu cenu vo výške 1,00 /m2 kupujúcim Ladislav Veres, rod. Veres, nar a manželka Mária Veresová, rod. Žitná, nar , obaja trvale bytom Mlynská 895/33, Veľký Kýr do ich bezpodielového spoluvlastníctva manželov v celosti (spoluvlastnícky podiel 1/1). Zdôvodnenie osobitného zreteľa parcela registra C parc.č. 1932/3 je kupujúcimi dlhodobo užívaná ako záhrada, nachádza sa bezprostredne za parcelami registra C parc.č. 1932/2, 1932/12, 1932/7 a stavbou rodinného domu so súp.č. 895 (zapísané na LV 98, k.ú. Veľký Kýr v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov Veresových) a je s uvedenými parcelami oplotená. Prevodom sa zosúlaďuje užívací a právny stav. Počet všetkých poslancov: 11 Počet prítomných poslancov: 10 Za: 10 Proti: 0 Zdržali sa: 0

10 č. 6/2019 s c h v a ľ u j e zámer previesť majetok obce a spôsob prevodu majetku obce, a to - diel 1 o výmere 17 m2, geometrickým plánom č /2018, úradne overeným pod č. 1520/18 odčlenený z parcely registra C parc.č 495/2, zastavaná plocha a nádvorie o výmere m2, zapísanej na LV 1, k.ú. Veľký Kýr vo výlučnom vlastníctve obce Veľký Kýr formou kúpnej zmluvy podľa 9a ods.8 písm.e) zák.č. 138/1991 Zb. v znení neskorších predpisov za kúpnu cenu vo výške 1,00 /m2 kupujúcim Ladislav Száraz, rod. Száraz, nar a manželka Alžbeta Szárazová, rod. Kurčová, nar , obaja trvale bytom Apátska 169/41, Veľký Kýr do ich bezpodielového spoluvlastníctva manželov v celosti (spoluvlastnícky podiel 1/1). Zdôvodnenie osobitného zreteľa diel 1 o výmere 17 m2 podľa geometrického plánu č /2018, úradne overeného pod č. 1520/18 tvorí časť dvora (predzáhradku), a to parcely registra C parc.č. 386/1, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 492 m2. Zostávajúca časť dvora a stavba rodinného domu sú zapísané na LV 3441, k.ú. Veľký Kýr v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov Szárazových a sú s dielom 1 oplotené. Prevodom sa zosúlaďuje užívací a právny stav. Počet všetkých poslancov: 11 Počet prítomných poslancov: 10 Za: 10 Proti: 0 Zdržali sa: 0

11 č. 7/2019 s c h v a ľ u j e 1.) schvaľuje zámer podania žiadosti o poskytnutie NFP k projektu Vypracovanie nízkouhlíkovej stratégie v obci Veľký Kýr v zmysle výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku, kód výzvy OPKZP-PO4-SC , prioritná os 4. Energeticky efektívne nízkouhlíkové hospodárstvo vo všetkých sektoroch, investičná priorita 4.4 Podpora nízkouhlíkových stratégií pre všetky typy území, najmä pre mestské oblasti, vrátane podpory udržateľnej multimodálnej mestskej mobility a adaptačných opatrení, ktorých cieľom je zmiernenie zmeny klímy Zníženie spotreby energie pri prevádzke verejných budov. 2.) schvaľuje spolufinancovanie projektu vo výške 5 % z oprávnených výdavkov vo výške 775 eur s DPH v zmysle výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku, kód výzvy OPKZP-PO4-SC , prioritná os 4. Energeticky efektívne nízkouhlíkové hospodárstvo vo všetkých sektoroch, investičná priorita 4.4 Podpora nízkouhlíkových stratégií pre všetky typy území, najmä pre mestské oblasti, vrátane podpory udržateľnej multimodálnej mestskej mobility a adaptačných opatrení, ktorých cieľom je zmiernenie zmeny klímy Zníženie spotreby energie pri prevádzke verejných budov. 3.) berie na vedomie nevyhnutnosť realizácie aktivít potrebných k príprave projektu a podaniu žiadosti, ktoré sú v zmysle výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku, kód výzvy OPKZP-PO4-SC neoprávneným výdavkom, a to: konzultačná činnosť, vypracovanie žiadosti a verejné obstarávanie. 4.) poveruje starostku obce na právne úkony na zabezpečenie všetkých činností smerujúcich k podaniu žiadosti o NFP k výzve na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku, kód výzvy OPKZP-PO4-SC , prioritná os 4. Energeticky efektívne nízkouhlíkové hospodárstvo vo všetkých sektoroch, investičná priorita 4.4 Podpora nízkouhlíkových stratégií pre všetky typy území, najmä pre mestské oblasti, vrátane podpory udržateľnej multimodálnej mestskej mobility a adaptačných opatrení, ktorých cieľom je zmiernenie zmeny klímy Zníženie spotreby energie pri prevádzke verejných budov.