OBEC PODBREZOVÁ Sládkovičova 76/ Podbrezová. Záverečný účet obce Podbrezová a rozpočtové hospodárenie za rok 2017

Veľkosť: px
Začať zobrazovať zo stránky:

Download "OBEC PODBREZOVÁ Sládkovičova 76/ Podbrezová. Záverečný účet obce Podbrezová a rozpočtové hospodárenie za rok 2017"

Prepis

1 OBEC PODBREZOVÁ Sládkovičova 76/ Podbrezová Záverečný účet obce Podbrezová a rozpočtové hospodárenie za rok 2017 Návrh záverečného účtu zverejnený na úradnej tabuli dňa: Návrh záverečného účtu zverejnený na webovom sídle obce dňa: Návrh záverečného účtu zvesený dňa: Záverečný účet schválený OZ uznesením č. 517/2018 dňa:

2 Záverečný účet obce a rozpočtové hospodárenie za rok 2017 OBSAH : 1. Rozpočet obce na rok Rozbor plnenia príjmov za rok Bežné príjmy obce 2.2 Kapitálové príjmy obce 2.3 Príjmové finančné operácie 2.4 Príjmy rozpočtovej organizácie s právnou subjektivitou 3. Rozbor čerpania výdavkov za rok Bežné výdavky obce 3.2 Kapitálové výdavky obce 3.3 Výdavkové finančné operácie 3.4 Výdavky rozpočtovej organizácie s právnou subjektivitou 4. Výsledok hospodárenia za rok Tvorba a použitie prostriedkov peňažných fondov a sociálneho fondu 6. Bilancia aktív a pasív k Prehľad o stave a vývoji dlhu k Hospodárenie príspevkových organizácií 9. Prehľad o poskytnutých dotáciách právnickým osobám a fyzickým osobám - podnikateľom podľa 7 ods. 4 zákona č.583/2004 Z. z. 10. Podnikateľská činnosť 11. Finančné usporiadanie finančných vzťahov voči: a) zriadeným a založeným právnickým osobám b) štátnemu rozpočtu c) štátnym fondom d) rozpočtom iných obcí e) rozpočtom VÚC 12. Hodnotenie plnenia programov obce 2

3 Záverečný účet obce Podbrezová a rozpočtové hospodárenie za rok Rozpočet obce na rok 2017 Základným nástrojom finančného hospodárenia obce bol rozpočet obce Podbrezová na rok Obec Podbrezová zostavila rozpočet v súlade s ustanovením 10 ods. 7) zákona č.583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Rozpočet obce Podbrezová na rok 2017 bol zostavený ako vyrovnaný. Bežný rozpočet bol zostavený ako vyrovnaný a kapitálový rozpočet ako schodkový. Schodok kapitálového rozpočtu bol vykrytý príjmovými finančnými operáciami - zostatkom finančných prostriedkov obce z minulých rokov. Hospodárenie obce Podbrezová sa riadilo schváleným rozpočtom na rok Rozpočet obce Podbrezová na rok 2017 bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa uznesením č. 324/2016. Rozpočet bol upravený do nasledovne: Zmeny rozpočtu: Č. Dátum Právna úprava úpravy zmeny rozpočtu Dôvod zmeny rozpočtu ods.1 zák.583/2004 Z. z. Dopravné ZŠ z roku 2016 prenesené komp ods.1 zák.583/2004 Z. z. Nenormatívne FP pre ZŠ r.2017 prenesené komp ods.1 zák.583/2004 Z. z. Národný projekt opatrovateľská služba ref. 11/2016 Prenesené komp. úsek matriky, registra adries, ods.1 zák.583/2004 Z. z. hlásenie pobytu občanov ods.1 zák.583/2004 Z. z. Norm. a nenorm.fp zo ŠR pre ZŠ a MŠ predškoláci ods.1 zák.583/2004 Z.z. Národný projekt opatrovateľská služba ref. 12/ ods. 2, písm. a), c) a d) zákona č. 583/2004 Z. z. Uznesenie OZ obce Podbrezová č. 363/ ods.1 zák.583/2004 Z. z. Prenesené komp. ZŠ poníženie lyžiarske kurzy ods.1 zák.583/2004 Z. z. Národný projekt opatrovateľská služba ref. 01/ ods.1 zák.583/2004 Z. z. Podpora zamestnanosti UPSVR 50j z. 5/2004 Z.z.- refund. 01/ ods.1 zák.583/2004 Z. z. Monitorovací kamerový systém dotácia MV SR ods.1 zák.583/2004 Z. z. Podpora zamestnanosti UPSVR 50j z. 5/2004 Z.z.- refund. 02/ ods.1 zák.583/2004 Z. z. Národný projekt opatrovateľská služba ref. 02/ ods. 2, písm. a)zákona č. 583/2004 Z. z. Uznesenie OZ obce Podbrezová č. 661/ ods.1 zák.583/2004 Z. z. Účelové dary Slávnosť sv. Juraja rok ods.1 zák.583/2004 Z. z. Dobropis ZŠ Pokyn MF SR z ods. 2, písm. a) zákona č. 583/2004 Z. z. Uznesenie OZ obce Podbrezová č. 661/ ods. 2, písm. a), b), c) a d) zákona č. 583/2004 Z. z. Uznesenie OZ obce Podbrezová č. 379/ ods.1 zák.583/2004 Z. z. Podpora zamestnanosti UPSVR 50j z. 5/2004 Z.z.- refund. 03/ ods.1 zák.583/2004 Z. z. Národný projekt opatrovateľská služba ref. 03/2017 Podpora zamestnanosti UPSVR 50j z. 5/2004 Z.z ods.1 zák.583/2004 Z. z. refund. 04/ ods.1 zák.583/2004 Z. z. Účelový dar MŠ Štiavnička pamätné knihy ods.1 zák.583/2004 Z. z. Prenesené komp. ZŠ učebnice I. stupeň 3

