06 Všeobecné údaje 07 Vývoj organizácie Stretnutia správnej a dozornej rady 09 Organigram

Veľkosť: px
Začať zobrazovať zo stránky:

Download "06 Všeobecné údaje 07 Vývoj organizácie Stretnutia správnej a dozornej rady 09 Organigram"

Prepis

1 Nadácia DEDO / VÝROČNÁ SPRÁVA 2019

2 Obsah 03 PRÍHOVOR 04 SKUPINA DEDO 05 MISIA 06 NADÁCIA DEDO 06 Všeobecné údaje 07 Vývoj organizácie Stretnutia správnej a dozornej rady 09 Organigram 10 CIELE NA ROK Prehľad činností 14 Aktivity prispievajúce k systémovej zmene a aplikácii prístupu Housing First 16 Komunikácia a fundraising 17 Advokácia 18 CIELE NA ROK Piliere Nadácie DEDO 20 Rozvoj Nadácie DEDO 22 Komunikácia a fundraising 24 Advokácia 25 Programové priority Nadácie DEDO na obdobie PODPORNÉ ČINNOSTI 27 Grantová podpora jednotlivcov a organizácií 28 NA ZÁVER 29 NÁŠ TÍM 30 PARTNERI NADÁCIE DEDO 31 FINANČNÁ SPRÁVA 02 VÝROČNÁ SPRÁVA 2019 Obsah

3 Príhovor Obdobie plné zmien. Asi tak by sa dalo charakterizovať to, čím v Nadácii DEDO posledné dva roky žijeme. Zmenou u nás prešlo a stále prechádza takmer všetko. A predsa sme si v niečom zachovali jedinečnosť. Opäť chceme priniesť niečo, čo veríme, že prinesie celkovú zmenu v pomoci rodinám s deťmi v bytovej núdzi. Systematické zmeny v spoločnosti v problematike pomoci jednotlivcom a rodinám, je to, čo charakterizuje Nadáciu DEDO. V roku 2002, keď sme postavili a založili neziskovú organizáciu Domovské vzdelávacie centrum v Dunajskej Lužnej, vznikol prvý domov na pol ceste na Slovensku, teda zariadenie pre mladých dospelých odchádzajúcich z náhradnej starostlivosti. Tento typ zariadenia sa následne premietol aj do príslušnej legislatívy. Následne v roku 2006, sme postavili Centrum pre obnovu rodiny DORKA a jeho prevádzku sme zverili našej neziskovej organizácií DORKA, n.o. Bolo to prvé sociálne zariadenie, ktoré vedelo prijať pod jednu strechu celú rodinu mamu, otca, deti. Aj táto zmena sa pretavila do zákona a dnes útulok pre rodinu prevádzkujú na Slovensku verejní aj neverejní poskytovatelia sociálnych služieb. Dnes pracujeme na ďalších zmenách. V roku 2018 sme sa začali pohrávať s myšlienkou, že aj na Slovensku je možné aplikovať prístup Housing First. Prístup, ktorý hovorí o tom, že ľudia musia v prvom rade bývať v bezpečnom prostredí, v takom, v ktorom môžu nadobudnúť pocit domova a že ak sa k tomu pridá odborná multidisciplinárna podpora, ktorá príde k nim domov, bude to mať terapeutický účinok. Potom sa rodina začne uzdravovať zo všetkých svojich tráum a svoj život môže stavať nanovo. Vtedy môže dôjsť k preťatiu kruhu generačnej chudoby a deti v týchto rodinách získajú šancu na plnohodnotný život namiesto života v útulku so svojimi deťmi, v ktorom oni ako deti vyrastali. Starostlivé bývanie je to, čo budujeme. Spája v sebe budovanie nájomného sociálneho bývania s odbornou podporou, ktoré už dnes slúži rodinám, ktoré by sa k vlastnému bývaniu nemali šancu dostať a pilotný projekt Housing First v meste Košice, ktoré na základe skúseností z iných krajín ukazuje to, že stabilný domov skutočne uzdravuje a to fyzicky aj psychicky. Intenzívne sme sa venovali aj aktivitám v oblasti zamestnávania. Spoločne s našou organizáciou DORKA, n.o. sme hľadali spôsoby ako krajčírsku dielňu, slúžiacu na pracovnú terapiu pretransformovať na sociálny podnik. Tašky, ktoré sú už dnes známe pod značkou Dorka Bags budú mamy šiť v roku 2020 už v novej dielni a jej prevádzku a rozvoj zabezpečí nami novozriadená organizácia Dorka Bags. n.o. A tomu všetkému sme prispôsobili celý nadačný život. Stále pracujeme na budovaní nadačného tímu, ktorí sa za posledné dva roky rozrástol z 1 na 15 osôb. Zmeny nastali aj v správnej a dozornej rade, ktorú sme rozšírili a prijali do nich nových členov. Dôkladne plánujeme a postupne uvádzame do života všetky zmeny. Prizvali sme medzi nás expertov s ktorými v spolupráci sme vytvorili novú komunikačnú stratégiu, ktorá okrem iného priniesla rebranding Nadácie DEDO a organizácií, ktoré založila spolu. Postupne prinášame do spoločenskej diskusie tému bezdomovectva, obzlvášť bezdomovectva rodín s cieľom scitlivovania jeho vnímania. Spolupracujeme s expertmi, ktorí aplikovali prístup Housing First v iných krajinách. S ich pomocou pracujeme na koncepcii nášho Starostlivého bývania a na príprave Koncepcie na prevenciu a ukončovanie bytovej núdze s názvom Košice mesto s bývaním dostupným pre každého. Neodmysliteľnou súčasťou práce s rodinou v starostlivom bývaní je práca multidisciplinárneho tímu, ktorý pomáha jednotlivým členom rodiny a tým rodine ako celku. Tento tím odborníkov z oblasti sociálnej práce, zdravotníctva, práva a psychológie sme začali budovať v roku 2018 a následne sme ho v roku 2019 pretavili do novej neziskovej organizácie Všetci pre rodinu, n. o., ktorú sme založili a ktorá sa stala poskytovateľom sociálnych služieb. Naše rozhodnutia sa snažíme stavať na dátach, projekt Housing First bude sprevádzať dôsledný výskum, aby sme vedeli ukázať reálne výsledky, ktoré reflektujú skutočnosť, a nie pocity či domnienky jednotlivca. Pracujeme na tom, aby transparentnosť bola automatickou súčasťou našej práce ale aj práce v organizáciách, ktoré sme založili. Preto neustále hľadáme ďalších partnerov, ktorí sa chcú stať súčasťou sociálnej inovácie v oblasti bývania na Slovensku. Ale hlavne veríme v to, že Rodina patrí domov. Katarína Trembuláková správkyňa nadácie 03 VÝROČNÁ SPRÁVA 2019 Príhovor

4 Skupina DEDO sieť organizácií }už 23 rokov prinášame na Slovensko sociálne inovácie 04 VÝROČNÁ SPRÁVA 2019 Skupina DEDO

5 Misia RODINA PATRÍ DOMOV Rodiny s deťmi čelia bezdomovectvu, chudobe, chorobám a strate práce. My prijímame rodinu ako celok a chceme, aby celkom ostala. Rozumieme rodinám a ich traumám. Problémy sa lepšie zvládajú spolu. Sme blízko rodín a pomáhame im postaviť sa opäť na nohy. Neustále prinášame nové spôsoby, ktorými ukončujeme bezdomovectvo rodín. 05 VÝROČNÁ SPRÁVA 2019 Misia

6 Nadácia DEDO všeobecné údaje Identifikačné údaje Hemerkova 28, Košice Office: Mlynská 26, Košice Tel. č.: IČO: DIČ: Bankové spojenie: Tatra Banka, a.s. IBAN: SK Vedenie Nadácie DEDO SPRÁVNA RADA od RNDr. Jozef Ondáš, PhD, MBA predseda Ing. Elena Telepková člen Ing. Ján Bodnár člen Ing. Jolana Šuleková člen Mgr. Martin Mati člen Prof. MUDr. Jozef Mikloško, PhD člen do Radoslav Dráb člen do DOZORNÁ RADA RNDr. Eva Majerčínová predseda JUDr. Eduard Szattler člen RNDr. Mária Ondášová člen SPRÁVCA NADÁCIE Mgr. Katarína Trembuláková 06 VÝROČNÁ SPRÁVA 2019 Nadácia DEDO Všeobecné údaje

7 Nadácia DEDO Vývoj organizácie V rokoch 2018 a 2019 prešla Nadácia DEDO viacerými významnými zmenami. Nové logo nadácie a všetkých organizácií jej siete či inovovaná vizuálna identita, ktorá komunikuje posolstvo navonok, odráža rozsiahlu transformáciu organizácie vo vnútri. Nadácia rastie a profiluje sa ako líder v oblasti ukončovania bezdomovectva prostredníctvom prístupu Housing first v Košiciach a postupne aj na Slovensku. Rozširuje sa tím, vzniká stratégia, plánujú sa aktivity, inštitucionalizujú sa procesy, diverzifikujú zdroje. Zásadné personálne zmeny vyústili až do zmeny členov správnej rady a postupného budovania siete Nadácie DEDO vzniká servisná organizácia Všetci pre rodinu, n.o. a pripravuje sa založenie Dorka Bags, n.o.. Plán na rok 2020 Manažment zmeny - samostatnosť riadenia jednotlivých organizácií (finančné, personálne, právne a servisné činnosti) Finančná stabilita posilnenie viaczdrojovosti, tvorba rezervy Personálna stabilita - personálne pokrytie aktivít, zastupiteľnosť Rozvoj siete/holdingu ND: stabilizácia a rozvoj Všetci pre rodinu, n.o. a Dorka Bags, n.o., podpora Dorka, n.o. a DVC,n.o. Partnerstvá - právne služby, finančné služby, poradenstvo, správa a investície Úspešná realizácia projektu Housing First pre rodiny v Košiciach 07 VÝROČNÁ SPRÁVA 2019 Nadácia DEDO Vývoj organizácie

