Z á p i s n i c a zo 4. zasadania Mestského zastupiteľstva vo Zvolene, konané dňa 23. februára 2009

Veľkosť: px
Začať zobrazovať zo stránky:

Download "Z á p i s n i c a zo 4. zasadania Mestského zastupiteľstva vo Zvolene, konané dňa 23. februára 2009"

Prepis

1 Mesto Zvolen Z á p i s n i c a zo 4. zasadania Mestského zastupiteľstva vo Zvolene, konané dňa 23. februára 2009 Rokovanie Mestského zastupiteľstva vo Zvolene je zaznamenávané na zvukovom zázname. P r í t o m n í: podľa priloženej prezenčnej listiny 1. O t v o r e n i e Ing. Miroslav Kusein, primátor mesta Zvolen otvoril 4. zasadnutie Mestského zastupiteľstva vo Zvolene, ktoré bolo zvolané v zmysle zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení. Zároveň všetkých prítomných na zasadnutí privítal, zvlášť privítal Doc. Murgaša, predsedu VUC BBSK Banská Bystrica a JUDr. Gajdoša, námestníka okresnej prokurátorky Okresnej prokuratúry Zvolen. Oznámil, že poslanci mestského zastupiteľstva boli na toto rokovanie pozvaní písomne. Z 25 poslancov je na začiatku zasadania prítomných 22, čo je nadpolovičná väčšina a Mestské zastupiteľstvo vo Zvolene je uznášaniaschopné. Program dnešného rokovania odporučila mestská rada na svojom zasadaní dňa K doplneniu a k úprave programu vystúpili: podá informatívnu správu o hospodárskej kríze a o jej dopade na rozpočet Mesta Zvolen a zároveň požiadal o zaradenie tohto bodu do bodu Rôzne požiadala o presunutie bodu 11c/ Návrh na voľbu zástupcu do orgánu obchodnej spoločnosti MPBH s majetkovou účasťou Mesta na začiatok rokovania hneď za bod Správa o činnosti MsR MUDr. Ježík ml. dáva návrh, aby bod 4. Voľba hlavného kontrolóra sa presunul za bod 11. dnešného programu Ing. Balkovičová chcela by sa spýtať na dôvod, prečo by sme mali presúvať bod, i keď vie, že poslanec má na to nárok MUDr. Ježík ml. 1

2 máme tu určité nezrovnalosti aj vyjadrenia OP, vieme, že niektorí podali sťažnosť, ktorí boli prihlásení a uchádzali sa o post hlavného kontrolóra a že ich práva boli porušené. Z toho dôvodu, aby sme mali priestor na vyjasnenie určitých vecí Ing. Balkovičová ak sa nezrovnalosti za 6 týždňov od vyhlásenia voľby hlavného kontrolóra nevyjasnili, tak sa za hodinu na tomto rokovaní nevyjasnia Ing. Mazán nerozumel celkom argumentu, môže sa niečo vyjasňovať, je jedno, či to bude na úvod alebo na konci rokovania Viac pripomienok k programu nebolo. Najprv sa hlasovalo o návrhu Mgr. Staníkovej, viceprimátorky mesta, keď požiadala o presunutie bodu 11c/ Návrh na voľbu zástupcu do orgánu obchodnej spoločnosti MPBH s majetkovou účasťou Mesta na začiatok rokovania hneď za bod Správa o činnosti MsR Pred hlasovaním o návrhu sa prezentovalo 22 poslancov: Ing. Ondrej Babic, Ing. Ružena Babicová, Ing. Jana Babicová, Ing. Lenka Balkovičová, Ing. Vladimír Bella, MUDr. Milan Čarnoký, Mgr. Peter Drozdík, JUDr. Jozef Ďurica, PaedDr. Miroslav Gálik, MUDr. Jozef Ježík ml., Stanislav Kollár, Ing. Martin Kamenský CSc., Ing. Marcela Kršková, Ľuboslav Lepáček, Ing. Anton Mazán, Emília Patajová, Ing. Peter Rak, Mgr. Alžbeta Staníková, Ing. Jaroslav Stehlík, MUDr. Jana Szedélyová, Ing. Igor Šufliarsky, MUDr. Vojtech Žilinčan Za návrh hlasovalo 12: Ing. Ondrej Babic, Ing. Jana Babicová, MUDr. Milan Čarnoký, Mgr. Peter Drozdík, PaedDr. Miroslav Gálik, MUDr. Jozef Ježík ml., Stanislav Kollár, Ing. Marcela Kršková, Ing. Peter Rak, Mgr. Alžbeta Staníková, MUDr. Jana Szedélyová, Ing. Igor Šufliarsky, Proti hlasovalo 6 poslancov: Ing. Lenka Balkovičová, JUDr. Jozef Ďurica, Ing. Martin Kamenský CSc., Ľuboslav Lepáček, Ing. Anton Mazán, Emília Patajová 3 sa zdržali hlasovania: Ing. Ružena Babicová, Ing. Vladimír Bella, Ing. Jaroslav Stehlík 1 vo veci nehlasoval: MUDr. Vojtech Žilinčan /Hl. č. 1/ Ďalej sa hlasovalo o návrhu MUDr. Ježíka ml., aby bod 4. Voľba hlavného kontrolóra sa presunul za bod 11. dnešného programu. Pred hlasovaním o tomto návrhu sa prezentovalo 23 poslancov: Ing. Ondrej Babic, Ing. Ružena Babicová, Ing. Jana Babicová, Ing. Lenka Balkovičová, Ing. Vladimír Bella, MUDr. Milan Čarnoký, Mgr. Peter Drozdík, JUDr. Jozef Ďurica, PaedDr. Miroslav Gálik, MUDr. Jozef Ježík ml., MUDr. Jozef Ježík st., Stanislav Kollár, Ing. Martin Kamenský CSc., Ing. Marcela Kršková, Ľuboslav Lepáček, Ing. Anton Mazán, Emília Patajová, Ing. Peter Rak, Mgr. Alžbeta Staníková, Ing. Jaroslav Stehlík, MUDr. Jana Szedélyová, Ing. Igor Šufliarsky, MUDr. Vojtech Žilinčan 2

3 Za návrh hlasovalo 10: Ing. Jana Babicová, MUDr. Milan Čarnoký, Mgr. Peter Drozdík, PaedDr. Miroslav Gálik, MUDr. Jozef Ježík ml., MUDr. Jozef Ježík st., Stanislav Kollár, Ing. Marcela Kršková, Mgr. Alžbeta Staníková, MUDr. Jana Szedélyová, Proti návrhu hlasovalo 10: Ing. Ondrej Babic, Ing. Ružena Babicová, Ing. Lenka Balkovičová, JUDr. Jozef Ďurica, Ing. Martin Kamenský CSc., Ľuboslav Lepáček, Ing. Anton Mazán, Emília Patajová, Ing. Jaroslav Stehlík, MUDr. Vojtech Žilinčan, 2 sa zdržali hlasovania: Ing. Vladimír Bella, Ing. Peter Rak, 1 vo veci nehlasoval: Ing. Igor Šufliarsky /Hl. č. 2/ Na základe hlasovania návrh neprešiel. Ďalej sa hlasovalo o návrhu a, primátora mesta zaradiť do programu v bode Rôzne Informatívnu správu o hospodárskej kríze a o jej dopade na rozpočet Mesta Zvolen. Pred hlasovaním sa prezentovalo 24 poslancov: Ing. Ondrej Babic, Ing. Ružena Babicová, Ing. Jana Babicová, Ing. Lenka Balkovičová, Ing. Vladimír Bella, MUDr. Milan Čarnoký, Mgr. Peter Drozdík, JUDr. Jozef Ďurica, PaedDr. Miroslav Gálik, MUDr. Jozef Ježík ml., MUDr. Jozef Ježík st., Stanislav Kollár, Ing. Martin Mazán, Emília Patajová, Ing. Peter Rak, Mgr. Alžbeta Staníková, Ing. Jaroslav Stehlík, MUDr. Jana Szedélyová, Ing. Igor Šufliarsky, MUDr. Vojtech Žilinčan Za návrh hlasovalo 24 poslancov: Ing. Ondrej Babic, Ing. Ružena Babicová, Ing. Jana Babicová, Ing. Lenka Balkovičová, Ing. Vladimír Bella, MUDr. Milan Čarnoký, Mgr. Peter Drozdík, JUDr. Jozef Ďurica, PaedDr. Miroslav Gálik, MUDr. Jozef Ježík ml., MUDr. Jozef Ježík st., Stanislav Kollár, Ing. Martin Mazán, Emília Patajová, Ing. Peter Rak, Mgr. Alžbeta Staníková, Ing. Jaroslav Stehlík, MUDr. Jana Szedélyová, Ing. Igor Šufliarsky, MUDr. Vojtech Žilinčan /Hl. č. 3/ Nakoniec sa hlasovalo o celom doplnenom a upravenom programe dnešného rokovania mestského zastupiteľstva. Pred hlasovaním sa prezentovalo 24. poslancov: Ing. Ondrej Babic, Ing. Ružena Babicová, Ing. Jana Babicová, Ing. Lenka Balkovičová, Ing. Vladimír Bella, MUDr. Milan Čarnoký, Mgr. Peter Drozdík, JUDr. Jozef Ďurica, PaedDr. Miroslav Gálik, MUDr. Jozef Ježík ml., MUDr. Jozef Ježík st., Stanislav Kollár, Ing. Martin 3