4 ods.1 zák.583/2004 Z. z. Národný projekt opatrovateľská služba ref. 04/ ods. 2, písm. a) zákona č. 583/2004 Z. z. Uznesenie OZ obce Podbrezová č. 661/ ods.1 zák.583/2004 Z. z. Grant od BBSK Slávnosť sv. Juraja rok ods.1 zák.583/2004 Z. z. Prenesené kompetencie úsek matriky Podpora zamestnanosti UPSVR 50j z. 5/2004 Z.z ods.1 zák.583/2004 Z. z. refund. 05/ ods.1 zák.583/2004 Z. z. Prenesené komp. ZŠ odchodné I. stupeň ods.1 zák.583/2004 Z. z. Národný projekt opatrovateľská služba ref. 05/ ods. 2, písm. a), b), c) zákona č. 583/2004 Z. z. Uznesenie OZ obce Podbrezová č. 397/ ods.1 zák.583/2004 Z. z. Podpora zamestnanosti UPSVR 50j z. 5/2004 Z.z.- refund. 06/ ods.1 zák.583/2004 Z. z. Národný projekt opatrovateľská služba ref. 06/ ods.1 zák.583/2004 Z. z. Prenesené komp. ZŠ normatívy dohodov. konanie ods.1 zák.583/2004 Z. z. Prenesené komp. ZŠ asistenti učiteľa ods.1 zák.583/2004 Z. z. Dotácia ÚPSVR prídavky na deti (os. príjemca) ods.1 zák.583/2004 Z. z. Podp.zamestn.UPSVR 50j z. 5/2004 Z.z.-refund. 07/ ods. 2, písm. a) zákona č. 583/2004 Z. z. Uznesenie OZ obce Podbrezová č. 410/ ods.1 zák.583/2004 Z. z. Národný projekt opatrovateľská služba ref. 07/ ods.1 zák.583/2004 Z. z. Transfer zo ŠR Voľby do VÚC rok ods.1 zák.583/2004 Z. z. Grant z Fondu na podporu umenia - knižnica ods.1 zák.583/2004 Z. z. Podpora zamestnanosti UPSVR 50j z. 5/2004 Z.z.- refund. 08/ ods.1 zák.583/2004 Z. z. Prenesené komp. ZŠ asistenti učiteľa ods.1 zák.583/2004 Z. z. Prenesené komp. ZŠ asistenti učiteľa ods.1 zák.583/2004 Z. z. Transfer zo ŠR Voľby do VÚC rok ods.1 zák.583/2004 Z. z. Národný projekt opatrovateľská služba ref. 08/ ods. 2, písm. a), b), c) zákona č. 583/2004 Z. z. Uznesenie OZ obce Podbrezová č. 420/ ods.1 zák.583/2004 Z. z. ZŠ vratky z RZZP za rok 2016 prenesené komp ods.1 zák.583/2004 Z. z. Prenesené komp. ZŠ normatívy EDUZBER ods.1 zák.583/2004 Z. z. Podpora zamestnanosti UPSVR 50j z. 5/2004 Z.z.- refund. 09/ ods. 2, písm. a) zákona č. 583/2004 Z. z. Uznesenie OZ obce Podbrezová č. 661/ ods.1 zák.583/2004 Z. z. Národný projekt opatrovateľská služba ref. 09/ ods.1 zák.583/2004 Z. z. Nenormatívne FP pre ZŠ r.2017 prenesené komp., pre MŠ predškoláci zo ŠR r ods.1 zák.583/2004 Z. z. Prenesené komp. ZŠ odchodné ods.1 zák.583/2004 Z. z. Prenesené komp. ZŠ normatívy dohodov. konanie ods.1 zák.583/2004 Z. z. Národný projekt opatrovateľská služba ref. 10/ ods. 2, písm. b), c) zákona č. 583/2004 Z. z. Uznesenie OZ obce Podbrezová č. 455/ ods.1 zák.583/2004 Z. z. Transfer zo ŠR výkon osobitný príjemca, prídavky na deti, stravovanie detí v HN ods.1 zák.583/2004 Z. z. Transfer zo ŠR protipovodňové opatrenia MV SR ods.1 zák.583/2004 Z. z. ZŠ vratky z RZZP za rok 2016 prenesené komp ods. 2, písm. a) zákona č. 583/2004 Z. z. Uznesenie OZ obce Podbrezová č. 661/2014 4

5 Rozpočet obce Podbrezová k Schválený rozpočet Upravený rozpočet Príjmy celkom z toho : Bežné príjmy Kapitálové príjmy Finančné príjmy Príjmy RO s právnou subjektivitou Výdavky celkom z toho : Bežné výdavky Kapitálové výdavky Finančné výdavky Výdavky RO s právnou subjektivitou Rozpočtové hospodárenie obce: (príjmy výdavky) Rozbor plnenia príjmov za rok 2017 Rozpočet k Skutočnosť k % plnenia ,00 EUR ,08 EUR 84,01 Z rozpočtovaných celkových príjmov ,00 EUR bol skutočný príjem k v sume ,08 EUR, čo predstavuje 84,01 % plnenie. 2.1 Bežné príjmy obce Rozpočet k Skutočnosť k % plnenia ,00 EUR ,76 EUR 100,48 Z rozpočtovaných bežných príjmov obce ,00 EUR bol skutočný príjem k v sume ,76 EUR, čo predstavuje 100,48 % plnenie. a) daňové príjmy: Rozpočet k Skutočnosť k % plnenia ,00 EUR ,37 EUR 100,70 Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve Z predpokladanej finančnej čiastky v sume ,- EUR z výnosu dane z príjmov boli k poukázané finančné prostriedky zo ŠR v sume ,85 EUR, čo predstavuje plnenie na 99,92 %. Daň z nehnuteľností Z rozpočtovaných ,- EUR bol skutočný príjem k v sume ,94 EUR, čo je 104,93 % plnenie. Príjmy dane z pozemkov boli v sume ,29 EUR, dane zo stavieb boli v sume ,64 EUR a dane z bytov boli v sume 4.974,01 EUR. Z celkového príjmu z daní z majetku 5

6 predstavujú nedoplatky z minulých rokov sumu 50,71 EUR. K obec Podbrezová eviduje pohľadávky na dani z nehnuteľností v sume 6.567,38 EUR. Daň za psa Z rozpočtovaných 2.600,- EUR bol skutočný príjem k v sume 3.277,35 EUR, čo je 126,05 % plnenie. K obec Podbrezová eviduje pohľadávky na dani za psa v sume 218,35 EUR. Daň za nevýherné hracie prístroje Z rozpočtovaných 70,- EUR bol skutočný príjem k v sume 132,- EUR, čo je 188,57 % plnenie. K obec Podbrezová pohľadávky za nevýherné hracie prístroje neeviduje. Daň za ubytovanie Z rozpočtovaných 1.200,- EUR bol skutočný príjem k v sume 591,50 EUR, čo je 49,29 % plnenie. K obec Podbrezová eviduje pohľadávky na dani za ubytovanie v sume 544,24 EUR. Daň za užívanie verejného priestranstva Z rozpočtovaných 600,- EUR bol skutočný príjem k v sume 478,- EUR, čo je 79,67 % plnenie, k obec Podbrezová neeviduje pohľadávky na dani za užívanie verejného priestranstva. Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad Zo schváleného rozpočtu ,- EUR bol skutočný príjem k v sume ,73 EUR, čo je 104,72 % plnenie. Príjmy z poplatku od právnických osôb bol v sume ,80 EUR a príjmy z poplatku od fyzických osôb bol v sume ,93 EUR. Za rozpočtový rok bolo zinkasovaných ,71 EUR, za nedoplatky z minulých rokov 1.170,02 EUR. K obec Podbrezová eviduje pohľadávky na poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad v sume ,49 EUR, z toho v čiastke 8.093,40 EUR sú pohľadávky za právnické osoby a v čiastke 8.113,09 EUR sú pohľadávky za fyzické osoby. b) nedaňové príjmy: Rozpočet k Skutočnosť k % plnenia ,00 EUR ,57 EUR 100,37 Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku Z rozpočtovaných ,- EUR bol skutočný príjem k v sume ,66 EUR, čo je 102,39 % plnenie. Uvedený príjem tvorí príjem z prenajatých pozemkov v sume 7.580,58 EUR, príjem z prenajatých budov, priestorov a objektov v sume ,08 EUR. K obec Podbrezová pohľadávky na príjmoch z podnikania a z vlastníctva majetku neeviduje. Administratívne poplatky Z rozpočtovaných ,- EUR po úprave bol skutočný príjem k v sume 8.479,10 EUR, čo je 81,53 % plnenie. Pokuty, penále a iné sankcie Za porušenie predpisov obec prijala finančné prostriedky vo výške 74,- EUR, rozpočet za uvedenú kategóriu príjmov bol naplnený len na 37,0 %. Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb Schválený rozpočet bol ponížený o 2.500,- EUR na konečnú upravenú výšku rozpočtu ,- EUR. Aj napriek úprave rozpočtu skutočný príjem k v sume ,09 EUR nepredstavuje stopercentné plnenie. Ide o príjem: - za vodné a stočné vo výške ,97 EUR, 6