8 Nadácia DEDO Stretnutia správnej a dozornej rady Správna rada sa v roku 2019 stretla 6 krát. Okrem schválenia správ o činnosti a hospodárení za rok 2018 a plánov a rozpočtov na rok 2019 schválili členovia aj závažné zmeny v živote Nadácie. Na prvom zasadnutí v januári bolo schválené nové zameranie, vízia a stratégia Nadácie DEDO. V júni 2019 došlo k zmene názvu z NA- DÁCIA DeDo Solidarita s deťmi z detských domovov na Nadácia DEDO. Správna rada v auguste schválila založenie organizácie Všetci pre rodinu, n.o., ktorej hlavným účelom je práca multidisciplinárneho tímu s rodinami v bytovej núdzi. Prijali sa rozhodnutia v oblasti ďalšieho rozvoja projektu DORKA BAGS, ktorý v plnej miere na seba Nadácia DEDO prevzala. V októbri prišli prvé personálne zmeny, správna rada sa rozšírila o ďalších dvoch členov (z 3 na 5) a zmenilo sa personálne obsadenie v dozornej rade. Novými členmi SR sa stali Elena Telepková a Ján Bodnár a v dozornej rade, namiesto Eleny Telepkovej, prijal miesto Eduard Szatleer. 0 8 VÝROČNÁ SPRÁVA 2019 Nadácia DEDO Stretnutia správnej a dozornej rady

9 Nadácia DEDO Organigram SPRÁVNA RADA DOZORNÁ RADA Správca nadácie Oddelenie rozvoja Oddelenie programov a projektov Komunikačné oddelenie Správca majetku a nehnuteľností 09 VÝROČNÁ SPRÁVA 2019 Nadácia DEDO Organigram

10 Ciele na rok 2019 Prehľad činností Kľúčovú úlohu v rozvoji Nadácie DEDO zohrali 3 projekty, ktoré postavili základ pre samotný ROZVOJ NADÁCIE a rozvoj programov BÝVANIE a ZAMESTNÁVANIE v ďalšom období: PORADENSKÉ A OSVETOVÉ CENTRUM (október 2018-september 2019) Projekt, vďaka ktorému vznikol integrovaný multidisciplinárny tím a prvé skúsenosti s touto službou. Na jeho základe vznikla v auguste organizácia Všetci pre rodinu, n.o., ktorá má od decembra 2019 registrovanú sociálnu službu Podpora samostatného bývania (ako jediná na Slovensku - so zameraním na rodiny so skúsenosťou bezdomovectva a v bytovej núdzi), službu realizuje od aj s finančným príspevkom Košického samosprávneho kraja. Počas realizácie projektu bolo poskytnuté poradenstvo 325 klientom. Organizácia Všetci pre rodinu, n.o. dnes podporuje rodiny, ktoré bývanie získali (byty vo Vincentíne, sociálne nájomné byty mesta Košice, komerčné podnájmy), aby si ho udržali (program Nadácie DEDO Starostlivé bývanie) a bude zabezpečovať odbornú podporu rodín, ktoré budú zapojené do projektu Housing FIrst pre rodiny v Košiciach - vytvorenie zázemia pre odborné sprevádzanie rodín v projekte Starostlivé bývanie a Housing First pre rodiny v Košiciach ako aktivít v rámci priority BÝVANIE. 10 VÝROČNÁ SPRÁVA 2019 Ciele na rok 2019 Prehľad činností

11 Ciele na rok 2019 Prehľad činností INOVUJEME SA! jún máj 2020 Projekt zameraný na rozvoj Nadácie DEDO (komunikácia, fundraising, advokácia, change management, capacity building organizácie na pokrytie jej činností, rozvoj programu Starostlivé bývanie). Projekt sa zameral na budovanie kapacít nadácie, rozvoj jej komunikačných aktivít, fundraisingu, advokácie, podporu získania finančných zdrojov od firemných a súkromných donorov na rozvoj činnosti nadácie, manažment zmeny pri transformácii a raste nadácie, ako aj na rozvoj jej programov a činností. V rámci tohto projektu vznikla Koncepcia Starostlivého bývania ako sociálneho nájomného bývania s odbornou podporou multidisciplinárneho tímu (založený na prístupe Housing First) - v jej rámci sa začal kreovať pilotný projekt Housing First pre rodiny v Košiciach a budovať partnerstvo s Mestom Košice na vytvorení bytového fondu 10 bytov pre projekt. Inovujeme sa! tiež umožnilo rozsiahle advokačné aktivity na lokálnej (spolupráca s Mestom Košice na príprave Koncepcie na prevenciu a ukončovanie bytovej núdze v meste Košice, príprava spolupráce na projekte Housing First pre rodiny v Košiciach), regionálnej (poskytovanie služby Podpora samostatného bývania aj s finančnou pomocou KSK) aj národnej úrovni (členstvo v pracovných skupinách ministerstiev zameraných na riešenie bezdomovectva, spolupráca MVO na národných advokačných aktivitách). Projekt postavil základy pre rozvoj sociálneho nájomného bývania s odbornou podporou a pre rozširovanie dostupného bytového fondu (spolupráca s Mestom Košice a súkromnými subjektami) v rámci priority BÝVANIE. 11 VÝROČNÁ SPRÁVA 2019 Ciele na rok 2019 Prehľad činností

12 Ciele na rok 2019 Prehľad činností DORKA BAGS jún máj 2020 Žiadateľom v projekte bola DORKA, n.o., partnerom bola Nadácia DEDO. Cieľom projektu bola príprava transformácie pracovnej terapie na sociálny podnik a podpora rozvoja činností a krajčírskej dielne. Aktivity projektu zahŕňali: právnu analýza, marketingovú a komunikačnú stratégia, ekonomickú analýzu - na ich základe rozhodla správna rada Nadácie Dedo v decembri 2019 o založení Dorka Bags, n.o. a postupných krokoch k vybudovaniu novej dielne a prevádzky v Prešove, a o rozvoji činností. Organizácia bola založená na jar Projekt je kľúčovou aktivitou v priorite ZAMESTNÁVANIE. 12 VÝROČNÁ SPRÁVA 2019 Ciele na rok 2019 Prehľad činností

13 Obsah Projekt Dorka Bags, podporuje ženy-mamy v rozvoji pracovných zručností. 13 VÝROČNÁ SPRÁVA 2019

14 Ciele na rok 2019 Aktivity prispievajúce k systémovej zmene a aplikácii prístupu Housing First vytvorenie bytového fondu pre program Starostlivé bývanie a pilotný projekt Housing First pre rodiny v Košiciach vytvorenie organizácie Všetci pre rodinu, n.o. - zabezpečenie odborného sprevádzania rodín (integrovaný multidisciplinárny tím) vytvorenie spolupráce s expertkou Platformy pro sociální bydlení (Barbora Bírová) a Inštitútom pre výskum práce a rodiny - príprava na výskumné aktivity (mapovanie bytovej núdze rodín v Košiciach a výskum efektov a dopadov projektu na zapojené rodiny) advokácia prístupu Housing First - lokálna a národná komunikácia prístupu Housing First - zameranie na širokú verejnosť 14 VÝROČNÁ SPRÁVA 2019 Ciele na rok 2019 Aktivity prispievajúce k systémovej zmene a aplikácii prístupu Housing First

15 Obsah Uplatňujeme prístup Housing First, teda Bývanie ako prvé, ako nástroj na ukončovanie bezdomovectva. 15 VÝROČNÁ SPRÁVA 2019

16 Ciele na rok 2019 Komunikácia a fundraising Cieľom roka 2019 bolo zvýšenie rozpoznateľnosti a posilnenie značky Nadácie DEDO s celou jej sieťou organizácií. Misia Rodina patrí domov sa stala ústredným komunikačným heslom, pomocou ktorého nadácia citlivo, no vecne postupne otvára tému bezdomovectva na lokálnej i národnej úrovni a predstavuje riešenie jeho ukončovania vďaka prístupu Housing first. Aktivity 2019 postupné zvyšovanie povedomia o značke Nadácia DEDO rebranding nadácie a celej siete, nová webová stránka projekt Inovujeme sa! (ACF) - príprava a realizácia marketingovej a komunikačnej stratégie a plánu, rebranding Nadácie DEDO a jej siete, začiatok komunikácie pripravených programov vznik tímu Komunikácia&Fundraising 16 VÝROČNÁ SPRÁVA 2019 Ciele na rok 2019 Komunikácia a fundraising

17 Ciele na rok 2019 Advokácia Dôležitou súčasťou práce tímu Nadácie je advokačná činnosť, ktorá zohráva kľúčovú úlohu pri presadzovaní prístupu Housing first na Slovensku do lokálnych i národných koncepcií na prevenciu a ukončovanie bezdomovectva, ale aj pri získavaní partnerov, donorov, dobrovoľníkov či spolupracovníkov na realizáciu pilotného projektu Housing first pre rodiny v Košiciach. Advokovanie témy ukončovania bezdomovectva rodín na medzinárodnej úrovni posilňuje pozíciu Nadácie DEDO ako silného partnera a zároveň podporuje prenos know-how. Aktivity 2019 LOKÁLNA spolupráca so samosprávami: Mesto Košice: začiatok prípravy Koncepcie prevencie a ukončovania bytovej núdze v Košiciach, oslovenie Mesta Košice pre spoluprácu na projekte Housing First pre rodiny v Košiciach Košický samosprávny kraj: registrácia služby a získanie príspevku na sociálnu službu Podpora samostatného bývania pre Všetci pre rodinu, n.o. NÁRODNÁ spolupráca s ministerstvami: MPSVaR SR príprava Národnej stratégie prevencie a ukončovania bezdomovectva na Slovensku členstvo v pracovnej skupine MEDZINÁRODNÁ spolupráca s expertkou Platformy pro sociální bydlení SPOLUPRÁCA S MVO prvé spoločné advokačné aktivity na lokálnej a národnej úrovni 17 VÝROČNÁ SPRÁVA 2019 Ciele na rok 2019 Advokácia

18 Ciele na rok 2020 Piliere Nadácie DEDO Advokácia Fundraising a komunikácia Rozvoj Správa nehnuteľností Financie Rodiny s deťmi Mladí dospelí BÝVANIE SPREVÁDZANIE VZDELÁVANIE ZAMESTNÁVANIE Krízová intervencia Krízová intervencia Štipendijný fond Dorka Bags Nájomné bývanie Podpora samostatného bývania Program doučovania Asistencia v zamestnávaní Dorka, n. o. Dorka Bags, n. o. DVC, n.o. Starostlivé bývanie Nadácia DEDO Všetci pre rodinu, n. o. Housing first pre rodiny v Košiciach Nadácia DEDO a mesto Košice Všetci pre rodinu, n. o. 1 8 VÝROČNÁ SPRÁVA 2019 Ciele na rok 2020 Piliere Nadácie DEDO

