FRANCÚZSKY JAZYK ako 2.cudzí jazyk 1. ročník

Veľkosť: px
Začať zobrazovať zo stránky:

Download "FRANCÚZSKY JAZYK ako 2.cudzí jazyk 1. ročník"

Prepis

1 FRANCÚZSKY JAZYK ko 2.cudzí jzyk 1. ročník Názov predmetu: Čsový rozsh: Názov ŠVP : Názov ŠkVP: Ročník: Stupeň vzdelni: Form štúdi: Dob štúdi: Vyučovcí jzyk: Vyprcovl: Frncúzsky jzyk ko 2. cudzí jzyk 3 diny týždenne, 99 v školskom roku ISCED 3A Vyššie sekundárne vzdelávnie prvý ISCED 3A denná 4-ročná slovenský jzyk Mgr. Jn Kršková

2 ROČNÍK : prvý FORMA ŠTÚDIA: denná, 4-ročná CIEĽOVÁ ÚROVEŇ: A1 strn 1 /obsvý štndrd/ Kritériá dnoteni dnoteni dnoteni Prvý kontkt Rodin spoločnosť dtémy: Národnosť/ Štátn príslušnosť Osobné údje 38 h Sep - dec Medzipredmetové vzťhy: 1. slovenský jzyk porovnnie slovosledu vo frncúzskom slovenskom jzyku, používnie slovenskej terminológie grmch, npr. podmet, prísudok, čsovnie... z účelom účinné ndvizni nových pozntkov n už osvojené 2. Geogrfi žikovi známe politické delenie Európy svet uvádzné n geogrfických mpách je výcdiskom pre pomenovnie krjín národností vo frncúzskom jzyku, krátky úvod do frnkofónnych krjín 3. Etická výcv počs tvorby zoznmovcích dilógov, predstvovni seb iných, poďkovni celkové zdvorilé správni s využívjú pozntky ndobudnuté počs výučby etikety ko súčsti tohto predmetu Multikultúrn výcv kceptáci iné mysleni, rozvoj medziľudskej tolerncie, rozvoj chápni iných kultúr predovšetkým chápním odlišných foriem pozdrvov, odlišných foriem zdvorilej komunikácie Qurtier libre 0. 1.lekci - učebnic s prc. zošitom - CD DVD ku - CD-prehrávč - počítč dtprojektor - didk mteriál príručky re uvedenej učebnice - čsopis L revue des jeunes - geogrfická mp Európy - PC progrmy n internete Žik vie: Spôsobilosť č. 1: Žik vie ndvizť kontkt v súlde s komunikčnou situáciou Spôsobilosť č. 17:Žik vie regovť pri prvom stretnutí. Grmtické y: - frzeológi pozdrvov, poďkovni, predstvovni, osloveni - názvy zákldných školských pomôcok -frncúzsk beced jej hláskovnie - zákldné fonetické prvidlá - slovosled oznmovcej vety - slovosled opytovcej vety - určitý člen pred podsttným menom - slovesá : mť, byť, volť s - slovesá 1.triedy (vzor prler) - zápor pri slovesách - kldné záporné vety - predložky pri krjinách mestách - podmetové osobné zámená - číslovky vyjdrenie zákldných mtemch operácií: sčítnie, odčítnie, delenie násobenie - tvorenie otázky - zemepisné názvy názvy národností jzykov Žik v spôsobilosti č.1: - upútl vdne pozornosť - pozdrvil slušne - odpovedl zdvorilo n pozdrv - - predstvil s - regovl, keď s niekto predstvil lebo bol sám predstvený - dokázl osloviť známych j cudzích ľudí regovl n oslovenie - hláskovl svoje celé meno - kládol otázky ku zákldným údjom o osobe dokázl n ne odpovedť Žik v spôsobilosti č 17: - predstvil nieko - predstvil s - regovl n predstvenie nieko - privítl - predstvil nieko niekomu Strtégie pre kľúčovú - identifikáci foneticky zdných, le prvopisne odlišných slov - identifikáci neznámych slov, ich sprostredkovnie - pocpiť zložitejší text, kde sú použité interncionlizmy, obrázky - pomocou mpy Frncúzsk vedieť porozumieť zložitejšiemu textu o Frncúzsku - zorďovnie čstí textov do súvislé - porozumieť krátkym sms správm s použitím sms slovník - Strtégie pre kľúčovú - prác so slovníkom - utodiktát novondobudnutej SZ - doplňovnie chýbjúcich slov - vyplňovnie osobné formulár, Psu európske psu jzykov - vytvoriť krátky text pri chtovní n internete Strtégie pre kľúčovú - fone nácvik - interview, dilóg - krátke rozprávnie o sebe o Frncúzsku Strtégie pre kľúčovú - číselné bingo - doplňovnie slov čísiel z nhrávky - zpísť telefónne číslo - vedieť rozlíšiť z udiovizuálnej nhrávky meno priezvisko Ústne skúšnie žikových rekcii v ridenom dilógu, priprvené monologické prejvu Skúšnie fonetické čítni nhls skúšnie grmch skúšnie temtické - dilóg - didk test z účelom získni spätnej - temtická kontrolná prác - vypĺňnie osobné formulár - tvorb koláže Kto som? - poster