7 - z predaja nádob na odpad vo výške 538,50 EUR, - za oznamy v miestnom rozhlase vo výške 269,40 EUR, - za kopírovanie a faxovanie vo výške 94,90 EUR, - za stravovanie dôchodcov vo výške 8.654,70 EUR, - za opatrovateľskú službu vo výške ,88 EUR, - za dopravu pre občanov vo výške 1.481,83 EUR, - od nájomcov za energie vo výške ,21 EUR, - za cintorínske služby vo výške ,60 EUR, - za separovaný zber vo výške ,40 EUR, - za príspevky od rodičov na materské školy vo výške 3.100,00 EUR, - za stravné od zamestnancov obecného úradu a ZŠ vo výške ,80 EUR, - z reklamy a za IOM asistovaná služba vo výške 93,90 EUR, - z predaja knihy obce vo výške 7,- EUR. K obec Podbrezová eviduje nedaňové pohľadávky na doprave v sume 259,40 EUR, od nájomcov za energie v sume 2.514,07 EUR, na vodnom v sume 202,61 EUR, na stočnom v sume ,30 EUR, za opatrovateľskú službu v sume 851,15 EUR, za cintorínske poplatky v sume 1.800,56 EUR a za separovaný zber eviduje pohľadávky sume 4.390,58 EUR. Úroky Z rozpočtovaných 1.000,- EUR bol skutočný príjem k v sume 44,86 EUR, čo je 4,49 % plnenie. Uvedené príjmy sa plnia v závislosti od úrokových sadzieb danej banky. Iné nedaňové príjmy Z rozpočtovaných iných nedaňových príjmov ,- EUR bol skutočný príjem vo výške ,86 EUR, čo predstavuje 213,39 % plnenie. Ide o príjmy: - z náhrad poistného plnenia vo výške 3.048,37 EUR, - z výťažkov lotérií a iných podobných hier vo výške ,12 EUR, - z dobropisov vo výške ,69 EUR, - z vratiek z ročného zúčtovania zdravotného poistenia vo výške ,68 EUR. c) Prijaté granty a transfery Rozpočet k Skutočnosť k % plnenia ,00 EUR ,90 EUR 100,30 Z rozpočtovaných bežných grantov a transferov vo výške ,- EUR bol skutočný príjem vo výške ,90 EUR, čo predstavuje 100,30 % plnenie. Poskytovateľ dotácie a grantov Suma v EUR Účel Okresný úrad Banská Bystrica ,00 Školstvo ZŠ Ministerstvo vnútra SR 6.475,80 Matrika Ministerstvo vnútra SR 1.295,58 Hlásenie pobytu Ministerstvo vnútra SR 1.005,20 Register adries Ministerstvo vnútra SR 366,88 Životné prostredie Ministerstvo vnútra SR 2.745,82 Protipovodňové opatrenia Úrad práce soc. vecí a rodiny Brezno 5.328,64 Stravovanie detí v hmotnej núdzi a učebné pomôcky Úrad práce soc. vecí a rodiny Brezno 7.650,03 Podpora zamestnanosti Implementačná agentúra Ministerstva Opatrovateľská služba národný ,00 práce, sociálnych vecí a rodiny SR projekt Úrad práce soc. vecí a rodiny Brezno 1.152,48 Prídavky na deti, osobit. príjemca 7

8 Úrad práce soc. vecí a rodiny Brezno 64,74 Výkon osobitného príjemcu Ministerstvo vnútra SR 2.705,65 Voľby do VÚC Okresný úrad Banská Bystrica 5.491,00 Predškoláci Fond na podporu umenia 1.500,00 Projekt Poďme čítať pod lipou Banskobystrický samosprávny kraj 3.428,00 Slávnosť sv. Juraja v Lopeji J. D. METAL, s.r.o., Lopej 100,00 Slávnosť sv. Juraja v Lopeji SILI ALARM, s.r.o., Podbrezová 50,00 Slávnosť sv. Juraja v Lopeji TOMBA s.r.o., Vajsková 100,00 Slávnosť sv. Juraja v Lopeji Nadácia ŽP, Podbrezová 300,00 Slávnosť sv. Juraja v Lopeji BELO TRADE, s.r.o., Nemecká 100,00 Slávnosť sv. Juraja v Lopeji STAVIVO FRAME s.r.o., Lopej 50,00 Slávnosť sv. Juraja v Lopeji STASO ĎZ, Brezno 200,00 Slávnosť sv. Juraja v Lopeji Ľudmila Babčanová 30,00 Slávnosť sv. Juraja v Lopeji HV Viliam Hláčik, Brezno 50,00 Slávnosť sv. Juraja v Lopeji Nadácia ŽP, Podbrezová 220,00 MŠ Štiavnička knihy Poskytnuté transfery boli čerpané na určený účel. Nevyčerpané prostriedky poskytnuté Okresným úradom Banská Bystrica, odbor školstva určené na dopravné žiakov ZŠ v roku 2017 vo výške 51,12 EUR v zmysle platných prepisov previedla rozpočtová organizácia obce na účet zriaďovateľa. Obec Podbrezová ako zriaďovateľ nezapočíta zostatok nenormatívnych finančných prostriedkov z roku 2017 do výsledku hospodárenia a v roku 2018 sumu vráti späť ZŠ, ktorá ju použije do na určený účel v súlade s platnou legislatívou. Finančné prostriedky získané z Fondu na podporu umenia bude obec Podbrezová čerpať v rámci realizácie projektu Poďme čítať pod lipou v I. polroku 2018, uvedené účelovo určené prostriedky budú vylúčené z výsledku hospodárenia obce Podbrezová zisteného za rok Granty získané od ostatných subjektov mimo verejnej správy a transfery boli účelovo učené a boli použité v súlade s určeným účelom. 2.2 Kapitálové príjmy obce Rozpočet k Skutočnosť k % plnenia 4.000,00 EUR 4.172,54 EUR 104,31 Z rozpočtovaných kapitálových príjmov 4.000,00 EUR bol skutočný príjem k v sume 4.172,54 EUR, čo predstavuje 104,31 % plnenie. Príjem z predaja kapitálových aktív V roku 2017 neboli príjmy z predaja kapitálových aktív ani rozpočtované, ani dosiahnuté. Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív Schválený rozpočet bol v priebehu roka prehodnotený a došlo k poníženiu rozpočtu o 3.000,- EUR na nulu. Skutočný príjem z predaja pozemkov bol k v sume 172,54 EUR. Granty a transfery Z rozpočtovaných 4.000,- EUR bol skutočný príjem k v sume 4.000,00 EUR, čo predstavuje 100 % - né plnenie. Prijaté granty a transfery Poskytovateľ dotácie Suma v EUR Účel Ministerstvo vnútra SR 4.000,00 Projekt Monitorovací kamerový systém v obci Podbrezová 8

