BUDOVANIE A PREVÁDZKA GIS

Veľkosť: px
Začať zobrazovať zo stránky:

Download "BUDOVANIE A PREVÁDZKA GIS"

Prepis

1 Technická univerzita vo Zvolene Milan Koreň BUDOVANIE A PREVÁDZKA GIS

2 VYUŽITIE GIS V ORGANIZÁCIÍ neurčitosť presnosť Riadenie a výskum objem tok informácií tok riadenia Exek. Prevádzka Podpora rozhodovania Strategické riadenie a plánovanie Operatívne riadenie Analýzy a modelovanie Zber údajov Mapové výstupy

3 PRÍSTUPY K BUDOVANIU GIS Technocentrický tlak nových technológií dostupnosť, modernosť nie len z reálnych dôvodu potrieb Socio-technický na základe potrieb a požiadaviek špecifikovaný užívateľmi ľudia a technológie

4 VYUŽITIE GIS V ORGANIZÁCIÍ Podnikové IS intranet dátové sklady Virtuálne organizácie práca na diaľku, virtuálny priestor extranet outsourcing Integrácia Vertikálna podsystémy org. Horizontálna externé IS

5 INTEGRÁCIA INFORMAČNÝCH SYSTÉMOV Efektívne využívanie GI vyžaduje integráciu (údaje, podsystémy, služby) Integrácia exek. 2 vedenie 1 vedenie 2 prevádzka 1 prevádzka 2 neurčitosť exek. 1 presnosť tok riadenia Vertikálna - v rámci jednej organizácie Horizontálna medzi organizáciami tok informácií

6 PRÍNOSY GIS Vyššia efektivita (účinnosť) úspory hromadné spracovanie údajov Vyššia efektívnosť (výkon) vyššia produktivita nové produkty Konkurenčné výhody konkurenčná výhoda rast, rozširovanie aktivít

7 VPLYVY NA PROJEKTY GIS Interné faktory plnenie úloh organizácie budovanie postavenia organizácie úspory a zvyšovanie produktivity, modernizácia Externé faktory legislatíva, integrácia spoločenské požiadavky Personálne faktory osobné ambície, sebarealizácia nadšenie a potešenie z nových technológií

8 DRUHY PROJEKTOV IS Projekt akvizície Zakúpenie hotového systému, bez prispôsobenia Projekt vývoja Základný vývoj systému, redukovaný vývoj Projekt prevádzky Uvedenie do prevádzky, testovanie, podpora, sledovanie činnosti Projekt údržby Úprava, rozšírenie, migrácia Kombinované projekty

9 SPOLOČNÉ FÁZY PROJEKTOV IS Príprava vytvoriť podmienky pre realizáciu vrcholové vedenie organizácie niekoľko týždňov až mesiacov Realizácia uskutočnenie všetkých etáp projektu projektoví manažéri a pracovníci niekoľko týždňov až rokov Vyhodnotenie čiastkové a celkové, merateľné ukazovatele pokračovanie projektu

10 PRÍPRAVA PROJEKTU Vrcholové vedenie organizácie záujem a podpora vedenia vnútorné faktory vlastní zamestnanci vonkajšie faktory zriaďovateľ, majitelia, zákazníci požiadavky na systém: kapacita, rýchlosť, dostupnosť, technológie, dodávatelia, kompatibilita zriaďovacie a prevádzkové náklady nadväznosť na iné projekty Ciele projektu v súlade s potrebami a stratégiou rozvoja organizácie

11 PRÍPRAVA PROJEKTU Harmonogram rozdelenie na etapy spôsob kontroly Pridelenie zdrojov personálne finančné technické prostriedky Organizačné zabezpečenie zodpovednosť a právomoci motivačné nástroje (odmeny, postup, osobný rast)

12 REALIZÁCIA PROJEKTU AKVIZÍCIE Informačný systém, jeho časť, alebo službu dodáva externý dodávateľ Začiatok akvizície: požiadavky na IS (technické, kapacita, kompatibilita,...), bezpečnosť, úvodná štúdia Vypracovanie podkladov pre verejnú súťaž alebo žiadosti o ponuku Výber dodávateľa a príprava zmluvy Monitorovanie dodávateľa: čiastkové dodávky, testovanie Prevzatie systému a ukončenie projektu