19 Obsah Pomáhame rodinám v núdzi vytvárať a udržať si stabilný domov. 19 VÝROČNÁ SPRÁVA 2019

20 Ciele na rok 2020 Rozvoj Nadácie DEDO ROZVOJ BYTOVÉHO FONDU PRE PROJEKTY BÝVANIE A VYTVORENIE DIELNE PRE ZAMESTNÁVANIE V roku 2020 chce Nadácia DEDO dobudovať už existujúci bytový fond a rozšíriť ho o ďalšie kapacity pre program Bývanie. BYTY VO VLASTNÍCTVE NADÁCIE DEDO: Vincentínum Košice Šaca (4 byty), byt v Prešove kolaudácia Vincentínum I., dokončenie a kolaudácia Vincentínum II. BYTY VO VLASTNÍCTVE MESTA KOŠICE: Realizácia projektu Housing First pre rodiny v Košiciach pilotný projekt Vytvorenie bytového fondu 10 bytov v Košiciach (roztrúsené bývanie) a zabezpečenie správy bytov, vytvorenie garančného fondu BYTY V SÚKROMNOM VLASTNÍCTVE Rozšíriť kapacity bytového fondu v spolupráci so súkromnými vlastníkmi 20 VÝROČNÁ SPRÁVA 2019 Ciele na rok 2020 Rozvoj Nadácie DEDO

21 Ciele na rok 2020 Rozvoj Nadácie DEDO PROGRAM ZAMESTNÁVANIA Program Zamestnávania plánuje organizácia rozšíriť okrem Košíc aj do Prešova, kde vznikne krajčírska dielňa. Dielňa v Dorke Prešov bude uvedená do prevádzky 21 VÝROČNÁ SPRÁVA 2019

22 Ciele na rok 2020 Komunikácia a fundraising V roku 2020 bude Nadácia DEDO pokračovať v posilňovaní povedomia o značke, ktoré chce postupne rozšíriť na regionálnu a národnú úroveň. Naďalej však bude potrebné citlivo komunikovať tému bezdomovectva, búrať predsudky a ukazovať všetky jeho podoby. Intenzívna komunikácia navonok (regionálna a národná), rozpoznateľnosť a posilnenie značky Nadácie DEDO a celého holdingu Vytvorenie a implementácia marketingovej a komunikačnej stratégie a plánu, ktorých ústredným cieľom bude predstaviť spoločnosti riešenie ukončovania bezdomovectva rodín prostredníctvom prístupu Housing first a jeho dopadov na kvalitu života rodín či jednotlivcov Zvyšovanie povedomia o projekte Dorka Bags, ktorého cieľom je zamestnávanie členov rodín a ľudí, ktorí sa ocitli v bytovej núdzi, vďaka čomu budú schopní udržať si svoj nový domov Vytvorenie a implementácia fundraisingovej stratégie a plánu, ktorý sa v roku 2020 bude sústrediť najmä na firemný fundraising a individuálnych darcov Vybudovanie Aliancie, siete potenciálnych silných partnerov, stakeholderov a influencerov na podporu presadzovania prístup Housing first na Slovensku Úspešná realizácia projektu Rodina patrí domov V rámci výzvy Stronger Roots for Civil Society (grant OSF ): pod vedením mentora Petra Kolesára Nadácia DEDO zdokonaľuje strategické plánovanie, prebieha tiež podpora expertov pre jednotlivé oblasti so zameraním na Constituency building organizácie Stabilizácia a rozvoj tímu Komunikácia &Fundraising rozšírenie jeho pôsobenia na celú sieť/holding Nadácie DEDO 22 VÝROČNÁ SPRÁVA 2019 Ciele na rok 2020 Komunikácia a fundraising

23 Obsah Aj rodina s deťmi je často bezdomovcom 23 VÝROČNÁ SPRÁVA 2019

24 Ciele na rok 2020 Advokácia V roku 2020 je cieľom Nadácie DEDO presadzovať prístup Housing first do verejných politík na miestnej a národnej úrovni. LOKÁLNA spolupráca so samosprávami: Mesto Košice: príprava Koncepcie prevencie a ukončovania bytovej núdze v Košiciach, spolupráca na projekte Housing First pre rodiny v Košiciach Košický samosprávny kraj: plány rozvoja v sociálnej oblasti /oblasti bývania, rozvoj služby podpora samostatného bývania Spolupráca s MVO: spoločné advokačné aktivity organizácií pôsobiacich v Košiciach a na východe Slovenska NÁRODNÁ spolupráca s ministerstvami: MPSVaR SR: príprava Národnej stratégie prevencie a ukončovania bezdomovectva na Slovensku účasť v pracovnej skupine MZ SR: pracovná skupina - ľudia bez domova Spolupráca s MVO: spoločné národné advokačné aktivity na presadzovanie politík s cieľom prevencie a ukončovania bezdomovectva MEDZINÁRODNÁ Spolupráca s organizáciami: Platforma pro sociální bydlení, FEANTSA 24 VÝROČNÁ SPRÁVA 2019 Ciele na rok 2020 Advokácia

25 Ciele na rok 2020 Programové priority Nadácie DEDO na obdobie PROGRAM BÝVANIE Starostlivé bývanie bývanie s podporou Starostlivé bývanie: bývanie so sprevádzaním odborného multidisciplinárneho tímu určené prioritne pre rodiny zo siete Nadácie DEDO (byty v Košiciach a Prešove) Housing First pre rodiny v Košiciach realizácia pilotného projektu Advokácia opatrení na prevenciu a ukončovanie bezdomovectva/bytovej núdze s cieľom sprístupniť bývanie pre zraniteľné skupiny ľudí VÝSKUM v spolupráci s partnerom SPREVÁDZANIE poskytované servisnou organizáciou siete Nadácie DEDO - Všetci pre rodinu, n.o. FINANČNÉ ZABEZPEČENIE investícia do spoločenskej zmeny (granty, výťažok kampaní, dary) 25 VÝROČNÁ SPRÁVA 2019 Ciele na rok 2020 Programové priority Nadácie DEDO na obdobie

26 Ciele na rok 2020 Programové priority Nadácie DEDO na obdobie PROGRAM ZAMESTNÁVANIE Dorka Bags zamestnávanie v udržateľnom biznise Vytváranie pracovných príležitostí pre klientov v bytovej núdzi v dielňach Dorka Bags a prostredníctvom asistencie v zamestnávaní Advokácia opatrení na rozvoj oblasti zamestnávania znevýhodnených klientov Založenie novej organizácie, získanie živnosti Príprava dielne (prevádzky) v Dorke v Prešove Realizácia marketingovej stratégie Rozvoj dielní v Dorkách v Košiciach a Prešove Potenciálna registrácia sociálneho podniku DLHODOBÝ CIEĽ vytváranie pracovných príležitostí pre sociálne znevýhodnených klientov (dielne, asistencia v zamestnávaní) 26 VÝROČNÁ SPRÁVA 2019 Ciele na rok 2020 Programové priority Nadácie DEDO na obdobie

27 Podporné činnosti Grantová podpora jednotlivcov a organizácií Aj keď je ústrednou témou a činnosťou Nadácie DEDO ukončovanie bezdomovectva, poskytnutie bývania s uplatnením prístupu Housing first, venuje sa tiež podporným činnostiam, ktoré slúžia na podporu rodiny, jednotlivcov či mladých dospelých, ktorí sa ocitli v bytovej a komplexnej núdzi. Jednou z takto zameraných činností je podpora vzdelávania. Štipendijný program Poskytnutie podpory na mimoškolskú činnosť Doučovanie angličtiny spolupráca so študentmi Gymnázia sv. Tomáša Akvinského GRANTOVÁ PODPORA Podpora rodín a mladých dospelých v oblasti rozvoja a vzdelávania Podpora iných organizácií v oblasti rozvoja a vzdelávania Podpora iných organizácií v oblasti budovania nájomného bývania 6 038, , ,69 SPOLU ,63 27 VÝROČNÁ SPRÁVA 2019 Podporné činnosti Grantová podpora jednotlivcov a organizácií

28 Na záver Inovujeme sociálne služby na Slovensku tým, že neustále hľadáme riešenia aktuálnych problémov ľudí, no najmä rodín v bytovej a komplexnej núdzi, ktoré po pilotnom zrealizovaní presadzujeme aj do verejných politík a legislatívy. Aktuálne prinášame na Slovensko efektívny prístup Housing first, ktorý je jedným z nástrojov na ukončovanie bezdomovectva. Housing first prináša najzraniteľnejším skupinám možnosť sociálneho nájomného bývania s podporou. Naším cieľom je aj na Slovensku vytvoriť možnosti sociálneho nájomného bývania a bývania s podporou na úrovni ostatných štátov Európy a sprístupniť bývanie ľuďom a rodinám v bytovej a komplexnej núdzi. 2 8 VÝROČNÁ SPRÁVA 2019 Na záver

29 Náš tím Jozef a Mária Ondášovci / zakladatelia nadácie Katarína Trembuláková / správkyňa nadácie Alena Vachnová / rozvoj a inovácie Mária Sutorčíková / fundraising a komunikácia Jana Krajkovičová / PR a komunikácia Eva Bodnárová / grafický dizajn Gréta Čandová / individuálny fundraising, Starostlivá banka Viktória Rusňáková / vedenie odborného tímu a zdravotné poradenstvo Všetci pre rodinu Zuzana Sánchez / sociálne poradenstvo, Všetci pre rodinu Marcela Grancová / právne poradenstvo, Všetci pre rodinu Martina Dulebová / Dorka Bags 29 VÝROČNÁ SPRÁVA 2019 Náš tím

30 Partneri Nadácie DEDO 30 VÝROČNÁ SPRÁVA 2019 Partneri Nadácie DEDO

31 Finančná správa Nadácia DEDO v roku 2019 hospodárila s finančnými prostriedkami získanými prostredníctvom verejnej finančnej zbierky, z darov od právnických a fyzických osôb, z grantov a dotácií a z 2%. Príjmy z realizácie verených zbierok 4 095,28 Príjem z 2% 7 868,02 Prijaté dary od fyzických osôb ,90 Prijaté Granty od iných nadácií ,68 Prijaté dary od právnický osôb ,36 Príjem z dotácií zo štátnych zdrojov a zdrojov EU ,88 SPOLU ,12 1. PREHĽAD PRÍJMOV PODĽA ZDROJOV A ICH PÔVODU: FYZICKÉ OSOBY František Šofranko Jozef Ondáš Kornélia Hudáková Monika Pavlová Gabriela Sklar Pavlová Oliver Nemčík Rudolf Klecun PRÁVNICKÉ OSOBY bart.sk Darcovský portál Ľudia ľuďom Tory Consulting Zoom International Úsmev ako dar Labaš Katolícke hnutie žien 31 VÝROČNÁ SPRÁVA 2019 Finančná správa