9 2.3 Príjmové finančné operácie Rozpočet k Skutočnosť k % plnenia ,00 EUR ,34 EUR 16,69 Z rozpočtovaných finančných príjmov ,00 EUR bol skutočný príjem k v sume ,34 EUR, čo predstavuje 16,69 % plnenie. V roku 2017 boli zapojené príjmové finančné operácie v sume: ,75 EUR z Rezervného fondu obce Podbrezová na odstránenie havarijného stavu - opravy strechy ČOV do výšky spoluvlastníckeho podielu obce Podbrezová v súlade s uznesením OZ obce Podbrezová číslo 377/2017 zo dňa 24. mája 2017 (písm. b) bod III. uznesenia), ,9 EUR z Peňažného fondu obce na kapitálové výdavky - obstaranie dlhodobého majetku realizáciou rozvojových projektov v súlade s uznesením OZ obce Podbrezová číslo 377/2017 zo dňa 24. mája 2017 (písm. b) bod IV. uznesenia), - 175,80 EUR nevyčerpané nenormatívne finančné prostriedky zo ŠR určené na dopravné žiakov pre Základnú školu v Podbrezovej z predchádzajúceho kalendárneho roka 2016, - 4,- EUR prijatá úhrada správneho poplatku za sprostredkovanie Výpisu z katastra nehnuteľností prostredníctvom integrovaného obslužného miesta, ktorý musí byť odvedený do ŠR. 2.4 Príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou Bežné príjmy rozpočtovej organizácie Rozpočet k Skutočnosť k % plnenia ,00 EUR ,44 EUR 87,83 Z rozpočtovaných bežných príjmov ,00 EUR bol skutočný príjem k v sume ,44 EUR, čo predstavuje 75,49 % plnenie. Rozpočtová organizácia získala aj mimorozpočtové zdroje vo výške 1.646,08 EUR na základe darovacej zmluvy s určeným účelom použitia. Bežné príjmy rozpočtovej organizácie s právnou subjektivitou z toho: Základná škola rozpočtované iné príjmy - z prenájmu priestorov 2.831,69 EUR Základná škola rozpočtované príjmy za školský klub detí 2.652,00 EUR Základná škola rozpočtované príjmy z vratiek, dobropisov a RZZP 4.581,67 EUR Základná škola mimorozpočtové príjmy darovacia zmluva 1.646,08 EUR. Kapitálové príjmy rozpočtovej organizácie Rozpočet k Skutočnosť k % plnenia 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 Rozpočtová organizácia obce Podbrezová v roku 2017 neobdržala žiadne kapitálové príjmy. 3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2017 Rozpočet k Skutočnosť k % čerpania ,00 EUR ,19 EUR 76,01 Z rozpočtovaných celkových výdavkov ,00 EUR bolo skutočne čerpané k v sume ,19 EUR, čo predstavuje 76,01 % čerpanie. 9

10 3.1 Bežné výdavky obce Rozpočet k Skutočnosť k % čerpania ,00 EUR ,04 EUR 75,91 Z rozpočtovaných bežných výdavkov ,- EUR bolo skutočne čerpané k prostriedky vo výške ,04 EUR, čo predstavuje 75,91 % čerpanie. Čerpanie bežných výdavkov obce podľa COFOG SK k Funkčná klasifikácia Rozpočet Skutočnosť Plnenia (v EUR) (v EUR) (v %) Výkonné a zákonodárne orgány , ,31 64,44 Všeobecne verejné služby inde neklasifikované voľby do VÚC 2.706, ,65 99,99 Iné všeobecné služby - matrika 6.476, ,80 100,00 Poľnohospodárstvo - Veterinárna oblasť 400,00 397,96 99,49 Cestná doprava , ,18 95,84 Nakladanie s odpadmi , ,17 87,04 Nakladanie s odpadovými vodami , ,12 77,49 Rozvoj obce , ,52 76,81 Zásobovanie vodou 200,00 0,00 0,00 Verejné osvetlenie , ,04 95,77 Bývanie a občianska vybavenosť , ,97 80,99 Rekreačné a športové služby 7.365, ,86 51,02 Kultúrne služby , ,61 85,86 Vysielacie a vydavateľské služby 9.850, ,61 61,18 Náboženské a iné spoločenské služby 2.700, ,06 74,11 Staroba , ,98 81,51 Rodina a deti 1.153, ,48 99,95 Sociálna pomoc v hmotnej núdzi 6.106, ,64 91,85 Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou , ,53 88,90 Nižšie sekundárne vzdelávanie všeobecné s bežnou starostlivosťou 6.400, ,50 90,32 Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne 550,00 274,50 49,91 Vedľajšie služby v školstve v rámci predprimárneho vzdelávania , ,55 96,22 S P O L U , ,04 75,91 Medzi významné položky bežného rozpočtu obce Podbrezová v členení podľa kategórie ekonomickej klasifikácie patrí: Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania za obec Z rozpočtovaných ,- EUR bolo skutočné čerpanie k v sume ,41 EUR, čo je 89,45 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov obecného úradu, matriky, opatrovateľskej služby, aktivačných pracovníkov a pracovníkov školstva s výnimkou rozpočtovej organizácie. 10

