R O Z H O D N U T I E

Veľkosť: px
Začať zobrazovať zo stránky:

Download "R O Z H O D N U T I E"

Prepis

1 ÚRAD PRE REGULÁCIU SIEŤOVÝCH ODVETVÍ Bajkalská 27, P. O. BOX 12, Bratislava 27 R O Z H O D N U T I E Číslo: 0068/2017/E Bratislava Číslo spisu: BA Úrad pre reguláciu sieťových odvetví ako orgán príslušný na konanie podľa 9 ods. 1 písm. b) prvého bodu a 9 ods. 1 písm. c) prvého bodu v spojení s 5 ods. 7 písm. c) zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach vo veci rozhodnutia o cene za elektrinu vyrobenú z domáceho uhlia r o z h o d o l podľa 14 ods. 11 a 12 zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v spojení s 10 vyhlášky Úradu pre reguláciu sieťových odvetví ktorou sa ustanovuje cenová regulácia v elektroenergetike a niektoré podmienky vykonávania regulovaných činností v elektroenergetike z vlastného podnetu tak, že pre regulovaný subjekt Slovenské elektrárne, a.s., Mlynské nivy 47, Bratislava, IČO u r č u j e na obdobie od 1. januára 2017 do 31. decembra 2021 pevnú cenu za výrobu elektriny z domáceho uhlia (CVHZ2017) vo výške eur, a to do objemu určeného rozhodnutím Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky o uložení povinnosti vo všeobecnom hospodárskom záujme pre výrobcu elektriny Slovenské elektrárne, a.s. Uvedená cena je bez dane z pridanej hodnoty. Odôvodnenie: Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ďalej len úrad ) začal z vlastného podnetu cenové konanie vo veci určenia ceny za elektrinu vyrobenú z domáceho uhlia na rok 2017, o čom upovedomil regulovaný subjekt listom č /2016/BA zo dňa Dôvodom na začatie konania z podnetu úradu je skutočnosť, že výroba elektriny z domáceho uhlia na základe rozhodnutia Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky (ďalej len ministerstvo ) o uložení povinnosti vo všeobecnom hospodárskom záujme podlieha cenovej regulácii a zároveň cenové konanie začaté na návrh regulovaného subjektu Slovenské elektrárne, a.s., Mlynské nivy 47, Bratislava, IČO (ďalej len regulovaný subjekt ) bolo zastavené rozhodnutím úradu č. 0001/2017/E-ZK zo dňa (číslo spisu BA), pretože regulovaný subjekt v určenej lehote neodstránil nedostatky návrhu ceny. Podľa 14 ods. 1 zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon č. 250/2012 Z. z. ) konanie o cenovej regulácii (ďalej