13 REALIZÁCIA PROJEKTU VÝVOJA Softvérové spoločnosti a oddelenia Rigorózne a agilné metodiky Životný cyklus softvéru Analýza Návrh Implementácia *Údržba (spätná väzba z prevádzky) Spôsob nadväznosti etáp Vodopádový model, rýchly prototyp Špirálový model (analýza rizík, verifikácia)

14 REALIZÁCIA PROJEKTU VÝVOJA Analýza Analýza požiadaviek: funkcie systému, organizačné požiadavky, užívateľské rozhranie, technické požiadavky, výkon systému, bezpečnosť a ochrana údajov, požiadavky na prevádzku a údržbu systému Špecifikácia systému Slovné vyjadrenie, prototyp systému

15 REALIZÁCIA PROJEKTU VÝVOJA Návrh Návrh systému Architektúra systému, zdroje údajov Rozloženie na moduly Rozhranie na iné systémy Návrh modulov Podrobný návrh modulov Vzhľad formulárov, výstupné zostavy, nástroje, funkcionalita

16 REALIZÁCIA PROJEKTU VÝVOJA Implementácia Programovanie modulov Testovanie samostatných modulov Integrácia modulov Testovanie systému Integrácia s externými IS a jej testovanie Dokumentácia (užívateľské príručky, opis výmenných formátov a pod.)

17 REALIZÁCIA PROJEKTU PREVÁDZKY Uvedenie systému do prevádzky Inštalácia hardvéru Inštalácia softvéru Konverzia údajov Školenie užívateľov Pilotná prevádzka Prevádzka systému Sledovanie činnosti systému Podpora užívateľov, zaznamenávanie požiadaviek Zálohovanie a obnova údajov

18 REALIZÁCIA PROJEKTU ÚDRŽBY Analýza Druh: oprava, vylepšenie, rozšírenie Rozsah (čas, náklady) Kritické miesta: výkonnosť a dostupnosť služieb Vývoj Nasadenie (aktualizácia) Realizácia zmien, prenos systému do nového technického prostredia Projekt vyradenia IS

19 HODNOTENIE ÚSPEŠNOSTI PROJEKTU Vrcholové vedenie na základe podkladov od realizátorov Dosiahnutie stanovených cieľov Dodržanie rozpočtu Dodržanie harmonogramu Závery Hodnotenie pracovníkov Využitie skúseností Prevádzka, údržba, ďalší rozvoj systému

20 LEGISLATÍVA Autorský zákon 618/2003 Z.z. Obchodný zákonník 513/1991 Zb. Zákon o informačných systémoch verejnej správy 275/2006 Z.z. Zákon o geodézií a kartografii č. 215/1995 Z.z. Zákon o národnej infraštruktúre priestorových údajov, č. 3/2010 (zákon o NIPI)

21 LEGISLATÍVA Zákon o slobodnom prístupe k informáciám 211/2000 Z.z. Zákon č. 482/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov Zákon č. 215/2004 Z.z. o ochrane utajovaných skutočností

22 VÝVOJ SOFTVÉRU Zmluva o vytvorení diela (Autorský zákon, 39) Právo na použitie zmluvne, alebo licenčná zmluva Počítačový program sa považuje za zamestnanecké dielo ( 50) Zmluva o dielo (Obchodný zákonník) Zhotoviteľ môže poskytnúť aj iným osobám, pokiaľ to dovoľuje zmluva ( 557) Objednávateľ môže použiť len na účel vyplývajúci z uzatvorenej zmluvy ( 558)

23 AUTORSKÝ ZÁKON Zákon o autorských právach a právach súvisiacich s autorským právom 618/2003 Z.z. Definuje: Databáza, počítačový program Zamestnanecké dielo vytvorené v rámci pracovnoprávneho vzťahu Spoločné dielo vytvorené viacerými autormi pod vedením tretej osoby Anonymné a pseudonymné dielo

24 AUTORSKÝ ZÁKON Osobnostné práva ( 17) byť uvedený ako autor diela nedotknuteľnosť diela Majetkové práva ( 18) právo na použitie diela: rozmnožovanie, rozširovanie, vystavovanie Trvajú počas života autora a 70 rokov po jeho smrti Osobnostné práva sa nedajú sa previesť na inú osobu, nemožno sa ich vopred vzdať

25 AUTORSKÝ ZÁKON Citácia diela ( 25) Súhlas autora sa nevyžaduje pri použití diela na vedecko-výskumné, umelecké účely ( 25) vyučovacie účely ( 28) bezplatné občianske a náboženské obrady, školské predstavenia a diela ( 30) knižnicou alebo archívom ( 31) informačné účely ( 32)