3 ROČNÍK : prvý FORMA ŠTÚDIA: denná, 4-ročná CIEĽOVÁ ÚROVEŇ: A1 strn 2 /obsvý štndrd/ Kritériá dnoteni dnoteni dnoteni Vzdelávnie prác dtémy: Škol jej zridenie predmety rozvrh Školský systém 24 h /62/ Dec feb Medzipredmetové vzťhy: 1. slovenský jzyk porovnnie tvoreni vo frncúzskom slovenskom jzyku, používnie slovenskej terminológie grmch predovšetkým pri používní frncúzskych členov zámen Tvorb projektov prezentčné zručnosti Qurtier libre 2.lekci - učebnic s prc. zošitom - CD DVD ku - CD-prehrávč - počítč dtprojektor - didk mteriál príručky re uvedenej učebnice - čsopis L revue des jeunes - PC progrmy n internete Žik vie: Spôsobilosť č. 3: Žik vie vybrť si z ponúknutých možností. Spôsobilosť č. 9: Žik vie predstviť svoje záľuby svoj vkus Grmtické y: - neurčitý člen pred podsttným menom - výrz il y / il n y ps - nesmosttné privlstňovcie zámená - čsovnie sloves : fire - stihnuté členy (de +určitý člen) - slovesá 1. triedy (imer, dorer, préférer, déteste,...) - výrzy ussi / non plus - rozkzovcí spôsob - vyknie - vyjdrenie čsu frekvencie (ko čsto) - čsti dň - názvy školských predmetov - dni v týždni Žik v spôsobilosti č.3: - vie správne identifikovť školské predmety - vie s opýtť n informácie o svojej škole poskytnúť ich - vie opísť školu triedu - vie porozprávť o svojom rozvrhu, o svojich záľubách - vie uvádzť správne čsové údje Žik v spôsobilosti č.9: - vie vyjdriť čo má rád, čo s mu páči, čo nemá rád - vie vybrť si z ponúknutých možností njobľúbenejšiu Strtégie pre kľúčovú - identifikáci znázorňovnie neznámej lexiky - pocpiť zložitejší text, kde sú použité interncionlizmy, obrázky - porozumieť textu vedieť porovnť frncúzsky slovenský školský systém - identifikáci slngových výrzov - identifikáci pomenovnie Strtégie pre kľúčovú - doplňovnie chýbjúcich čstí textu - preformulovnie obshu do inej perspektívy- pohľd inej osoby - prác so slovníkom - predstviť svoju školu, školské predmety, spolužikov - vedieť porovnť 2 rozdielne obrázky - vyjdrenie čsu Strtégie pre kľúčovú - krátke interview - dilóg Strtégie pre kľúčovú - fonetické cvičeni viznie 2 slov - podľ udiovizuálnej nhrávky vedieť doplniť rozvrh dnej osoby Ústne skúšnie žikových rekcii v ridenom dilógu, priprvené monologické prejvu Skúšnie fonetické čítni nhls skúšnie grmch skúšnie temtické - dilóg - didk test z účelom získni spätnej - temtická kontrolná prác - tvorb projektu Nš ideáln škol - prezentácie