32 Finančná správa PRIJATÉ GRANTY OD INÝCH NADÁCIÍ PRIJATÉ DOTÁCIE OD ŠTÁTNYCH INŠTITÚCIÍ Nadácia Pontis 2 000,00 Nadácia Volkswagen 2 000,00 Dorka, n. o ,78 Nadácia EPH 6 000,00 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice Implementačná agentúra MPSVaR SR 3 731, ,32 Nadácia EKOPOLIS ,90 2. PREHĽAD O FYZICKÝCH OSOBÁCH A PRÁVNICKÝCH OSOBÁCH, KTORÝM NADÁCIA POSKYTLA PROSTRIEDKY NA VEREJNOPROSPEŠNÝ ÚČEL Podpora rozvoja a vzdelávania cieľových skupín nadácie (rodiny, deti, mladí ľudia a osamelí rodičia v kríze) zo sociálne znevýhodneného prostredia. FYZICKÉ OSOBY Dušan F ,00 Katarína H. 470,00 Michaela H. 150,00 Janka B. 378,00 Emília Š. 854,00 Martina Z. 76,00 Marta H. 232,00 Agáta B. 114,00 Sláva C. 100,00 Agáta B. 114,00 Stanislava B. 950,00 Martina K. 200,00 32 VÝROČNÁ SPRÁVA 2019

33 Finančná správa PRÁVNICKÉ OSOBY Úsmev ako dar 7 455,94 Podpora rozvoja a vzdelávania cieľových skupín nadácie (rodiny, deti, mladí ľudia a osamelí rodičia v kríze) zo sociálne znevýhodneného prostredia. PRÁVNICKÉ OSOBY Úsmev ako dar 6 021,69 Podpora budovania nájomného bývania 3. CELKOVÉ VÝDAVKY (NÁKLADY) V ČLENENÍ PODĽA JEDNOTLIVÝCH DRUHOV ČINNOSTÍ BÝVANIE Rozvoj, budovanie a prevádzkovanie nájomného bývania ,88 Podpora prevádzkovania pobytových sociálnych služieb 20,41 SPOLU ,29 SPREVÁDZANIE Realizácia projektu Nech sa nám netúlajú 2 000,00 Realizácia projektu Poradeské a osvetové centrum ,83 Poskytovanie pomoci a služieb cieľovým skupinám Nadácie ,87 SPOLU ,70 ZAMESTNÁVANIE Projekt Dorka Bags 5 513,59 33 VÝROČNÁ SPRÁVA 2019

34 Finančná správa 4. POUŽITIE FINANČNÝCH PROSTRIEDKOV Z VEREJNÝCH ZBIEROK A 2% REALIZOVANÉ VEREJNÉ FINANČNÉ ZBIERKY: VIANOCE S ÚSMEVOM 2018 Registrovaná pod číslom: Termín trvania verejnej zbierky Hrubý výnos verejnej zbierky ,86 Z toho suma vyzbieraná v roku ,60 Náklady súvisiace s realizáciou verejnej zbierky 494,19 ČISTÝ VÝNOS ,67 Použitie verejnej zbierky Poskytnutý dar právnickým osobám 5 000, ,94 Poskytnutý dar fyzickým osobám 2 400,00 Úhrada nákladov spojených s prevádzkovaním nájomného bývania 4 631,73 SPOLU 5 000, ,67 RODINA PATRÍ DOMOV Registrovaná pod číslom: Termín trvania verejnej zbierky Suma vyzbieraná v roku ,68 Verejná zbierka sa realizuje aj v roku VÝROČNÁ SPRÁVA 2019

35 Finančná správa POUŽITIE PRÍSPEVKU Z PODIELU ZAPLATENEJ DANE Účel použitia príspevkov z podielu zaplatenej dane v roku 2019 Výška podielu Náklady spojené s rozvojom Nadácie 7 400,00 Náklady súvisiace s prevádzkovaním nájomného bývania 468,02 Výdavky hradené z podielu zaplatenej dane spolu 7 868,02 Príspevok z podielu zaplatenej dane bol použitý v plnej výške v roku VÝŠKA NÁKLADOV NA SPRÁVU NADÁCIE DEDO Ochrana a zhodnotenie majetku 2 963,48 Propagácia verejnoprospečného účelu 251,61 Prevádzka nadácie ,92 Odmena za výkon funkcie správcu - Cestovné náhrady 655,82 Mzdové náhrady ,71 SPOLU ,54 6. ODMENA ZA VÝKON FUNKCIE SPRÁVCU NADÁCIE DEDO A INÉHO ORGÁNU V roku 2019 nebola vyplatená žiadna odmena za správu Nadácie. Členovia správnej a dozornej rady nepoberali odmeny za výkon funkcie v roku 2019 ani si neuplatnili náhrady vznikajúce z výkonu ich funkcie. 35 VÝROČNÁ SPRÁVA 2019

36 Finančná správa 7. ĎALŠIE SKUTOČNOSTI Nadácia nemá vytvorený nadačný fond. V roku 2019 došlo dva krát k zmene v nadačnej listine a to: zmena názvu z NADÁCIA DeDo Solidarita s deťmi z detských domovov na Nadácia DEDO úprava účelu nadácie Organizácia neprodukuje žiadne plynné exhaláty. Organizácia svojou činnosťou neprodukuje nebezpečné odpady. Členovia správnej a dozornej rady nepoberali odmeny za výkon funkcie v roku 2019 ani si neuplatnili náhrady vznikajúce z výkonu ich funkcie. Nadácia nevyvíja žiadnu činnosť v oblasti výskumu a vývoja a nemá organizačnú zložku v zahraničí. Jej činnosť nemá vplyv na zamestnanosť ani na životné prostredie v danom regióne. Nadácia DEDO má podiel v organizácii DORKA, n. o. a to 50% na základnom imaní Nadácia DEDO má podiel v organizácii Domovské vzdelávacie centrum, n.o. a 100% na základnom imaní Nadácia DEDO má podiel v organizácii Všetci pre rodinu, n.o. a 100% na základnom imaní Finančné nástroje ( 20 ods. 5 zákona o účtovníctve) Spoločnosť nepoužíva finančné nástroje (napr. prevoditeľné cenné papiere, finančné rozdielové zmluvy, deriváty) podľa zákona č.566/2001 Z.z. o cenných papieroch v znení neskorších predpisov preto nemá povinnosť uviesť špecifické informácie o metódach riadenia rizík. Cenné papiere obchodované na regulovanom trhu ( 20 ods. 6 a 7 zákona o účtovníctve) Spoločnosť neemitovala cenné papiere (akcie), ktoré by boli prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu (napr. Burza cenných papierov Bratislava). Preto spoločnosť nemá povinnosť vo výročnej správe uvádzať štruktúrované informácie podľa 20 ods. 6 a 7 zákona o účtovníctve, napríklad vyhlásenie o správe a riadení. 36 VÝROČNÁ SPRÁVA 2019

37 Finančná správa Cenné papiere obchodované na regulovanom trhu ( 20 ods. 6 a 7 zákona o účtovníctve). Spoločnosť neemitovala cenné papiere (akcie), ktoré by boli prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu (napr. Burza cenných papierov Bratislava). Preto spoločnosť nemá povinnosť vo výročnej správe uvádzať štruktúrované informácie podľa 20 ods. 6 a 7 zákona o účtovníctve, napríklad vyhlásenie o správe a riadení. Po zostavení účtovnej závierky za rok 2019 do zostavenia Výročnej správy za rok 2019 nenastali žiadne významné udalosti, ktoré by mali vplyv na činnosť účtovnej jednotky. 37 VÝROČNÁ SPRÁVA 2019

38 UZNUJ_1 Úč NUJ ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA neziskovej účtovnej jednotky v sústave podvojného účtovníctva zostavená k Číselné údaje sa zarovnávajú vpravo, ostatné údaje sa píšu zľava. Nevyplnené riadky sa ponechávajú prázdne. Údaje sa vypĺňajú paličkovým písmom (podľa tohto vzoru), písacím strojom alebo tlačiarňou, a to čiernou alebo tmavomodrou farbou. Á Ä B Č D É F G H Í J K L M N O P Q R Š T Ú V X Ý Ž Daňové identifikačné číslo Účtovná závierka Mesiac Rok IČO SID SK NACE X riadna mimoriadna X zostavená schválená (vyznačí sa x) Za obdobie Bezprostredne predchádzajúce obdobie od do od 2 0 do Priložené súčasti účtovnej závierky X Súvaha (Úč NUJ 1-01) X Poznámky (Úč NUJ 3-01) X Výkaz ziskov a strát (Úč NUJ 2-01) (vyznačí sa x) Obchodné meno alebo názov účtovnej jednotky N a d á c i a D E D O Sídlo účtovnej jednotky Ulica H e m e r k o v a 2 8 PSČ Číslo telefónu 0 ová adresa Obec K o š i c e Číslo faxu / 0 / Číslo Zostavená dňa: Podpisový záznam osoby zodpovednej za vedenie účtovníctva: Podpisový záznam osoby zodpovednej za zostavenie účtovnej závierky: Podpisový záznam člena štatutárneho orgánu alebo člena štatutárneho orgánu účtovnej jednotky: Schválená dňa: Záznamy daňového úradu MF SR 2013 Miesto pre evidenčné číslo Odtlačok prezentačnej pečiatky daňového úradu Strana VÝROČNÁ SPRÁVA 2019