2 len cenové konanie ) začína doručením návrhu ceny tovaru a s ním súvisiacich regulovaných činností a podmienok ich uplatnenia (ďalej len návrh ceny ) regulovaným subjektom úradu alebo z podnetu úradu. Úrad v cenovom konaní vychádzal z a) rozhodnutia č. 0001/2017/E-ZK zo dňa , spis č BA, b) rozhodnutí ministerstva vo všeobecnom hospodárskom záujme, c) informácií známych mu z úradnej činnosti. Ministerstvo vo všeobecnom hospodárskom záujme a z dôvodu bezpečnosti dodávok elektriny uložilo rozhodnutím č. 23/2015 z 2. septembra 2015 regulovanému subjektu Slovenské elektrárne, a.s. počnúc dňom 1. januára 2017 tieto povinnosti: a) vyrábať elektrinu z domáceho uhlia od roku 2017 až do roku 2030 v objeme GWh ročne a dodávať elektrinu vyrobenú z domáceho uhlia od roku 2017 až do roku 2030 v objeme GWh ročne, b) dodržať podiel vyrobenej elektriny z domáceho uhlia vo výške najviac 15% na celkovej domácej spotrebe elektriny na vymedzenom území v jednotlivých rokoch; v termíne do 30 kalendárnych dní po skončení po skončení kalendárneho roka informovať Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky a prevádzkovateľa prenosovej sústavy o objeme vyrobenej elektriny z domáceho uhlia v predchádzajúcom roku, c) dodržať cenu za predaj elektriny vyrobenej z domáceho uhlia určenej Úradom pre reguláciu sieťových odvetví v súlade s 11 zákona č. 250/2012 Z. z., d) zabezpečiť od roku 2017 až do roku 2030 poskytovanie podporných služieb potrebných na zabezpečenie prevádzkovej spoľahlivosti elektrizačnej sústavy v zariadeniach na výrovu elektriny z domáceho uhlia na vymedzenom území Slovenskej republiky, konkrétne sekundárnu reguláciu výkonu a frekvencie v objeme 10 MW hodinového výkonu ročne po dobu celého príslušného roku, e) v prípade poskytovania podpornej služby sekundárnej regulácie výkonu zo zariadení na výrobu elektriny z domáceho uhlia uplatňovať ceny rovné váženému priemeru cien akceptovaných ponúk na poskytovanie sekundárnej regulácie výkonu a frekvencie na základe výsledkov ročného výberového konania na príslušný rok, ktoré bude zverejnené na webovom sídle prevádzkovateľa prenosovej sústavy. Ministerstvo súčasne uložilo: - rozhodnutím č. 24/2015 z 2. septembra 2015 prevádzkovateľovi prenosovej sústavy spoločnosti Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s. počnúc dňom 1. januára 2017 tieto povinnosti: a) zabezpečiť prednostný prístup a prednostný prenos elektriny vyrobenej z domáceho uhlia na vymedzenom území na základe rozhodnutia Ministerstva hospodárstva SR vo všeobecnom hospodárskom záujme, b) sledovať podiel vyrobenej elektriny z domáceho uhlia na základe rozhodnutia Ministerstva hospodárstva SR vo všeobecnom hospodárskom záujme na celkovej domácej spotrebe elektriny na vymedzenom území v jednotlivých rokoch, c) obstarať od roku 2017 až do roku 2030 od výrobcu elektriny, ktorý v v roku predchádzajúcemu príslušnému roku vyrobil viac ako 10 TWh elektriny, podporné služby potrebné na zabezpečenie prevádzkovej spoľahlivosti elektrizačnej sústavy zo zariadení na výrobu elektriny z domáceho hnedého uhlia na vymedzenom území Slovenskej republiky, konkrétne sekundárnu reguláciu výkonu a frekvencie ročne v objeme 10 MW hodinového výkonu po dobu celého príslušného roka, d) pri obstaraní podporných služieb podľa písmena c) uhradiť výrobcovi elektriny cenu, ktorá je 2