26 AUTORSKÝ ZÁKON Rozmnožovanie a úprava počítačového programu ( 35) Ods. 1: Oprávnený užívateľ môže vyhotoviť rozmnoženinu, vykonať úpravu alebo preklad prepojenie s počítačom na účel v rozsahu na ktorý bol nadobudnutý, vrátane opravy chýb záložná kópia Ods. 2: Oprávnený užívateľ... môže bez súhlasu autora preskúmať, preštudovať alebo preskúšať funkčnosť počítačového programu s cieľom určiť myšlienky alebo princípy, ktoré sú základom akejkoľvek časti programu Tieto práva nemožno obmedziť ( 4)

27 AUTORSKÝ ZÁKON Spätný preklad počítačového programu ( 36) Ods. 1: Súhlas sa nevyžaduje na rozmnoženie alebo preklad ak je to potrebné na dosiahnutie vzájomnej súčinnosti nezávislých počítačových programov vykonáva len oprávnený užívateľ informácia nie je dostupná len na účely prepojenia nie iným osobám, nie tvorba obdobného programu

28 LICENČNÁ ZMLUVA Licenčnou zmluvou udeľuje autor nadobúdateľovi súhlas na použitie diela (ďalej len licencia ) ( 40, ods. 1) licenčná zmluva musí mať písomnú podobu, inak je neplatná ( 40, ods. 2) Spôsob použitia diela ( 41), rozsah licencie ( 42) Výhradná a nevýhradná licencia ( 43) Nakladanie s licenciou ( 44) Sublicencia Postúpenie licencie, len s písomným súhlasom autora

29 AUTORSKÝ ZÁKON Zamestnanecké dielo ( 50) majetkové práva vykonáva zamestnávateľ zamestnávateľ dielo zverejňuje, uvádza pod svojim menom osobnostné práva nie sú dotknuté Počítačový program, súborné dielo alebo kartografické sa považuje za zamestnanecké... aj keď bolo celkom alebo sčasti vytvorené na základe zmluvy o vytvorení diela... objednávateľ sa považuje za zamestnávateľa

30 AUTORSKÝ ZÁKON Školské dielo ( 51) škola môže uzatvoriť s autorom licenčnú zmluvu o použití školského diela za zvyčajných podmienok ak autor bez závažného dôvodu odmieta licenčnú zmluvu uzatvoriť, môže sa škola domáhať, aby obsah tejto zmluvy určil súd autor školského diela môže použiť svoje dielo alebo poskytnúť licenciu inému, škola môže požadovať, aby jej autor... zo získanej odmeny... primerane prispel na úhradu nákladov

31 OBCHODNÝ ZÁKONNÍK Definuje podnikanie a podnikateľov, spôsob vedenia účtovníctva, obchodné spoločnosti, založenie, orgány, likvidácia,... Kúpna zmluva, zmluva o úvere, mandátna zmluva, zmluva o obchodnom zastúpení,... Zmluva o dielo ( 536 až 565) Vykonanie diela, cena za dielo, odovzdanie diela,... Výsledok je zhotoviteľ oprávnený poskytnúť aj iným osobám, ak to zmluva dovoľuje Ochrana práv iných osôb - zhotoviteľ

32 SLOBODNÝ PRÍSTUP K INFORMÁCIÁM Zákon č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám každý má právo na prístup k informáciám, ktoré majú k dispozícií povinné osoby občania majú právo na poskytovanie informácií za cenu nákladov na zhotovenie kópií, alebo prostredníctvom internetu ukladá povinným osobám, ktoré prevádzkujú časti štátneho informačného systému s informáciami, ktoré osobitný zákon nevylučuje zverejňovať, povinnosť sprístupňovať tieto informácie na verejnej internetovej stránke

33 NIPI Zákon o národnej infraštruktúre priestorových informácií 3/2010 Z.z. Povinné osoby: orgány štátnej správy, VÚC, obec, právnické osoby zriadené orgánmi verejnej správy, fyzická a právnická osoba ktorá plní úlohy na základe zmluvy dostupnosť súborov údajov a ich sprístupnenie sieťové služby: vyhľadávanie, zobrazovanie, ukladanie, transformácie, spúšťanie služieb vzájomné technické prepojenie