39 Súvaha Súvaha (Úč NUJ 1-01) IČO / SID Strana aktív č. r. a b 1 Bezprostredne Bežné účtovné obdobie predchádzajúce účtovné obdobie Brutto Korekcia Netto Netto A. NEOBEŽNÝ MAJETOK SPOLU r.002+r.009+r , , , ,54 1. Dlhodobý nehmotný majetok r.003 až r Nehmotné výsledky z vývojovej a obdobnej činnosti Softvér Oceniteľné práva 012-( AÚ) ( AÚ) ( AÚ) 005 Ostatný dlhodobý nehmotný majetok ( )-( AÚ) 006 Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok ( ) 007 ( AÚ) Dlhodobý hmotný majetok r.010 až r , , , ,19 Pozemky Umelecké diela a zbierky Stavby Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí Dopravné prostriedky Pestovateľské celky trvalých porastov Základné stádo a ťažné zvieratá Drobný dlhodobý hmotný majetok Ostatný dlhodobý hmotný majetok Obstaranie dlhodobého hmotného majetku Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (031) 010 (032) ( AÚ) ( AÚ) ( AÚ) ( AÚ) ( AÚ) ( AÚ) ( AÚ) 018 ( ) 019 ( AÚ) ,80 x , ,80 x , , , ,18 321,00 321, , , , , , , ,71 3. Dlhodobý finančný majetok r.022 až r ,35 732,35 232,35 Podielové cenné papiere a podiely v obchodných spoločnostiach v ovládanej osobe ( AÚ) 022 Podielové cenné papiere a podiely v obchodných spoločnostiach s podstatným vplyvom ( AÚ) ,35 732,35 232,35 Dlhové cenné papiere držané do splatnosti Pôžičky podnikom v skupine a ostatné pôžičky Ostatný dlhodobý finančný majetok Obstaranie dlhodobého finančného majetku Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok ( AÚ) 024 ( )-096 AÚ 025 ( AÚ) 026 ( AÚ) 027 ( AÚ) VÝROČNÁ SPRÁVA 2019

40 Súvaha Súvaha (Úč NUJ 1-01) IČO / SID Strana aktív č. r. a b 1 Bezprostredne Bežné účtovné obdobie predchádzajúce účtovné obdobie Brutto Korekcia Netto Netto B. OBEŽNÝ MAJETOK SPOLU r.030+r.037+r.042+r , , ,00 1. Zásoby r.031 až r Materiál ( ) Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby ( )-( ) 032 Výrobky Zvieratá Tovar Poskytnuté prevádzkové preddavky na zásoby ( ) 033 ( ) 034 ( ) (314 AÚ-391 AÚ) Dlhodobé pohľadávky r.038 až r ,40 95,40 Pohľadávky z obchodného styku Ostatné pohľadávky Pohľadávky voči účastníkom združení (311 AÚ až 314 AÚ)-391 AÚ 038 (315 AÚ-391 AÚ) 039 (358 AÚ-391 AÚ) 040 Iné pohľadávky (335 AÚ+373 AÚ+375 AÚ+378 AÚ)-391 AÚ ,40 95,40 3. Krátkodobé pohľadávky r.043 až r , , ,14 Pohľadávky z obchodného styku Ostatné pohľadávky (311 AÚ až 314 AÚ)-391 AÚ 043 (315 AÚ-391 AÚ) , , , , , ,57 Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336) 045 x Daňové pohľadávky (341 až 345) 046 x Pohľadávky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy ( ) ,84 x , ,96 Pohľadávky voči účastníkom združení Spojovací účet pri združení (358 AÚ-391 AÚ) 048 ( AÚ) 049 Iné pohľadávky (335 AÚ+373 AÚ+375 AÚ+378 AÚ)-391 AÚ , ,00 4. Finančné účty r.052 až r , , ,86 Pokladnica Bankové účty Bankové účty s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok ( ) 052 (221 AÚ+261) 053 (221 AÚ) ,54 x 316, , ,22 x , ,02 x Krátkodobý finančný majetok ( )-291 AÚ 055 Obstaranie krátkodobého finančného majetku ( AÚ) 056 C. ČASOVÉ ROZLÍŠENIE SPOLU r.058 a r Náklady budúcich období (381) , , , , , ,46 Príjmy budúcich období (385) 059 MAJETOK SPOLU r.001+r.029+r , , , ,00 40 VÝROČNÁ SPRÁVA 2019

41 Súvaha Súvaha (Úč NUJ 1-01) IČO / SID Strana pasív a A. VLASTNÉ ZDROJE KRYTIA MAJETKU SPOLU r.062+r.068+r.072+r č. r. b Bežné účtovné obdobie ,96 Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie ,48 1. Imanie a peňažné fondy r.063 až r Základné imanie (411) , , , ,76 Peňažné fondy tvorené podľa osobitného predpisu Fond reprodukcie Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov Oceňovacie rozdiely z precenenia kapitálových účastín (412) (413) (414) (415) Fondy tvorené zo zisku r.069 až r Rezervný fond (421) , ,42 Fondy tvorené zo zisku (423) , ,42 Ostatné fondy (427) Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+;-428) Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie r.060-(r.062+r.068+r.072+r.074+r.101) 073 B. CUDZIE ZDROJE SPOLU r.075+r.079+r.087+r Rezervy r.076 až r Rezervy zákonné (451 AÚ) , , ,75 309, , , ,93 856,34 Ostatné rezervy (459 AÚ) 077 Krátkodobé rezervy ( AÚ+459 AÚ) ,50 856,34 2. Dlhodobé záväzky r.080 až r Záväzky zo sociálneho fondu (472) , ,06 837,90 442,46 Vydané dlhopisy (473) 081 Záväzky z nájmu (474 AÚ) 082 Dlhodobé prijaté preddavky (475) 083 Dlhodobé nevyfakturované dodávky (476) 084 Dlhodobé zmenky na úhradu (478) 085 Ostatné dlhodobé záväzky (373 AÚ+479 AÚ) , ,60 3. Krátkodobé záväzky r.088 až r Záväzky z obchodného styku (321 až 326) okrem , , , ,88 Záväzky voči zamestnancom ( ) , ,63 Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336) , ,15 Daňové záväzky (341 až 345) , ,26 Záväzky z dôvodu finan. vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy ( ) 092 Záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov (367) 093 Záväzky voči účastníkom združení (368) 094 Spojovací účet pri združení (396) 095 Ostatné záväzky ( AÚ+474 AÚ+479 AÚ) ,92 648,92 4. Bankové výpomoci a pôžičky r.098 až r Dlhodobé bankové úvery (461 AÚ) , ,69 Bežné bankové úvery ( AÚ) 099 Prijaté krátkodobé finančné výpomoci ( ) , ,69 C. ČASOVÉ ROZLÍŠENIE SPOLU r.102 a r Výdavky budúcich období (383) , ,59 Výnosy budúcich období (384) , ,59 VLASTNÉ ZDROJE A CUDZIE ZDROJE SPOLU r.061+r.074+r , ,00 strana 4 41 VÝROČNÁ SPRÁVA 2019

42 Výkaz ziskov a strát Výkaz ziskov a strát (Úč NUJ 2-01) IČO / SID Číslo účtu Náklady Číslo riadku a b c 501 Spotreba materiálu Spotreba energie Predaný tovar Opravy a udržiavanie Cestovné Náklady na reprezentáciu Ostatné služby Mzdové náklady Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie Ostatné sociálne poistenie Zákonné sociálne náklady Ostatné sociálne náklady Daň z motorových vozidiel Daň z nehnuteľností Ostatné dane a poplatky Zmluvné pokuty a penále Ostatné pokuty a penále Odpísanie pohľadávky Úroky Kurzové straty Dary Osobitné náklady Manká a škody Iné ostatné náklady Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku dlhodobého hmotného majetku Predané cenné papiere Predaný materiál Náklady na krátkodobý finančný majetok Tvorba fondov Náklady na precenenie cenných papierov Tvorba a zúčtovanie opravných položiek Poskytnuté príspevky organizačným zložkám Poskytnuté príspevky iným účtovným jednotkám Poskytnuté príspevky fyzickým osobám Poskytnuté príspevky z podielu zaplatenej dane Poskytnuté príspevky z verejnej zbierky 37 Účtová trieda 5 spolu r.01 až r Hlavná nezdaňovaná ,19 778, ,12 579,91 Činnosť Zdaňovaná , ,52 731, , , , ,81 368,80 9, ,32 890, , , , , , ,37 Spolu , ,89 778, ,12 579, , , , , ,81 368,80 9, , , , , , , ,16 Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie ,31 411, , , , , , ,85 258,10 2, ,00 28, , , , , ,17 strana 5 42 VÝROČNÁ SPRÁVA 2019

43 Výkaz ziskov a strát Výkaz ziskov a strát (Úč NUJ 2-01) IČO / SID Číslo účtu Výnosy Číslo riadku Hlavná nezdaňovaná Činnosť Zdaňovaná Spolu Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie a b c Tržby za vlastné výrobky Tržby z predaja služieb , , Tržby za predaný tovar Zmena stavu zásob nedokončenej výroby Zmena stavu zásob polotovarov Zmena stavu zásob výrobkov Zmena stavu zásob zvierat Aktivácia materiálu a tovaru Aktivácia vnútroorganizačných služieb Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku Aktivácia dlhodobého hmotného majetku Zmluvné pokuty a penále Ostatné pokuty a penále Platby za odpísané pohľadávky Úroky Kurzové zisky Prijaté dary Osobitné výnosy Zákonné poplatky Iné ostatné výnosy ,29 337,09 469,38 469, Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku Výnosy z dlhodobého finančného majetku Tržby z predaja cenných papierov a podielov Tržby z predaja materiálu Výnosy z krátkodobého finančného majetku Výnosy z použitia fondu Výnosy z precenenia cenných papierov Výnosy z nájmu majetku , , , , Prijaté príspevky od organizačných zložiek Prijaté príspevky od iných organizácií , , , Prijaté príspevky od fyzických osôb , , , Prijaté členské príspevky Príspevky z podielu zaplatenej dane , , , Prijaté príspevky z verejných zbierok , , , Dotácie , , ,15 Účtová trieda 6 spolu r.39 až r , , , ,00 Výsledok hospodárenia pred zdanením r.74 - r , , , , Daň z príjmov 76 0,24 0, Dodatočné odvody dane z príjmov 77 Výsledok hospodárenia po zdanení (r.75 - (r.76 + r.77))(+/-) , , , ,17 strana 6 43 VÝROČNÁ SPRÁVA 2019

