Zostaň doma - oddýchni si na Štrande Emila Tatárika Foto: FCB stránka Novovital-u

Veľkosť: px
Začať zobrazovať zo stránky:

Download "Zostaň doma - oddýchni si na Štrande Emila Tatárika Foto: FCB stránka Novovital-u"

Prepis

1 Dvojtýždenník občanov mesta Nové Zámky XXX. ročník číslo júl nepredajné Zostaň doma - oddýchni si na Štrande Emila Tatárika Foto: FCB stránka Novovital-u

2 CASTRUM NOVUM číslo júl 2020 Mesto 2 Mestské škôlky budú v prevádzke aj počas leta Počas uzavretia vynúteného pandémiou pracovníčky mestských materských škôl čerpali dovolenky a vykonali dôkladnú dezinfekciu. V lete budú mestské škôlky otvorené do 21. augusta. Mesto je zriaďovateľom siedmich materských škôl (MŠ). Čas ich prevádzky sa riadi vyhláškou ministerstva školstva 306 z roku 2008, ktorá okrem iného nariaďuje počas letných prázdnin prevádzku MŠ prerušiť najmenej na tri týždne. Dôvodom je dôkladné čistenie priestorov MŠ, dezinfekcia prostredia a hračiek, ako aj čerpanie dovoleniek. Tento spôsob sa v meste uplatňoval posledné roky. Augustové uzatvorenie neprešlo Vlani boli počas júla v prevádzke štyri mestské škôlky, v auguste dve, MŠ na Bitúnkovej ulici v lete ešte rekonštruovali. Riaditeľky škôlok na toto leto predložili iný návrh aby v júli 2020 všetky mestské MŠ fungovali, ale celý august 2020 boli zatvorené. Zdôvodňovali to Materskej školy, Šoltésovej 12, Nové Zámky s menovaním od 1. októbra 2020 Materskej školy - Óvoda, P. Blahu 23, Nové Zámky s menovaním od 1. novembra Kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky: 1. vzdelanie podľa zákona č. 138/2019 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 2. splnenie podmienky zaradenia do kariérového stupňa pedagogický zamestnanec s 1. atestáciou 3. výkon pracovnej činnosti pedagogického zamestnanca najmenej 5 rokov 4. bezúhonnosť 5. zdravotná spôsobilosť 6. ovládanie štátneho jazyka 7. znalosť maďarského jazyka (v prípade MŠ na Ul. P. Blahu) Iné kritériá a požiadavky: 1. znalosť príslušnej legislatívy 2. organizačné, komunikačné a riadiace schopnosti 3. flexibilita, zodpovednosť a spoľahlivosť 4. práca s počítačom Zoznam požadovaných dokladov: 1. žiadosť o účasť na výberovom konaní (prihláška) 2. overené fotokópie dokladov o splnení kvalifikačných predpokladov 3. doklad o splnení podmienky zaradenia do kariérového stupňa pedagogický zamestnanec s 1. atestáciou 4. potvrdenie o dĺžke výkonu pracovnej činnosti 5. čestné vyhlásenie o bezúhonnosti 6. čestné vyhlásenie o zdravotnej spôsobilosti (telesnej a duševnej) pre výkon funkcie riaditeľa 7. predloženie návrhu koncepcie rozvoja materskej školy 8. profesijný životopis 9. čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov uvádzaných v životopise a predložených dokladoch 10. písomný súhlas uchádzača so spracovaním osobných údajov pre potreby výberového konania podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Doplňujúce informácie pre uchádzačov: Platové podmienky sú určené podľa zákona č. 553/2003 Z.z. Zákon o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov a zákona č. 138/2019 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Základný tarifný plat bude stanovený podľa dosiahnutého vzdelania a odpracovaných rokov v minimálnej výške 1.185, -. Písomnú žiadosť spolu s požadovanými dokladmi je potrebné doručiť do 17. júla 2020 do 12:00 hod. na adresu: Mestský úrad Nové Zámky, Sekretariát primátora a zástupcu primátora, Hlavné námestie 10, Nové Zámky alebo osobne v podateľni Mestského úradu Nové Zámky v zatvorenej obálke. Na obálku uviesť heslo: Výberové konanie Materská škola, Šoltésovej 12, Nové Zámky neotvárať!, Výberové konanie Materská škola - Óvoda, P. Blahu 23, Nové Zámky neotvárať!. (Pri zaslaní poštou je rozhodujúcim najmä nutnosťou vyčerpania starších dovoleniek. Mestské zastupiteľstvo na rokovaní 26. februára návrh schválilo, primátor Otokar Klein však uznesenie nepodpísal. Podľa spomínanej vyhlášky ministerstva školstva sa v miestach, kde je viac materských škôl jedného zriaďovateľa, počas prerušenia prevádzky materskej školy deti sústreďujú do niektorej z nich. Skôr, ako sa mestské zastupiteľstvo mohlo k téme vrátiť, prišla hrozba pandémie koronavírusu. Na základe opatrenia Úradu verejného zdravotníctva SR ministerstvo na približne 2,5 mesiaca všetky školské zariadenia uzavrelo. Prerušenie prevádzky škôlky využili na vyčerpanie starších dovoleniek personálu, ako aj dôkladnú dezinfekciu priestorov a vybavenia, ktorú vyhláška predpisuje počas leta. Od 1. júna sa deti do materských škôl mohli vrátiť hoci najprv len v regulovanom počte. Z kapacitných dôvodov museli škôlky odmietnuť len deti, ktorých matky sú na rodičovskej dovolenke. Po 15. júni už kapacitné obmedzenia neplatia, ale personálne škôlky nevedeli zabezpečiť 100-percentnú prevádzku. Ako počas prázdnin? V stredu 24. júna bolo na mestskom úrade stretnutie s riaditeľkami škôlok o prázdninovom režime prevádzky. Dohodli sa, že ak budú mať rodičia detí záujem, počas júla a augusta budú otvorené všetky materské školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta. Na dezinfekciu priestorov a vybavenia vždy uvoľnia časť objektu a deti zatiaľ presunú do iných pavilónov. Prevádzka škôlok bude trvať do 21. augusta. Počas posledného augustového týždňa, od , MŠ zatvoria, aby personál mohol pripraviť všetko na budúci školský rok. Ten má riadny začiatok 2. septembra. Miroslav Antoni Výberové konania na post riaditeľov materských škôl Mesto Nové Zámky v súlade s 4 ods. 1 zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a 5 zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov vyhlasuje výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa/ky Porciunkula 2020 dátum podania na odtlačku poštovej pečiatky). Termín, miesto a čas výberového konania bude prihláseným uchádzačom, ktorí splnia stanovené podmienky, oznámený najneskôr 7 dní pred jeho začatím. Otokar Klein, primátor mesta Sviatok Porciunkuly sa bude sláviť aj v roku Pretože sme sa zaviazali v čase epidemickej hrozby dávať pozor na seba navzájom, tento rok sa slávenie sviatku uskutoční bez pútnikov. Františkánsky kostol 1. august 2020, sobota 12:00 hod. Zvony ohlásia začiatok získania odpustkov 14:00 hod. Sviatosť zmierenia vo františkánskom kostole hod. Slávnostná svätá omša v slovenskom jazyku - kostol hod. Krížová cesta v maďarskom jazyku - kalvária 19:00 hod. Krížová cesta v slovenskom jazyku - kalvária 19:00 hod. Slávnostná svätá omša v maďarskom jazyku - kostol, po nej adorácia v maďarskom jazyku 21:30 hod. Adorácia v slovenskom jazyku - kostol 2. august 2020, nedeľa 6:45 hod. svätá omša v slovenskom jazyku 8:00 hod. svätá omša v maďarskom jazyku 10:00 hod. svätá omša v maďarskom jazyku hod. svätá omša v slovenskom jazyku PAXET ET BONUM POKOJ A DOBRO

3 3 Mesto Vysvedčenia odovzdával minister školstva Posledný deň školského roka bol pre základné školy (ZŠ) v Nových Zámkoch výnimočný. ZŠ na Hradnej, Nábrežnej a Devínskej ulici navštívi minister školstva, vedy, výskumu a športu Branislav Gröhling. Na Hradnej a Nábrežnej odovzdal žiakom vysvedčenia. Ministra školstva Branislava Gröhlinga, riaditeľku kancelárie ministra školstva Janu Lysákovú, generálneho štátneho radcu Dušana Dudíka, riaditeľa odboru komunikácie a protokolu Ľuboša Kostelníka a primátora mesta Otokara Kleina privítali najprv žiaci v ZŠ na Hradnej ulici. Minister si prezrel niektoré učebne, diskutoval so zamestnancami a rozdal vysvedčenia žiakom 5. B triedy. Pán minister má už za sebou neľahký, všetkými očami detí, pedagógov i rodičov pozorne sledovaný ministerský debut. V pomerne krátkom čase si získal našu dôveru, pretože vieme, že nás nielen vypočul, ale bude i konať, povedala riaditeľka školy Marta Bystrická. Branislav Gröhling žiakov požiadal, aby napísali svoje predstavy, čoho by v škole chceli viac alebo menej. Sľúbil, že si ich návrhy prevezme. Primátor Otokar Klein ocenil, že máme fantastické základné školy, ktoré dosahujú vynikajúce výsledky aj v rámci celého Slovenska. Ministrovi poďakoval, že si pre tento slávnostný deň vybral práve Nové Zámky. V ZŠ na Nábrežnej žiaci zaspievali ministrovi školskú hymnu a obdarovali ho šálom s logom školy. B. Gröhling spolu s riaditeľom školy Ró- bertom Rudinským a primátorom Otokarom Kleinom odovzdali ceny najlepším športovcom školy a TOP žiakom. S triednou učiteľkou Erikou Demovou potom odovzdal prvákom ich prvé vysvedčenia. Riaditeľ R. Rudinský ministrovi venoval plaketu TOP žiaka školy. A keďže top žiak má nárok aj na stravu, kuchárky B. Gröhlingovi pripravili osobitnú porciu bundáskenyér. V ZŠ na Devínskej ulici minister diskutoval Štrandbus začal svoju 15. sezónu Bezplatná linka na kúpalisko je jedinou svojho druhu v regióne. Prevádzka trvá od 1. júla do konca letných prázdnin, vždy v dňoch prevádzky termálneho kúpaliska Štrand Emila Tatárika. Štrandbus má zastávku aj priamo na železničnej stanici. s pedagógmi najmä o odborných otázkach, ktoré vzišli z neštandardných podmienok vyučovania počas posledných mesiacov. Centrálne médiá zaujímali hlavne témy spoločné pre celý rezort školstva. Minister avizoval zavedenie digitálneho príspevku, za ktorý si školy budú môcť nakúpiť notebooky, ale môžu zlepšiť aj pripojenie na internet. B. Gröhling bude komunikovať s bývalou ministerkou zdravotníctva Andreou Kalavskou a hlavným hygienikom SR Jánom Mikasom, aby v prípade druhej vlny epidémie koronavírusu mali na ministerstve pripravený plán. V rámci druhej vlny nechcú školy zatvárať celoplošne. S pedagógmi sa minister rozprával napríklad aj o otvorenom trhu s učebnicami či školských kluboch detí. Miroslav Antoni BYT KOMFORT Energetický, bytový a objektový manažment s.r.o. PARTNER PRE VÁŠ KOMFORT ŠTRANDBUS Od ul. T.G. Masaryka - Millénium ul. Petőfiho - Poliklinika ul. Gúgska - Pri kríži ul. S.H. Vajanského 27 ul. S.H. Vajanského 49 ul. Nábrežná - predajňa CBA ul. Nábrežná 93 ul. Bit únková - Pošta ul. Gogoľova - Sociálna poisťovňa ul. M.R. Štefánika - Múzeum Železničná stanica ŠTRAND Dar deťom a všetkým návštevníkom "ŠTRANDU" Doprava úplne ZADARMO počas letných prázdnin vo všetkých dňoch prevádzky kúpaliska Štrand Emila Tatárika autobusom spoločnosti km 0,0 0,6 1,3 1,8 2,2 2,6 3,2 3,5 4,1 4,5 4,8 6,0 1. spoj 2. spoj 3. spoj 4. spoj 09:00 10:00 13: 30 15:30 09:02 10:02 13: 32 15:32 09:05 10:05 13: 35 15:35 09:07 10:07 13: 37 15:37 09:09 10:09 13: 39 15:39 09:10 10:10 13:40 15:40 09:11 10:11 13:41 15:41 09:12 10:12 13:42 15:42 09:14 10:14 13:44 15:44 09:16 10:16 13:46 15:46 09:18 10:18 13:48 15:48 09:20 10:20 13:50 15:50 Od km 1. spoj 2. spoj 3. spoj 4. spoj ŠTRAND 0,0 141 : 5 16:15 18:15 19:15 ul. Šurianska - predajňa JEDNOTA 0,4 14:16 16:16 18:16 19:16 Železničná stanica 1,1 14:17 16:17 18:17 19:17 ul. M.R. Štefánika - Múzeum 1,5 14:18 16:18 18:18 19:18 ul. Gogoľova - Sociálna poisťovňa 1,8 14:21 16:21 18:21 19:21 ul. Bit únková - Pošta 2,5 14:23 16:23 18:23 19:23 ul. Nábrežná 93 2,8 14:26 16:26 18:26 19:26 ul. Nábrežná - predajňa CBA 3,4 14:27 16:27 18:27 19:27 ul. S.H. Vajanského 49 3,8 14:28 16:28 18:28 19:28 ul. S.H. Vajanského 27 4,1 14:30 16:30 18:30 ul. Gúgska 5 - Artézska studňa 4,8 14:32 16:32 18:32 19:32 ul. Petőfiho - Poliklinika 5,4 14:34 16:34 18:34 19:34 ul. T.G. Masaryka - Millénium 6,0 14:36 16:36 18:36 19:36 V pondelok 29. júna oficiálne otvorili pätnástu sezónu prevádzky bezplatnej prepravy návštevníkov mestského termálneho kúpaliska. Denne premávajú štyri spoje na Štrand a štyri opačným smerom, trasa má dvanásť zastávok, nastúpiť sa dá aj priamo na železničnej stanici. Bezplatná preprava je spoločnou akciou mesta, spoločnosti Bytkomfort s jej zahraničným partnerom ČEZ ESCO a dopravnej spoločnosti ARRI- VA. Štrand disponuje jedným z najrozľahlejších zelených areálov, čo umožňuje splniť všetky nariadenia hygienikov a vytvoriť predpoklady pre čo najvyššiu bezpečnosť návštevníkov. Nie je však najbližšie k centru mesta. Kto nechce jazdiť autom a hľadať parkovacie miesto, má práve možnosť využiť Štrandbus, povedal primátor mesta Otokar Klein. Súčasne poďakoval zainteresovaným spoločnostiam, vďaka ktorým služba bezplatnej prepravy funguje. Podľa vyjadrenia Silvestra Zemesa, generálneho riaditeľa spoločnosti AR- RIVA Nové Zámky a.s., je novozámocký Štrandbus v regióne jediným podobným bezplatným spôsobom dopravy na kúpalisko. Počas prepravy sú cestujúci povinní chrániť si dýchacie cesty a podľa možnosti dodržiavať odstupy. Konateľ Bytkomfortu Lukáš Štefánik ocenil, že aj po zmene spolumajiteľa spoločnosť v tejto prázdninovej akcii pokračuje. Upozornil, že v súvislosti s prebiehajúcou obnovou povrchu ciest v meste sa trasa alebo jednotlivé zastávky autobusu môžu priebežne meniť. Držíme palce, aby aj s prispením pasažierov Štrandbusu padol ďalší návštevnícky rekord kúpaliska, dodal. Riaditeľ mestskej príspevkovej organizácie Novovital Ľudovít Lebó prezradil, že pred sezónou vymenili technológiu 50-metrového plaveckého bazéna, čo badať na kvalite aj teplote vody. Na 80 percent je dokončená nová budova s hygienickými zariadeniami pre návštevníkov aj personál kúpaliska. Za posledné roky sa návštevnosť Štrandu zdvojnásobila, ďalšiu budovu už potreboval. Na kúpalisku platia prísnejšie hygienické predpisy a niektoré obmedzenia (uzavreté sú napríklad pitné fontánky). Častejšie budú dezinfikovať plochy, s ktorými návštevníci prichádzajú do bezprostredného kontaktu, kvalitu vody budú udržiavať pri hornej hranici chlórovania. Našťastie, nie je nutné pri vstupe na kúpalisko merať teplotu. Miroslav Antoni