11 Poistné a príspevok do poisťovní za obec Z rozpočtovaných ,- EUR bolo skutočne čerpané k v sume ,01 EUR, čo je 88,05 % čerpanie. Sú tu zahrnuté odvody zdravotného a sociálneho poistného za zamestnávateľa vrátane príspevku na doplnkové dôchodkové poistenie. Tovary a služby za obec Z rozpočtovaných ,- EUR bolo k skutočne čerpané ,40 EUR, čo je 62,21 % čerpanie. Ide o prevádzkové výdavky všetkých stredísk OcÚ, ale aj úseku školstva, sociálnych vecí, športu ako sú cestovné náhrady, energie, materiál, dopravné, rutinná a štandardná údržba, nájomné za nájom a ostatné tovary a služby. Bežné transfery za obec Z rozpočtovaných ,- EUR bolo skutočne čerpané k v sume ,22 EUR, čo predstavuje 87,86 % čerpanie. Čerpanie zahŕňa transfery v rámci sektora verejnej správy SOU opatrovateľská služba vo výške 3.354,- EUR a poskytnuté bežné transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám v sume ,22 EUR. Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi, pôžičkami a návratnými finančnými výpomocami Úvery, pôžičky, alebo iné návratné zdroje financovania obec Podbrezová v roku 2017 nepoužila. 3.2 Kapitálové výdavky obce Rozpočet k Skutočnosť k % čerpania ,00 EUR ,79 EUR 32,31 Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov ,- EUR bolo skutočne čerpané k v sume ,79 EUR, čo predstavuje 32,31 % čerpanie. Čerpanie kapitálových výdavkov obce podľa COFOG SK k Funkčná klasifikácia Rozpočet Skutočnosť Plnenie (v EUR) (v EUR) (v %) Výkonné a zákonodarne orgány , ,00 2,88 Cestná doprava ,00 150,00 0,47 Nakladanie s odpadmi 9.500,00 0,00 0,00 Nakladanie s odpadovými vodami 52,00 50,00 96,15 Rozvoj obce , ,01 33,43 Náboženské a iné spoločen. služby , ,00 10,91 Predprimárne vzdelávanie , ,78 99,95 Vedľajšie služby v školstve (ZŠS) 4.000,00 0,00 0,00 Staroba 1,00 0,00 0,00 SPOLU , ,79 32,31 Medzi významné položky kapitálového rozpočtu patrí: a) Licencia systému ezakazky Z rozpočtovaných 2.990,00 EUR na udelenie licencie a spôsobu užívania licencie systému ezakazky boli skutočne vyčerpané k prostriedky v plnej sume, čo predstavuje 100,00 % čerpanie (prostriedky Peňažného fondu obce Podbrezová). b) Miestne komunikácie projektová dokumentácia a rekonštrukcia MK Z rozpočtovaných 4.500,00 EUR na projektovú dokumentáciu týkajúcu sa miestnych komunikácií bola skutočne vyčerpaná k suma 150,- EUR za vypracovanie zmeny PD k akcii Predĺženie chodníka Štiavnička, čo predstavuje 3,33 % čerpanie (prostriedky Peňažného fondu obce Podbrezová). 11

12 Rozpočtované prostriedky vo výške ,- EUR na realizáciu stavieb a ich technického zhodnotenia na úseku miestnych komunikácií neboli v roku 2017 čerpané. c) Kompostéry - bioodpad Z rozpočtovaných 9.500,00 EUR bolo čerpanie k nulové. d) Zakúpenie pozemku Čerpacia stanica Kolkáreň Z rozpočtovaných 50,00 EUR boli skutočne vyčerpané k finančné prostriedky vo výške 50,00 EUR, čo predstavuje 100,0 % čerpanie (vlastné zdroje z rozpočtu obce Podbrezová na rok 2017). e) Splašková kanalizácia obce Podbrezová - spoluúčasť Z rozpočtovaných 1,00 EUR bolo čerpanie k nulové. f) Multifunkčný pracovný stroj - zakúpenie Z rozpočtovaných 1,00 EUR bolo čerpanie k nulové. g) Kosačky, krovinorezy - zakúpenie Z rozpočtu vo výške 1.800,00 EUR bolo čerpanie k nulové. h) Vysokozdvižná mobilná plošina - zakúpenie Z rozpočtovaných 1,00 EUR bolo čerpanie k nulové. ch) Monitorovací kamerový systém v obci Podbrezová Z rozpočtovaných 5.000,- EUR boli k skutočne vyčerpané prostriedky v sume 5.000,- EUR, čo predstavuje 100,00 % čerpanie (z toho vlastné zdroje z rozpočtu obce Podbrezová na rok 2017 predstavujú sumu 1.000,- EUR a transfer z Ministerstva vnútra SR bol 4.000,- EUR). i) Rekonštrukcia bezbariérových WC zubné ambulancie Z rozpočtovaných 3.500,- EUR bolo k vyčerpaných 2.937,01 EUR, čo predstavuje 83,91 % čerpanie (prostriedky Peňažného fondu obce Podbrezová). j) Dom služieb výmena rozvodov ÚK Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov vo výške ,00 EUR bolo čerpanie k nulové. k) Dom smútku Lopej odkúpenie pozemku Z rozpočtovaných 1.000,00 EUR bolo čerpanie k nulové. l) Dom smútku Lopej prípravná a projektová dokumentácia Z upraveného rozpočtu 2.600,00 EUR bolo čerpanie k vo výške 2.574,- EUR, čo predstavuje čerpanie na 99% (vlastné zdroje z rozpočtu obce Podbrezová na rok 2017). m) Dom smútku Lopej realizácia Z rozpočtovaných ,00 EUR bolo čerpanie k nulové. n) Rekonštrukcia vykurovania a rozvodov ÚK v MŠ Kolkáreň prípravná a projektová dokumentácia Z rozpočtovaných 4.560,00 EUR bolo k vyčerpaných 4.560,00 EUR, čo predstavuje 100,00 % čerpanie (z toho prostriedky Peňažného fondu obce Podbrezová vo výške 1.560,- EUR a vlastné zdroje z rozpočtu obce Podbrezová na rok 2017 vo výške 3.000,- EUR). o) Rekonštrukcia vykurovania a rozvodov ÚK v MŠ Kolkáreň Z rozpočtovaných ,00 EUR bolo k vyčerpaných ,58 EUR, čo predstavuje 99,97 % čerpanie (prostriedky Peňažného fondu obce Podbrezová). p) Prestrešenie vstupu v MŠ Lopej Z rozpočtovaných 1.400,00 EUR boli skutočne vyčerpané k finančné prostriedky vo výške 1.387,20 EUR, čo predstavuje 99,09 % čerpanie (prostriedky Peňažného fondu obce Podbrezová). r) Rekonštrukcia Školskej jedálne Kolkáreň - vzduchotechnika Z rozpočtovaných 4.000,00 EUR bolo čerpanie k nulové. s) Domov sociálnych služieb prípravná a projektová dokumentácia Z rozpočtovaných 1,00 EUR bolo čerpanie k nulové. 3.3 Výdavkové finančné operácie Rozpočet k Skutočnosť k % čerpania 664,00 EUR 664,00 100,00 Z rozpočtovaných výdavkových finančných operácií 664,- EUR bolo skutočne čerpané k v sume 664,00 EUR, čo predstavuje 100 % čerpanie. 12

