návrh Rámcová dohoda č. MAGTS2000xxx

Veľkosť: px
Začať zobrazovať zo stránky:

Download "návrh Rámcová dohoda č. MAGTS2000xxx"

Prepis

1 návrh Rámcová dohoda č. MAGTS2000xxx uzavretá podľa 269 ods. 2 v spojení s 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len Obchodný zákonník ), v súlade s platným právnym poriadkom Slovenskej republiky (ďalej len Rámcová dohoda ). Objednávateľ: Zmluvné strany Názov: Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava Sídlo: Primaciálne námestie 1, Bratislava Zastúpený: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor IČO: Bankové spojenie: Československá obchodná banka a.s. Číslo účtu (IBAN): SK BIC (SWIFT): CEKOSKBX (ďalej len Objednávateľ ) a Zhotoviteľ: Názov: Sídlo: Zastúpený: Zapísaný: IČO: IČ DPH: DIČ: Bankové spojenie: Číslo účtu (IBAN): BIC (SWIFT): (ďalej len Zhotoviteľ ) (Objednávateľ a Zhotoviteľ ďalej spolu len Zmluvné strany ) PREAMBULA Táto Rámcová dohoda sa uzatvára ako výsledok postupu zadávania zákazky s nízkou hodnotou podľa 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len Zákon o verejnom obstarávaní ).

2 Článok I Predmet Rámcovej dohody 1. Predmetom tejto Rámcovej dohody je dodanie služby vrátane materiálu vo forme zabezpečenia značenia pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie na inžinierskych objektoch v majetku a správe Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy určených Objednávateľom, pozostávajúce z vodorovného dopravného značenia z materiálu studený plast pri zachovaní plnej funkčnosti tohto riešenia popísaného v Prílohe č. 1 Opis predmetu zákazky, tvoriacej neoddeliteľnú a záväznú časť tejto Rámcovej dohody (ďalej len dielo ). 2. Zhotoviteľ sa touto Rámcovou dohodou zaväzuje vyhotoviť dielo podľa odseku 1 tohto článku za podmienok stanovených touto Rámcovou dohodou vo vlastnom mene, na vlastnú zodpovednosť, v stanovenom rozsahu, bez nedostatkov a nedorobkov, bez akýchkoľvek právnych a technických vád a riadne ho odovzdať protokolom o odovzdaní a prevzatí diela Objednávateľovi. Objednávateľ sa zaväzuje riadne vykonané dielo prevziať a zaplatiť dohodnutú cenu za jeho vykonanie uvedenú v článku III tejto Rámcovej dohody. Zhotoviteľ a Objednávateľ spíšu protokol aj o odovzdaní a prevzatí ucelenej časti diela podľa Prílohy č. 1 tejto Rámcovej dohody. 3. Miesta realizácie prác sú určené v Prílohe č. 1 tejto Rámcovej dohody spolu s podrobným popisom predmetu Rámcovej dohody. Článok II Doba plnenia 1. Doba plnenia je stanovená na 24 kalendárnych mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto Rámcovej dohody alebo do vyčerpania hodnoty Rámcovej dohody podľa toho, ktorá skutočnosť nastane skôr. 2. Objednávateľ je oprávnený určiť postupnosť pri vykonávaní diela podľa jednotlivých častí. Splnením časti diela sa rozumie vykonanie ucelenej časti diela podľa tohto článku. 3. Ak Zhotoviteľ vykoná dielo, alebo jeho dohodnutú časť pred dohodnutým termínom, zaväzuje sa Objednávateľ riadne vykonané dielo, alebo jeho dohodnutú časť prevziať i v skoršom termíne. 4. Splnením diela alebo jeho časti, podľa podmienok tejto Rámcovej dohody sa rozumie jeho zápisničné odovzdanie a prevzatie oprávnenými osobami Objednávateľa a Zhotoviteľa. 5. Dodržanie doby plnenia zo strany Zhotoviteľa je závislé od riadneho a včasného spolupôsobenia Objednávateľa, dohodnutého v tejto Rámcovej dohode. 6. V prípade nepriaznivých poveternostných podmienok, počas ktorých nie je možné alebo vhodné predmet Rámcovej dohody vykonávať, sa Zmluvné strany dohodnú na primeranom predĺžení termínu plnenia. Článok III Cena diela 1. Cena za vykonanie diela je určená na základe výzvy na predloženie cenovej ponuky a v zmysle zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších prepisov, vyhl. MF SR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon NRSR č. 18/1996 Z. z. o cenách, zákona č. 659/2007 Z. z. o zavedení meny euro v Slovenskej republike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a na základe oceneného rozsahu prác podľa Prílohy č. 1 tejto Rámcovej dohody, ktorá bola vypracovaná na základe ponuky Zhotoviteľa pred podpisom tejto Rámcovej dohody. Cena bez DPH: DPH 20 %:

3 Cena s DPH: (slovom: ). 2. Ceny uvedené v Prílohe č.1 tejto Rámcovej dohody sú počas platnosti tejto Rámcovej dohody pevné a nemenné. 3. Objednávateľ uhradí cenu diela vrátane DPH, ktorá bude fakturovaná podľa predpisov, platných v čase fakturácie. Článok IV Platobné podmienky 1. Podkladom pre úhradu ceny diela sú mesačné faktúry s ocenením skutočne vykonaných a prevzatých prác potvrdených Objednávateľom. Faktúry musia mať všetky náležitosti účtovného a daňového dokladu. Čiastka na úhradu, na ktorú má Zhotoviteľ nárok, bude vyčíslená podľa platných všeobecné záväzných právnych predpisov. 2. Lehota splatnosti každej faktúry je do 30 kalendárnych dní od dátumu ich doručenia do podateľne Magistrátu hlavného mesta SR Bratislava, Primaciálne nám. č. 1, Bratislava. 3. Objednávateľ za riadne vykonané a prevzaté dielo zaplatí cenu stanovenú v zmysle Prílohy č.1 tejto Rámcovej dohody. 4. Súčasťou faktúry bude súpis vykonaných prác potvrdený oprávneným zamestnancom Objednávateľa za fakturované obdobie. 5. V prípade, ak faktúra nebude obsahovať náležitosti uvedené v tejto Rámcovej dohode, Objednávateľ je oprávnený vrátiť faktúru a Zhotoviteľ je povinný faktúru podľa charakteru nedostatku opraviť, doplniť alebo vystaviť novú. V takom prípade sa lehota splatnosti prerušuje a znovu začne plynúť odo dňa doručenia novej alebo opravenej faktúry. 6. Objednávateľ si vyhradzuje právo zvýšiť alebo znížiť objem a druh prác vzhľadom na pridelené finančné prostriedky. Článok V Dodacie podmienky 1. Zhotoviteľ: a) vykoná predmet Rámcovej dohody na svoje náklady, na vlastnú zodpovednosť a na vlastné nebezpečenstvo, b) bude oprávnený túto činnosť realizovať zaškolenými a poučenými pracovníkmi, ktorí budú postupovať so všetkou odbornou starostlivosťou v zmysle platných právnych predpisov, pracovníci sa budú pohybovať len vo vymedzených priestoroch. Za organizáciu prác zodpovedá poverený pracovník Zhotoviteľa, c) sa bude riadiť východiskovými podkladmi Objednávateľa, jeho písomnými pokynmi, dohodami oprávnených pracovníkov Zmluvných strán Zhotoviteľa a Objednávateľa a rozhodnutiami a vyjadreniami dotknutých orgánov štátnej správy, d) bude pred vykonaním práce spôsob realizácie konzultovať s povereným pracovníkom Objednávateľa a zástupcom príslušného Okresného dopravného inšpektorátu, pričom zabezpečí všetky dokumenty a povolenia potrebné k plneniu diela, e) počas výkonu prác zabezpečí na vlastné náklady miesto vykonávania prenosným dopravným značením a zariadením v súlade s technickými podmienkami, schváleným projektom organizácie dopravy a prípadnou účasťou dopravnej polície, f) na vlastné náklady zlikviduje všetky odpady, ktoré vzniknú jeho činnosťou pri plnení tejto Rámcovej dohody podľa platných právnych predpisov o odpadoch,