4 CASTRUM NOVUM číslo júl 2020 Téma 4 Novozámocká synagóga motívom MemoEuro bankovky Po nulovej eurobankovke sa motív z mesta Nové Zámky objaví aj na ďalšom suveníre MemoEuro bankovke. MemoEuro suvenír je produktom nemeckej firmy Euroscope, ktorá patrí medzi popredných európskych výrobcov a prevádzkovateľov vyhliadkových ďalekohľadov na mince a automatov na razbu pamätných medailí a lisovaných suvenírových mincí (tzv. pressed pennies ), ktoré je možné nájsť na mnohých atraktívnych miestach v západnej Európe. MemoEuro vzniklo v roku 2018 a teší sa čoraz väčšej popularite medzi turistami, návštevníkmi a zberateľmi v krajinách ako Nemecko, Rakúsko, Francúzsko, Taliansko, Belgicko a Holandsko. Od jeho vzniku bolo vyrobených už viac ako 130 rôznych edícií a pripravujú sa nové vydania aj v ďalších krajinách. Prvým slovenským motívom bude suvenírová bankovka s vyobrazením synagógy v Nových Zámkoch. Vyrobená je zo 100-percentného bavlneného papiera, ktorý sa používa aj pri výrobe skutočných bankoviek. Obsahuje viacero ochranných prvkov (UV vlákna, aktívny atrament, ochranný prúžok, mikrotexty, razbu a iné). Vytlačená je v limitovanom náklade kusov, každý kus má vlastné výrobné číslo, vďaka čomu sa stáva unikátom. Pre zberateľov je plánovaná špeciálna darčeková sada s fotografiami a informáciami o synagóge vo viacerých jazakoch. Na vydaní tohto netradičného suveníru spolupracovali Tomáš Dioši, Róbert Kopaj a Tomáš Lang. Fotografiami zo svojho archívu prispeli Paul A. Glendell a Dominik Horváth. MemoEuro bankovku si môžete zakúpiť v turisticko-informačnej kancelárii na prízemí domu kultúry na Hlavnom námestí. Synagóga pripomína aj obetí holokaustu Ortodoxná synagóga v Nových Zámkoch bola postavená v roku V súčasnej dobe je jednou z len štyroch synagóg na Slovensku, ktoré slúžia svojmu pôvodnému účelu. Synagóga, ktorú postavil neznámy staviteľ, má dve poschodia s galériou. Nad vstupnými dverami je hebrejský nápis V chejle lohen I mikdos mar l.p.k., ktorý hlása: Nech je toto vašou malou svätyňou. Číselná hodnota písmovej cifry uvádza 5660, rok prvej rekonštrukcie a obnovy synagógy, čo v našom letopočte znamená rok Oproti vchodu sa nachádza Archa Úmluvy, Aron HaKodesh. Zdobia ju tabule Mojžišových desať prikázaní a na bokoch sedemramenné svietniky menory. V rokoch bola synagóga svojpomocne obnovená. Okná boli pôvodne vyplnené vitrážnym farebným sklom, ktoré symbolizovalo Dávidovu hviezdu a motív tabule s Desatorom. Na vonkajšej stene synagógy je osadená pamätná tabuľa pripomínajúca obetí holokaustu z Nových Zámkov a okolia. Ich mená sú zvečnené na 18 mramorových tabuliach na vnútorných stenách synagógy. Na susednej budove je umiestnená pamätná tabuľa na pamiatku švédskeho diplomata Raoula Wallenberga, ktorý v roku 1944 pôsobil v Budapešti. Viacerí Židia v Nových Zámkoch vďačia tomuto švédskemu diplomatovi za prežitie holokaustu. Tomáš Dioši Nenávisť ich zavraždila, láska stráži ich pamiatku Pred 76. rokmi 12. a 15. júna deportovali v dvoch transportoch z nášho mesta do koncentračných táborov občanov židovského vierovyznania. Od batoliat až po takmer storočných. Previnili sa len tým, že boli Židia. Túto najväčšiu tragédiu v dejinách ľudstva si každý rok občania mesta pripomínajú na pietnom zhromaždení za účasti hostí z blízkeho okolia i zo vzdialených kútov sveta. Tento rok sa z dôvodu pandémie pietne zhromaždenie neuskutočnilo. Hold obetiam holokaustu Novozámčania vzdali 14. júna individuálne v ortodoxnom židovskom cintoríne. Cintorín bol v tento deň sprístupnený pre každého. Položenie kamienka na hrob martýrov, ktorý je aj symbolickým hrobom všetkých zavraždených počas holokaustu, ktorí nemajú svoj vlastný hrob ako aj poklona pred týmto hrobom znamená, že nezabúdame. -ST-

5 5 Spravodajstavo Unikátna spolupráca mesta, firiem, armády aj dobrovoľníkov Po skončení mimoriadnej situácie chce mesto z karanténneho strediska na Sihoti zriadiť terénny kontaktný bod pre občanov bez prístrešia. Ponúka hygienu, výmenu oblečenia, drobné občerstvenie aj sociálne poradenstvo. V čase mimoriadnej situácie vyvolanej pandémiou koronavírusu mesto Nové Zámky 27. apríla zriadilo v areáli bývalého hotela Šport na Sihoti krízové kontaktné centrum a karanténne zariadenie pre ľudí bez domova. Miesto zvolili v lokalite, kde sa ľudia bez prístrešia aj predtým zdržiavali. Niekoľko dní nato, 5. mája, tu príslušníci Ozbrojených síl SR postavili dva veľké stany. Na Sihoti tak našlo útočisko asi 40 ľudí bez domova. O služby krízového centra na Sihoti je veľký záujem. Prví návštevníci čakajú v rade už pred otvorením, niektorí tu strávia aj väčšinu dňa a pomáhajú pri údržbe okolia centra, povedala Denisa Felixová, vedúca odboru sociálnych vecí a školstva mestského úradu. Krízové centrum mesto zriadilo a prevádzkuje v spolupráci s Komunitným centrom Kompas, o.z. a s ďalšími šiestimi mimovládnymi organizáciami: Slovenský Červený kríž územný spolok Nové Zámky, Mládež SČK - územný spolok Nové Zámky, Dúha nádeje, o.z., Apoštolská cirkev na Slovensku - zbor Nitra, 50. Skautský zbor A. Dubčeka Nové Zámky, Bratská jednota baptistov Cirkevný zbor Nové Zámky Radostná správa a najmä s dobrovoľníkmi. Na prevádzke centra sa bezodplatným zapožičaním mobiliáru a inými službami podieľa aj mestská príspevková organizácia Novovital. Spoločnosť Philip Morris Slovakia s.r.o. odkázaným ľuďom bezodplatne poskytla počas šiestich týždňov spolu obedov. Takáto forma spolupráce je inovatívna a na Slovensku nevídaná. Chcela by som sa celému vášmu tímu veľmi pekne poďakovať za výbornú spoluprácu a fantastickú komunikáciu. Spolu sa nám podarilo rozdať obedov a ušetriť tak deväťtisíc eur ľuďom v núdzi. Verím, že tieto voľné prostriedky im umožnili lepšie stráviť krízu, ktorou Pódiové umiestnenia z tenisového šampionátu seniorov Hráči TK Ellit Team Nové Zámky sa každoročne zúčastňujú majstrovstiev Slovenska (MS) seniorov. Pandémia narušila aj ich tohtoročný kalendár, posledný jarný turnaj sa uskutočnil vo februári v Leviciach. V dňoch júna 2020 sa štyria tenisti TK Ellit Teamu zúčastnili letných MS seniorov v Piešťanoch, ktoré boli posledným sme si všetci prechádzali. Pevne dúfam, že najhoršie má Slovensko už za sebou, a že nebudeme musieť riešiť rovnakú situáciu opäť. Želám vám ešte veľa úspešných projektov s poslaním akým je Sihoť. Ďakujem, že som mohla byť jeho súčasťou, vyjadrila sa Katarína Haládiková zo spoločnosti Philip Morris Slovakia s.r.o. Krízové kontaktné centrum sa počas mimoriadnej situácie osvedčilo. Ľudia sa sem naučili chodiť, čím odľahčili priestory okolo železničnej stanice. Lepšie sa dalo s nimi pracovať, zapojili ich aj do upratovania na Sihoti a v okolí. V prevádzkovaní kontaktného bodu chce mesto pokračovať aj po skončení mimoriadnej situácie a udržať spoluprácu s väčšinou zapojených subjektov. Máme ambíciu naďalej ponúkať občanom bez domova možnosť hygieny, výmeny oblečenia, drobného občerstvenia, ako aj sociálne poradenstvo. Preto sa mesto uchádza o finančnú podporu Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR na dotáciu regionálneho rozvoja subjektov územnej samosprávy, dodáva D. Felixová. Miroslav Antoni tohtoročným vrcholným podujatím. Juraj Horváth vyhral kategóriu nad 75 rokov, Ľudovít Augustín vyhral kategóriu nad 80 rokov, Juraj Ponesz bol druhý v kategórii nad 50 rokov a Peter Fialka skončil tretí v kategórii nad 55 rokov. J. Horváth a Ľ. Augustín zvíťazili v štvorhre. (MA) Udalosti v meste sledujte aj na sociálnej sieti: novezamky.sk a na Instragrame: mesto_nove_zamky Opatrnosť aj počas dovolenky a na Štrande Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Nových Zámkoch upozorňuje občanov z dôvodu nastupujúcej letnej dovolenkovej sezóny na zvýšené riziko krádeže vlámaním do rodinných domov a bytov. V tomto čase občania opúšťajú svoje domy a byty na dlhšiu dobu, preto polícia vyzýva občanov, aby si pred odchodom na dovolenku riadne zabezpečili svoje byty a domy a pokiaľ je to možné, požiadali známeho alebo rodinného príslušníka, aby im pravidelne byt kontroloval. Takto sa riziko vlámania do bytov a rodinných domov môže znížiť na minimálnu mieru. V okrese Nové Zámky polícia upozorňuje aj na zvýšený počet krádeží osobných vecí v areáloch letných kúpalísk. Osobné veci nenechávajte bez dozoru na dekách alebo pri bazénoch a pokiaľ je to možné, odložte ich na miesta, ktoré sú na to určené uzamykateľné skrinky, ktoré sa nachádzajú v areáloch kúpalísk a návštevníkom kúpalísk sú k dispozícii. Daniel Zahorák, riaditeľ okresného riaditeľstva PZ Pozvánka na blší trh Na tržnici v Nových Zámkoch sa dňa 26. júla 2020 o 9:00 hod. uskutoční tradičný Blší trh, na ktorý vás srdečne pozývame.