4 Mazán, Emília Patajová, Ing. Peter Rak, Mgr. Alžbeta Staníková, Ing. Jaroslav Stehlík, MUDr. Jana Szedélyová, Ing. Igor Šufliarsky, MUDr. Vojtech Žilinčan Za návrh hlasovalo 24 poslancov: Ing. Ondrej Babic, Ing. Ružena Babicová, Ing. Jana Babicová, Ing. Lenka Balkovičová, Ing. Vladimír Bella, MUDr. Milan Čarnoký, Mgr. Peter Drozdík, JUDr. Jozef Ďurica, PaedDr. Miroslav Gálik, MUDr. Jozef Ježík ml., MUDr. Jozef Ježík st., Stanislav Kollár, Ing. Martin Mazán, Emília Patajová, Ing. Peter Rak, Mgr. Alžbeta Staníková, Ing. Jaroslav Stehlík, MUDr. Jana Szedélyová, Ing. Igor Šufliarsky, MUDr. Vojtech Žilinčan /Hl. č. 4/ 2. Schválenie návrhovej komisie a overovateľov 3. Vystúpenie Doc. Murgaša, predsedu VÚC BBSK 4. Správa o činnosti MsR 5. Návrh na voľbu zástupcu do orgánu obchodnej spoločnosti MPBH s majetkovou účasťou Mesta 6. Voľba hlavného kontrolóra Mesta 7. Nakladanie s majetkom Mesta Zvolen 8. ÚPN M Doplnok a zmena VZN o poskytovaní dotácií z rozpočtu Mesta 10. VZN mesta o sociálnych službách 11. Zmena organizácie a organizačného poriadku MsÚ 12. Technický stav pamätníkov a pamätných tabúľ z národno-oslobodzovacieho boja II. svetovej vojny údržba a oprava 13. R ô z n e a/ Voľba prísediacich KS v B. Bystrici b/ Informácia o technicko-organizačnom zabezpečení volieb prezidenta SR c/ Inf. správa o príprave osláv 64. výr. oslobodenia mesta ČA a RA d/ Informácia o dopade hospodárskej krízy na rozpočet Mesta Zvolen 14. Interpelácie a diskusia 15. Z á v e r Potom boli jednotlivé body programu prerokované nasledovne 2. Schválenie návrhovej komisie a overovateľov zápisnice Pre úpravu návrhu na uznesenie z dnešného rokovania Ing. Miroslav Kusein, primátor mesta odporučil schváliť návrhovú komisiu v tomto zložení: Ing. Igor Šufliarsky, Ing. Marcela Kršková, Ing. Anton Mazán. Ďalej za overovateľov zápisnice z dnešného rokovania odporučil schváliť Ing. Ruženu Babicovú a MUDr. Jozefa Ježíka ml. K predloženým návrhom neboli pripomienky. O obidvoch návrhoch sa hlasovalo naraz. Pred hlasovaním sa prezentovalo 24 poslancov: Ing. Ondrej Babic, Ing. Ružena Babicová, Ing. Jana Babicová, Ing. Lenka Balkovičová, Ing. Vladimír Bella, MUDr. Milan Čarnoký, Mgr. Peter Drozdík, JUDr. Jozef Ďurica, PaedDr. 4

5 Miroslav Gálik, MUDr. Jozef Ježík ml., MUDr. Jozef Ježík st., Stanislav Kollár, Ing. Martin Mazán, Emília Patajová, Ing. Peter Rak, Mgr. Alžbeta Staníková, Ing. Jaroslav Stehlík, MUDr. Jana Szedélyová, Ing. Igor Šufliarsky, MUDr. Vojtech Žilinčan Za návrh hlasovalo 21 poslancov: Ing. Ondrej Babic, Ing. Ružena Babicová, Ing. Jana Babicová, Ing. Lenka Balkovičová, Ing. Vladimír Bella, MUDr. Milan Čarnoký, Mgr. Peter Drozdík, JUDr. Jozef Ďurica, PaedDr. Miroslav Gálik, MUDr. Jozef Ježík ml., MUDr. Jozef Ježík st., Stanislav Kollár, Ing. Martin Kamenský CSc., Ľuboslav Lepáček, Mgr. Dušan Lizoň, Emília Patajová, Ing. Peter Rak, Mgr. Alžbeta Staníková, Ing. Jaroslav Stehlík, MUDr. Jana Szedélyová, MUDr. Vojtech Žilinčan 1 sa zdržal hlasovania: Ing. Marcela Kršková 2 vo veci návrhu nehlasovali: Ing. Anton Mazán, Ing. Igor Šufliarsky /Hl. č. 5/ Uznesenie č. 16/2009 Mestské zastupiteľstvo vo Zvolene s c h v a ľ u j e 1. návrhovú komisiu pre úpravu návrhu na uznesenie z dnešného rokovania v zložení: Ing. Igor Šufliarsky, Ing. Marcela Kršková, Ing. Anton Mazán 2. Ing. Ruženu Babicovú a MUDr. Jozefa Ježíka ml. za overovateľov zápisnice 3. Vystúpenie Doc. Murgaša, predsedu VÚC BBSK Na rokovaní mestského zastupiteľstva vystúpil Doc. Ing. Milan Murgaš, CSc., predseda VUC Banskobystrického samosprávneho kraja v B. Bystrici. Poďakoval sa za pozvanie na dnešné rokovanie MsZ. Hovoril o rozvojových zámeroch v našom meste. BBSK je v meste Zvolen významným zriaďovateľom významných inštitúcií, ktoré prevádzkuje aj financuje Divadlo J. G. Tajovského, Krajskú knižnicu Ľ. Štúra, Podpolianske osvetové stredisko. Ďalej je zriaďovateľom a prevádzkovateľom 2 gymnázií, 1 spojenej strednej školy, 5 stredných odborných škôl a 1 školský internát, 2 domovy dôchodcov a 1 dom sociálnych služieb. Inštitúcie slúžia hlavne občanom tohto mesta a priľahlému okoliu. Gordickým uzlom je most cez rieku Hron, bol v minulosti vo vlastníctve SSC, došlo k jeho delimitácii na BBSK v rozpore s normami, pretože komunikácia, ktorá na most vedie, i komunikácia, ktorá z mosta odchádza nie je vo vlastníctve BBSK, ale vo vlastníctve Mesta Zvolen. Zároveň citoval pasáž z odôvodnenia príslušného orgánu. Cesta je majetkom Mesta Zvolen, most je majetkom BBSK. Našlo sa riešenie, po dohode s vedením Mesta Zvolen sa vec vyrieši. Keďže BBSK nemôže čerpať prostriedky zo štrukturálnych fondov na opravu tohto mosta, navrhuje džentlmenské riešenie bezodplatným prevodom previesť most na Mesto Zvolen, čím by sa vytvorili podmienky, aby sa most začal 5