44 Poznámky Poznámky Úč NUJ 3-01 POZNÁMKY k ( v eurách) za bežné účtovné obdobie od Za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie od mesiac rok mesiac rok do do Účtovná závierka *) X - riadna - mimoriadna - priebežná IČO DIČ Obchodné meno (názov) účtovnej jednotky N A D Á C I A - D E D O Sídlo účtovnej jednotky Ulica Číslo H e m e r k o v a 2 8 PSČ Názov obce K o š i c e Číslo telefónu Číslo faxu / / ová adresa e c o n o m i c 1 9 g m a i l. s k Zostavené dňa: Schválené dňa: Podpisový záznam osoby zodpovednej za vedenie účtovníctva: Podpisový záznam osoby zodpovednej za zostavenie účtovnej závierky: Podpisový záznam člena štatutárneho orgánu účtovnej jednotky alebo fyzickej osoby, ktorá je účtovnou jednotkou: *) Vyznačuje sa X 44 VÝROČNÁ SPRÁVA 2019

45 Poznámky I. VŠEOBECNÉ ÚDAJE 1) Meno a priezvisko fyzickej osoby alebo právnickej osoby, ktorá je zakladateľom alebo zriaďovateľom účtovnej jednotky, jej trvalý pobyt alebo sídlo, dátum založenia alebo zriadenia účtovnej jednotky. Obchodné meno zakladateľa: TORYTRADE spol.s.r.o. Sídlo spoločnosti: Južná Trieda 2/A, Košice Dátum vzniku ÚJ: IČO ÚJ: ) Informácie o členoch štatutárnych orgánov, dozorných orgánov a iných orgánov účtovnej jednotky: Štatutárny orgán: Správna rada: Predseda správnej rady: Členovia správnej rady: Dozorná rada: Predseda dozornej rady Členovia dozornej rady: Mgr. Katarína Trembuláková- správca nadácie RNDr. Jozef Ondáš, PhD.MBA Doc. MUDr. Jozef Mikloško, PhD. Radoslav Dráb Ing. Elena Telepková (od ) Ing. Ján Bodnár (od ) RNDr. Eva Majerčinová RNDr. Mária Ondášová Ing. Elena Telepková (do ) JUDr. Eduard Szattler (od ) 3) Opis činnosti, na účel ktorej bola účtovná jednotka zriadená a opis druhu podnikateľskej činnosti, ak ju účtovná jednotka vykonáva: Účel Nadácie DEDO 1. podporovať rozvoj a vzdelávanie cieľových skupín nadácie (rodiny, deti, mladí ľudia a osamelí rodičia v kríze) zo sociálne znevýhodneného prostredia s cieľom zabezpečiť ich integráciu do občianskeho života, 2. organizovať a finančne zabezpečovať verejné akcie a zhromaždenia, podporovať progresívne myšlienky a podnety v oblasti vzdelávania a rozvoja cieľových skupín, 3. organizovať a finančne zabezpečovať konferencie, workshopy, prednášky, školenia a iné podobné podujatia pre odbornú a laickú verejnosť, ktoré ukazujú naliehavosť potreby pomoci pre cieľové skupiny, 4. organizovať a finančne zabezpečovať výstavbu centier na poskytovanie sociálnych služieb, 5. vytvárať podmienky na rozvoj a budovanie ambulantných, pobytových a terénnych sociálnych služieb pre cieľové skupiny, 6. vytvárať podmienky pre poskytovanie poradenstva a poskytovanie poradenstva v oblasti zamestnanosti a vytváranie 45 VÝROČNÁ SPRÁVA 2019

46 Poznámky pracovných príležitostí pre cieľové skupiny najmä formou budovania sociálnych podnikov a firiem poskytujúcich pracovné príležitosti pre znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie, 7. vytvárať podmienky pre zriaďovanie a budovanie sociálneho bývania pre cieľové skupiny, 8. vytvárať príležitosti, podporovať a rozvíjať cezhraničnú a medzinárodnú spoluprácu v oblasti sociálnych služieb, sociálneho bývania a sociálneho podnikania pre cieľové skupiny, 9. podporovať a prezentovať oblasti spoločensky zodpovedného podnikania a individuálnej a firemnej filantropie, 10. podporovať a realizovať projekty s cieľom pomoci cieľovým skupinám pri opätovnom zaradení sa do života. 4) Priemerný prepočítaný počet zamestnancov, a z toho počet vedúcich zamestnancov, účtovnej jednotky za účtovné obdobie, za ktoré sa zostavuje účtovná závierka a za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie. Počet dobrovoľníkov vyslaných účtovnou jednotkou a počet dobrovoľníkov, ktorí vykonávali dobrovoľnícku činnosť pre účtovnú jednotku počas bežného účtovného obdobia a bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia. Priemerný prepočítaný počet zamestnancov z toho vedúci zamestnanci 1 0 Počet dobrovoľníkov vyslaných ÚJ 0 0 Počet dobrovoľníkov, ktorí vykonávali dobrovoľnícku činnosť pre ÚJ počas účtovného obdobia BO PO ) Informácia o organizáciách v zriaďovateľskej pôsobnosti účtovnej jednotky DORKA, n.o. Domovské vzdelávacie centrum, n.o. Všetci pre rodinu, n.o. II. INFORMÁCIE O ÚČTOVNÝCH ZÁSADÁCH A ÚČTOVNÝCH METÓDACH 1) Informácia o splnení predpokladu, že účtovná jednotka bude nepretržite pokračovať vo svojej činnosti: Účtovná jednotka Nadácia DEDO zostavila účtovnú závierku za predpokladu nepretržitého pokračovania vo svojej činnosti. 46 VÝROČNÁ SPRÁVA 2019

47 Poznámky 2) Zmeny účtovných zásad a zmeny účtovných metód, s uvedením dôvodu týchto zmien a vyčíslením ich vplyvu na finančnú hodnotu majetku, záväzkov, základného imania a výsledku hospodárenia účtovnej jednotky: Účtovná jednotka nezmenila účtovné metódy, zásady oproti predchádzajúcemu účtovnému obdobiu. Účtovné zásady a všeobecné účtovné metódy boli účtovnou jednotkou konzistentne aplikované v súlade s platnými právnymi predpismi upravujúcimi oblasť účtovníctva. 3) Spôsob oceňovania jednotlivých zložiek majetku a záväzkov v členení na: a) dlhodobý nehmotný majetok obstaraný kúpou: nemá náplň b) dlhodobý nehmotný majetok obstaraný vlastnou činnosťou: nemá náplň c) dlhodobý nehmotný majetok obstaraný iným spôsobom: nemá náplň d) dlhodobý hmotný majetok obstaraný kúpou: obstarávacou cenou e) dlhodobý hmotný majetok obstaraný vlastnou činnosťou: nemá náplň f) dlhodobý hmotný majetok obstaraný iným spôsobom: reálnou cenou- darovaný m. g) dlhodobý finančný majetok: menovitou hodnotou h) zásoby obstarané kúpou: nemá náplň i) zásoby vytvorené vlastnou činnosťou: nemá náplň j) zásoby obstarané iným spôsobom: nemá náplň k) pohľadávky: menovitou hodnotou l) krátkodobý finančný majetok: menovitou hodnotou m) časové rozlíšenie na strane aktív: obstarávacou cenou n) záväzky, vrátane rezerv, dlhopisov, pôžičiek a úverov: menovitou hodnotou o) časové rozlíšenie na strane pasív: menovitou hodnotou p) deriváty: nemá náplň r) majetok a záväzky zabezpečené derivátmi: nemá náplň s) prenajatý majetok a majetok obstaraný na základe finančného prenájmu: nemá náplň 4) Spôsob zostavenia odpisového plánu pre jednotlivé druhy dlhodobého hmotného majetku a dlhodobého nehmotného majetku, pričom sa uvádza doba odpisovania, použité sadzby odpisov a odpisové metódy pri určení účtovných odpisov: Druh DM Doba odpisovania Sadzba v % Odpisová metóda Budova Hemerkova 40 rokov 2,5%- ročne rovnomerná Budova Dun. Lužná 20 rokov 5%- ročne rovnomerná Vonk. úpravy Šaca 12 rokov 8,33 %- ročne rovnomerná DOM č.236, Šaca 40 rokov 2,5%- ročne rovnomerná RD č.641, Šaca 40 rokov 2,5%- ročne rovnomerná Rekonšt. Hemerkova 40 rokov 2,5%- ročne rovnomerná Rek. PO 1. a 2.etapa 50 rokov 2%- ročne rovnomerná 47 VÝROČNÁ SPRÁVA 2019

48 Poznámky 5) Zásady pre zohľadnenie zníženia hodnoty majetku. Uvádza sa, či účtovná jednotka uplatňuje opravné položky a rezervy. Nemá náplň III. INFORMÁCIE, KTORÉ DOPĹŇAJÚ A VYSVETĽUJÚ ÚDAJE V SÚVAHE 1) Údaje o dlhodobom nehmotnom majetku a dlhodobom hmotnom majetku za účtovné obdobie, za ktoré sa zostavuje účtovná závierka, a to: a) prehľad o dlhodobom majetku podľa zložiek tohto majetku v členení podľa položiek súvahy, uvádza sa stav dlhodobého majetku v prvotnom ocenení na začiatku bežného účtovného obdobia, prírastky, úbytky a presuny tohto majetku a zostatok na konci bežného účtovného obdobia Tabuľka č.1- nemá náplň Viď. tabuľka č.2 b) prehľad oprávok k dlhodobému majetku podľa jednotlivých zložiek tohto majetku v členení podľa položiek súvahy, uvádza sa stav oprávok a opravných položiek na začiatku bežného účtovného obdobia, ich prírastky a úbytky počas bežného účtovného obdobia a zostatok na konci bežného účtovného obdobia: Viď. tabuľka č.2 c) prehľad o zostatkových cenách dlhodobého majetku na začiatku bežného účtovného obdobia a na konci bežného účtovného obdobia Viď. tabuľka č.2 2) Prehľad dlhodobého majetku, na ktorý je zriadené záložné právo a dlhodobého majetku, pri ktorom má účtovná jednotka obmedzené právo s ním nakladať Nemá náplň 3) Údaje o spôsobe a výške poistenia dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku Colonnade Insurance S.A. Poistený majetok Poistná suma Budova Hemerkova 28, Košice 890,94 Budova Lomnická 30, Prešov 967,22 Budova Jánošíková, Dunajská Lužná 1105, VÝROČNÁ SPRÁVA 2019