4 g) zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia vlastných pracovníkov na úsekoch ciest kde vykonáva činnosť v zmysle zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, h) zodpovedá za poriadok a čistotu na mieste plnenia diela, j) vykoná dielo s vhodným strojovým zariadením, k) najneskôr v deň podpisu Rámcovej dohody predloží certifikáty alebo prehlásenia o zhode na všetky materiály, ktoré budú použité, zamestnancovi Objednávateľa podľa odseku VI bod 1 Rámcovej dohody. 2. Objednávateľ: a) je oprávnený prostredníctvom svojich zamestnancov vykonávať priebežnú kontrolu diela, zaznamenávať a potvrdzovať preberanie vykonaných prác písomnou formou, b) môže zabezpečiť vykonanie náhodných kontrolných skúšok nezávislou autorizovanou osobou. V závažných prípadoch, ak nebudú dosiahnuté zrovnateľné skúšky s certifikátom zhody rozhodne autorizovaná osoba v zmysle zákona č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov c) sa zväzuje ku všetkej potrebnej súčinnosti pri vybavovaní všetkých dokumentov a povolení potrebných k realizácii diela. Článok VI Odovzdanie a prevzatie diela 1. Zamestnanci Objednávateľa oprávnení k výkonu technického dozoru, odovzdaniu staveniska a preberaniu prác sú: Roman Svrček tel. 0904/ Ing. Václav Čáp tel. 0904/ Práce budú odovzdávané pracovníkmi Zhotoviteľa: Po ukončení diela alebo jeho časti Zhotoviteľ písomne oznámi Objednávateľovi, že dielo je ukončené a pripravené na odovzdanie. Objednávateľ sa zaväzuje ukončené dielo prevziať do piatich (5) pracovných dní od tohto oznámenia. 4. Po ukončení diela alebo jeho časti bude vyhotovený zápis o odovzdaní a prevzatí, v ktorom sa zhodnotí kvalita vykonaných prác, ktorý bude obsahovať súpis zistených vád a nedorobkov, termíny na ich odstránenie a vyhlásenie Objednávateľa, že odovzdávané dielo alebo jeho časť preberá. 5. V prípade, že pri odovzdávaní alebo prevzatí diela, budú Objednávateľom zistené také vady a nedorobky, ktoré bránia jeho použiteľnosti, Objednávateľ dielo neprevezme, písomne alebo elektronicky oznámi Zhotoviteľovi popis zistených vád a lehotu ich odstránenia. Ak v dôsledku toho dôjde k prekročeniu lehoty na vykonanie diela podľa tejto Rámcovej dohody, bude Zhotoviteľ v omeškaní s odovzdaním diela. Zhotoviteľ môže opätovne oznámiť ukončenie diela a vyzvať Objednávateľa, že dielo je ukončené a pripravené na odovzdanie podľa bodu 3 tohto článku, až po riadnom odstránení vytýkaných vád a nedorobkov. 6. Objednávateľ bude práce preberať priebežne po úsekoch. Článok VII Záručná doba a zodpovednosť za vady 1. Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má dielo v čase jeho odovzdania. Zhotoviteľ zodpovedá aj za vady diela vzniknuté po odovzdaní diela, ak boli spôsobené porušením jeho povinnosti. 2. Zhotoviteľ sa zaväzuje poskytnúť na dielo záručnú dobu v trvaní: a) 24 mesiacov na vodorovné dopravné značenie realizované studeným plastom stierkovaním,

5 b) 24 mesiacov na realizované stavebné práce a dopravné zariadenia. 3. Záručná doba začína plynúť dňom zápisničného prevzatia jednotlivých úsekov ciest pracovníkmi Objednávateľa podľa tohto článku. 4. Záručná doba na nedostatky odstránené, prípadne reklamované v záručnej dobe, je rovnaká ako v odseku 2 tohto článku a začína plynúť od dátumu odstránenia nedostatku. 5. Oznámenie vád musí byť podané len písomne a v záručnej dobe. Oznámenie musí obsahovať označenie vád, ako sa prejavujú, a prípadne návrh odstránenia. 6. Zmluvné strany sa dohodli pre prípad existencie vady diela, že počas záručnej doby má Objednávateľ právo požadovať a Zhotoviteľ povinnosť bezplatne odstrániť zistené a reklamované vady. 7. Zhotoviteľ počas záručnej doby na vlastné náklady odstráni oprávnené vady diela a to v lehote 30 dní po tom, čo ho na to Objednávateľ písomne vyzve. Pri nemožnosti takého plnenia z dôvodu nevhodných poveternostných podmienok sa lehota na odstránenie vád diela predlžuje o dobu, počas ktorej nebolo možné objektívne a preukázateľne vykonávať činnosti vedúce k odstráneniu vád. 8. Pri uplatnení náhrady škôd sa zmluvné strany budú riadiť ustanoveniami 373 až 386 Obchodného zákonníka. Článok VIII Sankcie 1. Objednávateľ zaplatí na základe písomnej výzvy Zhotoviteľa úrok z omeškania vo výške 0,025 % z dlžnej čiastky za každý deň omeškania s úhradou faktúry vystavenej v súlade s článkom IV tejto Rámcovej dohody. 2. Zhotoviteľ zaplatí na základe písomnej výzvy Objednávateľa úrok z omeškania vo výške 0,025 % z ceny omeškaného diela za každý deň omeškania s odovzdaním diela v zmysle dojednaného termínu odovzdania. Článok IX Odstúpenie od Rámcovej dohody 1. Objednávateľ alebo Zhotoviteľ môžu písomne odstúpiť od Rámcovej dohody, ak druhá strana výrazne poruší svoju zmluvnú povinnosť, alebo ak je to stanovené zákonom, prípadne touto Rámcovou dohodou. 2. Zmluvné strany označujú za výrazné porušenie Rámcovej dohody podľa predchádzajúceho odseku tohto článku najmä ak: a) Objednávateľ neposkytne spolupôsobenie pri plnení záväzku, ku ktorému sa zaviazal v tejto Rámcovej dohode a toto nesplnenie zmarí u Zhotoviteľa možnosť vykonať dielo, alebo podstatne sťaží jeho realizáciu, b) Zhotoviteľ bude meškať s realizáciou diela a toto meškanie bude dlhšie ako jeden (1) mesiac a spôsobí ho sám Zhotoviteľ, c) Objednávateľ v rozpore s touto Rámcovou dohodou do 30 dní bezdôvodne neprevezme dokončenú a riadne ponúknutú dodávku Zhotoviteľa, alebo neurobí opatrenia nasvedčujúce ochote Objednávateľa dodávku prevziať, d) na Zhotoviteľa bude vyhlásený konkurz, alebo konanie o povolenie reštrukturalizácie, alebo dôjde k jeho likvidácii bez právneho nástupcu (okrem dobrovoľnej likvidácie za účelom reorganizácie alebo fúzie). 3. Pre odstúpenie od Rámcovej dohody platia primerane aj ustanovenia 344 až 357 Obchodného zákonníka, ustanovenia tejto Rámcovej dohody a 19 Zákona o verejnom obstarávaní.

6 4. Pokiaľ Objednávateľ od tejto Rámcovej zmluvy odstúpi, Zhotoviteľ je povinný okamžite zastaviť práce. 5. Odstúpenie je účinné dňom doručenia písomného odstúpenia odstupujúcej zmluvnej strany druhej zmluvnej strane. Článok X Zmena Rámcovej dohody 1. Zhotoviteľ nesmie bez predchádzajúceho súhlasu Objednávateľa preniesť záväzky z tejto Rámcovej dohody na tretiu osobu. Tým nie je dotknuté právo Zhotoviteľa poveriť vykonaním časti diela podzhotoviteľa subdodávateľa podľa 41 zákona o verejnom obstarávaní. O poverení podľa predchádzajúcej vety je Zhotoviteľ povinný písomne informovať Objednávateľa bez zbytočného odkladu. 2. Zmluvné strany sa dohodli, že budú rokovať o zmene Rámcovej dohody v prípade, ak sa po uzavretí Rámcovej dohody zmenia východiskové podklady a podmienky rozhodujúce pre plnenie tejto Rámcovej dohody alebo vzniknú nové požiadavky Objednávateľa. 3. Meniť alebo dopĺňať Rámcovú dohodu je možné len písomne, formou číslovaných dodatkov, ktoré budú platné, ak budú riadne potvrdené a podpísané oprávnenými zástupcami oboch Zmluvných strán Objednávateľa a Zhotoviteľa. Dodatky budú tvoriť neoddeliteľnú a záväznú súčasť tejto Rámcovej dohody. 4. K návrhom dodatkov k tejto Rámcovej dohode sa Zmluvné strany zaväzujú vyjadriť písomne, v lehote najneskôr do pätnástich (15) pracovných dní, od doručenia dodatku. Po tú istú dobu je týmto návrhom viazaná strana, ktorá ho podala. Článok XI Riešenie sporov 1. V prípade sporov tieto budú riešené vzájomným rokovaním a ak nedôjde k dohode, Zmluvné strany sa môžu obrátiť na vecne a miestne príslušný súd SR. Článok XII Záverečné ustanovenia 1. Na právne vzťahy neupravené touto Rámcovou dohodou sa vzťahujú príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka. 2. Zmluvné strany sa dohodli, že akékoľvek oznámenia, správy a pod. (ďalej aj len ako Oznámenia ) týkajúce sa tejto Rámcovej dohody, si Zmluvné strany budú doručovať niektorým z nasledovných spôsobov: osobne, doporučeným listom s doručenkou, kuriérom, om, na adresy Zmluvných strán a kontaktné údaje uvedené v záhlaví tejto Rámcovej dohody. V prípade, ak Zmluvná strana doručuje formou doporučeného listu s doručenkou a tá Zmluvná strana, ktorej je Oznámenie adresované, jeho prijatie odmietne alebo iným spôsobom jeho prijatiu zabráni (neoznámením zmeny jej adresy alebo iných kontaktných údajov), považuje sa na účely tejto Rámcovej dohody za preukázané doručenie vrátenie nedoručenej zásielky odosielateľovi podľa poslednej známej adresy takejto zmluvnej strany. To platí aj vtedy, ak je v tejto Rámcovej dohode začiatok dohodnutej lehoty viazaný na okamih doručenia písomnosti. V takomto prípade sa za okamih doručenia považuje okamih vrátenia nedoručenej zásielky odosielateľovi. Za poslednú známu adresu Zmluvnej strany sa považuje adresa pozostávajúca z označenia obce, názvu ulice alebo verejného priestranstva (ak je obec členená na ulice a inak označované verejné priestranstvá), súpisného, popr. i orientačného čísla

7 a poštového smerovacieho čísla a v prípade, ak ide o adresu mimo Slovenskej republiky i označenie štátu, oznámená písomne inej Zmluvnej strane, inak adresa, ktorá je uvedená pri každej zo Zmluvných strán tejto Rámcovej dohody v jej záhlaví. Ak niektorá zo Zmluvných strán tejto Rámcovej dohody v súlade a za podmienok uvedených v tejto Rámcovej dohode oznámi druhej Zmluvnej strane zmenu adresy, považuje sa za poslednú známu adresu táto oznámená adresa, a to vždy tá, ktorá bola oznámená najneskôr. Pre účely tejto Rámcovej dohody budú Oznámenia považované za doručené dňom: - potvrdenia doručenia adresátom, alebo dňom odmietnutia prevzatia zásielky adresátom, ak sa doručuje osobne, alebo - potvrdenia doručenia adresátom alebo dňom odmietnutia prevzatia zásielky adresátom, ak sa doručuje kuriérom, alebo - potvrdenia doručenia adresátom alebo dňom odmietnutia prevzatia zásielky adresátom, ak sa doručuje doporučenou poštovou zásielkou s doručenkou, alebo - potvrdenia doručenia u adresátom, a v prípade, ak k potvrdeniu doručenia u nedôjde ani nasledujúci deň po jeho odoslaní, dňom nasledujúcim po dni odoslania u, ak sa doručuje om. 3. Pre účely tejto Rámcovej dohody sa za vyššiu moc považujú prípady, ktoré nie sú závislé od vôle jej Zmluvných strán, a jej Zmluvné strany ich nemôžu ovplyvniť, napr. vojna, mobilizácia, povstanie, živelné pohromy atď. Ak sa splnenie tejto Rámcovej dohody stane nemožným v dôsledku vyskytnutia sa vyššej moci, Zmluvná strana tejto Rámcovej dohody, ktorá sa bude chcieť na vyššiu moc odvolať, je povinná do dvoch mesiacov od vyskytnutia sa vyššej moci požiadať druhú Zmluvnú stranu o úpravu tejto Rámcovej dohody v tej časti, ktorá bola vyskytnutím sa prípadu vyššej moci dotknutá. Ak nedôjde k dohode, má Zmluvná strana tejto Rámcovej dohody, ktorá sa odvolala na vyššiu moc, právo odstúpiť od tejto Rámcovej dohody. Účinky odstúpenia nastanú dňom doručenia oznámenia o odstúpení. 4. Akákoľvek zmluvná pokuta uvedená v tejto Rámcovej dohode je splatná do desiatich (10) dní odo dňa doručenia oznámenia o uplatnení zmluvnej pokuty. Ustanoveniami o zmluvnej pokute nie je žiadnym spôsobom dotknuté právo oprávnenej Zmluvnej strany tejto Rámcovej dohody domáhať sa od druhej Zmluvnej strany náhrady škody, ktorá porušením dohodnutej povinnosti vznikne, a to aj vo výške presahujúcej dojednanú zmluvnú pokutu. 5. Rámcová dohoda nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma Zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcom po dni jej zverejnenia v zmysle ust. 47a ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka na webovom sídle Objednávateľa. Zhotoviteľ podpisom tejto Rámcovej dohody, dáva výslovný súhlas so zverejnením celého znenia tejto Rámcovej dohody a jej prípadných dodatkov. 6. Táto Rámcová dohoda je vyhotovená v šiestich (6) rovnopisoch, z ktorých päť (5) si ponechá Objednávateľ a jeden (1) Zhotoviteľ. Všetky prípadné dodatky k nej musia byť vyhotovené v rovnakom počte rovnopisov. 7. Zmluvné strany vyhlasujú, že Rámcovú dohodu uzatvorili slobodne a vážne nie v tiesni a za nápadne nevýhodných podmienok, prečítali ju, porozumeli jej a nemajú proti jej forme a obsahu žiadne výhrady, čo potvrdzujú vlastnoručnými podpismi.

8 Za Objednávateľa: Za Zhotoviteľa: V Bratislave dňa:... V Bratislave dňa:... Prílohy: Príloha č. 1 Opis predmetu zákazky

9 Príloha č. 1. Opis predmetu zákazky: Zabezpečenie značenia pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie na inžinierskych objektoch v Bratislave bez nutnosti zásahu do pôvodných konštrukcií. Predmetom zákazky je na základe debarierizačných opatrení zabezpečenie značenia pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie na inžinierskych objektoch v Bratislave. Požadujeme značenie na rôzne povrchy bez nutnosti zásahu do pôvodných konštrukcií odolné voči poveternostným vplyvom a mechanickému poškodeniu. Značenie schodiskových stupňov Značenie - varovný pás červený rôzne šírky Značenie umelá vodiaca línia biela (interiér, exteriér) Značenie špeciálny varovný pás pre cyklistov červený Značenie signálny pás červený Značenie pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie M.J. Množstvo Jednotková cena v EUR bez DPH Celková cena v EUR bez DPH DPH Celková cena v EUR s DPH Značenie schodiskového stupňa 150mm (žltočierne) Varovný pás 400mm (červený) Umelá vodiaca línia 300mm (biela) interiér Príprava podkladu, penetrácia bm Umelá vodiaca línia 400mm (biela) exteriér Špeciálny varovný pás 400mm cyklisti (červený) Signálny pás 800mm (červený) bm 1000 bm 250 bm 250 bm 2000 bm 250 bm 250 bm 250 Cena celkom za predmet zákazky

10 Zoznam inžinierskych objektov: Podchody pre peších Hodžovo námestie Patrónka Vojenská nemocnica Staromestská Klariská Bajkalská Rusovská Dolnozemská pri EU Dolnozemská pri dostihovej dráhe Hany Meličkovej Mosty lávky pre peších Most SNP obe strany po výmene povrchu