6 rekonštruovať z peňazí európskych štrukturálnych fondov. Je už PD, ktorú ochotne poskytne BBSK Mestu Zvolen, pomôžu pri vypracovaní projektového zámeru regionálny operačný program. Je tu aj dobrý návrh primátora mesta Zvolen a je pripravená skupina, ktorá by uskutočnila príslušné administratívne postupy. K doprave - v meste Zvolen sa bude rekonštruovať vonkajší dopravný okruh, projektový zámer bol odovzdaný, prijatý a zaregistrovaný týka sa úsekov ciest III. triedy v okrese Zvolen a Detva. Celkový rozpočet zámeru je 4,469 mil.. Školstvo bol schválený projekt, prebehla aj verejná súťaž rekonštrukcia a obnova Gymnázium Ľ. Štúra V registri investícií za oblasť školstva je vo Zvolene SPŠ dopravná, SOŠ drevárska. Ďalej sa plánuje pre Divadlo J.G. T. vo Zvolene zakúpiť kamión. Doc. Murgaš poznamenal, že pri štatistickom prepočte a výdavkoch na 1 obyvateľa zo strany BBSK, tak BBSK dáva zo všetkých miest v kraji najviac prostriedkov. Kraj má však aj nelichotivé prvenstvo v nezamestnanosti. Po podaní informácie ešte raz poďakoval za pozvanie a zaželal úspešné rokovanie MsZ, a aby sa kríza čo najmenej dotkla mesta Zvolen, s poznámkou na záver, ak sa bude dariť Zvolenu, tak sa bude dariť aj BBSK., primátor mesta Zvolen poďakoval Doc. Murgašovi za vystúpenie. Uznesenie č. 17/2009 bez prijatia uznesenia. 4. Informácia o činnosti MsR V ďalšom bode Ing. Stehlík, spravodajcu MsR predniesol ústnu informáciu o činnosti MsR za uplynulé obdobie. Mestská rada vo Zvolene od posledného rokovania MsZ zasadala 1x a to dňa Na svojom rokovaní sa zaoberala týmito bodmi: - MsR odporučila MsZ schváliť odkúpenie nehnuteľností do majetku Mesta od LPM, zverejnenie Obchodnej verejnej súťaže na odpredaj nehnuteľností v k. ú. Zvolen v lokalite Zvolen Rákoš, zmenu znenia uznesenia MsZ č.70/2007 bod 4 z 25.júna MsR odporučila neschváliť majetkový prevod pozemkov v k. ú. Zvolen - odkúpenie pozemkov do majetku Mesta Zvolen a vzájomnú zámenu pozemkov v k. ú. Zvolen, za pozemky v lokalite Bariny, a to parcely č. E KN 3120/2 o výmere m 2 a E KN 3120/4 o výmere m 2, spolu o výmere m 2 doteraz vo vlastníctve Mesta Zvolen. - MsR odporučila MsZ schváliť ÚPN mesta Zvolen - zmena 04 ako záväzný územnoplánovací dokument na riadenie výstavby v rozsahu riešeného územia - odporučila schváliť VZN Mesta Zvolen o poskytovaní dotácií z rozpočtu Mesta Zvolen so zapracovaním vznesených pripomienok - MsR na základe pripomienok nesúhlasila s predloženým návrhom na pridelenie dotácií a žiada o jeho opätovné prerokovanie - MsR odporučila MsZ schváliť A. schváliť VZN o sociálnych službách a B. zrušiť uznesenie MsZ č. 62 /2006 zo dňa v bode b). - odporučila schváliť zmenu organizácie a organizačného poriadku Mesta a MsÚ - vzala na vedomie informáciu o technickom stave pamätníkov a pamätných tabúľ z národnooslobodzovacieho boja II. svetovej vojny - údržba a oprava - MsR odporučila MsZ zvoliť podľa 140, ods. 3 zákona č. 385/2000 Z. z. o súdoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov prísediaceho Krajského súdu v Banskej Bystrici na funkčné obdobie rokov panie: Ing. Janu Jančovú, Janku Bartíkovú 6

7 - MsR vzala na vedomie Informáciu o príprave voľby prezidenta Slovenskej republiky na území Mesta Zvolen, ktorá sa bude konať dňa 21. marca vzala na vedomie ústnu informáciu Mgr. Ištokovej, vedúcej odboru rozvoja mesta MsÚ o príprave osláv 64. výročia oslobodenia mesta Zvolen ČA a RA - odporučila MsZ schváliť návrh na voľbu Ing. Samir Moumani, bytom K. Šmidkeho 6 Zvolen za člena dozornej rady obchodnej spoločnosti MPBH spol. s r. o., so sídlom Unionka 54, Zvolen, IČO , OR Okresného súdu v Banskej Bystrici, vložka č. 2128/S - MsR odporučila program na dnešné rokovanie MsZ K predloženej správe o činnosti MsR neboli pripomienky. Pred hlasovaním sa prezentovalo 24 poslancov: Ing. Ondrej Babic, Ing. Ružena Babicová, Ing. Jana Babicová, Ing. Lenka Balkovičová, Ing. Vladimír Bella, MUDr. Milan Čarnoký, Mgr. Peter Drozdík, JUDr. Jozef Ďurica, PaedDr. Miroslav Gálik, MUDr. Jozef Ježík ml., MUDr. Jozef Ježík st., Stanislav Kollár, Ing. Martin Mazán, Emília Patajová, Ing. Peter Rak, Mgr. Alžbeta Staníková, Ing. Jaroslav Stehlík, MUDr. Jana Szedélyová, Ing. Igor Šufliarsky, MUDr. Vojtech Žilinčan Za návrh hlasovalo 23: Ing. Ondrej Babic, Ing. Ružena Babicová, Ing. Jana Babicová, Ing. Lenka Balkovičová, Ing. Vladimír Bella, MUDr. Milan Čarnoký, Mgr. Peter Drozdík, JUDr. Jozef Ďurica, PaedDr. Miroslav Gálik, MUDr. Jozef Ježík ml., Stanislav Kollár, Ing. Martin Kamenský CSc., Ing. Marcela Kršková, Ľuboslav Lepáček, Mgr. Dušan Lizoň, Ing. Anton Mazán, Emília Patajová, Ing. Peter Rak, Mgr. Alžbeta Staníková, Ing. Jaroslav Stehlík, MUDr. Jana Szedélyová, Ing. Igor Šufliarsky, MUDr. Vojtech Žilinčan 1 vo veci nehlasoval: MUDr. Jozef Ježík st. /Hl. č. 6/ Uznesenie č. 18/2009 Mestské zastupiteľstvo vo Zvolene berie na v e d o m i e informáciu o činnosti Mestskej rady vo Zvolene za uplynulé obdobie 5. Návrh na voľbu zástupcu do orgánu obchodnej spoločnosti MPBH s majetkovou účasťou Mesta Návrh predkladá Mgr. Alžbeta Staníková, viceprimátorka mesta. Písomné spracovanie je v prílohe zápisnice. K predloženému návrhu neboli pripomienky. Pred hlasovaním sa prezentovalo 24 poslancov: 7

8 Ing. Ondrej Babic, Ing. Ružena Babicová, Ing. Jana Babicová, Ing. Lenka Balkovičová, Ing. Vladimír Bella, MUDr. Milan Čarnoký, Mgr. Peter Drozdík, JUDr. Jozef Ďurica, PaedDr. Miroslav Gálik, MUDr. Jozef Ježík ml., MUDr. Jozef Ježík st., Stanislav Kollár, Ing. Martin Mazán, Emília Patajová, Ing. Peter Rak, Mgr. Alžbeta Staníková, Ing. Jaroslav Stehlík, MUDr. Jana Szedélyová, Ing. Igor Šufliarsky, MUDr. Vojtech Žilinčan Za návrh hlasovalo 20 poslancov: Ing. Ondrej Babic, Ing. Ružena Babicová, Ing. Jana Babicová, Ing. Vladimír Bella, MUDr. Milan Čarnoký, Mgr. Peter Drozdík, JUDr. Jozef Ďurica, PaedDr. Miroslav Gálik, MUDr. Jozef Ježík ml., MUDr. Jozef Ježík st., Stanislav Kollár, Ing. Marcela Kršková, Mgr. Dušan Lizoň, Ing. Anton Mazán, Emília Patajová, Ing. Peter Rak, Mgr. Alžbeta Staníková, MUDr. Jana Szedélyová, Ing. Igor Šufliarsky, MUDr. Vojtech Žilinčan 4 sa zdržali hlasovania: Ing. Lenka Balkovičová, Ing. Martin Kamenský, CSc., Ľuboslav Lepáček, Ing. Jaroslav Stehlík /Hl. č. 7/ Uznesenie č. 19/2009 Mestské zastupiteľstvo vo Zvolene s c h v a ľ u j e návrh na voľbu Ing. Samir Moumani, bytom Šmidkeho 6, Zvolen za člena dozornej rady obchodnej spoločnosti MPBH spol.s r.o., so sídlom Unionka 54, Zvolen, IČO : , OR Okresného súdu v Banskej Bystrici, vložka č. 2128/S, 6. Voľba hlavného kontrolóra Mesta Nasleduje voľba hlavného kontrolóra Mesta. Pre tento akt, primátor mesta navrhol schváliť volebnú komisiu v zložení: Ing. Jana Babicová, MUDr. Vojtech Žilinčan, Ing. Ružena Babicová, Ing. Igor Šufliarsky, Mgr. Alžbeta Staníková, Ing. Ondrej Babic, PaedDr. Miroslav Gálik. K predloženému návrhu neboli pripomienky. Pred hlasovaním sa prezentovalo 24 poslancov: Ing. Ondrej Babic, Ing. Ružena Babicová, Ing. Jana Babicová, Ing. Lenka Balkovičová, Ing. Vladimír Bella, MUDr. Milan Čarnoký, Mgr. Peter Drozdík, JUDr. Jozef Ďurica, PaedDr. Miroslav Gálik, MUDr. Jozef Ježík ml., MUDr. Jozef Ježík st., Stanislav Kollár, Ing. Martin Mazán, Emília Patajová, Ing. Peter Rak, Mgr. Alžbeta Staníková, Ing. Jaroslav Stehlík, MUDr. Jana Szedélyová, Ing. Igor Šufliarsky, MUDr. Vojtech Žilinčan 8

9 Za návrh hlasovalo 23 poslancov: Ing. Ondrej Babic, Ing. Ružena Babicová, Ing. Jana Babicová, Ing. Lenka Balkovičová, Ing. Vladimír Bella, MUDr. Milan Čarnoký, Mgr. Peter Drozdík, JUDr. Jozef Ďurica, PaedDr. Miroslav Gálik, MUDr. Jozef Ježík ml., MUDr. Jozef Ježík st., Stanislav Kollár, Ing. Martin Mazán, Emília Patajová, Ing. Peter Rak, Mgr. Alžbeta Staníková, Ing. Jaroslav Stehlík, MUDr. Jana Szedélyová, Ing. Igor Šufliarsky, 1 sa zdržal hlasovania: MUDr. Vojtech Žilinčan /Hl. č. 8/, primátor mesta vyzval p. JUDr. Ďuricu, predsedu komisie pre ochranu verejného záujmu MsZ, aby postupoval v zmysle uznesenia MsZ č. 3/2009 zo dňa a informoval MsZ o úlohách a priebehu zasadania komisie pre ochranu verejného záujmu pri MsZ, o splnení všetkých predpokladov a podmienok určených Mestským zastupiteľstvom vo Zvolene v doručených prihláškach kandidátov na funkciu hlavného kontrolóra, a o výsledkoch preverenia doručených písomných prihlášok. Zároveň ho vyzval, aby MsZ predstavil jednotlivých kandidátov. JUDr. Ďurica Vážené dámy, vážení páni. Pristúpime na dnešnom zastupiteľstve k voľbe hlavného kontrolóra, ale v krátkosti si zhrnieme zákonný postup a priebeh samotnej voľby, či boli splnené požiadavky, predpoklady. Preberieme si niektoré sporné partie, aby sme si ozrejmili, že ten zákon skutočne dodržaný je. V zmysle 18a zákona o obecnom zriadení v platnom znení MsZ vykoná v posledných 60 dňoch funkčného volebného obdobia hlavného kontrolóra voľbu funkcie nového kontrolóra s tým, že samotný deň voľby je potrebné zverejniť na úradnej tabuli minimálne 40 dní pred konaním voľby v mieste a spôsobom obvyklým. MsZ na svojom mimoriadnom zasadnutí, ktoré rokovalo schválilo predpoklady, voľby a spôsob, akým budeme hlavného kontrolóra voliť. Ďalej mám za to, že predpokladaní kandidáti odovzdali svoje prihlášky najneskôr 14 dní pred dňom konania voľby, z počtu 10 odovzdaných prihlášok predpoklady pre voľbu hlavného kontrolóra splnili len 4 kandidáti taxatívny výpočet: Ing. Vladimír Bahýl nesplnil podmienky, Ing. Miroslav Belič splnil všetky podmienky, Ing. Peter Igaz nesplnil podmienky, Ing. Viktor Kancír nesplnil podmienky, Vladimír Kliment nesplnil podmienky /k tomuto sa vráti podrobnejšie z dôvodu podania podnetu na prokuratúru/, Ing. Matej Kočík nesplnil podmienky, Ing. Marián Ološtiak splnil všetky podmienky, Ing. Ján Piecka splnil všetky podmienky, JUDr. Oľga Polášková splnila všetky podmienky, Mgr. Pavel Purdek nesplnil podmienky. Čo sa týka podania Vladimíra Klimenta MsZ na svojom mimoriadnom rokovaní prijalo ako jednu z podmienok minimálny kvalifikačný predpoklad a to vysokoškolské vzdelanie II. stupňa, nie bakalárske. Pán Kliment proti takto nastavenej podmienke podal na prokuratúru podnet, aby sa prokurátor vyjadril, či daná podmienka je v súlade so zákonom, resp. či je to v rozpore a neboli porušené jeho práva, ako účastníka kandidáta. Máme za to, že prokurátor odpovedal na podnet upovedomením, kde vecne konštatoval, že kvalifikačné predpoklady, ktoré musí kandidát spĺňať na funkciu hlavného kontrolóra, čiže ukončené minimálne vysokoškolské vzdelanie II. stupňa, je v súlade s rozhodnutím MsZ, prijaté dňa Ja len Jozef /hovoril k Ježíkovi ml./, ty v podstate si napádal podmienky minimálneho vzdelania. Máme za to, že aj zákon pri 9

10 svojej tvorbe v roku 2000 zákonodarca v podstate v dôvodovej správe uviedol, budem citovať: Pre kandidáta na hlavného kontrolóra obce návrh zákona predpokladá minimálne vysokoškolské vzdelanie I. stupňa, teda aspoň bakalárske vzdelanie vymedzeného smeru. V podstate ten zákon je potrebné vykladať v tom smere, že ten gramatický význam nie je minimálne /s tvrdým prízvukom/, ale minimálňe. Čiže podľa 18a kvalifikačným predpokladom na funkciu hlavného kontrolóra je ukončenie minimálňe ÚSV. Tak máme za to, vzhľadom k tomu, že je to obrovsky náročná funkcia a aby nám túto funkciu nemohli vykonávať osoby len s dosiahnutým stredným vzdelaním, čiže máme za to, že k dnešnému dňu všetky podmienky na voľbu hlavného kontrolóra sú splnené. V podstate môžeme prikročiť k predstaveniu kandidátov, ktorí podali prihlášky a postúpili do kola pred hlavnou voľbou. Pán primátor zatiaľ toľko. ďakujem pekne, otváram diskusiu, nech sa páči, ak sú nejaké otázky, nejasnosti. JUDr. Ďurica čiže poprosil by som kandidáti: /predstavenie kandidátov/ Ing. Miroslav Belič, splnil všetky podmienky, podľa priebehu zamestnaní pracoval v štátnej správe viac ako 5 rokov, Daňový, úrad, Daňové riaditeľstvo B. Bystrica, Úrad PSVaR Ing. Marián Ološtiak, splnil všetky podmienky, podľa priebehu zamestnaní pracoval v štátnej správe, NKÚ 10 rokov, Ing. Ján Piecka, splnil všetky podmienky, podľa priebehu zamestnaní pracuje v štátnej správe Daňové riaditeľstvo viac ako 20 rokov JUDr. Oľga Polášková, každému dneska známa. Vážené kolegyne, kolegovia, v súvislosti s rozhodnutím MsZ zo dňa voľba hlavného kontrolóra je verejná. To znamená, že každému z predstavených kandidátov môžete odovzdať len jeden hlas. Čo sa týka zákonného postupu, vzhľadom, že náš miestny parlament je 25 členný, na získanie postu je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny hlasov všetkých poslancov. Úspešný kandidát v I. kole musí získať 13 hlasov. Za predpokladu, že to učinené nebude, do II. kola postupujú dvaja kandidáti, ak budú mať rovnaký počet hlasov. Ak nastane situácia, že budú traja kandidáti s rovnakým počtom hlasov, čiže môže nastať variant 8 8 8, tak isto postupujú do II. kola, potom vyhráva ten kandidát, ktorý získa najväčší počet už platných hlasov, nie kvalifikovaných. Za predpokladu, že tak isto príde k rovnosti hlasov, budeme o kandidátovi žrebovať. Čiže v podstate navrhujem, aby sme o kandidátoch hlasovali, nech sa páči, nech si rozhodne volebná komisia. ďakujem pekne MUDr. Ježík ml. pán primátor poprosím o prestávku na zvolanie poslaneckého klubu koľko bude trvať prestávka? MUDr. Ježík ml. 10 minút tak je 14,10 hod., o 14,20 hod. poprosím, aby sme boli naspäť 10

11 Po prestávke... volebná komisia máme výsledky, alebo ešte spracovávame ako predsedníčka volebnej komisie: Vážené poslankyne, vážení poslanci, volebná komisia sa dohodla, že verejným hlasovaním budeme hlasovať písomnou formou, kde každý poslanec dostal lístok so svojím menom, takže fakticky je to verejné, potom komisia vyhlási výsledky. Za platný hlas sa bude považovať, ak urobíme krížik pri jednom z kandidátov, to znamená len jeden krížik, vtedy je hlas platný, ak sú 2 alebo viac, alebo žiadny, ten hlas nie je platný. Za prezentáciu v tomto prípade sa bude považovať, keď lístok odovzdáte. Ak lístok neodovzdáte, vtedy sa poslanec neprezentoval. Rozumieme sa? Čiže platný hlas je, ak dáme krížik len pri jednom z kandidátov, za prezentáciu sa považuje odovzdanie hlasovacieho lístku, ak neodovzdám, tak je to fakticky, ako keby sa neprezentoval, neprítomný. Potom volebná komisia pozbiera a sčíta hlasy. Je nám to prosím jasné, každému poslancovi, každej poslankyni? Dobre. Takže môžeme voľbu realizovať a potom poprosím každého člena volebnej komisie, nech pozbiera volebné lístky o O o Vážené poslankyne, vážení poslanci, nakoľko došlo k patovej situácii pri voľbe, tak volebná komisia potrebuje určitý čas, aby sme si to po tej právnej stránke ujasnili. Takže dovoľujem si vyhlásiť 20 minút prestávku po prestávke Vážené poslankyne, vážení poslanci, trošku sme skončili skôr, ak budeme prítomní v sále, tak môžeme pokračovať Vážené poslankyne, vážení poslanci, volebná komisia sa poradila a skonštatovala, že nakoľko podľa zákona o obecnom zriadení, 12, zastupiteľstvo nebolo spôsobilé rokovať a uznášať sa, pretože sa nezaprezentovala nadpolovičná väčšina všetkých poslancov, to znamená, že prítomných bolo 12, takže poprosíme p. primátora, aby znova vypísal mimoriadne voľby. Čo sa týka tej prezentácie, ja som upozornila, že volebná komisia sa uzhodla, že za prezentáciu sa považuje odovzdaný lístok. Takže takýto je verdikt volebnej komisie Ing. Balkovičová chcela by som požiadať pani viceprimátorku, aby verejne preniesla, kto sa zaprezentoval, ako bolo hlasované, lebo hlasovanie je verejné, tak by sme mali vedieť, ako kto hlasoval a druhá vec, chcela by som, požiadať p. prokurátora, ktorý je tu prítomný, aby sa vyjadril k platnosti týchto volieb takže môžem prečítať kto sa zaprezentoval: p. poslanec Stehlík, p. poslanec Rak, p. poslanec Babic, p. poslanec Mazán, p. poslanec Lepáček, p. poslankyňa Patajová, p. 11

12 poslanec Žilinčan, p,. poslanec Bella, p. poslankyňa Balkovičová, p. poslanec Ďurica, p. poslanec Kamenský, a p. poslankyňa Babicová Ružena to znamená, koľko bolo zaprezentovaných? prezentovaných bolo 12 poslancov, títo 12, ktorí sa zaprezentovali hlasovali všetci za p. JUDr. Poláškovú v zmysle zákona o obecnom zriadení budem dávať rozum volebnej komisii, ale MsZ je uznášaniaschopné vtedy, ak je na rokovaní prítomná nadpolovičná väčšina poslancov, to znamená poslanecký zbor má 25 členov, nadpolovičná väčšina je 13. Prítomní sú vtedy, nie ak sedia v rokovacej sále, ale pokiaľ sú zaprezentovaní. Ale prosím, nebránim sa tomu, aby nám pán námestník OP podal svoje vysvetlenie JUDr. Gajdoš nie je dôvod, prečo by sa mali voľby rušiť a nebol tu dôvod ani na zrušenie MsZ, upozorňujem, že sa nemá voliť na hlasovacom lístku, ale prostredníctvom hlasovacieho zariadenia a pokračovať vo voľbách podľa uznesenia MsZ č. 3/2009 zo dňa my voľby nerušíme, tým, že sme dnes neboli uznášaniaschopní, dávame návrh na mimoriadne zastupiteľstvo. Ak tak v predošlom príspevku povedala, že mimoriadne voľby, tak sa pomýlila, myslela mimoriadne zastupiteľstvo dobre, takže rozhodnutie volebnej komisie mimoriadne zastupiteľstvo JUDr. Gajdoš upozorňujem, že zo zákona tu plynú určité lehoty áno v piatok je posledný termín, komisia aj toto zvážila, ale to už necháme na p. primátora to znamená, že do piatku je konečný termín, aby boli voľby a mimoriadne zastupiteľstvo JUDr. Ďurica v zásade chcem upozorniť na to, že sme urobili chybu, lebo v podstate pred hlasovaním sme sa nezaprezentovali, bola povinnosť zaprezentovať sa, akým spôsobom bolo preukázané, koľko poslancov bolo zaprezentovaných. Odovzdali ste 24 lístkov, a mám za to, že odovzdaním lístkov sme sa zaprezentovali, my sme sa ako komisia dohodli jasne, boli ste tam prítomný, aj som to 2x zopakovala, prízvukovala a ani jeden poslanec nemal k tomu námietky. My sme sa ako volebná komisia dohodli na postupe voľby a súhlasili všetci poslanci, ktorí boli vo volebnej komisii. Zato som to ja 2x zopakovala a upozornila 12

13 JUDr. Ďurica som toho názoru, že 24 poslancov reálne v sále sedí, tým, že svoju vôľu neprejavilo 12 poslancov, tak to je ich problém, ale mám za to, že počet odovzdaných hlasov 12 stačí k tomu, aby sme urobili II. kolo volieb ďakujem, nie som člen volebnej komisie, nepoznám vaše pravidlá dohody Ing. Stehlík je smutné, že došlo k takýmto obštrukciám, môžem len skonštatovať, že to, čo sa tu deje, bude obrovská hanba pre mesto, no ale čo už. Skutočne k tým lehotám, ktoré plynú, ja okrem tých lehôt 40 dňovej pred dňom konania volieb, spomeniem ešte jednu lehotu a to 14 dní, kedy kandidát môže najneskôr odovzdať svoju prihlášku a tých 14 dní bolo nastavených k tomuto dňu. Teoreticky poviem, ak chcel niekto odovzdať prihlášku nie v pondelok, ale prišiel by v utorok, bolo by mu odmietnuté, teraz by mohol dať námietku, že prečo. Lebo v podstate, ak sa deň volieb bude posúvať, tak on by splnil tých 14 dní. Ja sa bojím, že toto všetko skončí na iných úradoch a bude to stále hanba pre mesto. Takže by som navrhol, keby sme sa opätovne vrátili k voľbe ešte dnes, veď to je bežná vec, keď nie je plénum uznášaniaschopné, prestávka tu bola. Ja navrhujem znovu prezentovanie sa a možno zvoliť inú formu hlasovania, možnosť tlačítkami a aby sme to dnes ešte neuzavreli pán poslanec, ešte krátko k tomu, čo si povedal, čo sa ešte týka tých ostatných kandidátov, ja nemyslím, že by sme mali, ak bude mimoriadne zastupiteľstvo s inými kandidátmi, predsa kandidátku máme uzavretú k určitému termínu a s tými kandidátmi, či chceme, alebo nie, musíme pracovať. To znamená, iní kandidáti podľa môjho názoru neprichádzajú do úvahy Ing. Stehlík pán primátor nemyslel som to tak, i keď aj to je diskutabilné, teraz sa bavíme o dvoch rovinách, buď nebudeme meniť podmienky a len posunieme zastupiteľstvo na mimoriadne k voľbe kontrolóra, a ak ani tam nezvolíme, budeme hlasovať nové podmienky a tak by sa už mohli eventuálne noví kandidáti, samozrejme pri týchto istých podmienkach títo by ostali. Ale skutočne tam tie lehoty, tých 14 dní, ktoré tu boli dané a ktoré sa dosť presne dodržiavali, aby sme nič neporušili, je to diskutabilné, že to eventuálne nikto nenapadne. Apelujem na rozvahu poslancov, aby sme tieto všetky riziká zvážili a skutočne navrhujem ešte raz zahlasovať Ing. Balkovičová ja by som sa chcela vrátiť k celému priebehu volieb. V materiáloch na decembrové zasadnutie MsZ listom p. primátor vyzval všetkých poslancov na to, aby pripomienkovali, príp. dali návrhy na spôsob volieb a uskutočnenie volieb HK. Do tieto návrhy mali dať, tieto návrhy predložili nezávislí poslanci, p. poslanec Šufliarsky, p. poslanec Babic. Nikto druhý žiadne návrhy nedal. Na rokovaní komisie ohľadne volieb bol prijatý nejaký návrh, ten bol schválený ďalej v zastupiteľstve. Uznesenie MsZ ak niekto považoval za nesprávne, alebo protizákonné, ešte bola možnosť vyzvať primátora na pozastavenie výkonu uznesenia, bola možnosť podať protest na okresnú prokuratúru, bolo tu x možností právne postupovať tak, aby akt voľby bol transparentný, zákonný, presný. Deň volieb bol vyhlásený na dnes, bol medializovaný v tlači, visel na úradnej tabuli a dnes takouto obštrukciou koalície Smeru, HZDS, SNS a SZ, v sále nastáva patová situácia, že jednoducho hlavného kontrolóra nevolia. Prečo by sme mali odkladať akt voľby, na dnes bol stanovený deň volieb HK. Máme 13