49 Poznámky 4) Údaje o štruktúre dlhodobého finančného majetku za bežné účtovné obdobie a jeho umiestnenie v členení podľa položiek súvahy a o zmenách, ktoré sa uskutočnili v priebehu bežného účtovného obdobia v jednotlivých položkách dlhodobého finančného majetku. Viď. tabuľka k čl. III ods.4 5) Informácia o výške tvorby, zníženia a zúčtovania opravných položiek k dlhodobému finančnému majetku a opis dôvodu ich tvorby, zníženia a zúčtovania. Nemá náplň 6) Prehľad o významných položkách krátkodobého finančného majetku a o ocenení krátkodobého finančného majetku reálnou hodnotou ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, pričom sa uvádza vplyv takéhoto ocenenia na výsledok hospodárenia účtovnej jednotky. Viď. tabuľka k čl. III ods.6 7) Prehľad opravných položiek k zásobám, pričom sa uvádza ich stav na začiatku bežného účtovného obdobia, tvorba, zníženie alebo zúčtovanie opravných položiek počas bežného účtovného obdobia a stav na konci bežného účtovného obdobia, ako aj dôvod tvorby, zníženia alebo zúčtovania opravných položiek k zásobám. Nemá náplň 8) Opis významných pohľadávok v nadväznosti na položky súvahy a v členení na pohľadávky za hlavnú činnosť a podnikateľskú činnosť. Dlhodobé pohľadávky 95,40 9) Prehľad opravných položiek k pohľadávkam, pričom sa uvádza ich stav na začiatku bežného účtovného obdobia, tvorba, zníženie alebo zúčtovanie opravných položiek počas bežného účtovného obdobia a stav na konci bežného účtovného obdobia, ako aj dôvod tvorby, zníženia alebo zúčtovania opravných položiek k pohľadávkam. Nemá náplň 10) Prehľad pohľadávok do lehoty splatnosti a po lehote splatnosti Viď. tabuľka k čl. III ods VÝROČNÁ SPRÁVA 2019

50 Poznámky 11) prehľad významných položiek časového rozlíšenia nákladov budúcich období a príjmov budúcich období. Náklady BO r.súvahy ,06 Nájom 405,05 Ostatné služby spojené s nájmom 738,53 Poistenie budov 2963,48 Príjmy BO r.súvahy 059 0,- 12) Opis a výška zmien vlastných zdrojov krytia neobežného majetku a obežného majetku podľa položiek súvahy za bežné účtovné obdobie, a to Viď. tabuľka k čl. III ods.12 a) opis základného imania, nadačného imania v nadáciách, výška vkladov zakladateľov alebo zriaďovateľov, prioritný majetok v neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby, prevody zdrojov z fondov účtovnej jednotky a podobne, za jednotlivé položky sa uvádza stav na začiatku bežného účtovného obdobia, jednotlivé prírastky, úbytky, presuny a zostatok na konci bežného účtovného obdobia b) TEXT k Hodnota nadačného imania: ,96 Zakladateľ nadácie TORYTRADE spol.s.r.o ,96 c) opis jednotlivých druhov fondov, ktoré tvorí účtovná jednotka, stav na začiatku bežného účtovného obdobia, prírastky, úbytky a zostatok na konci bežného účtovného obdobia: Viď. tabuľka k čl. III ods.12 13) Informácia o rozdelení účtovného zisku alebo vysporiadaní účtovnej straty vykázanej v minulých účtovných obdobiach: Viď. tabuľka k čl. III ods.13 14) Opis a výška cudzích zdrojov, a to: a) údaje o jednotlivých druhoch rezerv, ktoré tvorí účtovná jednotka, uvádza sa stav rezerv na začiatku bežného účtovného obdobia, ich tvorba, zníženie, použitie a 50 VÝROČNÁ SPRÁVA 2019

51 Poznámky zrušenie počas bežného účtovného obdobia a zostatok rezervy na konci bežného účtovného obdobia, pričom sa uvedie predpokladaný rok použitia rezervy Viď. tabuľka k čl. III ods.14 a) b) údaje o významných položkách na účtoch 325- Ostatné záväzky a 379- Iné záväzky, uvádza sa začiatočný stav, prírastky, úbytky a konečný zostatok podľa jednotlivých druhov záväzkov Účet Záväzky r. súvahy Stav k 1.1. prírastky úbytky Stav k Záväzky ,92 648, Ostatné záväzky , ,94 0,- c) prehľad o výške záväzkov do lehoty splatnosti a po lehote splatnosti Viď. tabuľka k čl. III ods.14 c) a d) d) prehľad o výške záväzkov podľa zostatkovej doby splatnosti v členení podľa položiek súvahy 1. do jedného roka vrátane 2. od jedného roka do piatich rokov vrátane 3. viac ako päť rokov Viď. tabuľka k čl. III ods.14 c) a d) e) prehľad o záväzkoch zo sociálneho fondu, uvádza sa začiatočný stav, tvorba a čerpanie sociálneho fondu počas účtovného obdobia a zostatok na konci účtovného obdobia Viď. tabuľka k čl. III ods.14 e) f) prehľad o bankových úveroch, pôžičkách a návratných finančných výpomociach s uvedením meny, v ktorej boli poskytnuté, druhu, hodnoty v cudzej mene a hodnoty v eurách ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, výšky úroku, splatnosti a formy zabezpečenia: Viď. tabuľka k čl. III ods.14 f) g) prehľad o významných položkách časového rozlíšenia výdavkov budúcich období: 15) Prehľad o významných položkách výnosov budúcich období v členení najmä na: a) zostatkovú hodnotu bezodplatne nadobudnutého dlhodobého majetku: Viď. tabuľka k čl. III ods.1 51 VÝROČNÁ SPRÁVA 2019

52 Poznámky b) zostatkovú hodnotu dlhodobého majetku obstaraného z dotácie: nie je c) zostatok nepoužitej dotácie alebo grantu: viď tabuľka d) zostatok nepoužitej časti podielu zaplatenej dane: nebol e) zostatkovú hodnotu dlhodobého majetku obstaraného z podielu zaplatenej dane: nie je 16) Údaje o majetku prenajatom formou finančného prenájmu, a to: a) celková suma dohodnutých platieb ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka v členení na istinu a finančný náklad Nemá náplň b) suma istiny a finančného nákladu podľa doby splatnosti 1. do jedného roka vrátane 2. od jedného roka do piatich rokov vrátane 3. viac ako päť rokov Nemá náplň IV. INFORMÁCIE, KTORÉ DOPĹŇAJÚ A VYSVETĽUJÚ ÚDAJE VO VÝKAZE ZISKOV A STRÁT 1) Prehľad o tržbách za vlastné výkony a tovar s uvedením ich opisu a vyčíslením hodnoty tržieb podľa jednotlivých hlavných druhov výrobkov, služieb a činností účtovnej jednotky: Nemá náplň 2) Opis a vyčíslenie hodnoty významných zložiek prijatých darov, osobitných výnosov a zákonných poplatkov a iných ostatných výnosov Príjmy z realizácie verejných zbierok 4 095,28 Príjem z 2% 7 868,02 Prijaté dary od fyzických osôb ,90 Prijaté Granty od iných nadácií 7 264,68 Prijaté dary od právnických osôb ,36 Príjem z dotácií zo štátnych zdrojov a zdrojov EU ,88 SPOLU ,12 52 VÝROČNÁ SPRÁVA 2019

53 Poznámky 3) Prehľad dotácií a grantov, ktoré účtovná jednotka prijala v priebehu bežného účtovného obdobia Viď. tabuľa IV. 2 Nadácia Pontis 2 000,00 Nadácia Volkswagen 2 000,00 Dorka, n. o ,78 Nadácia EPH 6 000,00 Nadácia EKOPOLIS ,90 SPOLU ,68 4) Opis a suma významných položiek finančných výnosov, uvádza sa aj celková suma kurzových ziskov, osobitne sa uvádza hodnota kurzových ziskov účtovaná ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka Výnosy z prenájmu majetku Čiastka v eur DORKA, n.o.(hemerkova 28, Košice) ,44 p. Ogurčáková (Kvetná 27, Košice - Šaca) 890,00 DVC, n.o.. (Jánošíková, Dunajská Lužná) 1 995,78 Viera Nádej Láska (Lomnická 30, Prešov) 737,14 Všetci pre rodinu (Mlynská 28. Košice) 853,48 5) Opis a vyčíslenie hodnoty významných položiek nákladov ostatné služby, osobitných nákladov a iných ostatných nákladov Významné položky nákladov Hodnota služieb Spotreba materiálu 1811,19 Cestovné 2 355,12 Spotreba energií 3 593,89 Opravy a udržiavanie 778,77 ostatné 579,91 Účtovnícke služby 2 075,00 Nájom + ostat.služby ,08 Poistenie majetku 2 977,14 Konzultačné služby ,00 53 VÝROČNÁ SPRÁVA 2019

54 Poznámky Konferencie, školenia 2 439,00 Mzdové náklady ,12 Zákonné soc.náklady ,55 Daň z nehnuteľnosti 3 428,81 Poskyt. podpora FO 6 236,99 Poskyt. príspevky z verejných zbierok 7 455,94 Odpisy ,28 6) Prehľad o účele a výška použitia podielu zaplatenej dane za bežné účtovné obdobie Viď. tabuľka k čl. IV ods.6 7) Opis a suma významných položiek finančných nákladov, uvádza sa aj celková suma kurzových strát, osobitne sa uvádza hodnota kurzových strát účtovaná ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka Nie sú 8) V účtovnej závierke, ktorá má povinnosť overenia účtovnej závierky audítorom, sa uvedie vymedzenie a suma nákladov za účtovné obdobie v členení na náklady: a) overenie účtovnej závierky audítorom b) iné uisťovacie služby neboli c) daňové poradenstvo nebolo d) iné súvisiace služby poskytnuté účtovnej jednotke týmto audítorom alebo audítorskou spoločnosťou Viď. tabuľka k čl. III ods.8 V. OPIS ÚDAJOV NA PODSÚVAHOVÝCH ÚČTOCH Významné položky prenajatého majetku, majetku prijatého do úschovy, odpísané pohľadávky a prípadné ďalšie položky Nemá náplň VI. ĎALŠIE INFORMÁCIE 1) Opis a hodnota iných aktív, ktorými sa rozumie možný majetok, ktorý vznikol v dôsledku minulých udalostí a ktorého existencia alebo vlastníctvo závisí od toho, či nastane alebo nenastane jedna alebo viac neistých udalostí v budúcnosti, ktorých 54 VÝROČNÁ SPRÁVA 2019