3 rovná váženému priemeru ceny za poskytovanie disponibility príslušnej podpornej služby na základe výsledku ročného výberového konania na príslušný rok, ktoré bude zverejnené na webovom sídle prevádzkovateľa prenosovej sústavy, e) pri obstaraní podporných služieb podľa písmena c) predložiť Úradu pre reguláciu sieťových odvetví na schválenie podklady na stanovenie ceny za poskytovanie disponibility podporných služieb podľa písmena d) v termíne každoročne do 31. decembra roku predchádzajúcemu roku plnenia povinností podľa písmena c) tohto rozhodnutia, f) v termíne do 60 kalendárnych dní po skončení kalendárneho roka informovať Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky o plnení povinností podľa písmen b), c) a d). - rozhodnutiami č. 29/2015, 31/2015, 33/2015 zo dňa 5. októbra 2015 prevádzkovateľom distribučných sústav - spoločnostiam Západoslovenská distribučná, a.s., Stredoslovenská energetika Distribúcia, a.s. a Východoslovenská distribučná, a.s. počnúc dňom 1. januára 2017 povinnosť: - zabezpečiť prednostný prístup a prednostnú distribúciu elektriny vyrobenej z domáceho uhlia na časti vymedzeného územia na základe rozhodnutia Ministerstva hospodárstva SR vo všeobecnom hospodárskom záujme, - rozhodnutiami č. 30/2015, 32/2015, 34/2015 zo dňa 5. októbra 2015 spoločnostiam ZSE Energia, a.s., Stredoslovenská energetika, a.s. a Východoslovenská energetika a.s. počnúc dňom 1. januára 2017 povinnosť: prednostne dodávať elektrinu vyrobenú z domáceho uhlia v objeme: ZSE Energia, a.s. 639 GWh Stredoslovenská energetika, a.s. 439 GWh Východoslovenská energetika a.s. 272 GWh z celkového objemu elektriny dodanej koncovým odberateľom na časti vymedzeného územia na základe rozhodnutí Ministerstva hospodárstva SR vo všeobecnom hospodárskom záujme. Úrad listom č /2016/BA zo dňa vyzval regulovaný subjekt v lehote piatich dní odo dňa doručenia výzvy v súlade so zásadou súčinnosti, zásadou materiálnej pravdy v spojení s 32 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov na predloženie nasledovných podkladov: 1. cenu hnedého uhlia vypočítaná ako súčin hodnoty množstva hnedého uhlia do objemu vyrobenej elektriny určeného rozhodnutím ministerstva hospodárstva o uložení povinnosti vo všeobecnom hospodárskom záujme pri dodržaní projektovanej účinnosti výroby na technologickom zariadení výrobcu elektriny a priemeru cien hnedého uhlia za predchádzajúcich 12 mesiacov (parameter CHUt) podľa 10 ods. 6 písm. a) vyhlášky Úradu pre reguláciu sieťových odvetví ktorou sa ustanovuje cenová regulácia v elektroenergetike a niektoré podmienky vykonávania regulovaných činností v elektroenergetike (ďalej len vyhláška č. 260/2016 Z. z. ), 2. odpisy majetku uvedené k 31. decembru 2015 na základe životnosti majetku využívaného na regulovanú činnosť podľa prílohy č. 1 tabuľky č. 2 a reálnej životnosti aktív predstavujúcu skutočnú dobu prevádzky (parameter O2015) podľa 10 ods. 6 písm. d) bod 3. vyhlášky 3. mzdové náklady obsluhy zariadení súvisiacich výhradne s výrobou elektriny z domáceho uhlia (parameter Mt) podľa 10 ods. 6 písm. d) bod 5. vyhlášky 4. ekonomicky oprávnené plánované náklady na nákup emisných kvót (parameter NEK,t) podľa 10 ods. 6 písm. d) bod 6. vyhlášky 5. hodnotu majetku využívaného na výrobu elektriny z domáceho uhlia vypočítaná k 31. decembru 2015 (parameter RAB2015) podľa 10 ods. 6 písm. d) bod 1. vyhlášky 3

4 6. množstvo elektriny v GWh, ktoré výrobca elektriny z domáceho uhlia dodáva do sústavy do objemu určeného rozhodnutím ministerstva hospodárstva o uložení povinnosti vo všeobecnom hospodárskom záujme (parameter OVHZ) podľa 10 ods. 6 písm. k) vyhlášky 7. podporné služby vo forme sekundárnej regulácie frekvencie a výkonu počas celého roka do rozsahu určeného rozhodnutím ministerstva hospodárstva o uložení povinnosti vo všeobecnom hospodárskom záujme poskytované výrobcom elektriny z domáceho uhlia (parameter OPPS) podľa 10 ods. 6 písm. l) vyhlášky 8. cenu za podpornú službu podľa cenového rozhodnutia (parameter CPSt) podľa 10 ods. 6 písm. g) vyhlášky č. 260/2016 Z. z. Regulovaný subjekt listom č. SE/2016/ doručeným úradu dňa a zaevidovaným pod č /2016/E poskytol údaje k bodom č. 6, 7 a 8: 1. Bod 6 množstvo elektriny vyrobené z domáceho uhlia a dodané do sústavy, hodnota uvedená v rozhodnutí MH SR č. 23/2015 zo dňa 2. septembra 2015 OVHZ GWh, 2. Bod 7 podporné služby vo forme sekundárnej regulácie frekvencie OPPS... MW hodín, 3. Bod 8 cena za podpornú službu CPS /MW/h. K údajom uvedeným vo výzve v bodoch 1 až 5 regulovaný subjekt uviedol: Údaje uvedené v bodoch 1 až 5 (cena hnedého uhlia, odpisy majetku, mzdové náklady, plánované náklady na nákup emisných kvót a hodnotu majetku) sú zahrnuté v kompletnej kalkulácii nákladov potrebných na výrobu elektriny z domáceho uhlia, ktorá bola URSO zaslaná dňa 31.augusta 2016 v cenovom návrhu za výrobu elektriny z domáceho uhlia. V tomto návrhu bola zaslaná aj hodnota korekcie za rok Pri určení ceny za výrobu elektriny z domáceho uhlia na rok 2017 boli použité tieto parametre: a. OVHZ množstvo elektriny v GWh, ktoré výrobca elektriny z domáceho uhlia dodáva do sústavy do objemu určeného rozhodnutím ministerstva hospodárstva o uložení povinnosti vo všeobecnom hospodárskom záujme vo výške 1350 GWh, b. CE2017 aritmetický priemer denných cien oficiálneho kurzového lístka zverejneného burzou PXE (POWER EXCHANGE CENTRAL EUROPE) na jej webovom sídle, produktu F PXE SK BL Cal-t Settlement price v eurách na jednotku množstva elektriny za obdobie od 1. júla roku t-2 do 30. júna roku t-1 vo výške 28,9934 /MWh, c. kzce vo výške..., d. OPPS podporné služby vo forme sekundárnej regulácie frekvencie a výkonu počas celého roka do rozsahu určeného rozhodnutím ministerstva hospodárstva o uložení povinnosti vo všeobecnom hospodárskom záujme poskytované výrobcom elektriny z domáceho uhlia vo výške 10 MW, e. CPS2017 cena za podpornú službu podľa cenového rozhodnutia vo výške... /MW/hod, f. KZCPS vo výške..., g. Náklady na nákup domáceho uhlia spolu s nákladmi prevádzky, ktoré v sebe zahŕňajú odpisy majetku, mzdové náklady, náklady na nákup emisných kvót a primeraný zisk vo výške... eur. 4

5 Regulovaný subjekt požiadal úrad prostredníctvom elektronickej pošty dňa o nazretie do spisu v predmetnej veci. Úrad požiadavke regulovaného subjektu vyhovel. Regulovaný subjekt dňa v súlade s 23 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov nazrel do spisu a oboznámil sa s jeho obsahom a zároveň požiadal úrad o kópiu obsahu spisu. Regulovaný subjekt prevzal kópiu obsahu spisu. Zároveň bol regulovaný subjekt podľa 33 ods. 2 správneho poriadku týmto oboznámený s podkladmi pred vydaním rozhodnutia, pričom nenavrhol žiadne doplnenia. Úrad po vyhodnotení podkladov na vydanie rozhodnutia dospel k záveru, že pevná cena za výrobu elektriny z domáceho uhlia je v súlade so zákonom č. 250/2012 Z. z. a v súlade s 10 vyhlášky č. 260/2016 Z. z. Na základe vyššie uvedených skutočností úrad rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia. Podľa 14 ods. 12 zákona č. 250/2012 Z. z. cenové rozhodnutie na prvý rok regulačného obdobia, ktorým je rok 2017, platí na celé regulačné obdobie od 2017 do 2021, ak úrad neschváli zmenu cenového rozhodnutia. Poučenie: Proti tomuto rozhodnutiu je prípustné odvolanie. Odvolanie treba podať na Úrad pre reguláciu sieťových odvetví, Bajkalská 27, P. O. BOX 12, Bratislava 27, a to v lehote 40 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia. Odvolanie v cenovom konaní nemá odkladný účinok. Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov. Ing. Jozef Holjenčík, PhD. predseda Úradu pre reguláciu sieťových odvetví Poznámka: Nezverejnené údaje sú predmetom obchodného tajomstva Rozhodnutie sa doručí: Slovenské elektrárne, a.s., Mlynské nivy 47, Bratislava 5