13 3.4 Výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou Bežné výdavky rozpočtovej organizácie Rozpočet k Skutočnosť k % čerpania ,00 EUR ,36 EUR 99,22 Z rozpočtovaných bežných výdavkov ,00 EUR bolo skutočne čerpané k v sume ,28 EUR, čo predstavuje 98,90 % čerpanie. Rozpočtová organizácia v roku 2017 použila aj získané mimorozpočtové prostriedky získané na základe darovacej zmluvy vo výške 1.646,08 EUR, ktoré boli čerpané formou oprávneného prekročenia výdavkov. Bežné výdavky základná škola Základná škola Podbrezová z rozpočtovaných bežných výdavkov ,00 EUR čerpala k prostriedky vo výške ,28 EUR, čo predstavuje 98,83 % čerpanie. Okrem uvedených rozpočtových prostriedkov základná škola použila aj mimorozpočtové zdroje získané zo sponzorstva vo výške 900,- EUR, a to na účel určený v darovacej zmluve. Dotácie zo ŠR na prenesený výkon štátnej správy na úseku školstva predstavujú sumu ,80 EUR, v tom: - dotácia zo ŠR na normatívne prostriedky vo výške ,00 EUR, - dotácia zo ŠR na nenormatívne prostriedky vo výške ,00 EUR, - dotácia zo ŠR z roku 2016 dopravné žiakov vo výške 175,80 EUR. V roku 2017 nevyčerpala základná škola nenormatívne finančné prostriedky dopravné žiakov vo výške 51,12 EUR a odviedla ich do zriaďovateľovi. Z rozpočtu obce Podbrezová čerpala rozpočtová organizácia finančné prostriedky vo výške ,04 EUR. Z vratiek získaných z ročného zúčtovania zdravotného poistenia a z dobropisov za rok 2016 boli čerpané prostriedky v sume 3.782,87 EUR. Na zabezpečenie prevádzky základnej školy boli použité aj finančné prostriedky, ktoré rozpočtová organizácia prijala od fyzických a právnických osôb za prenájom priestorov a zariadenia v čase, keď sa nevyužívajú na výchovno-vzdelávací proces vo výške celkom 2.831,69 EUR. Bežné výdavky školský klub detí V školskom klube detí z rozpočtovaných bežných výdavkov ,- EUR čerpali k finančné prostriedky vo výške ,- EUR, čo predstavuje 100,00 % čerpanie. Aj školský klub detí v roku 2017 na svoju činnosť použil finančné prostriedky vo výške 746,08 EUR získané zo sponzorstva na účel určený darcom. Kapitálové výdavky rozpočtovej organizácie Rozpočet k Skutočnosť k % čerpania 0,00 0,00 0,00 Kapitálové výdavky rozpočtová organizácia s právnou subjektivitou nečerpala. Poznámka: Podrobné plnenie bežných a kapitálových príjmov vrátane príjmových finančných operácií a čerpanie bežných a kapitálových výdavkov vrátane výdavkových finančných operácií obce Podbrezová k je Prílohou č. 2 a podrobné plnenie bežných príjmov a čerpanie bežných výdavkov ZŠ K. Jarunkovej, Kolkáreň 7/12, Podbrezová je Prílohou č. 3 Záverečného účtu obce Podbrezová za rok

14 4. Výsledok hospodárenia za rok 2017 Výsledok hospodárenia zistený podľa 2 ods. b) a c) zákona 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v z. n. p. Výsledok rozpočtového hospodárenia sa zisťuje po zúčtovaní celkových príjmov a výdavkov ako výsledok ich súhrnnej bilancie. Podľa 2 písm. b) a c) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v z. n. p. prebytkom rozpočtu obce je kladný rozdiel medzi príjmami a výdavkami rozpočtu obce; schodkom rozpočtu obce je záporný rozdiel medzi príjmami a výdavkami rozpočtu obce, pričom súčasťou príjmov a výdavkov obce nie sú finančné operácie. V zmysle 10 ods. 7 zákona č. 583/2004 Z.z o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov bolo povinnosťou obce zostaviť bežný rozpočet ako vyrovnaný alebo prebytkový. Bežný rozpočet mohla obec zostaviť ako schodkový, ak vo výdavkoch bežného rozpočtu rozpočtovalo použitie účelovo určených prostriedkov poskytnutých zo ŠR, z rozpočtu EÚ alebo na základe osobitného predpisu ( 5 zákona č. 302/2001 Z. z.) nevyčerpaných v minulých rokoch; výška schodku takto zostaveného bežného rozpočtu nesmie byť vyššia ako suma týchto nevyčerpaných prostriedkov. Pre rok 2017 bežný rozpočet obce Podbrezová bol zostavený ako vyrovnaný. Kapitálový rozpočet mohla obec zostaviť ako vyrovnaný alebo prebytkový; kapitálový rozpočet sa mohol zostaviť ako schodkový, ak je tento schodok vykrytý zostatkami finančných prostriedkov z minulých rokov, alebo je krytý prebytkom bežného rozpočtu alebo návratnými zdrojmi financovania. Pre rok 2017 bol kapitálový rozpočet obce Podbrezová zostavený ako schodkový. Obec v roku 2017 počítala s vykrytím schodku kapitálového rozpočtu príjmovými finančnými operáciami - zostatkom finančných prostriedkov z minulých rokov. Hospodárenie obce v roku 2017 dokumentuje nasledovná tabuľka v EUR : Hospodárenie obce Skutočnosť k v EUR Bežné príjmy spolu ,20 z toho : bežné príjmy obce ,76 bežné príjmy RO ,44 Bežné výdavky spolu ,40 z toho : bežné výdavky obce ,04 bežné výdavky RO ,36 Bežný rozpočet ,80 Kapitálové príjmy spolu 4 172,54 z toho : kapitálové príjmy obce 4 172,54 kapitálové príjmy RO 0,00 Kapitálové výdavky spolu ,79 z toho : kapitálové výdavky obce ,79 kapitálové výdavky RO 0,00 Kapitálový rozpočet ,25 Prebytok bežného a kapitálového rozpočtu ,55 Vylúčenie z prebytku 1 555,12 Upravený prebytok bežného a kapitálového rozpočtu ,43 14