4 ROČNÍK : prvý FORMA ŠTÚDIA: denná, 4-ročná CIEĽOVÁ ÚROVEŇ: A1 strn 3 /obsvý štndrd/ Kritériá dnoteni dnoteni dnoteni Vzory ideály dtém: Opis osoby - vonkjší výzor, povvé vlstnosti Oblieknie mód dtém: Zákldné druhy oblečeni, módne doplnky Voľný čs záľuby 37 h /99/ Feb jún Medzipredmetové vzťhy: 1.etická výcv -predpokldjú s už osvojené pozntky v oblsti slušné odievni, vystupovni správni s 2. estetická výcv-predpokldjú s už osvojené pozntky v oblsti vkusné odievni Osobnostný sociálny rozvoj Žik pomocou definovni vlstných predstáv, priní, plánov ich porovnávni s predstvmi, plánmi prinimi osttných žikov konfrontuje seb smé rozvíj vlstné sebpoznávnie. Prezentáciou vlstných predstáv získv sebdôveru, učí s plne rešpektovť názory iných. Hľdním optimálnych spôsobov využiti voľné čsu s n žik prevenčne pôsobí proti sociálno-ptologickým jvom Qurtier libre 3.lekci - učebnic s prc. zošitom - CD DVD ku - CD-prehrávč - počítč dtprojektor - didk mteriál príručky re uvedenej učebnice - čsopis L revue des jeunes - ktlóg s módnym oblečením - osobné fotogrfie žikov z rodinných osláv - PC progrmy n internete Žik vie: Spôsobilosť č. 3: Žik si vie vybrť z ponúknutých možností. Spôsobilosť č. 9: Žik vie predstviť svoje záľuby svoj vkus Grmtické y: - prídvné mená v mužskom ženskom rode - prídvné mená v jednotnom množnom čísle - príslovky un peu, ssez, très, trop - komprtív kvlity, množstv intenzity dej - prítomný čs slovies ller, prtir sortir - slovesá dorer, détester, jouer, ller, fire - stihnuté členy (de / à + určitý člen) - tvorenie otázky pomocou estce que / qu est-ce que - vyjdriť privlstňovnie pomocou à qui - vyjdriť privlstňovnie pomocou predložky de - smosttné osobné zámená - výrzy urquoi? / prce que - vyjdrenie frekvencie (ko čsto - výrzy souvent, jmis) - slovná zásob frby oblečenie, záľuby, hudobné nástroje Žik v spôsobilosti č.3: - vie opísť svoj zovňjšok, vie opísť j svojich kmrátov príbuzných Žik v spôsobilosti č.9: - vie vyjdriť čo má rád, čo s mu páči, čo nemá rád - vie vyjdriť čo rád nosí - vie vybrť si z ponúknutých možností njobľúbenejšiu - vie vyjdriť čo rád robí vo voľnom čse - vie zistiť odovzdť informácie o kždodenných ktivitách záujmoch Strtégie pre kľúčovú - Výber správnej osoby ku inzerátu do televízne seriálu - prirdiť činnosti ku obrázkom - prirdiť opis osôb ku obrázkom - Ako trávi Frncúzi voľný čs vedieť porovnť so Slovákmi Strtégie pre kľúčovú - porovnť svoje zvyky so zvykmi mldých Frncúzov - doplňovnie chýbjúcich fktov Strtégie pre kľúčovú - prác vo dvojicich - pozorovnie opis spolužik - je výzor oblečenie - opýtť s spolužik čo rád robí vo voľnom čse - prác so slovníkom - opísť seb svojich príbuzných - nket v triede Strtégie pre kľúčovú - opis obrázkov identifikáci osôb - opis osôb prirdenie povvých vlstností - zákldné fonetické prvidlá - podľ udiovizuálnej nhrávky vedieť určiť ké oblečenie si kúpili dné osoby, ký je ich názor n zkúpenú vec Ústne skúšnie žikových rekcii v ridenom dilógu, priprvené monologické prejvu Skúšnie fonetické čítni nhls skúšnie grmch skúšnie temtické - dilóg - didk test z účelom získni spätnej - temtická kontrolná prác

5