6 CASTRUM NOVUM číslo júl 2020 Ocenenia 6 Ocenili najúspešnejších žiakov a študentov Slávnostné odovzdávanie cien najlepším reprezentantom novozámockých škôl za rok 2019 sa uskutočnil 17. júna 2020 v Dome kultúry. Tentokrát trochu netradične, za iných podmienok, rešpektujúc situáciu, v ktorej sa už niekoľko mesiacov nachádzame. Hoci tento rok sa stretávame o pár týždňov neskôr a trochu v komornejšom prostredí ako zvyčajne, chceme vám rovnako ako vašim predchodcom zagratulovať a odovzdať ocenenia za vaše úspechy dosiahnuté na medzinárodných či celoslovenských súťažiach, či už vedomostných, jazykových, kultúrnych alebo športových. Gratulácia patrí aj vašim učiteľom či trénerom, ktorí sa svedomito starajú o váš rozvoj a takisto vašim rodičom, ktorí sú pre vás najväčšou podporou, povedal primátor mesta Otokar Klein. Aj napriek obmedzeniam si nominovaní reprezentanti škôl aj ich pedagógovia, tréneri si zaslúžia uznanie a verejné ocenenie za úspechy, ktoré získali v roku 2019, a ktorými reprezentovali nielen seba a svojich najbližších, ale aj naše mesto. Ocenení žiaci a študenti: Základná škola na Ul. G. Bethlena - Oliver Farkaš, Slávnostné odovzdávanie cien najlepším športovcom Nových Zámkov za rok 2019 sa uskutočnil 17. júna Vaša činnosť bola tiež v prvom polroku tohto roka zastavená, aj slávnostné udeľovanie ocenení sa koná o pár týždňov neskôr ako po iné roky, ale sme šťastní, že športový život sa znovu rozbieha a dnes popoludní môžeme oceniť najúspešnejších reprezentantov mesta z rôznych športových klubov a odvetví. Medzi ocenenými máme jednotlivcov i kolektívy, majstra sveta, držiteľov medailí z medzinárodných zápolení či majstrov Slovenska rôznych vekových kategórií. Ocenenia si preberú aj traja zaslúžilí športovci, dnes už tréneri či funkcionári, povedal primátor mesta Otokar Klein. Tentokrát trochu netradične, za iných podmienok, rešpektujúc situáciu, v ktorej sa už niekoľko mesiacov nachádzame. Aj napriek obmedzeniam si nominovaní športovci aj ich tréneri zaslúžia uznanie a verejné ocenenie za úspechy, ktoré získali v roku 2019, a ktorými reprezentovali nielen seba a svojich najbližších, ale aj naše mesto. Ocenení športovci: Atletický club Nové Zámky - Milan Haborák, Boris Habrda, Miloslav Konopka, Liana Melišková, Réka Puha, Rebeka Žibritová Genkikan Fight Academy Nové Zámky - Viktor Rybiansky Karate Klub Nové Zámky, o.z. - Vladimír Galuev, Patrik Klačan, Damián Milkovics Klub SLIM FIT Nové Zámky - Ondrej Döme Mestský športový klub Nové Zámky - FUTSAL - Boris Druga Emma Kasášová, Liana Melišková, Štefan Ozorák, Gabriel Suchý, Lara Šámšonová, Jakub Šeben, Jasmine Záležáková, Družstvo florbalistiek - žiačky, Mladé záchranárky Základná škola Gergelya Czuczora s VJM - Liza Anda, Damián Ožvald, Zsófia Ördögh, Zoltán Benedek Veres, Tri dievčatá v červených šatách - Mónika Ember, Virág Vivien Klimas a Enikő Lukács Základná škola na Devínskej ul. - Viktória Dékányová, Barbora Pásztó, Miriam Popič, Marek Valo, Kolektív žiakov 3. ročníka, Kolektív žiakov 4.c, Žiačky ZŠ Devínska Základná škola na Hradnej ul. - Lara Pálinkásová, Simona Polakovičová, Kristína Szegediová, Karolína Vassová, Kolektív žiakov 9.b Základná škola na Nábrežnej ul. - Peter Farkaš, Daniel Prutkay, Družstvo ml. žiakov, Kolektív hádzanárov, Kolektív žiakov Programmers - Tomáš Lenčéš, Jakub Finda, Konrád Račko, Martin Becík, Kolektív žiakov Vybíjaná ZŠ najmladší žiaci, Ocenili aj najlepších športovcov za rok 2019 Slávnostné odovzdávanie cien najlepším športovcom Nových Zámkov za rok 2019 sa uskutočnil 17. júna Plavecký klub Aquabela Stars o.z. Nitra - Olívia Demínová Plavecký klub Nové Zámky - Matej Antalík, Andrej Danis, Boris Habrda, Alex Hrušovský, Šimon Peťkovský, Matúš Pilek, David Rosa, Lucia Villemová SPORT CLUB SLOVAKIA - Maximilián Szabó Taekwon-Do Academy Nové Zámky - Ľubomír Leonard Jung, Ingrid Košíková, Lenka Révaiová, Roland Skokan, Peter Tóth, Michal Vavro TTC INTERSPEAD NOVÉ ZÁMKY - Roman France KOLEKTÍVY Atletický club NOVÉ ZÁMKY - Štafety na 4 300m a 4 60 m - Lea Ursíny, Lea Proházková, Laura Tomanová a Rebeka Žibritová; Olympijská štafeta dorastencov - Martin Ostrovský, Michal Bartoníček, Andrej Žiačik, Marek Valo; Štafety na m a 4 60 m - Milan Muranský, Dániel Regő, Arnold Palaky, Gergő Tóth Karate Klub Nové Zámky, o.z. - Družstvo kadetov - Patrik Klačan, Damián Miklovics, Martin Šípek Mestský hádzanársky klub Štart Nové Zámky- Mladší dorast, Prípravka, Starší žiaci Plavecký klub Nové Zámky - Mladší žiaci - Patrik Cséry, Andrej Danis, Filip Málnáši, Šimon Peťkovský, Matúš Pilek, Lucia Villemová, Ela Višňovská Taekwon-Do Academy Nové Zámky Zaslúžilí športovci, tréneri a funkcionári: Genkikan Fight Academy Nové Zámky Barnabáš Kováč S boxom začal v roku 1971 a vybojoval vyše Redakčná rada časopisu ZVONÍ Základná umelecká škola - Lukáš Červený, Evan Erős, Mária Ráczová, Gabriel Suchý, Tanečný súbor Amirath, Tanečný súbor Flames, Tanečný súbor Lurex Gymnázium Petra Pázmáňa v VJM - Tamás Csanda Gymnázium Nové Zámky - Ivana Colníková, Theodor Horváth, Lucia Ninisová, Peter Rukovanský, Alina Tyshchuk, Norbert Vígh Spojená škola, Komárňanská 28, Nové Zámky s o.z. Stredná priemyselná škola elektrotechnická S. A. Jedlika - Jedlik Ányos Elektrotechnikai Szakközépiskola a Obchodná akadémia - Kereskedelmi Akadémia - Márk Bartalos, Denis Čičo, Denis Ivan, Peter Kabát, Adrián Komanek, Kristián Kováč, Kristán Lukacsovics, Róbert Slamka, Anna Udvaros, András Zemes, Adam Zilizi, Richard Kováč a Marco Pintér, LCUPERS - Patrik Michlian, Adrián Komanek a Denis Ivan Stredná odborná škola dopravy a služieb, Jesenského ul. - Dominika Mištunová, Dávid Priškin Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu, Zdravotnícka ul. - Klára Bugáňová, Alex Juhász Tanečná škola VIVA - Hip-Hop skupina ENES-G 350 zápasov. Bol reprezentantom ČSSR a v roku 1980 sa stal členom užšieho olympijského výberu na OH v Moskve. Od roku 1994 sa venuje trénerskej činnosti, vychoval mnoho výborných boxerov a majstrov SR. V klube Genkikan športovci pod jeho vedením v roku 2018 vybojovali 1. a 3. miesto na M SR a v roku miesto na M SR. Dožíva sa 60 rokov. Športový klub nepočujúcich Nové Zámky Rastislav Hrdlík Už vyše 45 rokov, ako predseda aktívne organizuje športovú a kultúrnu činnosť nepočujúcich športovcov, na úrovni mesta, okresu, kraja, Slovenska, ale aj na medzinárodnej úrovni. Pre R. Hrdlíka ako niekoľkonásobného majstra Slovenska, niekoľkonásobného vicemajstra Slovenska, bronzového z Majstrovstiev Európy, niekoľkonásobného účastníka Majstrovstiev Európy nie je prekážkou ani pokročilý vek a v pláne má usporiadať v septembri na pôde Nových Zámkov medzinárodné športové dni nepočujúcich pre účastníkov z celého sveta. TTC INTERSPEAD NOVÉ ZÁMKY Ľubomír Haluška Trénerom novozámockého klubu je už 30 rokov. V minulosti bol hrajúci tréner, hrával najvyššiu slovenskú ligu. V roku 1991 získal ako nováčik I. ligy dorastencov titul majstra Slovenska družstiev. Za svoje úspechy v klube bol nominovaný za trénera kadetov SR a s nimi bol v roku 1993 účastníkom ME. Trénersky pôsobil aj v Rakúsku. Aj v tomto čase však odovzdával skúsenosti aj svojim novozámockým zverencom, ktorí v žiackych kategóriách na majstrovstvách republiky dosahovali medailové umiestnenia. V aktuálnej sezóne stále hrá a pomáha mužstvu k postupu do 3. ligy. Okrem trénerskej práce bol aj manažérom klubu a udržiaval vysokú kvalitatívnu úroveň tohto športu v našom meste.

7 7 Inzercia

8 CASTRUM NOVUM číslo júl 2020 Spektrum 8 Môžete predložiť návrhy kandidátov na ocenenia mesta Mesto Nové Zámky vyzýva občanov, občianske združenia, politické strany a hnutia, právnické a fyzické osoby na predloženie návrhov kandidátov na ocenenia udeľované mestom Nové Zámky. Ocenenia sa v zmysle Zásad udeľovania ocenení mesta Nové Zámky môžu udeliť jednotlivcom a kolektívom, fyzickým a právnickým osobám, ktoré sa výraznou mierou zaslúžili o rozvoj mesta, ako aj významným osobnostiam, ktoré navštívia mesto alebo majú kladný vzťah k mestu. Ocenenia možno udeliť aj občanom, ktorí s nasadením vlastného života zachránili ľudské životy alebo majetok. Mesto Nové Zámky udeľuje tieto ocenenia: a) Čestný občan mesta Nové Zámky b) Cena mesta Nové Zámky PRO URBE c) Cena primátora mesta Nové Zámky d) Ocenenie In memoriam e) Odmeny a iné ocenenia. V zmysle platných zásad budú návrhy posudzované na mestskom zastupiteľstve, ktoré rozhodne o ich udelení. Cenu primátora mesta Nové Zámky udeľuje primátor podľa vlastného rozhodnutia. Písomné návrhy na udelenie týchto ocenení doručte do piatka, 31. júla 2020 na sekreta- Krížovka V krížovke sa ukrýva dokončenie citátu Žijeme v dobe, kedy sa pizza dostane do vášho domu... (tajnička). Riešenie krížovky zasielajte do 15. augusta na adresu: Redakcia Castrum Novum, Hlavné námestie 10, Nové Zámky alebo mailom na gmail.com. Riešenie krížovky môžete poslať Pomôcky: OON, ORÁLA, AKOV, AKANT, ANTA Pevnina obklopená vodou Alpínka Zahrotená žrď Ohraničená plocha Čin aj SMS na číslo Medzi správnymi lúštiteľmi vyžrebujeme výhercu balíčka od spoločnosti Novofruct. Celé znenie z CN č / 2020 znie: Dnes som pobozkala človeka, ktorého najviac milujem, a rozbila som si hlavu o zrkadlo. Výhercom balíčka od spoločnosti Novofruct sa stáva Juraj Csano. Malá os Nadanie Rádiolokátor Orgán zraku Azda Zábava Výstupok v stene Značka kozmetiky Ústna hláska Atmosféra (skr.) Knižný klub Patriaci Bei riát primátora na Mestskom úrade Nové Zámky, Hlavné námestie 10, Nové Zámky. Podaný návrh musí obsahovať: 1. Označenie druhu ocenenia. 2. Osobné údaje navrhovaného kandidáta (meno, priezvisko, akademické tituly, dátum narodenia, povolanie, štátnu príslušnosť, adresu trvalého bydliska, telefonický a prípadný mailový kontakt a životopisné údaje). 3. Pri ocenení právnickej osoby alebo kolektívu názov, sídlo a kontaktnú adresu. 4. Zdôvodnenie návrhu (zhodnotenie doterajšej činnosti, dosiahnuté úspechy, vyznamenania...). 5. Údaje navrhovateľa (meno, priezvisko, adresu, telefonický, prípadne mailový kontakt a podpis). Písomný návrh na zhotovenie a umiestnenie ocenenia In memoriam vo forme pamätnej tabule, busty alebo pomníka musí obsahovať: 1. Osobné údaje navrhovaného (meno, priezvisko, tituly, dátum narodenia a úmrtia, národnosť, oblasť v ktorej pôsobil). 2. Grafický návrh diela. Druhí Druh bodliaka Otec (dom.) Skupina s rovnakým záujmom Pohonné hmoty Plúž Súhlas Integrovaný obvod Rýchlik Vajíčko (lek.) 3. Odporúčanie miesta umiestnenia diela. 4. Text pamätnej tabule. 5. Čiastku, akou sa bude navrhovateľ podieľať na finančnom zabezpečení návrhu, zhotovení a osadení navrhnutého diela. Odovzdávanie ocenení sa bude konať na slávnostnom zasadnutí mestského zastupiteľstva. Vážime si, že svojimi návrhmi upozorníte na výnimočných ľudí, ktorí prispeli a prispievajú k rozvoju a zviditeľneniu mesta Nové Zámky alebo pôsobia ako morálna autorita. Drobná inzercia REALITY Kúpim 2-3-izbový byt v Nových Zámkoch. Platba v hotovosti. Tel.: 0917/ Kúpim garsónku alebo 1-izbový byt. Platba v hotovosti. Tel.: 0915/ Dám do prenájmu obchodné priestory v centre Nových Zámkov. Tel.: 0905/ Dám do prenájmu vilu pri Balatone na južnej strane v obci Balatonmáriafürdő v mesiacoch júl a august. Tel.: 0908/ Dám do prenájmu 2-izbový byt na Šoltésovej ulici. Tel.: 0903/ Dám do podnájmu komplet zariadenú garsónku na Nábrežnej ulici, dlhodobo. Tel.: 0915/ Súrne kúpim malý 3-izbový byt mimo stanice. Platba v hotovosti. Tel.: 0949/ Na prenájom priestory vhodné ako sklad, výroba, prevádzka, 190m 2, všetky IS, Nové Zámky. 550,- /mesiac. Tel.: 0907/ Kúpim byt v Nových Zámkoch. Tel.: 0907/ Dám do prenájmu 1-izbový zrekonštruovaný, zariadený byt v Nových Zámkoch Ľ. Štúra. Tel.: 0905/ Vymením tehlový rodinný dom v Zemnom + 13 árov za chatu pri Nových Zámkoch. Tel.: 0904/ Predám 3-izbový byt, 82 m 2, po rekonštrukcii, vo vlastníctve. Realitky nevolať. Tel.: 0905/ Predám malý 3-izbový byt (61 m 2 ). RK nevolať! Tel.: 0948/ PRÁCA V Nových Zámkoch vykonávam domáce práce (upratovanie, žehlenie), dozor nad deťmi. Tel.: 0915/ Opatrím starších ľudí. Tel.: 0940/ RÔZNE Predám krosná. Tel.: 0904/ cn-r24-20 Lebo (poet.) Veľký kameň Kosí Slovenská pošta Strojil synovi svadbu Hliník (zn.) Otázka nominatívu 4 (rímsky) Pustošenie Balkánska objemová miera Pripravila: Helena Hupková

9 9 Inzercia Mesto Nové Zámky, NOVOVITAL - príspevková organizácia mesta a ZO CSEMADOK Nové Zámky vyhlasujú Novozámockú sút, až vo varení guláša, a remeselnícke trhy ktorá sa uskutoční dňa už tradične v parku na Bernolákovom námestí. Bližšie informácie, pravidlá súťaže a prihlášky nájdete na Všetkých srdečne pozývame!

10 CASTRUM NOVUM číslo júl 2020 Spomienky-Megemlékezések 10 Spomienka Megemlékezés Uplynulo 30 rokov, čo nás navždy opustil Ján NAGY a 25 rokov je nebohá jeho manželka Helena NAGYOVÁ. Nikdy nezabúdajúca smútiaca rodina Uplynulo 15 rokov, čo nás navždy opustil Štefan SVITEK. Nikdy nezabúdajúca smútiaca rodina 30 év telt el azóta, hogy eltávozott közülünk NAGY János, és 25 éve távozott el neje, NAGYOVÁ Helena. Soha nem feledő, gyászoló család 15 év telt el azóta, hogy eltávozott közülünk SVITEK István. Soha nem feledő, gyászoló család Poďakovanie Köszönetnyilvánítás S úctou ďakujeme rodine, priateľom, známym a susedom, ktorí dňa 20. júna 2020 odprevadili na poslednej ceste nášho milovaného manžela, otca, starého otca Jozefa HARISA. Úprimne ďakujeme za prejavy sústrasti a kvetinové dary. Smútiaca rodina, manželka, syn s rodinou Tisztelettel mondunk köszönetet a családnak, barátoknak, ismerősöknek és szomszédoknak, akik június 20-án elkísérték utolsó útján a szeretett férjet, édesapát, nagyapát HARIS Józsefet. Őszintén köszönjük a részvétnyilvánításokat és a virágadományokat. A gyászoló család, felesége, fia családjával Spomienka Nie je to deň, týždeň, mesiac, ale sú to roky, čo nás navždy opustila naša milovaná babka. Čas letí, spomienky zostávajú navždy v našich srdciach. Dňa 13. júla 2020 uplynulo už 7 rokov, čo nás navždy opustila naša matka, babka a prababka Mária CZUCZOROVÁ, rod. Szabóová. Kto ste ju poznali, venujte jej tichú spomienku. S úctou a láskou spomínajú deti Betka a Štefan s rodinami Udalosti v meste sledujte aj na sociálnej sieti: a na Instragrame: mesto_nove_zamky Spomienka Megemlékezés Utíchlo srdce, utíchol hlas, mal si rád život a všetkých nás. Klesli ruky, ktoré ťažko pracovali, dotĺklo srdce, ktoré sme milovali. Stíchol dom, záhrada i dvor, už nepočuť Tvoje kroky v ňom. Život Ti nedoprial s nami byť, ale v našich srdciach budeš stále žiť. Dňa 12. júna 2020 sme si pripomenuli smutné 6. výročie, čo nás navždy opustil náš milovaný manžel, otec, starý otec, svokor Ladislav PÁLMAI. S láskou spomína manželka, dcéra a syn s rodinami Elcsitult a szív, elnémult a hang, szeretted az életet és mindannyiunkat. Pihen a kéz, mely értünk dolgozott, elcsitult a szív, mely értünk dobogott. Csendes a ház, a kert, az udvar, nem hallani bennük lépteidet már. A sors nem engedte, hogy tovább velünk légy, de szívünkben velünk élsz örökké június 12-én telt el 6 szomorú év azóta, hogy örökre távozott közülünk a szeretett férj, édesapa, nagyapa, após PÁLMAI László. Szeretettel emlékezik a felesége, lánya és fia családjukkal Poďakovanie - Köszönetnyilvánítás S úctou ďakujeme rodine, priateľom, známym a susedom, ktorí dňa 24. júna 2020 odprevadili na poslednej ceste milovaného manžela, otca a starého otca Karla HAVLÍČKA. Úprimne ďakujeme za prejavy sústrasti a kvetinové dary. Smútiaca rodina Köszönetet mondunk a rokonoknak, barátoknak, ismerősöknek és szomszédoknak, akik június 24-én elkísérték utolsó útján a szeretett férjet, édesapát és nagyapát HAVLÍČEK Karelt. Őszintén köszönjük a részvétnyilvánításokat és a virágadományokat. A gyászoló család Spomienka Megemlékezés Dni utekajú, roky pribúdajú, ale spomienky na Teba v našich srdciach stále zostávajú. Dňa 9. júla 2020 uplynulo 10 rokov, čo nás navždy opustila manželka, mama a stará mama Mária BALOGHOVÁ. S láskou a úctou spomínajú: manžel, dcéra a synovia s rodinami A napok rohannak, az évek telnek, de az emlékek Rád szívünkben örökké élnek július 9-én telt el tíz év azóta, hogy örökre távozott közülünk a feleség, édesanya és nagyanya BALOGH Mária. Szeretettel és tisztelettel emlékezik: férje, lánya és fiai családjukkal Dvojtýždenník občanov mesta Nové Zámky. Vydáva Mesto Nové Zámky, Hlavné námestie 10, Nové Zámky, IČO Šéfredaktor: Mgr. Miroslav Antoni, Redaktorka: Ildikó Varga Prekladateľka: Petronela Bernáth ová adresa redakcie: gmail.com Príjem drobnej inzercie, spomienok, poďakovaní: Dom kultúry - Turisticko-informačná kancelária, Hlavné nám. 7, Nové Zámky Tlač: Mediachain, s.r.o. Evidenčné číslo: EV 401/08. ISSN: Adresa redakcie: Mestský úrad Nové Zámky, Hlavné námestie 10, Nové Zámky, 035/ Vychádza každý druhý pondelok Redakcia si vyhradzuje právo na výber a úpravu príspevkov Nevyžiadané rukopisy nevraciame Názory publikované v niektorých príspevkoch a platených reklamách sa nemusia stotožňovať s názormi redakcie Reklamy neprešli jazykovou úpravou Nedostali ste Castrum Novum? Volajte distribútorovi:

11 11 Spomienky-Megemlékezések Spomienka Megemlékezés Dňa 19. júla 2020 si pripomenieme 5. výročie, kedy nás navždy opustil milovaný syn, brat a ujo Ing. Laco JAKAB. Za tichú spomienku tým, ktorí ho poznali a nezabudli, ďakujeme. S hlbokým žiaľom a bolesťou v srdci stále spomína smútiaca rodina július 19-én telik el 5 év azóta, amikor örökre távozott közülünk a szeretett fiú, testvér és nagybácsi JAKAB Laco mérnök. Köszönjük mindazoknak, akik ismerték és nem felejtették el, hogy szentelnek emlékének egy csendes percet. Mély szomorúsággal és fájdalommal a szívében örökké emlékezik a gyászoló családja Spomienka Megemlékezés Tvoja pozemská púť pred deviatimi rokmi skončila, putuješ ďalej po hviezdnej dráhe. Odišiel si tam, odkiaľ niet návratu, kde Tvoje telo našlo večný odpočinok. Darmo letí čas, roky plynú, spomienky na Teba v našich srdciach žijú. Tvoja tvár je večná, slová sa nestratia, každý Tvoj úsmev zostal v našich srdciach. Keď sa aj my poberieme na túto cestu, príď naproti nám a stretneme sa znova. S nesmiernou bolesťou v srdci si pripomíname smutné výročie, kedy od nás pred 9 rokmi 21. júla odišiel do večnosti Peter BODOKI. Spomienku na neho si naveky uchová milujúca rodina. Földi utad kilenc éve véget ért, a csillagok útján utazol tovább. Elmentél oda, ahonnan nincs visszatérés, ahol a tested meglelte végső pihenését. Hiába rohan az idő, szállnak az évek, az emlékek rád örökké szívünkben élnek. Örök az arcod, nem száll el szavad, minden mosolyod a szívünkben marad. Ha majd rátérünk mi is erre az útra, gyere elénk, s találkozunk újra. Szívünkben mély fájdalommal emlékezünk arra a szomorú évfordulóra amikor 9 évvel ezelőtt július 21-én az örökkévalóságba költözött. BODOKI Péter Emlékét örökké őrző családja Spomienka dňa 6. júla 2020 uplynul ťažký a smutný rok od chvíle, čo nás náhle navždy opustil Slavomír CHREN. Kto ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku. S láskou a bolesťou v srdci spomína manželka a ostatná rodina Spoločenská rubrika Vítajte medzi nami: Samuel George Ursaru Sľúbili si vernosť: Peter Boros a Beáta Habajová, Tomáš Horníček a Lucia Kováčová, Boris Habrman a Erika Jankovičová, Martin Zaujec a Barbora Kmeťová, Kristián Gál a Kitti Palusková, František Hortai a Andrea Poláková, Matej Bílek a Katarína Rajniaková, Patrik Jurík a Nela Orgovánová, Gabriel Galla a Alexandra Decsiová, Matúš Stolár a Lucia Garaiová, Ivan Valachovič a Dominika Szulcsanová Opustili nás: Ing. Vojtech Skladan, 80 r., Rozália Dubányová, rod. Tóthová, 82 r., Ing. Róbert Deák, 69 r., Zuzana Hanuliaková, rod. Hatinová, 73 r., Mária Nagyová, rod. Ostatná, 66 r., Karel Havlíček, 72 r., Eva Kočiová, rod. Varagyová, 70 r., Jozef Tomaštík, 68 r., Štefan Csermák, 72 r., Alžbeta Reményová, rod. Pašková, 82 r., Tibor Horváth, 89 r., Dušan Zvozil, 59 r. Spomienka Megemlékezés Dňa 22. júla 2020 uplynie 20 rokov, čo nás navždy opustil milovaný otec Róbert KÁRÁS, a dňa 25. decembra 2020 si pripomenieme 23. výročie úmrtia drahej mamičky Alžbety KÁRÁSOVEJ, rod. Šafárikovej. S nehynúcou láskou spomína syn Róbert s rodinou július 22-én telik el 20 év azóta, amikor örökre távozott közülünk a szeretett édesapa KÁRÁS Róbert, és december 25-én emlékezünk halálának 23. évfordulóján a drága édesanyára KÁRÁS Alžbetára, szül. Šafárik. Soha el nem múló szeretettel emlékezik fiuk Róbert családjával Spomienka Čas plynie, smútok zostáva, tá strata v srdci bolieť neprestáva. Navždy budete žiť v srdciach a spomienkach tých, ktorí vás milovali. S láskou v srdci sme si dňa 7. júla 2020 pripomenuli 6. smutné výročie, čo nás navždy opustila naša milovaná mamička, svokra a babika pani Alžbeta BURANSKÁ, rod. Špacírová, a dňa 23. augusta 2020 si pripomenieme 5. smutné výročie, čo nás navždy opustil náš milovaný otecko, svokor a starý tato pán Jozef BURANSKÝ. Ďakujeme všetkým, ktorí nezabúdajú a spomínajú s nami. S bolesťou v srdci spomína dcéra Marienka s manželom Milanom, vnučky Ľubka, Peťka s manželom Radkom, Saška s manželom Alexom, pravnúčatá Nikolka, Paťulka, Rafael a Kryštof Lekárenská služba V našom meste každý deň do 21:00 h! Od do vykonáva lekárenskú službu Lekáreň Dr. Max - OD Kaufland, Športová 1 a Lekáreň BENU, HM Tesco, Nitrianska cesta 111 v čase od 8:00 do 20:00 h. a Lekáreň Dr. Max - Aquario, Nitrianska cesta 111 v čase od 20:00 do 21:00 h., dňa vykonáva lekárenskú službu Lekáreň Dr. Max - OD Kaufland, Športová 1 v čase od 8:00 do 21:00 h. Postreky proti komárom a kliešťom Mesto zadalo objednávku na postrekovanie porastov proti kliešťom a komárom. Okrem parkov a verejných priestranstiev budú postrekovať aj areály amfiteátra, materských a základných škôl. Počas leta totiž budú v prevádzke škôlky a letné tábory v základných školách. Asfaltové plochy, chodníky, ostrovčeky a vydláždené plochy dá mesto postriekať roztokom proti burine. Prebieha rekonštrukcia verejných toaliet Samospráva začala rekonštrukciu verejných toaliet na Hlavnom námestí. Počas prác je možnosť navštevovať toalety na prízemí v Dome kultúry, ktoré sú v prevádzke každý pracovný deň v čase od 8:00 hod. do 16:00 hod.

12 CASTRUM NOVUM číslo júl 2020 Inzercia 12

13 Az érsekújvári polgárok kétheti lapja XXX. évfolyam szám július díjmentes Maradj itthon, pihenj a Tatárik Emil Strandon! Fotó: Novovital FB oldala

14 CASTRUM NOVUM szám július 13. Város 2 Nyitva lesznek nyáron a városi óvodák A járvány okozta kényszerű bezárás alatt az óvodák dolgozói kivették a szabadságukat és alapos fertőtlenítést végeztek. A városi óvodák a szülők érdeklődése szerint augusztus 21-ig lesznek nyitva. Az önkormányzat hét óvoda fenntartója. Az óvodák nyitvatartási idejét az oktatásügyi minisztérium 2008-ból származó 306-os rendelete határozza meg, amely többek között elrendeli, hogy az óvodákat a nyári szünet alatt legalább három hétre be kell zárni. Ennek az oka az óvoda helyiségeinek, valamint a játékoknak az alapos tisztítása, fertőtlenítése, de a szabadságok merítése is. Ezt a módszert az elmúlt években alkalmazták a mi városunkban is. Az augusztusi zárvatartás nem ment át Tavaly júliusban négy, augusztusban két óvoda volt nyitva. A Vágóhíd utcai Óvodát nyáron felújították, ezért be volt zárva. Az óvodák igazgatónői az idei nyárra egy módosított tervvel álltak elő 2020 júliusában működjön minden óvoda, viszont egész augusztusban legyenek bezárva. Ezt a tervet leginkább azzal indokolták, hogy ki kell venniük az öreg szabadságaikat. A városi képviselő-testület a február 26-i ülésén a tervezetet jóváhagyta, Klein Ottokár polgármester azonban a határozatot nem írta alá. Az oktatásügyi minisztérium már említett rendelete alapján ott, ahol egy fenntartónak több óvodája van, a bezárás ideje alatt a gyerekeket egy másikban helyezik el. Mielőtt még a képviselő-testület visszatérhetett volna a témához, minket is elért a koronavírus járvány. A Szlovák Köztársaság Közegészségügyi Hivatalának intézkedése alapján hozzávetőleg 2,5 hónapra bezárták az összes iskolát és iskolai létesítményt. Az óvodák bezárása alatt a személyzet kivette az öreg szabadságát, valamint elvégezték a helyiségek és a berendezések alapos fertőtlenítését, amit a rendelet a nyári szünetre határoz meg. Június 1-jén a gyerekek visszatérhettek az óvodákba, igaz eleinte korlátozott létszámban. Kapacitási okokból az óvodáknak el kellett utasítaniuk azokat a gyermekeket, akiknek édesanyja szülői szabadságon van. Június 15-től már nincsenek érvényben a korlátozások, ám az óvodák személyzeti okokból nem tudták biztosítani a 100 százalékos működést. Hogyan lesz a szünet alatt? Június 24-én a városházán került sor arra a találkozóra, ahol az óvodák igazgatónőivel a nyári nyitvatartásról tárgyaltak. Megegyeztek, ha a szülők érdeklődést mutatnak majd az óvodák iránt, akkor júliusban és augusztusban az összes városi fenntartású óvoda nyitva lesz. A helyiségek és a berendezések fertőtlenítésére mindig elkülönítik az épület egy részét, a gyerekeket pedig más pavilonokban helyezik el. Az óvodák augusztus 21-ig lesznek nyitva. Az utolsó augusztusi hétre, azaz augusztus 24-től az óvodákat bezárják, hogy az ott dolgozók felkészülhessenek az új tanévre. Az új tanév kezdete szeptember 2-án lesz. Miroslav Antoni Álláspályázat az óvodák igazgatói állására Érsekújvár városa, a város polgármestere képviseletében, az oktatásügyi államigazgatásról és az iskolai önkormányzatokról szóló többször módosított, a Tt. 596/2003-as sz. törvényének 4. -ának, valamint a közfeladatok ellátásáról szóló többször módosított, a Tt. 552/2003-as sz. törvényének 5. -ának rendelkezései értelmében álláspályázatot hirdet a következő igazgatói állásokra: Materská škola, Šoltésová u. 12., Érsekújvár október 1-jei kinevezéssel Materská škola - Óvoda, P. Blahu 23., Érsekújvár november 1-jei kinevezéssel Szakképzettségi előfeltételek és különleges képesítések: 1. képzettség a Tt.138/2019-es sz., a pedagógiai és szakmai alkalmazottakról szóló, későbbi módosítások szerinti jogszabálya értelmében 2. a pedagógiai alkalmazott karrier szintjébe való besorolás feltételének teljesítése az 1. minősítő vizsga letételével 3. legalább 5 éves pedagógiai gyakorlat 4. feddhetetlenség 5. egészségi alkalmasság 6. az államnyelv ismerete 7. a magyar nyelv ismerete (a P. Blahu u. Óvoda esetében) Egyéb kritériumok és követelmények: 1. a vonatkozó jogszabályok ismerete 2. szervező, kommunikációs és vezető képességek 3. rugalmasság, felelősségvállalás és megbízhatóság 4. számítógépes ismeretek A szükséges iratok jegyzéke: 1. kérvény az álláspályázaton való részvételre (jelentkezés) 2. a képesítési feltételek teljesítését igazoló dokumentumok hitelesített fénymásolatai 3. dokumentum a pedagógiai alkalmazott karrier szintjébe való besorolás feltételének teljesítéséről 4. igazolás a munkavégzés hosszáról 5. becsületbeli nyilatkozat a feddhetetlenségről 6. becsületbeli nyilatkozat az egészségi alkalmasságról (testi és lelki) az igazgatói feladatok ellátására 7. az óvoda fejlesztésére irányuló tervezet benyújtása 8. szakmai önéletrajz 9. becsületbeli nyilatkozat az önéletrajzban és a benyújtott dokumentumokban szereplő összes adat hitelességéről 10. a pályázó írásos hozzájárulása a személyes adatok feldolgozásához a Tt. 18/2018-as sz., a személyes adatok védelméről szóló, valamint további módosított jogszabályok értelmében. További információk a pályázók számára: A fizetési feltételeket a Tt. 553/2003-as sz., a munkavállalók közérdekű munkavégzésének javadalmazásáról, valamint Tt. 138/2019-es sz., a pedagógiai és szakmai alkalmazottakról szóló, későbbi módosítások szerinti jogszabály értelmében határozzák meg. Az alap tarifa szerinti bért az iskolai végzettség és a ledolgozott évek alapján határozzák meg, min euróra. A kérvényt, valamint a szükséges okmányokat lezárt borítékban legkésőbb július 17- én, 12:00 óráig küldjék el a következő címre: Mestský úrad Nové Zámky, Sekretariát primátora a zástupcu primátora, Hlavné námestie 10, Nové Zámky vagy adják le személyesen az Érsekújvári Városi Hivatal iktatójában. A borítékra írják rá: Výberové konanie Materská škola, Šoltésovej 12, Nové Zámky neotvárať!, Výberové konanie Materská škola - Óvoda, P. Blahu 23, Nové Zámky neotvárať!. (A postai küldés esetén a postai bélyegző dátuma a mérvadó.) Az álláspályázat időpontjáról, helyéről legkésőbb 7 nappal az álláspályázat előtt azokat a pályázókat értesítik, akik teljesítik a meghatározott feltételeket. Klein Ottokár, polgármester Az érsekújvári polgárok kétheti lapja. Kiadja Érsekújvár Városa, Fő tér 10., Érsekújvár, IČO Főszerkesztő: Miroslav Antoni, Szerkesztő: Varga Ildikó Fordító: Bernáth Petronela A szerkesztőség címe: Apróhirdetés, megemlékezés, köszönetnyilvánítás: Kultúrház-Turisztikai Információs Iroda, Fő tér 7., Érsekújvár Nyomtatás: Mediachain, s.r.o. l Regisztrációs szám: EV 401/08, ISSN: A szerkesztőség címe: Érsekújvári Városi Hivatal, Fő tér 10., Érsekújvár, 035/ l Megjelenik minden második hétfőn. A szerkesztőség fenntartja a kéziratok lerövidítésének és módosításának jogát. A nem kért kéziratokat nem adjuk vissza. Az egyes levelezői cikkekben és fizetett reklámokban közölt nézetek nem feltétlenül egyeznek meg a szerkesztőség véleményével. A reklámok nyelvi helyességéért a szerkesztőség nem vállal felelősséget. Nem kapott újságot? Hívja a terjesztőt:

15 3 Város Az oktatási miniszter osztotta a bizonyítványokat Az idei tanév utolsó napja néhány érsekújvári alapiskolában különleges volt. A Vár utcai, a Folyóparti utcai és a Dévény utcai Alapiskolákba Branislav Gröhling, az SZK Oktatásügyi, Tudományos, Kutatási és Sportminisztere látogatott el. A Vár utcai és a Folyóparti utcai Alapiskolákon ő osztotta ki a tanulók évvégi bizonyítványát. Branislav Gröhling oktatási minisztert, Jana Lysákovát, a miniszter irodájának igazgatónőjét, Dušan Dudík főtanácsost, Ľuboš Kostelníkot, a kommunikációs és protokollosztály igazgatóját, valamint Klein Ottokárt, városunk polgármesterét elsőként a Vár utcai Alapiskola tanulói köszöntötték. A miniszter megtekintett néhány szaktantermet, beszélgetett az iskola dolgozóival és az 5.B osztály tanulóinak átadta a bizonyítványokat. A miniszter úr nem éppen egy könnyű, minden gyerek, pedagógus és szülő által árgus tekintettel figyelt debütálás után van. Viszonylag rövid idő alatt elnyerte a bizalmunkat, mert tudjuk, hogy nem csak meghallgatott minket, de cselekedni is fog mondta el Marta Bystrická, az iskola igazgatónője. Branislav Gröhling arra kérte a tanulókat, hogy írják le az elképzeléseiket, hogy mi az, amiből az iskolában többet vagy kevesebbet szeretnének. Ígéretet tett, hogy átveszi a javaslataikat. Klein Ottokár polgármester méltatta, hogy nagyszerű alapiskoláink vannak, melyek országos viszonylatban is kiváló eredményeket érnek el. Köszönetet mondott a miniszternek, hogy ezen a jeles napon éppen Érsekújvárba látogatott el. A Folyóparti utcai Alapiskolán a tanulók elénekelték a miniszternek az iskolai himnuszukat, majd az iskola logójával ellátott sállal ajándékozták meg. Branislav Gröhling Robert Rudinský igazgatóval és Klein Ottokár polgármesterrel közösen adták át a díjakat az iskola legeredményesebb sportolóinak és a TOP tanulóknak. Ezt követően Erika Demová osztályfőnökkel a miniszter kiosztotta az elsősöknek életük első bizonyítványát. R. Rudinský igazgató B. Gröhlinget az iskola TOP tanulója plakettet ajándékozta meg. Mivel a TOP tanuló étkezésre is jogosult, ezért a szakácsnők a miniszternek speciális adag bundáskenyeret készítettek. A Dévény utcai Alapiskolában a miniszter elsősorban szakmai kérdésekről tárgyalt a tanárokkal, amelyeket az utóbbi hónapokban a nem szabványos tanítási körülményekből adódtak. A központi médiákat elsősorban az oktatásügyi tárcára vonatkozó témák érdekelték. A miniszter jelezte a digitális támogatás bevezetését, amely keretében az iskolák laptopokat tudnak vásárolni, de jobb internetes csatlakozásra is felhasználhatják ezt a támogatást. B. Gröhling kommunikálni fog Andrea Kalavská volt egészségügyi miniszterrel és Ján Mikas országos tisztifőorvossal, hogy a koronavírus járvány második hulláma esetére a minisztériumnak kidolgozott terve legyen. Az esetleges második hullám esetén nem szeretnék országosan az összes iskolát bezárni. A miniszter a tanárokkal például a nyílt tankönyvpiacról és a napközikről is beszélgetett. Miroslav Antoni 15. idényét kezdte meg a Strandbuszt Régiónkban egyetlen olyan buszjárat, amely ingyenes szállítja a strandra az embereket. A busz július 1-jétől a nyári szünet végéig közlekedik, minden nap, amikor a Tatárik Emil Termálfürdő Strand nyitva lesz. A Strandbusz közvetlenül a vasútállomás előtt is megáll. Június 29-én, immár tizenötödször, hivatalosan útjára indították a strandolni vágyókat ingyenesen szállító Strandbuszt. Minden nap négy járat ingázik a strandra és vissza, az útvonalon tizenkét megálló van és akár közvetlenül a vasútállomáson is fel lehet szállni a buszra. Az ingyenes buszjárat az önkormányzat, a Bytkomfort és annak külföldi partnere, a ČEZ ESCO társaság, valamint az ARRIVA közlekedési vállalat közös akciója. A strand az egyik legterjedelmesebb zöldövezettel rendelkezik, ennek köszönhetően be tudjuk tartani az összes higiéniai előírást és megfelelő előfeltételeket teremteni a látogatók maximális biztonsága érdekében. Hátránya viszont, hogy elég messze van a városközponttól. Az, aki nem szeretne autózni és parkolóhelyet keresni, annak a Strandbusz kiváló megoldást nyújt mondta el Klein Ottokár polgármester. Egyúttal köszönetet mondott az érintett társaságoknak, melyeknek köszönhetően az ingyenes járat működik. Zemes Szilveszter, az ARRIVA Érsekújvár részvénytársaság vezérigazgatója szerint, az érsekújvári ingyenes Strandbusz az egyetlen ilyen jellegű járat a régióban. A buszon az utasok kötelesek szájmaszkot viselni és a lehetőségek szerint betartani az egymás közötti távolságot. Lukáš Štefánik, a Bytkomfort társaság ügyvezetője értékelte, hogy annak ellenére, hogy változott a társaság társtulajdonosa, folytatni tudják ezt a szünidős akciót. Felhívta a figyelmet arra is, hogy a városban zajló útburkolatfelújítás miatt az útvonal, illetve az egyes buszmegállók helyei menet közben változhatnak. Szorítunk, hogy a Strandbusszal utazók hozzájárulásával is megdőljön a strand eddigi látogatottsági rekordja fűzte hozzá. Ľudovít Lebó, a Novovital városi dotációs szervezet igazgatója elárulta, hogy az idei idény előtt kicserélték az 50 méteres úszómedence technológiáját, ami a víz minőségén és hőmérsékletén is észrevehető. A látogatók és a strand személyzetét szolgáló új épület a higiéniai létesítményekkel is már 80 százalékban elkészült. Az elmúlt években a strand látogatottsága megkétszereződött, szükség volt még egy ilyen jellegű épületre. A strandon is szigorúbb higiéniai előírások és bizonyos korlátozások (pl. le vannak zárva az ivókutak) vannak érvényben. Gyakrabban fogják fertőtleníteni a felületeket, amelyekkel a látogatók közvetlen kapcsolatba kerülnek, a medencékben lévő vizet a BYT KOMFORT Energetický, bytový a objektový manažment s.r.o. PARTNER PRE VÁŠ KOMFORT Dar deťom a všetkým návštevníkom "ŠTRANDU" ŠTRANDBUS Doprava úplne ZADARMO počas letných prázdnin vo všetkých dňoch prevádzky kúpaliska Štrand Emila Tatárika Od ul. T.G. Masaryka - Millénium ul. Petőfiho - Poliklinika ul. Gúgska - Pri kríži ul. S.H. Vajanského 27 ul. S.H. Vajanského 49 ul. Nábrežná - predajňa CBA ul. Nábrežná 93 ul. Bit únková - Pošta ul. Gogoľova - Sociálna poisťovňa ul. M.R. Štefánika - Múzeum Železničná stanica ŠTRAND autobusom spoločnosti km 0,0 0,6 1,3 1,8 2,2 2,6 3,2 3,5 4,1 4,5 4,8 6,0 1. spoj 2. spoj 3. spoj 4. spoj 09:00 10:00 13: 30 15:30 09:02 10:02 13: 32 15:32 09:05 10:05 13: 35 15:35 09:07 10:07 13: 37 15:37 09:09 10:09 13: 39 15:39 09:10 10:10 13:40 15:40 09:11 10:11 13:41 15:41 09:12 10:12 13:42 15:42 09:14 10:14 13:44 15:44 09:16 10:16 13:46 15:46 09:18 10:18 13:48 15:48 09:20 10:20 13:50 15:50 Od km 1. spoj 2. spoj 3. spoj 4. spoj ŠTRAND 0,0 141 : 5 16:15 18:15 19:15 ul. Šurianska - predajňa JEDNOTA 0,4 14:16 16:16 18:16 19:16 Železničná stanica 1,1 14:17 16:17 18:17 19:17 ul. M.R. Štefánika - Múzeum 1,5 14:18 16:18 18:18 19:18 ul. Gogoľova - Sociálna poisťovňa 1,8 14:21 16:21 18:21 19:21 ul. Bit únková - Pošta 2,5 14:23 16:23 18:23 19:23 ul. Nábrežná 93 2,8 14:26 16:26 18:26 19:26 ul. Nábrežná - predajňa CBA 3,4 14:27 16:27 18:27 19:27 ul. S.H. Vajanského 49 3,8 14:28 16:28 18:28 19:28 ul. S.H. Vajanského 27 4,1 14:30 16:30 18:30 ul. Gúgska 5 - Artézska studňa 4,8 14:32 16:32 18:32 19:32 ul. Petőfiho - Poliklinika 5,4 14:34 16:34 18:34 19:34 ul. T.G. Masaryka - Millénium 6,0 14:36 16:36 18:36 19:36 klórozás felső határán fogják tartani. Szerencsére érkezéskor nem kell mérni a strandra látogatók testhőmérsékletét, és a strandon szájmaszkot sem kell viselni. Miroslav Antoni

16 CASTRUM NOVUM szám július 13. Spektrum 4 Az érsekújvári zsinagóga a MemoEuro bankjegyen Zéróeurós bankjegy után városunk motívuma egy másik szuveníren is megjelenik a MemoEuro bankjegyen. A MemoEuro szuvenír a német Euroscope cég terméke, amely az egyik vezető európai gyártója és üzemeltetője az érmére működő kilátócsöveknek, valamint az emlékérmék verésére szolgáló automatáknak és préselt emlékérméknek (az ún. pressed pennies ), amelyek Nyugat-Európa számos helyén megtalálhatók. A MemoEurot 2018-ban adták ki, mely a turisták, a látogatók és a gyűjtők körében Németországban, Ausztriában, Franciaországban, Olaszországban, Belgiumban és Hollandiában egyre nagyobb népszerűségnek örvend. A kezdetektől több mint 130 különböző kiadást született és további országokban új kiadásokkal készülnek. Az első szlovákiai motívum a MemoEuro bankjegyen az érsekújvári zsinagóga lesz. Százszázalékos pamutpapírból készül, amit a valódi bankjegyek gyártásához is használnak. Több biztonsági elemet is tartalmaz (UVszálak, aktív tinta, védőcsík, mikroszöveg, dombornyomás és más). Limitált, ötezer darabos példányban nyomtatták ki, minden darabnak saját gyártási száma van, aminek köszönhetően egyedivé válik. A gyűjtők részére egy speciális ajándékkészletet terveznek fotókkal és többnyelvű tájékoztatással a zsinagógáról. A rendhagyó szuvenír kiadásán Tomáš Dioši, Róbert Kopaj és Lang Tamás működött együtt. A saját archívumukból fényképeket Paul A. Glendell és Dominik Horváth szolgáltattak. A MemoEuro bankjegyet a főtéri Kultúrház földszinten található turisztikai-információs irodájában vásárolhatják meg. A zsinagóga a holokauszt áldozatára is emlékeztet Az érsekújvári ortodox zsinagógát 1880-ban építették. Jelenleg Szlovákia négy azon zsinagógájának egyike, amelyik az eredeti célját szolgálja. Az ismeretlen építő által felépített zsinagóga két emeletes, galériás. A bejárat felett héber nyelvű felirat olvasható V chejle lohen I mikdos mar l.p.k., aminek az üzenete Legyen ez a kis szentélyetek. A betűk számértékének összege a zsinagóga első felújításának és bővítésének évére, 5660-ra emlékeztet, ami a mi időszámításunk szerint az 1900-as évet jelenti. A bejárattal szemben található a Szövetség Arkája, Aron HaKodesh, amit a mózesi kőtáblák, valamint hétágú gyertyatartók menórak díszítenek. A zsinagógát 1991 és 1993 között a hitközség saját erejéből újította fel. Az ablakokat eredeti színes ólomüveg díszítették, melyeken a Dávid-csillag és a Tízparancsolat motívuma található. A zsinagóga külső falán egy emléktábla látható, amely emléket állít a holokauszt érsekújvári és környékbeli áldozatának. Az áldozatok neve a zsinagóga belső falain lévő 18 márványtáblára vannak bevésve. A szomszédos épület falán Raoul Wallenberg svéd diplomata emléktáblája található, aki 1944-ben Budapesten dolgozott és több érsekújvári zsidó neki köszönhette, hogy túlélte a holokausztot. Tomáš Dióši A gyűlölet gyilkolta meg őket, a szeretet őrzi emléküket 76 évvel ezelőtt, két alkalommal június 12-én és 15-én deportálták koncentrációs táborokba városunk zsidó lakosságát. Összesen embert. Kisgyermekektől csaknem százéves korú emberekig. A bűnük csupán annyi volt, hogy zsidók voltak. Városunk lakosai minden évben megemlékeznek az emberiség történetének legnagyobb tragédiájáról. A kegyelettel teli megemlékezésre közelről, de a világ távoli sarkaiból is érkeznek vendégek. Idén a megszokott, hagyományos megemlékezésre Illusztrációs felvétel a járvány miatt nem került sor. Az érsekújváriak június 14-én egyénileg rótták le tiszteletüket a holokauszt áldozatai előtt az ortodox zsidó temetőben. A temető kapui aznap mindenki előtt nyitva álltak. A mártírok sírjára elhelyezett kő, amely a holokauszt összes áldozatának jelképes sírhelye és a fejhajtás annak a jelei, hogy nem feledünk. -ST- A szabadság alatt, de a strandon is legyenek óvatosak Az Érsekújvári Járási Rendőrkapitányság figyelmezteti a lakosokat a közelgő nyári szabadságok idején a családi házakba és a lakásokba történő betörések megnövekedett kockázatára. Az emberek nyáron hosszabb időre hagyják el a házaikat és a lakásaikat, ezért a rendőrség kéri a lakosokat, hogy mielőtt szabadságra indulnak alaposan biztosítsák otthonaikat, ha lehetőségük van rá, akkor kérjenek meg egy ismerőst vagy családtagot, hogy a távollétük alatt rendszeresen ellenőrizze a lakhelyüket. Ezáltal a betörés kockázata minimálisra csökkenthető. A rendőrség felhívja a figyelmet a személyes tárgyak gyakori lopására is a strandok területén az Érsekújvári járásban. A személyes tárgyaikat ne hagyják felügyelet nélkül a pokrócokon vagy a medencéknél, és ha lehetőség van rá, akkor ezeket a tárgyaikat az erre kijelölt helyen tárolják zárható szekrények, melyek a strandok területén megtalálhatók és a látogatók rendelkezésére állnak. Daniel Zahorák, az Érsekújvári Járási Rendőrkapitányság igazgatója

17 5 Város Az önkormányzat, a cégek, a hadsereg és az önkéntesek egyedülálló együttműködése A rendkívüli helyzet végeztével a Szent Erzsébet Szigetben lévő karanténközpontból az önkormányzat terep kapcsolattartási pontot szeretne létesíteni az otthontalanok számára. Tisztálkodási lehetőséget, a ruházat cseréjét, kis frissítőt és szociális tanácsadást is kínál. A díjakat Érsekújvár városa Díjazási alapelvei alapján egyéneknek és közösségeknek, természetes és jogi személyeknek ítélhetik oda, akik jelentős mértékben hozzájárultak a város felvirágoztatásához, továbbá jeles személynek, akik városunkba látogatnak vagy pozitív kapcsolat fűzi őket városunkhoz. Olyan személyeket is jelölhetnek, akik a saját életük kockáztatásával mentettek meg másokat, vagy mások vagyonát. Érsekújvár városa a javaslataik alapján az alábbi díjakat ítélheti oda: a) Díszpolgár b) PRO URBE városi díj c) Polgármesteri díj d) In memoriam díj e) Jutalmak és egyéb díjak A koronavírus járvány miatti rendkívüli helyzet alatt az érsekújvári önkormányzat április 27-én a Szigetben található valamikori Sport hotel területén krízis kapcsolattartási központot és karanténlétesítmény alakított ki az otthontalanok számára. A helyet olyan területen választották ki, ahol a hajléktalanok már korábban is tartózkodtak. Néhány nappal később a Szlovák Köztársaság Fegyveres Erői két nagy sátrat állítottak itt fel. A Szigetben ezáltal hozzávetőleg 40 otthontalan talált menedéket. A Szigetben lévő válságközpont szolgáltatásai iránt nagy az érdeklődés. Az első látogatók már nyitás előtt sorban állnak, többen a napjuk nagy részét itt töltik és segítenek a központ körüli terület rendben tartásával mondta el Denisa Felixová, a szociális és oktatásügyi főosztály vezetője. A válságközpontot az önkormányzat a Kompas Közösségi Központ Polgári Társulással közösen, valamint további hat nonprofit szervezettel alakította ki és működteti: a Szlovák Vöröskereszt Érsekújvári Területi Egyesületével, a Szlovák Vöröskereszt Érsekújvári Ifjúsági Szervezetével, a Dúha nádeje Polgári Társulással, a Szlovákiai Apostoli Egyház nyitrai testületével, az érsekújvári 50-es sz. A. Dubček Cserkészcsapattal, a Baptista Szeretetszolgálat Érsekújvári Radostná správa Egyházi Testületével és leginkább az önkénesekkel. A központ működtetéséhez a berendezés ingyenes kölcsönzésével hozzájárul a Novovital dotációs szervezet. A Philip Morris Slovakia Kft. a rászorulók részére hat héten keresztül összesen ingyen ebédet biztosított. Az ilyen együttműködés innovatív és Szlovákiában ezidáig nem volt rá példa. Az egész csapatuknak szeretném nagyon szépen köszönni a kiváló együttműködést és a fantasztikus kommunikációt. Közösen sikerült ebédet szétosztanunk és a rászo- Felhívás a városi díjak jelöltjeinek felterjesztésére Érsekújvár városa felhívja a lakosok, a polgári társulások, a politikai pártok, intézmények és mozgalmak, valamint a jogi és a természetes személyek figyelmét a városi díjak jelöltjeinek felterjesztésére. Az érvényben lévő alapelvek alapján a díjakra beérkező jelölésekről a városi képviselőtestület dönt. A Polgármesteri díjról a polgármester dönt. Az írásos javaslataikat a díj jelöltjeinek feltüntetésével a polgármester titkárságára terjesszék elő Mestský úrad Nové Zámky, Sekretariát primátora, Hlavné námestie 10, Nové Zámky legkésőbb július 31- ig (péntek). A javaslatoknak tartalmazniuk kell: 1. A díj típusának megjelölését. 2. A jelölt személyes adatait (vezeték- és keresztnév, főiskolai vagy egyetemi cím, születési dátum, foglalkozás, állampolgárság, az állandó lakhely címe, telefonszám vagy cím és önéletrajzi adatok). Dobogós helyezések a szeniorok teniszbajnokságán Az Ellit Team Érsekújvári Teniszklub játékosai minden évben részt vesznek a szeniorok szlovák bajnokságán. A járvány az ő idei versenynaptárukat is alaposan megbolygatta, az utolsó tavaszi bajnokságra februárban Léván került sor június között az Ellit Team Érsekújvári Teniszklub négy teniszezője részt vett a szeniorok nyári szlovák bajnokságán, amit Pőstyénben rendeztek meg és az idei év utolsó éleseménye volt. Juraj Horváth győzött a 75 éven felettiek kategóriájában, Ľudovít Augustín megnyerte a 80 év felettiek kategóriáját, Juraj Ponesz második lett az 50 éven felettiek kategóriájában és Peter Fialka harmadikként végzett az 55 éven felettiek kategóriájában. J. Horváth és Ľ. Augustín megnyerték a párost is. (MA) rulóknak így kilencezer eurót megtakarítanunk. Hiszem, hogy ez a pénz segített nekik jobban megbirkózni a válsággal, amin mindannyian átestünk. Hiszem, hogy Szlovákia már a legrosszabb után van és nem fog kelleni ilyen helyzetet újra oldanunk. Sok sikeres, a szigetihez hasonló küldetésű projektet kívánok. Köszönöm, hogy a részese lehettem nyilatkozta Katarína Haládiková, a Philips Morris Slovakia Kft. munkatársa. A válságkezelő kapcsolattartó központ a rendkívüli helyzet alatt bevált. Az emberek megszoktak ide járni, ami által felszabadult a vasútállomás előtti terület. Jobban lehetett velük dolgozni, bevonni őket a Szent Erzsébet Sziget és annak környékének takarításába. Az önkormányzat a rendkívüli helyzet végeztével is működtetni szeretné a kapcsolattartó pontot és fenntartani az együttműködést a bekapcsolódott szubjektumok többségével. Arra törekszünk, hogy továbbra is lehetőséget biztosítsunk az otthontalanoknak a tisztálkodásra, a ruházat cseréjére, egy kis frissítőre, valamint a szociális tanácsadásra. Ezért az önkormányzat anyagi támogatást igényel a Szlovák Köztársaság Beruházási, Regionális Fejlesztési és Információs Minisztériumától a területi önkormányzati szervezetek regionális fejlesztésének támogatására tette hozzá D. Felixová. Miroslav Antoni 3. Jogi személy vagy közösség díjazásánál megnevezés, székhely, elérhetőségi cím. 4. A jelölés indoklása (az eddigi tevékenység értékelése, elért sikerek, kitüntetések,...) 5. A jelölő adatai (vezeték- és keresztnév, lakhely, telefonszám vagy cím és aláírás). Emléktábla, mellszobor vagy emlékmű állítására tett javaslatot a javaslónak írásos formában kell beterjesztenie, és a következőket kell tartalmaznia: 1. A jelölt adatai (vezeték- és keresztnév, főiskolai vagy egyetemi cím, a születés és az elhalálozás időpontja, nemzetiség, tevékenységi terület). 2. Az alkotás grafikai tervezetét. 3. Javaslatokat az alkotás elhelyezésére. 4. Az emléktáblára vésett szöveg javaslatát. 5. A javasló pénzbeli hozzájárulása az alkotás megvalósításához, elhelyezéséhez. A díjak átadására a képviselő-testület ünnepélyes ülésén kerül sor. Értékeljük, hogy javaslataikkal felhívják figyelmünket a különleges emberekre, akik öregbítik városunk hírnevét és erkölcsi tekintélyük van. Fotó: Ellit Team Érsekújvári Teniszklub

18 CASTRUM NOVUM szám július 13. Díjazás 6 Díjazták a legeredményesebb tanulókat és diákokat Az érsekújvári iskolák 2019-es év legeredményesebb tanulói és diákjai a díjakat június 17-én vehették át a kultúrházban. Ezúttal kicsit rendhagyóan, más feltételek mellett, tiszteletben tartva a néhány hónapja tartó helyzetet. Ugyan az idei évben pár héttel később találkozunk és egy picit családiasabb hangulatban, mint az megszokott, de akárcsak az előző években, idén is szeretnénk gratulálni és átadni a díjakat a nemzetközi vagy országos megmérettetésen elért sikereikért, legyen szó tudományos, nyelvi, kulturális vagy sportversenyekről. Elismerés jár a felkészítő pedagógusoknak és edzőknek is, akik lelkiismeretesen dolgoznak az Önök fejlesztésén, és nem feledkezhetünk meg a legbiztosabb támaszokról, a szülőkről sem mondta el Klein Ottokár polgármester. A korlátozások ellenére a díjazásra jelölt tanulók és diákok, valamint pedagógusaik, edzőik megérdemlik az elismerést és a nyilvános díjazást a tavaly elért sikereikért, eredményeikért, melyekkel nem csak önmagukat és családjukat, de városunkat is képviselték. A díjazott tanulók és diákok: Bethlen Gábor utcai Alapiskola - Oliver Farkaš, Emma Kasášová, Liana Melišková, Štefan Ozorák, Gabriel Suchý, Lara Šámšonová, Jakub Šeben, Jasmine Záležáková, Lányok teremhoki csapata, Fiatal életmentők június 17-én került sor. Az Önök tevékenységének az idei év első félévében ugyan megálljt parancsoltak a körülmények és az ünnepélyes díjátadóra is a megszokottnál pár héttel később kerül sor, de örülünk, hogy a sportélet is újra éledezni kezd. Ma délután városunk különböző sportklubjaiból és sportágazataiból érkező sikeres sportolókat díjazhatunk. A díjazottak között vannak egyének és csapatok, világbajnokok, nemzetközi versenyeken érmes helyezést elértek, különböző korosztályú szlovák bajnokok. A díjat három érdemes sportoló is átveszi, akik ma már edzőként vagy tisztségviselőként dolgoznak mondta el Klein Ottokár polgármester. Ezúttal kicsit rendhagyóan, más feltételek mellett, tiszteletben tartva a néhány hónapja tartó helyzetet került sor a díjak átadására. A korlátozások ellenére is a díjazásra jelölt sportolók és edzőik megérdemlik az elismerést és a nyilvános díjazást a 2019-ben elért sikereikért, eredményeikért, melyekkel nem csak önmagukat és családjukat, de városunkat is képviselték. Díjazott sportolók: Atlétikai club Érsekújvár - Milan Haborák, Boris Habrda, Miloslav Konopka, Liana Melišková, Puha Réka, Rebeka Žibritová Genkikan Fight Academy Érsekújvár - Viktor Rybiansky Karate Klub Érsekújvár, Polgári Társulás - Vladimír Galuev, Patrik Klačan, Damián Milkovics Klub SLIM FIT Érsekújvár - Döme András Érsekújvári Városi Sportklub - FUTSAL - Boris Druga Czuczor Gergely Alapiskola - Anda Liza, Ožvald Damián, Ördögh Zsófia, Veres Zoltán Benedek, Három fiatal hölgy piros ruhában - Ember Mónika, Klimas Virág Vivien és Lukács Enikő Dévény utcai Alapiskola - Viktória Dékányová, Barbora Pásztó, Miriam Popič, Marek Valo, A 3. évfolyam tanulóinak csapata, A 4.C osztály tanulóinak csapata, A Dévény utcai Alapiskola tanulólányai Vár utcai Alapiskola - Lara Pálinkásová, Simona Polakovičová, Kristína Szegediová, Karolína Vassová, A 9.B osztály tanulóinak csapata Folyóparti utcai Alapiskola - Peter Farkaš, Daniel Prutkay, Fiatalabb tanulók csapata, Kézilabda csapat, Programmers tanulók csapata - Tomáš Lenčéš, Jakub Finda, Konrád Račko, Martin Becík, Az alapiskola legfiatalabb tanulóiból álló kidobócska csapata, A ZVONÍ iskolai lap szerkesztőbizottsága Művészeti Alapiskola - Lukáš Červený, Evan Erős, Mária Ráczová, Gabriel Suchý, Amirath Tánccsoport, Flames Tánccsoport, Lurex Tánccsoport Pázmány Péter Gimnázium - Csanda Tamás Érsekújvári Gimnázium - Ivana Colníková, Theodor A 2019-es év legjobb sportolóit is díjazták A 2019-es év legeredményesebb érsekújvári sportolóinak ünnepélyes díjazására Aquabela Stars Polgári Társulás Úszóklub Nyitra - Olívia Demínová Úszóklub Érsekújvár - Matej Antalík, Andrej Danis, Boris Habrda, Alex Hrušovský, Šimon Peťkovský, Matúš Pilek, David Rosa, Lucia Villemová SPORT CLUB SLOVAKIA - Maximilián Szabó Taekwon-Do Academy Érsekújvár - Jung Ľubomír Leonard, Ingrid Košíková, Lenka Révaiová, Roland Skokan, Peter Tóth, Michal Vavro TTC INTERSPEAD Érsekújvár - Roman France CSAPATOK Atlétikai Club Érsekújvár méteres és 4 60 méteres staféta - Lea Ursíny, Lea Proházková, Laura Tomanová és Rebeka Žibritová; Ifik olimpiai stafétája - Martin Ostrovský, Michal Bartoníček, Andrej Žiačik, Marek Valo; méteres és 4 60 méteres staféták - Milan Muranský, Regő Dániel, Arnold Palaky, Tóth Gergő Karate Klub Érsekújvár, Polgári Társulás - Kadétok csapata - Patrik Klačan, Damián Miklovics, Martin Šípek Štart Városi Kézilabda Klub Érsekújvár - Fiatalabb serdülők, Előkészítő, Idősebb tanulók Úszóklub Érsekújvár - Fiatalabb tanulók - Patrik Cséry, Andrej Danis, Filip Málnáši, Šimon Peťkovský, Matúš Pilek, Lucia Villemová, Ela Višňovská Taekwon-Do Academy Érsekújvár Érdemes sportolók, edzők és szakvezetők Genkikan Fight Academy Érsekújvár Barnabáš Kováč Az ökölvívással 1971-ben kezdett el foglalkozni, Horváth, Lucia Ninisová, Peter Rukovanský, Alina Tyshchuk, Norbert Vígh Jedlik Ányos Elektrotechnikai Szakközépiskola és Kereskedelmi Akadémia - Bartalos Márk, Denis Čičo, Denis Ivan, Peter Kabát, Adrián Komanek, Kristán Kováč, Kristán Lukacsovics, Róbert Slamka, Udvaros Anna, Zemes András, Adam Zilizi, Richard Kováč és Marco Pintér, LCUPERS - Patrik Michlian, Adrián Komanek és Denis Ivan Közlekedési és Szolgáltatási Középiskola, Jesenský utca - Dominika Mištunová, Dávid Priškin Szállodai és Kereskedelmi Szolgáltatások Összevont Középiskolája, Egészségügyi u. - Klára Bugáňová, Alex Juhász VIVA Tánciskola - ENES-G - hip-hop tánccsoport Gyógyszertári ügyelet Érsekújvárott az ügyelet este 21:00 óráig tart! július 13-augusztus 31. között a következő gyógyszertárakban lesz ügyelet: 8:00-20:00 óra: Dr. Max gyógyszertár, Kaufland bevásárlóközpont, Sport u. 1., valamint BENU gyógyszertár, Tesco bevásárlóközpont, Nyitrai út 111., 20:00-21:00 óra: Dr. Max gyógyszertár, Aquario, Nyitrai út 111., július 22., 8:00-21:00 óra: Dr. Max gyógyszertár, Kaufland bevásárlóközpont, Sport u. 1. több mint 350 mérkőzésen szállt ringbe. Csehszlovák válogatott volt és 1980-ban a moszkvai olimpiai szűkebb válogatott keretének tagja volt től edzőként tevékenykedik, számos kiváló ökölvívót és szlovák bajnokot nevelt fel. A Genkikan klub sportolói a vezetésével 2018-ban a szlovák bajnokságon 1. és 3. helyezést értek el, 2019-ben pedig a szlovák bajnokságon a 2. helyen végeztek. Idén ünnepli 60. születésnapját. Hallássérültek Sportklubja Érsekújvár Rastislav Hrdlík Elnökként több mint 45 éve aktívan szervezi a klub, a hallássérült sportolók kulturális és sportéletét városi, járási, megyei, országos, de nemzetközi szinten is. Rastistlav Hrdlík számára, mint többszörös szlovák bajnoknak, 3. helyezett Európa-bajnoknak, többszörös Európa-bajnokságon résztvevőnek nem akadály a kora sem és a tervei között szerepel szeptemberben Érsekújvárott megrendezni a hallássérültek nemzetközi sportnapjait, melyre a világ minden részéről érkeznek majd sportolók. TTC INTERSPEAD Érsekújvár Ľubomír Haluška Már 30 éve az érsekújvári klub edzője. A múltban játékos-edző volt, a legmagasabb szlovák ligában játszott ben, mint az I. ifjúsági liga újonca megszerezte a szlovák csapatbajnok címet. A sikereiért a szlovákiai kadétok edzőjének jelölték, akikkel 1993-ban részt vett az Európa-bajnokságon. Ausztriában is edzősködött, ám ekkor is átadta tapasztalatait az érsekújvári növendékeinek, akik a szlovák bajnokság tanulók kategóriájában érmes helyezéseket értek el. A jelenlegi idényben még mindig játszik és segíti a csapatot, hogy felkerüljenek a III. ligába. Az edzői munkán kívüli a klub menedzsere is volt és fenntartotta a sport magas színvonalát városunkban.

19 7 Meghívó Érsekújvár városa, a NOVOVITAL OVITAL és a CSEMADOK Érsekújvári Alapszervezete meghirdetik az érsekújvári gulyásfőzőversenyt és kézművesvásárt, melyre július 25-én, már hagyományosan a Bernolák téri parkban kerül sor. Bővebb tájékoztatást, a verseny szabályait és a jelentkezési lapokat megtalálják a honlapon. Mindenkit szeretettel várunk!

20 CASTRUM NOVUM szám július 13. Spektrum 8 Apróhirdetés INGATLANOK Veszek 2-3-szobás lakást Érsekújvárott. Készpénzzel fizetek. Tel.: 0917/ Veszek garzont vagy 1-szobás lakást. Készpénzzel fizetek. Tel.: 0915/ Bérbe adok üzlethelyiségeket Érsekújvár központjában. Tel.: 0905/ Bérbe adok villát a Balaton déli partján, Balatonmáriafürdőn júliusban és augusztusban. Tel.: 0908/ Bérbe adok 2-szobás lakást a Šoltés utcában. Tel.: 0903/ Bérbe adok teljesen berendezett garzonlakást a Folyóparti utcában, hosszútávra. Tel.: 0915/ Sürgősen veszek kis 3-szobás lakást, nem az állomásnál. Készpénzzel fizetek. Tel.: 0949/ Bérbe adunk helyiségeket, alkalmasak raktárnak, gyártásra, üzemre, 190m 2, közműhálózatok, Érsekújvárott. 550 /hó. Tel.: 0907/ Veszek lakást Érsekújvárott. Tel.: 0907/ Bérbe adok 1-szobás felújított, berendezett Keresztrejtvény A számunkban közölt rejtvény megfejtése: A múlt nem mögöttünk, de bennünk van. A helyes megfejtőink közül Czanik Ferenc Novofruct csomagot nyert. Gratulálunk. Nyári rejtvényünkben Kőrösi Csoma Sándor Szóváltás Római öt R. 1. rész Tonna Cipő jelzője Műanyag Béla Ilyen álom is van Tempus Sulfur, ittrium Észak Faluvég Névelő Dunántúli sportklub Táplálék, régiesen R. 2. rész E Bolti -ű párja Kis mélységű víz Antimon vegyjele Seszínű 3/7-e Tagol Kettős betű Tetejére - régiesen Az átmérő jele...gráf, távíró Utca - szlovákul Egykori focista (Jozef) lakást Érsekújvárott, az Ľ. Štúra utcában. Tel.: 0905/ Elcserélek téglaépítésű családi házat Szímőn + 13 á telek hétvégi házra Érsekújvár környékén. Tel.: 0904/ Eladó 3-szobás lakás, 82 m 2, felújított, magántulajdonban. Ingatlanközvetítők ne hívjanak. Tel.: 0905/ Eladó kis 3-szobás lakás (61 m 2 ). Ingatlanközvetítők ne hívjanak! Tel.: 0948/ MUNKA Érsekújvárott elvégzek háztartási munkákat (takarítás, vasalás), gyerekfelügyeletet. Tel.: 0915/ Idősebb emberek gondozását vállalom. Tel.: 0940/ EGYÉB Eladó szövőszék. Tel.: 0904/ Társasági rovat Városunk kis polgárai Samuel George Ursaru Házasságot kötöttek Boros Peter és Habajová Beáta, Horníček Tomáš és Kováčová Lucia, Habrman Boris és Jankovičová Erika, Zaujec Martin és Kmeťová Barbora, Gál Kristián és Palusková Kitti, Hortai magyar nyelvtudós egyik gondolatát fejthetik meg lapunk olvasói. A megfejtéseket augusztus 24-ig küldjék szerkesztőségünk postai címére, ben vagy sms-ben (0917/ ). Ne feledjék megírni a nevüket! A helyes megfejtők között Novofruct csomagot sorsolunk ki. Erkölcsös Község a Bakonyban Előtag: -föld, talaj Kérdőszó Némán lázít! Lelkész Állami vizsga, röviden Kelet Deciliter Libanon autójele Kiszakít Az arany vegyjele Dehogy A trícium vegyjele Finomságérték Gépkocsimárka Kispárna M Kocsma, angolul Készítette: Lőrincz László František és Poláková Andrea, Bílek Matej és Rajniaková Katarína, Jurík Patrik és Orgovánová Nela, Galla Gabriel és Decsiová Alexandra, Stolár Matúš és Garaiová Lucia, Valachovič Ivan és Szulcsanová Dominika Örökre eltávoztak Ing. Skladan Vojtech, 80, Dubányová Rozália, szül. Tóthová, 82, Ing. Deák Róbert, 69, Hanuliaková Zuzana, szül. Hatinová, 73, Nagyová Mária, szül. Ostatná, 66, Havlíček Karel, 72, Kočiová Eva, szül. Varagyová, 70, Tomaštík Jozef, 68, Csermák Štefan, 72, Reményová Alžbeta, szül. Pašková, 82, Horváth Tibor, 89, Zvozil Dušan, 59 Ajánló július 15-ig Zmeták Ernő Művészeti Galéria Szia művészet - nyári tábor a galériában augusztus között 7-14 éves gyermekek számára. A résztvevők max. száma 10 fő. Belépő 1 napra 2,50 euró. Bővebb tájékoztatás: tel.: 0905/ július 24., 19:00 óra - Lég(Új)Vár Csillagászati kabinet (rossz idő esetén Csemadok) Klubéjszaka a csillagos ég alatt A Past Perfect zenekar, valamint az Easy Top zenekar dupla koncertje július 25., 08:00-10:00 óra - Lég(Új)Vár Park a Bernolák téren Tisztességes reggeli a parkban Reggeli és alkotóműhely a szabad ég alatt, a Food Revolution Érsekújvár egészséges és rendhagyó reggeliket mutat be, a programot a Novozámockí seniori énekkar és a relaxációs gyakorlatok teszik színesebbé. A legkisebbek szórakoztatásáról is gondoskodva lesz július 26., 9:00 óra Piac Hagyományos bolhapiac július 31., 19:00 óra - Lég(Új)Vár Csillagászati kabinet (rossz idő esetén Csemadok) Klubéjszaka a csillagos ég alatt A párkányi Funk You zenekar és a Petra Börner Band dupla koncertje augusztus 6-ig Thain János Múzeum A komlótól a sörig augusztus 7., 18:00 óra - Lég(Új)Vár Kingly Café, M.R.Štefánik u. Stoppos kalauzolása a művészetben Az író BALLA több prózájában szórakoztatóan örökítette meg Érsekújvár légkörét és a város lakóinak tarka keverékét. Sétáljunk egyet az író kedvenc helyeire és minden megállóban belekóstolhatunk a műveiben tükröződő irodalmi stílusokba augusztus 8., és 20:00 óra - Lég(Új)Vár VIVA Tánciskola, J. Kráľ u. 35. Okkal lázadók - rockabilly táncdélután Swing táncműhely () Veronika Žatková és Miroslav Žatko vezetésével, akik jelenleg a Boogie-Woogie szenior kategóriájának világelsői, valamint táncest (20:00) a The Crownies zenekar koncertjével augusztus 14., 10:00-14:00 óra és óra - Lég(Új)Vár Vasútállomás (10:00) és Béke mozi ()

21 9 Spektrum Kolompár Lajos nyomában - kreatív zenei műhely A 19. század történelmére építő projekt, amikor az érsekújvári állomáson a nemzetközi vonatjáratokat cigányzene várta és kísérte augusztus 14., 19:00 óra - Lég(Új)Vár Csillagászati kabinet (rossz idő esetén Csemadok) Klubéjszaka a csillagos ég alatt A Fee Falling és a Silver Urgan zenekarok dupla koncertje augusztus 15-ig Zmeták Ernő Művészeti Galéria Luzsicza, a közvetítő augusztus 15., 14:00-19:00 óra - Lég(Új)Vár Sportterület a Cseresznyés utcában Szomszédsági nap - Add tovább A város lakóinak megismerésére összpontosító program, a szomszédi kiállításokkal újjáélesztett közterek, mobil műteremmel és saját kultúrprogrammal. Lesz utcai teázó, relaxációs torna, börze gyerekeknek, könyvbazár, utcai sakkozás, néhány utca ideiglenesen gyalogos zónává alakul, Újrahasznosítható vásár, közösségi grillezés, előadások az adott terület érdekességeiről és a szomszédok által készített ételek kóstolása augusztus Lég(Új) Vár Menóra - Zsidó Kulturális Fesztivál: augusztus 17., 19:00 óra Zsinagóga Érsekújvár Natalia Sklarenko - világhírű zeneszerzők klasszikus műveit játszó egyedülálló előadó zongorakoncertje augusztus 18., 19:00 óra Zsinagóga Érsekújvár Ola Bilanska Trio (Lengyelország) - Libelid / Szerelmes dalok jiddis nyelven augusztus 19., óra Artforum Könyvesbolt, Komáromi u. 12. A zsidó lakosság és a holokauszt az Érsekújvári régióban - Lang Tamás docens előadása az érsekújvári zsidók történelméről, az érkezésüktől kezdve erre a területre egészen a holokauszt tragikus időszakáig augusztus 19., 19:00 óra Zsinagóga Érsekújvár Israel Horovitz: Lebensraum (Lab Színház) - dráma az emberek közti gyűlölködés megközelítéséről a sötét emberi jellem ábrázolásával egy fejlett és toleráns társadalomban augusztus 20., 19:00 óra Zsinagóga Érsekújvár Duo Andrea & Dušan - Zsidó kultúra az Atlanti-óceán mindkét oldalán - Andrea Hallon Stankovská és Dušan Stankovský koncertje augusztus 21., 20:00 óra Császári-királyi történelmi lovarda Ran Nir (Izrael) - egyetlen koncert Szlovákiában augusztus 23., 19:00 óra Császári-királyi történelmi lovarda Zoe kamarazenekar, a program vendége: Juraj Adamuščin (ének) A Menóra Fesztivál zárórendezvénye eredeti énekelt és vonószenekarral előadott zsidó énekekkel augusztus 26. és 27., 19:00 óra - Lég(Új)Vár Béke mozi / amfiteátrum Érsekújvár A kelet Fellinije - Nosztalgiamozi Juraj Jakubiskonak szentelve augusztus 28., 16:00 óra - Lég(Új)Vár Csillagászati kabinet (rossz idő esetén Csemadok) Klubéjszaka a csillagos ég alatt A Jazzeldorado és a rendhagyó Benko-Fekete-Sipos jazz trió dupla koncertje szeptember 3., óra - Lég(Új)Vár Zmeták Ernő Művészeti Galéria Érsekújvár Fehér László kiállításának megnyitója. A kiállítás október 17-ig tekinthető meg szeptember 11. és 12., 14:00 és 9:00 óra - Lég(Új)Vár Fő tér és annak zegzugai A főtér megtelik művészettel - Don t worry be happy Kétnapos rendezvény tele minden korosztályt megszólító különböző tevékenységekkel és programokkal. Szólisták és zenekarok koncertjei, zsibvásár, utcai zongora, festett esernyők és sok művészi és alkotótevékenység. Szent István Est augusztus 19. (szerda) Szervezők: Csemadok Érsekújvári Alapszervezete, KultúrKorzó Polgári Társulás MKP helyi szervezete Mesto Nové Zámky Koszorúzás Széchenyi György szobránál (Fő tér) Kenyérszentelés a Csemadokban Korpás Éva és zenekara koncert a Csemadokban Az est szónoka: Porciunkula 2020 Szánthó Miklós, az Alapjogokért Központ igazgatója Porciunkula ünnepe 2020-ban sem marad el, de mivel megfogadtuk, hogy vigyázunk egymásra a járványveszély idején, ezért idén az ünnep zarándokok nélkül zajlik majd. Ferences templom augusztus 1., szombat 12:00 óra A harangok jelzik a búcsú elnyerésének kezdetét 14:00 óra Gyónási lehetőség a ferences templomban óra Keresztút magyar nyelven - kálvária óra Ünnepi szentmise szlovák nyelven - templom 19:00 óra Ünnepi szentmise magyar nyelven - templom, utána szentségimádás magyar nyelven 19:00 óra Keresztút szlovák nyelven - kálvária 21:30 óra Szentségimádás szlovák nyelven - templom augusztus 2., vasárnap 6:45 óra szlovák nyelvű szentmise 8:00 óra szlovák nyelvű szentmise 10:00 óra magyar nyelvű szentmise óra szlovák nyelvű szentmise PAX ET BONUM - ÁLDÁS ÉS BÉKESSÉG Kövesse a történéseket a közösségi hálón is: /novezamky.sk/ és az Instragramon: mesto_nove_zamky

22 CASTRUM NOVUM szám július 13. Megemlékezések - Spomienky 10 szeretettel. Lánya és unokája Megemlékezés - Spomienka Fájó szívvel emlékeztünk június 23-án SZTRUHÁR Annára, szül. Finta, a szeretett édesanyára, nagymamára, rokonra és ismerősre, aki 8 évvel ezelőtt ezen a napon örökre eltávozott közülünk. Akik ismerték, emlékezzenek rá tisztelettel és S bolesťou v srdci sme dňa 23. júna 2020 spomínali na Annu SZTRUHÁROVÚ, rod. Fintovú, milovanú mamičku, starú mamu, príbuznú a známu, ktorá nás pred 8 rokmi v tento deň naveky opustila. Kto ste ju poznali, spomeňte si na ňu s úctou a láskou. Dcéra a vnučka Megemlékezés - Spomienka Hozzád már a temetőbe mehetünk, virágot már csak a sírodra tehetünk. Mikor könnycsepp gördül végig arcunkon, ez azért van, mert hiányzol nagyon június 26-án volt 1 éve, hogy örökre távozott közülünk a szeretett édesapa, nagypapa KOVÁCS László. Emlékét örökké őrző fia Adrián és családja Za Tebou už na cintorín chodíme, kvety Ti už len na hrob položíme. Slza nám steká po tvári, je to preto, lebo nám chýbaš veľmi. Dňa 26. júna 2020 uplynul rok, čo nás navždy opustil milovaný otec, starý otec Ladislav KOVÁCS. S láskou v srdci spomínajú syn Adrián s rodinou Megemlékezés - Spomienka Üres az udvar, üres a ház, hiába várunk, nem jössz haza már. Eltűnt az élet, csak az emlék marad, szívünkben fájó könny fakad, emléked örökre szívünkben marad. Fájó szívvel emlékeztünk július 3-án, halálának 1. évfordulóján KVASSAI Lászlóra. Emlékét őrző szerető édesanyja, testvére, sógora, élettársa és a többi rokonság Prázdny je dvor, prázdny je dom, márne Ťa čakáme, domov nevrátiš sa viac. Pominul život, zostali len spomienky, srdce sa naplní slzami bolesti, spomienku na Teba si v ňom uchováme naveky. S bolesťou v srdci sme si dňa 3. júla 2020 pripomenuli 1. výročie úmrtia Ladislava KVASSAIHO. Spomienku na neho si v srdci uchová milujúca mamička, sestra, švagor, družka a ostatná rodina Kedves olvasóink! A koronavírus járvány kitörése és az annak megfékezésére szolgáló intézkedések lapunkat is érintették. Márciustól havonta egy számmal jelentkeztünk és az idei nyár is eltér a megszokottól. Most a nyári számunkat tartják a kezükben, melybe megpróbáltunk minden fontosról tájékoztatni. A következő számunkat szeptember 7-én várják majd a postaládáikba. A megemlékezéseket, apróhirdetéseket és a reklámokat is ekkor tudjuk legközelebb megjelentetni. Ezeket augusztus 26-án, 12:00 óráig fogadjuk a Kultúrház földszintjén lévő turisztikai-információs irodában munka- Megemlékezés - Spomienka Soha el nem felejtünk, szívünkben itt vagy velünk július 13-án lesz 18 éve, hogy örökre távozott közülünk a szeretett feleség, édesanya, anyós, nagymama és dédi PROHÁSZKA Julianna, szül. Dobcsányi. Aki ismerte és szerette, szenteljen emlékének egy csendes percet. A gyászoló család Nikdy na Teba nezabudneme, v našich srdciach žiješ naveky. Dňa 13. júla 2020 uplynie 18 rokov odvtedy, čo nás navždy opustila milovaná manželka, mamička, svokra, babička a prababička Julianna PROHÁSZKOVÁ, rod. Dobcsányiová. Kto ste ju poznali a mali radi, venujte jej pamiatke minútu ticha. Smútiaca rodina Megemlékezés - Spomienka Te a jóságodat két kézzel szórtad, önzetlenül adtál jónak és rossznak. Mindig egy célod volt családodért élni, ezt csak a kegyetlen halál tudta széttépni. Míg együtt voltunk, nagyon szerettelek, nagyon hiányzol, és soha nem felejtelek, ha az idő akárhogy is halad, a bánat és a fájdalom örökre megmarad július 16-án telik el 1 év azóta, hogy örökre távozott közülünk a szeretett férj, édesapa, nagyapa, keresztapa és többszörösen kitüntetett edző RIŠAVY Jozef. Akik ismerték és szerették, szenteljenek emlékének egy néma pillanatot. Bánatos felesége és a gyermekei Ty si dobrotu rozdával oboma rukami, nezištne si rozdával dobrému aj zlému. Mal si vždy jediný cieľ, žiť pre svoju rodinu, ktorý však zmarila krutá smrť. Pokým si bol medzi nami, milovala som Ťa, chýbaš mi veľmi, nikdy na Teba nezabudnem, nech čas plynie hocijako, žiaľ a bolesť zostáva v srdci naveky. Dňa 16. júla 2020 uplynie 1 rok odvtedy, čo nás naveky opustil milovaný manžel, otec, starý otec, krstný otec a viackrát vyznamenaný tréner Jozef RIŠAVY. Kto ste ho poznali a mali radi, venujte jeho pamiatke minútu ticha. Smútiaca manželka a deti Megemlékezés Elmentél tőlünk egy csendes hajnalon, köszönni, búcsúzni nem volt alkalom. Az idő nem gyógyítja sebeinket, mert Te igazán szerettél bennünket. Egy célod volt, a családért élni, ezt a halál tudta széttépni. Fájó szívvel emlékezünk július 25-én, halálának 2. évfordulóján GYURKOVICS Ferencre. Szerető felesége és az egész rokonság napokon 8:00-tól 16:00 óráig. Ha az irodát zárva találnák, akkor munkanapokon az ügyfélfogadó órák alatt bátran jöjjenek szerkesztőségünkbe - városi hivatal épülete, bejárat a Városháza utcáról. Belépés előtt ne felejtsék el felvenni a szájmaszkot! Legyen tartalmas, de pihentető a nyaruk, vigyázzanak magukra és egymásra! -A szerkesztőség-

23 11 Mozi - Kino streda Mosley animovaný film, N. Zéland/Čína, r. K. Atkins Filmový klub: Červená korytnačka animovaný film, Francúzsko, r. M. D. de Wit 2D SD U 97 2D OV U / JÚL 2020 Nám. Gy. Széchényiho Nové Zámky štvrtok Chlap na striedačku komédia, ČR, r. P. Zahrádka Sviňa triler, SR, r. M. Č. Solčanská, R. Biermann 2D OV D OV streda Lassie sa vracia rodinný film, Nemecko, r. H. Olderdissen Filmový klub: La Gomera krimikomédia, Rumunsko/Francúzsko/Nemecko, r. C. Porumboiu 2D SD U 100 2D ČT FK: piatok Chlap na striedačku komédia, ČR, r. P. Zahrádka Meky dokumentárny film, ČR/SR, r. Š. Šafránek 2D OV D OV štvrtok Takmer dokonalé tajomstvá komédia, Nemecko, r. B. Dagtekin 3Bobule komédia, ČR, r. M. Kopp 2D ČD D OV sobota Minna a továreň na sny animovaný film, Dánsko, r. K. H. Jensen Meky dokumentárny film, ČR/SR, r. Š. Šafránek 2D SD U 81 2D OV piatok sobota nedeľa utorok streda štvrtok piatok Takmer dokonalé tajomstvá komédia, Nemecko, r. B. Dagtekin 3Bobule komédia, ČR, r. M. Kopp 2D ČD D OV To musí byť nebo 2D ČT komédia, Franc./Katar/Nem./Kanada/Turecko/Palestína, r. E. Suleiman Lassie hazatér családi film, Németország, r. H. Olderdissen Bourák komédia, ČR/SR, r. O. Trojan Snežná hliadka animovaný film, V. Británia/India, r. A. Woodley Bourák komédia, ČR/SR, r. O. Trojan Snežná hliadka animovaný film, V. Británia/India, r. A. Woodley Filmový klub: Dievča dráma, Belgicko, r. L. Dhont #jsemtady komédia, Francúzsko/Belgicko, r. É. Lartigau Emma romantická komédia, USA/V. Británia, A. de Wilde Román pre pokročilých komédia, ČR, r. Z. Marinovová Hokejový sen dokumentárny film, SR, r. M. Vaňous HU 2D MSZ U 100 2D OV D SD U 92 2D ČT D ST D OV D OV D OV D SD U 112 2D ČT nedeľa utorok streda štvrtok piatok sobota nedeľa utorok Meky 2D OV dokumentárny film, ČR/SR, r. Š. Šafránek Minna a továreň na sny animovaný film, Dánsko, r. K. H. Jensen Bourák komédia, ČR/SR, r. O. Trojan Sarkvidéki akció animációs film, N. Britannia/India, r. A. Woodley Hokejový sen projekcia za účasti tvorcov filmu Tempos dokumentárny film, SR, r. N. Kľujev, R. Kelemen, M. Kľujev Radioactive životopisný film, V. Británia/Maďarsko, r. M. Satrapi Sviňa triler, SR, r. M. Č. Solčanská, R. Biermann Nedotknutí komédia, USA, r. R. Wong Scoob! animovaný film, USA, r. T. Cervone Nedotknutí komédia, USA, r. R. Wong Scoob! animovaný film, USA, r. T. Cervone Román pre pokročilých komédia, ČR, r. Z. Marinovová 2D SD U 81 2D OV HU 2D MSZ U 112 2D OV D OV D ST D OV D ČT D SD U 94 2D ČT D SD U 94 2D OV V sieti 2D OV dokumentárny film, ČR/SR, r. V. Klusák, B. Chalupová sobota nedeľa utorok Mosley animovaný film, N. Zéland/Čína, r. K. Atkins Hokejový sen dokumentárny film, SR, r. M. Vaňous Mosley animovaný film, N. Zéland/Čína, r. K. Atkins 3Bobule komédia, ČR, r. M. Kopp 2D SD U 97 2D OV D SD U 97 Rebelky 2D ČT komédia, Francúzsko, r. A. Mauduit 2D OV streda štvrtok piatok Scoob! animovaný film, USA, r. T. Cervone Filmový klub: Život za život dráma, Francúzsko, r. K. Quillévéré Bourák komédia, ČR/SR, r. O. Trojan Havel životopisná dráma, ČR, r. S. Horák Nedotknutí komédia, USA, r. R. Wong Havel životopisná dráma, ČR, r. S. Horák 2D SD U 94 2D ČT D OV D OV D ČT D OV Zľava 1 pre študentov, seniorov nad 62 rokov a dieťa do 12 rokov. Diákoknak, nyugdíjasoknak 62 év felett, és gyerekek 12 év korig 1 kedvezmény. Milí priatelia a filmoví priaznivci, nezabudnite si naladiť reláciu KINEMATOGRAF ktorú Televízia Nové Zámky pravidelne vysiela každý druhý víkend v mesiaci. Prostredníctvom nej sa dozviete o všetkých nových filmoch, ktoré v Kine Mier premietneme, ako aj o iných podujatiach, ktoré Vám prinesieme. Vás pozýva do Filmového klubu KRÁTKA CESTA K VEĽKÝM FILMOM. Aké výhody Vám členstvo prináša? Zľavy na vstupenky do FK v SR a ČR Zľavy na vybrané filmové festivaly v SR, ČR a Poľsku Zľavy na nákup produktov v predajni klapka.sk Platnosť do , cena. Viac info v pokladni alebo na tel.: Kino Mier Nové Zámky kinomier_nz FK - vstupné pre členov Filmového klubu MP 12/15/18 - prístupnosť pre vekovú kategóriu od OV - originálna verzia ST - slovenské titulky SD - slovenský dabing ČT - české titulky ČD - český dabing MF - maďarské titulky MSZ - maďarský dabing Zmena programu vyhradená.

24 CASTRUM NOVUM szám július 13. Amfiteátrum Digitalizáciu Amfiteátra finančne podporil: Amfiteáter JÚL streda 21:30 Lov triler, USA, r. C. Zobel ST MP štvrtok 21:30 Tempos dokumentárny film, SR, r. N. Kľujev, R. Kelemen, M. Kľujev OV MP piatok 21:30 Bourák komédia, ČR/SR, r. O. Trojan OV MP sobota 21:30 3Bobule komédia, ČR, r. M. Kopp OV MP nedeľa 21:30 Takmer dokonalé tajomstvá ČD MP komédia, Nemecko, r. B. Dagtekin 7. utorok 21:30 Filmový klub: Kým nás svadba nerozdelí ČT MP komédia, Francúzsko, r. E. Toledano, O. Nakache 8. streda 21:30 Attila dokumentárny film, ČR, r. P. Větrovský OV MP štvrtok 21:30 3Bobule komédia, ČR, r. M. Kopp OV MP piatok 21:30 Snežná hliadka animovaný film, V. Británia/India, r. A. Woodley SD U sobota 21:30 Bourák komédia, ČR/SR, r. O. Trojan OV MP nedeľa 21:30 Hokejový sen dokumentárny film, SR, r. M. Vaňous OV MP utorok 21:30 Filmový klub: Národní třída dráma, ČR/Nemecko, r. Š. Altrichter OV MP /FK: streda 21:30 Takmer dokonalé tajomstvá komédia, Nemecko, r. B. Dagtekin ČD MP piatok 18. sobota Roots & Shoots Festival - festival country a bluesovej hudby Vstupné: 1 deň - 8, permanentka na 2 dni Viac informácii na nedeľa 21:30 Meky OV MP dokumentárny film, SR/ČR, r. Š. Šafránek 21. utorok 21:30 Filmový klub: Punk je hned! OV MP /FK: 3 dráma, SR/ČR, r. J. Šlauka 22. streda 21:30 3Bobule OV MP komédia, ČR, r. M. Kopp 23. štvrtok 21:30 Román pre pokročilých OV MP komédia, ČR, r. Z. Marinovová 24. piatok 21:30 Scoob SD U 94 5 animovaný film, USA, r. T. Cervone 25. sobota 21:30 Takmer dokonalé tajomstvá komédia, Nemecko, r. B. Dagtekin ČD MP nedeľa 21:30 Nedotknutí komédia, USA, r. R. Wong ČT MP utorok 21:30 Filmový klub: Prezident Blaník komédia, ČR, r. M. Najbrt OV MP /FK: streda 21:30 Ako byť dobrou ženou komédia/dráma, Francúzsko/Belgicko, r. M. Provost ČT MP štvrtok 21:30 Sviňa kalandfilm, USA, r. N. Caro OV MP piatok 21:30 Bourák komédia, ČR/SR, r. O. Trojan OV MP Zľava 1 pre študentov, seniorov nad 62 rokov a deti do 12 rokov. / Neplatí pre Filmový klub. Diákoknak, nyugdíjasoknak 62 év felett, és gyerekeknek 12 év korig 1 kedvezmény. / A kedvezmény a Filmklub vetítéseire nem érvényes. Vysvetlivky: MP 12/15/18 - vhodné pre vekovú kategóriu od, OV - originálna verzia, ST - slovenské titulky, SD - slovenský dabing, ČT - české titulky, ČD - český dabing, MF - maďarské titulky/magyar felirat, MSZ - maďarský dabing/magyar szinkron. Zmena programu vyhradená. Kino Mier Nové Zámky kinomier_nz