14 tu uchádzačov, boli tu pozvaní, boli urobené všetky kroky k tomu, aby ten akt prebehol a nevidím dôvod, prečo by sa to malo odkladať na nejaký iný termín len preto, že sa ráta s tým, že niektorí nebudú prítomní. Je to neseriózne, je to hanba tohto mesta a myslím si, že je to len čisté politikárčenie. Ďakujem Ing. Mazán ja by som len chcel doplniť to, čo tu bolo povedané, je to hrozná hanba, je to hrozná fraška, tu aby sme sedeli za peniaze ľudí, ktorí nás platia. A ak sa niekto nezaprezentuje a sedí, je to len politikárčenie, nemá to nič spoločné s poriadnou prácou. Ja nemám zabíjať takýmito fraškami tu čas. Ak má takáto fraška pokračovať, tak dneska mám ešte aj inú prácu a odchádzam preč. A preto navrhujem, keď nič tomu nebráni, a už vidím, že v diskusii sa prebudili aj iní, ktorí sa nezaprezentovali, aby sme volili ešte raz, to dávam ako návrh p. Lepáček aj ja chcem podporiť kolegu Mazána, že v podstate urobíme taký krok, urobíme nové voľby na kontrolóra mesta a nebude sa prezentovať viac ako 12 zúčastnených, tak potom navrhujem dnešné zastupiteľstvo rozpustiť, lebo toto zastupiteľstvo nie je uznášaniaschopné a dávam normálne poslanecký návrh na opakovanie volieb kontrolóra mesta, o ktorom by som poprosil hlasovať JUDr. Ďurica ja by som poprosil o konfrontáciu žiaľ p. hlavnú kontrolórku. Pani hlavná kontrolórka prosím ťa, o predchádzajúcich bodoch predsa zastupiteľstvo rokovalo, hlasovalo, prezentovalo sa. 24 ľudí tu predtým fungovalo. Mám za to, že mestským úradom odovzdaním 24 lístkov došlo k prezentácii. To, že 24 poslancov nehlasovalo, je ich problém, mám za to, že voľby sú platné a ideme do II. kola JUDr. Polášková nie som výklad zákona, ale jedna vec je, že 24 hlasovacích lístkov bolo odovzdaných, ale tak, ako povedala p. viceprimátorka sami ste si síce nie hlasovaním, odobrili vo volebnej komisii, že platné sú len tie, ktoré sa odovzdajú, takže vlastne odovzdaných bolo 12. Aj keď by sa dalo, že 25, že je to prezentácia, lebo ak sa odovzdá 24 lístkov, čo bolo aj odovzdaných, bola vlastne prezentácia, vrátilo sa 12, nebola nadpolovičná väčšina, ale 24 bolo odovzdaných, to je tiež pravda p. Lepáček ja teda zareagujem na to, čo povedala p. kontrolórka, a spýtam sa, prečo nebolo odovzdaných 25 lístkov, lebo poslancov nás je všetkých 25, takže buď malo byť odovzdaných 25 lístkov, a už na začiatku sa porušilo niečo, že nebolo odovzdaných 25 lístkov, keď tvrdíme, že prezentácia sa berie iba 24 lístkov. Ja by som to tiež bral z hľadiska, že koľko lístkov bolo odovzdaných, tak toľko sa presne prezentovalo. Dal som protinávrh, dajme o ňom ešte raz hlasovať a zopakovať v podstate voľby na kontrolóra, lebo mne to pripadá, ako keby niektorí kolegovia nepochopili, ako majú voliť, ako prebiehajú voľby PaedDr. Gálik máme tu zástupcu prokuratúry, ktorý by sa nám mohol odborne vyjadriť, takže bol by som, rád, keby nám p. prokurátor povedal, že bolo alebo nebolo platné toto hlasovanie JUDr. Gajdoš to musí povedať volebná komisia, či bolo platné hlasovanie 14

15 ja môžem skonštatovať znova to isté, čo sme hovorili. Tým, že sa zaprezentovalo len 12 poslancov, nesplnili sme požiadavku 12, odst. 2 zákona o obecnom zriadení, to znamená, že zastupiteľstvo nebolo uznášaniaschopné a spôsobilé rokovať a preto sme navrhli ako volebná komisia požiadať p. primátora, aby do termínu, ktorý je platný, zvolal mimoriadne zastupiteľstvo, ja vravím názor volebnej komisie, ktorá sa zišla a my sme takto konštatovali len páni poslanci, panie poslankyne, ja budem musieť reagovať podľa toho, čo schválite, to znamená, ak sa väčšina vo volebnej komisii dohodne na nejakom stanovisku, ja to budem akceptovať a mne je to jedno, či to bude dnes, alebo do piatku Ing. Mazán ja znova zopakujem ten svoj návrh, ktorý som dal, zbytočne o tom diskutujeme, volebná komisia čo sa uzniesla a je to tak. To sa môže spochybniť niekde inde, ako p. primátor povedal, v piatok, či dnes, o tom rozhodnú poslanci, kedy sa to bude robiť. Preto som ten návrh dal dnes ešte hlasovať o tom, aby sme hlasovali o voľbe kontrolóra Ing. Balkovičová mohla by si pani viceprimátorka prezentovať prosím ťa, hlasovanie jednotlivých členov volebnej komisie, ako hlasoval kto za to, či bude.. ja som sa každého opýtala, či súhlasia s týmto stanoviskom, nikto nedal iné záporné stanovisko, nehlasovali sme, lebo som sa opýtala, či má niekto iný názor a povedali, že takto budeme prezentovať, nikto nedal protinávrh, takže JUDr. Ďurica pani viceprimátorka ešte si dovolím oponovať, ale vy si protirečíte, lebo vy ste neodovzdali 12 lístkov, ale 24, čiže bavme sa o tom, že bolo uznášaniaschopné a bolo odovzdaných reálne 12 lístkov znova poviem len to, že som 2x upozornila, že za prezentáciu sa považuje odovzdaný hlasovací lístok JUDr. Gajdoš na hlasovacích lístkoch boli uvedené mená poslancov, a tam jasne bolo povedané a je jasné, že tam bolo vidieť aj na hlasovacej tabuli, koľko je prítomných ja môžem povedať, že na tomto spôsobe voľby sa dohodli členovia volebnej komisie Ing. Balkovičová ja zopakujem tento návrh, dneska je deň, ktorý bol vyhlásený za deň volieb hlavného kontrolóra, dávam návrh, aby boli voľby zopakované a navrhujem, aby sa o tom hlasovalo Ing. Mazán ja by som znova opakoval tretíkrát, to asi nemá význam už, tak môžeme to urobiť tým, že teda na chvíľu toto zasadanie prerušujeme, k jednému bodu urobíme mimoriadne, to je 15

16 s voľbou a pokračujeme ďalej, ak to nechceme na tom istom urobiť. Ale dnes teraz, toto prerušujeme, urobíme mimoriadne a pokračujeme v tomto ďalej páni poslanci, zopakujem to, čo som povedal. Voľba hlavného kontrolóra je vo vašich rukách, tak ako sa vy dohodnete na podmienkach, ja budem rešpektovať vaše podmienky a podľa toho aj budem postupovať a podľa toho vyhlásim aj termíny. Len sa vy ako volebná komisia musíte dohodnúť Ing. Mazán len ja som dal návrh na hlasovanie a nehlasovalo sa o ňom len ešte sú znovu pripomienky a ten, kto sa prihlási s faktickou poznámkou, musím mu dať slovo Ing. Rak ak môžem upresniť p. Mazána, ja si tiež myslím, že s týmto neurobíme nič podľa mňa, tak sme si to odhlasovali. To znamená, môj návrh tiež podporujem prerušiť zasadnutie, odhlasovať si mimoriadne v túto istú minútu a potom pokračovať v programe. Je to jediný legálny spôsob s mojim právnym vedomím Ing. Stehlík chcel som tiež podporiť túto formu, ale ešte pred tým máme právne oddelenie a to nech nám povie svoje stanovisko, či je to legitímne, aby sme na jednom riadnom zastupiteľstve si odsúhlasili prerušenie, následne odsúhlasili mimoriadne zastupiteľstvo pán poslanec skôr, ako kolegyňa Čečetková povie niečo, tak zákon takúto situáciu nerieši, ale určite takáto možnosť je, je to vo vašich rukách, tak JUDr. Čečetková presne tak, ako povedal pán primátor Ing. Stehlík tak potom navrhujeme ako bolo povedané, presne tak ako povedal kolega Mazán návrhová komisia ak sú všetky požiadavky tlmočené prostredníctvom faktických poznámok predneste návrh na uznesenie Ing. Mazán ako člen návrhovej komisie to isté, čo som už povedal, aby sme v tomto bode diskusiu ukončili, druhý bod, aby sme si odhlasovali mimoriadne zastupiteľstvo s jedným bodom voľbou kontrolóra a potom pokračovali ďalej v tomto zastupiteľstve riadnom. Tak sa to deje v NR bežne ale potrebujem aj konkrétne termíny 16

17 Ing. Mazán termín je teraz okamžite JUDr. Čečetková do 14 dní sa musí zvolať mimoriadne zastupiteľstvo Ing. Mazán do 14 dní, to je teraz, to môže byť aj o 2 sekundy JUDr. Čečetková alebo v podstate je znovu možnosť hlasovať o voľbe, pokiaľ budete uznášaniaschopní Ing. Mazán prvý môj návrh bol okamžite, ale keď to nechce niekto akceptovať, tak poďme teda na mimoriadne, ale prvé bolo, že opakujme hlasovanie porozumeli sme návrhu návrhovej komisie? Kto nie? Vysvetliť Ing. Bella ideme hlasovať o mimoriadnom zastupiteľstve, alebo o opakovaní volieb? pán poslanec Mazán dáva návrh Ing. Mazán môžeme o mimoriadnom, ktoré bude okamžite, teraz hneď? Ak má p. Husáriková nejaké iné právne vedomosti, tak nech to povie. Tak potom dajme hlasovať o prerušení, jeden bod mimoriadneho voľba kontrolóra a pokračujeme v riadnom zasadaní Mgr. Husáriková iba doplnila, že návrh p. Mazána je, aby sa prerušilo toto dnešné normálne rokovanie a aby ste si urobili mimoriadne rokovanie o voľbe hlavného kontrolóra na tomto istom, dnes o tejto hodine. O to išlo v tom jeho protinávrhu takže rozumel každý, môžeme dať hlasovať Potom sa pristúpilo k hlasovaniu o ukončení diskusie, o prerušení dnešného riadneho rokovania MsZ, k hlasovaniu, že sa ihneď uskutoční mimoriadne rokovanie MsZ o voľbe hlavného kontrolóra, a k hlasovaniu, že ihneď po skončení mimoriadneho MsZ bude dnes pokračovať riadne rokovanie MsZ. Pred hlasovaním sa prezentovalo 13 poslancov: Ing. Ondrej Babic, Ing. Ružena Babicová, Ing. Lenka Balkovičová, Ing. Vladimír Bella, JUDr. Jozef Ďurica, Ing. Martin Kamenský CSc., Ľuboslav Lepáček, Ing. Anton Mazán, Emília Patajová, Ing. Peter Rak, Ing. Jaroslav Stehlík, Ing. Igor Šufliarsky, MUDr. Vojtech Žilinčan Za návrh hlasovalo 12: Ing. Ondrej Babic, Ing. Ružena Babicová, Ing. Lenka Balkovičová, Ing. Vladimír Bella, JUDr. Jozef Ďurica, Ing. Martin Kamenský CSc., Ľuboslav Lepáček, Ing. Anton Mazán, Emília Patajová, Ing. Peter Rak, Ing. Jaroslav Stehlík, MUDr. Vojtech Žilinčan 17

18 1 vo veci nehlasoval: Ing. Igor Šufliarsky /Hl. č. 9/ Týmto hlasovaním sa p r e r u š u j e 4. riadne zasadanie Mestského zastupiteľstva vo Zvolene a v y h l a s u j e sa /5./ m i m o r i a d n e zasadanie Mestského zastupiteľstva vo Zvolene s jediným bodom voľba hlavného kontrolóra Mesta Zvolen. volebná komisia, nech sa páči páni poslanci zaujmite svoje miesto. Vážené poslankyne, vážení poslanci, volebná komisia sa dohodla na nasledovnom volebnom postupe, prosím vás dávajte pozor, aby sme to pochopili všetci. Budeme voliť našim hlasovacím zariadením. Prezentácia prebehne na začiatku, to znamená, že keď dáme pokyn prezentujme sa, tak sa každý zaprezentuje, alebo nezaprezentuje. Podľa toho zistíme, či zastupiteľstvo bude uznášaniaschopné, alebo nie. Keď bude zastupiteľstvo uznášaniaschopné, uskutočníme volebný akt, kde sa bude hlasovať o každom navrhovanom kandidátovi v abecednom poradí, pritom pri každom jednom kandidátovi sa bude hlasovať osobitne, aj keď niektorý kandidát napr. xy získa už nadpolovičnú väčšinu, volebný akt uskutočníme až do konca. Je nám to jasné? Čiže o každom jednom kandidátovi budeme hlasovať. Každý poslanec môže hlas dať len jednému zo štyroch kandidátov, nemôže dať dvom, lebo v prípade, keď dá dvom, alebo viacerým, tak ten hlas nebude platný, čiže len jednému môžete dať tlačítko za. Ostatným dáte nie, alebo zdržal sa. Na začiatku sa zaprezentujeme a tá prezentácia platí počas celého volebného aktu pani viceprimátorka, ešte sa spýtam, prepáčte vstúpim do toho, hlasujeme hlasovacím zariadením? áno to znamená verejne, nie lístkami hlasovať budeme hlasovacím zariadením JUDr. Gajdoš upozornil, ak sa zdrží poslanec hlasovania, použije hlas ak by ste stlačili ďalšiemu poslancovi nejaký iný hlas, tak ten váš hlas nie je platný ani v tom predchádzajúcom. To znamená, že keď ste za niekoho hlasovali za, a medzitým ďalším stlačíte niečo iné, teda znova za, tak neplatí ani jednému ani druhému, to je ako neplatný hlasovací lístok. Tak dohodnime sa prosím jednoznačne, aby bolo každému jasné, hlasujeme za iba raz. Volebná komisia navrhovala za, alebo nie, ale keď ste teraz povedali, 18

19 že za, tak nech sa páči. Dohneme sa, dávame kandidátovi hlas za, koho nechceme, tak nedávame žiadny hlas Ing. Rak chýba mi tu nejaká kontrola, ak dám všetkým 4 hlasy, kto to skontroluje hlasovacie zariadenie nám to eviduje myslím si, že poslanec nebude hlasovať za štyroch, buď má už svojho kandidáta a zahlasuje za neho, alebo nie Ing. Rak treba sa zabezpečiť Ing. Mazán zdalo sa, že by to malo byť jasné, po tom čo p. viceprimátorka povedala, ale Peter vidím, že si mal pochybnosti, ako to je. Takže ja by som to len rád upresnil, čo ste povedali, každý len raz môže stlačiť za, pre toho, koho chce, iné tlačenie neexistuje budeme sa prezentovať, nech sa páči Pred hlasovaním o voľbe hlavného kontrolóra sa prezentovalo 13 poslancov: /prezentácia je súčasťou hlasovaní č. 10, 11, 12 a 13/ Ing. Ondrej Babic, Ing. Ružena Babicová, Ing. Lenka Balkovičová, Ing. Vladimír Bella, JUDr. Jozef Ďurica, Ing. Martin Kamenský CSc., Ľuboslav Lepáček, Ing. Anton Mazán, Emília Patajová, Ing. Peter Rak, Ing. Jaroslav Stehlík, Ing. Igor Šufliarsky, MUDr. Vojtech Žilinčan na základe hlasovania z 25 poslancov je prítomných 13, to znamená, že mestské zastupiteľstvo je uznášaniaschopné. Nech sa páči poďme ďalej volebná komisia takže ideme hlasovať o prvom kandidátovi, je to Ing. Miroslav Belič prosím hlasujeme Počet prítomných 13: Ing. Ondrej Babic, Ing. Ružena Babicová, Ing. Lenka Balkovičová, Ing. Vladimír Bella, JUDr. Jozef Ďurica, Ing. Martin Kamenský CSc., Ľuboslav Lepáček, Ing. Anton Mazán, Emília Patajová, Ing. Peter Rak, Ing. Jaroslav Stehlík, Ing. Igor Šufliarsky, MUDr. Vojtech Žilinčan Hlasovalo za p. Beliča: 0 /Hl. č. 10/ 19

20 ďalším kandidátom je p. Mgr. Marian Ološtiak prosím hlasujeme Počet prítomných 13: Ing. Ondrej Babic, Ing. Ružena Babicová, Ing. Lenka Balkovičová, Ing. Vladimír Bella, JUDr. Jozef Ďurica, Ing. Martin Kamenský CSc., Ľuboslav Lepáček, Ing. Anton Mazán, Emília Patajová, Ing. Peter Rak, Ing. Jaroslav Stehlík, Ing. Igor Šufliarsky, MUDr. Vojtech Žilinčan Hlasovalo za p. Ološtiaka: 0 /Hl. č. 11/ tretím kandidátom je p. Ing. Ján Piecka prosím hlasujeme Počet prítomných 13: Ing. Ondrej Babic, Ing. Ružena Babicová, Ing. Lenka Balkovičová, Ing. Vladimír Bella, JUDr. Jozef Ďurica, Ing. Martin Kamenský CSc., Ľuboslav Lepáček, Ing. Anton Mazán, Emília Patajová, Ing. Peter Rak, Ing. Jaroslav Stehlík, Ing. Igor Šufliarsky, MUDr. Vojtech Žilinčan Hlasovalo za p. Piecku: 0 /Hl. č. 12/ štvrtým kandidátom je p. JUDr. Oľga Polášková prosím hlasujeme Počet prítomných 13: Ing. Ondrej Babic, Ing. Ružena Babicová, Ing. Lenka Balkovičová, Ing. Vladimír Bella, JUDr. Jozef Ďurica, Ing. Martin Kamenský CSc., Ľuboslav Lepáček, Ing. Anton Mazán, Emília Patajová, Ing. Peter Rak, Ing. Jaroslav Stehlík, Ing. Igor Šufliarsky, MUDr. Vojtech Žilinčan Hlasovalo za p. Poláškovú: 13 /Hl. č. 13/ takže, vážený pán primátor, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, milí hostia a prítomní na dnešnom zastupiteľstve, dovoľujem si vyhlásiť výsledky volieb hlavného kontrolóra Mesta Zvolen znova v abecednom poradí: kandidát č. 1 - Ing. Miroslav Belič, výsledky hlasovania: za hlasovalo 0, proti hlasovalo 0, zdržalo sa 0, nehlasovalo 13 kandidát č. 2 - Mgr. Marian Ološtiak, výsledky hlasovania: za hlasovalo 0, proti hlasovalo 0, zdržalo sa 0, nehlasovalo 13 20

21 kandidát č. 3 - Ing. Ján Piecka, výsledky hlasovania: za hlasovalo 0, proti hlasovalo 0, zdržalo sa 0, nehlasovalo 13 kandidát č. 4 - JUDr. Oľga Polášková, výsledky hlasovania: za hlasovalo 13, proti 0, zdržalo sa 0, nehlasovalo 0. To znamená, že za hlavného kontrolóra Mesta Zvolen bola zvolená pani JUDr. Oľga Polášková. Blahoželáme. ďakujem pekne volebnej komisii za vykonanú prácu, aj keď nám to trvalo trošku dlhšie, máme to za sebou. Blahoželám pani hlavnej kontrolórke O slovo požiadala pani hlavná kontrolórka, takže ak súhlasíte vážení páni poslanci, vážené panie poslankyne, aby som jej dal slovo na 2 minútky, súhlasíte s tým? Áno, nech sa páči. JUDr. Polášková vážení páni poslanci, ťažko sa mi hľadajú slová, pretože to, čo som tu dneska zažila, som nezažila za 28 rokov, čo robím na mestskom úrade. Myslela som si, že voľba hlavného kontrolóra bude o nejakej odbornosti, a o nejakých kvalitách, ale zvrhlo sa to na politiku. A chcem fakt poďakovať tým poslancom, ktorí ma podporili. Pretože máte pravdu, do ďalšieho kola by som už nešla, pretože to by už nebolo o tom, či niečo viem, alebo neviem, ale o tom, že nie som politicky vhodná. Takže tí, čo ste ma podporili vám veľmi pekne ďakujem Uznesenie č. 20/2009 Mestské zastupiteľstvo vo Zvolene s c h v a ľ u j e volebnú komisiu pre voľby hlavného kontrolóra Mesta v zložení: Ing. Jana Babicová, MUDr. Vojtech Žilinčan, Ing. Ružena Babicová, Ing. Igor Šufliarsky, Mgr. Alžbeta Staníková, Ing. Ondrej Babic, PaedDr. Miroslav Gálik. v o l í do funkcie hlavného kontrolóra Mesta Zvolen JUDr. Oľgu Poláškovú vzhľadom k tomu, že toto bolo mimoriadne rokovanie MsZ k jednému bodu voľba hlavného kontrolóra, končím mimoriadne rokovanie a budeme pokračovať v riadnom rokovaní 4. zasadania mestského zastupiteľstva tak, ako sme si schválili program riadneho MsZ. 7. Nakladanie s majetkom Mesta Zvolen Materiál predkladá Ing. Anna Mazánová, vedúca odboru SM MsÚ. Písomné spracovanie je v prílohe zápisnice. Upozornila v prílohe v Obchodnej verejnej súťaže na str. 4 jeden 21

22 krok elektronickej aukcie dostal omylom EUR, na komisii financií bol preschválený na EUR, správne má byť na str EUR. K predloženému materiálu neboli pripomienky. Pred hlasovaním sa prezentovalo 22 poslancov: Ing. Ondrej Babic, Ing. Ružena Babicová, Ing. Jana Babicová, Ing. Lenka Balkovičová, Ing. Vladimír Bella, MUDr. Milan Čarnoký, Mgr. Peter Drozdík, JUDr. Jozef Ďurica, PaedDr. Miroslav Gálik, MUDr. Jozef Ježík ml., Stanislav Kollár, Ing. Martin Kamenský CSc., Ing. Marcela Kršková, Ľuboslav Lepáček, Mgr. Dušan Lizoň, Ing. Anton Mazán, Emília Patajová, Ing. Peter Rak, Mgr. Alžbeta Staníková, Ing. Jaroslav Stehlík, MUDr. Jana Szedélyová, Ing. Igor Šufliarsky Za návrh hlasovalo 21: Ing. Ondrej Babic, Ing. Ružena Babicová, Ing. Jana Babicová, Ing. Lenka Balkovičová, Ing. Vladimír Bella, MUDr. Milan Čarnoký, Mgr. Peter Drozdík, JUDr. Jozef Ďurica, PaedDr. Miroslav Gálik, MUDr. Jozef Ježík ml., Stanislav Kollár, Ing. Marcela Kršková, Ľuboslav Lepáček, Mgr. Dušan Lizoň, Ing. Anton Mazán, Emília Patajová, Ing. Peter Rak, Mgr. Alžbeta Staníková, Ing. Jaroslav Stehlík, MUDr. Jana Szedélyová, Ing. Igor Šufliarsky 1 sa zdržal hlasovania: Ing. Martin Kamenský CSc. /Hl. č. 14/ Uznesenie č. 21/2009 Mestské zastupiteľstvo vo Zvolene A. s c h v a ľ u j e 1. Odkúpenie nehnuteľností v k. ú. Zvolen do majetku Mesta Zvolen, objektov skladov so súp. č na parcele č. C KN 4299/93 a súp. č na parcele č. C KN 4299/94, v cene ,- ( ,73 Sk) spolu za obidva sklady, od vlastníka nehnuteľností, Lesného podniku mesta Zvolen, s.r.o., J. Kráľa 14, Zvolen, IČO Zároveň, následne po prevode majetku do vlastníctve mesta, MsZ schvaľuje prenájom skladov so súp. č na parcele č. C KN 4299/93 a súp. č na parcele č. C KN 4299/94 na dobu neurčitú, v cene nájmu 35,- /rok spolu za obidva sklady, pre Lesný podniku mesta Zvolen, s.r.o., J. Kráľa 14, Zvolen, IČO V súvislosti s horeuvedeným majetkovým prevodom nehnuteľností, zároveň MsZ schvaľuje zmenu rozpočtu, presun finančných prostriedkov vo výške ( ,73 Sk) z funkčnej klasifikácie podpoložka (výkup pozemkov) na funkčnú klasifikáciu podpoložka (nákup budov). 2. Zverejnenie Obchodnej verejnej súťaže na odpredaj nehnuteľností v k. ú. Zvolen v lokalite Zvolen Rákoš, pozemkov o celkovej výmere m 2, objektov skladov súp. č. 3463, 3464, 3465 a skleníkov súp.č.996 v kúpnej cene minimálne vo výške ,- ( ,- Sk), podľa predloženého návrhu Obchodnej verejnej súťaže, ktorý tvorí prílohu tohto uznesenia. 3. Zmenu znenia uznesenia MsZ č.70/2007 bod 4 z 25.júna 2007 nasledovne : 22