15 Príjmové finančné operácie ,34 Výdavkové finančné operácie 664,00 Rozdiel finančných operácií ,34 PRÍJMY SPOLU ,08 VÝDAVKY SPOLU ,19 Hospodárenie obce ,89 Vylúčenie z prebytku 1 555,12 Upravené hospodárenie obce ,77 Podľa 10 ods. 6 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov sú súčasťou rozpočtu obce aj finančné operácie, ktorými sa vykonávajú prevody prostriedkov peňažných fondov a realizujú sa návratné zdroje financovania a ich splácanie. Rozdiel medzi príjmovými a výdavkovými finančnými operáciami obce Podbrezová za rok 2017 je zostatok finančných operácií vo výške ,34 EUR. Prebytok rozpočtu v sume ,55 EUR zistený podľa ustanovenia 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, upravený o nevyčerpané prostriedky zo ŠR a z Fondu na podporu umenia celkom v sume 1.555,12 EUR bude použitý na: - tvorbu rezervného fondu vo výške ,43 EUR. Zostatok finančných operácií v sume ,34 EUR podľa 15 ods. 1 písm. c) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov bude použitý na: - tvorbu rezervného fondu vo výške ,34 EUR. V zmysle ustanovenia 16 odsek 6 zákona č.583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa na účely tvorby peňažných fondov pri usporiadaní prebytku rozpočtu obce podľa 10 ods. 3 písm. a) a b) citovaného zákona z tohto prebytku vylučujú : a) nevyčerpané prostriedky zo ŠR účelovo určené na bežné výdavky poskytnuté v rozpočtovom roku 2017 v sume 51,12 EUR na prenesený výkon v oblasti školstva, b) nevyčerpané prostriedky z Fondu na podporu umenia účelovo určené na bežné výdavky poskytnuté v roku 2017 v sume 1.500,- EUR na realizáciu projektu Poďme čítať pod lipou, ktoré je možné použiť v nasledujúcom rozpočtovom roku v súlade s ustanovením 8 odsek 4 a 5 zákona č.523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, c) neodvedené prostriedky do ŠR za rok 2017 príjem IOM (prijatá úhrada správneho poplatku) v sume 4,- EUR, ktoré obec odvádza do štátneho rozpočtu na základe doručenia hromadného pokynu na úhradu v rámci reportu do elektronickej schránky obce v zmysle Vyhlášky MF SR č. 25/2014 Z. z. Celkový výsledok hospodárenia obce Podbrezová za rok 2017 je ,77 EUR po vylúčení nevyčerpaných prostriedkov v súlade s 16 odsek 6 zákona č.583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Na základe uvedených skutočností navrhujeme tvorbu rezervného fondu za rok 2017 vo výške ,77 EUR. 15

16 5. Tvorba a použitie prostriedkov peňažných fondov a sociálneho fondu Rezervný fond Obec vytvára rezervný fond v zmysle ustanovenia 15 zákona č.583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov. O použití rezervného fondu rozhoduje obecné zastupiteľstvo. Fond rezervný Suma v EUR ZS k ,60 Prírastky - z prebytku rozpočtu za uplynulý rozpočtový rok 0 - z rozdielu medzi výnosmi a nákladmi z podnikateľskej činnosti po zdanení 0 - z finančných operácií 0 Úbytky - použitie rezervného fondu Uznesenie OZ č. 377/2017 z ,75 Uznesenie OZ č. 397/2017 z krytie schodku rozpočtu 0 - ostatné úbytky 0 KZ k ,85 Peňažný fond Obec vytvára peňažný fond v zmysle ustanovenia 15 zákona č.583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov. O použití peňažného fondu rozhoduje obecné zastupiteľstvo. Fond peňažný Suma v EUR ZS k ,96 Prírastky - z prebytku rozpočtu za uplynulý rozpočtový rok 0 - z rozdielu medzi výnosmi a nákladmi z podnikateľskej činnosti po zdanení 0 - z finančných operácií 0 Úbytky - použitie peňažného fondu Uznesenie OZ č. 377/2017 z ,79 Uznesenie OZ č. 397/2017 z krytie schodku rozpočtu 0 - ostatné úbytky 0 KZ k ,17 Sociálny fond Tvorbu a použitie sociálneho fondu upravuje kolektívna zmluva. Sociálny fond Suma v EUR ZS k ,24 Prírastky prídel do sociálneho fondu 7.752,75 Úbytky - stravovanie 3.969,96 - regeneráciu 950,00 - ostatné úbytky 340,00 KZ k ,03 16

17 6. Bilancia aktív a pasív k A K T Í V A Názov ZS k v EUR KZ k v EUR Majetok spolu , ,02 Neobežný majetok spolu , ,47 z toho : Dlhodobý nehmotný majetok 804, ,59 Dlhodobý hmotný majetok , ,88 Dlhodobý finančný majetok , ,00 Obežný majetok spolu , ,74 z toho : Zásoby , ,88 Zúčtovanie medzi subjektami VS , ,01 Dlhodobé pohľadávky 0 0 Krátkodobé pohľadávky , ,93 Finančné účty , ,92 Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh. 0 0 Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát. 0 0 Časové rozlíšenie , ,81 P A S Í V A Názov ZS k v EUR KZ k v EUR Vlastné imanie a záväzky spolu , ,02 Vlastné imanie , ,56 z toho : Oceňovacie rozdiely , ,83 Fondy 0,00 0,00 Výsledok hospodárenia , ,73 Záväzky , ,89 z toho : Rezervy , ,00 Zúčtovanie medzi subjektami VS 175, ,12 Dlhodobé záväzky 2.658, ,03 Krátkodobé záväzky , ,74 17

18 Bankové úvery a výpomoci 0,00 0,00 Časové rozlíšenie , ,57 7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k Stav záväzkov k Druh záväzku Druh záväzkov voči: Záväzky celkom k v EUR z toho v lehote splatnosti z toho po lehote splatnosti - dodávateľom , ,50 0,00 - zamestnancom , ,52 0,00 - poisťovniam , ,94 0,00 - daňovému úradu 3.849, ,48 0,00 - štátnemu rozpočtu a ostatným 0,00 subjektom verejnej správy 1.555, ,12 - bankám 0,00 0,00 0,00 - štátnym fondom 0,00 0,00 0,00 - ostatné záväzky , ,33 0,00 Záväzky spolu k , ,89 0,00 Obec Podbrezová k neprijala na plnenie svojich úloh žiadne návratné zdroje financovania. 8. Hospodárenie príspevkových organizácií Obec Podbrezová v roku 2017 nebola zriaďovateľom príspevkovej organizácie. 9. Prehľad o poskytnutých dotáciách právnickým osobám a fyzickým osobám - podnikateľom podľa 7 ods. 4 zákona č.583/2004 Z. z. Obec Podbrezová v roku 2017 poskytla dotácie v súlade so VZN č. 6/2012 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu obce právnickým osobám, fyzickým osobám - podnikateľom na podporu všeobecne prospešných služieb, na všeobecne prospešný alebo verejnoprospešný účel. Žiadateľ dotácie - Účelové určenie dotácie Občianske združenie Podbrezovské Slniečko na podporu podujatí v ZŠ Podbrezová LOPEKO, N.O., Lopej zabezpečenie podujatia Hravé popoludnie Športový klub zdravotne postihnutých Ďumbier, Lopej nákup technického vybavenia handbike Suma poskytnutých finančných prostriedkov Suma skutočne použitých fin. prostriedkov Rozdiel (stĺ.2 - stĺ.3 ) 1.500,00 EUR 1.500,00 EUR 0,00 EUR 110,00 EUR 110,00 EUR 0,00 EUR 500,00 EUR 500,00 EUR 0,00 EUR 18

19 ŽP Šport, a.s. Podbrezová Kolkársky oddiel ženy - na zabezpečenie prezentácie a 400,00 EUR 400,00 EUR 0,00 EUR účasti na športových turnajoch ŽP Šport, a.s. Podbrezová Kolkársky oddiel detí a mládeže- na zabezpečenie 500,00 EUR 500,00 EUR 0,00 EUR prezentácie a účasti na športových turnajoch Občianske združenie Tenisový klub Podbrezová zabezpečenie činnosti 1.000,00 EUR 1.000,00 EUR 0,00 EUR tenisového klubu Podbrezová Miestna organizácia Slovenského rybárskeho zväzu Podbrezová na zabezpečenie pretekov LRÚ o pohár starostu 500,00 EUR 500,00 EUR 0,00 EUR obce Podbrezová Fotoklub Granus, Podbrezová zabezpečenie fotografií a prezentácie 400,00 EUR 400,00 EUR 0,00 EUR Fotoklubu Granus Základná organizácia Jednoty dôchodcov Slovenska Podbrezová Štiavnička na činnosť dôchodcov Podbrezová - Štiavnička 1.750,00 EUR 1.750,00 EUR 0,00 EUR K boli vyúčtované všetky dotácie, ktoré boli poskytnuté v súlade so VZN č. 6/2012 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu obce. 10. Podnikateľská činnosť Obec Podbrezová má osvedčenie o živnostenskom oprávnení č.obu-br-ozp-2013/ , vznik oprávnenia Predmetom podnikania je: - reklamné a marketingové služby. Obec Podbrezová v roku 2017 túto podnikateľskú činnosť nevykonávala. 11. Finančné usporiadanie vzťahov voči a) zriadeným a založeným právnickým osobám b) štátnemu rozpočtu c) štátnym fondom d) rozpočtom iných obcí e) rozpočtom VÚC. V súlade s ustanovením 16 ods.2 zákona č.583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov má obec finančne usporiadať svoje hospodárenie vrátane finančných vzťahov k zriadeným alebo založeným právnickým osobám, fyzickým osobám - podnikateľom a právnickým osobám, ktorým poskytli finančné prostriedky svojho rozpočtu, ďalej usporiadať finančné vzťahy k štátnemu rozpočtu, štátnym fondom, rozpočtom iných obcí a k rozpočtom VÚC. 19

20 a) Finančné usporiadanie voči zriadeným a založeným právnickým osobám - prostriedky zriaďovateľa, vlastné prostriedky RO Rozpočtová organizácia: Základná škola: - účel Suma poskytnutých finančných prostriedkov Suma skutočne použitých finančných prostriedkov Rozdiel - vrátenie Primárne vzdelávanie (od zriaďovateľa) 4.860,64 EUR 4.860,64 EUR 0,00 EUR Nižšie sekundárne vzdelávanie (od zriaďovateľa) ,60 EUR ,60 EUR 0,00 EUR Školský klub detí (od zriaďovateľa) ,00 EUR ,00 EUR 0,00 EUR vlastné príjmy ZŠ a ŠKD 7.928,57 EUR 7.928,57 EUR 0,00 EUR - prostriedky od ostatných subjektov verejnej správy napr. zo ŠR Rozpočtová organizácia Základná škola vrátane vratiek z RZZP a dobropisov Suma poskytnutých finančných prostriedkov Suma skutočne použitých finančných prostriedkov Rozdiel - vrátenie ,67 EUR ,55 EUR 51,12 EUR b) Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu: Poskytovateľ Účelové určenie grantu, transferu Suma poskytnutých finančných prostriedkov Suma skutočne použitých finančných prostriedkov Rozdiel (stĺ.3 - stĺ.4 ) Ministerstvo vnútra SR BT úsek matrík 6.475,80 EUR 6.475,80 EUR 0,00 EUR Ministerstvo vnútra SR BT hlásenie pobytu 1.295,58 EUR 1.295,58 EUR 0,00 EUR Ministerstvo vnútra SR BT register adries 1.005,20 EUR 1.005,20 EUR 0,00 EUR Ministerstvo vnútra SR BT životné prostredie 366,88 EUR 366,88 EUR 0,00 EUR OÚ Banská Bystrica BT pre 5-ročné deti MŠ 5.491,00 EUR 5.491,00 EUR 0,00 EUR ÚPSVaR Brezno BT prídavky na dieťa 1.152,48 EUR 1.152,48 EUR 0,00 EUR ÚPSVaR Brezno BT osobitný príjemca 64,74 EUR 64,74 EUR 0,00 EUR ÚPSVaR Brezno BT hmotná núdza 5.328,64 EUR 4.723,04 EUR 605,60 EUR BT podpora ÚPSVaR Brezno 7.650,03 EUR 7.650,03 EUR 0,00 EUR zamestnanosti Ministerstvo vnútra SR BT voľby do NR SR 2.705,65 EUR 2.267,36 EUR 438,29 EUR Ministerstvo vnútra SR BT povodne 2.745,82 EUR 2.745,82 EUR 0,00 EUR BT = bežný transfer, KT = kapitálový transfer c) Finančné usporiadanie voči štátnym fondom Obec Podbrezová neuzatvorila v roku 2017 žiadnu zmluvu so štátnymi fondami. d) Finančné usporiadanie voči rozpočtom iných obcí Obec Podbrezová neuzatvorila v roku 2017 žiadnu zmluvu s inou obcou. 20

21 e) Finančné usporiadanie voči rozpočtom VÚC Poskytovateľ Účelové určenie transferu Suma poskytnutých finančných prostriedkov Suma skutočne použitých finančných prostriedkov Rozdiel (stĺ.3 - stĺ.4 ) BBSK Slávnosť sv. Juraja 3.428,00 EUR 3.428,00 EUR 0,00 EUR Finančné prostriedky poskytnuté BBSK boli použité a zúčtované v zmysle uzatvorenej zmluvy. 12. Hodnotenie plnenia programov obce Hodnotiaca správa k plneniu programového rozpočtu na rok 2017 je Prílohou č.1 Záverečného účtu. V Podbrezovej, Vypracovala: Ing. Janka Belková ekonóm obce Predkladá: Mgr. Ladislav Kardhordó starosta obce Podbrezová 21