55 Poznámky vznik nezávisí od účtovnej jednotky, týmito inými aktívami sú napríklad práva zo servisných zmlúv, poistných zmlúv, koncesionárskych zmlúv, licenčných zmlúv, práva z investovania prostriedkov získaných oslobodením od dane z príjmov. Nemá náplň 2) Opis a hodnota iných pasív vyplývajúcich zo súdnych rozhodnutí, z poskytnutých záruk, zo všeobecne záväzných právnych predpisov, z ručenia podľa jednotlivých druhov ručenia, takýmito inými pasívami sú: a)možná povinnosť, ktorá vznikla ako dôsledok minulej udalosti a ktorej existencia závisí od toho, či nastane alebo nenastane jedna alebo viac neistých udalostí v budúcnosti, ktorých vznik nezávisí od účtovnej jednotky, alebo b) povinnosť, ktorá vznikla ako dôsledok minulej udalosti, ale ktorá sa nevykazuje v súvahe, pretože nie je pravdepodobné, že na splnenie tejto povinnosti bude potrebný úbytok ekonomických úžitkov, alebo výška tejto povinnosti sa nedá spoľahlivo oceniť Nemá náplň 3) Opis významných položiek ostatných finančných povinností, ktoré sa nesledujú v účtovníctve a neuvádzajú sa v súvahe, pri každej položke sa uvádza jej opis, výška a údaj, či sa týka spriaznených osôb, a to a) Povinnosť z devízových termínovaných obchodov a iných finančných derivátov, b) Povinnosť z opčných obchodov c) Zákonná povinnosť alebo zmluvná povinnosť odobrať určité produkty alebo služby, napríklad z dodávateľských alebo odberateľských zmlúv, d) Povinnosť z leasingových, nájomných, servisných, poistných, koncesionárskych, licenčných zmlúv a podobných zmlúv, e) Iné povinnosti. Nemá náplň 4) Prehľad nehnuteľných kultúrnych pamiatok, ktoré sú v správe alebo vo vlastníctve účtovnej jednotky. Nemá náplň 5) Informácie o významných skutočnostiach, ktoré nastali medzi dňom, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka a dňom jej zostavenia. Nenastali žiadne významné skutočnosti 55 VÝROČNÁ SPRÁVA 2019

56 Prílohy k poznámkam Tabuľková časť Vzorová tabuľka k čl. III ods. 1 o stave a pohybe dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku Tabuľka č. 2 Prvotné ocenenie - stav na začiatku bežného účtovného obdobia Pozemky Umelecké diela a zbierky Stavby Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí Dopravné prostriedky Pestovateľské celky trvalých porastov Základné stádo a ťažné zvieratá Drobný a ostatný dlhodobý hmotný majetok Obstaranie dlhodobého hmotného majetku , , , , ,71 prírastky ,42 úbytky ,97 0 Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok Spolu presuny Stav na konci bežného účtovného obdobia Oprávky stav na začiatku bežného účtovného obdobia , , , , , , ,73 0 prírastky , ,06 úbytky ,97 0 Stav na konci bežného účtovného obdobia Opravné položky stav na začiatku bežného účtovného obdobia prírastky , ,79 0 úbytky Stav na konci bežného účtovného obdobia Stav na začiatku bežného účtovného obdobia Stav na konci bežného účtovného obdobia , , , , , , , ,13 Vzorová tabuľka k čl. III ods. 4 o štruktúre dlhodobého finančného majetku Názov spoločnosti Podiel na základnom imaní (v %) Podiel účtovnej jednotky na hlasovacích právach (v %) Hodnota vlastného imania ku koncu bežného účtovného obdobia bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia bežného účtovného obdobia Účtovná hodnota ku koncu bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia DORKA, n.o. 50 % 50 % 165,97 165,97 165,97 165,97 DVC n.o. 100 % 100 % 66,38 66,38 66,38 66,38 Všetci pre rodinu 100 % 100 % Vzorová tabuľka k čl. III ods. 6 o položkách krátkodobého finančného majetku Tabuľka č. 1 Krátkodobý finančný majetok Stav na konci bežného účtovného obdobia Stav na konci bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia Pokladnica 636,90 836,04 Ceniny -320,36 568,80 Bežné bankové účty , ,02 Bankové účty s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok Peniaze na ceste Spolu , ,86 Vzorová tabuľka k čl. III ods. 10 o pohľadávkach do lehoty splatnosti a po lehote splatnosti Stav na konci bežného účtovného obdobia bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia Krátkodobé / Dlhodobé Krátkodobé / Dlhodobé Pohľadávky do lehoty splatnosti 86839,96 95, ,14 Pohľadávky po lehote splatnosti Pohľadávky spolu 86839,96 95, ,14 56 VÝROČNÁ SPRÁVA 2019

57 Prílohy k poznámkam Tabuľková časť Vzorová tabuľka k čl. III ods. 12 o zmenách vlastných zdrojov krytia neobežného majetku a obežného majetku Stav na začiatku bežného účtovného obdobia Prírastky (+) Úbytky (-) Presuny (+, -) Stav na konci bežného účtovného obdobia Imanie a fondy Základné imanie , ,76 z toho: nadačné imanie v nadácii vklady zakladateľov , ,96 prioritný majetok , ,8 Fondy tvorené podľa osobitného predpisu Fond reprodukcie Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov Fondy zo zisku Rezervný fond Fondy tvorené zo zisku , ,42 Ostatné fondy Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie Spolu , , , , , , ,22 Vzorová tabuľka k čl. III ods. 13 o rozdelení účtovného zisku alebo vysporiadaní účtovnej straty Názov položky Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie Účtovný zisk Rozdelenie účtovného zisku Prídel do základného imania Prídel do fondu tvoreného podľa osobitného predpisu Prídel do fondu reprodukcie Prídel do rezervného fondu Prídel do fondu tvoreného zo zisku Prídel do ostatných fondov Úhrada straty minulých období Prevod do sociálneho fondu Prevod do nevysporiadaného výsledku hospodárenia minulých rokov Iné Účtovná strata ,17 Vysporiadanie účtovnej straty Zo základného imania Z rezervného fondu Z fondu tvoreného zo zisku Z ostatných fondov Z nerozdeleného zisku minulých rokov Prevod do nevysporiadaného výsledku hospodárenia minulých rokov ,17 Iné 57 VÝROČNÁ SPRÁVA 2019

58 Prílohy k poznámkam Tabuľková časť Vzorová tabuľka k čl. III ods. 14 písm. a) o tvorbe a použití rezerv Druh rezervy Jednotlivé druhy krátkodobých zákonných rezerv Stav na začiatku bežného účtovného obdobia Tvorba rezerv Použitie rezerv Zrušenie alebo zníženie rezerv Stav na konci bežného účtovného obdobia Audit Rezerva na zverejnenie v OV 9, ,50 Rezerva na nevyčerp. dovolenku 409,23 409,23 0 Rezerva na poist. K nevyčer. dovolenke 137,61 137,61 0 Jednotlivé druhy dlhodobých zákonných rezerv Zákonné rezervy spolu 856, ,84 309,50 Jednotlivé druhy krátkodobých ostatných rezerv Jednotlivé druhy dlhodobých ostatných rezerv Ostatné rezervy spolu Rezervy spolu 856, ,84 309,50 Vzorová tabuľka k čl. III ods. 14 písm. c) a d) o záväzkoch Druh záväzkov bežného účtovného obdobia Stav na konci bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia Záväzky po lehote splatnosti Záväzky do lehoty splatnosti so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka 19946, ,84 Krátkodobé záväzky spolu , ,84 Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do piatich rokov vrátane 837,90 442,46 Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti viac ako päť rokov , ,60 Dlhodobé záväzky spolu , ,06 Krátkodobé a dlhodobé záväzky spolu , ,90 Vzorová tabuľka k čl. III ods. 14 písm. e) o vývoji sociálneho fondu Sociálny fond Bežné účtovné obdobie Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie Stav k prvému dňu účtovného obdobia 442,36 320,49 Tvorba na ťarchu nákladov 395,44 121,97 Tvorba zo zisku Čerpanie Stav k poslednému dňu účtovného obdobia 837,90 442,46 Vzorová tabuľka k čl. III ods. 14 písm. f) o bankových úveroch, pôžičkách a návratných finančných výpomociach Druh cudzieho zdroja Krátkodobý bankový úver Mena Výška úroku v % Splatnosť Forma zabezpečenia Suma istiny na konci bežného účtovného obdobia Suma istiny na konci bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia Pôžička 0% , ,60 Návratná finančná výpomoc Dlhodobý bankový úver 0% , ,69 Spolu , , VÝROČNÁ SPRÁVA 2019

59 Prílohy k poznámkam Tabuľková časť orová tabuľka k čl. III ods. 15 o významných položkách výnosov budúcich období Položky výnosov budúcich období z dôvodu Bezodplatne nadobudnutého dlhodobého majetku Stav na konci bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia Prírastky Úbytky Stav na konci bežného účtovného obdobia ,66 469, ,52 Dlhodobého majetku obstaraného z dotácie Dlhodobého majetku obstaraného z finančného daru Dotácie zo štátneho rozpočtu alebo z prostriedkov EÚ Dotácie z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku , , , ,69 0 grantu , ,70 Podielu zaplatenej dane Dlhodobého majetku obstaraného z podielu zaplatenej dane Vzorová tabuľka k čl. IV ods. 6 o účele a výške použitia podielu zaplatenej dane Použitá suma z bezprostredne predchádzajúceho Účel použitia podielu zaplatenej dane účtovného obdobia 2 196,44 Poskytovanie sociálnej pomoci a vzdelávania pre deti s nariadenou ústavnou výchovou Náklady spojené s rozvojom Nadácie Náklady súvisiace s prevádzkovaním nájomného bývania Použitá suma bežného účtovného obdobia 7400,00 468,02 Zostatok podielu zaplatenej dane bežného účtovného obdobia 0 0 Vzorová tabuľka k čl. IV ods. 8 o nákladoch vynaložených v súvislosti s auditom účtovnej závierky Jednotlivé druhy nákladov za Suma overenie účtovnej závierky 0 uisťovacie audítorské služby s výnimkou overenia účtovnej závierky súvisiace audítorské služby daňové poradenstvo ostatné neaudítorské služby Spolu 0 59 VÝROČNÁ SPRÁVA 2019

60 Nadácia DEDO 2020 Hemerkova 28, Košice Office: Mlynská 26, Košice Tel. č.: